You are on page 1of 1

3 1 5 20OrCu

ROMANIA
JIJDETUL ARAD
ARIA ORASULUI CIURTICI
mdriei nr 47, jud. Arad, tel O2571
o2s7 / 464130

rticirstr',,

ww. secreta riat@ pri m 5 ri acu rtici . ro

HOTANAREA

F'IR.

din 15.12 .2015
privind aprobarea ordinii d zi a sedintei extraordinare a Consiliulrli local al orasului
rtici din data de 1.5.L2.2015
CONSILIUL LOCAL AI.

data

de 15.L2.2OI5,

RAgULUI CURTICI, irrtrunit in gedinla sd extraordinarE din

Av6nd in vedere:

o

Dispozifia Primarulun rrn
local al oragului Curtici
prevederile art,,43 alin.
repu blicatd;
prevederile art.45 aliin.

6/17.L2.2015 cu prrivire la convocarea rnembrilor Consiliului
tru gedinla exLraoidinarb rlin data de 15. 1i. 2075;

repu blicatS;

nr.de voturi
15 consilieri,

,din

in temeiul art,45
din data
nea de zi a gedi l;ei Consiliului Local
ART.I. Se aprobd
15.12,2015, dup5 cum urmea
intelui
elui de gedin!5
1. Proiect de hotd16re prrivind alegerea
Sedintb
q
lui verbal al gedinleiiqnterioare
2. Proiect de hot5r6re privind aprobarea
3. Proiect de hot616re privind aprobarea ordi

de:

sului Curtici

pturilor bbnegti pentru personalul didactic:
in oragul Curtici care sglicitd cheltuieli der
lui orasului Curticvi Rp arrul 2015
Se comunica cu:
1 ex Instit. Prefectului,

2 EX APL
PRESEDINTE DE
Peita Florin

SECRETAR, .r./

jr.

.aF
i,

Nagy

Iga

/