You are on page 1of 2

R.

OMATrE
.ICI
E { EAAA

A---i-!-!!

B152OO-Cu4tici, srr. t,nma r-rea nr. 4T
OTSZ-+6'+730, e-mai|: selc etariat(Dprimariacurtir:i.ro

tel' 02'57-46'4004, tax

privind apnobarea organ
primarului oragului

al aparatului de specialitate al
iciilor publice infiingate fn
ului Curtici

subo

Consiliul Local al oragului curtici iritrunitin g;edinfa ordinard dinr
dalta de27.11.;2015,
Av6nd in vedere:

initiativa primarului oragului curtici exprimat5 prin Expunerea
de motive
1E650/23,11,20:t 5i;

nr.

raportul de specialitate al Biroului de Resurse Umane, Management
de proiect gi Rela!ii
1 1, 2015;
;aportul cornisiei de specialitate din cadr[,rl c]onsiliului Local Curtici nr.__J26.11
.2or,t;
Publir:e nr. 18651/23.

agi
Inor
prin
ale,
cL.l

ral<:
S€)
u

lui

alel

nta
"rluii

rad

nr"7666/02.11..20j_5 prin care ni se
drul aparatului de specialitate al primarului
e publice locale infiinfate prin hotd16ri ale
e posturin posturi adbuqate pentru evidenla
ir:robuze gcolare ,1 posturi, total 75 Oe
le a Funclionarilor Fublici nr.27760 din data
adrul aparatului de specialitate al primarului

a Consiliului Local al oragului Curtir:i;
in data de 22.05.201.5 privind aprobarea
aparatul de specialitate al primarului gi al
;;i organizate prin hot.i16ri alle autoritiilii
?n contormitate cu:

n.(3) lit"b) 9i atin,(6) tit.a) din Legea
,,

republicatS;

neri,

___

irnpotriv5 din nr. total rle

nr.
15

in

temeiul

45''

alin (l)
Le17e,a nr.275/2oo7
Iocate' repubticatd -all'
a administraliei pulbri<:e
-!in
1r:t1 ui rZi".i!;tE
cuiiJin"erfi" ei compretdrite
urterioare

HorAnAgrE;

15 posrul \/ACANT funclie
contractuarS dc. execufie

de:

::'ili":,7##,i^o",ourf ?ft[i^,;;t,:r:rfe*l#f[.]:

Art'4'se
()rganigrantl,:l-1.ulr.lui,,Je
serviciilor publice"q::.?;,
irrfiinfate gi organi-ate prin
.speciaritate ar primarurui gi ar instituliiror si
notd16ri
locale' valabil* cu data o;
d:z'lz:)ots,
.are autoritd!ii arJministraliei pubrice
prezenta hotd16re;
"onror,riJ,i&u, nr.I carc, fice parte i'tegrant' din
functii ar apar'turui de speciaritate
primarurui 5;i al
tate si o rs a n i:zate p ri n hot6 rb;i ;t;;;i,, ar
rit5li i a d nr i n isrria!;ie,
'72'20r'5, co'form Anexei nr.rr caie iace parte
integrarrt!

Relatii publice, Djrr
Anexele se ,af,igeaz

r:.{=o^t NrE

D Er

$E=qryn"

respunzdton.

SECRETARUL oRASULrrr,

jr.Nagy foan