You are on page 1of 12

SADRAJ

UVOD.................................................................................................. 3
TURISTICKO-GEOGRAFSKI POLOAJ.4
PRIRODNO GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE.. 5
-

DRUTVENO GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE6


-

ISTORIJA
STANOVNITVO

ZDRAVSTVENE USLUGE U BANJI.. 7


ZNAMENITOSTI 9
-

RELJEF
BILJNI I IVOTINJSKI SVET
KLIMA
HIDROGRAFIJA

CRKVA PRESVETE BOGORODICE


MANASTIR VUJAN

SMETAJNI KAPACITETI 10
TURISTIKI PROMET...................................................................11
ZAKJUAK.......................................................................................12
LITERATURA

UVOD
Atomska Banja osnovana je 1955. godine i od tada do danas uspeno opsluuje banjske
resurse.
Od 09.02.2010. registrovana je kao SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
"GORNJA TREPCA" sa sedistem u Gornjoj Trepci bb, ciji je osnivac AKCIONARSKO
DRUSTVO PRIRODNO LECILISTE ATOMSKA BANJA GORNJA TREPCA.
Bolnica obavlja delatnosti:
- medicinska rehabilitacija
- turistiki biro: posredovanje u smetaju turista u objekte u individualnoj svojini
- hoteli, moteli, pansioni i turistika naselja sa celogodinjim poslovanjem,
- restoran sa usluivanjem. (izvor: www.atomskabanjagornjatrepca.rs)

Slika 1
Pogled na banjski stacionar1

www.atomskabanjagornjatrepca.rs

TURISTIKO-GEOGRAFSKI POLOAJ
Gornja Trepa nalazi se u jugozapadnoj umadiji, na raskru znaajnih putnih pravaca u
tom delu Srbije. Veoma je lako doi do Banje iz raznih pravaca:
Iz pravca Novog Sada i Beograda put do Banje Gornja Trepa vodi Ibarskom
magistralom, preko Ljiga i Gornjeg Milanovca. Ako dolazite iz Nia ili june Srbije do nas
moete stii magistralnim putem preko Kruevca, Kraljeva i Mrajevaca. Iz Uica i Crne Gore preko Poege i aka, a iz Kragujevca i Istone Srbije preko Knia i Mrajevaca. Do Gornje
Trepe takoe se moete stii i iz pravca Kosova i Metohije i Novog Pazara preko Rake i
Kraljeva.
Autobuske veze sa Banjom su solidne. Postoje redovne autobuske linije do aka, koji je
odlino povezan sa svim vanijim pravcima i veim gradovima u Srbiji. U turistikoj sezoni do
Gornje Trepe saobraa autobus Beejskog prevoznika iz pravca Novog Sada i Beograda.
Do Gornje Trepe moe se, takoe, stii i eleznicom (tanije do aka sa kojim je Banja
dobro povezana lokalnim autobuskim vezama). Do aka se vozom dolazi iz sledeih pravaca:
Beograd - Lajkovac - Ljig, Uice - Poega, Kruevac - Kraljevo, Kosovo Polje - K. Mitrovica Raka - Kraljevo. (izvor: www.atomskabanjagornjatrepca.rs)

