You are on page 1of 9

27.

Tarmsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 5-7 Eyll 2012, Samsun

Yabanc Ot Mcadelesinde Lazer Uygulamalar


Anl AY, M. Burak BYKCAN, nal RKMEZ, Sakine ZPINAR
Onsekiz Mart niversitesi, Ziraat Fakltesi, Tarm Makinalar Blm, anakkale
anilcay@comu.edu.tr
zet: Yabanc ot mcadelesi zirai faaliyetler ierisinde en nemli ilemlerden biridir.
zellikle kimyasal ilalarn kolay uygulanabilirlii, ksa srede etki gstermeleri ve dier
yntemlere gre ucuz olmalar reticilerin bu yntemlere ilgi duymasn salamtr.
Zaman ierisinde kimyasal ilalarn bilinsizce kullanmnn, evreye ve insan sal
zerine olan olumsuz etkileri fark edilmitir. Bu amala, son dnemde bu ynteme
alternatif yeni ve evreye duyarl yntemler zerine olan aratrmalar hz kazanmtr.
Hlihazrda yabanc ot kontrol iin youn bir ekilde kullanlan kimyasal yntemlerin
dnda; mekanik mcadele, alevle yakma, solarizasyon, kaynar su uygulamas,
mallama, eitli organik asit uygulamalar, baz bitkisel ya karm uygulamalar ve
lazer destekli yabanc ot kontrol yntemleri gibi alternatif metotlar son zamanlarda
aratrclarn yneldii yeni teknikler olarak sralanabilirler. Lazer teknolojisi gnmzde,
tp, haberleme, grntleme sistemleri, mekanik teknolojiler vb. birok deiik sektrde
eitli amalarla kullanlmaktadr. Bu almada, hassas tarm tekniklerinin gelimesiyle
birlikte tarmsal retimde de kullanm alanlar oluan lazer uygulamalar ve yabanc ot
kontrolndeki kullanm ve uygulama biimleri ele alnmtr.
Anahtar kelimeler: Yabanc ot mcadelesi, hassas tarm, tarmda lazer kullanm

Laser Applications in Weed Control


Abstract: Weed control is one of the most important processes in agricultural
activities. Especially, chemical herbicides are preferred by producers due to their easy
applicability, fast acting and low cost in comparison with the other methods. In time, it
was realized that unconsciously use of chemical herbicides affect environment and
human health negatively. For this purpose, researches on environment friendly methods
alternative to chemical herbicides have been accelerated recently. In addition to
chemical herbicide application applied intensively in present, there are some alternative
and new methods which researchers work on, such as mechanical control efforts, flame
weeding, solarization, boiling water application, mulching, various organic acids use,
blended plant oils and laser based weed control methods. Nowadays, laser technology
is used for different purposes such as in medicine, communication, imaging systems,
mechanical technologies etc...In this study, laser applications and applying techniques
on weed control, which was begun to be used widely on agriculture with the
development of precision agricultural techniques, was considered.
Key words: Weed control, precision agriculture, laser use in agriculture

Giri
Yabanc ot terimi bulunduu yerde yetimesi arzu edilmeyen tm bitkilerdir eklinde
tanmlanmaktadr (Gncan, 2006). evre artlarna abuk uyum salamalar ve oalma
yetenekleri ayrca, genellikle kltr bitkilerinden yksek boylu olmalar ve kendilerini abuk
yenilemeleri sayesinde hzl yaylma eilimine girebilmektedirler. Yabanc otlar kltr bitkileri
ile su, besin maddeleri, k ve yaam alan ynnden rekabete girerek kltr bitkilerinin
geliimini olumsuz ynde etkilemekte, verim ve kalitede nemli dlere neden olmaktadr
(Kzlkaya ve ark., 2001; Ghosheh, 2004). Ayrca rnlerin hasat edilmeleri srasnda da
glk yaratmakta ve rn kalitesini de olumsuz etkilemektedir. 1970li yllarda yabanc ot
mcadelesinde herbisit kullanmnn yaygnlamas ve bunu izleyen yllarda ortaya kan

