You are on page 1of 127

P N 1.

TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 1


Cu 1.
Ngi s hu c phiu v tri phiu u c hng
a.Li sut c nh
b.Thu nhp ph thuc vo hot ng ca cng ty
c.c quyn bu c ti i hi c ng
d.Li sut t vn m mnh u t vo cng ty
Cu 2. Nh u t mua 10 tri phiu c mnh gi 100 USD, c li sut danh ngha
6%/nm vi gi 900 USD. Vy hng nm nh u t s nhn c tin li l:
a.60 USD
b.600 USD
c.570 USD
d.500 USD
Cu 3. C phiu qu
a.c chia c tc
b.L loi c phiu c pht hnh v c t chc pht hnh mua li trn th trng
c.Ngi s hu c quyn biu quyt
d.L mt phn c phiu cha c php pht hnh
Cu 4.
Cc cu no sau y ng vi th trng s cp
a.Lm tng lng vn u t cho nn kinh t
b.Lm tng lng tin trong lu thng
c.Khng lm tng lng tin trong lu thng
d.Gi pht hnh do quan h cung cu quyt nh
Cu 5.
Th trng th cp
a.L ni cc doanh nghip hy ng vn trung v di hn thng qua vic pht hnh c
phiu v tri phiu
b.L ni mua bn cc loi chng khon km cht lng
c.L ni mua bn cc chng khon pht hnh
d.L th trng chng khon km pht trin
Cu 6.
Hnh thc bo lnh m trong cc nh bo lnh pht hnh cam kt s mua ton
b chng khon ca t chc pht hnh cho d h c th bn ht hay khng c
gi l
a.Bo lnh tt c hoc khng
b.Bo lnh vi c gng ti a
c.Bo lnh vi cam kt chc chn
d.Bo lnh vi hn mc ti thiu
Cu 7.
i vi cng chng u t, ti liu no quan trng nht trong h s ng k pht
hnh ra cng chng

a.Bn sao giy php thnh lp v ng k kinh doanh


b.Danh sch v s yu l lch thnh vin Hi ng Qun Tr v Ban Gim c
c.n xin php pht hnh
d.Bn co bch
Cu 8.
Trt t u tin lnh theo phng thc khp lnh l
a.Thi gian, gi, s lng
b.Gi, thi gian, s lng
c.S lng, thi gian, gi
d.Thi gian, s lng, gi
Cu 9.
Lnh gii hn l lnh
a.c u tin thc hin trc cc loi lnh khc
b.c thc hin ti mc gi m ngi t lnh ch nh
c.c thc hin ti mc gi khp lnh
d.Ngi t bn v ngi t mua u c u tin ging nhau
Cu 10.
Lnh dng bn c a ra
a.Vi gi cao hn gi th trng hin hnh
b.Vi gi thp hn gi th trng hin hnh
c.Hoc cao hn hoc thp hn gi th trng hin hnh
d.Ngay ti gi tr trng hin hnh
Cu 11. L do no sau y ng vi bn khng chng khon:
a.Ngn chn s thua l
b.Hng li t st gi chng khon
c.Hng li t vic tng gi chng khon
d.Hn ch ri ro
Cu 12. Cc ch tiu no sau y khng phi l ch tiu ca phn tch c bn:
a.Cc ch tiu phn nh kh nng sinh li ca cng ty
b.Cc ch tiu phn nh kh nng thanh ton ca cng ty
c.T s P/E
d.Ch s gi ca th trng chng khon
Cu 13. Giao dch theo phng php khp lnh Vit Nam quy nh n v yt gi
i vi nhng c phiu c mc gi t 50.000 ng n 99.500 ng l:
a.100
b.200
c.300
d.500
Cu 14. ng X va bn 100 c phiu ca cng ty A vi gi 40 USD/c phiu. ng ta
mua c phiu mt nm trc y vi gi 30 USD/c phiu, nm va qua ng ta
c nhn c tc 2 USD/c phiu. Vy thu nhp trc thu ca ng t 100 c phiu A
l:

a.1000 USD
b.1200 USD
c.1300 USD
d.Tt c u sai
Cu 15. Mnh gi tri phiu pht hnh ra cng chng Vit Nam l:
a.Ti thiu l 100.000 ng v bi s ca 100.000 ng
b.100.000 ng
c.10.000 ng
d.200.000 ng
Cu 16. Nu mt tri phiu c bn vi gi thp hn mnh gi th:
a.Li sut hin hnh ca tri phiu < li sut danh ngha ca tri phiu
b.Li sut hin hnh ca tri phiu = li sut danh ngha ca tri phiu
c.Li sut hin hnh ca tri phiu > li sut danh ngha ca tri phiu
d.Khng c c s so snh
Cu 17. Nh pht hnh nh pht hnh 2 loi tri phiu: tri phiu X c thi hn 5
nm v tri phiu Y c thi hn 20 nm. Nh vy, nh pht hnh phi nh mc li
sut cho 2 tri phiu trn nh th no?
a.Li sut tri phiu X > li sut tri phiu Y
b.Li sut tri phiu X = li sut tri phiu Y
c.Li sut tri phiu X < li sut tri phiu Y
d.Cn ty trng hp c th.
Cu 18. Ngi bn khng chng khon thc hin hnh ng bn khng khi h d
on gi ca c phiu:
a.Tng ln
b.Gim i
c.Khng thay i
d.Khng cu no ng.
Cu 19. Gi s c phiu A c gi ng ca phin giao dch trc l: 101.000
ng, theo quy ch giao dch th trng chng khon Vit Nam hin nay, mc gi
no s l mc t lnh hp l trong cc mc gi sau:
a.101.500 ng
b.100.000 ng
c.106.050 ng
d.95.000 ng
Cu 20. Lnh dng mua c a ra:
a.Hoc cao hn hoc thp hn gi th trng hin hnh
b.Vi gi thp hn gi th trng hin hnh
c.Vi gi cao hn gi th trng hin hnh
d.Ngay ti gi th trng hin hnh.

P N 2. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 2


Cu 1.
Th trng vn l th trng giao dch.

a.Cc cng c ti chnh ngn hn


b.Cc cng c ti chnh trung v di hn
c.K phiu
d.Tin t
Cu 2. Th trng chng khon l mt b phn ca:
a.Th trng tn dng
b.Th trng lin ngn hng
c.Th trng vn
d.Th trng m
Cu 3. Thng d vn pht sinh khi:
a.Cng ty lm n c li
b.Chnh lch gi khi pht hnh c phiu mi
c.Tt c cc trng hp trn.
Cu 4.
Cng ty c phn bt buc phi c:
a.C phiu ph thng
b.C phiu u i
c.Tri phiu cng ty
d.Tt c cc loi chng khon trn
Cu 5.
Qu u t chng khon dng m l qu:
a.C chng ch c nim yt trn th trng chng khon
b.Lin tc pht hnh chng ch qu
c.Khng mua li chng ch qu
d.Ch pht hnh chng ch qu mt ln
Cu 6.
Qu u t chng khon dng ng l qu:
a.Pht hnh chng ch qu nhiu ln
b.C th c nim yt chng ch qu trn th trng chng khon
c.c quyn mua li chng ch qu t nh u t
d.c quyn pht hnh b sung ra cng chng
Cu 7.
Mc ch phn bit pht hnh ring l v pht hnh ra cng chng l:
a. d dng qun l
b. bo v cng chng u t
c. thu ph pht hnh
d. d dng huy ng vn
Cu 8. Nm N, Cng ty ABC c thu nhp rng l 800 triu ng, s c phiu pht
hnh l 600.000 c phiu, c phiu qu l 40.000, khng c c phiu u i. Hi
ng qun tr quyt nh tr 560 triu c tc. Nh vy mi c phiu c tr c tc
l:
a.1500

b.2000
c.1000
d.1300
Cu 9. Trong trng hp ph sn, gii th doanh nghip, cc c ng s:
a.L ch n chung
b.Mt ton b s tin u t
c.c u tin tr li c phn gp trc
d.L ngi cui cng c thanh ton
Cu 10. Khi ph sn, gii th cng ty, ngi nm gi tri phiu s c hon tr:
a.Trc cc khon vay c th chp v cc khon phi tr
b.Trc thu
c.Sau cc khon vay c th chp v cc khon phi tr
d.Trc cc c ng nm gi c phiu u i v c phiu ph thng
Cu 11. Mt trong nhng iu kin pht hnh c phiu ln u ra cng chng
Vit Nam l :
a.C vn ti thiu l 10 t VND, hot ng kinh doanh ca 2 nm lin trc nm ng k
phi c li.
b.C vn ti thiu l 10 t USD, hot ng kinh doanh ca nm lin trc nm ng k
pht hnh phi c li
c.C vn ti thiu l 5 t VND, hot ng kinh doanh ca 2 nm lin trc nm ng k
phi c li.
d.C vn ti thiu l 5 t VND, hot ng kinh doanh ca nm lin trc nm ng k
pht hnh phi c li.
Cu 12. T l nm gi ti a ca nh u t nc ngoi i vi c phiu ca mt t
chc nim yt c quy nh theo php lut Vit Nam l:
a.25% tng s c phiu
b.49% tng s c phiu
c.30% tng s c phiu
d.27% tng s c phiu
Cu 13. Mt trong nhng iu kin nim yt tri phiu doanh nghip l
a.L cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn, doanh nghip nh nc c vn iu
l gp ti thi im xin php nim yt t 10 t VND tr ln.
b.L cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn, doanh nghip nh nc c vn iu
l gp ti thi im xin php nim yt t 5 t VND tr ln.
c.L cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn, doanh nghip nh nc, doanh
nghip t nhn c vn iu l gp ti thi im xin php nim yt t 5 t VND tr ln.
d.Khng cu no ng.
Cu 14. Qu u t chng khon theo quy nh ca Vit Nam l qu:
a.u t ti thiu 40% gi tr ti sn ca qu vo chng khon.
b.u t ti thiu 50% gi tr ti sn ca qu vo chng khon.
c.u t ti thiu 60% gi tr ti sn ca qu vo chng khon.
d.u t ti thiu 70% gi tr ti sn ca qu vo chng khon.

Cu 15. T chc pht hnh phi hon thnh vic phn phi c phiu trong vng:
a.60 ngy k t ngy giy chng nhn ng k pht hnh c hiu lc.
b.70 ngy k t ngy giy chng nhn ng k pht hnh c hiu lc.
c.80 ngy k t ngy giy chng nhn ng k pht hnh c hiu lc.
d.90 ngy k t ngy giy chng nhn ng k pht hnh c hiu lc.
Cu 16. Hi ng qun tr, Ban gim c, Ban kim sot ca Cng ty nim yt phi
nm gi.
a.t nht 20% vn c phn ca Cng ty.
b.t nht 20% vn c phiu do mnh s hu trong 3 nm k t ngy nim yt.
c.t nht 50% vn c phiu do mnh s hu trong 3 nm k t ngy nim yt.
d.t nht 30% vn c phiu do mnh s hu trong 3 nm k t ngy nim yt.
Cu 17.

Cng ty i chng phi cng b y ni dung thng tin v Bo co ti chnh nm c


kim ton trn:
a.a. Trang thng tin in t ca cng ty i chng v trn phng tin cng b thng tin
ca UBCKNN, SGDCK (trng hp l t chc nim yt, ng k giao dch).
b.b. Trang thng tin in t ca cng ty i chng, trn phng tin cng b thng tin
ca UBCKNN, SGDCK (trng hp l t chc nim yt, ng k giao dch) v 01 s bo
pht hnh ton quc.
c.c. Trang thng tin in t ca cng ty i chng, trn phng tin cng b thng tin
ca UBCKNN, SGDCK (trng hp l t chc nim yt, ng k giao dch) v 02 s bo
pht hnh ton quc.
d.d. Trang thng tin in t ca cng ty i chng, trn phng tin cng b thng tin
ca UBCKNN, SGDCK (trng hp l t chc nim yt, ng k giao dch) v 03 s bo
pht hnh ton quc.
Cu 18. T chc pht hnh, t chc nim yt phi cng b thng tin bt thng
trong thi gian:
a.10 ting k t khi s kin xy ra
b.24 ting k t khi s kin xy ra
c.30 ting k t khi s kin xy ra
d.14 ting k t khi s kin xy ra
Cu 19.

Ngi c cp Chng ch hnh ngh Phn tch Ti chnh c hnh


ngh:
a.Mi gii chng khon
b.T vn u t chng khon, t vn bo lnh pht hnh chng khon.
c.T doanh chng khon
d.C ba p n trn
Cu 20. Giao dch theo phng php khp lnh Vit Nam quy nh n v yt gi

i vi nhng c phiu c mc gi di 50.000 ng l


a.100
b.200
c.300
d.500

P N 3. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 3


Cu 1. Doanh nghip nh nc c phn ha thc hin bn u gi c phiu ln u
ra cng chng bt buc phi thc hin u gi qua trung tm giao dch chng
khon nu khi lng c phn bn ra cng chng c gi tr:
a.10 t ng tr ln
b.T 1 n 10 t
c.5 t ng tr ln
d.Ty doanh nghip c mun thc hin u gi qua trung tm hay khng
Cu 2. Khi nh u t mua c phn qua u gi ti Trung tm Giao dch Chng
khon H Ni, nh u t phi t cc:
a.10% gi tr c phn ng k mua tnh theo gi khi im
b.15% gi tr c phn ng k mua tnh theo gi khi im
c.5% gi tr c phn ng k mua tnh theo gi khi im
d.Khng phi t cc.
Cu 3. Khi thc hin bn c phn ca doanh nghip nh nc, c ng chin lc
c php mua:
a.Ti a 20% tng s c phn bn ra bn ngoi vi gi gim 20% so vi gi u bnh
qun
b.Ti a 25% tng s c phn bn ra bn ngoi vi gi gim 20% so vi gi u bnh
qun.
c.Ti a 25% tng s c phn bn ra bn ngoi vi gi gim 25% so vi gi u bnh
qun.
d.Ti a 20% tng s c phn bn ra bn ngoi vi gi gim 25% so vi gi u bnh
qun.
Cu 4. Bin dao ng gi trn th trng chng khon Vit Nam do:
a.B trng B ti chnh quy nh.
b.Ch tch y ban Chng khon Nh nc quy nh.
c.Thng c Ngn hng Nh nc quy nh
d.Gim c Trung tm Giao dch Chng khon quy nh
Cu 5. i tng cng b thng tin th trng chng khon gm:
a.Cng ty i chng
b.T chc pht hnh (ngoi tr trng hp pht hnh tri phiu c Chnh ph bo
lnh), Cng ty chng khon, cng ty qun l qu,
c.S giao dch chng khon (SGDCK), Trung tm Lu k chng khon (TTLKCK)
d.Ngi c lin quan
e.Tt c p n trn
Cu 6. Ti mt thi im nht nh, nu tt c cc tri phiu c th chuyn i u

c tri ch i thnh c phiu ph thng th:


a.EPS tng
b.EPS khng b nh hng
c.EPS gim
d.P/E b nh hng cn EPS khng b nh hng
Cu 7.

C ng l thnh vin Hi ng qun tr, Ban kim sot, Gim c hoc Tng Gim c, Ph
Gim c hoc Ph Tng Gim c v K ton trng ca cng ty phi cam kt nm gi:
a.100% s c phiu do mnh s hu trong thi gian 6 thng k t ngy nim yt v 50%
s c phiu ny trong thi gian 6 thng tip theo khng tnh s c phiu thuc s hu
Nh nc do cc c nhn trn
b.100% s c phiu do mnh s hu trong thi gian 12 thng k t ngy nim yt v
50% s c phiu ny trong thi gian 12 thng tip theo khng tnh s c phiu thuc s
hu Nh nc do cc c nhn tr
c.100% s c phiu do mnh s hu trong thi gian 24 thng k t ngy nim yt v
50% s c phiu ny trong thi gian 12 thng tip theo khng tnh s c phiu thuc s
hu Nh nc do cc c nhn tr
d.Khng cu no ng.
Cu 8. Vic phn phi c phiu nim yt phi:
a.Theo gi bn c xc nh trong bn co bch ng k vi y ban Chng khon
Nh nc
b.Theo gi tha thun vi nh u t.
c.Theo gi th trng qua u gi.
d.Theo gi u i do Hi ng qun tr ca cng ty pht hnh quyt nh.
Cu 9. Th trng ti chnh l ni huy ng vn:
a.Ngn hn.
b.Trung hn.
c.Di hn.
d.Ngn hn, trung hn v di hn
Cu 10. Nh u t t lnh mua bn chng khon nim yt ti:
a.y ban Chng khon
b.Trung tm Giao dch chng khon
c.Cng ty chng khon.
Cu 11. Hnh thc bo lnh pht hnh trong t pht hnh s b hy b nu
ton b chng khon khng bn c ht, gi l:
a.Bo lnh vi cam kt chc chn
b.Bo lnh vi c gng ti a.
c.Bo lnh tt c hoc khng
d.Tt c cc hnh thc trn.
Cu 12. Trong cc nhn nh sau y, nhn nh no sai v th trng chng khon
th cp.
a.Th trng th cp l ni giao dch cc chng khon km phm cht

b.Th trng th cp to tnh thanh khon cho cc c phiu ang lu hnh.


c.Th trng th cp to cho ngi s hu chng khon c hi rt vn u t ca h.
d.Th trng th cp to cho mi ngi u t c hi c cu li danh mc u t ca
mnh.
Cu 13. C ng s hu c phiu u i c tc Vit Nam c quyn:
I. Nhn c tc vi mc u i.
II.Tham d v biu quyt tt c cc vn thuc thm quyn ca i hi ng c
ng.
III. Khi cng ty gii th, c nhn li mt phn ti sn tng ng vi s c phn
gp vo cng ty.
IV. c nhn c tc u i nh li sut tri phiu k c khi cng ty lm n thua
l.
a.I
b.I v II
c.I v III
d.Ch IV
e.I, III v IV
f.Tt c
Cu 14. Cng ty XYZ c 10.000 c phiu ang lu hnh v tuyn b tr c tc bng
c phiu vi mc 30%. Khch hng ca bn c 100 c phiu XYZ. Sau khi nhn c
tc bng c phiu, t l s hu c phn ca ng ta trong cng ty XYZ l bao nhiu?
a.1%
b.1.3%
c.1.5%
d.1.1%
Cu 15. Vic ng k lu k chng khon ti TTGDCK c thc hin bi:
a.Ngi s hu chng khon
b.T chc pht hnh
c.T chc bo lnh pht hnh
d.Thnh vin lu k
Cu 16. Cng ty SAM c php pht hnh 7.000.000 c phiu theo iu l cng
ty. Cng ty pht hnh c 6.000.000 c phiu, trong c 1.000.000 c phiu
ngn qu. Vy Cng ty SAM c bao nhiu c phiu ang lu hnh?
a. 7.000.000 c phiu
b. 6.000.000 c phiu
c. 5.000.000 c phiu
d. 4.000.000 c phiu
e. 3.000.000 c phiu
f. Tiu chun giao dch;
a.a, b v c

b.a, b, c v d
c.b, c v d
d.c v d
e.Ch c
Cu 17. giao dch chng khon nim yt ti Trung tm giao dch chng khon
cn phi c cc bc:
I. Trung tm giao dch chng khon thc hn ghp lnh v thng bo kt qu giao
dch cho cng ty chng khon.
II. Nh u t m ti khon, t lnh mua bn chng khon.
III. Cng ty chng khon nhp lnh vo h thng giao dch ca Trung tm.
IV. Nh u t nhn c chng khon (nu l ngi mua) hoc tin (nu l ngi
bn) trn ti khon ca mnh ti Cng ty chng khon sau 3 ngy lm vic k t
ngy mua bn.
V. Cng ty chng khon thng bo kt qu giao dch cho nh u t.
Anh (ch) hy ch ra trnh t cc bc giao dch chng khon theo cc phng n sau:
a.I, II, III, IV, V
b.I, III, V, II, IV
c.II, I, V, IV, III
d.II, III, I, V, IV
e.Khng c phng n no ng.
Cu 18.
Gi s gi ng ca ca chng khon A trong phin giao dch trc l 10.200 ng, n v yt
gi l 100 ng, bin dao ng gi l 2,2%. Cc mc gi m nh u t c th t lnh trong
phin giao dch ti l:
a.9998, 10998, 10608
b.9900, 10000, 10100, 10300, 10300
c.9900, 1000, 10100, 10500, 10600
d.1000, 10100, 10200, 10300, 10400
e.Khng phng n no ng.
Cu 19. Phin ng ca tun n ca th trng chng khon Vit Nam, VN.Index l
237,78 im, tng 2,64 im so vi phin ng ca tun n-1, tc l mc tng
tng ng vi:
a.1,12%
b.1,11%
c.1%
d.1,2%
Cu 20. Ngi s hu c phiu v tri phiu u
a.Li sut c nh
b.Thu nhp ph thuc vo hot ng ca cng ty
c.c quyn bu c ti i hi c ng
d.Li sut t vn m mnh u t vo cng ty

c hng:

P N 4. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 4

Cu 1. i vi cc doanh nghip nh nc c phn ha v nim yt ngay trn th


trng chng khon, iu kin nim yt c phiu no sau y s c gim nh:
a.Vn iu l
b.Thi gian hot ng c li
c.Thi gian cam kt nm gi c phiu ca thnh vin Hi ng qun tr, Ban Gim c,
Ban kim sot.
d.T l nm gi ca cc c ng ngoi t chc pht hnh
Cu 2. Tr c tc bng c phiu, s lm:
a.Lm tng quyn li theo t l ca c ng trong cng ty.
b.Khng lm thay i t l quyn li ca c ng
c.Lm gim quyn li theo t l ca c ng trong cng ty
d.Khng c cu no ng.
Cu 3.
Hy xc nh gi tr ti sn rng ca mt qu v gi tr ti sn rng ca mi c
phn ca qu nu tng s c phn hin ang lu hnh ca qu l 1 triu c phn.
Gi s qu c cc khon mc nh sau:
n v tnh: ng
1. Tin mt v cc cng c ti chnh tng ng tin mt: 1.500.000.000
2. Cc c phiu nm gi v th gi:
3. Tng n: 3.020.000.000

Tn CP
REE
AGF
SGH
HAP
GMD
BBC

S lng
200.000
100.000
50.000
20.000
80.000
180.000

Th gi
29.000
39.500
16.000
42.000
51.000
22.500

a.18.2 t ng - 18.2 ngn ng


b.18.0 t ng 18.0 ngn ng
c.18.5 t ng 18.5 ngn ng
d.16.5 t ng 16.5 ngn ng
Cu 4. Chc nng th trng chng khon th cp ca Trung tm giao dch chng
khon c th hin, bi:
a.u gi c phn doanh nghip nh nc c phn ha
b.u thu tri phiu Chnh ph v cc ti sn chnh
c.Giao dch chng khon nim yt/ng k giao dch
Cu 5. Mi gii chng khon l mt nghip v kinh doanh chng khon, trong
mt cng ty chng khon i din cho khch hng tin hnh giao dch chng
khon thng qua:
a.C ch giao dch ti S giao dch chng khon hoc th trng OTC, trong S giao
dch CK / Th trng OTC cng chia s trch nhim v kt qu kinh t ca giao dch

vi khch hng.
b.C ch giao dch ti S giao dch trong khch hng chu trch nhim v kt qu kinh
t ca giao dch .
c.C ch giao dch ti th trng OTC trong khch hng chu trch nhim v kt qu
kinh t ca giao dch
d.b v c
Cu 6. Trong thng 7 chng ta khng c ngy ngh l, gi s bn l ngi u t
bn c phiu trn th trng chng khon tp trung v c bo l bn thnh
cng vo phin giao dch ngy 16 thng 7 (th 6). Thi gian thanh ton theo quy
nh hin hnh l T+3. Thi gian tin c chuyn vo ti khon ca bn l:
a.Ch nht 18/7
b.Th hai 19/7
c.Th ba 20/7
d.Th t 21/7
e.Cc phng n trn u sai.
Cu 7. Vic qun l chng khon ti H thng lu k chng khon tp trung c th
c thc hin
a.Thng qua H thng ti khon lu k chng khon ti Trung tm lu k chng khon
i vi chng khon ghi s.
b.Lu gi c bit - lu gi chng ch chng khon trong kho Trung tm lu k chng
khon ng tn ngi gi.
c.Do t chc pht hnh qun l
d.a v b
Cu 8. Khi lu gi chng khon tp trung ti mt Trung tm lu k chng khon,
ngi u t c quyn:
a.Rt chng khon ra bng chng ch
b.Chuyn khon chng khon thng qua h thng ti khon m ti Trung tm lu k
c.a v b
Cu 9.
Theo quy nh ca php lut Vit Nam, pht hnh chng khon ra cng chng l:
a. Pht hnh qua t chc trung gian;
b. Pht hnh nim yt;
c. C t nht 50 nh u t ngoi t chc pht hnh;
d. C t nht 50 nh u t.
a.a, b v c
b.a v c
c.a, b v d
d.b v d
Cu 10. Mc tiu chnh ca cng tc thanh tra, gim st vic thc hin php lut
chng khon v th trng chng khon l:
a.Bo v quyn li ca ngi u t
b.Gp phn m bo cho hot ng th trng chng khon cng bng, cng khai, hiu
qu.
c.Gim thiu ri ro h thng
d. ngi u t ngy cng c li.

e.a, b v c
f.C a, b, c v d
Cu 11.
Cng ty c phn l doanh nghip, trong :
I. Vn iu l c chia thnh nhiu phn bng nhau gi l c phn.
II. C ng chu trch nhim hu hn v ngha v n
III. C ng c quyn t do chuyn nhng tt c cc loi c phn ca

mnh.

IV. Khng hn ch s lng c ng ti a


a.I v II
b.I, II v III
c.I, II v IV
d.I, III v IV
e.Tt c u sai
Cu 12. Lnh th trng l lnh:
a.Mua, bn theo gi th trng
b.Lu gi s bnh n khi mua bn c mi thi
c.Lnh t mua, bn chng khon mt gi nht nh th trng chp nhn
d.Khng c p n no trn ng.
Cu 13. Loi hnh nim yt no sau y mang tnh cht thu tm, sp nhp cng
ty:
a.Nim yt ln u
b.Nim yt li
c.Nim yt b sung
d.Nim yt ca sau
e.Nim yt tch, gp c phiu
Cu 14. Th trng ti chnh bao gm:
a.Th trng tin t v th trng vn
b.Th trng hi oi v th trng vn
c.Th trng chng khon v th trng tin t
d.Th trng thu mua v th trng bo him
Cu 15. Th trng chng khon bao gm
a.Th trng vn v th trng thu mua
b.Th trng c phiu v th trng tri phiu
c.Th trng hi oi v th trng cho vay ngn hn
d.Tt c cc cu trn
Cu 16. Cn c vo s lun chuyn ca cc ngun vn, TTCK chia lm
a.Th trng n v th trng tri phiu
b.Th trng tp trung v th trng OTC
c.Th trng s cp v th trng th cp

d.C 3 cu trn u ng
Cu 17. Cn c vo phng thc hot ng, TTCK bao gm:
a.Th trng th 3 v th trng OTC
b.Th trng tp trung v th trng phi tp trung
c.C a & b u ng
d.C a & b u sai.
Cu 18. Mt cng ty XYZ thng bo s tin hnh gp c phiu, iu ny s lm
a.Khng thay i g
b.Tng mnh gi v gim s lng c phn
c.Gim mnh gi v tng s lng c phn
d.Tng mnh gi tng ng vi ch s gp.
Cu 19. Mt Cng ty XYZ thng bo s tin hnh tch c phiu, iu ny s lm
a.Tng mnh gi tng ng vi ch s tch
b.Khng thay i g
c.Gim mnh gi v tng s lng c phn
d.Tng mnh gi v gim s lng c phn
Cu 20.
Ai trong s nhng ngi sau y l ch s hu cng ty
I. Nhng ngi nm gi tri phiu
II. Nhng c ng c giy bo m quyn mua c phiu mi
III. Cc c ng nm gi c phiu thng
IV. Cc c ng nm gi c phiu u i
a.I & II
b.II & III
c.Ch c I
d.II, III &IV
Cu 21.
a.

