You are on page 1of 10

HC VIN NGN HNG

KHOA/ B MN: NGN HNG


********
CNG CHI TIT HC PHN
(Nm ban hnh:2015 Nm p dng:2015-2016)
1. Tn hc phn: Ngn hng thng mi
2. M hc phn: FIN 17A
3. Trnh / hnh thc o to (h o to): i hc chnh quy, cao ng chnh qui
4. iu kin tin quyt ca hc phn:
! Cc hc phn hc: Tin t Ngn hng
! Cc hc phn song hnh: Phn tch ti chnh doanh nghip
5. S tn ch ca hc phn: 03
6. M t ngn v hc phn:
! Tm tt ni dung chnh yu ca hc phn: Mn hc NHTM c nhim v ch yu l trang b
cho sinh vin cc kin thc c bn v ton din v hot ng ca ngn hng thng mi trong
nn kinh t th trng. Mn hc ny cp n nghip v to vn, nghip v tn dng, nghip v
u t ti chnh v cc dch v NHTM.
Mc tiu/ chun u ra ca hc phn: Ngn hng thng mi
hon thnh hc phn, ngi hc phi t c:
- Xc nh c v tr vai tr ca Ngn hng thng mi.
- Hiu c cc sn phm dch v ca Ngn hng thng mi.
- nh gi v la chn sn phm dch v c bn ca Ngn hng thng mi.
7. Cc yu cu nh gi ngi hc:
Chun u ra hc
phn

Yu cu nh gi

Chng tham kho ca


gio trnh/ ti liu chnh

Xc nh c v tr

- Hiu r c v tr, vai tr ca Ngn Chng 1: Tng quan v

vai tr ca Ngn

hng thng mi trong h thng ti ngn hng thng mi-

hng thng mi

chnh.

Gio trnh Ngn hng

- Phn bit r cc hnh thc v

thng mi- Hc vin

nh gi xu hng pht trin ca Ngn hng


Ngn hng thng mi.
Hiu c cc sn

- Hiu v phn bit c sn phm Chng 2, chng 3,

Trang 1 / 10

phm dch v ca

dch v ca Ngn hng thng mi.

Ngn hng thng

- nh gi v tr ca cc sn phm chng 6... Gio trnh


Ngn hng thng midch v Ngn hng thng mi.

mi

chng4, chng 5,

Hc vin Ngn hng

nh gi v la - nh gi c xu hng pht trin Chng 2, chng 3,


chn sn phm dch danh mc sn phm dch v ca chng4, chng 5,
v c bn ca Ngn Ngn hng thng mi.
hng thng mi

chng 6... Gio trnh

- C kh nng t duy sng to la Ngn hng thng michn sn phm dch v c bn cho Hc vin Ngn hng
khch hng.

8. nh gi hc phn:
hon thnh hc phn, ngi hc phi t c cc chun u ra ca hc phn thng qua hot
ng nh gi ca ging vin. Theo quy nh hin hnh ca HVNH, sinh vin s tham gia 2 ln
kim tra tch lu gia k v phi tham gia thi kt thc hc phn.
T trng cc ln nh gi cn c quy nh v cng b r, c th nh sau:
!

Kim tra/ thi gia k: t trng im l 30% trong tng im hc phn

im chuyn cn: t trng im l 10% trong tng im hc phn

Thi cui k: t trng im l 60% trong tng im hc phn

- K hoch nh gi hc phn c th c th hin qua bng nh sau:


Hnh thc

Chun u ra

kim tra, thi

Thi im

Xc nh c v tr vai tr ca Ngn hng thng


mi

Bi tp ln

Hiu c cc sn phm dch v ca Ngn hng

(theo nhm)

Sau 39 tit ging

thng mi

Tng hp 4 chun u ra hc phn

Thi vit

Kt thc hc k

- Ngng nh gi hc phn (p dng cho mi ln thi v kim tra):


