Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
17Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nhan_vat_lich_su _the_gioi_12_nc

Nhan_vat_lich_su _the_gioi_12_nc

Ratings:
(0)
|Views: 7,262|Likes:
Published by huycodontimbangai

More info:

Published by: huycodontimbangai on Apr 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

 
NHÂN V
T L
N
CH S
Ử 
TH
GI
Ớ 
I 12 (NC)
 S
ư 
u t
m
1
NHÂN V
T L
N
CH S
Ử 
TH
GI
Ớ 
I L
Ớ 
P 12Ch
ươ 
ng IBài 1
: S
 
HÌNH THÀNH TR
T T
 
TH
GI
I M
ISAU CHI
N TRANH TH
GI
I TH
 
HAI (1945-1949)
XTALIN (1879 - 1953)Iôxip Xtalin
(Ioseph Vissarionovitch Djugatchvili t
c Iôxip Stalin) - nhà ho
t
ñ
ng cách m
ng,T
ng Bí th
ư
Ban Ch
p hành trung
ươ 
ng
ð
ng công nhân xã h
i dân ch
(Bôns
ơ 
vich) Nga, sau là
ð
ng C
ng s
n Liên Xô, Ch
t
ch H
i
ñ
ng
y viên nhân dân, T
ng t
ư
l
nh t
i cao l
c l
ư 
ng quâns
, hàm
ð
i nguyên soái Liên Xô.Xtalin xu
t thân trong gia
ñ
 ình công nhân
ñ
óng giày
 
thành ph
Gôri thu
c t
nh Tiph
ơ 
lit (sau
ñ
itên là Tbilixi, th
 
ñ
ô Grudia). N
ă
m 15 tu
i, khi
ñ
ang h
c tr
ư 
ng dòng c
a giáo h
i Chính th
nggiáo
 
Tiph
ơ 
lit, Xtalin
ñ
ã tham gia ho
t
ñ
ng cách m
ng. N
ă
m 1898, b
 
ñ
u
i ra kh
i tr
ư 
ng dòng v
 t
i tuyên truy
n ch
ngh
 ĩ 
a Mac, Xtalin ph
i chuy
n vào ho
t
ñ
ng bí m
t và tr
 
thành nhà cáchm
ng chuyên nghi
p. N
ă
m 1901, ông
ñư 
c b
u vào thành
y
ð
ng Công nhân xã h
i dân ch
Nga
 
Tiph
ơ 
lit và
ñư 
c Thành
y c
 
ñ
i ho
t
ñ
ng
 
Batum, m
t thành ph
quan tr
ng
 
Capcad
ơ 
.N
ă
m 1902, Xtalin b
b
t và t
 
ñ
ó cho
ñ
n n
ă
m 1913, ông b
b
t t
t c
7 l
n, nhi
u l
n b
 
ñ
ày sangXibia, nh
ư
ng
ñ
ã v
ư 
t ng
c t
 
i 5 l
n. Ông có bi
t hi
u là Xtalin, ngh
 ĩ 
a là "con ng
ư 
i thép". Sau m
il
n thoát ng
c, ông l
i tham gia ho
t
ñ
ng cách m
ng tích c
c h
ơ 
n. Trong H
i ngh
toàn Nga l
n VIc
a
ð
ng Công nhân xã h
i dân ch
(h
p
 
Praha vào tháng 1-1912), Xtalin
ñ
ã
ñư 
c c
v
ng m
tvào Ban Ch
p hành Trung
ươ 
ng
ð
ng. Sau cu
c Cách m
ng tháng 2-1917, Xtalin t
n
ơ 
i b
tù tr
 
v
 Pêt
ơ 
rôgrat và
ñư 
c b
sung vào Ch
t
ch
ñ
oàn Ban Ch
p hành trung
ươ 
ng
ð
ng và vào Ban biênt
p báo S
th
t. Tháng 4-1917, Xtalin
ñư 
c b
u làm
y viên B
chính tr
c
a Ban ch
p hành trung
ươ 
ng
ð
ng.Trong nh
ng ngày Cách m
ng tháng 10-1917, Xtalin là
y viên c
a c
ơ 
quan quân s
cách m
ng doTrung
ươ 
ng
ð
ng thành l
p
ñ
lãnh
ñ
o kh
 