P N 5. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 5


Cu 1. Th trng mua bn ln u cc chng khon mi pht hnh l
a.Th trng tin t
b.Th trng s cp
c.Th trng th cp
d.Th trng chnh thc
Cu 2. Loi chng khon no sau y c php pht hnh km theo tri phiu
hoc c phiu u i, cho php ngi nm gi n c quyn mua 1 khi lng c
phiu ph thng nht nh theo 1 gi c xc nh trc trong 1 thi k nht
nh.

a.C phiu u i
b.Tri phiu
c.Chng quyn
d.Quyn mua c phn
Cu 3. Phng thc pht hnh qua u gi l
a.Nhn bn chng khon cho t chc pht hnh trn c s tha thun v gi.
b.T chc pht hnh trc tip bn cho cc t chc, c nhn c nhu cu
c.Nhn bn li chng khon ca t chc pht hnh
d.Cho bn chng khon da trn c s cnh tranh hnh thnh gi v khi lng trng
thu
Cu 4. Quy trnh giao dch chng khon l nh sau:
I. Khch hng t lnh.
II. Cng ty chng khon nhn v kim tra lnh
III. Lnh ng k ti quy giao dch hoc my ch
IV. Lnh c chuyn n trung tm giao dch
a.I, II, III & IV
b.I, II, IV& III
c.I, III, II & IV
d.I, III, IV & II
Cu 5. SGDCK l
I. Th trng giao dch tp trung
II. Giao dch CK nim yt
III. Th trng thng lng
a.I & II
b.I, II & III
c.II & III
d.Tt c u ng
Cu 6. Nhng iu ny sau y ng vi phm tr th trng th cp
I. Th trng giao dch chng khon mua i bn li
II. To tnh thanh khon cho vn u t
III. To ra ngi u c
IV. To ra vn cho t chc pht hnh
a.I & II
b.I, II & III
c.I, III & IV
d.Tt c
Cu 7. Qu u t theo ngh nh 144 l
I. Hnh thnh t vn gp ca ngi u t
II. c cng ty qun l qu qun l
III. Dnh ti thiu 60% gi tr ti sn u t vo chng khon
IV. Ch c u t vo chng khon.

a.I, II & IV
b.I, II & III
c.II, III & IV
d.Tt c u sai
Cu 8. Trn TTCK, hnh vi c tiu cc l:
a.Giao dch ca nh u t ln
b.Mua bn c phiu ca c ng v lnh o cc cng ty nim yt
c.Mua bn ni gin
d.Mua bn li chnh c phiu ca cng ty nim yt.
Cu 9. S tch bit gia phng mi gii v phng t doanh ca cng ty chng
khon s lm cho:
a.Tng chi ph giao dch
b.Tng chi ph nghin cu
c.Gy kh khn cho cng ty trong cng vic
d.Khch hng yn tm v tin tng vo cng ty
Cu 10. Pht hnh thm c phiu mi ra cng chng nim yt phi theo cc quy
nh di y, ngoi tr:
a.Ln pht hnh thm cch ln pht hnh trc t nht 1 nm
b.C k hoch v ng k trc vi UBCK 3 thng
c.Gi tr c phiu pht hnh thm khng ln hn tng gi tr c phiu ang lu hnh
d.Tt c
Cu 11. i din giao dch ti TTGDCK
a.L ngi c thnh vin ca TTGDCK c lm i din
b.L cng ty chng khon c UBCK cp giy php hot ng
c.L cng ty chng khon thnh vin ca TTGDCK
Cu 12. TTGDCK tm ngng giao dch ca 1 loi chng khon khi
a.Khi chng khon khng cn thuc din b kim sot
b.Khi chng khon b ri vo tnh trng b kim sot
c.Tch, gp c phiu ca cng ty nim yt
d.Tt c u ng
Cu 13. Theo quy nh ti thng t 01/UBCK, bo lnh pht hnh Vit Nam c
thc hin di hnh thc:
a.C gng cao nht
b.Ti thiu - ti a
c.Cam kt chc chn
d.Tt c hoc khng
Cu 14. Bn co bch tm tt l ti liu m t chc pht hnh
a.Cung cp cho cc nh u t
b.Cung cp cho nhn vin ca t chc pht hnh
c.Np cho UBCKNN trong h s xin php pht hnh CK
d.Dng thm d th trng trong thi gian ch UBCKNN xem xt h s xin php pht
hnh.

Cu 15. Chc nng chnh ca t chc bo lnh pht hnh l


a.T vn
b.Bao tiu chng khon
c.nh gi CK pht hnh
d.Chun b h s xin php pht hnh
Cu 16. Trong cc nhn nh sau y, nhn nh no sai v th trng th cp
a.L ni cho bn cc CK mi pht hnh
b.To tnh thanh khon cho CK
c.To cho ngi s hu CK c hi rt vn
d.Cho php cc nh u t sp xp li danh mc u t
Cu 17. ngha ca vic phn bit pht hnh ring l v pht hnh ra cng chng
l:
a.Phn bit quy m huy ng vn
b.Phn bit i tng v phm vi cn qun l
c.Phn bit loi CK c pht hnh
d.Phn bit hnh thc bn bun hay bn l
Cu 18. Trong cc iu kin qun l DN c pht hnh CK ra cng chng, iu
kin no l quan trng nht
a.C ban Gim c iu hnh tt
b.C sn phm ni ting
c.C t l n trn vn hp l
d.Quy m vn v kt qu hot ng trc khi pht hnh
Cu 19. Hin nay Vit Nam trong quy nh v pht hnh CK ra cng chng th t
l CK pht hnh ra bn ngoi ti thiu phi t
a.30%
b.20%
c.25%
d.15%
Cu 20. Nhng CK no c php nim yt ti TTGD
a.Tri phiu chnh ph
b.C phiu ca cc DN thc hin c phn ha
c.CK ca cc DN c UBCKNN cp giy php pht hnh ra cng chng
d.C a & c

P N 6. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 6


Cu 1.
Mt cng ty c c phiu u i khng tch ly ang lu hnh c tr c tc hng
nm l 7USD. Nm trc do hot ng kinh doanh khng c li, cng ty khng tr
c tc. Nm nay nu cng ty tuyn b tr c tc, c ng u i nm gi c phiu
s c nhn bao nhiu.
a.7 USD
b.10 USD
c.14 USD

d.Tt c u sai
Cu 2. Ngha v no sau y khng thuc ngha v ca thnh vin giao dch
a.Np BCTC 6 thng
b.ng gp lp qu h tr thanh ton
c.Np ph thnh vin, ph giao dch, ph s dng h thng giao dch
d.Tt c u ng
Cu 3. Ngi c giy php kinh doanh hnh ngh CK c php
a.Cng lm vic hoc gp vn vo 2 hay nhiu cng ty CK
b.Lm G 1 t chc nim yt
c.Tham gia kinh doanh hot ng CK
d.Cho mn giy php hnh ngh
Cu 4. Cc nh phn tch k thut t quan tm n ch tiu no trong s cc ch tiu
sau y
a.S lng CK giao dch
b.T l n trn vn c phn
c.Xu hng gi
d.Gi m ca, ng ca
Cu 5.
Theo quy nh ca VN, cng ty CK l loi hnh DN
I. DNNN
II. Cng ty lin doanh
III. Cng ty TNHH
IV. Cng ty CP
V. Cng ty hp danh
a.Ch c I & II
b.Ch c II & III
c.II, II & IV
d.Tt c
Cu 6.
Cn c vo c im v tnh cht, cng ty CK l
I. Cng ty chuyn doanh
II. Cng ty a nng
III. Cng ty a nng ton phn
IV. Cng ty a nng mt phn
a.Ch I
b.II & III
c.I & IV
d.Tt c
Cu 7.
Trong khi thc hin t doanh, cng ty CK phi tun th cc nguyn tc sau:
I. Tch bch ti khon gia cng ty v khch hng
II. Bnh n th trng
III. Tun th v gii hn u t, lnh vc u t
a.I & II

b.II & III


c.I, II, II
d.Tt c u sai
Cu 8.
Chc nng ca h thng ng k, lu k, thanh ton b tr CK
I. Qun l cc CK lu k ca khch hng
II. Ghi nhn quyn s hu
III. Cungcp cc thng tin v CK b gi mo, mt cp
IV. Phn phi li, tr vn gc v c tc bng tin cho ngi s hu CK
a.I, II
b.I, II, III
c.II, III, IV
d.Tt c
Cu 9.

Quy trnh ng k lm thnh vin ca S GDCK


I. Np h s ng k
II. Kim tra h s
III. ng qu h tr thanh ton v ph thnh vin
IV. Quyt nh chp nhn
a.I, II, III, IV
b.II, III, IV, I
c.III, II, I, IV
d.IV, III, II, I
Cu 10.
M ti khon lu k CK
I. Ti khon CK giao dch
II. Ti khon CK cm c
III. Ti khon CK ch nim yt, ch rt
IV. Ti khon thanh ton b tr
a.I, II
b.I, II, III
c.I, III, IV
d.Tt c
Cu 11.
Tiu chun bn cht o c ngh nghip bao gm
I. C trnh nng lc
II. Lm vic c tiu chun tay ngh
III. C o c tt
IV. C nim t ho.
a.I, II
b.II, III
c.I, II, III
d.Tt c
Cu 12.
Chc nng ca ch s th trng chng khon l:

I. Phong v biu phn nh nn kinh t


II. L c s nh gi hot ng ca tng doanh nghip
III. L c s nh u t to lp danh mc u t c hiu qu
a.I
b.II
c.I, III
d.I, II, III
Cu 13. L do no sau y ng vi bn khng chng khon
a.Ngn chn s thua l
b.Hng li t s st gi CK
c.Hng li t s tng gi CK
d.Hn ch ri ro
Cu 14. Cng ty C phn bt buc phi c
a.C phiu ph thng
b.C phiu u i
c.Tri phiu cng ty
d.Tt c cc loi chng khon trn
Cu 15. i vi cng chng u t, ti liu no quan trng nht trong h s ng
k pht hnh ra cng chng:
a.Bn sao giy php thnh lp v ng k kinh doanh
b.Danh sch v s yu l lch thnh vin HQT v BG
c.n xin php pht hnh
d.Bn co bch
Cu 16.
Nu 1 tri phiu c bn ra cao hn mnh gi th:
a.Li sut hin hnh ca tri phiu < li sut danh ngha ca tri phiu
b.Li sut hin hnh ca tri phiu > li sut danh ngha ca tri phiu
c.Li sut hin hnh ca tri phiu = li sut danh ngha ca tri phiu
d.Khng c c s so snh.
Cu 17. Nh pht hnh nh pht hnh 2 loi tri phiu: tri phiu X c thi hn 5
nm v tri phiu Y c thi hn 20 nm. Nh vy, NPH phi nh mc li sut cho 2
tri phiu nh th no?
a.Li sut tri phiu X > li sut tri phiu Y
b.Li sut tri phiu X = li sut tri phiu Y
c.Li sut tri phiu X < li sut tri phiu Y
d.Cn ty trng hp c th
Cu 18. DNNN thc hin bn u gi c phn ln u ra cng chng bt buc phi
thc hin u gi qua TTGDCK nu khi lng c phn bn ra cng chng c gi
tr:
a.10 t ng tr nn
b.T 1 n 10 t ng

c.5 t ng tr nn
d.Ty DN c mun thc hin u gi qua trung tm hay khng 1
Cu 19. Khi thc hin bn CP ca DNNN, c ng chin lc c php mua
a.Ti a 20% tng s CP bn ra bn ngoi vi gi gim 20% so vi gi u bnh qun
b.Ti a 25% tng s CP bn ra bn ngoi vi gi gim 20% so vi gi u bnh qun
c.Ti a 25% tng s CP bn ra bn ngoi vi gi gim 25% so vi gi u bnh qun
d.Ti a 20% tng s CP bn ra bn ngoi vi gi gim 25% so vi gi u bnh qun
Cu 20. Nh u t t lnh mua bn chng khon ti:
a.UBCK
b.TTGDCK
c.Cng ty chng khon
d.Tt c cc ni trn

P N 7. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 7


Cu 1. Khi li sut th trng tng hoc gim, gi ca cc loi CK no sau y s
bin ng mnh nht
a.Tri phiu trung hn
b.Tri phiu di hn
c.C phiu
d.C phiu u i
Cu 2. T l nm gi ti a ca nh u t nc ngoi i vi c phiu ca mt t
chc nim yt trn th trng chng khon Vit Nam l:
a.25%
b.27%
c.35%
d.49%
Cu 3. S giao dch chng khon l:
a.Th trng giao dch CK tp trung
b.Th trng giao dch CK phi tp trung
c.1 trong cc hot ng ca TTCK th cp
d.C a & c
Cu 4. CK xc nh ngi s hu n c:
a.Quyn s hu i vi 1 cng ty
b.Quyn ch n i vi 1 cng ty
c.Quyn ch n i vi chnh ph hay chnh quyn a phng
d.Tt c cc quyn trn
Cu 5. C phiu, tri phiu c cng c trng l:
a.C li sut c nh
b.C thu nhp theo hot ng ca cng ty
c.c quyn bu c ti HDCD
d.Khng c cu no ng

Cu 6. Chnh ph pht hnh tri phiu nhm cc mc ch ngoi tr:


a.B p thm ht ngn sch
b.Ti tr cc cng trnh cng cng
c.Gip cc cng ty
d.iu tit tin t
Cu 7. Trong cc iu kin qun l DN c pht hnh CK ra cng chng, iu
kin no l quan trng nht.
a.C ban gim c iu hnh tt
b.C sn phm ni ting
c.C t l n trn vn hp l
d.Quy m vn v kt qu hot ng trc khi pht hnh
Cu 8. Khi li sut th trng tng ln gi tri phiu s:
a.Tng
b.Gim
c.Khng thay i
Cu 9. Mt nh u t mun thu c li vn th khi no l thi im mua tri
phiu:
a.Khi li sut cao v d kin s gim xung
b.Khi li sut thp v d kin s tng ln
c.Khi li sut n nh v d kin khng thay i
d.Khi tri phiu thp v li sut d kin s tng
Cu 10. Chc nng chnh ca t chc bo lnh pht hnh l:
a.T vn.
b.Chun b h s xin php pht hnh
c.nh gi CK pht hnh
d.Bao tiu mt phn hoc ton b s CK pht hnh
Cu 11. Gi s ch s DowJones cng nghip ngy giao dch l 120 phiu v tng
gi ca 30 loi CK hp thnh l 3015. Tnh h s chia ca ngy giao dch:
a.4
b.0.15
c.100.5
d.0.25
Cu 12. Gi s gi ng ca chng khon A trong phin giao dch trc l 9800.
n v yt gi 100, bin dao ng gi l 5% cc mc gi m nh u t CK c
th t lnh trong phin giao dch ti l:
a.9310, 9810, 10000, 10290
b.9300, 9700, 9800, 10200
c.9500, 9700, 9900, 10000, 10400
d.9400, 9500, 9600, 9700, 10200
Cu 13. Mt trong nhng iu kin no di y cha phi l iu kin ti thiu

ca vic pht hnh ln u ra cng chng Vit Nam


a.Mc vn ti thiu l 10 t VND
b.Kinh doanh c li trong nm gn nht
c.i ng lnh o ca cng ty c nng lc qun l tt
d.Ti thiu 20% vn c phn pht hnh ra cng chng
Cu 14.
Cc t chc c th tham gia hot ng ti trung tm chng khon tp trung l:
I. Cc nh u t c t chc.
II. Cc nh u t c th
III. Cc cng ty chng khon
IV. Cc ngn hng thng mi c UBCK cp ph chun
a.Ch c I
b.Ch c II
c.Ch c III
d.Khng c cu no ng
Cu 15. Khi cng ty c li n s:
a.Tr c tc cho c phiu thng
b.Tr li tri phiu
c.Tr c tc cho c phiu u i
d.Khng phi tr li v c tc
Cu 16. Vic tch c phiu trong s i din tnh ch s chng khon theo
phng php Down Jones s lm cho h s chia:
a.Tng
b.Gim
c.Khng thay i
Cu 17. i hi c ng s bu:
a.Hi ng qun tr v Ban kim sot
b.Hi ng qun tr, Hi ng qun tr chn gim c v ban kim sot
c.Hi ng qun tr, ch tch hi ng qun tr v Ban kim sot
d.C 3 u sai
Cu 18.
Hy xc nh ngy giao dch chng khon c c tc ti s di y. Bit rng
ngy kt thc nm ti chnh l T + 3
27/6
28/6
29/6
30/5
04/7
------*------------------*--------------*-------------*--------------*-----a.28/6
b.27/6
c.29/6
d.30/5
Cu 19. Theo lut php Vit Nam cc t chc c pht hnh c phiu l:
a.Cng ty TNHH
b.Doanh nghip nh nc thc hin c phn ha

c.Cng ty CP v DN nh nc thc hin c phn ha


d.Cng ty CP
Cu 20. Vic pht hnh c phiu lm tng:
a.N ca cng ty
b.Ti sn ca cng ty
c.Vn c phn ca cng ty
d.C b v c

P N 8. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 8


Cu 1. Mt c phiu bn theo quyn mua c phiu mi vi gi 90.000/CP nhng hin nay
gi tr th trng l 100.000/CP. Theo iu l ca cng ty c 05 c phiu c c mua CP
mi. Vy gi ca quyn l:
a.3.000
b.2.000
c.20.000
d.10.000
Cu 2. Theo lut php Vit Nam hin hnh, cc t chc c php pht hnh tri phiu l:
a.Doanh nghip t nhn
b.Cng ty CP v DN nh nc
c.Cng ty TNHH, cng ty CP v DN Nh nc
d.Cng ty C phn
Cu 3.

Cng ty i chng phi cng b y ni dung thng tin v Bo co ti chnh nm


c kim ton trn:
a.Trang thng tin in t ca cng ty i chng v trn phng tin cng b thng tin ca
UBCKNN, SGDCK (trng hp l t chc nim yt, ng k giao dch).
b.Trang thng tin in t ca cng ty i chng, trn phng tin cng b thng tin ca
UBCKNN, SGDCK (trng hp l t chc nim yt, ng k giao dch) v 01 s bo pht
hnh ton quc.
c.Trang thng tin in t ca cng ty i chng, trn phng tin cng b thng tin ca
UBCKNN, SGDCK (trng hp l t chc nim yt, ng k giao dch) v 02 s bo pht
hnh ton quc.
d.Trang thng tin in t ca cng ty i chng, trn phng tin cng b thng tin ca
UBCKNN, SGDCK (trng hp l t chc nim yt, ng k giao dch) v 03 s bo pht
hnh ton quc.
Cu 4. Hin nay Vit Nam, trong quy nh v vic pht hnh chng khon ra cng chng
th t l chng khon pht hnh ra bn ngoi ti thiu phi t l:
a.30%
b.20% hoc 15%
c.20%
d.15%

Cu 5. Mt c phiu bn theo quyn mua c phiu vi gi 90.000/CP nhng hin nay gi


th trng l 100.000/CP theo iu l ca cng ty c 06 c phiu c c mua CP mi.
Vy gi quyn l:
a.3.000
b.2.000
c.20.000
d.10.000
Cu 7.
Xc nh gi m ca:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Cng dn
bn
1000
1200
1500
1900
2000
3300
4200
4200

A
B
C
D
E
F
G
H

Mua

Gi

Bn

1000
200
300
400
100
1300
900
-

10000
10000
10200
10500
10600
10700
10800
10900

100
500
800
700
300
800

a.10700
b.10800
c.10600
d.11000
Cu 8. Lnh dng bn s t ti mc gi:
a.Thp hn gi th trng
b.Cao hn gi th trng
c.Bng gi th trng
d.Ty vo quyt nh ca nh u t
Cu 9. Lnh dng mua t ti gi:
a.Thp hn gi th trng
b.Cao hn gi th trng
c.Bng gi th trng
d.Ty thuc vo quyt nh ca nh u t1

M
N
O
P
Q
R
S

Cng dn
mua
3200
3200
3100
2600
1800
1100
800

Cu 10. Lnh th trng (MP) :


a.L lnh mua chng khon ti mc gi bn thp nht, hoc lnh bn chng khon ti mc gi
mua cao nht hin c trn th trng
b.Lnh th trng ch c s dng trong t giao dch khp lnh lin tc.
c.Khng c cu no ng
d.a v b
Cu 11. Lnh ATO l lnh c thc hin:
a.Trc lnh gii hn
b.Sau lnh gii hn
Cu 12. Vo ngy 1.1.2005, mt nh u t mua 100 c phiu ABC vi gi 40.000/CP. T l
k qu l 50%. n ngy 1.5.2005, gi c phiu ABC tng ln 47.000/CP. Gi s nh u
t ny bn ton b s c phiu ABC ang c v trong thi gian ny cng ty ABC khng chi
tr c tc. Vy t sut sinh li cho nh u t ny l:
a.40%
b.35%
c.17.50%
d.8.75%
Cu 13.
Theo c ch hot ng ca qu u t m th:
I. Nh u t khng c quyn bn li chng ch cho qu u t pht hnh ra n.
II. Nh u t c quyn bn li cho qu u t m pht hnh ra n.
III. Qu c chin lc u t di hn
IV. Qu c chin lc u t ngn hn
a.I v IV ng
b.II v IV ng
c.I ng
d.II v III ng
Cu 14.
Vo ngy 31.12.2005, 1 qu u t ng c tnh trng nh sau:
- Tng s chng ch qu ang giao dch trn th trng: 2 triu chng ch qu.
- Tin mt ti qu: 3.300.000
- Cc loi chng khon ang nm gi:
Chng khon
AGF
REE
TMS
VTC

S lng
1000
20500
14000
4200

Gi th trng
35000
34800
44000
31500

- Cc khon n hin ti ca cng ty: 500 triu ng


- Hy xc nh gi tr ti sn rng (NAV) ca qu u t v gi tr trn 1 chng ch qu.
a.1.0 t ng - 500 ng
b.1.5 t ng 750 ng
c.2.0 t ng 1.000 ng
d.2.5 t ng 1.250 ng
Cu 15.
Cng ty XYZ nh pht hnh thm 2 triu c phiu thng. Nu iu ny xy ra thc s
th:
I. Khng nh hng n t l nm gi c phiu ca cc c ng hin c
II. Ti sn ca Cng ty s gim i
III. Vn ch s hu ca Cng ty s tng ln.
a.I v IV ng
b.II v III ng
c.II v IV ng
d.III v IV ng
Cu 16. Gi tham chiu ca c phiu BBC ang mc 21.000. Vi bin dao ng l 3%
th cc nh u t c th t:
a.11 mc gi
b.12 mc gi
c.13 mc gi
d.14 mc gi
Cu 17. Nu gi tham chiu ca c phiu IBM ang mc 101.000 vi bin giao ng
10% th theo quy nh ca Vit Nam, nh u t c th t c mc gi:
a.90.900
b.100.000
c.101.500
d.111.100
Cu 18. Nu gi tham chiu ca c phiu GMD ang mc 50.500 vi bin giao ng
5% th theo quy nh ca Vit Nam, nh u t c th t c mc gi:
a.51.100
b.51.500
c.53.100
d.53.500
Cu 19. Cc nh u t la chn giao dch bn khng khi h d on rng:
a.Gi CKhon c xu hng tng trong tng lai
b.Gi CKhon c xu hng gim trong tng lai

c.Gi CKhon c th l bt k theo xu hng no


d.Gi CKhon khng thay i
Cu 20. Mt nh u t n cng ty CK ca mnh v vay 7.500 c phiu VIH. ng ta bn
ton b s c phiu ny vi gi l 21.000. Sau 2 tun, gi c phiu VIH gim xung cn
20.100. ng ta quyt nh mua vo 7.500 c Phiu vi mc gi ny tr li cng ty CK.
Gi thit rng t l k qu cho giao dch bn khng l 40%, b qua ph mi gii v tin li
vay phi tr cho cng ty, t l li nhun m nh u t thu c s l:
a.7.14%
b.10.71%
c.10.14%
d.71.71%
Cu 6. Ngi s hu c phiu v tri phiu u c hng:
a.Li sut c nh
b.Thu nhp ph thuc vo hot ng ca cng ty
c.c quyn bu c ti i hi c ng
d.Li sut t vn m mnh u t vo cng ty

P N 9. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 9


Cu 1.
Xc nh gi m ca theo cc lnh sau y. Bit rng gi ng ca ca ngy hm
trc l 10500

Cng dn
bn
1 1000
A
2 1200
B
3 1500
C
4 1900
D
5 2000
E
6 3300
F
7 4200
G
8 4200
H
9 4400
I
10 4400
K
11 4600
L
stt

Bn

Gi

1000
200
300
400
100
1300
900

10000
10100
10200
10500
10600
10700
10800
10900
11100
11300
11400

200
200

a.10600
b.10700
c.10800
d.10900
Cu 2.
Chc nng ca ch s l:

Mua
100
500
800
700
300
100
200
500

M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z

Cng dn
mua
3200
3200
3100
2600
1800
1100
800
700
500
500

I. L phong v biu phn nh nn kinh t


II. L c s nh gi hot ng ca doanh nghip
III. L c s ngi u t lp danh mc u t c hiu qu
a.Ch I
b.Ch II
c.I, II v III
Cu 3.
Ch s bnh qun DowJones bao gm:
I. 30 c phiu ca ngnh cng nghip.
II. 20 c phiu ca ngnh giao thng vn ti
III. 15 c phiu ca ngnh dch v cng cng
IV. 20 c phiu ca ngnh nng nghip
a.I v II
b.II v III
c.I, II v III
d.II, III v IV
Cu 4. Trn th trng chng khon c tiu cc l:
a.Giao dch ca cc nh u t ln
b.Mua bn c phiu ca c ng v lnh o cng ty nim yt
c.Mua bn ni gin
d.Mua bn li c phiu ca chnh t chc nim yt
Cu 5. Ngi c thm quyn x pht i vi cc vi phm v chng khon v th
trng chng khon l:
a.Chnh thanh tra y ban CK nh nc
b.Gim c TTm GDCK, S GDCK
c.Thanh tra vin chuyn ngnh UBCK
d.Ch tch UB nhn dn cp huyn, Qun
Cu 6.
Nhng ni dung chnh v o c trong kinh doanh chng khon:
I. Phi trung thc, cng bng v cng khai
II. Cung cp thng tin y v kp thi
III. Phi bo v b mt khch hng.
IV. Mi quan h vi c quan qun l (chp hnh ng lut)
a.I v II
b.II v III
c.I, II v III
d.Tt c
Cu 7.
M ti khon lu k chng khon:
I. Ti khon chng khon giao dch
II. Ti khon chng khon cm c
III. Ti khon chng khon ch nim yt, ch rt
IV. Ti khon chng khon giao dch
a.I v II

b.I, II v III
c.II, III v IV
d.Tt c
Cu 8.
Quy trnh ng k lm thnh vin lu k ca TT GDCK
I. T chc hot ng lu k np h s ng k
II. B phn lu k kim tra h s
III. ng gp qu h tr thanh ton v ph thnh vin
IV. Ban gim c quyt nh chp nhn
a.I, II, III v IV
b.II, III, IV v I
c.III, IV, II v I
d.IV, III, II v I
Cu 9.
Chc nng ca h thng ng k, lu k, thanh ton b tr chng khon
I. Qun l cc chng khon lu k ca khch hng
II. Ghi nhn quyn s hu
III. Cung cp cc thng tin v chng khon gi mo, b mt cp
IV. Phn phi li, tr vn gc, v c tc bng tin cho ngi s hu chng khon.
a.I v II
b.I, II, III
c.II, III, IV
d.Tt c
Cu 10.
Trong khi thc hin nghip v t doanh. Cng ty chng khon phi tun th cc
nguyn tc ngh nghip sau.
I. Tch bch ti khon ca cng ty vi ti khon ca khch hng v u tin khch
hng.
II. Bnh n th trng
III. Tun th v gii hn u t, lnh vc u t.
a.I v II
b.II v III
c.Tt c
Cu 11.
Cng ty CK bao gm cc nghip v sau:
I. Mi gii
II. T doanh
III. Bo lnh pht hnh
IV. Qun l danh mc u t
V. T vn u t
a.I v II
b.I, II,III v IV
c.II, III v IV
d.Tt c
Cu 13.

Theo quy nh ca Vit Nam, cng ty CK l loi hnh doanh nghip no


I. DN nh nc
II. Cty LDoanh
III. Cty TNHH
IV. Cty CPhn
V. Cty hp danh
a.Ch c I v II
b.Ch c II v III
c.II, III v IV
d.Tt c
Cu 14.
Nhng li ch khi u t qua qu
I. a dng ha danh mc u t, phn tn ri ro
II. m bo u t c hiu qu hn
III. Gim chi ph giao dch v nghin cu
a.I v II
b.II v III
c.Tt c
Cu 15.
Qu u t dng m l:
I. Pht hnh chng ch ra cng chng mt ln
II. Pht hnh chng ch nhiu ln ra cng chng
III. Sn sng mua li khi ngi nm gi chng ch ngh
IV. Khng thc hin mua li khi ngi nm gi chng ch ngh
V. Chng ch c nim yt giao dch trn th trng chng khon
VI. Chng ch khng c nim yt giao dch trn th trng chng khon
a.I, III v V
b.II, III v VI
c.II, IV v V
d.II, IV v VI
Cu 16.
Qu u t theo ngh quyt 114 l:
I. Qu hnh thnh t vn gp ca ngi u t
II. Qu c y thc cho cng ty qun l qu qun l
III. Qu phi dnh ti thiu 605 gi tr ti sn u t v CKhon
IV. Qu ch c u t vo Ckhon v khng c php u t vo cc lnh vc
khc.
a.I, II v IV
b.I, II v III
c.II, III v IV
d.Tt c u sai
e.Tt c u ng
Cu 17.
Nhng iu no sau y ng vi phm tr th cp:
I. Th trng GDCK mua i bn li

II. To tnh thanh khon cho vn u t


III. To ra ngi u c
IV. To vn u t cho t chc pht hnh
a.I v II
b.I, II v III
c.I, III v IV
d.Tt c
Cu 18.
S GDCK l:
I. Th trng giao dch tp trung
II. Giao dch CK nim yt
III. Th trng thng lng
a.I v II
b.I, II v III
c.II v III
Cu 19.
Quy trnh giao dch ca S GD CK l:
I. Khch hng t lnh
II. Cng ty CK nhn v kim tra lnh
III. Lnh ng k ti quy giao dch hoc my ch
IV. Lnh c chuyn n S giao dch.
a.I, II, III v IV
b.I, II, IV v III
c.I, III, II v IV
d.I, III, IV v II
Cu 20.
Kho bc nh nc pht hnh tri phiu vi cc ni dung sau:
- Mnh gi: 100.000/tp
- K hn: 5 nm
- Khi lng pht hnh: 200 t ng
- Hnh thc u thu cnh tranh li sut
Ta c khi lng t thu ca cc thnh vin u thu nh sau:

n v u thu
A
B
C

Khi lng tri phiu (t ng)


110
50
100
100
50
60

Li sut (%/nm)
8.7
8.8
8.75
8.8
8.75
9.0

Li sut ch o ca B ti chnh l: 8,75% nm


Hy xc nh khi lng v li sut trng thu ca tng n v u thu:
a.110 t li sut 8.75%

b.60 t li sut 8.75%


c.30 t li sut 8.75%
Cu 12. Ngi s hu c phiu v tri phiu u
a.Li sut c nh
b.Thu nhp ph thuc vo hot ng ca cng ty
c.c quyn bu c ti i hi c ng
d.Li sut t vn m mnh u t vo cng ty

c hng:

P N 10. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 10


Cu 1.
Phng thc pht hnh qua u gi l:
a.Nhn bn chng khon cho t chc pht hnh trn c s tha thun v gi
b.T chc pht hnh trc tip bn c phiu cho t chc, ca nhn c nhu cu.
c.Nhn bn li chng khon ca t chc pht hnh mua li
d.Cho bn chng khon da trn c s cnh tranh hnh thnh gi v khi lng trng
thu
Cu 2.
Loi chng khon no sau y c php pht hnh km theo tri phiu hoc c
phiu u i, cho php ngi nm gi n c quyn mua mt khi lng c phiu
ph thng nht nh theo mtgi c xc nh trc trong mt thi hn nht
nh
a.C phiu u i
b.Tri phiu
c.Chng quyn
d.Quyn mua c phn
Cu 3.
Th trng mua bn ln u v chng khon mi pht hnh l:
a.Th trng tin t.
b.Th trng s cp
c.Th trng th cp
d.Th trng chnh thc
Cu 4.
Ai trong s nhng ngi sau y l ch s hu cng ty
a.Nhng ngi nm gi tri phiu
b.Nhng c ng c giy m bo quyn mua c phn mi
c.Cc c ng nm gi c phiu thng
d.Cc c ng nm gi c phiu u i
Cu 5.
Nm N, cng ty ABC c thu nhp rng l 800 triu ng, s c phiu pht hnh
l 600.000 c phiu, c phiu qu l: 40.000, khng c c phiu u i, HQT
quyt nh tr 560 triu ng c tc. Nh vy mi c phn c tr c tc l:
a.1000

b.1.300
c.1.500
d.2.000
Cu 6.
Ti mt thi im nht nh, nu tt c cc tri phiu c th chuyn i u c
tri ch i thnh c phiu ph thng th:
a.EPS tng
b.EPS gim
c.EPS khng b nh hng
d.P/E b nh hng cn EPS khng b nh hng.
Cu 7.
Ngi no sau y c coi l ch s hu chung ca doanh nghip:
a.Ngi nm gi giy t
b.Ngi nm gi tri phiu th chp
c.Ngi s hu c phiu ph thng
d.Tt c cc trng hp trn
Cu 8.
Ngi s hu c phiu ph thng
a.L ch s hu cng ty
b.L ch n cng ty
c.Khng c quyn s hu cng ty
d.L ch n ca cng ty nhng khng c quyn s
Cu 9.
Ngi s hu c phn ph thng:
a.c b phiu bu ra Hi ng qun tr
b.c nhn li vn gp khi c phiu do hn
c.a, b u ng
d.a, b u sai
Cu 10.
Khi cng ty hot ng c li, c ng ph thng
a.c chia c tc trc thu
b.c chia c tc sau thu
c.c chia c tc sau khi chia c tc c phiu u i
d.c chia c tc sau thu sau khi chia c tc cho
Cu 11.
Mt c phiu u i c th chuyn i thnh c phiu thng ca chnh cng ty
th c gi l:
a.C phiu u i tch ly
b.C phiu u i c th hon li
c.C phiu u i tham d chia phn
d.C phiu u i c th chuyn i
Cu 12.

Trong trng hp ph sn, gii th doanh nghip, cc c ng s:


a.L ch n chung
b.Mt ton b s tin u t
c.c u tin tr li c phn ng gp trc
d.L ngi cui cng c thanh ton
Cu 13.
Khi cng ty khng c li, cng ty vn phi:
a.Tr c tc cho c ng ph thng
b.Tr li cho tri ch
c.Tr c tc cho c ng nm gi c phiu u i
d.Khng tr li v c tc
Cu 14.
C ng ph thng c quyn c trong cc trng hp sau:
a.Gi th v hp nht cng ty
b.La chn ban gim c
c.Sa i quy nh v iu l cng ty
d.Ch a v c
Cu 15.
Ngi s hu c phiu v tri phiu u c hng:
a.Li sut c nh.
b.Thu nhp ph thuc vo hot ng ca cng ty
c.c quyn bu c ti i hi c ng
d.Khng cu no ng
Cu 16. C phiu qu:
a.c chia c tc
b.L loi c phiu pht hnh v c t chc pht hnh mua li trn th trng.
c.Cho php ngi s hu chng c quyn biu quyt
d.L mt phn c phiu cha c pht hnh
Cu 17. Khi ph sn, gii th cng ty, ngi nm gi tri phiu s c hon tr:
a.Trc cc khon vay c th chp v cc khon phi tr
b.Trc thu
c.Sau cc khon vay c th chp v cc khon phi tr
d.Trc cc c ng nm gi c phiu u i v c phiu ph thng
Cu 18. Tri phiu chuyn i c c tnh sau:
a.Tri ch c quyn i thnh c phiu ph thng sau mt thi gian nht nh.
b.Tri ch c quyn i ly mt tri phiu khc nu nh tri phiu chuyn i khng
tr li ng thi hn.
c. C a, b u ng.
d.Khng c phng n no ng
Cu 19.

S chi tr tin li da trn:


a.Mnh gi
b.Gi tr chit khu
c.Th gi
d.Ty tng trng hp c th.
Cu 20.
Cu no ng vi quyn mua c phiu (rights)
a.Quyn mua trc c thi hn
b.Quyn mua trc cho php mua c phiu mi vi gi r hn cho mi ra cng chng
trn th trng.
c.Gi mua c phiu ghi trn quyn cao hn gi tr th trng hin hnh
d.a v c

P N 11. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 11


Cu 1.
Cu no sau y ng vi hp ng quyn chn:
a.Hp ng quyn chn l hp ng bt buc phi thc hin
b.Hp ng quyn chn ging nh hp ng tng lai
c.Mua quyn chn l mua quyn c mua hoc c bn ch khng c ngha v phi
thc hin.
d.Tt c cc cu trn u ng
Cu 2.
Cc cu no sau y khng ng vi chnh quyn
a.Chnh quyn c thi hn hiu lc ngn
b.Chnh quyn c thi hn hiu lc di
c.Chnh quyn c pht hnh trc khi pht hnh mt t c phiumi
d.Chnh quyn c pht hnh i km vi chng khon km hp dn
Cu 3.
Chc nng ca th trng s cp l:
a.Huy ng vn
b.Kim li nhun do kinh doanh chnh lch gi.
c.Tng tnh thanh khon ca chng khon
Cu 4.
Cc cu no sau y ng vi th trng s cp
a.Lm tng lng vn u t cho nn kinh t
b.Khng lm tng lng tin trong lu thng.
c.Gi pht hnh do quan h cung cu quyt nh
Cu 5.
Cc cu no sau y ng vi th trng s cp:
a.Tp trung vn
b.Lun chuyn vn
c.iu ha vn

d.Tt c
Cu 6.
Chc nng ca th trng th cp l:
a.Huy ng vn
b.Xc nh gi chng khon pht hnh th trng s cp
c.Tp trung vn
d.Tt c cc trn
Cu 7.
Th trng th cp:
a.L ni cc doanh nghip huy ng vn trung v di hn thng qua vic pht hnh c
phiu v tri phiu.
b.L ni mua bn cc loi chng khon km cht lng
c.L ni mua bn cc chng khon pht hnh
d.L th trng chng khn km pht trin
Cu 8.
Hnh thc bo lnh pht hnh trong t pht hnh s b hy b nu ton b
chng khon khng bn c ht gi l:
a.Bo lnh vi cam kt chc chn
b.Bo lnh vi c gng ti a
c.Bo lnh tt c hoc khng
d.Tt c cc hnh thc trn.
Cu 9.
Hnh thc cho bn m trong c nh bo lnh pht hnh cam kt s mua ton
b chng khon ca t chc pht hnh cho d h c th bn ht hay khng c
gi l:
a.Bo lnh vi cam kt chc chn
b.Bo lnh vi c gng ti a
c.Bo lnh tt c hoc khng
d.Bo lnh vi han mc ti thu
Cu 10.
Hnh thc cho bn trong lng chng khon khng ban c s c tr li
cho t chc pht hnh c gi l:
a.Bo lnh vi cam kt chc chn
b.Bo lnh vi c gng ti a
c.Bo lnh tt c hoc khng
d.Bo lnh vi hng mc ti thiu
Cu 11.
Mc ch ch yu ca pht hnh chng khon ra cng chng l:
a. chng t cng ty hot ng c hiu qu
b.Huy ng vn m rng sn xut kinh doanh v nng cao nng lc sn xut
c.Tng s lng c ng ca cng ty.
d.Khng c cu no ng.

Cu 12.
Trt t u tin lnh theo phng thc khp lnh l:
a.Gi, thi gian, s lng.
b.Thi gioan, gi, s lng.
c.S lng, thi gian, gi
d.Thi gian, s lng, gi
Cu 13. Lnh gii hn l:
a.Lnh cho php ngi mua mua mc gi nh hoc tt hn.
b.Lnh cho php ngi bn, bn mc gi nh hoc tt hn.
c.C a, b u ng.
d.C a, b u sai
Cu 14.
Lnh th trng:
a.Lnh s lun thc hin mc gi tt nht c trn th trng.
b.Lnh cho php ngi bn, bn ton b chng khon mnh ang c trong ti khon
mc gi c quy nh trc.
c.Lnh cho php ngi mua, mua chng khon theo mc gi nh hoc thp hn
d.a, b, c u ng
Cu 15.
Lnh dng bn c a ra.
a.Vi gi cao hn gi th trng hin hnh
b.Vi gi thp hn gi th trng hin hnh
c.Hoc cao hn, hoc thp hn gi th trng hin hnh
d.a, b, c u ng
Cu 16. C ng s hu c phiu ph thng:
a.T ng nhn c tc hng qu khi cng ty c li
b.Nhn mt t l c nh s li nhun ca cng ty bng tin mt
c.Ch nhn c tc khi no hi ng qun tr tuyn b chi tr c tc
d.Tt c cc cu trn.
Cu 17. C tc tr bng c phiu
a.Lm tng quyn li theo t l ca c ng trong cng ty
b.Khng lm thay i t l quyn li ca c ng
c.Lm gim quyn li theo t l ca c ng trong cng ty
d.Khng c cu no ng
Cu 18.
Bin giao ng cho php trn th trng chng khon Vit Nam l:
a.+ - 7%
b.+ - 5%
c.+ - 5% i vi c phiu v khng gii hn i vi tri phiu
d.Khng c cu no ng

Cu 19.
Cng ty chng khon hot ng ti Vit Nam ch c thc hin cc nghip v sau:
a.Mi gii v t vn u t chng khon.
b.Mi gii t vn u t chng khon v bo hnh pht hnh.
c.Qun l doanh mc v t doanh
d.C b v c c vn php nh theo tng loi hnh kinh doanh
Cu 20.
Mnh gi tri phiu pht hnh ra cng chng Vit Nam l:
a.10.000 ng
b.Ti thiu l 100.000 ng v bi s ca 100.000 ng
c.100.000 ng
d.200.000 ng

P N 12. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 12


Cu 1.
Mnh gi tri phiu pht hnh ra cng chng Vit Nam l:
a.Ti thiu l 100.000 ng v bi s ca 100.000 ng
b.100.000 ng
c.10.000 ng
d.20.000 ng
Cu 2.
Nhng i tng no sau y c php pht hnh tri phiu
a.Cng ty c phn
b.Cng ty TNHH
c.Doanh nghip t nhn
d.C a v b
Cu 3.
Gi c phiu A trn bng giao dch in t ca cng ty chng khon c mu c
ngha l:
a.Biu th c phiu A gim gi
b.Biu th c phiu A tng gi
c.Biu th c phiu A vn gi nguyn gi.
d.Khng cu no ng
Cu 4.
Nh pht hnh nh pht hnh 2 loi tri phiu: tri phiu X c thi hn v 5 nm
v tri phiu Y c thi hn 20 nm. Nh vy, nh pht hnh phi nh mc li sut
cho 2 tri phiu nh th no?
a.Li sut tri phiu X > li sut tri phiu Y
b.Li sut tri phiu X = li sut tri phiu Y
c.Li sut tri phiu X < li sut tri phiu Y
d.Cn ty trng hp c th.

Cu 5.
Thi hn thanh ton giao dch chng khon c quy nh trn th trng chng
khon Vit Nam l:
a.T + 1
b.T + 2
c.T + 3
d.T + 0
Cu 6.
Cc phin giao dch chng khon trn th trng chng khon Vit Nam c thc
hin vo:
a.Bui sng cc ngy th by, ch nht v cc ngy l.
b.Tt c cc ngy trong tun tr th by, ch nht v ngy l.
c.Bui chiu cc ngy trong tun tr th by, ch nht v cc ngy l.
d.Tt c cc ngy trong tun.
Cu 7.
y ban chng khon nh nc thuc:
a.Quc hi
b.Chnh ph
c.B ti chnh
d.Ngn hng nh nc Vit Nam
Cu 8.
Vn bn php lut cao nht iu chnh cc hot ng ca th trng chng khon
Vit Nam hin nay l:
a.Lut chng khon.
b.Ngh nh 48/1998/N-CP ngy 11/7/1998 ca Chnh ph
c.Ngh nh 144/2003/N-CP ngy 27/11/2003 ca Chnh ph
d.Tt c cc cu trn
Cu 9.
u tin trong giao dch chng khon treo phng thc khp lnh th trng
chng khon Vit Nam l:
a.Gi
b.Thi gian
c.S lng
d.Ch c a v b
Cu 10.
Gi ca tri phiu gim khi:
a.Li sut th trng tng
b.Li sut th trng gim
c.Li sut th trng khng thay i
d.Gi ca tri phiu khng ph thuc vo li sut ca th trng
Cu 11. Lnh dng ma c a ra:
a.Vi gi cao hn gi th trng hin hnh

b.Vi gi thp hn gi th trng hin hnh


Cu 12. Mt tri phiu c mnh gi 1.000 USD, c li sut danh ngha l 8%/nm,
ang c bn vi gi 950 USD. Li sut hin hnh ca tri phiu ny l:
a.8%
b.8,42%
c.10,37%
d.10%
Cu 13. Cng ty X pht hnh thm t c phiu ph thng mi tng vn bng
cch cung ng cc c quyn ngn hn vi t l 4 quyn c mua mt c phiu
mi theo gi 75 USD, gi tham chiu ca c phiu X sau khi tng vn l 90
USD.Vy gi ca quyn l:
a.2.5 USD
b.3 USD
c.3.75 USD
d.15 USD
Cu 14. Cng ty X pht hnh c phiu mi gi thc hin theo quyn l 30 USD. Gi
tham chiu ca c phiu sau t pht hnh trn th trng l 40 USD. Gi tr
ca mt quyn l 2 USD. Vy s quyn cn c mua mt c phiu l:
a.5
b.3
c.4
d.6
Cu 15. Cng ty A cung ng 300.000 c phiu ra cng chng vi gi 15 USD/ c
phiu, l ph cho nh qun l l 0,15 USD / c phiu, l ph cho nh bao tiu 0,2
USD / c phiu, hoa hng cho nhm bn l 0,65 USD / c phiu. Vy tng s tin
m cng ty pht hnh nhn c l:
a.4.000.000 USD
b.4.200.000 USD
c.4.500.000 USD
d.5.000.000 USD
Cu 16. Mt tri phiu c li sut 5%/nm c pht hnh theo mnh gi l 1000
USD. Hin ti tri phiu ang c bn vi gi l 900 USD v c th c thu hi
theo mnh gi. Vy s li hng nm m nh u t thu c l:
a.20 USD
b.50 USD
c.500 USD
d.5.000 USD
Cu 17. Khi cho bn ra cng chng vi gi 12 USD mt c phiu, chnh lch bo
lnh l 2 USD. Vy t chc pht hnh nhn c bao nhiu USD cho 10.000 c
phiu
a.100.000 USD
b.120.000 USD
c.140.000 USD
d.20.000 USD

Cu 18. Nu gi c phiu X trn th trng l 23.800 . Vi s tin l 24 triu, ph


mi gii l 0,5% nh u t c th mua ti a bao nhiu c phiu X:
a.1003
b.1000
c.1010
d.1005
Cu 19. ng X va bn 10 c phiu ca cng ty A vi gi 40 USD / c phiu. ng ta
mua c phiu mt nm trc y vi gi 30 USD / c phiu, nm va qua ng ta
c nhn c tc 2 USD / c phiu. Vy thu nhp trc thu ca ng t 100 c phiu
A l:
a.1000 USD
b.1200 USD
c.1300 USD
d.Tt c u sai.
Cu 20. Mt tri phiu c mnh gi l 1000 USD, li sut hin hnh l 12% nm,
ang c mua bn vi gi 1600 USD. Vy li sut danh ngha ca n l bao nhiu
a.13%
b.15%
c.19,2%
d.19%

P N 13. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 13


Cu 1.
Mt tri phiu c th chuyn i c mua theo mnh gi l 1000 USD, gi chuyn
i l 125 USD. Vy t l chuyn i l:
a.2
b.8
c.12
d.20
Cu 2.
Hin ti gi c phiu KHA trn th trng chng khon Vit Nam l 45.700 ng/
c phiu, bin giao ng i vi c phiu quy nh l + - 5%, n v yt gi l
100 ng. Trong phin giao dch tip theo, gi no m nh u t a ra di y
l hp l.
a.43.415 ng
b.47.100 ng
c.46.150 ng
d.48.100 ng
Cu 3.
Cng ty X c php pht hnh 1 triu c phiu thng, cng ty pht hnh c
600.000 c phiu, va qua cng ty mua li 40.000 c phiu thng. Nh vy
cng ty X c bao nhiu c phiu thng ang lu hnh

a.40.000
b.560.000
c.600.000
d.1.000.000
Cu 4.
Phin ng ca tun n ca th trng chng khon Vit Nam, VN - Index l 237.78
im, tng 2,64 im so vi phin ng ca tun n -1, tc l mc tng tng
ng vi
a.1,12%
b.1,11%
c.1%
d.1,2%
Cu 5.
Ti s giao dch, trong phin giao dch sau khi tp hp c cc lnh mua v bn
c phiu X nhn thy nh sau:
I. mc gi 275 c: khi lng t mua l 720 c phiu, v khi lng t l bn
1.560 c phiu.
II. mc gi 274 c : khi lng t mua l 900 c phiu, v khi lng t l bn
1440 c phiu.
III. mc gi 273 c: Khi lng t mua l 1200 c phiu, v khi lng t mua
l bn 1300 c phiu.
IV. mc gi 272 c: Khi lng t mua l 1400 c phiu, v khi lng t l
bn 640 c phiu
Vy gi c xc nh cho phin giao dch ny ca c phiu X s l
a.272
b.273
c.274
d.275
Cu 6.
Ti s giao dch, trong phin giao dch sau khi tp hp c cc lnh mua v bn
c phiu X nhn thy nh sau:
I. mc gi 275 c: khi lng t mua l 720 c phiu, v khi lng t l bn
1.560 c phiu.
II. mc gi 274 c: khi lng t mua l 900 c phiu, v khi lng t l bn
1.440 c phiu.
III. mc gi 273 c: Khi lng t mua l 1200 c phiu, v khi lng t l
bn 900 c phiu.
IV. mc gi 272 c: Khi lng t mua l 1400 c phiu, v khi lng t l
bn 640 c phiu.
Gi phin dch trc ca c phiu X l 273.5. Vy gi c xc nh cho phin
giao dch ny ca c phiu X s l:
a.272
b.273
c.274
d.275

Cu 7.
C phiu X c mc tng trng g = 0, c tc nhn c hng nm l 2.000 ng.
Vi mc t sut li nhun yu cu l 10%/nm th gi c phiu X c xc nh l:
a.20.000 ng
b.100.000 ng
c.15.000 ng
d.21.000 ng
Cu 8.
C phiu X c mc tng trng khng i g = 5%/nm, c tc va c chia trc
l 2.000 ng/c phiu, vi mc t sut li nhun yu cu l 10%/nm, gi c
phiu X c xc nh l:
a.42.000 ng
b.40.000 ng
c.41.500 ng
d.40.500 ng
Cu 9.
Mt tri phiu c mnh gi 500.000 ng, li sut 5%/nm, thi hn tri phiu 3
nm, thanh ton theo mnh gi vo cui k hn. Nu li sut yu cu l 6% th gi
tri phiu s l:
a.500.000 ng
b.490.000 ng
c.486.634,9 ng
d.499.602,6 ng
Cu 10.
Mt tri phiu c mnh gi 500.000 ng, li sut 5%/nm, thi hn tri phiu 3
nm, thanh ton theo mnh gi vo cui k hn. Nu li sut yu cu l 6% th gi
tri phiu s l:

Mua
Lnh mua

SL mua

M1
M2
M3
M4
M5
M6
Th trng

600
300
400
500
100
200
100

Cng dn

gi
Cng dn

bn
SL bn

Lnh bn

600
900
1300
1800
1900
2100
100

Th trng
156
155
154
153
152
B1

1600
1100
800
600
200

500
300
200
400
100

Hy cho bit lnh mua no c thc hin


a.M1: 600, M2: 300, M3: 400
b.M1: 600, M2: 300, M3: 200

B2
B3
B4
B5
B6

c.M3: 300, M4: 500, M5: 400, M6: 200


d.M2: 300, M3: 400, M4: 400
Cu 11. Gi ca c phiu X c xc nh trong phin giao dch l: 155 nh bng
di y

MUA
Lnh mua

SL mua

M1
M2
M3
M4
M5
M6
Th trng

600
300
400
500
100
200
100

Cng dn

GI
Cng dn

BN
SL bn

Lnh bn

600
900
1300
1800
1900
2100
100

Th trng
156
155
154
153
152
B1

1600
1100
800
600
200

500
300
200
400
100

B2
B3
B4
B5
B6

Hy cho bit lnh bn no c thc hin


a.B1: 100, B2: 500, B3: 200
b.B1: 100, B3: 300, B4: 200, B5: 400, B6: 100
c. B2: 100, B3: 300, B4: 200, B5; 400, B6: 100
d.B1: 100, B2: 100, B6: 100, B5: 400 , B4: 200, B3: 300
Cu 12. Mt nh u t bn 100 c phiu X vi gi 24.000 ng/c phiu. Ph mi
gii l 0,5% trn gi tr giao dch. Vy s tin nh u t thu c l:
a.2.400.000 ng
b.2.412.000 ng
c.2.388.000 ng
d.2.410.000 ng
Cu 13. Mt nh u t mua c 200 c phiu Y vi gi 50.000/c phiu.Ph mi
gii l 0,5% trn gi tr giao dch. Vy s tin m nh u t phi tr l
a.10.000.000 ng
b.10.050.000 g
c. 9.950.000 ng
d.10.500.000 ng
Cu 14. Gi s c phiu A ang c gi phin giao dch trc l 101.000 ng,
theo quy nh yt gi ca Vit Nam hin nay, gi m bn tr trong phin giao dch
ny nh th no l hp l:
a.101.500 ng
b.100.000 ng
c.106.050 ng
d.95.000 ng
Cu 15. Cng ty X ang cung ng 300.000 c phiu ra cng chng vi gi 15 USD/
c phiu. L ph cho nh qun l l 0,15 USD/ c phiu, l ph cho nh bo lnh l
0,2 USD/ c phiu, hoa hng cho nhm bn l 0,65 USD / c phiu, nh vy, gi

m cng chng phi tr khi mua mt c phiu l


a.13,75 USD
b.14 USD
c.15 USD
d.14,5 USD
Cu 16. Nh u t c t chc l:
a.Cng chng u t
b.Cc t chc kinh t
c.Qu u t
d.Cc cng ty
Cu 17. C phiu u i c tc c tr c tc theo:
a.T l c nh
b.Mc c tc cao hn c tc c phiu ph thng
c.T l c nh cao hn tri tc
d.T l tuyt i ti a
Cu 18. Mt trong nhng iu kin cng ty tr c tc l:
a.C li trong k
b.C li tch ly li
c.C thng d vn
d.Tt c cc trng hp trn
Cu 19. Ngun li tc tim nng ca tri phiu l
a.Tin li nh k
b.Chnh lch gi mua, bn tri phiu
c.Li ca li tri phiu
d.Tt c cc phng n trn
Cu 20. Qu u t chng khn ca Vit Nam l qu:
a.u t ti thiu 40% gi tr ti sn vo qu
b.u t ti thiu 50% gi tr ti sn vo qu
c.u t ti thiu 60% gi tr ti sn vo qu
d.u t ti thiu 70% gi tr ti sn vo qu
Cu 21. Ngi s hu c phiu v tri phiu u
a.Li sut c nh
b.Thu nhp ph thuc vo hot ng ca cng ty
c.c quyn bu c ti i hi c ng
d.Li sut t vn m mnh u t vo cng ty

c hng:

P N 14. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 14


Cu 1.
Pht hnh chng khon ra cng chng theo quy nh ca php lut Vit Nam l
a.Cho bn cho t nht 50 nh u t ngoi t chc pht hnh
b.Cho bn chng khon c th chuyn nhng c

c.Chu s iu chnh ca lut doanh nghip


d.C a v b
Cu 2. Cho bn cp l
a.t pht hnh c phiu b sung ca cng ty i chng cho rng ri cng chng.
b.Pht hnh tri phiu ra cng chng
c.Pht hnh c phiu ln u ra cng chng
d.Tt c cc cu trn u ng
Cu 3. T chc bo lnh pht hnh VN ch c bo lnh cho mt t pht hnh
vi tng gi tr c phiu khng vt qu :
a.20% vn c ca t chc bo lnh pht hnh
b.25% vn c ca t chc bo lnh pht hnh
c.30% vn c ca t chc bo lnh pht hnh
d.35% vn c ca t chc bo lnh pht hnh
Cu 4.
T chc pht hnh phi hon thnh vic phn phi c phiu trong vng:
a.60 ngy k t ngy giy chng nhn ng k pht hnh c hiu lc
b.70 ngy k t ngy giy chng nhn ng k pht hnh c hiu lc
c.80 ngy k t ngy giy chng nhn ng k pht hnh c hiu lc
d.90 ngy k t ngy giy chng nhn ng k pht hnh c hiu lc
Cu 5.
Chng nhn ng k pht hnh chng khon b thu hi trong trng hp sau
a.Sai st trong bn co bch gy thit hi cho nh u t
b.Pht hnh ch t 85% s lng chng khon c pht hnh
c.Ch t c 50 nh u t
d.Tt c cc cu trn.
Cu 6.
Mt tri phiu c mnh gi 10.000 USD, thi hn 2 nm, li sut 5%/nm. Nu li
sut yu cu l 10%/nm th gi ca tri phiu s l:
a.223 USD
b.9.005 USD
c.10.005 USD
d.10.132 USD
Cu 7.
C phiu X c t l tng trng k vng khng i theo cc nh phn tch chng
khon l 8%/nm. C tc c tr trong ln gn nht l 2 USD. Nu nh u t c
nh bn c phiu i sau khi nhn c tc ca nm th phi bn vi gi bao
nhiu bit rng t l sinh li yu cu ca nh u t l 12%/nm:
a.58,32 USD
b.54 USD
c.55 USD
d.58 USD

Cu 8.
Sau khi c quyt nh hi chng nhn ng k pht hnh, t chc pht hnh phi
hon tr tin cho nh u t trong vng:
a.15 ngy
b.30 ngy
c.45 ngy
d.60 ngy
Cu 9.
Hi ng qun tr, ban gim c, ban kim sot ca cng ty nim yt phi nm gi:
a.t nht 20% vn c phn ca cng ty k t ngy nim yt
b.t nht 20% vn c phn trong vng 3 nm k t ngy nim yt
c.t nht 50% vn c phiu do mnh s hu trong vng 3 nm k t ngy nim yt.
d.Tt c cc cu trn.
Cu 10. Bin giao ng gi trn th trng chng khon Vit Nam do:
a.B trng b ti chnh quy nh
b.Ch tch y ban chng khon nh nc quy nh
c.Thng c ngn hng Nh nc quy nh
d.Gim c trung tm giao dch chng khon quy nh
Cu 11. Thi hn cng b thng tin v bo co ti chnh nm ca t chc nim yt
chm nht l:
a.5 ngy k t ngy hon thnh bo co ti chnh nm
b.10 ngy k t ngy hon thnh bo co ti chnh nm
c.15 ngy k t ngy hon thnh bo co ti chnh nm
d.20 ngy k t ngy hon thnh bo co ti chnh nm
Cu 12. T chc pht hnh, t chc nim yt phi cng b thng tin bt thng
trong thi gian
a.10 ting k t khi s kin xy ra
b.24 ting k t khi s kin xy ra
c.30 ting k t khi s kin xy ra
d.20 ting k t khi s kin xy ra
Cu 13. Cng ty chng khon c th ch hot ng ti a
a.30 ngy
b.45 ngy
c.60 ngy
d.90 ngy
Cu 14. Khi tin hnh t doanh chng khon, cng ty chng khon khng c:
a.u t trn 20% tng s c phiu ang lu hnh ca mt t chc nim yt
b.u t vo c phiu ca cng ty ang c s hu 50% vn iu l ca cng ty chng
khon.
c.u t 15% tng s c phiu ang lu hnh ca mt t chc khng nim ht.
d.Tt c u ng.