271

27. Tarmsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 5-7 Eyll 2012, Samsun

kontrolsz ila kullanm, zaman ierisinde doal dengenin bozulmasna ve evre kirliliine
neden olmaya ve dorudan veya dolayl olarak ta insan saln olumsuz ynde etkilemeye
balamtr. Ayrca, kullanlan ilalara kar yabanc otlarn diren kazanmas, daha fazla
kimyasal kullanma gerekliliini veya alternatif yabanc ot kontrol metotlarna ynelmeyi
zorunlu hale getirmitir.(Krishna and Koger, 2004).
Birok bilimsel alma sonucunda herbisitlerin kullanld uygulamalarn azaltlp yerlerine
etkin yeni yntemlerin kullanlmas gereklilii vurgulanmaktadr (Kurstjens, 2007). Ancak
yabanc otlara kar kimyasal ilalarn kullanm kolayl ve mmkn olan en ksa srede
etkilerini gstermesinden dolay reticiler genellikle kimyasal ilalar tercih etmektedirler.
Fakat bilinsizce kullanlan tarm ilalar hem rn kalitesi asndan hem de insan ve evre
sal asndan tehlike arz etmektedir. Pek ok kimyasal madde ieren tarm ilalarnn
(insektisitler, herbisitler, fungusitler) su ve toprak kirlenmesinde nemli pay olduu yaplan
almalarla ortaya konmutur (Edwards, 1973). Ayrca, ilalama makinas kullanlarak yaplan
ilalamalardan sonra makina temizlii srasnda da kontrolszce evreye braklan artklar yine
doaya ve insan salna nemli lde zarar vermektedir. Yine gnmzde insan saln
tehdit eden dier unsurlarn banda gdalarda bulunan kimyasal ila kalntlar gelmektedir.
zellikle rnlerimizde bulunan kalntlar nedeniyle son yllarda ihra edilen rnler geri
gnderilerek lkemize ekonomik anlamda zarar vermektedir.
Bunlarn yannda kimyasallarn kullanlmad yabanc ot mcadele yntemleri de
bulunmaktadr. Toprak ileme, elle yolma ve apalama gibi klasik metotlarn yannda, alevle
yakma, mallama, solarizasyon, kaynar su uygulamas, eitli organik asit uygulamalar, baz
bitkisel ya karm uygulamalar ve su jetleri ile kesme gibi alternatif uygulamalar bunlar
arasnda sralanabilir. Hatta yabanc otlar zerinde allelopatik etkileri olduu saptanan rt
bitkilerinin dier amalarnn yannda, yabanc ot kontrol iin de kullanld almalar
mevcuttur. (zeker ve Ulutrk, 2006). Bu yntemler ierisinde en sk kullanlan yntem ise
kltrel amal uygulanan apalama benzeri toprak ileme ilemleridir. Ancak, yaplan
almalarda toprak ilemenin ana bitkiye zarar verebildii gibi, toprak skmas ve benzeri
yan etkilerinin olduu da bildirilmektedir.(Aykas ve ark., 2010).
Bir dier taraftan gnmzde bir zirai kimyasaln gelitirilip ruhsatlandrlabilmesi iin
harcanmas gereken ARGE btesi 200 milyon ya kadar kabilmektedir (Kurstjens, 2007).
Yabanc ot kontrol konusunda yeni yaklamlardan birisi de lazerlerin bu amala
kullanmdr. Lazer teknolojisi gnmzde, tp, haberleme, grntleme sistemleri, mekanik
teknolojiler vb. birok deiik sektrde eitli amalarla kullanlmaktadr.
Bu alma kapsamnda kimyasal yabanc ot mcadelesine alternatif olan yabanc ot
kontrol yntemleri ve son dnemde birok alanda kullanm olan lazerler ve tarmda yabanc
ot kontrol amacyla kullanm olanaklar ve biimleri ele alnmtr.
Herbisitlere Alternatif Yabanc Ot Kontrol Yntemleri
Alevle yakma
Bu yntem, yabanc otlara genellikle gelime aamasnda yksek scaklkta propan veya
btan gibi yanc gaz alevlerinin uygulanmas esasna dayanmaktadr. Uygulama srasnda
yabanc otun gvdesi veya yapraklar yaklak 1000 C scakla maruz kalr. Bitkinin hcre
yapsnda bozulmalar meydana gelir. Hcre eperinin paralamas ve devamnda bitkinin
solarak lmesiyle sonulanr (Kran, 2010). Alevle mcadelede iyi sonuca ulamak, alevin
uygulama zamanna baldr. Bu yntem, kltr bitkisi filizlenmeden nce btn tarla
yzeyinde bulunan gen yabanc otlarn ldrlmesinin yan sra, ana bitkinin yetime
aamasnda da sra aralar ve sra zerlerinde bulunan yabanc otlar ldrmek amacyla