+ im D (im s 4,0-5,4): Ngi hc p ng cc yu cu nh gi ca hc phn

mc nh c cc ni dung l thuyt v v tr vai tr ca NHTM, cc sn phm


dch v ca NHTM

Trang 2 / 10

+ im C (im s 5, -6,9): Ngi hc t mc im D v phi th hin kh nng s

dng cc ni dung l thuyt khi a ra cc kt lun xut vic s dng cc sn


phm dch v ca NHTM
+ im B (im s 7,0-8,4): Ngi hc t mc im C v phi th hin kh nng
lp lun logic, mch lc, kt cu hp l khi a ra xut s dng cc sn phm
dch v ca NHTM
+ im A (im s 8,5-10): Ngi hc t mc im B v th hin c t duy sng
to, t duy tng hp cao trong bi thi, kim tra; vn dng cc thng tin, minh chng v
lp lun xc ng/ thuyt phc cao khi a ra cc kt lun v la chn cc sn phm dch
v ca NHTM.
9. Phn b thi gian cc hot ng dy v hc:
! Ging l thuyt trn lp: 48 tit
! T hc/ nghin cu: 90 gi
10. Phng php dy v hc
Ging vin s tp trung hng dn hc, t vn hc, phn hi kt qu tho lun, bi tp
lp, kt qu kim tra v cc ni dung l thuyt chnh mi chng ph hp vi yu cu v kh
nng ng dng cao ca hc phn. Ging vin s gii thiu cc cch thc ng dng l thuyt
vo thc t ca cc NHTM Vit Nam.
Sinh vin tp trung nghin cu l thuyt, thc hin p dng cc m hnh l thuyt vo
NHTM thc t (do sinh vin hoc nhm ch ng la chn). Sinh vin cn hon thnh (c
sng to) cc yu cu/ nhim v ca ging vin giao.
Trong qu trnh hc tp, sinh vin c khuyn khch trnh by quan im, cc tng,
m hnh- cng c mt cch a dng.
11. Gio trnh v ti liu tham kho (trong v ngoi nc):

! Gio trnh
-

Gio trnh chnh: Gio trnh Ngn hng thng mi Hc vin ngn hng .

! Ti liu tham kho:


- Qun tr NHTM Peter ROSE, Ngn hng hin i - L thuyt v thc tin
! Ti liu khc:
Vn bn ch ca ngnh v nhng vn bn php lut lin quan, thi bo ngn hng, tp
ch khoa hc ngn hng, thi bo ti chnh v cc trang website ca cc NHTM v cc t
chc ti chnh trong nc v quc t nh: WB, IMF, ADB, BIS..
12. Ni dung hc phn:
TT

Tn chng/ phn

Ni dung chnh

Trang 3 / 10

Thi lng

Chng 1: Tng
quan v ngn hng
thng mi

- V tr ca NHTM trong h thng ti chnh

9 tit

+ Phn bit TCTD v TGTC khc


+ Phn bit NH v cc TCTD phi NH
+ Phn bit cc loi hnh NH
- c trng hot ng kinh doanh v vai tr
ca Ngn hng thng mi
- Ri ro c th trong kinh doanh Ngn hng
- Cc m hnh Ngn hng thng mi
+ NH chuyn doanh v NH a nng
+ NH bn bun v NH bn l
- Khi qut cc nghip v kinh doanh ca Ngn
hng thng mi

Chng 2: Ngun

- Khi nim, vai tr ca ngun vn trong hot

vn ca ngn hng

ng kinh doanh ca ngn hng

thng mi

12 tit

- Ni dung ngun vn ca NHTM


- Nhn t nh hng n tng loi ngun vn
- Bin php to vn trong hot ng kinh doanh
ca NHTM (Cc phng php xc nh CF
vn)

Chng 3: Khi
qut hot ng tn
dng ca ngn hng
thng mi

- Quy trnh tn dng ca Ngn hng thng mi


- Cc sn phm tn dng:
+ Sn phm cho vay
* i vi doanh nghip

Trang 4 / 10

12 tit

* i vi c nhn, h gia nh
+ Sn phm bo lnh
+ Sn phm cho thu ti chnh
4

Chng 4: Nghip

- Khi nim, c im, mc tiu ca nghip v

v u t ti chnh

u t ti chnh

ca ngn hng
thng mi

9 tit

-Chnh sch u t ca Ngn hng thng mi


- Quy trnh nghip v u t ti chnh

Chng 5: Sn
phm dch v ca
Ngn hng

- Dch v i vi khch hng c nhn

6 tit

- Dch v i vi khch hng doanh nghip

13. Thng tin v ging vin:


- B mn Ngn hng thng mi - Khoa Ngn hng - Hc vin ngn hng;
T:38.526415
! Nhm ging vin chnh:

STT

Ging vin

Ths. Phan Th Hong Yn

Ths. Phm Ngc Huyn

Ths. Th Thu H

CN. T Thanh Huyn

Ths. Ng Minh Phng

CN. Trn Hi Yn

in thoi

14. Tin trnh hc tp:

Trang 5 / 10

e-mail

Ngy trc

Hot ng hc tp

Bi c bt buc

CHNG 1: TNG QUAN V NGN HNG THNG MI


Tit 13

* V tr ca NHTM trong h thng ti chnh


-

Phn bit TCTD v TGTC khc

Phn bit NH v cc TCTD phi NH

Phn bit cc loi hnh NH

Gio trnh ngn


hng thng
mi (chng 1)

M hnh t chc
ca mt s
Ngn hng trn
th trng thng

Tit 4-6

* c trng hot ng kinh doanh v vai tr ca

qua cc webside

Ngn hng thng mi

ca Ngn hng.

* Ri ro c th trong kinh doanh Ngn hng

Tit 7-9

* Cc m hnh Ngn hng thng mi


-

NH chuyn doanh v NH a nng

NH bn bun v NH bn l

*Khi qut cc nghip v kinh doanh ca Ngn


hng thng mi
CHNG 2: NGUN VN CA NGN HNG THNG MI
Tit 10 -

* Khi nim, vai tr ca ngun vn trong hot ng

12

kinh doanh ca ngn hng

hng thng
mi (chng 2)

* Ni dung ngun vn ca NHTM:


-

Gio trnh Ngn

Vn t c

Bi tp phn
ngun vn mn

Trang 6 / 10

Ngn hng

Vn huy ng

thng mi.

* Tho lun cc sn phm huy ng vn trong Ngn


Tit 13-15

hng (i vi KH c nhn v KH doanh nghip)


* Ni dung ngun vn ca NHTM (tip)
-

Vn i vay

Vn khc

* Cc nhn t nh hng n tng loi vn ca


Ngn hng
Tit 16-18

* Bin php to vn trong hot ng kinh doanh


ca NHTM (Cc phng php xc nh CF vn)

* Bi tp xc nh chi ph vn

Tit 19-21
Bi tp
tho lun

- Ngn hng th gii (WB)


- Qu tin t quc t (IMF)
- Cng ty ti chnh, cng ty cho thu ti chnh...

Bi tp
tnh hung

- Sinh vin ng vai giao dch vin t vn sn phm huy ng tin gi (KH
c nhn v KH doanh nghip)

Trang 7 / 10

CHNG 3: KHI QUT V HOT NG TN DNG NGN HNG


Tit 21-24

* Qui trnh tn dng Ngn hng thng mi


-

Lp h s tn dng

Phn tch tn dng

Gio trnh
Ngn hng
thng mi

Vn bn php
l lin quan
n hot ng

Tit 25-27

Tit 28-30

* Qui trnh tn dng Ngn hng thng mi


-

Phn tch tn dng (tip)

Quyt nh tn dng

Gii ngn

Gim st

Thu n, thanh l hp ng tn dng

tn dng.

* Cc sn phm tn dng
-

Sn phm cho vay

i vi doanh nghip
i vi c nhn, h gia nh

Tit 31-33

Bi tp

* Cc sn phm tn dng
-

Sn phm bo lnh

Sn phm cho thu ti chnh

- Sinh vin ng vai cn b tn dng t vn lp h s vay vn cho khch

Trang 8 / 10

tnh

hng

hung
CHNG 4: NGHIP V U T TI CHNH CA NGN HNG THNG
MI
Tit 34-39

* Khi nim, c im, mc tiu ca nghip v u

t ti chnh

trnh Ngn

Gio

hng thng

* Chnh sch u t ca Ngn hng thng mi

mi

* Quy trnh nghip v u t ti chnh

Bi tp

nghip v u
t ti chnh
Tit 40-42

* Bi tp u t ti chnh

Ngn hng
thng mi

CHNG 5: SN PHM DCH V NGN HNG THNG MI


Tit 43-48

* Dch v i vi khch hng c nhn

Gio trnh
ngn hng

* Dch v i vi khch hng doanh nghip

thng mi

Cc dch v
Ngn hng
thng mi
c gii thiu
trn webside
Ngn hng

Bi tp

- Sinh vin ng vai giao dch vin gii thiu sn phm dch v cho khch

tnh

hng

hung

Trang 9 / 10

Trang 10 / 10