i ngh
 ĩ 
a. Khi H
i
ñ
ng
y viên nhân dân (Chính ph
 cách m
ng)
ñư 
c thành l
p do Lênin
ñ
ng
ñ
u, Xtalin
ñư 
c c
gi
ch
c
y viên nhân dân B
Dânt
c (B
tr
ư 
ng B
Dân t
c). Trong th
 
i gian n
i chi
n và ch
ng s
can thi
p quân s
c
a n
ư 
cngoài, Xtalin là
y viên H
i
ñ
ng quân s
cách m
ng,
ñư 
c c
làm
ñ
c phái viên
 
nhi
u m
t tr
nquan tr
ng và
ñ
ã
ñ
óng góp tích c
c vào chi
n th
ng c
a H
ng quân
ñ
ánh b
i quân B
ch v
. Tháng4-1922, Xtalin
ñư 
c b
u làm T
ng Bí th
ư
Ban Ch
p hành trung
ươ 
ng
ð
ng và ông gi
ch
c v
 
ñ
ócho
ñ
n khi m
t.Tháng 6-1941, cu
c chi
n tranh xâm l
ư 
c c
a phát xít
ð
c vào Liên Xô b
t
ñ
u.
ð
t
p trungquy
n l
c vào ng
ư 
i lãnh
ñ
o cu
c chi
n tranh b
o v
t
qu
c, Xtalin
ñư 
c c
làm Ch
t
ch H
i
ñ
ng
y viên nhân dân, Ch
t
ch
y ban qu
c phòng, T
ng t
ư
l
nh t
i cao c
a các l
c l
ư 
ng quâns
Liên Xô. D
ư 
i s
lãnh
ñ
o c
a Xtalin và
ð
ng C
ng s
n Liên Xô, H
ng quân Liên Xô
ñ
ã tiêudi
t quân phát xít xâm l
ư 
c, sau
ñ
ó v
ư 
t biên gi
 
i sang giúp
ñ 
các n
ư 
c
ð
ông Âu gi
i phóng và
ñ
ánh t
 
i t
n sào huy
t b
n phát xít Hitle, chi
m
ñ
óng Beclin (2-5-1945) và nh
n s
 
ñ
u hàng c
a
 
NHÂN V
T L
N
CH S
Ử 
TH
GI
Ớ 
I 12 (NC)
 S
ư 
u t
m
2phát xít
ð
c (9-5-1945).
m
t tr
n phía
ñ
ông, H
ng quân Liên Xô
ñ
ánh tan g
n m
t tri
u quânQuan
ð
ông c
a Nh
t, góp ph
n quan tr
ng ch
m d
t chi
n tranh
 
Thái Bình D
ươ 
ng (2-9-1945).Do nh
ng công lao
ñ
óng góp to l
 
n, Xtalin
ñ
ã
ñư 
c t
ng th
ư 
ng nhi
u huân ch
ươ 
ng và huy hi
u:huy hi
u Anh hùng Liên Xô, huân ch
ươ 
ng Lênin, huân ch
ươ 
ng Sao vàng...Sau Chi
n tranh th
gi
 
i II, Xtalin
ñ
ã lãnh
ñ
o nhân dân Liên Xô nhanh chóng hàn g
n v
t th
ươ 
ngchi
n tranh và
ñư
a Liên Xô tr
 
thành m
t siêu c
ư 
ng,
ñ
i tr
ng ch
y
u c
a
ñ
qu
c M
.
ð
i v
 
icác n
ư 
c
ð
ông Âu và phong trào gi
i phóng dân t
c, Xtalin
ñ
ã tích c
c giúp
ñ 
. Ông m
t ngày 5-3-1953.
PH. RUD
Ơ 
VEN (1882 – 1945)Franklin Delano Roosevelt
(30 tháng 1 n
ă
m 1882 – 12 tháng 4 n
ă
m 1945), th
ư 
ng
ñư 
c g
i t
t làFDR, là t
ng th
ng th
32 c
a Hoa K
 
ñ
ng Dân ch
.
ð
c c
b
n l
n, Roosevelt ph
c v
t
n
ă
m1933
ñ
n n
ă
m 1945. Ông là T
ng th
ng Hoa K
duy nh
t t
ng t
i ch
c h
ơ 
n hai nhi
m k
. Là nhânv
t trung tâm c
a th
k
20, Roosevelt th
ư 
ng
ñư 
c xem là m
t trong ba t
ng th
ng Hoa K
ki
txu
t d
a trên k
t qu
c
a các cu
c th
ă
m dò trong gi
 
i h
c thu
t (
hai ng
ườ 
i kia là GeorgeWashington và Abraham Lincoln).
Trong giai
ñ
o
n
ð
i Suy thoái x
y ra trong th
p niên 1930, Roosevelt thi
t l
p ch
ươ 
ng trình NewDeal nh
m cung
ng c
u tr
 
cho ng
ư 
i th
t nghi
p, ph
c h
i kinh t
, và c
i cách h
th
ng kinh t
.Trong các di s
n c
a ông,
ñ
áng k
nh
t là h
th
ng an sinh xã h
i, và công cu
c ch
nh lý th
tr
ư 
ngtài chính Wall Street. Cung cách t
n d
ng s
c m
nh tích c
c c
a chính quy
n liên bang
ñ
ã giúp táit
o hình
nh n
ă
ng
ñ
ng cho
ð
ng Dân ch
. Liên minh New Deal
ñư 
c ki
n t
o b
 
i Roosevelt
ñ
ãth
ng tr
chính tr
ư 
ng Hoa K
mãi cho
ñ
n th
p niên 1960.Sau n
ă
m 1938, Roosevelt v
n
ñ
ng cho l
p tr
ư 
ng tái v
ũ
trang và lãnh
ñ
o
ñ
t n
ư 
c tách kh
i ch
 tr
ươ 
ng t
cô l
p khi th
gi
 
i
ñ
ang ti
n g
n
ñ
n hi
m h
a chi
n tranh. Ông
ñ
ã cung c
p nh
ng h
tr
 
 c
n thi
t cho Winston Churchill và nh
ng n
l
c c
a n
ư 
c Anh trong chi
n tranh tr
ư 
c khi cu
c t
ncông Trân Châu C
ng lôi kéo n
ư 
c M
vào cu
c chi
n. Trong th
 
i k
chi
n tranh, Roosevelt
ñư
a ranh
ng quy
t
ñ
nh quan tr
ng
 
c
p lãnh
ñ
o ch
ng l
i
ð
c Qu
c Xã, và bi
n Hoa K
thành nhân t
 m
u ch
t trong công cu
c ti
p li
u và cung
ng tài chính cho phe
ð
ng minh nh
m
ñ
ánh b
i
ð
c,Ý và Nh
t.
ð
n
ñ
u n
ă
m 1945 khi quân
ð
ng minh ti
n vào
ð
c và Liên Xô
ñ
ã ki
m soát Ba Lan, n
i dungcu
c h
i ki
n
ñư 
c ti
t l
cho công chúng. Trong tháng 1, dù s
c kh
e
ñ
ang suy s
p, Roosevelt
ñ
nYalta, Liên Xô,
ñ
g
p Stalin và Churchill. Ông ch
trích H
i ngh
Yalta là
ñ
ã h
 
p pháp hóa vi
cLiên Xô chi
m
ñ
óng
ð
ông Âu. Roosevelt
ñ
n H
i ngh
v
 
i t
t c
hi v
ng
ñ
t vào vi
c th
ươ 
ng th
ov
 
i Stalin sau khi chi
n tranh ch
m d
t.Ngày 30 tháng 3 n
ă
m 1945, Roosevelt
ñ
n Warm Springs
ñ
ngh
ng
ơ 
i tr
ư 
c khi
ñ
n tham d
h
ingh
sáng l
p Liên Hi
p Qu
c theo nh
ư
d
 
ñ
nh. Sáng ngày 12 tháng 4, ông kêu lên “Tôi b
 
ñ
au
ñ
ukinh kh
ng”. T
 
ñ
ó ông không còn nói
ñư 
c. Bác s
 ĩ 
ch
n
ñ
oán ông b
xu
t huy
t não. Roosevelt t
 tr
n, th
63 tu
i.
 