272

27. Tarmsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 5-7 Eyll 2012, Samsun

kullanlmaktadr. Toprak neminin yksek olduu ve traktrle mekanik mcadelenin zor olduu
durumlarda kullanlabilmesi bu yntemin avantajlarndandr. Bunun yannda yanc
maddelerin yksek maliyetleri, uygulamalarn bilinsiz yapldnda kltr bitkisine zarar
verebilmesi ve yangn tehlikesi gibi dezavantajlar bulunmaktadr (Bond et al., 2003).
Alevli yakc tasarm konusunda yaplan almalarda alevin uygulanma sresi, uygulanma
uzakl ve brlr asnn nemli olduu bulunmutur. Ayn zamanda alev uygulamak iin en
uygun brlr alarnn 22,5 ten 45 ye kadar olduu bildirilmektedir (Storeheier, 1994).
Mallama
Mallamada asl ama toprak yzeyini canl veya cansz artklarla kapatmaktr. Genellikle
bitki artklar veya bu amaca uygun plastik, kuma, akl talar gibi ok eitli rt
materyalleri kullanlr. Bu ekilde s ve engelleyerek yabanc ot tohumlarnn
imlenmesini durdurulabilmektedir. Yine, yaayan rt bitkilerinin de yabanc ot k ve
gelimesini engellemek iin kullanld almalar mevcuttur (Haromoto ve Gallandt, 2004).
Yeni kurulan mandalina bahesinde 3 yl sreyle yrtlen almada yabanc ot kontrol
yntemleri mdahale yaplmayan kontrol parselleri ile karlatrlmtr. alma sonularna
gre; rt bitki uygulamas %44,9, bime uygulamas %23,4, kimyasal mcadele %88,4,
polietilen maln %99,6 ve mal tekstili uygulamasnn %100 orannda yabanc ot kontrol
salad bildirilmektedir (Kiti, 2009). Yaplan aratrmalarda mallamann genellikle toprak
zelliklerini iyiletirmek iin kullanld, ek fayda olarak yabanc ot kontrolnde de etkili
olabildii ortaya konmutur (Bond ve Grundy, 2001)
Solarizasyon
Solarizasyon uygulamas ile toprak belli bir scakla kadar stlmakta ve yzeyde bulunan
yabanc ot tohumlar, haere ve hastalklar engellenmektedir. Genellikle topran 20 cm
derinlie kadar ilenmi olduu alanlarda bu yntem tercih edilmektedir. Uygulamalar
srasnda toprak scakl 65C ve stne kadar kabilmektedir (Standifer et al.,1984).
Bylece, yksek scakla maruz kalan yabanc otlar etkilerini yitirmeye balamaktadr.
Solarizasyon uygulamas etkili bir ekilde yapldnda herbisit uygulamasna alternatif
olabilecek bir metottur. ou yabanc ot bu yntemle kontrol altna alnabilmektedir. Ancak,
ek bir maliyet getirdikleri iin reticiler tarafndan sklkla tercih edilmezler.
Ultra Viyole Uygulamas (UV)
Bitkilere UV uygulamas yapldnda 0.1-0.2 mm kalnlndaki bitki dokusu, uygulanan
tm enerjiyi emilim yapma yeteneine sahiptir. UV uygulamas ile alevle yakma yntemi
benzerlikler gstermektedir. UV uygulamalaryla yabanc otlarn yok edilmesi halen
aratrlmakta olan dier yeni konular arasndadr (Andreasen, et al., 1999).
Dondurarak ldrme
Bitki dokusu yksek scaklklarda olduu gibi dk scaklklarda da deforme olma
zelliine sahiptir. Dondurarak yaplan yabanc ot mcadelesinde genellikle sv nitrojen ve
kuru buz kullanlmaktadr. Yaplan almalarda sv nitrojenin kuru buza gre daha etkili
olduu gzlemlenmitir. Fakat alevle yakma kadar etkili olmad kansna varlmaktadr.
Alevle yakmaya gre avantajl yan yangn riskinin bulunmamasdr (Bond ve Grundy, 2001).
Rask ve Kristoffersen, (2007)de sv nitrojen ve CO2 buzu kullanlarak yabanc ot
mcadelesinin baar ile yaplabilecei bildirilmektedir.

