You are on page 1of 7

HIP HI NHNG NGI NUI CH GING VIT NAM VKA

CLB NHNG NGI NUI CH CHN CU C VNSV

-*-

DANH SCH, KT QU THI


Cuc thi trnh din v st hch m rng cho ch chn cu c ton quc ln th VI
The 6th National Open Show for German Shepherd Dog

1. Cp ch s sinh 4-6 thng / Baby Class 4-6 months

Ging ci/ female

Tn GSD
Name Hund
SZ-Nr, Wurftag, Tto-/Chip-Nr.,
- Loi lng/Hair type: Ngn/Short

Ging ci/ female

- Loi lng/Hair type: Di/ Long

Ging c/ male

- Loi lng/Hair type: Ngn/Short

Ging c/ male

- Loi lng/Hair type: Di/ Long

S BD
K-Nr

nh gi
To Judge

Xp hng
Grangding

Ch b/Ch m
Vater
Mutter

Ch s hu
Eigentmer / in HF
(bei Jugendlichen)

Ch b/Ch m
Vater
Mutter

Ch s hu
Eigentmer / in HF
(bei Jugendlichen)

2. Cp ch con 6-9 thng/ Puppies class 6-9 months


Tn GSD
Name Hund
SZ-Nr, Wurftag, Tto-/Chip-Nr.,
Ging ci/ female - Loi lng/Hair type: Ngn/Short
140 Rt trin vng
VP3
Mimi
F
S BD
K-Nr

nh gi
To Judge

Xp hng
Grangding

S ng b:
S tai: 16
S chp:

M: Misa
1

Trnh Vn Thi
Tuyn Quang

Ngy sinh: 28/06/2015

Bicoi vom Cuongnguyen HP


101

Rt trin vng

VP1

S ng b:
S tai: HP006
S chp:
Ngy sinh: 15/07/2015

Rt trin vng

Ging ci/ female

VP2

Nguyn Cng
95 NG KIM TI HI PHNG

M:

Asley Vom Duc Thao TB


109

F:

S ng b:VN433E/15
S tai: VN433E
S chp:
Ngy sinh: 16/07/2015

F:

Nguyn Vn ng
Bc Ninh

M:

- Loi lng/Hair type: Di/ Long


Lani Vom Do Anh

145

Rt trin vng

VP1

S ng b: VN269E/15
S tai: VN269E/15
S chp: 893002000002629
Ngy sinh: 06/05/2015

Ging c/ male

- Loi lng/Hair type: Ngn/Short

Ging c/ male

- Loi lng/Hair type: Di/ Long

F: Libero Vom Larchenhain


M: HAPPY VOM STIEGLERHOF

Nguyn Trng Trung


150 Minh Khai - B
Xuyn - TP Thi Bnh

3. Cp ch non 9-15 month/ Junior Class 9-15 months


S BD
K-Nr

nh gi
To Judge

Ging ci/ female


91

Tt
Good

Tn GSD
Name Hund
SZ-Nr, Wurftag, Tto-/Chip-Nr.,
- Loi lng/Hair type: Ngn/Short
1
Jin Vom Ngoc Lam TN
F
Xp hng
Grangding

S ng b:
S tai:

M:
2

Ch b/Ch m
Vater
Mutter

Ch s hu
Eigentmer / in HF
(bei Jugendlichen)
Trn Ngc Lm
Thi Nguyn

S chp:
Ngy sinh:

Ging ci/ female

- Loi lng/Hair type: Di/ Long


Jon Vom Ansusi TN

144

Rt tt
Very Good

S ng b: VN82E/15
S tai: VN82E
S chp:
Ngy sinh: 06/10/2014

M:

Rophia vom
97

Rt tt
Very Good

Ging c/ male

S ng b:
S tai: HEA 0110
S chp:
Ngy sinh: 02/11/2014

149

120

Ging c/ male

S ng b: VN234E/15
S tai: VN234E
S chp:
Ngy sinh: 28/03/2015

108

F:Kreislauf Palermo
M:Bali vom Thanh VT

S ng b: VN418D/14
S tai: VN418D
S chp:
Ngy sinh: 08/10/2014

F : Kenzzo vom Yarek


M : Angel vom HungTM

Gip Th Hng
Thi Nguyn

Trn Xun Hiu


CLB GSD Ha Ni

- Loi lng/Hair type: Di/ Long


Tech Vom Bac Thanh

Rt tt
Very Good

Trn c Dng
Kinh mn - Hi Dng

- Loi lng/Hair type: Ngn/Short

Harry vom HungTM


Rt tt
Very Good

Nguyn nh Tun
Thi Nguyn

F:
M:

Arex vom Gia Dinh TN


Tt
Good

F:

S ng b: TH379
S tai: TH379
S chp:
Ngy sinh: 13/10/2014

F: Bargo Vom
M: Evita Vom

Xun Tin
Hu Lc Thanh Ha

4. Cp ch trng thnh 15-24 months/ Intermadiate Class 15-24 month


S BD
K-Nr

nh gi
To Judge

Ging ci/ female


100

Tt
Good

Tn GSD
Name Hund
SZ-Nr, Wurftag, Tto-/Chip-Nr.,
- Loi lng/Hair type: Ngn/Short
Babs Vom Doanh HY
F:
Xp hng
Grangding