Cu 15. Cng ty chng khon phi duy tr t l vn kh dng ti thiu trn tng
vn n iu chnh l:
a.3%
b.5%
c.6%
d.8%
Cu 16. Cng ty chng khon phi bo co y ban chng khon khi vn kh dng
thp hn quy nh trong vng
a.24 gi k t khi pht hin
b.32 gi k t khi pht hin
c.40 gi k t khi pht hin
d.48 gi k t khi pht hin
Cu 17. Cng ty qun l qu c php
a.Dng ti sn qu cho vay
b.Dng vn ca qu bo lnh cc khon vay
c.Vay ti tr cho hot ng qu
d.Tt c u sai
Cu 18. Mt cng ty c li nhun sau thiu l 12.000.000.000 ng. S c phiu
ph thng ang lu hnh l 5.000.000 c phiu, tng s c phiu u i tr gi
1.000.000.000 ng phi tr li hng nm l 50%. Vy c tc ca mi c phiu
ph thng l
a.2.000 ng
b.2.500 ng
c.2.300 ng
d.2.400 ng
Cu 19. Nm N, cng ty ABC c thu nhp rng l 800 triu ng, s c phiu
pht hnh l 600.000 c phiu, c phiu qu l 40.000, khng c c phiu u i.
Hi ng qun tr quyt nh tr 560 triu c tc. Nh vy mi c phn c tr c
tc l:
a.1500 ng
b.2000 ng
c.1000 ng
d.1300 ng

Nh u t mua 10 tri phiu c mnh gi 100 USD, c li sut danh


ngha 6%/nm vi gi 900 USD. Vy hng nm nh u t s nhn c tin
li l:
Cu 20.

a.60 USD
b.600 USD
c.570 USD
d.500 USD

P N 15. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 15

Cu 1.
Nh u t A va mua c 100 c phiu ph thng X vi gi 24.000 ng/c
phiu, ph mi gii l 0,5% tng gi tr giao dch. Vy s tin m nh u t A
b ra l:
a.24.000.000 ng
b.24.150.000 ng
c. 23.878.000 ng
d.24.120.000 ng
Cu 2. Mt cng ty c c phiu ang c bn vi gi 20 USD / c phiu. Nu tt
c cc tri ch ca cng ty u chuyn i thnh c phiu thng (i vi tri
phiu c th chuyn i thnh c phiu thng) th:
a.EPS gim
b.EPS tng
c.EPS khng b nh hng
d.P/E b nh hng cn EPS khng b nh hng
Cu 3.
Cc cu no sau y khng chc chn vi quyn mua c phiu (rights)
a.Gi tr ni ti ca quyn mua trc. 1. Bng 0 nu ht thi hn hiu lc ca quyn 2 >
0 nu quyn cn hiu lc.
b.Mt quyn cho php mua mt c phiu mi
c.Trong thi hn hiu lc ca quyn, ngi s hu quyn c th s dng quyn mua
c phiu mi hoc bn n trn th trng
d.Trc khi pht hnh c phiu mi tng vn, cng ty bt buc phi pht hnh quyn
mua trc.
Cu 4.
Chc nng chnh ca nh bo lnh pht hnh l:
a.Phn phi chng khon ra cng v cung cp th trng cp 2.
b.Phn phi chng khon ra cng chng v t vn cho t chc pht hnh cc th tc
php l lin quan n t pht hnh.
c.Cung cp th trng cp 2 v cung cp ti chnh c nhn.
d.Cung cp th trng cp 2 v t vn cho t chc pht hnh cc th tc php l lin
quan n t pht hnh
Cu 5.
Ti liu no quan trng nht trong h s ng k pht hnh ra cng chng:
a.Bn sao giy php thnh lp v ng k kinh doanh
b.Danh sch v s yu l lch thnh vin HDDQT v ban Gim c.
c.n xin php pht hnh.
d.Bn co bch
Cu 6.
Nu mt c phiu ang c mua bn mc 35USD nhng bn ch c mua c
phiu vi gi l 30 USD, bn nn t lnh
a.Th trng
b.Gii hn

c.a v b u ng
d.a v b u sai
Cu 7. L do no sau y ng vi bn khng chng khon.
a.Hng li t vic tng gi chng khon
b.Hn ch ri ro.
Cu 8.
Cc ch tiu sau y
a.Cc ch tiu phn
b.Cc ch tiu phn
c.T s P/E.
d.Ch s gi ca th

khng phi l ch tiu ca phn tch c bn:


nh kh nng sinh li ca cng ty
nh kh nng thanh ton ca cng ty
trng chng khon.

Cu 9.
d on xem vic tng, gim gi chng khon no c phi l khi u mt
xu hng bin ng ln hay khng, nh phn tch k thut s
a.Xem xt k cc bo co ti chnh.
b.i thu nhp cc tin n
c.S dng biu
d.Tt c cc cu trn
Cu 10.
Cng ty ABA c 10.000 c phn ang lu hnh v tuyn b tr c tc 30% c phiu
khch hng ca bn c 100 c phn ABA, sau khi nhn c tc bng c phiu t l
s hu cng ty ca ng ta l bao nhiu:
a.1%
b.1.3%
c.1.5%
d.1.1%
Cu 11.
Mt tri phiu c li sut cao ang bn vi gi cao hn mnh gi v c thu hi
theo mnh gi. Bn no s hng li v iu khon bo v v lnh thu hi:
a.Nh u t
b.T chc pht hnh
c.Ngi y thc
d.Cng ty mi gii chng khon
Cu 12.
Giao dch theo phng thc khp lnh Vit Nam quy nh n v yt gi i vi
nhng c phiu c mc gi t 50.000 ng n 99.500 ng l:
a.100 ng
b.200 ng
c.300 ng
d.500 ng
Cu 13.
Mt trong nhng iu kin pht hnh c phiu ln u ra cng chng Vit Nam l

a.C vn ti thiu l 10 t VN, hot ng kinh doanh ca 2 nm lin trc nm ng k


phi c li.
b.C vn ti thiu l 10 t VN, hot ng kinh doanh ca nm lin trc nm ng k
pht hnh phi c li.
c.C vn ti thiu l 5 t VN, hot ng kinh doanh ca 2 nm lin trc nm ng k
phi c li.
d.C vn ti thiu l 5 t VN, hot ng kinh doanh ca nm lin trc nm ng k
pht hnh phi c li.
Cu 14.
T l nm gi ti a ca nh u t nc ngoi i vi c phiu ca mt t chc
nin yt c quy nh theo php lut Vit Nam l:
a.25% Tng s c phiu
b.49% Tng s c phiu
c.30% Tng s c phiu
d.47% Tng s c phiu
Cu 15.
Mt trong nhng iu kin nim yt tri phiu doanh nghip l
a.L cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn, doanh nghip nh nc c vn iu
l gp ti thi im xin php nim yt t 10 t VN tr ln.
b.. L cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn, doanh nghip nh nc c vn iu
l gp ti thi im xin php nim yt t 5 t VN tr ln.
c.L cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn, doanh nghip nh nc, doanh
nghip t nhn c vn iu l gp ti thi im xin php nim yt t 5 t VN tr ln.
d.Khng cu no ng.
Cu 16. Mt trong cc iu kin nim yt tri phiu doanh nghip l:
a.Hot ng kinh doanh c li lin tc 2 nm lin trc nm xin php nim yt v c tnh
hnh ti chnh lnh mnh
b.Hot ng kinh doanh c li lin tc 3 nm lin trc nm xin php nim yt v c tnh
hnh ti chnh lnh mnh.
c.Hot ng kinh doanh c li lin tc nm lin trc nm xin php nim yt v c tnh
hnh ti chnh lnh mnh.
d.Khng cu no ng
Cu 17. Nu mt tri phiu c bn ng bng mnh gi ca n th:
a.Li sut hin hnh ca tri phiu < li sut danh ngha ca triphiu
b.Li sut hin hnh ca tri phiu = li sut danh ngha ca tri phiu
c.Li sut hin hnh ca tri phiu > li sut danh ngha ca tri phiu
d.Trc cc c ng nm gi c phiu u i v c phiu ph thng
Cu 18. Nu mt tri phiu c bn vi gi thp hn mnh gi th:
a.Li sut hin hnh ca tri phiu < li sut danh ngha ca triphiu
b.Li sut hin hnh ca tri phiu = li sut danh ngha ca tri phiu
c.Li sut hin hnh ca tri phiu > li sut danh ngha ca tri phiu
d.Khng c c s so snh.
Cu 19.
Nu mt tri phiu c bn vi gi cao hn mnh gi th:

a.Li sut hin hnh ca tri phiu < li sut danh ngha ca triphiu
b.Li sut hin hnh ca tri phiu = li sut danh ngha ca tri phiu
c.Li sut hin hnh ca tri phiu > li sut danh ngha ca tri phiu
d.Khng cu no ng
Cu 20.
Nh u t s yu cu mt li sut nh th no nu mua tri phiu c iu khon
cho php nh pht hnh c th mua li:
a.Cao hn li sut cc tri phiu khc c cng k hn
b.Thp hn li sut cc tri phiu khc c cng k hn.
c.Bng li sut cc tri phiu khc c cng k hn.
d.Ty nh pht hnh

P N 16. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 16


Cu 1.
Trong phin giao dch gi c phiu X c xc nh l 32.500 ng, nh vy nhng
lnh mua sau s c thc hin.
a.Lnh t mua > 32.500 ng
b.Lnh t mua = 32.500 ng
c.Lnh t mua < 32.500 ng
d.Trng hp (a) chc chn c thc hin v trng hp (b) c th c thc hin ty
trng hp c th.
Cu 2.
Trong phin giao dch gi c phiu X c xc nh l 52.000 ng, nh vy nhng
lnh bn sau s c thc hin:
a.Lnh t bn > 52.000 ng
b.Lnh t bn = 52.000 ng
c.Lnh t bn < 52.000 ng
Cu 3.
Th trng OTC l
a.Th trng giao dch theo phng thc khp lnh
b.Th trng giao dch theo phng thc tha thun
c.Th trng giao dch theo phng thc khp lnh v phng thc tha thun.
d. Khng c cu no ng
Cu 4.
Trung tm giao dch chng khon H Ni l
a.Ni giao dch nhng chng khon nim yt.
b.Ni giao dch nhng chng khon cha nim yt
c.C a v b
d.Ch mua bn tri phiu ca cc cng ty
Cu 5.
Ch s VN - Index thi im cao nht tnh cho ti hin nay l
a.300 im
b.400 i
c.Trn 500 im

d.Khng cu no ng
Cu 6.
Ngi bn khng chng khon thc hin hnh ng bn khng khi h i on gi
ca c phiu s:
a.Tng ln
b.Gim i
c.Khng thay i
d.Khng cu no ng
Cu 7.
Li nhun m ngi bn chng khon khng nhn c l:
a.(Gi cui k + C tc) - gi ban u
b.Gi ban u - (c tc + gi cui k)
c.Gi ban u - Gi cui k
d.Gi cui k - gi ban u
Cu 8.
Tri phiu c thi gian gio hn di s cho nh u t:
a.Li sut n nh v git th trng n nh
b.Li sut n nh v gi tr th trng bin ng
c.Li sut bin ng v gi tr th trng n nh
d.Li sut bin ng v gi tr th trng bin ng
Cu 9.
Ci g sau y khng b nh hng bi vic pht hnh tri phiu di hn:
a.Ti sn
b.Tng s n
c.Vn lu ng
d.Vn c phn
Cu 10.
Trong trng hp no vn c ng s b pha long:
a.Tr c tc bng chng khon
b.Tch c phiu
c.Tri phiu c th chuyn i c chuyn sang c phiu thng
d.Tt c cc trng hp trn.
Cu 11. Chc nng ca th trng ti chnh l:
a.Dn vn t ni tha vn sang ni thiu vn
b.Hnh thnh gi cc ti sn, ti chnh
c.To tnh thanh khon cho ti sn ti chnh
d.Tt c cc chc nng trn.
Cu 12. Knh ti chnh gin tip l:
a.Th trng chng khon
b.Th trng tri phiu.
c.
d.S giao dch chng khon

Cu 13. Th trng vn l th trng giao dch:


a.Cc cng c ti chnh ngn hn
b.Cc cng c ti chnh trung v di hn
c.K phiu
d.Tin t
Cu 14. Th trng chng khon l mt b phn ca
a.Th trng tn dng.
b.Th trng lin ngn hng
c.Th trng vn
d.Th trng m
Cu 15. Th trng chng khon khng phi l:
a.Ni tp trung v phn phi cc ngun vn tit kim
b.nh ch ti chnh trc tip.
c.Ni giao dch c phiu
d.Ni u thu cc tn phiu
Cu 16. i tng tham gia mua - bn chng khon trn th trng chng khon
c th l
a.Chnh ph
b.y ban chng khon Nh nc
c.Qu u t chng khon
d.S giao dch chng khon.
Cu 17. T chc no khng c pht hnh tri phiu
a.L cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn, doanh nghip nh nc c vn iu
l gp ti thi im xin php nim yt t 10 t VN tr ln.
b.Cng ty hp danh
c.Doanh nghip Nh nc
d.Cng ty c phn
Cu 18. C quan qun l Nh nc i vi TTCK l
a.S giao dch chng khon
b.Hip hi kinh doanh chng khon.
c.y ban chng khon
d.y ban nhn dn thnh ph
Cu 19. Cc nguyn tc hot ng ca TTCK tp trung
a.Mua bn trc tip
b.Cng khai thng tin
c.Giao dch tha thun
d.Tt c u ng
Cu 20. Cng khai thng tin v TTCK phi tha mn cc yu cu ngoi tr
a.Chnh xc
b.Kp thi

c.D tip cn
d.u tin khch hng

P N 17. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 17


Cu 1.
Th trng chng khon th cp l:
a.Th trng huy ng vn
b.Th trng to hng ha chng khon
c.Th trng to tnh thanh khon cho chng khon
d.Tt c u ng
Cu 2.
Th trng chng khon tp trung l th trng.
a.Giao dch tha thun din ra ng thi vi giao dch khp lnh
b.Giao dch khp lnh
c.Giao dch tt c cc loi chng khon
d.Giao dch chng khon ca cng ty va v nh
Cu 3.
Nhn nh no l sai v th trng th cp
a.L ni giao dch cc chng khon km phm cht
b.L ni lun chuyn vn u t
c.L ni to c hi u t cho cng chng.
d.L ni chuyn i s hu v chng khon
Cu 4.
Nhng c phiu no c t do chuyn nhng:
a.C phiu u i c tc
b.C phiu u i biu quyt
c.C phiu ph thng
d.C phiu qu
Cu 5.
C ng ph thng c quyn:
a.Nhn c tc trc tri tc
b.Nhn thanh l ti sn u tin khi cng ty ph sn
c.B phiu
d.Nhn thu nhp c nh
Cu 6.
Thng d vn pht sinh khi
a.Cng ty lm n c li
b.Chnh lch gi khi pht hnh c phiu mi
c.Cng ty tng vn khi pht hnh thm chng khon
d.Tt c cc trng hp trn.
Cu 7.
Gi tri phiu vn ng

a.Ngc chiu vi li sut th trng


b.Cng chiu vi li sut th trng
c.Khng chu nh hng ca li sut th trng
d.Tt c u sai.
Cu 8.
Khi mua c phiu nh u t quan tm nht n:
a.Gi c phiu
b.Tnh hnh hot ng ca cng ty
c.Quan h cung cu ca c phiu trn th trng
Cu 9.
Khi mua tri phiu nh u t quan tm nht n g:
a.Mnh gi tri phiu
b.Li sut tri phiu
c.Thi hn do hn ca tri phiu
d.Cch thc tr li tri phiu
Cu 10.
Cng ty c phn l doanh nghip trong
a.C ng chu trch nhim hu hn v ngha v n
b.C ng c quyn t do chuyn i tt c cc loi c phiu ca mnh
c.Hn ch s lng c ng ti a
d.Tt c u ng
Cu 11. Cng ty c phn bt buc phi c
a.C phiu ph thng
b.C phiu u i
c.Tri phiu cng ty
d.Tt c cc loi chng khon trn
Cu 12. Mc ch phn bit pht hnh ring l v pht hnh ra cng chng l:
a. d dng qun l
b. bo v cng chng u t
c. thu ht pht hnh
d. d dng huy ng vn.
Cu 13. Vit Nam, mun pht hnh c phiu ra cng chng phi:
a.c y ban chng khon Nh nc cp php
b.c y ban chng khon Nh nc chp thun ng k
c.Xin php b ti chnh
d.Xin php trung tm giao dch
Cu 14. Ngh nh 144/2003/N-CP ca Chnh ph diu chnh.
a.Pht hnh c phiu ca cc t chc tn dng
b.Pht hnh c phiu ca cc doanh nghip Nh nc c phn ha
c.Pht hnh c phiu ca cc doanh nghip c vn u t nc ngoi chuyn i thnh
cng ty c phn
d.Pht hnh c phiu ca cng ty c phn.

Cu 15. Pht hnh c phiu ra cng chng bao gm cc hnh thc:


a.Cho bn s cp ln u.
b.Cho bn th cp ln u
c.Pht hnh thm c phiu ra cng chng
d.Tt c cc hnh thc trn
Cu 16. Pht hnh thm c phiu ra cng chng bao gm:
a.Cho bn thm c phiu tng vn iu l
b.Cho bn thm c phiu tr c tc
c.Cho bn thm c phiu thng
d.Tt c cc cu trn
Cu 17. y ban chng khon cp giy chng nhn ng k pht hnh ra cng
chng k t khi nhn y h s hp l trong thi hn:
a.30 ngy
b.30 ngy lm vic
c.45 ngy.
d.45 ngy lm vic.
Cu 18. Trong thi hn UBCKNN xem xt h s ng k pht hnh i tng c lin
quan c php
a.Qung co cho mi mua c phiu.
b.Thm d th trng trn cc phng tin thng tin i chng.
c.c php s dng cc thng tin trong bn co bch thm d th trng.
d.Tt c cc phng n trn.
Cu 19. Nhng t chc c php lm i l pht hnh chng khon.
a.Cng ty chng khon
b.T chc tn dng
c.T chc tn dng phi Ngn hng
d.Tt c cc phng n trn
Cu 20. Bo lnh pht hnh chng khon l vic t chc bo lnh gip t chc pht
hnh thc hin
a.Cc th tc trc khi cho bn chng khon
b.Nhn mua mt phn hay ton b chng khon ca t chc pht hnh.
c.T chc phn phi chng khon.
d.Tt c cc vic trn

P N 18. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 18


Cu 1.
Phn phi c phiu phi:
a.Theo gi bn c xc nh trong bn co bch ng k vi UBCKNN
b.Theo gi tha thun vi nh u t
c. Theo gi tr trng qua u gi
d.Theo gi u i do Hi ng qun tr ca cng ty pht hnh quyt nh

Cu 2.
T chc bo lnh pht hnh phi:
a.C lin quan vi t chc pht hnh.
b.Phi c giy php hot ng bo lnh
c.Phi l cng ty chng khon.
d.Phi l cng ty ti chnh
Cu 3.
iu in nim yt c phiu
a.Vn iu l 5 t ng tr ln.
b.Kinh doanh c li 2 nm lin tip
c.Ti thiu 20% c phiu bn t nht 50 c ng ngoi t chc pht hnh
d.Tt c cc iu kin trn.
Cu 4.
Giao dch ni b phi thng bo cho trung tm giao dch chng khon trc khi
thc hin t nht
a.10 ngy lm vic
b.10 ngy
c.15 ngy lm vic
d.15 ngy
Cu 5.
T chc nim yt c php mua bn c phiu qu trong vng
a.60 ngy lm vic
b.60 ngy
c.90 ngy
d.90 ngy lm vic
Cu 6.
T chc nim yt ch c bn c phiu qu sau khi tr li ti thiu
a.3 thng
b.4 thng
c.5 thng
d.6 thng
Cu 7.
T chc no sau y c th l thnh vin ca trung tm giao dch chng khon
a.Cng ty chng khon
b.Cng ty qun l qu
c.Qu u t chng khon
d.Ngn hng ch nh chng khon
Cu 8.
T chc no sau y c th l thnh vin ca trung tm giao dch chng khon
phi c
a.Giy php hot ng mi gii chng khon.
b.Giy php t doanh chng khon.

c.C c s vt cht m bo giao dch.


d.Tt c cc iu kin trn.
Cu 9.
Nh u t c quyn bn c phiu nim yt l l ti:
a.Trung tm giao dch chng khon
b. Cng ty chng khon.
c.Th trng t do
d.Cc Ngn hng thng mi
Cu 10.
i tn phn b th trng chng khon gm:
a.T chc pht hnh t chc nim yt
b.T chc pht hnh t chc nim yt, cng ty qun l qu
c.T chc pht hnh t chc nim yt, cng ty qun l qu, cng ty chng khon.
d.T chc pht hnh t chc nim yt, cng ty qun l qu, cng ty chng khon trung
tm pht hnh
Cu 11. T doanh chng khon l vic:
a.Cng ty chng khn mua bn chng khon cho khch hng
b.Cng ty chng khon mua bn chng khon cho chnh mnh
c.Cng ty chng khon qun l vn ca khch hng qua vic v nm gi chng khon v
quyn li khch hng.
d.Tt c cc cu trn u ng
Cu 12. T chc pht hnh, t chc nim yt cng b bo co ti chnh nm trn
a.3 s bo lin tip ca mt t bo.
b.4 s bo lin tip ca mt t bo
c.5 s bo lin tip ca mt t bo
d.6 s bo lin tip ca mt t bo
Cu 13. Cng ty chng khon l g:
a.Cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn
b.Doanh nghip t nhn, cng ty hp doanh
c.Doanh nghip t nhn, cng ty trch nhim hu hn
d.Doanh nghip t nhn, cng ty c phn
Cu 14. Cc loi hnh kinh doanh chng khon chnh l:
a.Mi gii pht hnh chng khon
b.Bo lnh pht hnh, qun l doanh mc u t
c.T vn ti chnh v u t chng khon
Cu 15. Thi hn cp giy php kinh doanh chng khon l:
a.60 ngy k t khi UBCK nhn c h s hp l
b.60 ny lm vic k t khi UBCK nhn c h s hp l
c.45 ngy k t khi UBCK nhn c h s hp l
d.45 ngy lm vic k t khi UBCK nhn c h s hp l

Cu 16. Cc cng ty chng khon nhn lnh qua:


a.Mng Internet
b.Chi nhnh
c.Phng giao dch
d.i l nhn lnh
Cu 17. iu kin nhn vin cng ty chng khon c cp chng ch hnh
ngh kinh doanh chng khon l
a.C chng ch nguyn mn v chng khon do UBCK cp.
b.C nng lc php lut v nng lc hnh vi dn s
c. tiu chun trnh chuyn mn
d.Tt c cc iu kin trn
Cu 21. Chng ch hnh ngh kinh doanh chng khon c thi hn:
a.c t do mua, bn c phiu mi ni
b.Ch c m ti khon giao dch cho mnh ti cng ty chng khon ni lm vic.
c.S hu khng hn ch s c phiu biu quyt ca mt t chc pht hnh.
d.Lm gim c mt cng ty nim yt.
Cu 19. Chng ch hnh ngh kinh doanh chng khon c thi hn:
a.2 nm
b.5 nm
c.3 nm
d.V hn
Cu 20. Qu u t chng khon c vn iu l ti thiu l:
a.5 t ng
b.10 t ng
c.15 t ng
d.20 t ng
Cu 18. C phiu qu:
a.c chia c tc.
b.L loi c phiu c pht hnh v c t chc pht hnh mua li trn th trng.
c.Ngi s hu c quyn biu quyt.
d.L mt phn c phiu cha c php pht hnh.

P N 19. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 19


Cu 1.
C cu t chc ca cng ty chng khn phi m bo:
a.Tch bit gia hot ng kinh doanh ca ch s hu cng ty chng khon vi hot
ng kinh doanh ca cng ty chng khn
b.Tch bit hot ng mi gii vi hot ng t doanh
c.Tch bit hot ng t doanh vi hot ng qun l danh mc u t
d.Tt c nhng iu trn
Cu 2.

Nghip v t vn ti chnh bao gm:


a.T vn kt cu ti chnh.
b.T vn pht trin v nim yt chng khon.
c.T vn kinh t
d.Cc ngn hng thng mi
Cu 3.
i tng cng b thn tin th trng chng khon gm:
a.T chc pht hnh t chc nim yt
b.T chc pht hnh t chc nim yt, cng ty qun l qu.
c.T chc pht hnh t chc nim yt, cng ty qun l qu, cng ty chng khon.
d.T chc pht hnh t chc nim yt, cng ty qun l qu, cng ty chng khon, trung
tm giao dch.
Cu 4.
T doanh chng khon l vic
a.Cng ty chng khon mua bn ch khon cho khch hng
b.Cng ty chng khon mua bn chng khon cho chnh mnh
c.Cng ty chng khon qun l vn ca khch hng qua vic v nm gi chng khon v
quyn li ca khch hng.
d.Tt c cc cu trn u ng.
Cu 5.
T chc pht hnh, t chc nim yt cng b bo co ti chnh nm trn:
a.3 s bo lin tip ca mt t bo.
b.4 s bo lin tip ca mt t bo
c.5 s bo lin tip ca mt t bo
d.6 s bo lin tip ca mt t bo
Cu 6.
Cng ty chng khon phi l:
a.Cng ty c phn cng ty trch nhim hu hn
b.Doanh nghip t nhn, cng ty hp danh
c.Doanh nghip t nhn, cng ty trch nhim hu hn
d.Doanh nghip t nhn, cng ty c phn
Cu 7.
Cc loi hnh kinh doanh chng khon chnh l:
a.Mi gii, t doanh chng khon
b.Bo lnh pht hnh, qun l danh mc u t
c.T vn ti chnh v u t chng khon.
d.Tt c cc loi hnh trn.
Cu 8.
Thi hn cp giy php kinh doanh chng khon ti a l:
a.60 ngy k t khi UBCK nhn c h s hp l
b.60 ngy lm vic k t khi UBCK nhn c h s hp l.
c.45 ngy k t khi UBCK nhn c h s hp l

d.45 ngy lm vic k t khi UBCk nhn c h s hp l


Cu 9.
Cng ty chng khon c php:
a.Lm i l pht hnh chng khon nim yt
b.Lm i l pht hnh chng khon cha nim yt
c.T vn c phn ha, xc nh gi tr doanh nghip
d.Tt c cc cu trn u ng
Cu 10.
Chng ch hnh ngh kinh doanh chng khon ch c cp cho:
a.Cng ty chng khon
b.C nhn c chng ch chuyn mn v th trng chng khon.
c.C nhn ang lm vic ti mt cng ty chng khon.
d.Tt c u ng
Cu 11. Giao dch theo phng thc khip lnh Vit Nam quy nh n v yt gi
i vi nhng c phiu c mc gi di 50.000 ng l:
a.100
b.200
c.300
d.500
Cu 12. Giao dch theo phng thc khp lnh Vit Nam quy nh n v yt gi
i vi nhng c phiu c mc gi t 100.000 ng tr ln l
a.100
b.1000
c.300
d.500
Cu 13. Cng ty A l mt doanh nghip nh nc thc hin c phn ha, cng ty A
s tin hnh bn c phn bng cch:
a.u gi cng khai
b.Ch bn trong ni b cng ty
c.Bn theo gi sn cho ngi ld
d.Ch c b v c
Cu 14. Doanh nghip Nh nc c phn ha thc hin bn u gi c phiu ln
u ra cng chng bt buc phi thc hin u gi qua trung gian giao dch chng
khon nu khi lng c phn bn ra cng chng c gi tr.
a.10 t ng tr ln
b.T 1 n 10 t ng
c.5 t ng tr ln
d.Ty doanh nghip c mun thc hin u gi qua trung tm hay khng.
Cu 15. iu kin c ng k giao dch ti TTGDCK H Ni i vi c phiu l:
a.Doanh nghip c phn c vnt 5t tr ln c t nht 50 c ng, c tnh hnh ti chnh
lnh mnh, bo co ti chnh 1 nm c kim ton
b.Doanh nghip c phn c vn t 5 t tr ln c t nht 50 c ng trong t chc pht

hnh, c tnh hnh ti chnh lnh mnh, bo co ti chnh 1 nm c kim ton


c.Doanh nghip c phn c vn t 5 t tr ln c t nht 50 c ng ngoi t chc pht
hnh, c tnh hnh ti chnh lnh mnh, bo co ti chnh 1 nm c kim ton.
d.Khng cu no ng.
Cu 16. Khi thc hin bn c phn ca DNNN, c ng chin lc c php mua:
a.Ti a 20% tng s c phn bn ra bn ngoi vi gi gim 20% so vi gi u bnh
qun
b.Ti a 25% tng s c phn bn ra bn ngoi vi gi gim 20% so vi gi u bnh
qun
c.Ti a 25% tng s c phn bn ra bn ngoi vi gi gim 25% so vi gi u bnh
qun
d.Ti a 20% tng s c phn bn ra bn ngoi vi gi gim 25% so vi gi u bnh
qun.
Cu 17. Khi nh u t mua c phn qua u gi ti trung tm giao dch chng
khn H Ni, nh u t phi t cc:
a.10% gi tr c phn ng k mua tnh theo gi khi im
b.15% gi tr c phn ng k mua tnh theo gi khi im
c.5% gi tr c phn ng k mua tnh theo gi khi im
d.Khng phi t cc
Cu 18. Cng ty c phn ABC pht hnh tri phiu tr gi 10 t ng, mnh gi tri
phiu l 100.000 ng. t pht hnh ny nh hng n bng cn i k ton ca
cng ty nh sau
a.Tng vn lu ng
b.Tng vn lu ng v tng tng n
c.Tng vn lu ng, tng tng n v tng tng ti sn
d.Tng vn lu ng, tng tng n, tng tng ti sn v tng vn ch s hu.
Cu 19. Nm N, cng ty ABC c thu nhp rng l 800 triu ng, s c phiu
pht hnh l 600.000 c phiu, c phiu qu l: 40.000, khng c c phiu u i.
HQT quyt nh tr 560 triu ng c tc. Nh vy mi c phn c tr c tc
l
a.1500
b.2000
c.1000
Cu 20. Loi hnh nim yt no sau y mang tnh cht thu tm, st nhp cng ty
a.Nim yt ln u
b.Nim yt li
c.Nim yt b sung
d.Nim yt tch, gp c phiu
e.Nim yt tch, gp c phiu