273

27. Tarmsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 5-7 Eyll 2012, Samsun

Mikrodalga
Mikrodalga radyasyonu ultra yksek frekansta elektromanyetik enerjiye sahiptir. Bu
frekanslardan 2450 MHz olan frekanslar ev ve iletmelerde kullanlrken ayn zamanda
yabanc otlarla mcadelede kullanlan frekansla edeerdedir. Sartorato et al. (2006)da
mikrodalga uygulanarak deiik trde yabanc otlarn baar ile kontrol altna alnabildii
bildirilmektedir. Ancak, ayn almada yksek uygulama maliyeti yznden bu yntemin
gelitirilmesi ve uygulama biimlerinin deitirilmesi gereklilii de rapor edilmitir.
Dier Alternatif Yabanc Ot Kontrol Yntemleri
Yabanc ot kontrolnde herbisit kullanmna alternatif yntem araylar srasnda
aratrclar birok yeni uygulama zerine almlardr. rnein, Rask ve Kristoffersen,
(2007) de bildirilen Hein, (1990)da yatay diskli tip ve dikey dner silindirli sprclerin
yabanc ot kontrolnde etkili olduu belirtilmektedir. Scak su, su buhar ve scak hava
uygulamalar da baz aratrclar tarafndan yabanc ot kontrol amacyla kullanlmtr.
Ancak, uygulamadaki zorluklar ve yksek maliyet problemi bu sistemlerin kullanmn skntya
sokmaktadr (Bond ve Grundy, 2001). Ya asitleri, asetik asit ve msr glteni de seici
olmayan ve hzl etkili doal herbisitler olarak kullanlabilirler. Ancak, zellikle hayvan ve
insann tketimine sunulacak gdalar iin alerji ve zehirlenme gibi yan etkilerinin olmasndan
dolay, kullanmlar uzmanlk gerektirmektedir (Johanson, 2011). Yine son yllarda basnl su
ile yabanc otlar kesmek zere gelitirilmi, bu amaca zel su jetleri bulunmaktadr (Yuting,
2009).
Laserler
Gnlk hayatmzda yer alan yeni ve nemli bir teknoloji olan lazer, ngilizcede light
amplificationa by the stimulated emission of radiation tanmn ba harflerinden olumaktadr.
Trke karl olarak ise lazer kelimesi uyarlm radyasyon mas tarafndan glendirilmi
k olarak tanmlanmaktadr. 1950lere dayanan bir gemii olmasna ramen teknolojinin
hzl ekilde gelimesiyle birlikte lazerlerin yaantmzda daha ok kullanld grlmektedir
(Yaltrk, 2009). Lazer nn iki ayr zellii bulunmaktadr. Bunlar, tanecik yaps ve dalga
yapsdr. Tanecik teorisi, n foton denilen ufak paralardan meydana geldii grdr.
Fotonlarn oluturduu lazer ; tek renkli olmas, dalmadan dmdz gitmesi, birbirlerine
belirli bir uyum ierinde bal olmas gibi zellikleri tar. Lazer nn dalga yaps, basit bir
sins dalgas eklindedir. Hz teorik olarak saniyede 300.000.000 metre olarak kabul
edilmektedir. Lazerler genelde kzltesi ve mortesi spektrumda yer alabilecekleri gibi,
grnr spektrum aralnda da yer alabilirler (ekil 1). zellikle; tp, sanayi, kozmetik ve
bilgisayar alanlarn da yaygn bir ekilde kullanmna rastlanr (Silfvast, 2004). Hlihazrda
gelimekte olan bir teknoloji olduundan, tarm sektrnde kullanm henz snrldr.
Lazerin tarmda uygulamalar arasnda bir biyolojik uyar aygt olarak kullanld da
grlmektedir. Lazer tohum, fide ve bitkiler zerine dk younlukta uygulandnda,
bitkiler ve tohumlar buna karlk biyolojik tepkime vermektedirler. Lazerler, uyguland
bitkilerde biyoenerji potansiyelini arttrrken ayn zamanda genetik, hormonal ve
fermantasyon sistemlerinde nemli miktarda etkileim olmasna yol amaktadr (Vasilevski et
al., 2001). Spektrumun mor tesi blgesinde lazer emilimi dokunun protein ieriine bal
iken, kzltesi blgede dokunun su ierii nemli etkendir (Yaltrk, 2009).
UV lazerler (200-400 nm), He-Ne lazerler (632.8 nm), Nitrojen Lazer (337.1 nm),
argon(488 nm), diode lazer (510-980 nm) ve CO2 lazer (10.600 nm) genelde tarmsal amal
olarak kullanlan lazer eitleridir (bkz. ekil 1) (Hernandez et al., 2010)

