You are on page 1of 47

T.C.

CELAL BAYAR NVERSTES


SOSYAL BLMLER ENSTTS

LSANSST TEZ YAZIM KILAVUZU

Manisa, 2015

EK: 2 ( Kapak rnei)

T.C.
CELAL BAYAR NVERSTES
SOSYAL BLMLER ENSTTS
2 satr boluk braklr (Times New Roman 14 punto)
YKSEK LSANS / DOKTORA TEZ
..ANABLM DALI
.. PROGRAMI
9 satr boluk braklr (Times New Roman 12 punto)

TEZ BALII
..
5 satr boluk braklr (Times New Roman 14 punto)

Ad SOYAD
5 satr boluk braklr (Times New Roman 12 punto)

Danman
Do. Dr. Ad SOYAD
1 satr boluk braklr (Times New Roman 12 punto)

MANSA2015

EK: 4 ( Yksek Lisans Snav Savunma Tutana)


(Bu form enstit renci ileri tarafndan hazrlanp jriye verilecek, savunmadan sonra baarl
bulunduunuz takdirde doldurulmu ve imzalanm ekilde bastracanz tezin iine eklenecektir.)

TEZ SAVUNMA SINAV TUTANAI


Celal Bayar niversitesi Sosyal Bilimler Enstits / / tarih ve .. sayl
toplantsnda jrimiz tarafndan Celal Bayar niversitesi Lisansst Eitim ve
retim Ynetmeliinin 23. Maddesi gereince Enstitmz .. Anabilim
Dal

Program

rencisi

...

.
Konulu tezi incelenmi ve aday / /

tarihinde saat ......da/de jri nnde

tez savunmasna alnmtr.


Adayn kiisel almaya dayanan tezini savunmasndan sonra ........ dakikalk sre
iinde gerek tez konusu, gerekse tezin dayana olan anabilim dallarndan jri
yelerine sorulan sorulara verdii cevaplar deerlendirilerek tezin,
BAARILI olduuna

OY BRL

DZELTME yaplmasna
RED edilmesine

OY OKLUU
ile karar verilmitir.

**

* Bu halde adaya 3 ay sre verilir.


** Bu halde adayn tez konusu deitirilir veya adayn istei halinde tezsiz
yksek lisans programna geii salanr.
BAKAN

YE
Evet

YE
Hayr

Tez, burs, dl veya Tevik programna (Tba, Fullbright vb.) aday olabilir.
Tez, mutlaka baslmaldr.
Tez, mevcut haliyle baslmaldr.
Tez, gzden geirildikten sonra baslmaldr.
Tez, basm gereksizdir.

EK: 5 (Tez Veri Giri ve Tez Yaynlama zin Formu)

Bu sayfaya Yksekretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinden alnan Tez Veri Giri
ve Yaynlama zin Formu konulacaktr. (Tezin CDye ekilmi pdf formatnda bu
belge yer almayacaktr.) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ balantsndaki
belge doldurularak 3 adet kts alnp imzalanacak; bunlardan biri Enstitye teslim
edilecek olan tez nshasna konulacak; kalan iki kopya ise Enstitye teslim
edilecektir.

EK: 6 (Yemin Metni)

YEMN METN

Yksek Lisans / Doktora tezi olarak sunduum ............................................. adl


almann, tarafmdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykr decek bir yardma
bavurmakszn yazldn ve yararlandm eserlerin bibliyografyada gsterilen
eserlerden olutuunu, bunlara atf yaplarak yararlanm olduumu belirtir ve bunu
onurumla dorularm.

.../.../20..
Ad Soyad
mza

EK: 7 (Trke zet)


ZET
(Bold, Times New Roman, 12 Punto)
TEZN BALII
(zet ksmnda; tezin amac, blmleri, yntemi ve ulalan sonular hakknda
ksaca bilgi verilir.)

EK: 8 (Abstract)

ABSTRACT
(Bold, Times New Roman, 12 Punto)
TITLE OF THESIS
( Abstract ksmnda; tezin amac, blmleri, yntemi ve ulalan sonular hakknda
ksaca bilgi verilir.)

EK: 9 (nsz/Teekkr Metni)


TEEKKR (rnek)
-Bir satr boluk almamn her aamasnda bana destek olan, bilgi ve deneyimleri ile yol
gsteren danman hocam Sayn Prof. Dr. . ya, bilgi ve
tecrbesi ile lisansst renim hayatmn tm zorlu aamalarnda maddi manevi her
ynden yardmc olan, tecrbeleri ile beni aydnlatan ve desteini hi eksik etmeyen,
kendisini tanmaktan byk onur duyduum sevgili hocam Sayn Do.
Dre, yksek lisans eitimim srasnda destei ve ariv
belgelerinin transkripsiyonu aamasnda yardmlarn esirgemeyen Sayn Yrd. Do.
Dr. ..e, almalarm srasnda manevi desteini her
zaman hissettiim deerli arkadam .a, renim hayatm boyunca
beni maddi ve manevi olarak destekleyen ve hep yanmda olan aileme yrekten
teekkr ederim.
Paragraf ba (1,25 cm) girintisi ve paragraflar aras bir satr boluk
braklmal, eer tez projesi bir kurum veya kurulu (TBTAK, BAP, vb.)
tarafndan desteklenmise sz konusu kurum veya kurulua teekkr edilmeli,
proje numaras mutlaka belirtilmelidir. Teekkr blm tek satr aralkl
olarak Times New Roman yaz karakteri ile yazlmaldr.

Teekkr metni bittikten sonra


2 satr boluk braklarak
Ad SOYAD yazlr.

Ad SOYAD
Manisa, 20

LSANSST TEZ YAZIM KILAVUZU

indekiler
EKLER LSTES ........................................................................................................................... 1
GR ......................................................................................................................................... 1
BRNC BLM
BM VE GRN
1.1.KIDIN NTELKLER.......................................................................................................... 2
1.2. METN SAYFALARININ DZENLENMES............................................................................. 2
1.3. BALIKLANDIRMA YNTEMLER ....................................................................................... 3
1.4. METN KISALTMALAR ................................................................................................... 4
1.5. ATIF USULLER ................................................................................................................... 5
1.5.1. Dipnot Yntemi .......................................................................................................... 5
1.5.2. Metin i Yntem ........................................................................................................ 9
1.6. SAYFA NUMARALARI ....................................................................................................... 10
1.7. TABLO VE EKLLER (GRSEL MALZEME) ........................................................................ 12
1.8. TEZN CDYE KAYDEDLMES ............................................................................................ 13
KNC BLM
ERN DZENLENMES
2.1. N SAYFALAR .................................................................................................................. 14
2.1.1. Kapak Sayfas............................................................................................................ 14
2.1.2 Kapak Sayfas ......................................................................................................... 14
2.1.3. Tez Onay Sayfas....................................................................................................... 14
2.1.4. Yemin Metni ............................................................................................................. 14
2.1.5. zet .......................................................................................................................... 15
2.1.6. nsz/Teekkr ....................................................................................................... 15
2.1.7. indekiler Listesi ...................................................................................................... 15
2.1.8. Ksaltmalar ............................................................................................................... 15
2.1.9. Tablolar Listesi ......................................................................................................... 15
2.1.10. ekiller Listesi ......................................................................................................... 16
2.1.11. Ekler Listesi............................................................................................................. 16
2.2. METN.............................................................................................................................. 16

2.2.1. Giri .......................................................................................................................... 16


2.2.2. Tez Metni (Ana ksm) .............................................................................................. 16
2.2.3. Sonu ve neriler ..................................................................................................... 17
2.3. KAYNAKA VE EKLER ....................................................................................................... 17
2.3.1. Kaynaka .................................................................................................................. 17
2.3.1.1. Klasik Yntem .................................................................................................... 18
2.3.1.2. Gncel Yntem .................................................................................................. 20
2.3.2. Ekler ......................................................................................................................... 22
2.4. NTHAL ........................................................................................................................... 22
EKLER...................................................................................................................................... 24
Tez Srt rnek ........................................................................................................................ 27
EK: 4 ( Yksek Lisans Snav Savunma Tutana) ..................................................................... 28
EK: 4 ( Doktora Snav Savunma Tutana) .............................................................................. 29
EK: 7 (Trke zet) ................................................................................................................. 32
EK: 8 (Abstract) ...................................................................................................................... 33

EK: 10 (Simgeler ve Ksaltmalar; alfabetik srayla verilmelidir.)