P N 20. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 20


Cu 1. Qu u t chng khon dng ng gp l qu:
a.Pht hnh chng ch qu nhiu ln
b.C th c nim yt chng ch qu trn TTCK

c.c quyn mua li chng ch qu t nh u t


d.c quyn pht hnh b sung ra cng chng
Cu 2. ng X va bn 100 c phiu ca cng ty A vi gi 40 USD/c phiu. ng ta
mua c phiu 1 nm trc y vi gi 30 USD/c phiu, nm va qua ng ta c
nhn c tc 2USD/c phiu. Vy thu nhp trc thu ca ng t 100 c phiu A l:
a.1000USD
b.1200USD
c.1300USD
d.Tt c u sai
Cu 3. Th trng chng khon ang ln c phiu REE tng gi lin tc
a.Mua chng khon ny vo v ti d bo n cn ln
b.Bn chng khon ny v ti suy ngh ln my hm ri n s xung
c.Khng mua khng bn g c v th trng cha n nh
d.Ch cung cp y thng tin cho khch hng v h t quyt nh mua bn
Cu 4. Ti thi im tri phiu chuyn i thnh c phiu thng
a.I v II
b.I, II v III
c.I v IV
d.I, II, III v IV
Cu 5.
Ti thi im tri phiu chuyn i thnh c phiu thng
a.C phiu ph thng
b.C phiu u i c tc
c.C phiu u i biu quyt
d.Tt c cc loi trn
Cu 6. Cng ty c phn bt buc phi c
a.C phiu ph thng
b.C phiu u i
c.Tri phiu cng ty
d.Tt c cc loi chng khon trn
Cu 7. Mc tiu chnh ca cng tc thanh tra, gim st vic thc hin php lut
chng khon v th trng chng khon l
a.I, II, III
b.Tt c
Cu 8. Vic qun l chng khon ti h thng lu k chng khon tp trung c th
c thc hin
a.Thng qua h thng ti khon lu k chng khong ti trung tm lu k chng khon
i vi chng khon ghi s
b.Lu gi c bit - lu gi chng ch chng khon trong kho trung tm lu k chng
khon ng tn ngi gi
c.Do t chc pht hnh qun l
d.a v b

Cu 9. Mt cng ty XYZ thng bo s tch c phiu, iu ny s lm:


a.Tng mnh gi tng ng vi ch s tch
b.Khng thay i
c.Gim mnh gi v tng s lng c phn
d.Tng mnh gi v gim s lng c phn
Cu 10. Khi thc hin nghip v mi gii chng khon cng ty chng khon i
din cho khch hng tin hnh giao dch chng khon thng qua:
a.C ch giao dch ti SGD CK hoc th trng OTC trong SGDCK/Th trng OTC cng
chia s trch nhim v kt qu kinh t ca giao dch vi khch hng
b.C ch giao dch ti SGD trong khch hng chu trch nhim v kt qu kinh t ca
giao dch .
c.C ch giao dch ti th trng OTC trong khch hng chu trch nhim v kt qu
kinh t ca giao dch
d.B v C
Cu 11. Trong thng 7 chng ta khng c ngy ngh l, gi s lnh bn chng
khon ca bn c thc hin thnh cng vo phin giao dch ngy 16 thng 7
(th 6). Trong thi gian thanh ton theo quy nh hin hnh l T + 3. Thi gian
tin c chuyn vo ti khon ca bn l:
a.Ch nht 18/7
b.Th hai 19/7
c.Th ba 20/7
d.Th t 21/7
Cu 12. Gi s bn bn khng 100 c phiu ph thng vi gi 50$/ c phiu. Vi
mc k qu ban u l 50%. T l li sut l bao nhiu nu bn mua li c phiu
ny vi gi 40$/c phiu? C phiu ny khng tr c tc trong thi gian ny v
bn khng chuyn mt khon tin no ra khi ti khon trc khi thc hin giao
dch ni trn:
a.20%
b.25%
c.40%
d.50%
Cu 13. L do no sau y ng vi bn khng chng khon
a.Ngn chn s thua l
b.Hng li t s st gi
c.Hng li t vic tng gi chng khon
d.Hn ch ri ro
Cu 14. Mt cng ty XYZ thng bo s gp c phiu, iu ny s lm:
a.Khng thay i
b.Tng mnh gi v gim s c phn
c.Gim mnh gi v tng s c phn
d.Tng mnh tng ng vi ch s tch
Cu 15. Lnh ATO l lnh:

a.c thc hin ti mc gi cao nht


b.c u tin trc lnh th trng
c.c s dng vi mc tch lm tng khi lng giao dch D
d.Khng lm nh hng n mc gi khp lnh v khi lng giao dch
Cu 16. Gi s gi ng ca ca chng khon A trong phin giao dch trc l
10200 ng, n v yt gi l 100 ng, bin giao ng gi l 5%. Cc mc gi
m nh u t c th t lnh trong phin giao dch ti l:
a.20 USD
b.50 USD
c.500 USD
d.5.000 USD
Cu 17. Qu u t chng khon dng m l qu u t
I. Pht hnh lin tc
II. Khng nim yt
III. t hp dn u ngi u t
IV. Phi mua li chng ch khi ngi s hu yu cu
V. Chnh sch u t di hn
a.I, II, V
b.I, II v III
c.I, II, III v IV
d.I, II, IV
e.IV v V
Cu 18. i vi cc doanh nghip nh nc c phn ha v nim yt ngay trn th
trng chng khon, iu kin nim yt c phiu no sau y s c gim nh:
a.Vn iu l
b.Thi gian hot ng c li
c.Thi gian cam kt nm gi c phiu ca thnh vin Hi ng qun tr, Ban Gim c,
Ban Kim sot.
d.T l nm gi ca cc c ng ngoi t chc pht hnh
Cu 19. Tr c tc bng c phiu, s:
a.Lm tng quyn li theo t l ca c ng trong cng ty
b.Khng lm thay i t l quyn li ca c ng
c.Lm gim quyn li theo t l ca c ng trong cng ty
d.Khng c cu no ng
Cu 20. Gi s gi ng ca ca chng khon A trong phin giao dch trc l
10200 ng, n v yt gi l 100 ng, bin giao ng gi l 5%. Cc mc
gi m nh u t c th t lnh trong phin giao dch ti l:
a.9600, 10998, 10608
b.9600, 10000, 10100, 10300, 10400, 10500, 10600, 10700
c.9700, 10000, 10100, 10500, 10600, 10700, 10800
d.9600, 10000, 10100, 10200, 10300, 10400, 10500, 10600, 10700
e.Khng phng n no ng

P N 21. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 21

Cu 1.
Th trng ti chnh bao gm:
a. Th trng tin t v th trng vn
b. Th trng hi oi v th trng vn
c. Th trng chng khon v th trng tin t
d. Th trng thu mua v th trng bo him
Cu 2.
giao dch chng khon nim yt ti Trung tm giao dch chng khon cn phi c cc
bc:
I. Trung tm giao dch chng khon thc hin ghp lnh v thng bo kt qu giao dch
cho cng ty chng khon
II. Nh u t m ti khon, t lnh mua bn chng khon
III. Cng ty chng khon nhp lnh vo h thng giao dch ca trung tm
IV. Nh u t nhn c chng khon (nu l ngi mua) hoc tin (nu l ngi bn)
trn ti khon ca mnh ti cng ty chng khon sau 3 ngy lm vic k t ngy mua bn.
V. Cng ty chng khon thng bo kt qu giao dch cho nh u t
Anh (ch) hy ch ra trnh t trnh t cc bc giao dch chng khon theo cc phng n
sau:
a. I, II, III, IV, V
b. I, III, V, II, IV
c. II, I, V, IV, III
d. II, III, I, V, IV
e.Khng c phng n no ng
Cu 3. S lnh ca c phiu XXX vi gi ng ca trc l 30,5 nh sau:
Mua
Gi
Bn
200 (H)
30.9
400 (B)
300 (A)
30.8
500
30.6
1100 (I)
30.5
800 (E)
500 (D)
30.4
500 (F)
600 (G)
30.3
700
ATO
Hy xc nh gi v khi lng giao dch i vi mi nh u t
a.
b.
c.
d.
Cu 4.
I. Nhn c tc vi mc u i

II. Tham d v biu quyt tt c cc vn thuc thm quyn


III. Khi cng ty gii th, nhn c li mt phn ti sn tng ng vi s vn c phn gp
vo cng ty.
IV. c nhn c tc u i nh li sut tri phiu k c khi cng ty lm n thua l
Phng n:
a. I
b. I v II
c. I v III
d. Ch IV
e.I, III v IV
f.Tt c
Cu 5.
Qua thng bo v t pht tri phiu Chnh ph Vit Nam ti th trng chng khon Hoa
K va qua chng ta bit vn huy ng ca Vit Nam l 750 triu US$. Mnh gi l 100$;
li sut cupn l 6,785%. Thi gian o hn l 10 nm. Tri phiu c bn gi
98,233 US$. V tri phiu bn di mnh gi nn chng ta khng huy ng 750 triu
US$.
a. ng
b. Sai
c. Khng th xc nh
Cu 6.
Hnh thc bo lnh pht hnh trong t pht hnh s b hy b nu ton b chng
khon khng bn c ht, gi l:
a. Bo lnh vi cam kt chc chn
b. Bo lnh vi c gng ti a
c. Bo lnh tt c hoc khng
d. Tt c cc hnh thc trn
Cu 7.
Lnh dng bn c a ra
a. Vi gi cao hn gi th trng hin hnh
b. Vi gi thp hn gi th trng hin hnh
c. Hoc cao hn hoc thp hn gi th trng hin hnh
Cu 8.
Th trng ti chnh l ni huy ng vn
a. Ngn hn
b. Trung hn
c. Di hn
d. C ba yu t trn

Cu 9.
S Giao dch chng khon l:
a. Th trng giao dch chng khon tp trung
b. Th trng giao dch chng khon phi tp trung
c. Mt trong cc hnh thc hot ng ca th trng chng khon th cp
Cu 10.
Chng khon xc nh ngi s hu n c
a. Quyn s hu i vi mt cng ty
b. Quyn ch n i vi mt cng ty
c. Quyn ch n i vi Chnh ph hay chnh quyn a phng
d. Tt c cc quyn trn
Cu 11. C phiu v tri phiu c cng c trng l:
a. C li sut c nh
b. C thu nhp theo hot ng ca cng ty
c. c quyn bu c ti i hi c ng
d.Khng c cu no ng
Cu 12. Xc nh gi m ca theo cc lnh sau y:
a.21,5
b.21,6
c.21,7
d.21,8
Cu 13. Mt lnh dng bn c a ra:
a. Vi gi cao hn gi th trng hin hnh
b. Hoc l cao hn hay thp hn gi th trng hin hnh
c. Ngay ti gi th trng hin hnh
d. Vi gi thp hn gi th trng hin hnh
Cu 14. Cng ty ABC c php pht hnh 5.000.000 c phiu theo iu l Cng ty
3.000.000 c phiu c pht hnh, trong c 2.000.000 c phiu l c phiu qu,
Cng ty ABC c bao nhiu c phiu ang lu hnh?
a. 1.000.000
b. 2.000.000
c. 3.000.000
d. 5.000.000
Cu 15. Mt Cng ty chng khon thiu st xc nhn vi khch hng v mt vic mua 100
c phiu ca cng ty ABC vi gi th trng 34 3/8. Sau cng ty nhn thy rng vic
mua ny thc s c thc hin gi 34 5/8. Nh vy khch hng:
a. Phi tr 34 3/8

b. Phi tr 34 5/8
c. C th hy b lnh
d. C th chp nhn gi 34 3/8 hoc hy b lnh
Cu 16. iu kin cn thit thnh lp Cng ty c phn l:
a. Thu nhp do Cng ty c phn mang li cho nhng ngi gp vn phi c li sut ln hn
li sut tin gi ngn hng
b. Phi c s nht tr cao v mc tiu kinh doanh v cc hot ng khc gia cc thnh vin
sng lp cng ty.
c. Nh nc ban hnh y cc lut v Cng ty c phn, lut thng mi, lut ph sn,
lut cm c v c nn kinh t hng ha kh pht trin.
d. C a, b v c u ng
Cu 17. i vi ngi kinh doanh chng khon, nu d on c mc trn (mc chng
) th ti thi im t mc nn
a. Bn chng khon
b. Mua chng khon
Cu 18. Hy xc nh ngy giao dch chng khon khng c c tc ti s di y. Bit
rng ngy ng k danh sch c ng cui cng 30/6 v thi gian thanh ton l T + 2
a. 29/6
b. 27/6
c. 30/6
d. 28/6
Cu 19. Th trng chng khon nc A p dng phng thc ghp lnh tng t trn s
lnh vo thi im ghp lnh c cc thng tin sau: (gi tham chiu: 20.300)
Bn bn
Bn mua
Gi
S lng
Cng dn
Cng dn
S lng
20.600

200

200

20.500

1.00

700

20.400

200(a); 200(b); 300(c); 300(d)

400

20.300

500

700

20.200

100

20.100

200

20.000
300
Khch hng a l cng ty chng khon t lnh lc 8h15. Khch hng b, c, d t lnh lc
8h20. Trong b l c nhn; c, d l cng ty chng khon. Kt qu thc hin nh sau:
a. Khch hng (a): 200; (b): 200; (c): 200
b. Khch hng (a): 200; (b): 200; (c): 100; (d): 100
c. Khch hng (a): 200; (b): 100; (c): 150; (d): 150
d.Khng c cu no ng

Cu 20. Trong cc iu kin doanh nghip c pht hnh chng khon ra cng chng,
iu kin no quan trng nht?
a. C sn phm ni ting trn th trng
b. Tnh hnh ti chnh lnh mnh, n nh v kt qu kinh doanh c hiu qu trc khi pht
hnh
c. C b my nhn s tt
d. C c s vt cht (my mc thit b) hin i
Cu 21. C phiu qu:
a.c chia c tc.
b.L loi c phiu c pht hnh v c t chc pht hnh mua li trn th trng.
c.Ngi s hu c quyn biu quyt.
d.L mt phn c phiu cha c php pht hnh.

P N 22. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 22


Cu 1. M
t cng ty c m
t loi c phiu u i khng c
ng dn c tc ang lu
hnh vi s c tc c tr mi nm l 7 USD. Nu vo nm trc, s c tc tr
cho c phiu u i khng c tr c ng m li c tr vo u nm nay th c
ng nm gi c phiu u i ny s nh
n c tc l bao nhiu:
a.7 USD
b.10 USD
c.14 USD
d.20 USD
Cu 2. Cc t chc tham gia hot
ng th trng chng khon t
p trung l:
I. Cc nh u t c th
II. Cc cng ty chng khon
III. Cc nh u t c t chc
IV. Cc ngn hng thng mi c UBCKNN cp php hot
ng
a.Ch I
b.Ch II
c.Ch I & III
d.Ch II & IV
Cu 3. Trong trng hp xy ra vi
c thanh l ti sn cng ty cc c ng nm gi
c phiu u i:
a.L ch n ni chung
b.Mt ton b
vn u t ban u
c.L ngi c
u tin sau cng trong vi
c tr n ca cng ty
d.Ch l ngi c
u tin trc c ng nm gi c phiu thng trong vi
c chia phn
ti sn cn li ca cng ty sau khi cng ty thanh ton tt c cc ngha v n
Cu 4.
Ai l ngi chia quyn s hu trong cng ty:
I. C ng u i
II. C ng thng

III. Ngi nm gi tri phiu


a.
b.Ch I
c.Ch I & II
d.C I, II v III
Cu 5.
Th trng ngoi danh mc (OTC: Over - The - Count) l m
t:
a.C a, b, c u sai
b.Th trng u gi
c.Th trng chuyn giao
d.Th trng theo thng lng
Cu 6.
M
t cng ty pht hnh 1.000.000 c phiu vi gi 10.5 la ( bn ht trong t
pht hnh). M
t thi gian sau, gi c phiu th trng l 11 la. Ti ngy ny vn
c ng ca cng ty s:
a.Khng thay i
b.Tng 500.000 la
c.Gim 500.000 la
d.Chuyn 500.000 la t n sang vn
Cu 7.
ngha ca vi
c phn bi
t gia pht hnh ring r (n
i b
) v pht hnh ra cng
chng l:
a. phn bit quy m hot
ng vn
b. phn bi
t loi chng khon c pht hnh
c. phn bi
t i tng v phm vi qun l
d.C a, b, c u ng
Cu 8.
Nu m
t khch hng a ra m
t l
nh c hi
u lc cho n khi hy b bn 100 c
phiu cho cng ty ABC gii hn dng l 37, th:
a.L
nh tr thnh m
t l
nh ca th trng khi c phiu t ti gi 37
b.y l m
t l
nh c gi tr trong ngy
c.y l m
t l
nh m
d.C a, b, c u sai
Cu 9.
Ch s no sau y s c nh phn tch s dng d on trin vng ca m
t
cng ty
a.Ch s TSL
b.Ch s th nhanh
c.Ch s gi trn thu nh
p
d.Ch s n trn vn c phiu
Cu 10.
Cng ty c phn ABC pht hnh tri phiu tr gi 100.000.000 la, m
nh gi tri

phiu l 1.000 la, s nh hng ca t pht hnh ny i vi bn cn i ti


sn cng ty th hi
n nh sau:
I. Tng vn c ng
II. Tng tng c
ng n
III. Tng vn lu
ng
IV. Tng tng c
ng ti sn c
a.Ch I
b.I, II v III
c.II, III v IV
d.I, II, III v IV
Cu 11. Vo thi im chuyn i tri phiu thnh c phiu:
I. Ngi s hu tri phiu chuyn i nh
n li vn
II. Quyn s hu ca c ng cn li b "pha long"
III. Cng ty A phi tr thu nhiu hn, nhng c cu bng tng kt ti sn tt hn
a.
b.I v II
c.II v III
d.I v III
Cu 12. M
t trong cc nhc im ca cng ty c phn l:
I. Tch ri quyn s hu v quyn iu hnh
II. Tng i t c tn nhi
m trong cp tn dng
III. Thiu
ng lc v s quan tm c nhn, v trch nhi
m chung trong th l
IV. Khng gi c b m
t trong kinh doanh v ti chnh
a.Ch c I v IV
b.Ch c I v III
c.Ch c I, III v IV
d.Tt c I, II, III v IV
Cu 13. M
t khch hng vo m
t l
nh bn ng vi gi 53 1/2. L chng khon
sau cng trc khi l
nh c a vo c bn vi gi 54. Cc l chng khon sau
khi l
nh c a vo bn vi gi 53 3/4, 53 3/8, 53 1/2 v 53 5/8. L chng
khon s lm kch hot l
nh gi:
a.53 3/4
b.53 5/8
c.53 1/2
d.53 3/8
Cu 14. i h
i c ng s bu:
a.H
i ng qun tr v Ban kim sot
b.Hi ng qun tr, Ch tch Hi ng qun tr v Ban Kim sot
c.Hi ng qun tr Hi ng qun tr chn Ban Gim c v Ban Kim sot
d.C a, b, c u sai
Cu 15. Ti sao vi
c pht hnh chng khon ra cng chng phi c UBCKNN cp

php?
a. vic qun l cc cng ty pht hnh c tt hn
b. bo v cc nh u t ln
c. m bo ch nhng cng ty lm n tt v nghim chnh mi c huy ng vn qua
cng chng v bo v quyn li ngi u t nh
d. y Ban Chng Khon Nh nc gim st hot ng ca cng ty
Cu 16. Cn c vo phn tch k thu
t m hnh u v hai vai hng xung, xc
nh xu hng
a.Kh d on
b.Th trng i ln
c.Th trng bnh qun
d.Th trng i xung
Cu 17. Chnh ph pht hnh tri phiu nhm mc ch:
a.B p thm ht ngn sch
b.Ti tr cc cng trnh cng cng
c.Gip cc cng ty
d.iu tit tin t
Cu 18. Trong cc iu ki
n doanh nghi
p pht hnh chng khon ra cng
chng, iu ki
n no l quan trng nht?
a.C ban Gim c iu hnh tt
b.C sn phm ni ting trn th trng
c.C t l n trn vn hp l
d.Quy m vn v kt qu hot ng trc khi pht hnh
Cu 19. Khi li sut th trng tng ln, gi c phiu s:
a.Tng
b.Gim
c.Khng thay i
Cu 20. M
t nh u t mun thu c li vn th khi no l thi im tt nht
mua tri phiu
a.Khi li sut cao v d kin s gim xung
b.Khi li sut thp v d kin s tng ln
c.Khi li sut n nh v d kin s khng i
d.Khi gi tri phiu thp v li sut d kin s tng ln

P N 23. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 23


Cu 1. Chc nng chnh ca t chc bo lnh pht hnh chng khon l:
a.T vn
b.Chun b h s xin php pht hnh
c.nh gi chng khon pht hnh
d.Bao tiu mt phn hoc ton b s chng khon pht hnh
Cu 2.

Khi li sut th trng tng hoc gim, gi ca cc loi CK no sau y s

bin ng mnh nht.


a.Tri phiu trung hn
b.Tri phiu di hn
c.C phiu
d.C phiu u i
Cu 3. Gi s gi ng ca ca chng khon A trong phin giao dch trc l 9.800
ng, n v yt gi l 100 ng, bin
giao
ng gi l 5%. Cc mc gi m nh
u t chng khon c th
t l
nh trong phin giao dch ti l:
a.9310, 9819, 1000, 10290
b.9300, 9700, 9800, 10200
c.9500, 9700, 9900, 1000, 10400
d.9400, 9500, 9600, 9700, 10200

T l nm gi ti a ca nh u t nc ngoi i vi c phiu ca mt
t chc nim yt trn th trng chng khon Vit Nam l:
Cu 4.

a. 25%
b.27%
c.35%
d.49%
Cu 5.
M
t trong cc iu ki
n no di y cha phi l iu ki
n ti thiu ca vi
c pht
hnh chng khon ln u ra cng chng Vi
t Nam.
a.Mc vn iu l ti thiu l 10 t VND
b.Kinh doanh c li trong nm gn nht
c.i ng lnh o ca cng ty c nng lc qun l tt
d.Ti thiu 20% vn c phn pht hnh ra cng chng
Cu 6.
Cc t chc c th tham gia hot
ng trc tip trn th trng chng khon t
p
trung l:
I. Cc nh u t c t chc
II. Cc nh u t c th
III. Cc cng ty chng khon
IV. Cc ngn hng thng mi c UBCKNN cp php hot
ng
a.Ch c I
b.Ch c II
c.Ch c III
d.Khng c cu no ng
Cu 7.
Khi cng ty khng c li, n s:
a.Tr c tc cho c phiu thng
b.Tr li tri phiu
c.Tr c tc cho c phiu u i
d.Khng phi tr li v c tc

Cu 8.
Vi
c tch c phiu trong t i di
n tnh s gi chng khon theo phng
php Dow Jones s lm cho h
s chia:
a.Tng
b.Gim
c.Khng thay i
Cu 9.
Hy xc nh ngy giao dch chng khon khng c c tc ti s di y. Bit
rng ngy kt thc nm ti chnh l 30/6 v thi gian thanh ton l T+3
a.27/6
b.28/6
c.29/6 (ngy ng k danh sch c ng cui cng)
d.30/6 (Ngy ng s c ng)
e.1/7 (i h
i ng c ng hp)
Cu 10.
Theo php lu
t Vi
t Nam, cc t chc c php pht hnh c phiu l:
a.Cng ty trch nhim hu hn
b.Doanh nghip nh nc thc hin c phn ha
c.Cng ty c phn v doanh nghip nh nc thc hin c phn ha
d.Cng ty c phn
Cu 11. Vi
c pht hnh c phiu lm tng:
a.N ca Cng ty
b.Ti sn ca cng ty
c.Vn c phn ca cng ty
d.C b v c
Cu 12. M
t c phiu bn theo quyn mua c phiu mi vi gi 90.000/CP, nhng
hi
n nay, gi th trng l 100.000/CP, theo iu l
ca cng ty c 05 CP c c
mua m
t CP mi. V
y gi ca quyn l:
a.3000
b.2000
c.20000
d.10000
Cu 13. Theo trnh t cho bn chng ch qu u t ln u v ng k vi
c thnh
l
p qu:
1. Cng ty qun l qu cng b vi
c pht hnh chng ch qu u t trn bo ch
(Trong vng 05 ngy ssau khi c UBCKNN cho php pht hnh chng ch qu
u t ln u).
2. Nim yt bn co bch tm tt ti tr s cng ty qun l qu.
3. Cho bn chng ch qu u t thng qua ngn hng gim st (trong vng 45
ngy k t ngy c cp giy php pht hnh).
4. Qu ng k thnh l
p chnh thc (nu cc tiu ch quy nh cho t pht
hnh ln u) v tin hnh hot
ng u t.

5. Bo co pht hnh chng ch qu u t cho UBCKNN


a.1, 2, 3, 5 v 4
b.5, 2, 3, 4 v 1
c.1, 5, 2, 4 v 3
d.3, 5, 4, 2 v 1
Cu 14. Ngha v no sau y khng thu
c ngha v ca thnh vin
a.Np ph thnh vin, ph giao dch, ph s dng h thng giao dch
b.Ngha v ng gp lp qu h tr thanh ton
c.Ngha v np bo co ti chnh bn nin
d.Ngha v bo co Gim c hoc nhn vin kinh doanh ca thnh vin l i tng chu
s iu tra ca c quan php lut hoc chu d phn quyt ca ta n
Cu 15. Mc ch ca cng tc thanh tra gim st l:
I. Gip cc t chc c nhn hot
ng ng php lu
t
II. m bo th trng chng khon hot
ng an ton cng khai, cng bng v
hi
u qu.
III. Bo v
quyn hp php ca nh u t.
IV. Gp phn hon thi
n c ch php l.
a.Ch I
b.Ch I v II
c.Ch I, II v III
d.C I, II, III v IV
Cu 16. T chc pht hnh b nh ch giy php pht hnh trong nhng trng
hp sau:
I. Khng thc hi
n vi
c b sung, sa i h s xin php pht hnh theo thng t
01 UBCKNN.
II. Ti sn ca t chc pht hnh b tn tht, b phong ta, b tch thu c t l

tng ng hn 10% trn tng gi tr c phiu ho


c tri phiu c php pht
hnh.
III. T chc pht hnh vi phm php lu
t, vi phm cc quy nh v chng khon v
th trng chng khon gy thi
t hi nghim trng cho nh u t.
a.I v II
b.II v III
c.I v III
d.I, II v III
Cu 17. Quy nh v vn kh dng ca Cng ty Chng khon vi t l
l:
a.5%
b.6%
c.8%
d.10%
Cu 18. iu ki
n c bn thnh l
p v xin giy php hot
ng ca Cng ty
Chng khon
I. Phi tun th lu
t cng ty.
II. Gim c cng ty phi l ngi c quc tch Vi
t Nam.

III. iu ki
n v cn b
: c a s nhn vin, k c nhn vin cao cp ca cng ty,
c l lch c nhn tt, c trang b tt kin thc v kinh doanh chng khon v
nm vng php lu
t v ngnh chng khon.
IV. iu ki
n v ti chnh: th nhn v php nhn tham gia thnh l
p cng ty
chng khon phi c thc lc tt v ti chnh.
a.Ch c I, III v IV
b.Ch c I, II v III
c.Ch I, II v IV
d.C I, II, III v IV
Cu 19. Cng ty chng khon khng c:
I. Dng qu 70% vn iu l
u t vo bt
ng sn v mua sm trang thit
b.
II. u t vt qu 20% tng s chng khon ang lu hnh ca m
t cng ty
nim yt.
III. u t vt qu 15% tng s chng khon ang lu hnh ca m
t cng ty
nim yt.
IV. Bo lnh pht hnh chng khon ra cng chng vt qu 4 ln hi
u s gia gi
tr ti sn lu
ng v tng n ngn hn.
a.Ch c I v II
b.Ch c II v III
c.Ch c II, III v IV
d.Tt c I, II, III v IV
Cu 20. Ngi hnh ngh kinh doanh chng khon c php:
a.Cng lm vic hoc gp vn vo hai hoc nhiu cng ty chng khon
b.Cho mn giy php hnh ngh kinh doanh chng khon
c.Tham gia cc hot ng kinh doanh chng khon
d.Lm gim c, thnh vin hi ng qun tr hoc c ng s hu trn 5% c phiu c
quyn biu quyt ca 1 t chc pht hnh.

