You are on page 1of 1

srszoo,curtGiii

JUD
UI. LOCA
mdriei nr a4

IL ARAD
ad, tet
E

A

ULUI CURTICI

02

E2s}76aisd

NIR.

27"tl.2dG-

eculie gi a situagiitor |,inanciare
---rlui ffl anul 2015

a prirnarului oragului Curtici;
ne Ana Cuct.r, directot "b"u.rtiu
1, iO-Ll5

li'

caorut

iei de specialitate a consilierilor:
.
inantefe publice locale; -"'-''
urr,2l. 5/2OOI;

,,p.e.ntru'i_---/,,irqpotriv,ii,,
ns;ilieri locali in funcfie

r'rr. 2LS/2O07 privind a<lnrinistralia

Art.l

$rri:
Se aprotbili bilantul

confornt anr:xei nr.1"
Art.2 Se aprobd
trimestrul III anul 20ll;

Art,3

Se aprob,ii
2015, conform anexelor
Art,4 Se aprobH

proprii gi subven[ii

tul de

o

rezu

nforrn anex
tul de execLJ
. 1 -Ven itu ri gi

Curtici pe trimestriul

Jll anul 2(111>

patrimonial al oragului Curtici pentru

.2,

nul

tul de ex

dr:

bugetul
anexelor nr.4.1-Venitruri i 4,2-Cheltui
Art.S Anexele 1, .l 3.1, 3.2, 4.r,
Art,6 Cu ducerela I indeplinire se

:u

rl

rm

PRE

sE coMUNIcA

cu:rrx

D-E_CREDITE FINANTATI DIN
BU

-sr pualtcA

pE s;rrE_ul

www"

1EX PRIMAR,
LOC,qL

IACURTICI.

{II