You are on page 1of 1

Projektni rad- Prikaz filozofskog problema

Lukovi Aleksandra

IZLAGANJE

KRITIKO
MILJENJE

PREZENTACIJA
(VIZUELNA)

IZBOR
PROBLEMA

KRITERIJU
M

Uenici su
izabrali
problem koji se
nije pominjao
na asu, ve su
temu oblikovali
putem
samostalnog
istraivanja.
Uenici su se
potrudili da
drugim
uenicima to
bolje prikau
problem.
Pronali su
mnotvo slika,
skica, videoformata.
Uenici
pokazuju visok
stepen kritikog
miljenja,
pruaju svoja
objanjenja i
argumente i
sposobni su da
odgovore na
Uenici izlau
jasno, precizno,
zanimljivo.
Njihov javni
nastup je
uspean i
uspevaju da
odre panju.

Uenici su
izabrali
problem koji je
spomenut na
asu, ali nije
detaljno
analiziran.
Tema je
formulusana
Prezentacija
pokazuje
kreativnost i
elju da se
prikae
problem na
pravi nain.
Ipak, svi delovi
nisu usklaeni,
iako dobro
je
Uenici
razumeju i u
stanju su da
problematizuju.
Pruaju
argumente i
sposobni su da
sagledaju
problem iz vie
U izlaganju
uenika se vidi
struktura,
uspevaju jasno
da pokau
poentu. U
pojedinim
trenucima
deluju
nesigurno.

Uenici su
izabrali
problem koji je
obraivan na
asu ali ne
spada u one
najzastupljenije
. Tema je
tipino
Prezentacija je
nezanimljiva,
ima malo
dodatnih
sadraja i iz nje
se ne moe
zakljuiti ta je
za dati problem
manje a ta
vie
vano.
Uenici
pokuavaju da
daju doprinos,
ipak njihova
razmiljanja
nisu precizna,
niti pogaaju
sam problem.

Uenici su
izabrali poznat
problem koji je
detaljno
prikazan u
udbeniku ili je
obraivan na
asu i o kome
se moe
Prezentacija je
pretrpana
sadrajem.
izgleda kao da
su itavi delovi
kopirani sa
interneta. Ne
vidi se
struktura.
Nema
slika,
Uenici
neni
pokazuju
nikakvu
sposobnost
kritikog
miljenja,
deluje kao da
su sposobni
samo da
Uenici itaju
sa papira,
izlau nejasno i
deluje kao da
nisu dobro
pripremili svoje
izlaganje.

Uenici itaju
sa papira ili sa
prezentacije, ali
uspevaju da
izloe sutinu
problema na
tipian nain.