274

27. Tarmsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 5-7 Eyll 2012, Samsun

ekil 1. Elektromanyetik spektrum ve tarmda kullanlan lazerler (Keiner, 2011; Hernandez et al..,2010)

He-Ne Lazerler
He-Ne lazer; Helyum-Neon lazer olarak tanmlanmaktadr. lk bulunan lazer olmakla
birlikte halen en ok kullanlan lazer tipleri arasnda gsterilmektedir. 632 nm He-Ne lazerin
en etkin olduu dalga boyudur. Bu tip lazerler genellikle 0,5 ile 50 mW arasnda bir enerji
retimi yapabilmektedir. Yaklak olarak 50.000 saat kullanm mrleri bulunmaktadr. He-Ne
lazerlerin lazer yazclarda, spermarketler de bulunan barkod okuyucularda, iaretleme ve
llendirme aletlerinde kullanld grlmektedir. Yaplan bir almada, amber aac (A.
Farnesiana) tohumlarna yaklak 9 dakika sresince ve 1,70 W cm-2 gcnde He-Ne lazer
n uygulandnda filizlenme indeksinin bundan nemli lde etkilendii saptanmtr
(Soliman ve Harith, 2010).
Argon Lazer
Argon gaz, iyon lazerlerinin temelini oluturan maddeler arasnda gelmektedir. Argon
lazeri argon gazndan oluan bir gaz lazeridir. Argon-iyon lazerler ok eitli spektroskopik
metotlarla yksek enerjiye ihtiya olan ila ve elence sektrnde kullanlr. Argon-iyon lazeri,
grnr ve ultraviyole blgede argon gaz trevlerinin iyonize eitlerinden yararlanlarak i
yapabilmektedir. Argon iyon lazeri ultraviyole blgede yaklak olarak 10 tane, grnr
blgede ise 25 taneye kadar 275 ile 689 nm arasnda dalga boyu retebilme yeteneine
sahiptir. Grnr k blgesinde lazerler eitli g izgilerinde 100 W a kadar srekli dalga
retebilir. Argon-iyon gaz lazeri boaltma tpleri 2000 ile 5000 saat arasnda mre sahiptir
(Anonim, 2010).
CO2 Lazerleri
CO2 lazerler (ekil 2) en etkili ve en gl lazerlerdir. Genellikle karbon dioksit, azot ve
helyum gazlarnn karmndan olumaktadr. CO2 ve N2 gazlarnn karm 0,8:1 ve bir miktar
helyum eklenerek olumaktadr. Helyum, lazer seviyesini azaltmak ve oluan sy indirgemek

275

27. Tarmsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 5-7 Eyll 2012, Samsun

iin kullanlmaktadr. Hidrojen veya su buhar gibi dier bileenler oluan karbonmonoksidi
karbondioksite evirmede yardmc olmaktadrlar. Devaml ve darbeli olmak zere iki tip CO2
lazer bulunmaktadr. Genellikle 9,4 m ile 10,6 m dalga boyu aralklarnda etkinlii
bulunmaktadr. Sanayide plastik, tahta, metal vb. materyallerin kesiminde kullanlmaktadrlar
(Silfvast, 2004).