SMGELER VE KISALTMALAR DZN
1 satr boluk braklr (Times New Roman 12)
AB
Avrupa Birlii
ABD

Amerika Birleik Devletleri

BDT

Bamsz Devletler Topluluu

byy.

Basm Yeri Yok

ev.

eviren

Haz.

Hazrlayan

RF

Rusya Federasyonu

Sad.

Sadeletiren

1,5 satr aralkl, 12


punto Times New
Roman

EKLER LSTES
EK 1: D Kapak rnei
EK 2: Kapak rnei
EK 3: Tez Srt rnei
EK 4: Yksek Lisans Tez Onay Sayfas
EK 4: Doktora Tez Onay Sayfas
EK 5: Tez Veri Giri ve Yaynlama zin Formu
EK 6: Yemin Metni
EK 7: Trke zet
EK 8: ngilizce zet (Abstract)
EK 9: nsz/Teekkr Metni
EK 10: Simge ve Ksaltmalar

GR
Lisansst Tez Yazm Klavuzu Kullanclarna;
Bu tez yazm kurallar Celal Bayar niversitesi Sosyal Bilimler
Enstitsnn (SBE) eitli Anabilim dallarnda tamamlanan lisansst tezlerin
yazmnda birlii salamak amacyla hazrlanmtr.
Celal Bayar niversitesi Sosyal Bilimler Enstitsne teslim edilecek tezlerin
kabul edilebilmesi iin, bu klavuzda belirtilen biimsel kurallara ve yazm
kurallarna uygun olarak hazrlanm olmalar gerekir. Aratrmaclar tarafndan
hazrlanan tez almalar, yazm kurallarnda gsterilen kurallar erevesinde ele
alnmal; daha nce hazrlanan tezler/projeler ekil bakmndan rnek
alnmamaldr. Elinizdeki bu klavuz sz edilen kurallar dikkate alnarak
hazrlanm olmas bakmndan rnek tekil edebilir.
Tezin teslim aamasnda, sonradan ortaya kabilecek problemlerin
engellenmesi iin, rencilerin tezlerini ciltlemeden nce bir kopyasn renci
ilerine getirerek biimsel kurallara uygunluunu kontrol ettirmeleri tavsiye edilir.
Metnin

hazrlanmasnda

Dokuz

Eyll

niversitesi

Sosyal

Bilimler

Enstitsnn ilgili klavuzundan yararlanlmtr. Bu vesileyle Dokuz Eyll


niversitesi Sosyal Bilimler Enstitsne ve almada emei bulunan herkese
teekkr ediyoruz.

BRNC BLM
BM VE GRN
1.1. KIDIN NTELKLER

Hazrlanacak tezlerin yazm ve basmnda (A4) standardnda (219x298mm)


kt kullanlr. Ciltlenip kesim yaptktan sonra tezlerin son boyutlar (205x290mm)
olmaldr.
1.2. METN SAYFALARININ DZENLENMES
Metnin yazmnda sayfann tek yz kullanlmaldr. Tezin ktsnn
alnmasnda laser yazclardan yararlanlmas tavsiye edilir. Yazmda u ltlere
uyulmaldr:
Kelime lem Yazlm:

Word for Windows

Kenar Boluklar:

st boluk:

2,5 cm

Alt boluk:

2,5 cm

Sol:

4 cm

Sa:

2,5 cm

Karakter:

Arial veya Times New Roman

Punto:

Arial karakterinde 11 punto,


Times New Roman karakterinde 12 punto

Satr Aralklar:

1,5

Paragraf Aralklar:

Paragraflar arasnda boluk braklmamal (nce 0nk,


sonra 0nk).

Paragraf Girintisi:

1,25 cm

Paragraf Dzen:

ki yana yaslanm

Sayfa Numaras:

Sa alt ke (Altbilgi: (1,25 cm)

Yaz Rengi:

Siyah

Yazmda uzun izelgeler, uzun alntlar, dipnotlar, tek aralkta yazlmaldr.


Paragraf balarnn 1,25 cm ieri alnarak yazlmas, her virglden ve noktadan sonra
bir boluk braklmas gerekmektedir.
2

1.3. BALIKLANDIRMA YNTEMLER

Balklandrma yntemi olarak ondalk sistem veya harf sistemi kullanlabilir.


Aratrmaclar, almalarnn nitelii dorultusunda uygun grd balklandrma
yntemini seebilir.
GR

ve

SONU

balklar

ayr

bir

blm

olmadndan

numaralandrma yaplmaz.
Bunlarn dndaki tm balklar numaralandrlmal, blm bal ve birinci
derece alt bal oluturan cmlenin tm BYK HARFLERLE ve KOYU
(BOLD) yazlmaldr. kinci derece alt balklardan itibaren balklar lk Harfleri
Byk ve Koyu (Bold) yazlmaldr. Alt alta gelen balklar ve balk ile metnin
arasnda bir satr ara verilmelidir.
Sayfann alt ksmna gelen alt balklardan sonra en az iki dolu satr olmal ya
da metne yeni sayfadan balanmaldr.
Tezin BLM BALIKLARI sayfann ortasna yazlmak kaydyla, GR,
SONU, KAYNAKA balklar ve BRNC DERECE ALT BALIKLAR en
sola yasl olarak yazlmal ve birinci dereceden sonraki balklarn tm 1,25 cm
ieriden hizalanarak

yazlmaldr. Ancak iindekiler blmnde,

aadaki

rneklerde gsterildii gibi, birinci dereceden sonraki balklar her derece iin daha
ieriden hizalanmaldr. Alt balklar en az iki maddeden olumaldr.
indekiler ksmnn oluturulmasnda MS Word programnn otomatik balk
(yaz ve balk stilleri penceresinden) ve iindekiler oluturma (bavurular
penceresinden) zelliinden yararlanlabilir.

HARF SSTEM
BRNC BLM
BRNC BLM BALII
I. BRNC DERECE ALT BALIK
A. kinci Derece Alt Balk
1. nc Derece Alt Balk
a. Drdnc Derece Alt Balk
(1) Beinci Derece Alt Balk
(i) Altnc Derece Alt Balk
(ii) Altnc Derece Alt Balk
ONDALIK SSTEM
BRNC BLM
BRNC BLM BALII
1.1. BRNC DERECE ALT BALIK
1.1.1. kinci Derece Alt Balk
1.1.1.1. nc Derece Alt Balk
1.1.1.2. nc Derece Alt Balk
1.1.2. kinci Derece Alt Balk
1.2. BRNC DERECE ALT BALIK
KNC BLM
KNC BLM BALII
2.1. BRNC DERECE ALT BALIK
2.1.1. kinci Derece Alt Balk
2.1.1.1. nc Derece Alt Balk
1.4. METN KISALTMALAR
Metin iinde ksaltma kullanldnda, ilk ksaltmaya konu olan ifade tam
almyla yazlmal ve ksaltma parantez ierisinde belirtilmelidir.
4

