You are on page 1of 2

ROMArura

JIJDETUT ARAD

tel. O25V:464004, fax 02
HOTA

tocAl At o
tUI CIJRTICI
lurtici, str. primdrieiTT--464730,

: secreta riat@prima

niacu rtici. ro

REA NR.

de 15.

pri\r_ind aprobarea

r:- ma il

t1.2}ts

cregterii salariului d
de specialitate al primaruiui
: !".p. qeltr_u personalul din cadrul aparatutui
i i o r p u b ri ce ii ii i g"
n
"i"Srl.
t" ru
sribordinea
i, :,: IJ :"1
:i, "j.:
con liulrri
"j,r! "
Local
Curtici
Consiliul Local al onagului Curtici
in gedinla extraordinarH din data oe
15.1.2.2015,
I

Av6nd in vedere:

rtici
raportul comisieil de bpecialitate
din
Jinaind
]in6nd cont de:
prevederile art,1 alineatele (5^5),
(5
d.in oRDoNANTA DE URGEN}A
;;:85
gi connpletdrile uJlteriour", piiui;;;
anul 2015, precum 9i alte rnerrriln
J
gi comptetdri de L.EGEA nr.
Zgg din i
urgenta a Guvennr.rlriri nr.35/2015
;

preveclerile art,II ialtnl(1)
9i alin.(2) di
aprobarea Ordonantei de urgent;;
;;
cornpletarea Ordonanlei de urgenti
a'
personalului platit din fonduri
i
Iublice
cheltuielilor publicre, precum si pentru
privind infiintarea AEejntiei t\ationale
I

exprilmat5

prin

E:xpunerea

de

motive

Resurse Llrnane, Managenrent de proiect
gi Rerlalii

rul Consiliuh-ri Local Curtici

nr.

5.I2.2015;

7)-(5^10) coroborat cu art"1^1 alin,(1)
9i atin.(2)
n 1.2 decembrie 2OI4 actualizatd, cu'modificEirile

rizarea pe,rsonatutui pt'tir ;;;-i;;i;ri'
oru,,.?,''i""
u tu e i o r p u b I ce a p ro
ba ti lu m od f r:E ri
:^"1]i:1".._l
noiembrie-2015 privind aprobareabioonantei
rtru modificarea si completar,:a Ordonantei de
de
y]rq .salarizarea personirlului platit din foncluri
rasuri in domeniul cheltuiellilor publice,
Legii nr. lLs2l1998 privind iff;i;;u precum si
Agenriei
I

i

I

I

i

i

i

Legea nr.293 clin 25 noiembrie 201S
privind
ernului nr,35/2015 pentru modificarea
si
uve:r.nului nr.B3/20..L4 privind salarizarea
anul 2015i, precum si alter rnasuri in donreniut
rodificarea si completarea Legii nr,iSilf gs8
ntru Locuinte

tn conf'ormitate cu:

prevederile

27s/2a0r
.rrl
zvut p
p

:J#ii:|,

,1",.

€; atin.(2) tit.a) 9i lit d), ia.lin.(3)
tit b) 9i atin.(ri) lit.a) din Legea nr.
rdnf inisfragia pt
rdministratia
pr.inrili localS, republicatd;
'oturi ,,pent.i',
abtineri,
impotril,E dinr nr, total de :15

in temeiut art. +t;,

re p u b I i ca

td

( r L ) gi a ctu a I i:ia

allin

(I)

din

ti iu'i'o i iri

rn
"e

"

nr.275/2OOt a administraliei puhlice locale,
re

com pl etil ri le ulterioa

HO

Art't' - (1) inr:epand
l?,::'-?i:11,':1"il1;Tllii:l

rARAgrer

cu luna

cuantumur brut ar sarariiro
r de baza/sarariurui
.:?l::ll4:-dec{mbrie
;;;"*'*:",a personarur

din carrr ,, ;,n:'f, , ,;

94

".;;;;i[";iffi',ffiT:i'i:liTJ;':"rtl,'ro,'o''t1ire

urterioare, se

;;;;;";,; fi'ili: ilil

r

!:Tll"1;l

lor si ial
,celorlalte elemente ale sistenrului cie:
rriut bnut/salariut
tunar orui/inaurnliiii. i,r"r:i
se rnajoreazd .u uculri-' procent
l)
de 109/o, in
rd activitatoa ?n -^^r^--: -

-;;

-;;
:tt1t,4 ;;:' #il.:?:;i3il',::j*ff:111,{i:*:!illii?iffi""',::'"'"{':*;;;;:
care

;;

beneficiazs
li'Il-Jj"r sistennurui
R::'^111y1
"b,,
,J#y'tt"T:1,'""1!ll?' .1:,_il.iJ;3;.
o
rd
!a,r u'o nl; i'
ii;
'":lTJn"j
;r
ffi &"r r:
" "
H il
i::% :u
""
;iFg,hxl
t=?
j q$
"i*
ffi
:i^.i,il
g
cu
:fn;::flJ
d r r, e
tf
ili::fiit
ffi', :[ ri, n l*i,
l"afX
r?.,
i r,. ii r,,,.,, 3,_1s_,
l'a!; da
nr. 185/zo7s,;-;;:;,"#;:;:ili:
de ni'ot,lt
onan

mo

niverJr ^^^.f2) - hahor;

";;;:it-?"-;.T.ilil;-'$i:ffiiil'rlfit."t"a

D

q'

t

EE
DI

-r

r'f

e

SECRETARUI. oRAS LUrn

jr.Nagv [oan/

c5