ekil 2. CO2 lazerin ematik grnm

Diod Lazerler
Diod lazerler dk g giriine sahip ve etkili lazerlerdir (ekil 3). 510-980 nm dalga
boyu aralnda etkili olmaktadrlar. Genellikle telekomnikasyon, CD yazclar,
spermarketlerde kullanlan barkod okuyucular bu tip lazerlerden olumaktadr. Ayrca tp
alannda da kullanmlar mevcuttur.
Diod lazerlerle yaplan bir almada 650 nm ve 27,4 mW gte buday tohumlar zerine
uygulandnda tohumlarn fotosentez yapmaya baladklar saptanmtr (Hernandez ve ark.,
2008).

ekil 3. Lazer diyodu

Yabanc Ot Mcadelesinde Lazer Kullanm


Gnmze kadar lazerlerin tarmda kullanm zerine birok aratrma yaplmasna
ramen, yabanc ot kontrolnde kullanld almalar snrl saydadr. Ancak, yaplan
almalarn tamamnda lazerlerin yabanc ot kontrolnde etkili olduklar bildirilmektedir.
Lazerler genellikle sanayide metal veya ahap malzemelerin kesiminde kullanlmaktadr.
Lazer n youn enerji ierir ve hedefe hzl ve isabetli bir ekilde ynlendirilmesi kolaydr.
Ayrca, ok dar alanlara da odaklanarak birim alana den enerji miktar ykseltilebilmektedir.
Bitkisel materyaller zerine uygulanan grnr (visible) ve kzltesi (IR) lazerler bitki
hcreleri zerinde patlayc i etki gsterir. Dier bir deyile bitki dokusunun yaklmas oklu
fotonlar tarafndan gerekletirilir ve bitkide kar konulamaz derecede elektron akna neden
olur. Bunun devamnda bitki hcreleri patlar (Bloembergen, 1974). CO2 lazerler su
molekllerinin geni k emilimine neden olur. Bunun devamnda su ar snr ve patlatc
etkiye sahip bir kaynama olay yaratlm olur (Langerholc, 1979).

276

27. Tarmsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 5-7 Eyll 2012, Samsun

Horoz ibii (C. Album), yabani hardal (Sinapis arvensis) ve im (Lolium Perenne)
bitkilerini CO2 lazer ile kesmek zerine yaplan almada, bilgisayar destekli bir sistem
kullanlmtr (ekil 4). alma sonucunda deiik geliim evrelerinde ve bitki boylarnda lazer
ile yabani hardal kesmenin horozibiini kesmekten daha g olduu bildirilmektedir. Yabani
hardal ve horozibii bitkileri meristemlerinin hemen altndan kesildiinde, kesme ilemi iin
gerekli enerji miktarlar horozibii iin 0,9 J mm-1, yabani hardal iin 2,3 J mm-1 bulunmu ve
kesme etkinlii de bitki bioktlesinin %90 kadar baarya ulamtr (Heisel et al., 2001).
alma sonucunda lazerlerin yabanc ot kontrolnde kesme amacyla kullanlma
potansiyelinin olduu bildirilmektedir.

ekil 4. CO2 lazer ile yabanc otlarn kesilmesi (Heisel et al., 2001).

Mathiassen et al.(2006)da iki farkl tip srekli akl lazer n ile, ku otu (Stellaria
media), kokusuz papatya (Tripleurospermum inodorum) ve kanola (Brassica napus) bitkileri

ile mcadele olanaklarn aratrlmtr. alma kapsamnda, 5W gcnde ve 532 nm dalga


boyunda lazer srasyla 0,9-1,8 mm n aplarnda, 90W gcnde ve 810 nm dalga boyundaki
lazer ise srasyla 1,2-2,4 mm n apnda uygulanmtr. Her iki lazer kombinasyonu be
farkl uygulama zaman ve be farkl enerji younluu ele alnarak denenmitir. Aratrma
sonucunda, ele alnan yabanc ot trlerinin apikal meristemlerinin lazer nna maruz
braklmasnn (ekil 5) fiziksel yabanc ot mcadelesinde baar ile uygulanabilecei
bildirilmektedir.