1.5. ATIF USULLER


Tezlerde dipnot yntemi ve metin ii yntem olmak zere iki farkl yntem
kullanlabilir. Aada her iki kaynak gsterme yntemi rneklerle aklanmtr. Tez
yazm ile ilgili belirtilmeyen dier konularda bilimsel aratrma ve yazma kurallar
esas alnmaldr.
1.5.1. Dipnot Yntemi
Dipnotlar tm metin iin (1)den balayarak numaralandrlr. Dipnotlarda
yaz boyutu olarak tezin yazld yaz karakteri Times New Roman iin 10, Arial
iin 9 punto kullanlr.
Bu yntemde bir konuya ilikin aklama yaplmas istendiinde aklama
sayfa altna dipnot olarak verilebilir. Ayrca aklama bittikten sonra bkz. denilerek
kaynakaya yer verilir.
Bu yntemde ayn kaynaa ikinci kez atf yapldnda a.g.e. (ad geen eser)
ve a.g.m. (ad geen makale) eklindeki ksaltmalar kullanlmamaldr. Ayrca ve
dierleri, Cilt, Say gibi ifadeler ksaltma kullanlmadan ak ekilde
yazlmaldr.
- Alnt yaplan kaynak metinde ilk kez kullanldnda, dipnotta kaynakla ilgili tm
bilgilere yer verilir. rnek iin dipnota baknz.1
- Ayn kaynaa ikinci kez atf yapldnda yazarn soyad ve atfta bulunulan eserin
sayfa numaras yazlr. rnek iin dipnota baknz.2
- Ayn yazarn birden fazla eseri kullanlmsa, ikinci kez bu eserlere bavurulurken
Yazarn Soyad, Eserin Adn Anmsatacak Kelime/ler veya Basm Yl, Sayfa
Numaras eklinde kaynak gsterilir.
rnek:
Zeki Velidi Togan, Umumi Trk Tarihine Giri, Enderun Kitabevi, stanbul, 1981, s.195.
Zeki Velidi Togan, Trkln Mukadderat zerine, Kay Yaynevi, stanbul, 1970, s.72.
Togan, Umumi Trk, s.171.
1
2

lber Ortayl, mparatorluun En Uzun Yzyl, Tima Yaynlar, stanbul, 2014, s. 55.
Ortayl, s. 63.

Togan, 1981, s.171.

- Ayn soyad tayan birden fazla yazar olmas halinde ayn soyad tayan ikinci
yazara ilk kez atfta bulunulurken kaynak bilgileri Yazarn Ad Soyad, Kitabn Ad,
Bask Says, Yaynevi, Basm Yeri, Yl, Sayfa Numaras yazlr. Bu esere ikinci
kez atfta bulunulduunda, Yazarn Adnn lk Harfi, Soyad, Sayfa Numaras
verilmelidir.
rnek:
. Doan, s.101 , R. Doan, s. 23

- ki yazarl esere atfta bulunulurken, Birinci Yazarn Ad Soyad ve kinci Yazarn


Ad Soyad, Kitabn Ad, Bask Says, Yayn Evi, Basm Yeri, Yl, Sayfa Numaras
yazlr.
rnek:
Glten Kazgan ve Natalya Ulenko, Dnden Bugne Trkiye ve Rusya, Bilgi Kitabevi, stanbul,
2003, s. 32.

- kiden fazla yazar olan bir esere metin iinde atfta bulunulurken istee bal
olarak tm yazarlar belirtilebilecei gibi ilk yazarn ad, soyad tam yazlp sonuna
ve dierleri ifadesi eklenebilir. lk Yazarn Ad Soyad ve dierleri, Kitabn Ad,
Yaynevi, Basm Yeri, Yl, Sayfa Numaras eklinde atf yaplr. Daha sonraki
atflarda Yazarn Soyad ve dierleri, sayfa numaras eklinde atfta bulunulur. Bu
kural kaynaka iin geerli olmayp, kaynakada tm yazar isimlerinin yazlmas
gereklidir.
rnek 1:
Cemil ztrk ve dierleri, Trk Tarihi ve Kltr, Pegem Akademi, Ankara, 2011, s. 63.

rnek 2:
ztrk ve dierleri, s. 117.

- Bir eserde birden fazla sayfaya atfta bulunulmas halinde aadaki yntemler
uygulanr:
a) Ard ardna birka sayfaya atfta bulunulabilir bu durumda sayfa aral ss.
ksaltmasyla birlikte gsterilir.
rnek:
Atay, ss. 50-55.

b) Ayn eserde birka sayfaya ayr ayr atfta bulunulabilir.


6

rnek:
Atay, ss. 51, 53, 56.

- Kitabn birden fazla basm yaplmsa bask says belirtilmelidir.


rnek:
Halil Seyidolu, Bilimsel Aratrma ve Yazma El Kitab, 7. Bask, Gzem Yaynlar, stanbul,1997,
s. 159.

-Bildiri, konferans, kongre, sempozyum kitaplarnn bir blmne yaplan atflar


aadaki gibi gsterilir:
rnek:
Halil Saraslan, KTlerin zelletirilmesinde Sistematik Bir Yaklam, zelletirme
Sempozyumu Kitab, Celal Bayar niversitesi ..B.F. ve Dokuz Eyll niversitesi ..B.F. Maliye
Blm, Manisa, 28-29 Nisan 1994, s. 186.

- Atfta bulunulan eserin yazarnn adnn belli olmamas halinde, Bavurulan


Metnin Bal, Kitabn Ad, Yaynevi, Basm Yeri, Yl, Sayfa numaras eklinde
atfta bulunulur.
rnek:
Avrupada Dil renimi, Avrupa Dergisi, Aralk 1978, ss. 15-16.

- Yazar bir kurum ise, yazarn soyad yerine kurumun ad yazlr.


rnek:
Avrupa Komisyonu Trkiye Temsilcilii, AB Adalet ve ileri Politikas-zgrlk, Gvenlik ve
Adalet Alan, Avrupa Komisyonu Trkiye Temsilcilii Yaynlar, Ankara, 2000, s. 3.

- Derleme (editrl) yaynlara atfta bulunurken derleyen anlamnda (Der.), editr


anlamnda (Ed.) ifadesi kullanlr.
rnek:
Mehmet Altan (Ed.), Hukuk Devleti, Akademi Yaynlar, stanbul, 2006, s. 40.

- Derleme (editrl) kitap iinde bir blmden yararlanldnda aadaki ekilde


dipnot yazlr:
rnek:
Ahmet Livaneli, Devlet ve Piyasa, Hukuk Devleti, (Ed. Mehmet Altan), Akademi Yaynlar,
stanbul, 2006, s. 40.

-eviri kitaplara atfta bulunulmas halinde eviren, (ev. ) eklinde ksaltlr.


rnek:
Walter Benjamin, Pasajlar, (ev., Ahmet Cemal), Yap Kredi Yaynlar, stanbul, 1995, s. 52.

-Orijinal kaynaa ulalamamas durumunda yaplan aktarmalar dipnotta aadaki


ekilde gsterilir:
rnek:
Ahmet Livaneli, Hukuk Devleti, Akademi Yaynlar, stanbul, 2003, s.40dan aktaran Mehmet Altan,
Piyasa ve Devlet, Bilim Yaynlar, stanbul, 2006, s. 99.

- Yaynlanmam tezlerden yaplan atflarda tezin yksek lisans ya da doktora tezi


olduu ve yaynlanmad belirtilmelidir. (Yaynlanm tezlerde kaynak gsterme
kitapta olduu gibi yaplr.)
rnek:
Ramazan Ekinci, Uakzde Hasbin Zeyl-i akik (nceleme-Metin-Dizin), (Yaymlanmam
Doktora Tezi), Celal Bayar niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Manisa, 2014, s. 32.