Slika 2 Mapa kako se dolazi do banje2

4
2

www.atomskabanjagornjatrepca.rs

PRIRODNO GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE


RELJEF
Atomska Banja Gornja Trepa se nalazi u jugozapadnoj umadiji, u severnom delu
aanske kotline, na obroncima planina Vujan i Bukovik, u uskoj kotlini reice Banje, na
nadmorskoj visini od 460m. Sama Banja vie izgradjena na levoj nego na njenoj desnoj obali.Sa
desne se obale, u otrom nagibu penje planina Vujan, dok je leva obala ipak neto prostranija i
planinski venac ima blagi nagib. (izvor: www.atomskabanjagornjatrepca.rs)
BILJNI I IVOTINJSKI SVET
Planinski obronci obrasli su gustom umom bresta, bukve, hrasta, belog jasena, cera,
graba, lipe, kao i sa 5 hektara etinarske ume koja itavom predelu daje nezaboravan izgled.
Bogati biljni prekriva, pored neosporne turistike atrakcije, predstavlja i sigurnu zatitu
mineralnih izvora od spoljnih uticaja, kao i zatitu samog mesta od hladnih severnih
vetrova.umski pejzai mestimino su ispresecani proplancima koji su u prolee iIi leto
prekriveni raznobojnim cvetnim ilimima. (izvor: www.atomskabanjagornjatrepca.rs)
KLIMA
Klima je izuzetno blaga, umereno-kontinentalna. Temperatura vazduha je bez veih
dnevnih i godinjih kolebanja. U vrelim letnjim mesecima, kada u ravniarskim predelima
vladaju velike ege, ovde je temperatura nia za nekoliko stepeni, a noi su vrlo prijatne i svee.
I vazduna strujanja su umerena, zbog ve opisane zaklonjenosti Banje planinskim vencima i
bogatim biljnim pokrivaem, ali to ne znai da nema dovoljno sunca i sunanih dana.Uzevi u
obzir povoljne klimatske inioce i netaknutu prirodu u kojoj je Banja smetena, moze se reci da
je idealno mesto za boravak svakog oveka svakodnevno izloenog stresu i tetnim uticajima iz
vazduha, vode, hrane. Povratak prirodi je iskonska tenja sve veeg broja ljudi, a ovaj ekoloki
biser, prua mogunost njenog ostvarenja. (izvor: www.atomskabanjagornjatrepca.rs)
HIDROGRAFIJA
Voda Atomske Banje Gornja Trepa je slabo alkalna, hidrokarbonatna, oligo mineralna,
akratoterma.Zbog svojih specifinih fizikih i hemijskih karakteristika mineralne vode, koje su
ispitane na teritoriji Gornje Trepe, mogu se koristiti za medicinsku rehabilitaciju obolelih od
neurolokih i reumatskih bolesti.
Utvreno je da je voda mineralnih izvora Gornje Trepe blago radio-aktivna, jer pored
uobiajenih minerala kalijuma (K), kalcijuma (Ca), natrijuma (Na), hlora (Cl), barijuma (Ba),
gvoa (Fe), srebra (Ag), mangana (Mn), aluminijuma (Al), olova (Pb), hroma (Cr), nikla (Ni),
bakra (Cu), sumpora (S) i drugih, sadri i veoma retkih, gotovo nepoznatih elemenata kao to su:
Cezijum, rubidijum, stroncijum, litijum, kobalt, vanadijum, titan, uran, radon i radijum.
Termomineralna voda je juvenilna, to znai da ne postoji opasnost da se vremenom
iscrpi. Temperatura vode i njen sastav su konstantni, to obezbeuje permanentnu lekovitost, jer
voda prolazi radioaktivne stene. (izvor: www.atomskabanjagornjatrepca.rs)