P N 24. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 24


Cu 1.
Nhng iu ki
n c bn c pht hnh c phiu ln u ra cng chng, trong
bao gm:
I. C mc vn iu l
ti thiu 5 t ng.
II. C t nht 2 nm lin tc gn nht kinh doanh c li nhu
n.
III. C t nht 20% c phiu bn cho t nht 100 ngi ngoi t chc pht hnh v
s c ng sng l
p nm gi ti thiu 20% c phn.
IV. Gi tr c phiu xin pht hnh thm khng ln hn gi tr c phiu ang lu
hnh
a.Ch c I
b.Ch c II, III v IV
c.Ch c I, II v III
d.C I, II, III v IV
Cu 2. Trong thi gian UBCKNN xem xt n xin pht hnh c phiu v tri phiu

ca cng ty c phn, cng ty khng c php thc hi


n m
t s vi
c sau, ngoi
tr:
I. Cho cng chng bit ngy pht hnh ra cng chng.
II. Cng ty t chc qung co trc tip hay gin tip vi
c cho mi cng chng
mua c phiu hay tri phiu.
III. Cng ty s dng bn co bch gi ln UBCKNN thm d th trng.
IV. Cng ty s dng cc phng ti
n thng tin i chng thm d th trng.
a.Ch c III
b.Ch c II
c.Ch I v IV
d.I, II, III v IV
Cu 3. Khi gy thi
t hi cc thnh vin lu k, trung tm giao dch chng khon
a.Khng chu bt k mt trch nhim no i vi cc thnh vin lu k
b.Phi hon ton chu trch nhim v nhng thit hi gy ra cho cc thnh vin lu
k.
c.Ch chu mt phn nh trch nhim i vi cc thnh vin lu k m thi
d.Tt c u sai
Cu 4.
Bn co bch phi c y ch k ca cc thnh phn sau y, ngoi tr .... c
th l khng cn thit:
a.K ton trng
b.Trng ban kim sot
c.Ch tch Hi ng qun tr
d.T chc bo lnh pht hnh
e.t nht 2/3 s thnh vin Hi ng qun tr
f.Gim c (hoc Tng Gim c)
Cu 5.
T chc pht hnh xin ng k nim yt chng khon sau 1 nm k t ngy c
UBCKNN cp php pht hnh ho
c t chc c chng khon nim yt b hy b nim
yt, mun xin nim yt li phi p ng cc iu ki
n sau, ngoi tr:
a.Hot ng kinh doanh c li vo thi im xin php nim yt hoc nim yt li.
b.Cc nguyn nhn hy b nim yt c khc phc
c.Mc vn iu l ti thiu: 10 t ng Vit Nam
d.Y kin kim ton i vi bo co ti chnh 2 nm phi l: "Chp nhn ton b" hoc
"Chp nhn c ngoi tr".
Cu 6.
H s xin php pht hnh c phiu ra cng chng theo Thng t s 01/98/TTUBCK ngy 13/10/1998 ca tt c cc t chc kinh t nht thit phi c:
I. Bn co bch.
II. iu l
cng ty.
III. Cam kt bo lnh pht hnh.
IV. Bo co ti chnh 2 nm lin tc gn nht c kim ton.

a.Ch c I
b.Ch c I v II
c.Ch I, II v III
d.C I, II, III v IV
Cu 7.
Nhng trng hp no sau y Trung tm giao dch chng khon c th tm ngng
giao dch, loi tr:
a.Khi pht hin chng khon gi mo trn th trng
b.Khi c tin n gy bin ng ln v gi v khi lng giao dch
c.Gi mt loi chng khon tng hoc gim ti mc gii hn cho php trong 3 ngy giao
dch lin tip km theo bin ng v khi lng giao dch.
d.T chc nim yt b nh ch hot ng kinh doanh chnh t 3 thng tr ln
Cu 8.
Chng ch qu u t b hy nim yt trong nhng trng hp no sau y:
I. B gii th.
II. S ngi u t l di 100 ngi trong thi hn qu 1 nm.
III. Thi gian hot
ng cn li ca qu l 3 thng.
IV. Gi chng ch qu u t gim trn 50% mi nm trong 2 nm lin tc.
a.Ch I v II
b.Ch I v III
c.Ch II, III v IV
d.Ch I, II v IV
Cu 9.
Li ch i vi nh u t khi u t thng qua qu:
I. Khng c ri ro.
II. m bo u t c hi
u qu hn.
III. Gim c chi ph giao dch v nghin cu.
a.Ch I
b.Ch I v II
c.Ch II v III
d.C I, II v III
Cu 10.
Ngn hng thng mi xin cp giy php hot
ng lu k phi p ng cc iu
ki
n sau, ngoi tr:
a. c Ngn hng Nh nc cp giy php thnh lp v hot ng ti Vit Nam
b.Lm n c li t 5 nm tr ln
c.Phi c ti thiu hai nhn vin nghip v v phi c mt ngi trong Ban gim c ph
trch
d.Phi c c s vt cht k thut m bo thc hin dch v lu k

Cu 11. Cc hnh vi no sau y c coi l vi phm nguyn tc giao dch chng


khon:
a.Mua thp bn cao
b.Giao dch ni gin
c.Lng on th trng
Cu 12. Khi cng ty tuyn b ph sn, c ng thng s c:
a.Nhn li vn ban u
b.Nhn nhng g cn li sau khi thanh ton cc khon n v c phiu u i
c.Nhn c gi tr ghi trong s sch
d.Khng nhn c g
Cu 13. Khi cng ty khng c li, n s:
a.Tr c tc cho c phiu thng
b.Tr li tri phiu
c.Tr c tc cho c phiu u i
d.Khng phi tr li v c tc
Cu 14. C phiu v tri phiu
a.C li sut c nh
b.C thu nhp theo hot ng ca cng ty
c.c quyn bu c ti i hi c ng
d.Khng c cu no ng
Cu 15. M
t s gim xung ca li sut th trng s lm cho gi c phiu
a.Tng
b.Gim
c.Khng i
d.Gp i
Cu 16. Ai l ngi chia quyn s hu trong cng ty
I. C ng thng.
II. C ng u i.
III. Ngi nm gi tri phiu.
a.Ch I
b.Ch II
c.I v II
d.I, II v III
Cu 17.

Khi li sut th trng tng hoc gim, gi ca cc loi CK no sau y s bin


ng mnh nht.
a.Tri phiu trung hn
b.Tri phiu di hn
c.C phiu
d.C phiu u i

Cu 18.

T l nm gi ti a ca nh u t nc ngoi i vi c phiu ca mt t chc


nim yt trn th trng chng khon Vit Nam l:
a.25%
b.27%
c.35%
d.49%

P N 25. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 25


Cu 1.
ngha ca vic phn bit gia pht hnh ring l v pht hnh ra cng chng
a. phn bit quy m huy ng vn
b. phn bit i tng v phm vi cn qun l
c. phn bit loi chng khon c pht hnh
d. phn bit hnh thc bn chng khon: bn bun hay bn l
Cu 2.
Ti sao vic pht hnh chng khon ra cng chng phi c y ban chng khon
nh nc cp php?
a. vic qun l cc cng ty pht hnh c tt hn
b. bo v cc nh u t ln
c. m bo ch nhng cng ty lm n tt v nghim chnh mi c huy ng vn
qua cng chng
d. y ban chng khon nh nc gim st hot ng ca cng ty
Cu 3. Trong cc iu kin doanh nghip c pht hnh chng khon ra cng
chng, iu kin no l quan trng nht?
a. C ban Gim c iu hnh tt
b. C sn phm ni ting trn th trng
c. C t l n trn vn hp l
d. Quy m vn v kt qu hot ng trc khi pht hnh
Cu 4.
Ti liu no l quan trng nht trong h s ng k pht hnh ra cng chng
a. Bn co bch
b. Cc bo co ti chnh
c. Cc bo co v hot ng ca cng ty
d. n xin pht hnh
Cu 5.
Ngha v c bn ca cng ty c chng khon pht hnh ra cng chng l g?
a. T chc kinh doanh tt
b. Cng b thng tin chnh xc, trung thc mt cch thng xuyn v bt thng
c. m bo cho c phiu ca cng ty lun tng gi
d. Tr c tc u n hng nm

Cu 6.
Mc ch ch yu ca cng ty pht hnh chng khon ra cng chng l g?
a. chng t cng ty hot ng hiu qu
b. tng danh ting ca cng ty
c. Huy ng vn m rng sn xut kinh doanh, nng cao nng lc qun l
d. Tng s lng c ng ca cng ty
Cu 7.
in vo nhng iu sau y lin quan n h thng giao dch i mt ti sn
I. Cc lnh qua mi gii ti sn v trc tip ti ngi chuyn gia
II. N c th dng cho lnh th trng v lnh gii hn
III. N c th c dng cho cc l trn v phn l
a. I v II
b. I v III
c. I, II v III
Cu 8.
Mt khch hng ra mt lnh dng bn bn vi gi 43 1/2. L chng khon sau
cng trc khi lnh c a vo c bn vi gi 44. Cc l chng khon sau
khi lnh c a vo c bn vi gi 43 3/4, 43 1/2, 43 3/8 v 43 5/8
Giao dch s thc thi gi
a. 43 3/4
b. 43 1/2
c. 43 3/8
d. 43 5/8
Cu 9.
Thnh vin no ca s giao dch c th thc hin cc lnh gim cho cc thnh vin
khc ca s giao dch vi bt c loi chng khon, no l:
a. Mi gii ti sn
b. Mi gii ca mi gii
c. Chuyn gia
d. C ba
Cu 10.
Mt khch hng a vo mt lnh gii hn gi 66 3/4, gi ng ca cho c phiu
ny ca ngy l 66 3/4. Khi khch hng gi n cng ty chng khon kim tra
xem lnh c thc hin cha th ngi mi gii bo co rng: "Khng c g
c thc hin". Nguyn nhn c th
l do:
a. C mt lnh n trc lnh ca khch hng vi gi 66 3/4
b. Gi gii hn cha t ti
c. Cc lnh th trng khc n trc lnh ca khch hng
d. Khng c iu no trn gi
Cu 11. Nu mt khch hng a ra mt lnh "C hiu lc cho n khi hy b"
bn 100 c phiu ca cng ty XYZ vi gi gii hn dng 37
a. y l lnh m

b. Lnh tr thnh mt lnh th trng khi c phiu t ti gi 37


c. Khch hng c m bo bn c phiu gi 37
d.y l mt lnh c hiu lc trong ngy
Cu 12. Th trng th ba lin quan vi:
a. Chng khon OTC
b. Chng khon ng k
c. Chng khon ng k c giao dch ti (th trng) OTC
d. C ba
Cu 13. Lnh no trong cc lnh sau y c th c ngi chuyn gia chp nhn:
I. Mt lnh c a vo vi tnh cht c hiu lc cho n khi hy b
II. Mt lnh c a vo vi tnh cht c hiu lc trong tun
III. Mt lnh c a vo vi tnh cht c hiu lc trong ngy
IV. Mt lnh m trao cho ngi chuyn gia ty v gi v thi gian
a. I v II
b. II v III
c. I, III v IV
d. I, II, III v IV
Cu 14. Mt nh kinh doanh a vo mt lnh c tnh cht thc hin ngay hoc
hy b mua 1000 c phiu gi 20.
Mt bo co gi tr li ni rng 500 c phiu c thc hin. C bao nhiu c
phiu m ngi u t c th mua?
a. 500 c phiu gi 20 hoc tt hn
b. 500 c phiu gi th trng
c. 1000 c phiu gi 20
d. Khng c g, v tt c 1000 c phiu khng c thc hin
Cu 15.

Ngi s hu c phiu v tri phiu u c hng:


a. Li sut c nh
b. Thu nhp ph thuc vo hot ng ca cng ty
c. c quyn bu c ti i hi c ng
d. Li sut t vn m mnh u t vo cng ty
Cu 16. Nu mt nh phn tch mun nh gi kh nng thanh ton n ngn hn
(o hn trong vng 1 nm 0 ca cng ty, trong cc ch s sau y ch s no c
ng ta quan tm nht:
a. Ch s hin hnh (Current ratio)
b. Ch s nhanh (Quick ratio)
c. Ch s vng quay hng tn kho
d. Ch s n trn vn s hu
Cu 17. Cng ty c phn XYZ c thu nhp trn mi c phiu l 4USD v hin ch c
tc cho c ng l 2 USD/1 c phiu. Gi bn 1 c phiu trn th trng ca cng
ty XYZ l 56 . Ch s gi c trn thu nhp ca cng ty XYZ l:
a. 2 trn 1

b. 9.3 trn 1
c. 14 trn 1
d. 28 trn 1
Cu 18. Cng ty c phn ABC pht hnh tri phiu tr gi 100.000.000USD, mnh
gi tri phiu l 1000 USD, s nh hng ca t pht hnh ny i vi bn cn
i ti sn cng ty th hin nh sau:
I. Tng vn lu ng
II. Tng tng cng n
III. Tng tng cng ti sn c
IV. Tng vn c ng
a.I
b. I v II
c. I, II v III
d. I, II, III v IV
Cu 19.

Ngi s hu c phiu v tri phiu u c hng:


a.Li sut c nh
b.Thu nhp ph thuc vo hot ng ca cng ty
c.c quyn bu c ti i hi c ng
d.Li sut t vn m mnh u t vo cng ty

Nh u t mua 10 tri phiu c mnh gi 100 USD, c li sut danh


ngha 6%/nm vi gi 900 USD. Vy hng nm nh u t s nhn c tin
li l:
Cu 20.

a.60 USD
b.600 USD
c.570 USD
d.500 USD
Cu 21. C phiu qu:
a.c chia c tc.
b.L loi c phiu c pht hnh v c t chc pht hnh mua li trn th trng.
c.Ngi s hu c quyn biu quyt.
d.L mt phn c phiu cha c php pht hnh.

P N 26. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 26


Cu 1.
Nu mt nh phn tch k thut nhn vo th xc nh mc ng h, anh ta s
chn im m ti gi c phiu
a. Ngng gia tng
b. Ngng gim
c. Tng i n nh
d. t n im mi

Cu 2.
Cn c vo phn tch k thut m hnh u v hai vai hng ln, xc nh xu hng
a. Th trng i xung
b. Th trng i ln
c. Th trng qun bnh
d. Kh d on
Cu 3. Mt nh phn tch k thut s xem xt tt c cc phng thc, ngoi tr
phng thc sau:
a. L thuyt ngi mua bn cc c phiu l (di 100) lun sai lm
b. Ch s gi c - thu nhp ca cc c phiu Dow Jones
c. Lu lng c phiu bn khng
Cu 4.
Hy xc nh trong ba cu hi t a n c sau y, trng hp no th hin xu
hng th trng ang i ln hoc ang i xung (bullish or bearish)
a. Ch s bnh qun cng nghip Dow Jones v ch s bnh qun Dow Jones ca ngnh
vn ti c hai c xu hng i ln
b. S lng bn khng ca th trng chng khon New York tng 25% so vi thng
trc
c. Doanh thu ca cc c phiu bn l tng ng k trong vi tun qua
Cu 5.
Theo lut cng ty, cng ty c phn l loi hnh doanh nghip:
a. C trn 7 ngi gp vn, mang tnh i vn
b. C trn 2 ngi gp vn, mang tnh i vn
c. C trn 7 ngi gp vn, mang tnh i nhn v i vn
d. C 3 u sai
Cu 6.
Sau khi c Lut Cng ty, trong thc t hin nay, cng ty c phn t c thnh lp
so vi cng ty trch nhim hu hn v
a. C chi ph thnh lp cao v th tc phc tp
b. Kh ku gi c ng gp vn
c. Mi l nn cha dm thnh lp
d. C ba u sai
Cu 7.
Mt trong cc nhc im trong hot ng ca cng ty c phn l
a. Tch ri quyn s hu v quyn iu hnh
b. Thiu ng lc v s quan tm c nhn, v trch nhim chung trong thua l
c. Khng gi c b mt trong kinh doanh v ti chnh
d. Tng i t c tn nhim trong cp tn dng
Cu 8.
i hi ng c ng s bu
a. Hi ng qun tr v Ban Kim sot
b. Hi ng qun tr Hi ng qun tr chn Gim c v Ban kim sot

c. Hi ng qun tr, Ch tch Hi ng qun tr v Ban kim sot


d. C ba u sai
Cu 9.
C phn ha doanh nghip nh nc nh lu nay l:
a. Gii th DNNN v thnh lp li theo dng cng ty c phn c nh nc tham gia gp
vn
b. Chuyn th DNNN thnh cng ty c phn c nh nc tham gia gp vn
c. Chuyn th DNNN thnh cng ty c phn m nh nc vn gi mt t l vn gp trong
c cu vn iu l ca cng ty c phn.
d. C ba u ng
Cu 10.
Theo php lut Vit Nam cc t chc c php pht hnh tri phiu l:
a. Doanh nghip t nhn
b. Cng ty c phn v doanh nghip nh nc
c. Cng ty trch nhim hu hn
d. Cng ty c phn
Cu 11. Theo php lut Vit Nam cc t chc c php pht hnh c phiu l:
a. Cng ty trch nhim hu hn
b. Doanh nghip nh nc thc hin c phn ha
c. Cng ty c phn v doanh nghip nh nc thc hin c phn ha
d.Cng ty c phn
Cu 12. Hin nay Vit Nam, y ban chng khon nh nc qun l:
a. Vic pht hnh chng khon
b. Vic pht hnh chng khon ra cng chng
c. Vic pht hnh chng khon ra cng chng v pht hnh chng khon ring l
d. Vic pht hnh chng khon ca Chnh ph
Cu 13. Vic pht hnh c phiu lm tng:
a. N ca cng ty
b. Ti sn ca cng ty
c. Vn c phn ca cng ty
d. C b v c
Cu 14. Vic pht hnh tri phiu lm tng:
a. N ca doanh nghip
b. Ti sn ca doanh nghip
c. Vn c phn ca doanh nghip
d. C b v c
Cu 15. Hin nay Vit Nam, trong quy nh v vic pht hnh chng khon ra
cng chng, th t l chng khon pht hnh ra bn ngoi ti thiu phi t l:
a. 30%
b. 20% hoc 15%
c. 20%
d. 15%

Cu 16. Bn co bch l:
a. Mt bn bo co tnh hnh hot ng ca t chc pht hnh
b. Mt vn bn cho bn chng khon ra cng chng
c. L mt ti liu trong h s xin php pht hnh chng khon ra cng chng
d. C b v c
Cu 17. T chc, c nhn no chu trch nhim chnh v nhng sai st trong h s
xin php pht hnh:
a. T chc pht hnh chng khon
b. T chc bo lnh pht hnh chng khon
c. Nhng ngi tham gia vo vic son tho h s xin php pht hnh
d. C a, b v c
Cu 18. Hin nay Vit Nam phng thc bo lnh pht hnh chng khon ra cng
cng c php l:
a. Bo lnh theo phng thc chc chn
b. Bo lnh c gng ti a
c. Bo lnh theo phng thc tt c hoc khng
d. C ba phng thc trn
Cu 19. Nhng chng khon no c php nim yt ti Trung tm giao dch:
a. Tri phiu Chnh ph
b. C phiu ca cc doanh nghip thc hin c phn ha
c. Chng khon ca cc doanh nghip c UBCKNN cp giy php pht hnh ra cng
chng
d. C a v c
Cu 20. Cc khon mc sau l ti sn, ngoi tr:
a. Cc khon phi thu
b. Hng tn kho
c. Li nhun gi li
d. Nhn hiu thng mi

P N 55. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 27


Cu 1. Ngi s hu c phiu v tri phiu u c hng
a.Li sut c nh
b.Thu nhp ph thuc vo hot ng ca cng ty
c.c quyn bu c ti i hi c ng
d.Li sut t vn m mnh u t vo cng ty
Cu 2.

Cn c vo phn tch k thut m hnh u v hai vai hng ln, xc nh xu

hng
a.Th trng i xung
b.Th trng i ln
c.Th trng qun bnh
d.Kh d on

Mt nh phn tch k thut s xem xt tt c cc phng thc, ngoi tr phng


thc sau
Cu 3.

a.L thuyt ngi mua bn cc c phiu l (di 100) lun sai lm


b.Ch s gi c - thu nhp ca cc c phiu Dow Jones
c.Lu lng c phiu bn khng

Hy xc nh trong ba cu hi t a n c sau y, trng hp no th hin xu


hng th trng ang i ln hoc ang i xung (bullish or bearish)
Cu 4.

a.Ch s bnh qun cng nghip Dow Jones v ch s bnh qun Dow Jones ca ngnh vn
ti c hai c xu hng i ln
b.S lng bn khng ca th trng chng khon New York tng 25% so vi thng trc
c.Doanh thu ca cc c phiu bn l tng ng k trong vi tun qua

Cu 5. Theo lut cng ty, cng ty c phn l loi hnh doanh


a.C trn 7 ngi gp vn, mang tnh i vn
b.C trn 2 ngi gp vn, mang tnh i vn
c.C trn 7 ngi gp vn, mang tnh i nhn v i vn
d.C 3 u sai

nghip

Sau khi c Lut Cng ty, trong thc t hin nay, cng ty c phn t c thnh lp
so vi cng ty trch nhim hu hn v:
Cu 6.

a.C chi ph thnh lp cao v th tc phc tp


b.Kh ku gi c ng gp vn
c.Mi l nn cha dm thnh lp
d.C ba u sai

Cu 7. Mt trong cc nhc im trong hot ng ca cng ty c phn l:


a.Tch ri quyn s hu v quyn iu hnh
b.Thiu ng lc v s quan tm c nhn, v trch nhim chung trong thua l
c.Khng gi c b mt trong kinh doanh v ti chnh
d.Tng i t c tn nhim trong cp tn dng
Cu 8. i hi ng c ng s bu:
a.Hi ng qun tr v Ban Kim sot
b.Hi ng qun tr Hi ng qun tr chn Gim c v Ban kim sot
c.Hi ng qun tr, Ch tch Hi ng qun tr v Ban kim sot
d.C ba u sai
Cu 9. C phn ha doanh nghip nh nc nh lu nay l:
a.Gii th DNNN v thnh lp li theo dng cng ty c phn c nh nc tham gia gp
vn
b.Chuyn th DNNN thnh cng ty c phn c nh nc tham gia gp vn
c.Chuyn th DNNN thnh cng ty c phn m nh nc vn gi mt t l vn gp trong
c cu vn iu l ca cng ty c phn.
d.C ba u ng

Cu 10. Theo php lut Vit Nam cc t chc c php


a.Doanh nghip t nhn
b.Cng ty c phn v doanh nghip nh nc
c.Cng ty trch nhim hu hn
d.Cng ty c phn

pht hnh tri phiu l

Cu 11. Theo php lut Vit Nam cc t chc c php pht hnh c
a.Cng ty trch nhim hu hn
b.Doanh nghip nh nc thc hin c phn ha
c.Cng ty c phn v doanh nghip nh nc thc hin c phn ha
d.Cng ty c phn

phiu l:

Cu 12. Hin nay Vit Nam, y ban chng khon nh nc qun l:


a.Vic pht hnh chng khon
b.Vic pht hnh chng khon ra cng chng
c.Vic pht hnh chng khon ra cng chng v pht hnh chng khon ring l
d.Vic pht hnh chng khon ca Chnh ph
Cu 13. Vic pht hnh c phiu
a.N ca cng ty
b.Ti sn ca cng ty
c.Vn c phn ca cng ty
d.C b v c

lm tng:

Cu 14. Vic pht hnh tri phiu


a.N ca doanh nghip
b.Ti sn ca doanh nghip
c.Vn c phn ca doanh nghip
d.C b v c

lm tng:

Hin nay Vit Nam, trong quy nh v vic pht hnh chng khon ra cng
chng, th t l chng khon pht hnh ra bn ngoi ti thiu phi t l
Cu 15.

a.30%
b.20% hoc 15%
c.20%
d.15%
Cu 16. Bn co bch l
a.Mt bn bo co tnh hnh hot ng ca t chc pht hnh
b.Mt vn bn cho bn chng khon ra cng chng
c.L mt ti liu trong h s xin php pht hnh chng khon ra cng chng
d.C b v c

T chc, c nhn no chu trch nhim chnh v nhng sai st trong h s xin
php pht hnh:
Cu 17.

a.T chc pht hnh chng khon

b.T chc bo lnh pht hnh chng khon


c.Nhng ngi tham gia vo vic son tho h s xin php pht hnh
d.C a, b v c

Hin nay Vit Nam phng thc bo lnh pht hnh chng khon ra cng cng
c php l:
Cu 18.

a.Bo lnh theo phng thc chc chn


b.Bo lnh c gng ti a
c.Bo lnh theo phng thc tt c hoc khng
d.C ba phng thc trn
Cu 19. Nhng chng khon no c php nim yt ti Trung tm giao dch:
a.Tri phiu Chnh ph
b.C phiu ca cc doanh nghip thc hin c phn ha
c.Chng khon ca cc doanh nghip c UBCKNN cp giy php pht hnh ra cng
chng
d.C a v c
Cu 20. Cc khon mc sau
a.Cc khon phi thu
b.Hng tn kho
c.Li nhun gi li
d.Nhn hiu thng mi

l ti sn, ngoi tr:

P N 56. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 28


Cu 1. Ngi s hu c phiu v tri phiu u c hng
a.Li sut c nh
b.Thu nhp ph thuc vo hot ng ca cng ty
c.c quyn bu c ti i hi c ng
d.Li sut t vn m mnh u t vo cng ty
Cu 3.

Cn c vo phn tch k thut m hnh u v hai vai hng ln, xc nh xu

hng
a.Th trng i xung
b.Th trng i ln
c.Th trng qun bnh
d.Kh d on

Mt nh phn tch k thut s xem xt tt c cc phng thc, ngoi tr phng


thc sau
Cu 4.

a.L thuyt ngi mua bn cc c phiu l (di 100) lun sai lm


b.Ch s gi c - thu nhp ca cc c phiu Dow Jones
c.Lu lng c phiu bn khng

Hy xc nh trong ba cu hi t a n c sau y, trng hp no th hin xu


hng th trng ang i ln hoc ang i xung (bullish or bearish)
Cu 5.

a.Ch s bnh qun cng nghip Dow Jones v ch s bnh qun Dow Jones ca ngnh vn

ti c hai c xu hng i ln
b.S lng bn khng ca th trng chng khon New York tng 25% so vi thng trc
c.Doanh thu ca cc c phiu bn l tng ng k trong vi tun qua
Cu 6. Theo lut cng ty, cng ty c phn l loi hnh doanh
a.C trn 7 ngi gp vn, mang tnh i vn
b.C trn 2 ngi gp vn, mang tnh i vn
c.C trn 7 ngi gp vn, mang tnh i nhn v i vn
d.C 3 u sai

nghip

Sau khi c Lut Cng ty, trong thc t hin nay, cng ty c phn t c thnh lp
so vi cng ty trch nhim hu hn v:
Cu 7.

a.C chi ph thnh lp cao v th tc phc tp


b.Kh ku gi c ng gp vn
c.Mi l nn cha dm thnh lp
d.C ba u sai

Cu 2. Mt trong cc nhc im trong hot ng ca cng ty c phn l:


a.Tch ri quyn s hu v quyn iu hnh
b.Thiu ng lc v s quan tm c nhn, v trch nhim chung trong thua l
c.Khng gi c b mt trong kinh doanh v ti chnh
d.Tng i t c tn nhim trong cp tn dng
Cu 8. i hi ng c ng s bu:
a.Hi ng qun tr v Ban Kim sot
b.Hi ng qun tr Hi ng qun tr chn Gim c v Ban kim sot
c.Hi ng qun tr, Ch tch Hi ng qun tr v Ban kim sot
d.C ba u sai
Cu 9. C phn ha doanh nghip nh nc nh lu nay l:
a.Gii th DNNN v thnh lp li theo dng cng ty c phn c nh nc tham gia gp
vn
b.Chuyn th DNNN thnh cng ty c phn c nh nc tham gia gp vn
c.Chuyn th DNNN thnh cng ty c phn m nh nc vn gi mt t l vn gp trong
c cu vn iu l ca cng ty c phn.
d.C ba u ng
Cu 11. Theo php lut Vit Nam cc t chc c php
a.Doanh nghip t nhn
b.Cng ty c phn v doanh nghip nh nc
c.Cng ty trch nhim hu hn
d.Cng ty c phn

pht hnh tri phiu l

Cu 10. Theo php lut Vit Nam cc t chc c php pht hnh c
a.Cng ty trch nhim hu hn
b.Doanh nghip nh nc thc hin c phn ha
c.Cng ty c phn v doanh nghip nh nc thc hin c phn ha
d.Cng ty c phn

phiu l:

Cu 12. Hin nay Vit Nam, y ban chng khon nh nc qun l:


a.Vic pht hnh chng khon
b.Vic pht hnh chng khon ra cng chng
c.Vic pht hnh chng khon ra cng chng v pht hnh chng khon ring l
d.Vic pht hnh chng khon ca Chnh ph
Cu 14. Vic pht hnh c phiu
a.N ca cng ty
b.Ti sn ca cng ty
c.Vn c phn ca cng ty
d.C b v c

lm tng:

Cu 13. Vic pht hnh tri phiu


a.N ca doanh nghip
b.Ti sn ca doanh nghip
c.Vn c phn ca doanh nghip
d.C b v c

lm tng:

Hin nay Vit Nam, trong quy nh v vic pht hnh chng khon ra cng
chng, th t l chng khon pht hnh ra bn ngoi ti thiu phi t l
Cu 15.

a.30%
b.20% hoc 15%
c.20%
d.15%
Cu 16. Bn co bch l
a.Mt bn bo co tnh hnh hot ng ca t chc pht hnh
b.Mt vn bn cho bn chng khon ra cng chng
c.L mt ti liu trong h s xin php pht hnh chng khon ra cng chng
d.C b v c

T chc, c nhn no chu trch nhim chnh v nhng sai st trong h s xin
php pht hnh:
Cu 18.

a.T chc pht hnh chng khon


b.T chc bo lnh pht hnh chng khon
c.Nhng ngi tham gia vo vic son tho h s xin php pht hnh
d.C a, b v c

Hin nay Vit Nam phng thc bo lnh pht hnh chng khon ra cng cng
c php l:
Cu 17.

a.Bo lnh theo phng thc chc chn


b.Bo lnh c gng ti a
c.Bo lnh theo phng thc tt c hoc khng
d.C ba phng thc trn

Cu 19.

Nhng chng khon no c php nim yt ti Trung tm giao dch:

a.Tri phiu Chnh ph


b.C phiu ca cc doanh nghip thc hin c phn ha
c.Chng khon ca cc doanh nghip c UBCKNN cp giy php pht hnh ra cng
chng
d.C a v c
Cu 20. Cc khon mc sau
a.Cc khon phi thu
b.Hng tn kho
c.Li nhun gi li
d.Nhn hiu thng mi

l ti sn, ngoi tr:

P N 57. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 29


Cu 3. Ngi s hu c phiu v tri phiu u c hng
a.Li sut c nh
b.Thu nhp ph thuc vo hot ng ca cng ty
c.c quyn bu c ti i hi c ng
d.Li sut t vn m mnh u t vo cng ty
Cu 4.