-Sreli yaynlardan atflar u ekilde yaplr:


rnek:
Zafer Atar, Ermenilerin Azerbaycanda Yapt Katliamlarn Soruturulmas (1918-1920), C.B..
Sosyal Bilimler Enstits Dergisi, Cilt:13, Say:1, 2015, s. 280.

- nternet alntlarnda internetten alnt yapld tarih parantez iinde ve internet


adresinin sonunda verilmelidir. Yazarn Ad Soyad, Alnt Yaplan Kaynan
Bal, varsa Kaynan Tarihi, Eriim Adresi (Eriim tarihi gn.ay.yl olarak) ve
varsa Sayfa Numaras.
rnek:
TSAD, AB Komisyonunun Raporu ile AB-Trkiye likilerinde Tarihsel Bir Aama
Kaydedilmitir, Basn Blteni, 06.10.2004,
http://www.tusiad.org/internet.nsf/0ce54dd76703eef8c225669b0026d587/2ef1340e85d2053ec2256b2
2004abd42/$FILE/duyuruno104.pdf, (30.08.2007), s.1.

- nternette yaynlanan bir gazeteden alnt yapldysa, Yazarn Ad Soyad,


Makalenin Ad, Gazetenin Ad, Gazetenin Yayn Tarihi, Eriim Adresi (Eriim
tarihi gn.ay.yl olarak).
rnek:
Hasan Pulur, Ermeni Sorunu, Milliyet, 01.04.2015, http://www.sanalbasin.com/ermeni-sorunu9236740/, (05.04.2015).

1.5.2. Metin i Yntem


Metin ii yntemde parantez iinde kaynak gsterimi yaplr. Atflar tez
metninde kullanlan punto ile yazlr. Bir konuya ilikin aklama yaplmas
istendiinde sayfa altna dipnot verilebilir.
Bu yntemde, metin iinde alnt sonrasnda Yazarn Soyad, Basm Yl:
Sayfa Numaras parantez iinde verilir.
rnek:
...Birok alt kltr ve kar kltr alanlaryla gnmz toplumlar oulcu toplum
yapsn oluturmaktadr (Erolu, 1996: 26).
- Yazar bir kurum ise, yazarn soyad yerine kurumun ad yazlr.
rnek:
vardr (Avrupa Komisyonu Trkiye Temsilcilii, 2000: 3).
- ki yazarl esere atfta bulunulurken, Birinci Yazarn Soyad ve kinci Yazarn
Soyad, Basm Yl: Sayfa Numaras belirtilir.
rnek:
vardr (Kazgan ve Ulenko, 2003: 32).
- kiden fazla yazar olan bir esere metin iinde atfta bulunulurken istee bal
olarak tm yazarlar belirtilebilecei gibi lk Yazarn Soyad ve dierleri (veya vd.),
Basm Yl: Sayfa Numaras eklinde ksaltma da yaplabilir.
rnek:
. Bunlardan ilki farkllklarn tespiti, dieri ilikilerin incelenmesidir (Altunk ve
dierleri, 2001: 141).
veya
. Bunlardan ilki farkllklarn tespiti, dieri ilikilerin incelenmesidir (Altunk
vd., 2001: 141).
- Metin iinde birden fazla kaynaa bavuruluyorsa parantez iinde lk Eserin
Yazarnn Soyad, Basm Yl: Sayfa Numaras; kinci Eserin Yazarnn Soyad,
Basm Yl: Sayfa Numaras; nc Eserin Yazarnn Soyad, Basm Yl: Sayfa
Numaras belirtilir. Yazarlarn soyadlar alfabetik sralamaya gre verilmelidir.
9

rnek:
. Ekonomik btnlemenin baars statik ve dinamik etkinliine baldr (Gran,
1999: 41; Walther, 2002: 426).
- Ayn yazarn ayn yla ait birden fazla eseri kullanlmsa, her bir eseri iin ayr bir
harf (a, b, c, ) eserin basm ylnn yanna yazlmaldr.
rnek:
(Gillespie, 1997a: 25). ve (Gillespie, 1997b: 58).
- Ayn soyad tayan birden fazla yazar olmas halinde yazarlarn adlarnn ilk
harfleri de kullanlr. Yazarn Adnn lk Harfi, Soyad, Basm yl: Sayfa Numaras
verilmelidir.
rnek:
(E. Gkmen, 2007: 101; M. Gkmen, 2014: 23).
- Orijinal kaynaa ulalamamas durumunda yaplan aktarmalar aadaki ekilde
gsterilir:
rnek:
(Metin iinde bahsedilirse) Livaneli (2001)ye gre (aktaran Altan, 2006: 40).
(Metin iinde bahsedilmezse) (Livaneli, 2001den aktaran Altan, 2006: 40).

1.6. SAYFA NUMARALARI

Tezin yaz karakteri ile sayfa numaralarnn yaz karakteri ayn olmaldr.
Tm sayfa numaralar sayfann alt ortasna metinde kullanlan punto ile yazlmaldr.
D kapak sayfas ile cildin bana ve sonuna konan bo sayfalara sayfa
numaras verilmez; dier sayfalar srayla numaralandrlr.
kapak sayfas ve tez onay sayfasna numara verilecek, ancak sayfaya
yazlmayacaktr.
Yemin Metni, zet, ngilizce zet, indekiler, Ksaltmalar, Tablolar Listesi,
ekiller Listesi ve Ekler Listesi kk harf Romen rakamlar iii eklinde
numaralandrlr.

10

GR blmnde sayfa numaras 1den balar ve buradan itibaren metnin


dier sayfalarna Arap rakamlar (1, 2, 3, 4, ...) srayla verilir. EK veya EKLER
yazsnn yer ald sayfaya numara verilmez.
Sayfalarn numaralandrlmas ile ilgili verilen bilgiler aadaki ekilde
zetlenebilir:
n sayfalar:
DI KAPAK SAYFASI (sayfa numaras verilmez)
KAPAK SAYFASI (sayfa numaras (ii) eklinde verilir, ancak sayfaya yazlmaz)
TEZ ONAY SAYFASI (sayfa numaras (iii) eklinde verilir, ancak sayfaya
yazlmaz) (Bu form, savunmadan sonra baarl bulunduunuz takdirde
bastracanz tezin iine eklenecektir.)
TEZ VER GR ve YAYINLAMA ZN FORMU

iv

(Bu form, savunmadan sonra baarl bulunduunuz takdirde bastracanz


tezin iine eklenecektir.)
YEMN METN (sayfa numaras (v) eklinde verilir, ancak sayfaya yazlmaz)

TRKE ZET

vi

NGLZCE ZET

vii

NSZ/TEEKKR METN

viii

NDEKLER

ix

KISALTMALAR

TABLOLAR LSTES

xi

EKLLER LSTES

xii

EKLER LSTES

xiii

Metin Sayfalar
GR 1den balayarak BLMLER, SONU, KAYNAKA Arap Rakamlar
(1,2,3,..) ile numaralandrlr.

EKLER (EK/EKLER yazsnn bulunduu sayfaya sayfa numaras verilmez.)