DRUTVENO GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE


Kada su termomineralni izvori Gornje Trepe poeli da se koriste za leenje, nije
poznato. Smatra se da su njena lekovita svojstva koriena jos od davnina.Kada su u aku
otkrivene rimske terme iz III veka nae ere, njihova veliina i nain gradnje, ukazivale su na
postojanje velikog rimskog naselja. Moe se pretpostaviti da su i rimski legionari lek za svoje
oronulo zdravlje nalazili u izvorima Gornje Trepe. (izvor: www.atomskabanjagornjatrepca.rs)
ISTORIJA
Vrei fiziko-hemijska istraivanja termomineralne vode u Trepi, 1904.godine, dr
M.Nikoli i dr A.Zege opisali su i banjsko mesto. Zapazili su da postoje etiri brvnare u koje se
moe smestiti 50 do 60 bolesnika, jedna seoska i jedna manastirska mehana, prostor za kupanje
koji je neureen. Sezona traje od juna do septembra. Putevi su loi i neprohodni. Teko pokretni i
nepokretni pacijenti nose se na rukama do kupalita.
Prvi upravnik trepanske banje koga je Oblasni odbor umadijske oblasti iz Kragujevca,
13.07.1928.godine, postavio, dr Mihaila Mladenovia, lekara iz aka.
Poetkom ezdesetih godina poeli su u trepanskom leilitu da razmiljaju o
poboljanju prilaznog puta, podstaknuti onim bolesnicima koji su u Banju dolazili na rukama
rodbine a vraali se peice vijugavim puteljcima preko Vujna i Bukovika. Samo vrsta reenost
metana i njihovog gortakog duha omoguila im je da istraju u sedmogodinjem radu na
prosecanju puta dolinom reke Banje.
Prosireni su kupalisni kapaciteti za 12 kada I dva bazena, izgraeni su restorani,
prodavnice, kiosci. U roku od tri godine, u privatnom smetaju, ponuda se sa 300 poveala na
3000 postelja. Krajem 1975.godine zavren je stacionar u ijem sastavu su bili bazeni, kade za
kupanje, lekarske ordinacije, laboratorija, sobe za smetaj. Kasnije je stacionar renoviran.
Danas Leilite poseduje sve objekte potrebne za smetaj i leenje pacijenata. Stacionar,
restoran, hidroterapijski blok sa kadama za hidromasau, upravnu zgradu sa lekarskim
ordinacijama, kinezisalom, salama za elektroterapiju, recepcijom. U prijatnoj hladovini
etinarske ume, na breuljku sa koga se prua pogled na celu Banju, nalaze se komforni
bungalovi, opremljeni za smetaj pacijenata. (izvor: www.atomskabanjagornjatrepca.rs)

STANOVNITVO
U naselju Gornja Trepa ivi 524 punoletna stanovnika, a prosena starost stanovnitva
iznosi 45,9 . U naselju ima 228 domainstava, a prosean broj lanova po domainstvu j
2,71.Ovo naselje je velikim delom naseljeno Srbima, u poslednja tri popisa, primeen je pad u
broju stanovnika (popis 2002. godina). (izvor: www.atomskabanjagornjatrepca.rs)

ZDRAVSTVENE USLUGE U BANJI


Specijalna bolnica za rehabilitaciju raspolaze savremenom opremom i dobro obucenim
kadrom i pruza pacijentima kompletan balneo-fizikalni tretman.Po dolasku u banju pacijent prvo
odlazi na lekarski pregled posle koga mu se propisuje tretman adekvatan njegovom
zdravstvenom stanju. Za sve vreme boravka pacijent je pod stalnim lekarskim nadzorom.
(izvor: www.atomskabanjagornjatrepca.rs)

REUMATSKE BOLESTI
-

Hronini inflamatorni reumatizam


Bahterevljeva bolest,
reumatoidni artritis,
Degenerativni reumatizam
artroze zglobova;
spondiloze i spondilatroze;
Slika
3 Izvor vode3

NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLESTI
- Multipla skleroza
- Cerebralna paraliza
- Neuroze i depresivna stanja
BOLESTI GASTROINTENSTINALNOG TRAKTA
-

Hronicni gastritis i duodenitisi,


Funkcionalne bolesti zeluca i duodenuma.
Slika 4: Pogled na izvor4

Balneo-fizikalni tretman obuhvata:


1.Balneoterapija

Kupanje u bazenu
Kupanje u kadi
Hidromasaza
Biserna kupka
Slika 5 Kada za hidromasau5

www.atomskabanjagornjatrepca.rs
www.atomskabanjagornjatrepca.rs
5
www.atomskabanjagornjatrepca.rs
4

7
2.Fizikalna terapija

. Kineziterapija
. Manuelna masaza
. Elektroterapija
laserterapija
magnetoterapija
interferentne struje
dijadinamicne struje
elektroforeza
ultrazvucna masaza
Slika 6 Bazen6

