AI\EXA nr.

1A
la normele metodologice
- Formular pentru persoane frzice -

CERERE
pentru afisarea ofertei de vdr:zar:e a terenului
IudefuUlocalitatea (*)

Primdria

Nr. unic de inregistrare al ofertei de v6nzare din Registrul

flt'XA

(*)

attxn'ct

'

Numele gi prenumele funclionarului primiriei care
rrime$te cererea (*)
7"7

frfrJ>*l

/'r

Semnitura functi

tt J'tL. fuh

>a"r

l

oferta cle vdnzare

(*)

4l

Stimatd doamnd primar/Stimate domnule primar,

,bl
,€t

,

judefuVsectorul

,codul postal

,sc

,telefon

, far(

.e-mail

4.(***) Prin
(numele gi prenumele)

CNP/CIF

in calitate de

conforn

str
,

judefuUsectorul

lu.
----__-,codulpostal

_ _ _

_

,bl

,telefon

.localitatea

,sc
fax

,€t

,?p
e- mail

avdnd in vedere dispoziliile Legii nr. 17l20l4 privind unele mdswi de reglementare a vdnz[rii-cumpirdrii terempilor
agricole situate in extravilan 9i de modificare a Legii nr.268/2001privind privatizareasocietiitilor comerciale ce delin in
administrare terenuri proprietate publicd gi privatd a statului cu destinatie agricola gi infiinlarea Agentiei Domr:niilor

Statului, cu modificdrile ulterioare, solicit prin prezentacerere afigarea ofertei de vdnzare anexatd, in termenul prevdzut
de Legea ru'.1712014, cu modificdrile ulterioare.
Am cunogtinld despre existenta urmdtorilor preemptori

penfu exercitarea dreptului

de vAnzare:
l .Din categoria

"

coproprietari"

z.urn caregona arendaiii'-

Z.Siiiui ibiialn,

-pl,iii

rigi'iriiiii;;;niiioi Si;ilili.-'

--

"'

de preempliune asupra olbrtei mele

de 0,g5i
, ha situat in
locatitilii
CUHft-Clcadastrar .....9g.Lqg-8:'. ,r,,,;;ilh;;; n";;il; '"':':::"I-0,i6'0b'--"'-;l;;;ha;u " "*t3JiT,A'i'*
Declar od sunt proprietar al terenului tn suprafafd

situat in exrravilanul

care face obiectul ofertei de vilnzue.

Declar cd:
- terenul face obiectul unor litigii sau aunei proceduri de executare silitd:

- terenul

sarcini:

este grevat de
Da
am cunogtfuT {a gi am respectat prevederile

LJNuI
q

Da LJN"LI

I

irt. al:lr.. (2) din Legea nr. 77 /2014, cu modific6rile ulterioare, cu privire la
lnstrdinarea terenurilor agricole situate in extravilan pe care sunt situri arheologice clasate.
in suslinerea cererii, depun urmdtoarele

I. """""-

acte doveditoare *1)

-e
3 :....... :::.:.:9.o..?iE_.qg L,:

COPIE C.IVANZATOR

2.

'--""----':
tr.EJ$.E:.....:::.....:;

Sunt de acord ca datele din cererea pentru afigarea ofertei de vdnzare, din ofena de vdnzare gi din
documenrlele anexate
sa fie introduse ln bazele de date care se organizeazdin temeiul Legii nr. l7/2114,cuL modificirile
ulterioare. r:u
respectarea dispoziJiilor Legii nr. 677 12001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu carracter
personal 9i libera circulafie a acestor date, cu modificdrile gi completiirile ulterioare.
Cunoscdnd cd falsul in declaraJii se pedepsegte conform Legii nr. 286/2009 privin<t Codul penal, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare, declar cd datele sunt reale, corecte gi complete.
Vdnzdtor/imputernicit,

.:______...__.

.__.___..FA_r=lN.-r..f!.948E4..........

(numele gi prenumele tn clar)
Semndtura
Data

NOTE:
Cdmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Cdmpurile notate cu (**) se completeazd de cdtre cetdJenii unui stat membru al Uniiunii Europene, ai statelor care sunt
parte la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE) sau ai ConfederaJiei Iilvetiene.
Cdmpurih notate cu (*) se completeazd de cdtre proprietar.
Cdmpurih notate cu (***) se completeazi de cdtre imputernicit. in acest caz, prezintd, documentele doveditoare
calita{ii de imputernicit.
*

l) - copie aBUCI aUa vdnzdtorului persoand fizicd sau o copie
domiciliul in strdinatate;