11

1.7. TABLO VE EKLLER (GRSEL MALZEME)

Tablo, alma blmnde ve eklerinde kullanlan saysal verilerin


sralanmasdr. Ayn ya da benzer verilerin birden fazla tabloda sunulmamasna ve
bir iki cmlede zetlenebilecek verilerin tablo halinde gsterilmemesine zen
gsterilmelidir.
ekil, alma btnnde ve eklerinde kullanlan ak emas, grafik, harita,
fotoraf, izim vb. grsel malzemelerin tmn ierir.
Tablolar ve ekiller Listesi, indekiler Listesinde KISALTMALARdan
sonra ve EKLER LSTESnden nce yer alr. Tablolar Listesinde yukardaki
Tablo tanmna uyan saysal deerler, ekiller Listesinde ise, ekil tanm
iinde yer alan ak emalar, grafikler, haritalar, fotoraflar ve izimler,
alt gruplara ayrtrlarak kendi iinde sralanr ve numaralandrlr (Tablo 1, Tablo 2;
ekil 1, ekil 2; Fotoraf 1, Fotoraf 2, gibi).
Metne koymak iin fazla uzun olduu dnlen grsel malzemeler, anket,
grme formlar, veriler ve alntlarn EKLERde yer almas daha uygundur.
Tablolar: Tablo numaras ve bal, tablonun hemen stnde yer alr. Tablo
numaralarna Arap rakamlar (1, 2, 3) verilir. Tablonun numaras ve ad koyu
(bold) yazlr. Tablolarda kullanlan verilerin kayna, tablonun sol alt kesinde
belirtilir. Tablonun bal ve kayna yazlrken her kelimenin ilk harfi byk
yazlr. Kaynak gsterimi tezin tamamnda kullanlan atf yntemine uygun olarak
yaplr. Tablo bal ve kaynann tamam tezin puntosundan daha kk bir punto
ile yazlmaldr. Tablolar mmknse bir sayfaya sdrlmaldr.
rnek balk:
Tablo 1: GSYH Byme Oranlar
Tablo 1: GSYH Byme Oranlar

rnek kaynak (dipnot yntemi ile):


- (Kaynaa ilk kez atfta bulunulduunda)
Kaynak: Durmu Tezcan ve dierleri, nsan Haklar El Kitab, Sekin Yaynclk, Ankara, 2006, s.
10.

- (Kaynaa daha nce atfta bulunulduunda)


Kaynak: Tezcan ve dierleri, s. 11.

12

rnek kaynak (metin ii yntemi ile):


Kaynak: Erolu, 1996: 26.

Tablolarn iindeki yazlar Times New Roman karakteri iin 6 ile 11 punto
aralnda, Arial karakteri iin 5 ile 10 punto aralnda yazlmaldr.
ekiller: ekil numaras ve bal, eklin hemen stnde yer alr. eklin kayna sol
alt kede belirtilir. Kaynak gsterimi tezin tamamnda kullanlan atf yntemine
uygun olarak yaplr. ekil numaralarna Arap rakamlar (1, 2, 3) verilir. ekil
numaras ve ismi koyu (bold) yazlr. ekil ad ve kayna tezin puntosundan daha
kk bir punto ile yazlmaldr.
rnek:
ekil 1: Alglanan Hizmet Kalitesinin Belirleyicileri
ekil 1: Alglanan Hizmet Kalitesinin Belirleyicileri

rnek:
Kaynak: Atay, 1978, s. 47.
Kaynak:

Erolu, 1996: 26.


Tablo veya eklin dikey veya yatay yerletirilmesi, sayfa numarasnn yerinde

herhangi bir deiiklik yaratmamaldr. Ayrca tablo ve ekillerde balk


olabildiince ksa tutulmaldr.
1.8. TEZN CDYE KAYDEDLMES
Savunmada baarl bulunan;
* Tezin tamam pdf formatnda kaydedilmi olarak, 2 CD iinde teslim edilmelidir
* Tezin tamam aada belirtilen dosya balklar ad altnda dzenlenerek CDye
kaydedilmelidir. Toplam 2 adet CDnin, tez teslim edilirken ilgili birime teslim
edilmesi zorunludur.
Tezin tamamnn dosya adnn isimlendirilmesi: ad_soyad_tez.pdf

13

KNC BLM
ERN DZENLENMES

2.1. N SAYFALAR
n sayfalar aada belirtilen ve rnekleri ekler ksmnda verilen onbir alt
ksmdan meydana gelir.

2.1.1. Kapak Sayfas

D kapak sayfas; niversite, Enstit, Anabilim Dal, Program ad, tezin


doktora, yksek lisans tezi olduu, aratrmann tam ve ak ismi, aratrmacnn ad
soyad, danmanlarn ad soyad (2. Tez danmanlk grevini yrtenlerin ad ve
soyadlar da 2. Danman olarak n kapakta yer almaldr) ve aratrmann yeri ve
tarihini (yl olarak) iermelidir.
Trke programlarn tez kapaklarnda tm bilgiler Trke yazlmaldr
(EK 1).
2.1.2. Kapak Sayfas
Kapak Sayfas; d kapak formunda A4 kdna baslr (EK 2)
2.1.3. Tez Onay Sayfas
Tez Onay Sayfas, savunmadan sonra baarl bulunduunuz takdirde renci
leri biriminden alnarak baslacak tezin iine eklenecektir (EK 4).

2.1.4. Yemin Metni

Yksek Lisans ve Doktora Yemin Metnine ilikin rnek EK 6 da verilmitir.

14

2.1.5. zet

Trke yazlan tezlerde ncelikle Trke zet (EK 7) yer alr. ngilizce
yazlan zet ise EK 8 de ( Abstract) gsterildii ekilde hazrlanr.
zette aratrma sorusu, yntem, sonular ve dnceler ksaca yer alr. Tez
zeti 250 kelimeyi gememelidir.
Hem orijinal dilde hem de farkl dilde yazlan zetlerde zetin tamam koyu
(bold) olarak yazlmaldr. Her iki dildeki zetlerin banda tezin ad yer almaldr.
(EK 7 ve EK 8)
2.1.6. nsz/Teekkr

nsz bal altnda ksaca almann amac, nemi ve blmlerinden


bahsedilerek sonunda teekkr ksm bulunabilir.
Eer tez proje eklinde bir kurum veya kurulu (TBTAK, BAP, vb.)
tarafndan desteklenmise sz konusu kurum veya kurulua proje numaras
belirtilerek mutlaka teekkr edilmeli, bu ksm ayr bir metin halinde yazlmaldr.
rnek bir teekkr metni EK 9da yer almaktadr.

2.1.7. indekiler Listesi

NDEKLER yukarda gsterildii ekilde yazlmaldr.


2.1.8. Ksaltmalar
KISALTMALARa ilikin rnek EK 10da verilmitir.

2.1.9. Tablolar Listesi


TABLOLAR LSTES

eer tablo kullanlmsa daha nce belirtildii

ekilde hazrlanmaldr.

15

2.1.10. ekiller Listesi

Eer ekil kullanlmsa, EKLLER LSTES daha nce belirtildii


ekilde hazrlanmaldr.

2.1.11. Ekler Listesi

EKLER LSTES daha nce belirtildii ekilde hazrlanr.


2.2. METN
2.2.1. Giri
GR (ngilizce tezlerde INTRODUCTION) bal, sayfann ilk
satrna yerletirilir. Metin balktan bir aralk aadan balar. Giri ayr bir blm
deildir, numaralandrma yaplmayacaktr. Giri iinde almann amac, yntemi
gibi alt balklar yaplmak istenirse kk harf a, b, eklinde alt balklar
yaplabilir. Blmler Giriten sonra balar.
2.2.2. Tez Metni (Ana ksm)
Tez metni, iindekiler listesinde tanmlanan blmler ve alt blmler ile
btn tablolar, ekiller ve dipnotlar ierir. Metinde kaynaklarn ve dipnotlarn verili
biimi 1.5. Atf Usulleri bal altnda, tablolar ve ekillerin verilii 1.7. Tablolar
ve ekiller (Grsel Malzeme) bal altnda ayrntsyla anlatlmtr.
Ana ksmn alt blmlerinde nce kuramsal nitelikteki blme yer verilir.
Bylece aratrmann kuramsal erevesi izilir. Bu blm bir tarihe niteliinde de
olabilir. Eer aratrmada uygulama kullanlmsa, kuramsal nitelikteki blm/lerin
ardndan uygulama blmne yer verilir.