Balneo-fizikalni tretman podrazumeva i upotrebu vode( pijenjem),preporucuje se 1,5 l vode


dnevno, Duzina boravka zavisi od mnogih cinilaca; vrsta bolesti, starost, opste stanje pacijenta,
broj prethodnih dolazaka. Uzevsi sve u obzir optimalno je da pacijent provede na
rehabilitacionom tretmanu 21 dan,dva puta u toku godine.Vec smo rekli da lekar ordinira
terapije svakom pacijentu u skladu sa njegovom bolescu.
Terapije za obolele od sclerosis multiplex:

Hidromasaza
Pasivno kupanje
Kineziterapija
Manuelna masaza

Slika 7 Manuelna masaa7

Terapije oboljenja kostano-zglobnog aparata:

6
7

.Hidromasaza
Pasivno
kupanje
Laserterapija
Magnetoterapija
Interferentne struje
Ultrazvucna masaza

www.atomskabanjagornjatrepca.rs
www.atomskabanjagornjatrepca.rs

Slika 8 Elektro terapija8

ZNAMENITOSTI
Svoj boravak u Banji gosti mogu obogatiti prisustvom na manifestaciji kada se slavi
Mala Gospojina Roenje Presvete Bogorodice, taj dan je Dan slave - Atomske Banje i crkve
Presvete Bogorodice u Gornjoj Trepi, sa raznovrsnim sadrajima koji afirmiu i podiu nivo
leenja, kvalitet usluga i sadraje kulturno-zabavnih dogaaja.
CRKVA PRESVETE BOGORODICE
Nalazi se iznad samih izvora, u samom
podnoju izmeu planina Vujan i Bukovik, na desnoj
strani male reice Besni potok. Okolina crkve je
gusto poumljena ali plato na kome se ona nalazi je
gotovo ist. Vreme njene gradnje ne zna se sa
sigurnou.
Sama crkva je jednobrodna graevina,
zasvedena poluobliastim svodom koji je
poduhvaen jednim ojaavajuim lukom. Oltar ima
dve pravougaone nie. Zidana je od tesanog kamenatrahita, a pokrivena eramidom. Priprata koja je
dozidana, od opeke je, presvedena je plitkim,
segmentnim svodom.
Slika 9 Crkva Presvete Bogorodice9
Pokrivena je crepom.
Crkva nema kube, ima tri krsta na sljemenu. Nikit Milenkovi je sahranjen u crkvi sa desne
strane.Unutranjost crkve pored fresaka krase i stare ikone koje potiu iz manastira Vujna a delo
su slikara Jeremije Mihailovia, nastale dvadesetih godina XIX veka.

MANASTIR VUJAN
Manastir je posveen svetom Arhangelu Mihailu, a kao izuzetno
vredan kulturno-istorijski spomenik pod zatitom je drave.
Predpostavlja se da je napravljen u XIV veku. Pria se da je neki
isposnik na padinama Vujna uvao stoku i da mu se dopao isposniki
ivot, pa je podigao sebi bogomolju. Smatra se da njegove kosti
poivaju u dananjem manastiru. Manastir se u prvo vreme zvao
Obrovin, jer se i planina Vujan tako zvala.a o tom nazivu svedoi i jedan
kamen naen u blizini dananjeg manastira.
Sazidan je od lomljenog kamena. Jednobrodna je graevina, sa
odvojenim naosom od narteksa. Naos ima tri uzana traveja, apsida je
polukruna i spolja i iznutra. iznad narteksa uzdie se osmostrani, zidani
zvonik. Ispred priprate se nalazi mali drveni trem sa jednovodnim
krovom.(izvor: www.atomskabanjagornjatrepca.rs)
Slika 10 Manastir Vujan10
8

www.atomskabanjagornjatrepca.rs
www.atomskabanjagornjatrepca.rs
10
www.atomskabanjagornjatrepca.rs
9

SMETAJNI KAPACITETI
Specijalna bolnica za rehabilitaciju pored vrhunskih zdravstvenih usluga svojim gostima
nudi vrlo kvalitetan smetaj.
Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gornja Trepa" raspolae sledeim smetajnim
kapacitetima:
-Stacionar sa 104 postelja u jednokrevetnim,dvokrevetnim, visekrevetnim sobama i
apartmanima
-bungalovi sa 45 postelja
-wellness blok sa apartmanima i kompletnim wellness programom.
Ljubaznom uslugom ugostiteljskih radnika biete uslueni ukusnim specijalitetima iz domae
kuhinje restorana koji raspolae salom sa 160 mesta i terasom od 60 mesta. Atomska Banja
posreduje u smetaju gostiju u objekte privatnog smetaja koji raspolau sa ukupno 3000 leaja.

