You are on page 1of 11

ÁÁoo DDààii TTrắn rngg

Á Á o o D D à à i i T T rắn
Á Á o o D D à à i i T T rắn
““ÁÁoo trắtrắngng đơn đơn sơ, sơ, mmộộngng trắtrắngng trong, trong, HHômôm xxưaưa emem đđếến, n, mmắắtt
““ÁÁoo trắtrắngng đơn
đơn sơ,
sơ,
mmộộngng trắtrắngng trong,
trong,
HHômôm xxưaưa emem đđếến,
n,
mmắắtt nnhưhư lòlòng.”
ng.”
““NởNở bbừng ừng ánh ánh sáng sáng .. EEmm đđii đđến, ến, Gó Gótt ngọ ngọcc
““NởNở bbừng
ừng ánh
ánh sáng
sáng ..
EEmm đđii đđến,
ến,
Gótt ngọ
ngọcc dồdồnn hhưươnơng,
g,
bước tỏa hồng.”
bước tỏa hồng.”
““EEmm đẹp đẹp bàbànn tatayy ngó ngónn ngngónón thon, thon, EEmm dduyuyênên đôi đôi mmáá nắnắngng
““EEmm đẹp
đẹp bàbànn tatayy ngó
ngónn ngngónón thon,
thon,
EEmm dduyuyênên đôi
đôi mmáá nắnắngng hoe
hoe trtròn.
òn.””
““EEmm lùa lùa gió gió biếc biếc vào vào trotrongng tóc tóc Thổi Thổi lại lại
““EEmm lùa
lùa gió
gió biếc
biếc vào
vào trotrongng tóc
tóc
Thổi
Thổi lại
lại phò
phònngg anh
anh cảcả núi
núi non.”
non.”

nghe tiếng

tiếng lẫn

EEmm i,i, anh

anh nghe

ln lời,

li,

HHồnồn eemm aanhnh thở

th trong

trong hơi.”

hơi.

tiếng lẫn “ “ E E m m nó nó i, i, anh nghe lời,

Nắ

Nnngg thơ

thơ dệt

dt sáng

sáng trên

trên áoáo,,

ui phấ

LLáá nhỏ

nh mmnngg vvui

phtt cửa

ca ngoà

ngoài.i.

“ “ Nắ thơ dệt sáng trên tà tà áo áo , , phấ L L

la thầ

Đôii lứa

thnn tiên

tiên suố

Đô

sutt cảcả ngngàyày,,

cha đầđầyy tatayy.”.”

EEmm bbanan hạnh

hnh phúc

phúc chứa

thầ lứa tiên suố “ “ Đô cả cả ng ng ày ày , ,
““DDịuịu dàdàngng áoáo trắtrắngng trong trong như như suố suốii Tỏa phất Tỏa phất đôi hồn
““DDịuịu dàdàngng áoáo trắtrắngng trong trong như như suố suốii
““DDịuịu dàdàngng áoáo trắtrắngng trong
trong như
như suố
suốii

Tỏa phất

Tỏa phất

đôi hồn

đôi hồn

cánh mộng bay.”

cánh mộng bay.”

AA TTrriibubuttee TToo

TTrad

radiititiona

onall

VViietetnnamamese

ese

FFashi

ashioonn

A A T T r r i i bu bu t t e e T T

AAuuthor

thor

Ngô Quang

Ngô

Quang Đại

Đại

TTechnical

echnical && aarrtististiticc advis

advisoror::

Hươnngg TThủhủyy

Hươ

Graphics

Gr

aphics:: wwww.ao

PPoemoem:: ÁÁoo Tr

Trnngg (by

(by Huy

Huy Cận)

Cn)

Soundd tratracckk:: BBililitis

Soun

itis (by

(by Francis

Francis Lai)

Lai)

A A u u thor Ngô Quang Ngô Quang Đại Đại T T echnical & &w w ww.ao ww.ao t t ran ran g.c g.c om om P P oem oem : : Á Á o o Tr (by Huy Cận) tra tra c c k k : : B B il il itis Soun (by Francis Lai) " id="pdf-obj-10-144" src="pdf-obj-10-144.jpg">