16

2.2.3. Sonu ve neriler


Sonu ksmnda aratrma srecinde elde edilen bulgularla varlan sonular
aklanr, neriler gelitirilir. Sonu ayr bir blm deildir, SONU bal ayrca
numaralandrlmaz.
2.3. KAYNAKA VE EKLER
2.3.1. Kaynaka
Konuya ilikin dier kaynak ve almalar dorudan alnt yaparak veya
atfta bulunarak kullanan aratrmaclar, bu kaynaklarn listesini KAYNAKA
(ngilizce tezlerde REFERENCES) bal altnda almalarna eklemelidirler.
Kaynak aralklarnda bo bir satr braklmaldr. Seilen atf yntemine bal olarak
yararlanlan kaynaklarn bilgileri aada yer alan iki ynteme bal kalnarak yazlr.
Kaynak bilgileri verilirken yazarn soyad ve ad yer deitirir. ok yazarl
kaynaklarda, yalnzca ilk yazarn soyad ve ad yer deitirir, dier yazarlarn adlar
ve soyadlar tam olarak yazlr.
stenirse kaynakada kitap, makale gibi alt ayrmlar yaplabilir.
Atflarda dipnot yntemini kullananlar kaynakada klasik yntemi, metin ii
yntemini kullananlar ise kaynakada gncel yntemi kullanmaldr. Her iki
yntemde de alfabetik sra kullanlmaldr. Ayrca Kaynaklar yazlrken girinti
verilmemeli ve kaynaklar arasnda birer satr boluk braklmaldr.
Latin alfabesi dnda farkl alfabelerde kullanlan kaynaklarda rnein;
Rusa, Japonca, ince veya Arapa vb. ncelikle kaynan orijinal hali tezde
kullanlan klasik yntem ya da gncel yntem kurallarna gre yazlmal, sonuna
kaynan tezin yazld dildeki (Trke tezler iin Trke, ngilizce tezler iin
ngilizce) evirisi parantez iinde yine kullanlan yntemin kurallarna gre
yazlmaldr.
Kaynakada eserlerin gsteriminde kullanlan ve/and, ss./pp., Cilt/Volume,
Say/No gibi bala ve ksaltmalar kaynan dili ne olursa olsun, tezin yazld dile
uygun olarak yazlmaldr. Ayn kural metin ksmnda dipnot yntemi iin de
geerlidir.

17

Kaynakann oluturulmasnda tezin balangcndan itibaren MS Word


programnn Alntlar ve Kaynaka zelliini kullananlar APA, MLA veya
Harvard stillerinden birisini tercih ederek metin ii referans ve kaynakalarn
oluturabilirler. Bu zellii kullanmayanlar aadaki rneklerden yararlanabilir:
rnek:
Hasenkamp, Torben. "Engineering Design for Six Sigma - a Systematic Approach",
Quality and Reliability Engineering International, Vol.: 4, No.: 26, 2010, pp.
317-324.
rnek:
zgven, Nihan. "Hizmet Pazarlamasnda Mteri Memnuniyeti ve Ulatrma
Sektr zerinde Bir Uygulama", Ege Akademik Bak, Cilt: 8, Say: 2, 2008, ss.
651-682.
2.3.1.1. Klasik Yntem

Bu yntemde kaynak listesi u ekilde hazrlanr:


- Tek yazarl kitap iin;
etiner, Erturul. Konaklama Ynetim Muhasebesi, Gney Grafik, Ankara, 1989.
Walther, Ted. Dnya Ekonomisi, ev. nal alar, Alfa Yaynlar, stanbul, 2002.
- ok yazarl kitap iin;
Fantorini, Stefano ve Hakan zeltrk. Avrupa Birliinin Vergilendirme Politikas
ve Trkiyenin Uyumu, ktisadi Kalknma Vakf, stanbul, 2001.
Tezcan, Durmu, Mustafa Ruhan Erdem, Ouz Sancakdar ve Rfat Murat nok.
nsan Haklar El Kitab, Sekin Yaynclk, Ankara, 2006.
- Ayn yazarn ayn yla ait birden fazla eserinin olmas halinde kaynakada eser ad
belirtilirken ksaltma yaplmaz, eserin tam ad yazlr.

18

Gillespie, Richard. Spanish Protagonismo and the Euro-Med Partnership Initiative,


The Euro-Mediterranean Partnership: Political and Economic Perspectives, Ed.
Richard Gillespie, Frank Cass Publishers, London, 1997, pp. 33-48.
Gillespie, Richard. The Euro-Mediterranean Partnership Initiative, The EuroMediterranean Partnership: Political and Economic Perspectives, Ed. Richard
Gillespie, Frank Cass Publishers, London, 1997, pp.1-8.
- Kitap iinde blm olmas halinde bavurulan kaynan sayfa aral belirtilir;
Baltas, Nickos. The Economy of the European Union, European Union
Enlargement, Palgrave Macmillan, New York, 2004, pp.146-157.
Edwards, Geoffrey. The Pattern of the EUs Global Activity, The International
Relations and The European Union, Ed. Christopher Hill ve Michael Smith,
Oxford University Press, Oxford, 2005, pp.39-63.
- Makalenin yaynland dergideki sayfa aral belirtilir;
Berber, Ferhat. Krml ve Kafkasyal Muhacirlerin Manisa Kazasnda iskn (18601876), C.B.. Sosyal Bilimler Enstits Dergisi, Cilt: 11, Say: 3, 2013, ss. 169192
Lee, Daniel Y. Purchasing Power Parity and Dynamic Error Correction Evidence
from Asia Pacific Economies, International Review of Economics and Finance,
Vol. 8, 1999, pp. 199212.
- Bildiri kitabnda yer alan bir kaynan sayfa aral belirtilir;
akalolu, Cengiz. Osmanl Ordusunda Rumeli Dnda Hizmet Eden Son Arnavut
Taburlar: 1911 Yemen syannn Bastrlmasnda skp, Gilan, Kalkandelen ve
Preova Taburlar, Uluslararas Balkanlarda Trk Varl Sempozyumu-II,
Celal Bayar niversitesi Manisa Yresi Trk Tarih ve Kltrn Aratrma ve
Uygulama Merkezi, 13-15 Mays 2010, ss. 270-298.
- Tez iin;
iftiolu, Ferdi. II. Abdlhamid Dnemi zmirde Salgn Hastalklar,
(Yaynlanmam Yksek Lisans Tezi), Celal Bayar niversitesi Sosyal Bilimler
Enstits, Manisa, 2014.
19

- nternet alntlarnda internetten alnt yapld tarih parantez iinde ve internet


adresinin sonunda verilmelidir. Yazar Soyad, Ad. Alnt Yaplan Kaynan
Bal, varsa Kaynan Tarihi, Eriim adresi, (Eriim Tarihi).
TSAD, AB Komisyonunun raporu ile AB Trkiye likilerinde Tarihsel Bir
Aama

Kaydedilmitir,

Basn

Blteni,

06.10.2004,

http://www.tusiad.org/internet.nsf/0ce54dd76703eef8c225669b0026d587/2ef1340e8
5d2053ec2256b22004abd42/$FILE/duyuruno104.pdf, (30.08.2007).
- eviri kitaplar iin;
Benjamin,Walter, Pasajlar, (ev. Ahmet Cemal), Yap Kredi Yaynlar, stanbul,
1995.
2.3.1.2. Gncel Yntem

Gncel ynteme gre kaynak listesi u ekilde hazrlanr:


- Kitap iin; Yazarn Soyad, Adnn ilk harfi., kinci Yazarn Soyad, Adnn ilk
harfi. ve nc Yazarn Soyad, Adnn ilk harfi. (Basm Yl). Eserin Ad. Basm
Yeri: Yaynevi.
etiner, E. (1989). Konaklama Ynetim Muhasebesi. Ankara: Gney Grafik.
Altunk, R., okun, R., Yldrm, E. ve Bayraktarolu, S. (2001). Sosyal
Bilimlerde Aratrma Yntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
- Makale iin; Yazarn Soyad, Adnn ilk harfi, kinci Yazarn Soyad, Adnn ilk
harfi ve nc Yazarn Soyad, Adnn ilk harfi. (Basm Yl). Makalenin Ad.
Derginin Ad. Cilt(Say): Sayfa Aral.
Kse, S. (2014). Kamu Grevlilerinin Sendika Faaliyetlerine Bak zerine Manisa
linde Bir Aratrma. C.B.. Sosyal Bilimler Enstits Dergisi. 12(2): 99-125.