Slika 11 Smestajni kapaciteti - bungalovi 11

Slika 13 Smestajni kapaciteti - stacionar


11

www.atomskabanjagornjatrepca.rs
www.atomskabanjagornjatrepca.rs
13
www.atomskabanjagornjatrepca.rs
14
www.atomskabanjagornjatrepca.rs
12

Slika 12 Smestajni kapaciteti - stacionar12

13

Slika 14 Smestajni kapaciteti - stacionar14

10

TURISTIKI PROMET
U tabeli 1 prikazan je dolazak turista u banju u perodu od 2009-2010 godine.
Tabela 1. Dolasci turista u banju (izvor: www.atomskabanjagornjatrepca.rs)

U hiljadama VIII 2010

I-VIII 2010

VIII 2010-VIIII-VIII 2010-I2009


VIII-2009
Ukupno
2980
8308
110
105
Domai
2785
7632
109
102
Stani
195
676
124
141
Sledeca tabela predstavlja broj noenja turista takoe za period od 2009-2010 godine
Tabela 2. Noenja turista u banji (izvor: www.atomskabanjagornjatrepca.rs)

U hiljadama VIII 2010

I-VIII 2010

Ukupno
Domai
Strani

88888
80096
8792

30166
28012
2154

VIII 2010-VIIII-VIII 20102009


I-VIII 2009
111
104
110
100
124
150

Posmatrajui tabelu dolazi se do zakljuka da je banju u protekle dve godine posetilo vie
domaih nego stanih turista.
Trea tabela prikazuje rezultate anketiranja iz 2009 godine koje je sprovela turistika agencija iz
aka na turistima koji su u banji boravili prvi put i vie puta.
Tabela 3. Anketa (izvor: www.atomskabanjagornjatrepca.rs)

Anketni list za
2009 godinu
Uslovi smetaja
Usluge recepcije
Medicinske usluge
Restoranske usluge
Usluge odravanja

Prvi put u banji


Nije prvi put u banji
Leilite
Privatni smetaj Leilite
Privatni
smetaj
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

2 1
2
1
2
2

28
36
39
27
14

10
4
5
3
1

11
11
9
5
2

61 1
6 2 17
4 14
68
1 1 5 26
2 6
69
2 4 24 1 1 3
75
3 4 13
8
25 2 2 2
17 2

11

24
16
15
7
6

41
63 2
64
73
27 2

1
1
1
1

4
4
2
4
1

14
7
7
8
5

ZAKJUAK

Bez obzira to je ova banja smetena u trouglu vanijih gradova,potpuno je izolovana od


guve, velikih saobraajnica i raznih oblika zagaenja, te je pogodna za razvoj izletnikog i
rekreativnog turizma.
U okolini banje smetene su brojne atrakcije kako prirodne tako i kuturno-istorijske.
Jednom reju, ova banja i njena okolina imaju ogromnih potencijala da se razviju u jednu veliku
turistiku regiju.
Negativna strana svega je to to drava nema dovljno novca da pokrene bilo kakvu
kampanju koja bi afirmisala ovu banju.
Najvei kvalitet ove banje, lekovita voda i ukupni resursi koji blagotvorno deluju na
leenje, potencirani su strunou i zainteresovanou medicinskog, ugostiteljskog kadra i ostalih
slubi da svi pacijenti imaju najvee mogue dobrobiti za vreme leenja i rehabilitacije.

12

LITERATURA I IZVORI

Stojanovic V. (2006): Turizam i odrivi razvoj, PMF Novi Sad


http://www.atomskabanjagornjatrepca.rs/
http://www.cacak.org.rs/