Cn c vo phn tch k thut m hnh u v hai vai hng ln, xc nh xu

hng

a.Th trng i xung


b.Th trng i ln
c.Th trng qun bnh
d.Kh d on

Mt nh phn tch k thut s xem xt tt c cc phng thc, ngoi tr phng


thc sau
Cu 1.

a.L thuyt ngi mua bn cc c phiu l (di 100) lun sai lm


b.Ch s gi c - thu nhp ca cc c phiu Dow Jones
c.Lu lng c phiu bn khng

Hy xc nh trong ba cu hi t a n c sau y, trng hp no th hin xu


hng th trng ang i ln hoc ang i xung (bullish or bearish)
Cu 5.

a.Ch s bnh qun cng nghip Dow Jones v ch s bnh qun Dow Jones ca ngnh vn
ti c hai c xu hng i ln
b.S lng bn khng ca th trng chng khon New York tng 25% so vi thng trc
c.Doanh thu ca cc c phiu bn l tng ng k trong vi tun qua
Cu 6. Theo lut cng ty, cng ty c phn l loi hnh doanh
a.C trn 7 ngi gp vn, mang tnh i vn
b.C trn 2 ngi gp vn, mang tnh i vn
c.C trn 7 ngi gp vn, mang tnh i nhn v i vn
d.C 3 u sai

nghip

Sau khi c Lut Cng ty, trong thc t hin nay, cng ty c phn t c thnh lp
so vi cng ty trch nhim hu hn v:
Cu 11.

a.C chi ph thnh lp cao v th tc phc tp


b.Kh ku gi c ng gp vn
c.Mi l nn cha dm thnh lp
d.C ba u sai
Cu 2. Mt trong cc nhc im trong hot ng ca cng ty c phn l:
a.Tch ri quyn s hu v quyn iu hnh
b.Thiu ng lc v s quan tm c nhn, v trch nhim chung trong thua l
c.Khng gi c b mt trong kinh doanh v ti chnh
d.Tng i t c tn nhim trong cp tn dng
Cu 7. i hi ng c ng s bu:
a.Hi ng qun tr v Ban Kim sot
b.Hi ng qun tr Hi ng qun tr chn Gim c v Ban kim sot
c.Hi ng qun tr, Ch tch Hi ng qun tr v Ban kim sot
d.C ba u sai
Cu 8. C phn ha doanh nghip nh nc nh lu nay l:
a.Gii th DNNN v thnh lp li theo dng cng ty c phn c nh nc tham gia gp
vn
b.Chuyn th DNNN thnh cng ty c phn c nh nc tham gia gp vn
c.Chuyn th DNNN thnh cng ty c phn m nh nc vn gi mt t l vn gp trong
c cu vn iu l ca cng ty c phn.
d.C ba u ng
Cu 9. Theo php lut Vit Nam cc t chc c php
a.Doanh nghip t nhn
b.Cng ty c phn v doanh nghip nh nc
c.Cng ty trch nhim hu hn
d.Cng ty c phn

pht hnh tri phiu l

Cu 10. Theo php lut Vit Nam cc t chc c php pht hnh c
a.Cng ty trch nhim hu hn
b.Doanh nghip nh nc thc hin c phn ha
c.Cng ty c phn v doanh nghip nh nc thc hin c phn ha
d.Cng ty c phn

phiu l:

Cu 12. Hin nay Vit Nam, y ban chng khon nh nc qun l:


a.Vic pht hnh chng khon
b.Vic pht hnh chng khon ra cng chng
c.Vic pht hnh chng khon ra cng chng v pht hnh chng khon ring l
d.Vic pht hnh chng khon ca Chnh ph
Cu 14. Vic pht hnh c phiu
a.N ca cng ty
b.Ti sn ca cng ty
c.Vn c phn ca cng ty
d.C b v c

lm tng:

Cu 13. Vic pht hnh tri phiu


a.N ca doanh nghip
b.Ti sn ca doanh nghip
c.Vn c phn ca doanh nghip
d.C b v c

lm tng:

Hin nay Vit Nam, trong quy nh v vic pht hnh chng khon ra cng
chng, th t l chng khon pht hnh ra bn ngoi ti thiu phi t l
Cu 17.

a.30%
b.20% hoc 15%
c.20%
d.15%
Cu 15. Bn co bch l
a.Mt bn bo co tnh hnh hot ng ca t chc pht hnh
b.Mt vn bn cho bn chng khon ra cng chng
c.L mt ti liu trong h s xin php pht hnh chng khon ra cng chng
d.C b v c

T chc, c nhn no chu trch nhim chnh v nhng sai st trong h s xin
php pht hnh:
Cu 16.

a.T chc pht hnh chng khon


b.T chc bo lnh pht hnh chng khon
c.Nhng ngi tham gia vo vic son tho h s xin php pht hnh
d.C a, b v c

Hin nay Vit Nam phng thc bo lnh pht hnh chng khon ra cng cng
c php l:
Cu 18.

a.Bo lnh theo phng thc chc chn


b.Bo lnh c gng ti a
c.Bo lnh theo phng thc tt c hoc khng
d.C ba phng thc trn

Cu 20. Nhng chng khon no c php nim yt ti Trung tm giao dch:


a.Tri phiu Chnh ph
b.C phiu ca cc doanh nghip thc hin c phn ha
c.Chng khon ca cc doanh nghip c UBCKNN cp giy php pht hnh ra cng
chng
d.C a v c
Cu 19. Cc khon mc sau
a.Cc khon phi thu
b.Hng tn kho
c.Li nhun gi li
d.Nhn hiu thng mi

l ti sn, ngoi tr:

P N 58. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 30

Cu 1. C cu t chc ca cng ty chng khn phi m bo:


a.Tch bit gia hot ng kinh doanh ca ch s hu cng ty chng khon vi hot
ng kinh doanh ca cng ty chng khn.
b.Tch bit hot ng mi gii vi hot ng t doanh
c.Tch bit hot ng t doanh vi hot ng qun l danh mc u t
d.Tt c nhng iu trn
Cu 2. Nghip v vn ti chnh bao gm:
a.T vn kt cu ti chnh.
b.T vn pht trin v nim yt chng khon.
c.Cc ngn hng thng mi
Cu 3. i tng cng b thn tin th trng chng khon gm:
a.T chc pht hnh t chc nim yt
b.T chc pht hnh t chc nim yt, cng ty qun l qu
c.T chc pht hnh t chc nim yt, cng ty qun l qu, cng ty chng khon
d.T chc pht hnh t chc nim yt, cng ty qun l qu, cng ty chng khon, trung
tm giao dch.
Cu 4. T doanh chng khon l vic
a.Cng ty chng khon mua bn ch khon cho khch hng.
b.Cng ty chng khon mua bn chng khon cho chnh mnh
c.Cng ty chng khon qun l vn ca khch hng qua vic v nm gi chng khon v
quyn li ca khch hng
d.Tt c cc cu trn u ng
Cu 5. T chc pht hnh, t chc nim yt cng b bo co ti chnh nm trn:
a.3 s bo lin tip ca mt t bo
b.4 s bo lin tip ca mt t bo
c.5 s bo lin tip ca mt t bo
d.6 s bo lin tip ca mt t bo
Cu 6. Cng ty chng khon phi l:
a.Cng ty c phn cng ty trch nhim hu hn
b.Doanh nghip t nhn, cng ty hp danh
c.Doanh nghip t nhn, cng ty trch nhim hu hn
d.Doanh nghip t nhn, cng ty c phn
Cu 7. C phiu no sau y khng
a.C phiu ph thng
b.C phiu u i c tc
c.C phiu u i biu quyt
d.Tt c cc loi trn
Cu 8. Cng ty c phn
a.C phiu ph thng

c php chuyn nhng:

bt buc phi c

b.C phiu u i
c.Tri phiu cng ty
d.Tt c cc loi chng khon trn

Mc tiu chnh ca cng tc thanh tra, gim st vic thc hin php lut chng
khon v th trng chng khon l:
Cu 9.

a.Bo v quyn li ca ngi u t (I)


b.Gp phn m bo cho hot ng th chng khon cng bng cng khai v hiu qu
(II)
c.Gim thiu ri ro h thng (III)
d. ngi u t ngy cng c li (IV)
e.Tt c
f.I, II, III

Vic qun l chng khon ti h thng lu k chng khon tp trung c th c


thc hin:
Cu 10.

a.Thng qua h thng ti khon lu k chng khong ti trung tm lu k chng khon


i vi chng khon ghi s
b.Lu gi c bit - lu gi chng ch chng khon trong kho trung tm lu k chng
khon ng tn ngi gi
c.Do t chc pht hnh qun l
d.a v b
Cu 11. Mt cng ty XYZ thng bo s tch c
a.Tng mnh gi tng ng vi ch s tch
b.Khng thay i
c.Gim mnh gi v tng s lng c phn
d.Tng mnh gi v gim s lng c phn

phiu, iu ny s lm:

Khi thc hin nghip v mi gii chng khon cng ty chng khon i din cho
khch hng tin hnh giao dch chng khon thng qua:
Cu 12.

a.C ch giao dch ti SGD CK hoc th trng OTC trong SGDCK/Th trng OTC cng
chia s trch nhim v kt qu kinh t ca giao dch vi khch hng
b.C ch giao dch ti SGD trong khch hng chu trch nhim v kt qu kinh t ca
giao dch .
c.C ch giao dch ti th trng OTC trong khch hng chu trch nhim v kt qu
kinh t ca giao dch
d.B v C

Trong thng 7 chng ta khng c ngy ngh l, gi s lnh bn chng khon ca


bn c thc hin thnh cng vo phin giao dch ngy 16 thng 7 (th 6). Trong thi
gian thanh ton theo quy nh hin hnh l T + 3. Thi gian tin c chuyn vo ti
khon ca bn l:
Cu 13.

a.Ch nht 18/7


b.Th hai 19/7
c.Th ba 20/7
d.Th t 21/7

Gi s bn bn khng 100 c phiu ph thng vi gi 50$/ c phiu. Vi mc k


qu ban u l 50%. T l li sut l bao nhiu nu bn mua li c phiu ny vi gi 40$/c
phiu? C phiu ny khng tr c tc trong thi gian ny v bn khng chuyn mt khon
tin no ra khi ti khon trc khi thc hin giao dch ni trn.
Cu 14.

a.20%
b.25%
c.40%
d. 50%

Cu 15. L do no sau y ng vi bn khng


a.Ngn chn s thua l
b.Hng li t s st gi
c.Hng li t vic tng gi chng khon
d.Hn ch ri ro
Cu 16. Mt cng ty XYZ thng bo s gp
a.Khng thay i
b.Tng mnh gi v gim s c phn
c.Gim mnh gi v tng s c phn
d.Tng mnh tng ng vi ch s tch

chng khon

c phiu, iu ny s lm:

Cu 17. C phiu v tri phiu c cng c trng


a.C li sut c nh
b.C thu nhp theo hot ng ca cng ty
c.c quyn bu c ti i hi c ng
d.Khng c cu no ng

l:

Cu 18.

Cc t chc tham gia hot ng trc tip trn th trng chng khon tp trung l:
I. Cc nh u t c th
II. Cc Cng ty chng khon
III. Cc nh u t c t chc
IV. Cc ngn hng thng mi c UBCKNN cp php hot ng
a.Ch I
b.Ch II
c.Ch I & III
d.Ch II v IV

Trong trng hp xy ra vic thanh l ti sn cng ty cc c ng nm gi c


phiu u i:
Cu 19.

a.L ch n ni chung
b.Mt ton b vn u t ban u
c.L nhng ngi c u tin sau cng trong vic tr n ca cng ty
d.Ch l ngi c u tin trc c ng nm gi c phiu thng trong vic chia phn
ti sn cn li ca cng ty sau khi cng ty thanh ton tt c cc ngha v n.

Cu 20. Th trng ngoi danh mc (OTC: Over - The - Counter)


a.Th trng u gi
b.Th trng chuyn giao
c.Th trng theo thng lng
d.C a, b, c u sai
P N 59. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 31

l mt

Cu 17. C cu t chc ca cng ty chng khn phi m bo:


a.Tch bit gia hot ng kinh doanh ca ch s hu cng ty chng khon vi hot ng
kinh doanh ca cng ty chng khn.
b.Tch bit hot ng mi gii vi hot ng t doanh
c.Tch bit hot ng t doanh vi hot ng qun l danh mc u t
d.Tt c nhng iu trn
Cu 15. Nghip v vn ti chnh bao gm:
a.T vn kt cu ti chnh.
b.T vn pht trin v nim yt chng khon.
c.Cc ngn hng thng mi
Cu 3. i tng cng b thn tin th trng chng khon gm:
a.T chc pht hnh t chc nim yt
b.T chc pht hnh t chc nim yt, cng ty qun l qu
c.T chc pht hnh t chc nim yt, cng ty qun l qu, cng ty chng khon
d.T chc pht hnh t chc nim yt, cng ty qun l qu, cng ty chng khon, trung
tm giao dch.
Cu 10. T doanh chng khon l vic
a.Cng ty chng khon mua bn ch khon cho khch hng.
b.Cng ty chng khon mua bn chng khon cho chnh mnh
c.Cng ty chng khon qun l vn ca khch hng qua vic v nm gi chng khon v
quyn li ca khch hng
d.Tt c cc cu trn u ng
Cu 4. T chc pht hnh, t chc nim yt cng b bo co ti chnh nm trn:
a.3 s bo lin tip ca mt t bo
b.4 s bo lin tip ca mt t bo
c.5 s bo lin tip ca mt t bo
d.6 s bo lin tip ca mt t bo
Cu 1. Cng ty chng khon phi l:
a.Cng ty c phn cng ty trch nhim hu hn
b.Doanh nghip t nhn, cng ty hp danh
c.Doanh nghip t nhn, cng ty trch nhim hu hn
d.Doanh nghip t nhn, cng ty c phn

Cu 12. C phiu no sau y khng c php chuyn nhng:


a.C phiu ph thng
b.C phiu u i c tc
c.C phiu u i biu quyt
d.Tt c cc loi trn
Cu 8. Cng ty c phn bt buc phi c
a.C phiu ph thng
b.C phiu u i
c.Tri phiu cng ty
d.Tt c cc loi chng khon trn
Cu 2. Mc tiu chnh ca cng tc thanh tra, gim st vic thc hin php lut chng
khon v th trng chng khon l:
a.Bo v quyn li ca ngi u t (I)
b.Gp phn m bo cho hot ng th chng khon cng bng cng khai v hiu qu (II)
c.Gim thiu ri ro h thng (III)
d. ngi u t ngy cng c li (IV)
e.Tt c
f.I, II, III
Cu 5. Vic qun l chng khon ti h thng lu k chng khon tp trung c th
c thc hin:
a.Thng qua h thng ti khon lu k chng khong ti trung tm lu k chng khon
i vi chng khon ghi s
b.Lu gi c bit - lu gi chng ch chng khon trong kho trung tm lu k chng
khon ng tn ngi gi
c.Do t chc pht hnh qun l
d.a v b
Cu 6. Mt cng ty XYZ thng bo s tch c phiu, iu ny s lm:
a.Tng mnh gi tng ng vi ch s tch
b.Khng thay i
c.Gim mnh gi v tng s lng c phn
d.Tng mnh gi v gim s lng c phn
Cu 7. Khi thc hin nghip v mi gii chng khon cng ty chng khon i din cho
khch hng tin hnh giao dch chng khon thng qua:
a.C ch giao dch ti SGD CK hoc th trng OTC trong SGDCK/Th trng OTC
cng chia s trch nhim v kt qu kinh t ca giao dch vi khch hng
b.C ch giao dch ti SGD trong khch hng chu trch nhim v kt qu kinh t ca
giao dch .
c.C ch giao dch ti th trng OTC trong khch hng chu trch nhim v kt qu

kinh t ca giao dch


d.B v C
Cu 9. Trong thng 7 chng ta khng c ngy ngh l, gi s lnh bn chng khon ca
bn c thc hin thnh cng vo phin giao dch ngy 16 thng 7 (th 6). Trong
thi gian thanh ton theo quy nh hin hnh l T + 3. Thi gian tin c chuyn vo
ti khon ca bn l:
a.Ch nht 18/7
b.Th hai 19/7
c.Th ba 20/7
d.Th t 21/7
Cu 11. Gi s bn bn khng 100 c phiu ph thng vi gi 50$/ c phiu. Vi mc k
qu ban u l 50%. T l li sut l bao nhiu nu bn mua li c phiu ny vi gi
40$/c phiu? C phiu ny khng tr c tc trong thi gian ny v bn khng chuyn
mt khon tin no ra khi ti khon trc khi thc hin giao dch ni trn.
a.20%
b.25%
c.40%
d. 50%
Cu 14. L do no sau y ng vi bn khng chng khon
a.Ngn chn s thua l
b.Hng li t s st gi
c.Hng li t vic tng gi chng khon
d.Hn ch ri ro
Cu 16. Mt cng ty XYZ thng bo s gp c phiu, iu ny s lm:
a.Khng thay i
b.Tng mnh gi v gim s c phn
c.Gim mnh gi v tng s c phn
d.Tng mnh tng ng vi ch s tch
Cu 20. C phiu v tri phiu c cng c trng l:
a.C li sut c nh
b.C thu nhp theo hot ng ca cng ty
c.c quyn bu c ti i hi c ng
d.Khng c cu no ng
Cu 18.
Cc t chc tham gia hot ng trc tip trn th trng chng khon tp trung l:
I. Cc nh u t c th
II. Cc Cng ty chng khon
III. Cc nh u t c t chc

IV. Cc ngn hng thng mi c UBCKNN cp php hot ng


a.Ch I
b.Ch II
c.Ch I & III
d.Ch II v IV
Cu 19. Trong trng hp xy ra vic thanh l ti sn cng ty cc c ng nm gi c
phiu u i:
a.L ch n ni chung
b.Mt ton b vn u t ban u
c.L nhng ngi c u tin sau cng trong vic tr n ca cng ty
d.Ch l ngi c u tin trc c ng nm gi c phiu thng trong vic chia phn
ti sn cn li ca cng ty sau khi cng ty thanh ton tt c cc ngha v n.
Cu 13. Th trng ngoi danh mc (OTC: Over - The - Counter) l mt
a.Th trng u gi
b.Th trng chuyn giao
c.Th trng theo thng lng
d.C a, b, c u sai

P N 60. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 32


Cu 2. C cu t chc ca cng ty chng khn phi m bo:
a.Tch bit gia hot ng kinh doanh ca ch s hu cng ty chng khon vi hot
ng kinh doanh ca cng ty chng khn.
b.Tch bit hot ng mi gii vi hot ng t doanh
c.Tch bit hot ng t doanh vi hot ng qun l danh mc u t
d.Tt c nhng iu trn
Cu 1. Nghip v t vn ti chnh bao gm:
a.T vn kt cu ti chnh.
b.T vn pht trin v nim yt chng khon.
c.Cc ngn hng thng mi
Cu 4. i tng cng b thn tin th trng chng khon gm:
a.T chc pht hnh t chc nim yt
b.T chc pht hnh t chc nim yt, cng ty qun l qu
c.T chc pht hnh t chc nim yt, cng ty qun l qu, cng ty chng khon
d.T chc pht hnh t chc nim yt, cng ty qun l qu, cng ty chng khon, trung
tm giao dch.
Cu 3. T doanh chng khon l vic
a.Cng ty chng khon mua bn ch khon cho khch hng.
b.Cng ty chng khon mua bn chng khon cho chnh mnh
c.Cng ty chng khon qun l vn ca khch hng qua vic v nm gi chng khon v
quyn li ca khch hng

d.Tt c cc cu trn u ng
Cu 6. T chc pht hnh, t chc nim yt cng b bo co ti chnh nm trn:
a.3 s bo lin tip ca mt t bo
b.4 s bo lin tip ca mt t bo
c.5 s bo lin tip ca mt t bo
d.6 s bo lin tip ca mt t bo
Cu 5. Cng ty chng khon phi l:
a.Cng ty c phn cng ty trch nhim hu hn
b.Doanh nghip t nhn, cng ty hp danh
c.Doanh nghip t nhn, cng ty trch nhim hu hn
d.Doanh nghip t nhn, cng ty c phn
Cu 7. C phiu no sau y khng
a.C phiu ph thng
b.C phiu u i c tc
c.C phiu u i biu quyt
d.Tt c cc loi trn

c php chuyn nhng:

Cu 10. Cng ty c phn bt buc phi c


a.C phiu ph thng
b.C phiu u i
c.Tri phiu cng ty
d.Tt c cc loi chng khon trn

Mc tiu chnh ca cng tc thanh tra, gim st vic thc hin php lut chng
khon v th trng chng khon l:
Cu 8.

a.Bo v quyn li ca ngi u t (I)


b.Gp phn m bo cho hot ng th chng khon cng bng cng khai v hiu qu
(II)
c.Gim thiu ri ro h thng (III)
d. ngi u t ngy cng c li (IV)
e.Tt c
f.I, II, III

Vic qun l chng khon ti h thng lu k chng khon tp trung c th c


thc hin:
Cu 12.

a.Thng qua h thng ti khon lu k chng khong ti trung tm lu k chng khon


i vi chng khon ghi s
b.Lu gi c bit - lu gi chng ch chng khon trong kho trung tm lu k chng
khon ng tn ngi gi
c.Do t chc pht hnh qun l
d.a v b
Cu 9. Mt cng ty XYZ thng bo s tch c phiu,
a.Tng mnh gi tng ng vi ch s tch
b.Khng thay i

iu ny s lm:

c.Gim mnh gi v tng s lng c phn


d.Tng mnh gi v gim s lng c phn

Khi thc hin nghip v mi gii chng khon cng ty chng khon i din cho
khch hng tin hnh giao dch chng khon thng qua:
Cu 11.

a.C ch giao dch ti SGD CK hoc th trng OTC trong SGDCK/Th trng OTC cng
chia s trch nhim v kt qu kinh t ca giao dch vi khch hng
b.C ch giao dch ti SGD trong khch hng chu trch nhim v kt qu kinh t ca
giao dch .
c.C ch giao dch ti th trng OTC trong khch hng chu trch nhim v kt qu
kinh t ca giao dch
d.B v C

Trong thng 7 chng ta khng c ngy ngh l, gi s lnh bn chng khon ca


bn c thc hin thnh cng vo phin giao dch ngy 16 thng 7 (th 6). Trong thi
gian thanh ton theo quy nh hin hnh l T + 3. Thi gian tin c chuyn vo ti
khon ca bn l:
Cu 14.

a.Ch nht 18/7


b.Th hai 19/7
c.Th ba 20/7
d.Th t 21/7

Gi s bn bn khng 100 c phiu ph thng vi gi 50$/ c phiu. Vi mc k


qu ban u l 50%. T l li sut l bao nhiu nu bn mua li c phiu ny vi gi 40$/c
phiu? C phiu ny khng tr c tc trong thi gian ny v bn khng chuyn mt khon
tin no ra khi ti khon trc khi thc hin giao dch ni trn.
Cu 13.

a.20%
b.25%
c.40%
d. 50%
Cu 15. L do no sau y ng vi bn khng
a.Ngn chn s thua l
b.Hng li t s st gi
c.Hng li t vic tng gi chng khon
d.Hn ch ri ro
Cu 16. Mt cng ty XYZ thng bo s gp
a.Khng thay i
b.Tng mnh gi v gim s c phn
c.Gim mnh gi v tng s c phn
d.Tng mnh tng ng vi ch s tch

chng khon

c phiu, iu ny s lm:

Cu 18. C phiu v tri phiu c cng c trng


a.C li sut c nh
b.C thu nhp theo hot ng ca cng ty
c.c quyn bu c ti i hi c ng
d.Khng c cu no ng

l:

Cu 17.

Cc t chc tham gia hot ng trc tip trn th trng chng khon tp trung l:
I. Cc nh u t c th
II. Cc Cng ty chng khon
III. Cc nh u t c t chc
IV. Cc ngn hng thng mi c UBCKNN cp php hot ng
a.Ch I
b.Ch II
c.Ch I & III
d.Ch II v IV

Trong trng hp xy ra vic thanh l ti sn cng ty cc c ng nm gi c


phiu u i:
Cu 20.

a.L ch n ni chung
b.Mt ton b vn u t ban u
c.L nhng ngi c u tin sau cng trong vic tr n ca cng ty
d.Ch l ngi c u tin trc c ng nm gi c phiu thng trong vic chia phn
ti sn cn li ca cng ty sau khi cng ty thanh ton tt c cc ngha v n.

Cu 19. Th trng ngoi danh mc (OTC:


a.Th trng u gi
b.Th trng chuyn giao
c.Th trng theo thng lng
d.C a, b, c u sai

Over - The - Counter) l mt

P N 61. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 33


Mc ch ca cng tc thanh tra gim st l:
I. Gip cc t chc c nhn hot ng ng php lut
II. m bo th trng chng khon hot ng an ton cng khai, cng bng v
hiu qu
III. Bo v quyn hp php ca ngi u t
IV. Gp phn hon thin c ch qun l
Cu 1.

a.Ch I
b.Ch I v II
c.Ch I, II v III
d.C I, II, III v IV

Gi tham chiu ca c phiu BBC ang mc 21.000. Vi bin dao ng l 3%


th cc nh u t c th t:
Cu 2.

a.11 mc gi
b.12 mc gi
c.13 mc gi
d.14 mc gi

Nu gi tham chiu ca c phiu GMD ang mc 50.500 vi bin giao ng


5% th theo quy nh ca Vit Nam, nh u t c th t c mc gi:
Cu 3.

a.51.100
b.51.500
c.53.100
d.53.500

Chc nng ca ch s l:
I. L phng v biu phn nh nn kinh t
II. L c s nh gi hot ng ca doanh nghip
III. L c s ngi u t lp danh mc u t c hiu qu

Cu 4.

a.Ch I
b.Ch II
c.I, II v III

Ch s bnh qun DowJones bao gm:


I. 30 c phiu ca ngnh cng nghip.
II. 20 c phiu ca ngnh giao thng vn ti
III. 15 c phiu ca ngnh dch v cng cng
IV. 20 c phiu ca ngnh nng nghip

Cu 5.

a.I v II
b.II v III
c.I, II v III
d.II, III v IV

Cu 6. Trn th trng chng khon c tiu cc l:


a.Giao dch ca cc nh u t ln
b.Mua bn c phiu ca c ng v lnh o cng ty nim yt
c.Mua bo ni gin
d.Mua bn li c phiu ca chnh t chc nim yt

Ngi c thm quyn x pht i vi cc vi phm v chng khon v th trng


chng khon l:
Cu 7.

a.Chnh thanh tra y ban CK nh nc


b.Gim c TTm GDCK, S GDCK
c.Thanh tra vin chuyn ngnh UBCK
d.Ch tch UB nhn dn cp huyn, Qun

Cu 8.

S GDCK l:
I. Th trng giao dch tp trung
II. Giao dch CK nim yt
III. Th trng thng lng
a.I v II
b.I, II v III
c. II v III

Quy trnh giao dch ca S GD CK l:


I. Khch hng t lnh

Cu 9.

II. Cng ty CK nhn v kim tra lnh


III. Lnh ng k ti quy giao dch hoc my ch
IV. Lnh c chuyn n S giao dch.

a.I, II, III v IV


b.I, II, IV v III
c.I, III, II v IV
d.I, III, IV v II

Cu 10. Nh u t t lnh mua bn


a.y ban Chng khon
b.Trung tm Giao dch chng khon
c.Cng ty chng khon.
Cu 11. Vic ng k lu k chng
a.Ngi s hu chng khon
b.T chc pht hnh
c.T chc bo lnh pht hnh
d.Thnh vin lu k

chng khon nim yt ti:

khon ti TTGDCK c thc hin bi:

Cng ty SAM c php pht hnh 7.000.000 c phiu theo iu l cng ty. Cng
ty pht hnh c 6.000.000 c phiu, trong c 1.000.000 c phiu ngn qu. Vy Cng
ty SAM c bao nhiu c phiu ang lu hnh?
Cu 12.

a.7.000.000 c phiu
b.6.000.000 c phiu
c.5.000.000 c phiu
d.4.000.000 c phiu

Cu 13. Tr c tc bng c phiu, s lm:


a.Lm tng quyn li theo t l ca c ng trong cng ty.
b.Khng lm thay i t l quyn li ca c ng
c.Lm gim quyn li theo t l ca c ng trong cng ty
d.Khng c cu no ng.

Chc nng th trng chng khon th cp ca Trung tm giao dch chng


khon c th hin, bi:
Cu 14.

a.u gi c phn doanh nghip nh nc c phn ha;


b.u thu tri phiu Chnh ph v cc ti sn chnh;
c.Giao dch chng khon nim yt/ng k giao dch.