Wahba, M.A. ve House, R. J. (1974). Expectancy Theory in Work and Motivation:


Some Logical and Methodological Issues. Human Relations. 27(2): 121-147.

20

- Kitap iinde blm olmas halinde Yazarn Soyad, Adnn ilk harfi., kinci
Yazarn Soyad, Adnn ilk harfi. ve nc Yazarn Soyad, Adnn ilk harfi.
(Basm Yl). Blmn Ad. Kitabn Ad (ss. Sayfa Aral). Basm Yeri: Yaynevi.
Balta, N. (2004). The Economy of the European Union. European Union
Enlargement (pp.146-157). New York: Palgrave Macmillan.
Edwards, G. (2005). The Pattern of the EUs Global Activity. The International
Relations and The European Union (pp.39-63). Editors Christopher Hill and Michael
Smith. Oxford: Oxford University Press.
- Bildiri kitabnda yer alan bir kaynan sayfa aral belirtilir;
Saraslan, H. (1994). KTlerin zelletirilmesinde Sistematik Bir Yaklam.
zelletirme Sempozyumu Kitab (ss.183-193), Dzenleyen Dokuz Eyll niversitesi
..B.F. Maliye Blm ve Celal Bayar niversitesi ..B.F. Manisa. 28-29 Nisan
1994.
- Tez iin;
Akyol, H. (2014). Roma-Bizans Dneminde Ankara. (Yaynlanmam Doktora Tezi).
Manisa: Celal Bayar niversitesi Sosyal Bilimler Enstits.

Hansen, M. (2009). Investigating the Construct Validity of Perceived Cultural


Tightness and Culture Strength. (Unpublished Doctoral Dissertation). North
Carolina: Graduate Faculty of North Carolina State University.
- eviri kitaplarda;
Walter, B. (1995). Pasajlar. (ev. Ahmet Cemal). stanbul: Yap Kredi Yaynlar.
- nternet kayna iin Yazarn Soyad, Adnn ilk harfi. (Eserin Tarihi). Internet
Sayfasnn Ad. Eriim Adresi, (Eriim Tarihi).
Fettweis, C.J. (14 Mart 2006). Eurasia, The World Island": Geopolitics, and
Policymaking

in

the

21

21st

Century.

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=FET20060314
&articleId=2095, (24.05.2007).
- Gazeteden alnt yaplmsa;
Arolat,

O.

S.

(20.08.2007).

Liderleri

Deerlendirirken.

Dnya

Gazetesi.

http://www.dunyagazetesi.com.tr/news_display.asp?upsale_id=323869&dept_id=10
27, (25.08.2007).

2.3.2. Ekler
Yardmc grsel malzemeler, veriler ve tez ieriini destekleyen ok uzun
alntlar eklerde yer alabilir.
Bu blm, bilgisayar yazmnda sayfann geometrik ortasna 20 punto ile
koyu (bold) olarak EKLER yazan bir sayfayla dier blmlerden ayrlmaldr. Tek
bir ek bulunmas durumunda EKLER yerine EK yazlmaldr. Bu sayfaya sayfa
numaras verilmemelidir. Aratrmacnn sunaca dier ekler EK 1, EK 2,...
biiminde numaralandrlabilir. EKin bulunduu sayfada EK numaras ve bal
sola dayal olarak yazldktan sonra, iki bo satr braklarak metne, tabloya ya da
ekle geilmelidir.
Tek sayfalk bir ek olmas durumunda sayfa numaras verilmez.
indekiler blmnde yer alan EK/EKLER balna sayfa numaras
yazlmaz.
2.4. NTHAL
Yksek lisans ve doktora tezlerinin yazmnda intihal ya da baka bir deyile
armaclk yaplamaz. ntihal, bir bakasna ait olan bir fikrin, buluun, aratrma
sonularnn veya aratrma rnlerinin bir blmnn ya da tmnn, hatta
kitaplarn tmnn ya da bir blmnn kaynak gsterilmeksizin istemli olarak
kopya ya da tercme edilip yazarn kendi retimi imi gibi gsterilmesi 3 olarak

Trkiye Bilimler Akademisi, Bilimsel Aratrmada Etik ve Sorunlar, TBA Yaynlar, Ankara,

2002, s. 39.

22

tanmlanmaktadr. ntihal, bilimde etik d davran kapsamna girmekte ve ciddi bir


akademik su saylmaktadr.
Yazar, bakalarna ait fikirleri kendi cmleleriyle ve yararland esere atfta
bulunarak aktarabilir. Ayrca, bakalarna ait fikirleri aynen aktarma yoluyla da
kullanabilir. Bu tr aktarmalarda sz konusu metin hibir deitirme yaplmakszn
olduu gibi alnr. Aynen yaplan aktarmalarda drt satra kadar olan aktarmalar
trnak ierisine alnarak metne konulur. Eer kullanlan metnin yazarnn kendi
zgn cmleleri alnarak yaplan aynen aktarma drt satr ayorsa sadan ve soldan
1 cm girinti yaplarak, tek satr aralnda, italik harflerle, tezin puntosundan bir
punto kk olarak ayr bir metin eklinde yazlr.
rnek:
Bir bilimsel aratrma, bir bilim insannn veya aratrma grubunun
kendi zgn gzlemlerine dayanarak ya da baka aratrclarn birikmi
bilgilerini kullanarak bir konuda zgn bir dnceye varmasn
gerektirir. Bu dnce gelitirilerek zgn bir varsaym haline getirilir.
Bu tasarm ile aratrma yapmaya karar verilir.4
Bilimsel aratrma yaplrken sadece bakalarnn fikirlerini ve eserlerini
derleme yntemine bavurulmamaldr. Aratrmacnn toplad bilgi ve verilerden
yola karak kendi fikir ve yorumlarn oluturmas ve eserine aktarmas
gerekmektedir. Ayrca, yaplan aratrmada deitirerek aktarma ya da aynen
aktarma yaplsa dahi ilgili ksmn tek bir kaynaa dayanarak yazlmas makul
grlmemektedir. Bu adan kaynak eitliliine zen gsterilmelidir.

Trkiye Bilimler Akademisi, s. 15.