ekil 5. Lazer nnn bitki apikal meristemine uygulanmas (Mathiassen et al., 2006)

Yine lazer ile yabanc ot kontrolnn verimliliinin, nn dalga boyu, etkime sresi, ap
ve lazerin gc ile yakndan ilikili olduu belirtilen almada, baarl bir mcadelenin
yabanc ot trlerine gre de deiebildii rapor edilmektedir. rnein, kanola bitkisi ku otu
ve kokusuz papatyaya gre lazer nna daha dayankl bulunmutur. alma sonularna
gre yabanc ot kontrol iin en etkili ve verimli lazer nnn 5W gcnde ve 532 nm dalga
boyunda ve 1,8 mm n apna sahip lazer uygulamasnda olduu bildirilmektedir.

277

27. Tarmsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 5-7 Eyll 2012, Samsun

Sonu
Lazerlerin yabanc ot kontrol iin, geleneksel (kimyasal) yntemlere alternatif olarak
baaryla uygulanabilecei grlmektedir. Ancak, lazer kullanarak yabanc ot mcadelesi
yapabilmenin baars, uygulanacak lazerin eidi, dalga boyu, gc, uygulama sresi ve n
ap gibi birok faktre baldr.
Gnmze kadar lazer ile yabanc ot kontrol olanaklar zerine yaplan almalar snrl
saydadr. zellikle diyod lazerler zerine gelecekte eitli aratrmalar yaplmal ve retim
desenlerinde sklkla grlen yabanc ot trlerinin lazerden etkilendii snr deerler ortaya
konulmaldr.
Literatr Listesi
Andreasen C., L. Hansen and J. C. Streibig, 1999. The effect of ultraviolet radiation on the fresh weight
of Some weeds and crops. Weed technology,(13), 554-560 pp.
Anonim, 2010. How gas-ion lasers work. Lexell laser thecnical nformations. http://www.
lexellaser.com/techinfo_gas-ion.htm, eriim:11.04.2012.
Aykas, E., H. Yaln ve E. akr, 2010. Koruyucu Toprak lemede Yntemler, rt Bitkisi ve Ekim
Nbetinin nemi. Tarm Makinalar Bilimi Dergisi, (6), 4, 247-252 pp.
Bloembergen, N., 1974. Laser-induced electric breakdown in solids. IEEE Journal of Quantum
Electronics, QE-10, 375-386 pp.
Bond, W., R.J. Turner and A.C. Grundy, 2003. A review of non-chemical weed management. HDRA (The
Organic Organisation). http:// www. organicweeds.org.uk, eriim: 24.03.2012.
Bond, W. and A.C. Grundy, 2001. Non-chemical weed management in organic farming systems Weed
Research 2001 41, 383-405 pp.
Edwards, C. A.,1973. Environmental pollution by pesticides. Environmental pollution by pesticides.
Plenum Press, London, 1 edition,542 p.
Ghosheh, H. Z., 2004. Single herbicide treatments for control of broadleaved weeds in onion (Allium
cepa). Crop Protection, 23: 539542 pp.
Gncan, A., 2006. Yabanc Otlar ve Mcadele Prensipleri. Gelitirilmi 3. Bask,Seluk niversitesi Ziraat
Fakltesi, 239s.. )
Haramoto E. R. and E.R. Gallandt , 2004. Brassica cover cropping for weed management: A review.
Renewable Agriculture and Food Systems: 19(4); 187198 pp.
Hein, R., 1990. The use of rotating brushes for non-chemical weedcontrol on paved surfaces and
tarmac. Department of Agricultural Engineering, Swedish University of Agricultural Sciences. Alnarp,
Sweden. Report 141.
Heisel, T., J Schou, S. Christensen and C. Andreasen, 2001. Cutting weeds with a co2 laser. Weed
research 41, 19-29 pp.
Hernandez, A.C., P.A. Dominguez, O.A. Cruz, R. Ivanov, C.A. Carball, and B.R. Zepeda, 2010. Laser in
agriculture. Int. Agrophys, 24, 407-422pp.
Hernandez A.C., M. Mezzalama, N. Lozano, O.A. Cruz, E. Martinez, R. Ivanov and A.P. Domnguez, 2008.
Optical absorption coefficient of laser irradiated wheat seeds determined by photoacoustic
spectroscopy. Eur. Physical J. Special Topics, 153, 519-522.
Johanson, E., 2011. Alternative Weed Control Methods. http://www.kootenayweeds.com/pdf/alternative
Control.pdf
Keiner, L. E., 2011. Electromagnetic spectrum Coastal Carolina University, Solar Matters,
http://www.fsec.ucf.edu/en/education/k-12/curricula/sm3/documents/SM3_Electromagnetic
Spectrum.pdf.
Kzlkaya, A., H. nen, ve Z. zer, 2001. Soan Verimine Yabanc Ot Rekabetinin Etkileri zerine
Aratrmalar. Trkiye Herboloji Dergisi, Cilt 4, Say 2: 58-65.
Kran, T., 2010. Bada alev ile yabanc ot mcadelesi, Namk Kemal niversitesi, Fen Bilimleri Enstits,
Yksek Lisans Tezi, Tekirda.