a pagaportului pentru vdnzdtorul

a

persoani fizic6 cu

- copie legalizatA a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vdnzare (dupd caz: cont.act de
vdnzare-cumpdrare, contract de donalie, proces-verbal de predare-primire, sentinJd/decizie civil6 defuritiv6 gi
irevocabild, titlu de proprietate, certificate de mogtenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniulu:i, altele
asemenea);- extras de carte funciard de informare insotit de extrasul de plan cadastral de carte funciari al imobilului, in
sistem de coordonate Stereografic 1970, dacdeste cazul;
- in caz de reprezentare, copia procurii notariale, respectiv a delegatiei, precum gi o copie a BI/CI aVa imputornicitului
persoand lizicd sau o copie a pagaportului pentru imputernicitul persoand fizicd cu dLomiciliul in straindtate:
- alte documente doveditoare, dupi caz.

NR 18
la normele rnetodologice
AI\TEKA

OFERTA DE VAI{ZARE TEREN

Subsemnatul/Subsemnata',,

BALINT

FLOAREA-r;;-i;;;iii;;;;..-

,';;""J';;;;;.;;--;;;;i;;;.
str
srr
--------------:--".--..CURT|C|
.._"._-__yy5l.ly.l....-... ,
1 DECEMBRTET
DECEMBRIET 1918
191g
..."....?.-3.9.93t?g?.2.9?1.._:.................

74
74

.br
,SC
-- tut
l-r
r
1
I
judetul/sectorut_---_---_--__n$P____----_--_
ARAD
, codul

,

rlrrTD

nr.

,€t

posral

315200

e_maiL

f6l

vand teren agricol situat in extravilan, in suprafata de

pretul

.:r_9.2-0.q.(9tl9_LB$2.._E.c._E!yr.!lgAiLE_g.V.T.E).........

Conditiile de vanzare sunt urmatoarele:

(lei)

...._..._..9.'91?_...__... (ha
2l

),

1a

Date privind identificarea terenului
Inf ormatii privind annplasannentul terenului
Suprafata
Nurnar
Numa r carte
Nurnar
(ha) (*)
Comuna/
cadagtral funciara ( ** ) tarla/Iot
itudetul
(**)
(**)
Orasul/

Specificare

(*)

parcela

de

foloeinta

(**)

obE.

cuftici

Se eompleteaza de

catre vaDzator
Verificat primarie

Cart egori a
Nu.mar

0,85

304508

304508

2

8t113

arabil

t)

cunosc6nd cE fal-suf 1n decfara!ii se pedepseqte conform Leqii nr . 2tr,6 / 20 09 privind
ufterioare, dec]ar c5 datele sunt reaIe,
cara-fa
ai
nnmnl
--...--ete.

h^,.l.i
f ..: ^x-i
I ^
_ry
uuuu-L nanr'l
penar, cu
^i
^..
ruou-Lr-LCara-Le
-^-__r
completSri]e
5r
t'-n^rr'l

VAnzXtnr/imnrrf

arni
9!rlruIL,

ni t

________B_4_L_M_l_L__ollE_l_

(numefe gi prenumel_e 1n cl_ar)
L.S.

NOTE:

- CAmpurile notate cu
- Cimnrrri 1e nn1- af g cu

(*) srunt obligatoriu de completat.
(**) se completeazd 1n cazul in car:e sunt cunoscute: informatiife.

1) se compreteazd nume.l-e Ei prenumele proprietarufui
2) Se va completa in cifre gi litere.
J?\t

o^ uvrrLPrELvdzd
^^*-r
us
cateoori:
vs

r]e lvrvrrrrvq
folaeinfX
su

terenul_ui_.

r t-aranrr-i
q
-^-i^^r^
us!srrurrrvi I^v agr-tco-Le
-i+,,-\+^
slEuat'e

1n extr:avilan

productive,

care sunt: arabile, viife, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantaliile de hamei gi duzi,
p5guni1e, fAnelele, serele, solarele, rdsadnile1e gi attele asemenea, cel-e cu \.egetatie forestierl,
dac5 nu fac parte din amenajamentel-e silvice, pSgunile lnpbdurite, cel-e ocupat€) cu construcfii
9i
'i nsf : l:J. i i
rrr!uqraerr
ov.-,wvtehnice, amenaj5rile pisclcole 9i de imbundtS!iri tunciare, clrumuril-e tehnologice
9i de exploatare agricol5, platformele gi spafiile de depozitare care servesc r.evoi-Lor produc!iei
agricole gi terenurile neprcductive care pot fi amenajate gi fol-osite pentru productia agricolE.
4) Se completeazb cu "X" rubricife in care inforna!iile pot fi compalate cu datel-e din Registrul
agricol, evldenfe]e flscale, evidenleJ-e de stare civili, aftele asemenea..