NHÂN V
T L
N
CH S
Ử 
TH
GI
Ớ 
I 12 (NC)
 S
ư 
u t
m
3
S
Ơ 
CSIN (1874-1965)Uynxt
ơ 
n S
ơ 
csin
(sir Winston Leonard Spencer Churchill) - nhà ho
t
ñ
ng chính tr
ng
ư 
i Anh, th
 l
 ĩ 
nh c
a
ð
ng B
o th
, Th
t
ư 
ng Anh (1940-1945 và 1951-1955), ng
ư 
i
ñ
óng vai trò chính c
an
ư 
c Anh trong Chi
n tranh th
gi
 
i II.S
ơ 
csin t
t nghi
p tr
ư 
ng quân s
n
ă
m 1895. V
 
i t
ư
cách là thông tín viên quân s
, ông
ñ
ã tham giacu
c chi
n tranh Anh-Bô
ơ 
(1899-1900)
 
Nam Phi. N
ă
m 1900, ông
ñư 
c b
u vào Qu
c h
i trongdanh sách
ng c
viên c
a
ð
ng B
o th
. N
ă
m 1906, ông l
i
ñ
ng trong danh sách
ng c
c
a
ð
ng T
do vào Qu
c h
i. Nh
ng n
ă
m 1906-1908, ông là Th
tr
ư 
ng B
Thu
c
ñ
a; sau
ñ
ó còn gi
 ch
c v
B
tr
ư 
ng c
a nhi
u b
nh
ư
Th
ươ 
ng m
i, N
i v
, H
i quân, Tài chính, v...v... Th
 
i gianCách m
ng tháng M
ư 
i n
i chi
n
 
Nga (1918-1921), S
ơ 
csin làm B
tr
ư 
ng B
chi
n tranh,
ñ
ã ch
 tr
ươ 
ng can thi
p vào n
ư 
c Nga và giúp
ñ 
tích c
c cho B
ch v
ch
ng l
i n
ư 
c Nga Xô vi
t. N
ă
m1924, S
ơ 
csin l
i quay v
v
 
i
ð
ng B
o th
.N
ă
m 1940, S
ơ 
csin lên làm Th
t
ư 
ng gi
a lúc b
n phát xít
ð
c
ñ
ã gây ra cu
c Chi
n tranh th
gi
 
iII và
ñ
ang uy hi
p Pháp. S
ơ 
csin mu
n l
 
i d
ng hoàn c
nh
ñ
ó, bi
n n
ư 
c Pháp thành "m
t x
t
tr
 c
a Anh". Nh
ư
ng chính ph
Pháp do th
ng ch
Pêtanh c
m
ñ
u,
ñ
ã ch
p nh
n
ñ
u hàng phát xít
ð
c. N
ă
m 1941, phát xít
ð
c t
n công Liên Xô. S
ơ 
csin thi hành chính sách hai m
t. M
t m
t, chínhph
Anh tuyên b
 
ñ
ng v
phía Liên Xô ch
ng
ð
c
ñ
ã ký Hi
p
ư 
c
ñ
ng minh Anh-Xô, m
tkhác l
i dây d
ư
a trong vi
c m
 
m
t tr
n th
hai và âm m
ư
u làm cho Liên Xô suy y
u,
ñ
cho
ñ
 qu
c Anh d
n
m vai trò lãnh
ñ
o
 
châu Âu sau chi
n tranh. V
 
i t
ư
cách ng
ư 
i
ñ
ng
ñ
u chínhph
Anh, S
ơ 
csin
ñ
ã tham gia các cu
c H
i ngh
Têhêran (1943), Yanta (2-1945), Pôx
ñ
am (7-1945)v
 
i các nhà lãnh
ñ
o M
và Liên Xô
ñ
gi
i quy
t v
n
ñ
chi
n tranh.S
ơ 
csin còn làm Th
t
ư 
ng Anh l
n th
hai vào nh
ng n
ă
m 1951-1955. Chính sách c
a S
ơ 
csin m
tl
n n
a l
i theo
ñ
uôi M
,
ng h
các ho
t
ñ
ng c
a M
trên tr
ư 
ng qu
c t
, nh
t là trong cu
cchi
n tranh
 
Tri
u Tiên, và chính ph
Anh tích c
c tham gia các t
ch
c Liên minh B
c
ð
i Tâyd
ươ 
ng (NATO), Hi
p
ư 
c phòng th
 
ð
ông Nam Á (SEATO) và nhi
u kh
i quân s
khác c
a cácn
ư 
c
ñ
qu
c ch
ngh
 ĩ 
a. Tháng 4-1955, S
ơ 
csin t
ch
c Th
t
ư 
ng và lãnh t
 
ð
ng B
o th
, và r
 
ikh
i chính tr
ư 
ng. Ông m
t ngày 24/1/1965.

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nguyenhanhnguyen liked this
hoaithanhlaem liked this
Anny Seo liked this
nguyenpro221992 liked this
Thao Nguyen liked this
Van Truong Quang liked this
Huy Pu liked this
kimtuyenkkt8535 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->