278

27. Tarmsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 5-7 Eyll 2012, Samsun

Kiti, Y.E., 2009. ukurova blgesi turungil bahelerinde canl ve cansz mal uygulamalarnn entegre
yabanc ot kontrol asndan deerlendirilmesi. ukurova niversitesi, Fen Bilimleri Enstits,
Doktora Tezi, Adana.
Krishna, N.R. and C. H. Koger, 2004, Live and killed vetch cover crop effects on weeds and yield in
glyphosate-resistant corn, Weed Technology, (18), 835-840 pp.
Kurstenj, A.G., 2007. Precise tillage systems for enhanced non-chemical weed management. Soil &
Tillage Research, (97), 293-305pp.
Langerholc, J., 1979. Moving phase transition in laser irradiated biological tissue. Applied Optics 18, 2282293 pp.
Mathiassen, S.K., T. Bak; S. Christensen and P. Kudsk, 2006. The Effect of laser treatment as a weed
control method. Biosystems Engineering, 95 (4), 497505 pp.
zeker, E., M. Ulutrk, 2006. Organik Tarmda rt Bitkilerinin Kullanm. Ege niversitesi Ziraat Fakltesi
Dergisi, 43 (2), 153-164
Rask A.M. and P. Krstoffersen, , 2007. A review of non-chemical weed control on hard surfaces. Weed
Research 47,370380 pp.
Sartorato, I., G. Zanin, C. Baldoin, and C. De Zanche, 2006. Observations on the potential of microwaves
for weed control. Weed Research 46, 19 pp.
Silfvast, W.T., 2004. Lazer Fundementals. Cambiridge University Press, The Edinburgh Building,
Cambridege CB2 2RU,UK.
Soliman A.S.H. and M.A. Harith, 2010. Effects of laser biostimulation on germination of acacia farnesiana
(L.) Willd. Acta Hort., 854, 41-50.
Standifer L C, P.W. Wilson, R. Porche-Sorbet, 1984. Effects of solarization on soil weed seed populations.
Weed Science 32, 569-573).
Storeheier K J.,1994. Basic investigations into flaming for weed control. Acta Horticulturae 372,
Engineering for Reducing Pesticide Consumption & Operator Hazards, 195-204pp.
Vasilevski G., D. Bosev, Z.Bozev, and N. Vasilevski, 2001. Byophisical methods as a factor in decreasing
of the soil contammination. Int. Workshop Assesment of the Quality of Contaminated Soils and Sites
in Central and Eastern European Countries (CEEC) and New Independent States (NIS). September
30-October 3, Sofia, Bulgaria.
Yaltrk, M.,2009, Lazer. stanbul niversitesi, Di Hekimlii Fakltesi, Ders notlar.
http://www.istanbul.edu.tr/dishekimligi/dersnotlari/lazer.pdf, eriim: 29.04.2012.
Yuting, R., 2009. United States Patent Application Publication, Pub. No: US2009/0061704 A1. U.S.A

279