You are on page 1of 1

ROMANIA

JUDETUL ARAD

IIONSJL.IYL LOCAL AL OFAqrr rrr

315200-Curtici,str.ffi
I__mair;

^r,h+v^,

_
t464L3a

secretaiial.dprrmaria

HOTARAREA

privind

orsanizareri:J:''i

$lttlt!,,r4

Curtici care va functiona in anul
Consiliul Local al orasului Curtici,
Avdncj in ve,Jere:
nr'1BB6s/2s'11.20]Ls

;Tl,!:iiJl.j,:Jl"tivr-'

-

m6nt de stat din orasul

Z

ZOL7.

a primarurui orasurui curtici, r1omnul

i:LT?HJi'i;:lu'to'2s'11'201s al d-lui Mesiesan Darius,sef birou

Resurse umane si

il;ffir,"|i]::,:(fjlfi"tfu1ott din paftea Inspectorarurui

s;corar .iudetezrn

irdresa nr 4BO/2:"3.L]',
adresa nr LOSI/25.I1.
adresa nr 532/24.LL

retungit,,Graciinita Veseliei";
,creanga curtici,

-ucr;

prevederile Legii

nr
<;ompletdrile ultilrioari:;

ationale'

cu

modificbrile

prrevederilel

tii

ordinului Ministrului, Educatieli, cercet5rii,
Tineretului $i sportu rui
nr'5556/27'10'2015 privind aprobarea
pielooorirgiei.pentru
fundamentarea cifreri
unit'riloi J"'i*ep,;;i#,,;;ylrsitar

fi:.iff,:l;f ::,ji;i.,:t?l;eJ;l.,.i

de stat

preveclerile OrrJinului
nr.6564/13.IZ.ZOtI
unitdtitor de invE[Hm6
avizul tavorabil atl conr
cultur5n munctl gi p

,""j,?lr'eiur

art. 45 iarin.l din Legea nr. 2rri/zool prrvind
administralia pubricE

HorAnAgrE:
Art' 1 se organi;ueaza

reteaua scolprE a unitSlilor deinviil5mdnt
preuniversitar de
"i6'i'tlrorr,
.dnroini5;.,,."i
care race
;:1lJ,i,JJ*X1'"tHtt'1"::'f.li"E5,.t:*

i.;;

Art.2 prezenta lhot6r6re se comunicd cu:
ex Institulia tprefectului Judegului
Arraa;
-1 ex Liceul TehrnoloEic,,fon Creangi;;Cuiici
-1 ex Gridinita cu pri>gram prelung-it
-1 ex gcoala Ginrnaziald nr.2 Curtici criii"i-2 ex ApL

-l

PRESEDINTE

SECRET