You are on page 1of 10

CHNG 5

L PHN NG V THIT B SINH HI


NH MY IN NGUYN T

5.1 CC VN CHUNG

Trong h thng mt nh my in nguyn t:Cht ti


nhit v mi cht lm vic (mi cht).
Chc nng ca cht ti nhit l ti nhit t l phn ng.
Mi cht lm vic l bin nhit nng thnh c nng.

Nu vng tun hon:


Nu vng tun hon ca cht ti nhit v ca mi cht
trng nhau (chung nhau) th gi l nh my in nguyn t
mt vng.
Nu vng tun hon ca cht ti nhit v ca mi cht tch
bit nhau th gi l nh my in nguyn t hai vng.
Ngoi ra khi cht ti nhit l kim loi thi ngi ta thm mt
vng tun hon trung gian, nh my in nguyn t 3 vng

S phn loi nh my in nguyn t


theo s vng tun hon

Mt vng

Hai vng

Ba vng

5.2 THIT B L PHN NG NH MY


IN NGUYN T

L phn ng ht nhn l thit b thc hin v duy tr


phn ng phn hu dy chuyn ht nhn nguyn t
nng khi c tng tc gia ht nhn vi ntrn.
Cht ng v s dng ch yu trong phn ng ht
nhn l 235U.
Nng lng ca 1g Uranium phn hch tng ng vi
nng lng thu c khi t 2.000 kg du hoc 3 tn than

Phn ng dy chuyn.
phn hch

Uranium 235
Ntron

phn hch

Ntron

Ntron
Ntron

phn hch

Ntron

Qu trnh phn hch ht nhn

Cht lm chm

gim tc ca cc ntron trong l ngi ta


dng cht lm chm.

Cht lm chm c th l H20, than graphit, nc nng


D20...

Cht lm chm c tc dng lm gim nng lng cc


ntron, cc ntron nh th gi l ntron nhit

L phn ng c cht lm chm gi l l phn ng


ntrn nhit.(c dng ph bin hin nay)
Ln phn ng khng c cht lm chm gi l l
phn ng nhanh.

Nhin liu ht nhn trong l phn ng

Trong l phn ng nhin liu c b tr


trong cc thnh nhin liu (TVEL)

Thanh nhin liu c sp xp trong cc b


nhin liu (l phn ng kiu VVER)
Trong l VVER nc nh ng vai tr va l cht ti nhit
va l cht lm chm nn cn c gi l l nc-nc

Thanh nhin liu c sp xp trong cc knh


cng ngh (L phn ng kiu RBMK)
Trong l RBMK nc nh si ng vai tr l cht ti nhit
cn graphit l cht lm chm

My sy hi nc
Thit b tch hi

Vng t nhin liu

My bm cho l
phn ng

5.3 THIT B SINH HI CA NH MY IN


NGUYN T

Phn li thit b sinh hi NM nguyn t:

Theo cu trc thit b: Thng ng v Nm ngang


Theo phng thc tun hon: Thng dng, tun hon t
nhin, tun hon cng bc
S cu trc thit
2

b sinh hi vi cht
ti nhit l nc.
1-u vo nc
cp; 2-u ra hi;
thit b phn ly kiu
ca chp; 4-u
vo cht ti nhit; 5ng gp cht ti
nhit; 6-b mt trao
i nhit; 7-v thit
b; 8-u ra cht ti
nhit

5.4 CC C IM CA CHU TRNH TUABIN


HI NH MY IN NGUYN T

Nh my in nguyn t mt vng
Nh my in nguyn t hai vng