You are on page 1of 2

ROMAN{IA

coNsrLrul.E:iit^tlt

ur cuRrrcr
Curtir:i, Str, primariei, nr.
JI)d. nralf.
.47,
/464004;
e_mail: seoretariat@F :urtici.ro Fax: 0257/464 jrtcl
NIR.

2'l.l

INTEG
Consiliul Local al Oragr-rlui Curtici, judeful
Arad
Av6nd in vedere:

societatile comercierle, cu modificilrile

sl

2tS/'2OOl privind administratia pr_rblica
locala,
oare

norAnAgre:

trare

(ane><E la prezenta hotb16re)
incheiat
Traian, cdstigdtorul procedurii d; ;.r,;;ii;

ral S.R.L,

i in cuantum de 2.SOO lei, acordat,a
pentru activitatea dest5guratii ?n ac;eastj
in venitcrl net reprezentAnd irnpozitele gi
f

rh

r,;^^^-^

'E Dq

Sr:orryrA"

Florin

i:

\.'