You are on page 1of 1

RO

JUD
LOCAL

L

IA
ARAD

oRAguLlrr

cuRTrcr
'.lrrim5riei ni447.
rad,te!OZSZtq@
E-mail: directiaecbno ica@prima
riacurtici. ro

EANR.
2.2015

ragului Curtici pe anul 2015

-

-

gului Cuftici nr "I97 42/ IS.I2.2OIS
raportul nr.I9740/.I5.[.2,2015 a Di
;
tiei Economice;
raportul cpmisiei de specialitate al
prevederile art.19 cJ
ea nr. 223
Lesii
bur
i de stat pr
Ii._ygderitp

- numar dd voturi

,,ablineri'

Di

din

care

Jin nqmEr"j'if,.',"d

-

in temgiul art, 45 din Leqea adm nigLratiei publice
locale r.tr, 2IS/2AOI
cu modific5rilb gi completirile
u-lterioare

HOTA RA$TE:
iturilor gi cheltuielilor tlugetului local
are 9i pe secfiunea de dezvoltare

pe anul

nfl_uenfe, pe ordonatori de credite,
._ "lon CreangS,',
$coala Gimnaziald
CulturE conform anexelor 2, 3, ,4, S,

rantS din prezenta hot5r6re,
prezenteli hot516ri se incredinteazb

{jt$

ECRETARUL ORA9ULUI,