Mi gii chng khon l mt nghip v kinh doanh chng khon, trong mt


cng ty chng khon i din cho khch hng tin hnh giao dch chng khon thng qua:
Cu 15.

a.C ch giao dch ti S giao dch chng khon hoc th trng OTC, trong S giao
dch CK / Th trng OTC cng chia s trch nhim v kt qu kinh t ca giao dch
vi khch hng.
b.C ch giao dch ti S giao dch trong khch hng chu trch nhim v kt qu kinh
t ca giao dch .

c.C ch giao dch ti th trng OTC trong khch hng chu trch nhim v kt qu
kinh t ca giao dch
d.b v c

Trong thng 7 chng ta khng c ngy ngh l, gi s bn l ngi u t bn c


phiu trn th trng chng khon tp trung v c bo l bn thnh cng vo phin
giao dch ngy 16 thng 7 (th 6).Thigian thanh ton theo quy nh hin hnh l T+3.
Thi gian tin c chuyn vo ti khon ca bn l:
Cu 16.

a.Ch nht 18/7


b.Th hai 19/7
c.Th ba 20/7
d.Th t 21/7

Vic qun l chng khon ti H thng lu k chng khon tp trung c th


c thc hin
Cu 17.

a.Thng qua H thng ti khon lu k chng khon ti Trung tm lu k chng khon


i vi chng khon ghi s.
b.Lu gi c bit - lu gi chng ch chng khon trong kho Trung tm lu k chng
khon ng tn ngi gi:
c.Do t chc pht hnh qun l
d.a v b

Cu 18. 1 cng ty XYZ thng bo s tin hnh gp


a.Khng thay i g
b.Tng mnh gi v gim s lng c phn
c.Gim mnh gi v tng s lng c phn
d.Tng mnh gi tng ng vi ch s gp.

c phiu, iu ny s lm

Chc nng ca h thng ng k, lu k, thanh ton b tr CK


I. Qun l cc CK lu l ca khch hng
II. Ghi nhn quyn s hu
III. Cungcp cc thng tin v CK b gi mo, mt cp
IV. Phn phi li, tr vn gc v c tc bng tin cho ngi s hu CK

Cu 19.

a.I, II
b.I, II, III
c.II, III, IV
d.Tt c

Tiu chun bn cht o c ngh nghip bao gm


I. C trnh nng lc
II. Lm vic c tiu chun tay ngh
III. C o c tt
IV. C nim t ho.

Cu 20.

a.I, II
b.II, III
c.I, II, III
d.Tt c

P N 62. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 34

Mc ch ca cng tc thanh tra gim st l:


I. Gip cc t chc c nhn hot ng ng php lut
II. m bo th trng chng khon hot ng an ton cng khai, cng bng v
hiu qu
III. Bo v quyn hp php ca ngi u t
IV. Gp phn hon thin c ch qun l
Cu 5.

a.Ch I
b.Ch I v II
c.Ch I, II v III
d.C I, II, III v IV

Gi tham chiu ca c phiu BBC ang mc 21.000. Vi bin dao ng l 3%


th cc nh u t c th t:
Cu 1.

a.11 mc gi
b.12 mc gi
c.13 mc gi
d.14 mc gi

Nu gi tham chiu ca c phiu GMD ang mc 50.500 vi bin giao ng


5% th theo quy nh ca Vit Nam, nh u t c th t c mc gi:
Cu 3.

a.51.100
b.51.500
c.53.100
d.53.500

Chc nng ca ch s l:
I. L phng v biu phn nh nn kinh t
II. L c s nh gi hot ng ca doanh nghip
III. L c s ngi u t lp danh mc u t c hiu qu

Cu 2.

a.Ch I
b.Ch II
c.I, II v III

Ch s bnh qun DowJones bao gm:


I. 30 c phiu ca ngnh cng nghip.
II. 20 c phiu ca ngnh giao thng vn ti
III. 15 c phiu ca ngnh dch v cng cng
IV. 20 c phiu ca ngnh nng nghip

Cu 7.

a.I v II
b.II v III
c.I, II v III
d.II, III v IV
Cu 4. Trn th trng chng khon c tiu cc l:
a.Giao dch ca cc nh u t ln
b.Mua bn c phiu ca c ng v lnh o cng ty nim yt

c.Mua bo ni gin
d.Mua bn li c phiu ca chnh t chc nim yt

Ngi c thm quyn x pht i vi cc vi phm v chng khon v th trng


chng khon l:
Cu 6.

a.Chnh thanh tra y ban CK nh nc


b.Gim c TTm GDCK, S GDCK
c.Thanh tra vin chuyn ngnh UBCK
d.Ch tch UB nhn dn cp huyn, Qun

Cu 8.

S GDCK l:
I. Th trng giao dch tp trung
II. Giao dch CK nim yt
III. Th trng thng lng
a.I v II
b.I, II v III
c. II v III

Quy trnh giao dch ca S GD CK l:


I. Khch hng t lnh
II. Cng ty CK nhn v kim tra lnh
III. Lnh ng k ti quy giao dch hoc my ch
IV. Lnh c chuyn n S giao dch.

Cu 9.

a.I, II, III v IV


b.I, II, IV v III
c.I, III, II v IV
d.I, III, IV v II

Cu 11. Nh u t t lnh mua bn


a.y ban Chng khon
b.Trung tm Giao dch chng khon
c.Cng ty chng khon.
Cu 12. Vic ng k lu k chng
a.Ngi s hu chng khon
b.T chc pht hnh
c.T chc bo lnh pht hnh
d.Thnh vin lu k

chng khon nim yt ti:

khon ti TTGDCK c thc hin bi:

Cng ty SAM c php pht hnh 7.000.000 c phiu theo iu l cng ty. Cng
ty pht hnh c 6.000.000 c phiu, trong c 1.000.000 c phiu ngn qu. Vy Cng
ty SAM c bao nhiu c phiu ang lu hnh?
Cu 13.

a.7.000.000 c phiu
b.6.000.000 c phiu
c.5.000.000 c phiu
d.4.000.000 c phiu

Cu 10. Tr c tc bng c phiu, s lm:


a.Lm tng quyn li theo t l ca c ng trong cng ty.
b.Khng lm thay i t l quyn li ca c ng
c.Lm gim quyn li theo t l ca c ng trong cng ty
d.Khng c cu no ng.

Chc nng th trng chng khon th cp ca Trung tm giao dch chng


khon c th hin, bi:
Cu 14.

a.u gi c phn doanh nghip nh nc c phn ha;


b.u thu tri phiu Chnh ph v cc ti sn chnh;
c.Giao dch chng khon nim yt/ng k giao dch.

Mi gii chng khon l mt nghip v kinh doanh chng khon, trong mt


cng ty chng khon i din cho khch hng tin hnh giao dch chng khon thng qua:
Cu 17.

a.C ch giao dch ti S giao dch chng khon hoc th trng OTC, trong S giao
dch CK / Th trng OTC cng chia s trch nhim v kt qu kinh t ca giao dch
vi khch hng.
b.C ch giao dch ti S giao dch trong khch hng chu trch nhim v kt qu kinh
t ca giao dch .
c.C ch giao dch ti th trng OTC trong khch hng chu trch nhim v kt qu
kinh t ca giao dch
d.b v c

Trong thng 7 chng ta khng c ngy ngh l, gi s bn l ngi u t bn c


phiu trn th trng chng khon tp trung v c bo l bn thnh cng vo phin
giao dch ngy 16 thng 7 (th 6).Thigian thanh ton theo quy nh hin hnh l T+3.
Thi gian tin c chuyn vo ti khon ca bn l:
Cu 15.

a.Ch nht 18/7


b.Th hai 19/7
c.Th ba 20/7
d.Th t 21/7

Vic qun l chng khon ti H thng lu k chng khon tp trung c th


c thc hin
Cu 19.

a.Thng qua H thng ti khon lu k chng khon ti Trung tm lu k chng khon


i vi chng khon ghi s.
b.Lu gi c bit - lu gi chng ch chng khon trong kho Trung tm lu k chng
khon ng tn ngi gi:
c.Do t chc pht hnh qun l
d.a v b
Cu 16. 1 cng ty XYZ thng bo s tin hnh gp
a.Khng thay i g
b.Tng mnh gi v gim s lng c phn
c.Gim mnh gi v tng s lng c phn
d.Tng mnh gi tng ng vi ch s gp.

c phiu, iu ny s lm

Chc nng ca h thng ng k, lu k, thanh ton b tr CK


I. Qun l cc CK lu l ca khch hng
II. Ghi nhn quyn s hu
III. Cungcp cc thng tin v CK b gi mo, mt cp
IV. Phn phi li, tr vn gc v c tc bng tin cho ngi s hu CK

Cu 20.

a.I, II
b.I, II, III
c.II, III, IV
d.Tt c

Tiu chun bn cht o c ngh nghip bao gm


I. C trnh nng lc
II. Lm vic c tiu chun tay ngh
III. C o c tt
IV. C nim t ho.

Cu 18.

a.I, II
b.II, III
c.I, II, III
d.Tt c

P N 63. TRC NGHIM - C BN V TTCK - S 35


Mc ch ca cng tc thanh tra gim st l:
I. Gip cc t chc c nhn hot ng ng php lut
II. m bo th trng chng khon hot ng an ton cng khai, cng bng v
hiu qu
III. Bo v quyn hp php ca ngi u t
IV. Gp phn hon thin c ch qun l
Cu 4.

a.Ch I
b.Ch I v II
c.Ch I, II v III
d.C I, II, III v IV

Gi tham chiu ca c phiu BBC ang mc 21.000. Vi bin dao ng l 3%


th cc nh u t c th t:
Cu 3.

a.11 mc gi
b.12 mc gi
c.13 mc gi
d.14 mc gi

Nu gi tham chiu ca c phiu GMD ang mc 50.500 vi bin giao ng


5% th theo quy nh ca Vit Nam, nh u t c th t c mc gi:
Cu 2.

a.51.100
b.51.500
c.53.100
d.53.500

Chc nng ca ch s l:
I. L phng v biu phn nh nn kinh t
II. L c s nh gi hot ng ca doanh nghip
III. L c s ngi u t lp danh mc u t c hiu qu

Cu 1.

a.Ch I
b.Ch II
c.I, II v III

Ch s bnh qun DowJones bao gm:


I. 30 c phiu ca ngnh cng nghip.
II. 20 c phiu ca ngnh giao thng vn ti
III. 15 c phiu ca ngnh dch v cng cng
IV. 20 c phiu ca ngnh nng nghip

Cu 8.

a.I v II
b.II v III
c.I, II v III
d.II, III v IV

Cu 5. Trn th trng chng khon c tiu cc l:


a.Giao dch ca cc nh u t ln
b.Mua bn c phiu ca c ng v lnh o cng ty nim yt
c.Mua bo ni gin
d.Mua bn li c phiu ca chnh t chc nim yt

Ngi c thm quyn x pht i vi cc vi phm v chng khon v th trng


chng khon l:
Cu 6.

a.Chnh thanh tra y ban CK nh nc


b.Gim c TTm GDCK, S GDCK
c.Thanh tra vin chuyn ngnh UBCK
d.Ch tch UB nhn dn cp huyn, Qun

Cu 7.

S GDCK l:
I. Th trng giao dch tp trung
II. Giao dch CK nim yt
III. Th trng thng lng
a.I v II
b.I, II v III
c. II v III

Quy trnh giao dch ca S GD CK l:


I. Khch hng t lnh
II. Cng ty CK nhn v kim tra lnh
III. Lnh ng k ti quy giao dch hoc my ch
IV. Lnh c chuyn n S giao dch.

Cu 10.

a.I, II, III v IV

b.I, II, IV v III


c.I, III, II v IV
d.I, III, IV v II
Cu 11. Nh u t t lnh mua bn
a.y ban Chng khon
b.Trung tm Giao dch chng khon
c.Cng ty chng khon.
Cu 12. Vic ng k lu k chng
a.Ngi s hu chng khon
b.T chc pht hnh
c.T chc bo lnh pht hnh
d.Thnh vin lu k

chng khon nim yt ti:

khon ti TTGDCK c thc hin bi:

Cng ty SAM c php pht hnh 7.000.000 c phiu theo iu l cng ty. Cng
ty pht hnh c 6.000.000 c phiu, trong c 1.000.000 c phiu ngn qu. Vy Cng
ty SAM c bao nhiu c phiu ang lu hnh?
Cu 15.

a.7.000.000 c phiu
b.6.000.000 c phiu
c.5.000.000 c phiu
d.4.000.000 c phiu

Cu 9. Tr c tc bng c phiu, s lm:


a.Lm tng quyn li theo t l ca c ng trong cng ty.
b.Khng lm thay i t l quyn li ca c ng
c.Lm gim quyn li theo t l ca c ng trong cng ty
d.Khng c cu no ng.

Chc nng th trng chng khon th cp ca Trung tm giao dch chng


khon c th hin, bi:
Cu 13.

a.u gi c phn doanh nghip nh nc c phn ha;


b.u thu tri phiu Chnh ph v cc ti sn chnh;
c.Giao dch chng khon nim yt/ng k giao dch.

Mi gii chng khon l mt nghip v kinh doanh chng khon, trong mt


cng ty chng khon i din cho khch hng tin hnh giao dch chng khon thng qua:
Cu 18.

a.C ch giao dch ti S giao dch chng khon hoc th trng OTC, trong S giao
dch CK / Th trng OTC cng chia s trch nhim v kt qu kinh t ca giao dch
vi khch hng.
b.C ch giao dch ti S giao dch trong khch hng chu trch nhim v kt qu kinh
t ca giao dch .
c.C ch giao dch ti th trng OTC trong khch hng chu trch nhim v kt qu
kinh t ca giao dch
d.b v c

Cu 14.

Trong thng 7 chng ta khng c ngy ngh l, gi s bn l ngi u t bn c

phiu trn th trng chng khon tp trung v c bo l bn thnh cng vo phin


giao dch ngy 16 thng 7 (th 6).Thigian thanh ton theo quy nh hin hnh l T+3.
Thi gian tin c chuyn vo ti khon ca bn l:
a.Ch nht 18/7
b.Th hai 19/7
c.Th ba 20/7
d.Th t 21/7

Vic qun l chng khon ti H thng lu k chng khon tp trung c th


c thc hin
Cu 20.

a.Thng qua H thng ti khon lu k chng khon ti Trung tm lu k chng khon


i vi chng khon ghi s.
b.Lu gi c bit - lu gi chng ch chng khon trong kho Trung tm lu k chng
khon ng tn ngi gi:
c.Do t chc pht hnh qun l
d.a v b
Cu 16. 1 cng ty XYZ thng bo s tin hnh gp
a.Khng thay i g
b.Tng mnh gi v gim s lng c phn
c.Gim mnh gi v tng s lng c phn
d.Tng mnh gi tng ng vi ch s gp.

c phiu, iu ny s lm

Chc nng ca h thng ng k, lu k, thanh ton b tr CK


I. Qun l cc CK lu l ca khch hng
II. Ghi nhn quyn s hu
III. Cungcp cc thng tin v CK b gi mo, mt cp
IV. Phn phi li, tr vn gc v c tc bng tin cho ngi s hu CK

Cu 19.

a.I, II
b.I, II, III
c.II, III, IV
d.Tt c

Tiu chun bn cht o c ngh nghip bao gm


I. C trnh nng lc
II. Lm vic c tiu chun tay ngh
III. C o c tt
IV. C nim t ho.

Cu 17.

a.I, II
b.II, III
c.I, II, III
d.Tt c

P N 32. TRC NGHIM - PHN TCH V TCK - S 1


Cu 1. RSI gim
a.Mua CP

v ct ng O t trn xung di, y l tn hiu :

b.Bn CP
c.Khng mua bn g c v th trng ang bin ng
Cu 2. Ngi X c mc ngi ri ro l A = 3
a.X c mc b ri ro cao hn Y
b.Y c mc b ri ro cao hn X
c.Khng th so snh c.

v Y c mc ngi ri ro A = 5 vy:

Ngn hng bn cng b li sut gi tit kim tr trc l 10%/nm, ls ny tng


ng vi li sut tr sau l:
Cu 3.

a.11%
b.11,1%
c.21%
d.khng phng n no ng

Cu 4.

Mt im A ca 1 chng khon nm pha trn ng th trng chng khon SML th


im ny biu th:
a.Th trng nh gi cao A
b.Th trng nh gi thp A
c.Khng th dng bit th trng nh gi nh th no v A t thng tin trn

Cu 5.

Nu 2 CP c h s tng quan ln hn 0 th vn c th kt hp vi nhau thnh 1 cp


tham gia vo 1 DMT gim ri ro ca DM :
a.ng
b.Sai
Cu 6.

i vi ngi qun l u t tri phiu ch ng v d on li sut s gim mnh, ngi


u t s thc hin u t theo chin thut sau tng li sut u t:
a.Mua tri phiu di hn, bn TP ngn hn
b.Mua TP ngn bn, bn TP di hn
c.Khng mua bn g c v th trng ang php ph, khng n nh.
Cu 7.

Ri ro ca u t CK l:

a.S mt mt tin ca khi u t vo CK


b.S khng n nh ca tin li u t sau TTCK
c.Khng c phng n no ng

Cu 8.

Ngn hng bn ang xem xt u t vo 1 CP c li sut mong i l 50%. Li sut tn


phiu kho bc l 8,5%. Li sut u t bnh qun ca TT c phiu l 30%. CP ang xem
xt c h s ri ro gp 2 ln ri ro ca CP th trng. Bn khuyn lnh o nn:
a.u t
b.Khng u t

c.Khng xc nh c v khng c li khuyn


Cu 9.

Bn ang s hu 1 lng Tri phiu chuyn i ca VCB. TP ny ang c giao dch


gi 200.000 cho 1 Tri phiu mnh gi 100.000. Ngui s hu Tri phiu ny c dng
mnh gi mua CO VCB khi c phn ho vi gi u thu bnh qun. Gi s khi u gi
CP ho, VCB c gi u thu bnh qun l 200.000 /1 CP. Theo bn:
a.Gi TP s li hn
b.Bn TP s li hn
c.Khng th xc nh phng n no li hn

Cu 10.

Vic tng li sut theo yu cu s lm cho gim h s P/E ca Cng ty


a.ng
b.Sai

M hnh tng trng bt bin c tc vn c th c ng dng c nu mc


tng trng c tc g = 0
Cu 11.

a.ng
b.Sai

Cu 12. Gi tr li ca
a.Ch ln hn 0
b.Ch nh hn 0
c.Khng xc nh c

tri phiu:

Cu 13.

Quan st th nng cao v giao dch mt loi c phiu chng ta thy nhng ch tiu sau:
a.Mua chng khon
b.Bn chng khon
c.Khng c phng n no ng
Cu 14. Mc ngi ri ro ca bn cng
a.Cng b
b.Cng cao
c.Khng c phng n no ng

thp th bn cn mc b ri ro:

Cu 15.

Nu hai c phiu c h s tng quan v mc sinh li ln hn 0 th khng th kt hp vi


nhau thnh mt cp tham gia vo 1 DMDT gim ri ro ca danh mc .
a.ng
b.Sai
c.Khng c phng n no ng
Cu 16.

ng chng khon (SML) ging ng th trng vi (CML) ch:

a.u biu th mi quan h ri ro v li sut u t


b.u ly cc bin s c lp l cc ch tiu o ri ro.
c.C a v b
d.Ch a
Cu 17. RSI gim
a.Mua c phiu
b.Bn c phiu

v ct ng 0 t trn xung, y l tn hiu

Cu 18.

Mt im A ca mt chng khon nm pha trn ng th trng chng khon (SML) th


im ny biu th:
a.Th trng nh gi cao A
b.Th trng nh gi thp A

Mt s ri ro khng th kim sot c l:


1.
Ri
ro
2.
Ri
ro
3.
Ri
ro
4. Ri ro ti chnh
Cu 19.

li
kinh
sc

a.Ch 1 & 2
b.Ch 2 & 3
c.Ch 1 & 3
Cu 20.

tn nhim ca cng ty X l AAA, cng ty Y l BBB


a.Mc b ri ro cng ty X > ca cng ty Y
b.Mc b ri ro ca cng ty X < ca cng ty Y
c.Khng xc nh

P N 33. TRC NGHIM - PHN TCH V TCK - S 2


Cu 1. H s b ta
a.b < 0
b.b = 0
c.b > 0
d.Ch c b & c
e.Tt c

() trong m hnh CAPM c th c gi tr nh sau:

Cu 2.

Khi phn tch c phiu 1 cng ty, nh phn tch k thut t cp n:


a.Khi lng giao dch ca cng ty
b.M hnh lp biu
c.Tin li bn khng (hc thuyt bn khng)
d.T l vn/N

Cu 3.

sut
doanh
mua

Mt s phn tch k thut nhn thy mt chng khon c t mua vo khi:


a.LGi th trng bt u ln.
b.Gi th trng bt u xung.
c.Kt thc th trng gi ln
d.Kt thc th trng gi xung
Cu 4.

M hnh u v 2 vai o ngc l du hiu:


a.Gi tng
b.Gi gim
c.Gi khng tng, khng gim
Cu 5.

Hnh thi dng trung bnh ca l thuyt th trng hiu qu cho ta bit gi c ca c phiu:
a.Phn nh tt c thng tin v gi chng khon trong qu kh.
b.Phn nh tin tc c th bit trn th trng c cng b ra cng chng.
c.Phn nh thng tin chung v ring.

Cu 6.

Nhng tuyn b no l ng trong trng hp l thuyt th trng hiu qu tn ti:


a.Nhng s kin trong tng lai d on l hon ton chnh xc.
b.Gi c chng khon phn nh hon ton nhng thng tin c th nhn c.
c.Gi c chng khon thay i vi nhng l do khng r rng.
d.Gi c chng khon khng giao ng.
Cu 7.

Nu hai c phiu c h s tng quan v mc sinh li ln hn khng th khng th a vo


vi nhau trong DM T gim ri ro ca danh mc u t.
a.ng
b.Sai
c.Khng xc nh
Cu 8.

M hnh tng trng bt bin c tc c th ng dng c nu mc tng trng c tc =


0.
a.ng
b.Sai
c.Tu thuc tnh hung

Cu 9.

Gi tr li ca tri phiu:
a.Ch > 0
b.Ch < 0
c.Tu thuc tng trng hp
Cu 10.

Ngn hng bn d kin cng b li tit kim tr sau l 11%/nm. Nu p dng hnh thc
tr li trc th 11%/nm tng ng vi li l bao nhiu?
a.10,11%
b.10%
c.9.5%
d.Cc phng n trn u sai

ng biu th gi ct dng trung bnh ng t k MA15 (15 ngy) v trung bnh


ng nhiu k MA50 (50 ngy) t trn xung, khuyn nh u t nn:
Cu 11.

a.Mua chng khon


b.Bn chng khon
c.Khng mua v khng bn chng khon.

S tng ln ca t l c tc ca cng ty v gi tr c phiu ca cng ty c quan h


ngc chiu nhau:
Cu 12.

a. ng
b.Sai

ng trung bnh ng (MA30) ct ng VN-Index t di ln, y l tn hiu


khuyn ngi u t nn:
Cu 13.

a.Mua c phiu
b.Bn c phiu
c.Khng mua bn g c

Ngn hng bn cng b li sut gi tit kim 1 nm l 8,4%, li sut ny tng


ng vi li sut kp 3 nm l:
Cu 14.

a.25,2%
b.27,1%
c.27,4%
d.27,8%

Cu 15. ng th trng chng khon (SML) ging ng


a.u biu th mi quan h gia ri ro v li sut u t
b.u c gi tr ln hn khng
c.u ly cc bin s c lp l cc ch tiu o ri ro
d.a v c
e.a, b v c
f.Khng c phng n no trn ng

th trng vn .............. ch:

Nu hai c phiu c h s tng quan ln hn khng th khng th a vo vi


nhau trong danh mc u t gim ri ro ca danh mc.
Cu 16.

a.ng
b.Sai

Cu 17.

i vi ngi qun l u t tri phiu ch ng v d on li sut s gim

mnh, ngi dn s thc hin u t theo chin thut sau tng li u t:


a.Mua tri phiu ngn hn, bn tri phiu di hn
b.Mua tri phiu di hn, bn tri phiu ngn hn
c.Khng mua bn g c v th trng ang bin ng

Ngi u t hay dng thng s sau so snh vi li sut ngn hng khi u t
vo c phiu:
Cu 18.

a.Mc tr c tc theo % mnh gi


b.Ch s P/E
c.Ch s Div/P
d.ROE

T l tng trng c tc ca mt cng ty 10% v c th duy tr nh vy trong


tng lai; t l chit khu dng thu nhp l 15%. P/E ca cng ty ang l 5,5. Ta c th d
bo kh nng tr c tc ca cng ty ny t cc thng tin trn l:
Cu 19.

a.40%
b.25%
c.20%
d.75%
e.Khng thng tin d bo

Ngn hng bn ang xem xt u t vo mt c phiu c li sut mong i l


11%. Li sut tn phiu kho bc l 8%. Li sut u t bnh qun ca th trng c phiu
l 12%, c phiu ang xem xt c h s ri ro ch bng mt na ca bnh qun th trng.
Bn khuyn lnh o nn:
Cu 20.

a.u t
b.Khng u t
c.Khng xy dng c v khng c li khuyn

P N 34. TRC NGHIM - PHN TCH V TCK - S 3


Cu 1. M t cng ty c m t loi c phiu u i khng c ng dn c tc ang lu hnh vi
s c tc c tr mi nm l 7 USD. Nu vo nm trc, s c tc tr cho c phiu u i
khng c tr c ng m li c tr vo u nm nay th c ng nm gi c phiu u
i ny s nh n c tc l bao nhiu:
a.7 USD
b.10 USD
c.14 USD
d.20 USD
Cu 2. Cc t chc tham gia hot ng th trng chng khon t p trung l:
I. Cc nh u t c th
II. Cc cng ty chng khon
III. Cc nh u t c t chc
IV. Cc ngn hng thng mi c UBCKNN cp php hot ng
a.Ch I

b.Ch II
c.Ch I & III
d.Ch II & IV
Cu 3. Trong trng hp xy ra vi c thanh l ti sn cng ty cc c ng nm gi c phiu
u i:
a.L ch n ni chung
b.Mt ton b vn u t ban u
c.L ngi c u tin sau cng trong vi c tr n ca cng ty
d.Ch l ngi c u tin trc c ng nm gi c phiu thng trong vi c chia phn ti
sn cn li ca cng ty sau khi cng ty thanh ton tt c cc ngha v n
Cu 4.
Ai l ngi chia quyn s hu trong cng ty:
I. C ng u i
II. C ng thng
III. Ngi nm gi tri phiu
a.
b.Ch I
c.Ch I & II
d.C I, II v III
Cu 5.
Th trng ngoi danh mc (OTC: Over - The - Count) l m t :
a.C a, b, c u sai
b.Th trng u gi
c.Th trng chuyn giao
d.Th trng theo thng lng
Cu 6.
M t cng ty pht hnh 1.000.000 c phiu vi gi 10.5 la ( bn ht trong t pht
hnh). M t thi gian sau, gi c phiu th trng l 11 la. Ti ngy ny vn c ng ca
cng ty s:
a.Khng thay i
b.Tng 500.000 la
c.Gim 500.000 la
d.Chuyn 500.000 la t n sang vn
Cu 7.
Y ngha ca vi c phn bi t gia pht hnh ring r (n i b ) v pht hnh ra cng chng
l:
a. phn bit quy m hot ng vn
b. phn bi t loi chng khon c pht hnh
c. phn bi t i tng v phm vi qun l
d.C a, b, c u ng

Cu 8.
Nu m t khch hng a ra m t l n
h c hi u
lc cho n khi hy b bn 100 c phiu
cho cng ty ABC gii hn dng l 37, th:
a.L nh tr thnh m t l nh ca th trng khi c phiu t ti gi 37
b.y l m t l nh c gi tr trong ngy
c.y l m t l nh m
d.C a, b, c u sai
Cu 9.
Ch s no sau y s c nh phn tch s dng d on trin vng ca m t cng ty
a.Ch s TSL
b.Ch s th nhanh
c.Ch s gi trn thu nh p
d.Ch s n trn vn c phiu
Cu 10.
Cng ty c phn ABC pht hnh tri phiu tr gi 100.000.000 la, m n
h gi tri phiu l
1.000 la, s nh hng ca t pht hnh ny i vi bn cn i ti sn cng ty th
hi n nh sau:
I. Tng vn c ng
II. Tng tng c n
g n
III. Tng vn lu ng
IV. Tng tng c ng ti sn c
a.Ch I
b.I, II v III
c.II, III v IV
d.I, II, III v IV
Cu 11. Vo thi im chuyn i tri phiu thnh c phiu:
I. Ngi s hu tri phiu chuyn i nh n li vn
II. Quyn s hu ca c ng cn li b "pha long"
III. Cng ty A phi tr thu nhiu hn, nhng c cu bng tng kt ti sn tt hn
a.
b.I v II
c.II v III
d.I v III
Cu 12. M t trong cc nhc im ca cng ty c phn l:
I. Tch ri quyn s hu v quyn iu hnh
II. Tng i t c tn nhi m
trong cp tn dng
III. Thiu ng lc v s quan tm c nhn, v trch nhi m chung trong th l
IV. Khng gi c b m t trong kinh doanh v ti chnh

a.Ch c I v IV
b.Ch c I v III
c.Ch c I, III v IV
d.Tt c I, II, III v IV
Cu 13. M t khch hng vo m t l nh bn ng vi gi 53 1/2.L chng khon sau cng
trc khi l nh c a vo c bn vi gi 54. Cc l chng khon sau khi l nh c
a vo bn vi gi 53 3/4, 53 3/8, 53 1/2 v 53 5/8. L chng khon s lm kch hot l nh
gi:
a.53 3/4
b.53 5/8
c.53 1/2
d.53 3/8
Cu 14. i h i c ng s bu:
a.H i ng qun tr v Ban kim sot
b.Hi ng qun tr, Ch tch Hi ng qun tr v Ban Kim sot
c.Hi ng qun tr Hi ng qun tr chn Ban Gim c v Ban Kim sot
d.C a, b, c u sai
Cu 15. Ti sao vi c pht hnh chng khon ra cng chng phi c UBCKNN cp
php?
a. vic qun l cc cng ty pht hnh c tt hn
b. bo v cc nh u t ln
c. m bo ch nhng cng ty lm n tt v nghim chnh mi c huy ng vn qua
cng chng v bo v quyn li ngi u t nh
d. y Ban Chng Khon Nh nc gim st hot ng ca cng ty
Cu 16. Cn c vo phn tch k thu t m hnh u v hai vai hng xung, xc nh xu
hng
a.Kh d on
b.Th trng i ln
c.Th trng bnh qun
d.Th trng i xung
Cu 17. Chnh ph pht hnh tri phiu nhm mc ch:
a.B p thm ht ngn sch
b.Ti tr cc cng trnh cng cng
c.Gip cc cng ty
d.iu tit tin t
Cu 18. Trong cc iu ki n doanh nghi p pht hnh chng khon ra cng chng, iu
ki n no l quan trng nht?
a.C ban Gim c iu hnh tt

b.C sn phm ni ting trn th trng


c.C t l n trn vn hp l
d.Quy m vn v kt qu hot ng trc khi pht hnh
Cu 19. Khi li sut th trng tng ln, gi c phiu s:
a.Tng
b.Gim
c.Khng thay i
Cu 20. M t nh u t mun thu c li vn th khi no l thi im tt nht mua
tri phiu
a.Khi li sut cao v d kin s gim xung
b.Khi li sut thp v d kin s tng ln
c.Khi li sut n nh v d kin s khng i
d.Khi gi tri phiu thp v li sut d kin s tng ln