23

EKLER

EK: 1 (D Kapak rnei)

T.C.
CELAL BAYAR NVERSTES
SOSYAL BLMLER ENSTTS
2 satr boluk braklr (Times New Roman 14 punto)
YKSEK LSANS / DOKTORA TEZ
..ANABLM DALI
.. PROGRAMI
9 satr boluk braklr (Times New Roman 12 punto)

TEZ BALII
..
5 satr boluk braklr (Times New Roman 14 punto)

Ad SOYAD
5 satr boluk braklr (Times New Roman 12 punto)

Danman
Do. Dr. Ad SOYAD
1 satr boluk braklr (Times New Roman 12 punto)

MANSA2015

EK: 2 ( Kapak rnei)

T.C.
CELAL BAYAR NVERSTES
SOSYAL BLMLER ENSTTS
2 satr boluk braklr (Times New Roman 14 punto)
YKSEK LSANS / DOKTORA TEZ
..ANABLM DALI
.. PROGRAMI
9 satr boluk braklr (Times New Roman 12 punto)

TEZ BALII
..
5 satr boluk braklr (Times New Roman 14 punto)

Ad SOYAD
5 satr boluk braklr (Times New Roman 12 punto)

Danman
Do. Dr. Ad SOYAD
1 satr boluk braklr (Times New Roman 12 punto)

MANSA2015

EK: 3 (Tez Srt rnei)

FTOLU

Ferdi

II. ABDHAMD DNEM ZMRDE SALGIN HASTALIKLAR


Tarih Anabilim Dal Yakna Program Yksek Lisans Tezi

2015

Tez Srt rnek

EK: 4 ( Yksek Lisans Snav Savunma Tutana)


(Bu form enstit renci ileri tarafndan hazrlanp jriye verilecek, savunmadan sonra baarl
bulunduunuz takdirde doldurulmu ve imzalanm ekilde bastracanz tezin iine eklenecektir.)

TEZ SAVUNMA SINAV TUTANAI


Celal Bayar niversitesi Sosyal Bilimler Enstits / / tarih ve .. sayl
toplantsnda jrimiz tarafndan Celal Bayar niversitesi Lisansst Eitim ve retim
Ynetmeliinin 23. Maddesi gereince

Program

Enstitmz .. Anabilim Dal


rencisi

...

.
Konulu tezi incelenmi ve aday / /

tarihinde saat ......da/de jri nnde tez

savunmasna alnmtr.
Adayn kiisel almaya dayanan tezini savunmasndan sonra ........ dakikalk sre
iinde gerek tez konusu, gerekse tezin dayana olan anabilim dallarndan jri
yelerine sorulan sorulara verdii cevaplar deerlendirilerek tezin,
BAARILI olduuna

OY BRL

DZELTME yaplmasna
RED edilmesine

*
**

OY OKLUU
ile karar verilmitir.

* Bu halde adaya 3 ay sre verilir.


** Bu halde adayn tez konusu deitirilir veya adayn istei halinde tezsiz
yksek lisans programna geii salanr.
BAKAN

YE
Evet

YE
Hayr

Tez, burs, dl veya Tevik programna (Tba, Fullbright vb.) aday olabilir.
Tez, mutlaka baslmaldr.
Tez, mevcut haliyle baslmaldr.
Tez, gzden geirildikten sonra baslmaldr.
Tez, basm gereksizdir.

EK: 4 ( Doktora Snav Savunma Tutana)


(Bu form enstit renci ileri tarafndan hazrlanp jriye verilecek, savunmadan sonra baarl
bulunduunuz takdirde doldurulmu ve imzalanm ekilde bastracanz tezin iine eklenecektir.)

TEZ SAVUNMA SINAV TUTANAI


Celal Bayar niversitesi Sosyal Bilimler Enstits ././. tarih ve .../ sayl
toplantsnda oluturulan jrimiz tarafndan Celal Bayar niversitesi Lisansst Eitim
ve retim Ynetmeliinin 35. Maddesi gereince Enstitmz ..
Anabilim
Dal
Doktora
Program
rencisi

un
.
konulu tezi incelenmi ve aday .. tarihinde saat da jri nnde tez
savunmasna alnmtr.
Adayn kiisel almaya dayanan tezini savunmasndan sonra........ dakikalk
sre iinde gerek tez konusu, gerekse tezin dayana olan anabilim dallarndan jri
yelerine sorulan sorulara verdii cevaplar deerlendirilerek tezin,
BAARILI olduuna

OY BRL

DZELTME yaplmasna

RED edilmesine

**

OY OKLUU
ile karar verilmitir.

* Bu halde adaya 6 ay sre verilir.


** Bu halde adayn tez konusu ve/veya danman deitirilebilir.
BAKAN
.
(Danman)
YE
..

YE
..

YE
..

YE
..

Evet

Hayr

Tez, burs, dl veya Tevik programna (Tba, Fullbright vb.) aday olabilir.
Tez, mutlaka baslmaldr
Tez, mevcut haliyle baslmaldr
Tez, gzden geirildikten sonra baslmaldr.
Tez, basm gereksizdir.

EK: 5 (Tez Veri Giri ve Tez Yaynlama zin Formu)

Bu sayfaya Yksekretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinden alnan Tez Veri Giri
ve Yaynlama zin Formu konulacaktr. (Tezin CDye ekilmi pdf formatnda bu
belge yer almayacaktr.) https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ balantsndaki
belge doldurularak 3 adet kts alnp imzalanacak; bunlardan biri Enstitye teslim
edilecek olan tez nshasna konulacak; kalan iki kopya ise Enstitye teslim
edilecektir.

EK: 6 (Yemin Metni)

YEMN METN

Yksek Lisans / Doktora tezi olarak sunduum ............................................. adl


almann, tarafmdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykr decek bir yardma
bavurmakszn yazldn ve yararlandm eserlerin bibliyografyada gsterilen
eserlerden olutuunu, bunlara atf yaplarak yararlanm olduumu belirtir ve bunu
onurumla dorularm.

.../.../20..
Ad Soyad
mza

EK: 7 (Trke zet)


ZET
(Bold, Times New Roman, 12 Punto)
TEZN BALII
(zet ksmnda; tezin amac, blmleri, yntemi ve ulalan sonular hakknda
ksaca bilgi verilir.)

EK: 8 (Abstract.)
ABSTRACT
(Bold, Times New Roman, 12 Punto)
TITLE OF THESIS
(Abstract ksmnda; tezin amac, blmleri, yntemi ve ulalan sonular hakknda
ksaca bilgi verilir)

EK: 9 (nsz/Teekkr Metni)


TEEKKR (rnek)
-Bir satr boluk almamn her aamasnda bana destek olan, bilgi ve deneyimleri ile yol
gsteren danman hocam Sayn Prof. Dr. . ya, bilgi ve
tecrbesi ile lisansst renim hayatmn tm zorlu aamalarnda maddi manevi her
ynden yardmc olan, tecrbeleri ile beni aydnlatan ve desteini hi eksik etmeyen,
kendisini tanmaktan byk onur duyduum sevgili hocam Sayn Do.
Dre, yksek lisans eitimim srasnda destei ve ariv
belgelerinin transkripsiyonu aamasnda yardmlarn esirgemeyen Sayn Yrd. Do.
Dr. ..e, almalarm srasnda manevi desteini her
zaman hissettiim deerli arkadam .a, renim hayatm boyunca
beni maddi ve manevi olarak destekleyen ve hep yanmda olan aileme yrekten
teekkr ederim.
Paragraf ba (1,25 cm) girintisi ve paragraflar aras bir satr boluk
braklmal, eer tez projesi bir kurum veya kurulu (TBTAK, BAP, vb.)
tarafndan desteklenmise sz konusu kurum veya kurulua teekkr edilmeli,
proje numaras mutlaka belirtilmelidir. Teekkr blm tek satr aralkl
olarak Times New Roman yaz karakteri ile yazlmaldr.

Teekkr metni bittikten sonra


2 satr boluk braklarak
Ad SOYAD yazlr.

Ad SOYAD
Manisa, 20

EK: 10 (Simgeler ve Ksaltmalar; alfabetik srayla verilmelidir.)


SMGELER VE KISALTMALAR DZN
1 satr boluk braklr (Times New Roman 12)
AB
Avrupa Birlii
ABD

Amerika Birleik Devletleri

BDT

Bamsz Devletler Topluluu

byy.

Basm Yeri Yok

ev.

eviren

Haz.

Hazrlayan

RF

Rusya Federasyonu

Sad.

Sadeletiren

1,5 satr aralkl, 12


punto Times New
Roman