G1

S ng b: VN352D/14
S tai: VN352D
S chp:
Ngy sinh: 20/06/2014

M:

Bill vom Quat Lam


08

Rt tt
Very Good

VG2

S ng b:
S tai: CY8329D
S chp:
Ngy sinh: 12/05/2014

104

VG1

S ng b:
S tai: HP 019
S chp:
Ngy sinh: 12/02/2014

86

VG3

S ng b:
S tai: TC 0098
S chp:
Ngy sinh: 01/02/2014

82

Tuyt vi
Excellent

Ging ci/ female

E1

F:
M:

EMY Vom Vu Thuong


S ng b:
S tai: TB028V
S chp:
Ngy sinh: 06/12/2013

F:
M:

- Loi lng/Hair type: Di/ Long


4

Ch s hu
Eigentmer / in HF
(bei Jugendlichen)

Nguyn Vn Long
H Trung Thanh Ha
Nguyn Thanh Tun
Qut Lm - Giao Thy
- Nam nh

F
M:

REX VOM TRAN GIA


Rt tt
Very Good

F: Alex
M: Amy

Jenny vom Thanh Hoa


Rt tt
Very Good

Ch b/Ch m
Vater
Mutter

Nguyn Vn ng
An Dng - An ng Hi Phng

Trn Th Cc
NGHI XUN - H TNH

V Ch Phng
Kin Xng - Thi
Bnh

Ging c/ male

- Loi lng/Hair type: Ngn/Short


Cooper

06

Rt tt
Very Good

VG2

F:

S ng b:
S tai: CYJ2082
S chp:
Ngy sinh: 01/04/2014

M:

Balryli vom Lam Hanh


96

Rt tt
Very Good

VG1

S ng b: VN 235D/14
S tai: VN235D
S chp:
Ngy sinh: 16/03/2014

F: DJ von Arlett
M: Alex vom Do Tan

Trn Thnh Trung


Qun Bc T Lim H Ni
Dng Sn An
Gia Lc-Hi Dng

Rex
94

Tt
Good

Ging c/ male

G1

S ng b:
S tai:
S chp:
Ngy sinh:

Nguyn Vn ng
Bc Ninh

- Loi lng/Hair type: Di/ Long

5. Cp ch m rng trn 15 thng / Open Class 15 months:


S BD
K-Nr

nh gi
To Judge

Ging ci/ female


147

Rt tt
Very Good

Tn GSD
Ch b/Ch m
Name Hund
Vater
SZ-Nr, Wurftag, Tto-/Chip-Nr.,
Mutter
- Loi lng/Hair type: Ngn/Short
VG1
Lani vom Robin Hill
F : Kenzzo vom Yarek
Xp hng
Grangding

S ng b: VNKZEM03/15
S tai: KZEM03
S chp:
5

M : Emma vom Dung ND

Ch s hu
Eigentmer / in HF
(bei Jugendlichen)
Nguyn Vn Hoan
Vn Trng - Tin Hi
- Thi Bnh

Ngy sinh: 20/09/2013

Lacy vom Robin Hill


141

Tuyt vi
Excellent

S ng b: VNKZEM02/14
S tai: KZEM02
S chp:
Ngy sinh: 30/09/2013

E1

Ging ci/ female

- Loi lng/Hair type: Di/ Long

Ging c/ male

- Loi lng/Hair type: Ngn/Short

M : Emma vom Dung ND

Jon vom The Nam HN


09

Tuyt vi
Excellent

S ng b
S tai:
S chp: 900032002829979
Ngy sinh: 08/06/2013

E1

07

G1

89

Tt
Good

Ging c/ male

G2

Hong Linh
25/41/164 Vng
Tha V - H Ni

M:

Xirus vom Kaiserpark


S ng b: 2287649
S tai:
S chp: 981189900031127
Ngy sinh: 11/02/2013

Nguyn Th Nam
CLB GSD H Ni

F:

S ng b:
S tai:
S chp: 956000002964717
Ngy sinh: 11/02/2013

F:
Trnh Vn Hon
H Ni

M:

- Loi lng/Hair type: Di/ Long

Best in Show

82

R. Best in Show

09

Best Dog in Show

09

R. Best Dog in Show

96

Best Bitch in Show

82

R.Best Bitch in Show

141

Nguyn Vn Bnh
Vn Trng - Tin Hi
- Thi Bnh

F:
M:

Rex
Tt
Good

F : Kenzzo vom Yarek

Grades: Exellent (E): Very Good ( VG), VP (Very Promising), P (Promising), Sufficient (S), Insufficient (IS), Disqualified (DSQ) &
Cannot be Judged (CBJ)
Ring Steward 01: Mr. Nguyn Minh Huy
Signature:

Judge: Mr. Joachim Stiegler, WUSV/SV - FCI Judge


Signature:

Ring Steward 02: Mr. Nguyn c Tuyn


Signature:
Ring Steward 03: Mr. Nguyn Vn Long
Sigenature: