You are on page 1of 34

55/2013

Radovi za povijesne znanosti HAZU u Zadru

PREZIMENA MJESTA PAKOTANE U 17. I 18. STOLJEU


NA TEMELJU GLAGOLJSKE KNJIGE DUA

Grozdana FRANOV IVKOVI


Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Zadar, Hrvatska

UDK: 81373.232(497.5- Pakotane)16/17


Izvorni znanstveni rad
Prihvaeno: 22. svibnja 2013.

lanak obrauje stanovnitvo Pakotana u 17. i 18. stoljeu na temelju sauvanih glagoljskih dokumenata. Povezane su obitelji s ugovora iz 1597. godine s popisom stanovnitva 1608. godine, raznim
katastarskim popisima, glagoljskom Knjigom dua, glagoljskom maticom umrlih i Godarom te su se na
taj nain pratile promjene prezimena unutar svake obitelji. Posebno su obraeni i ostali podatci vezani uz
stanovnitvo, kao na primjer aktivnosti ljudi kroz veliki broj bratovtina, obiteljske, prijateljske i poslovne
veze s drugim mjestima.
Kljune rijei: popisi stanovnitva, glagoljska Knjiga dua, glagoljska Matica umrlih, madrikule, Godar, kurzivna (brzopisna) glagoljica.

U lanku e se osvrnuti na nain ivota stanovnitva Pakotana u 17. i 18. stoljeu i


to na temelju rijetkih sauvanih glagoljskih dokumenata, prvenstveno na temelju Knjige
dua iz kraja 17. i 18. stoljea. Pokuat e se povezati obitelji spomenutih u Ugovoru iz
1597. godine, popisa stanovnitva 1608. godine s Knjigom dua, jedinom sauvanom
glagoljskom maticom, maticom umrlih iz kraja 18. st. i poetka 19. st. te Godarom
nastalim kao prijepis starog glagoljskog godara, koji se vodio sve do sredine 20. stoljea,
glagoljskim oporukama i ostalim dokumentima. A. R. Filipi1 upotrebljavao je podatke
iz Knjige dua, ali tako da je samo nabrojio prezimena navodei kada se koje prvo pojavljuje, meutim nije ulazio u dublju analizu i nije pokuao objasniti njihovo nastajanje.
Povezivanje prezimena na osnovu samo jednog sauvanog kodeksa iz 17. i 18. st.2 nije bio
1

Amos Rube Filipi, Biogradsko vransko primorje u doba mletako turskih ratova, Povijest Vrane,
Zadar, 1972., 503 596.
Lake je bilo praviti rodoslovlja i povezivati obitelji u mjestima gdje je sauvana veina matinih knjiga, madrikula i ostalih dokumenata, gdje je sveenik biljeio dvostruka pa ak i trostruka prezimena,
koja sama po sebi ukazuju na koji nain se stvaralo pojedino prezime (npr. U Kalima velik broj trostrukih prezimena kao to su Korona Dundov Franov ili Valin Ivo Kunuratov; ili biljeenje rijeima
zvani, prozvani, reeni, detto). Rodoslovlja su preko glagoljskih dokumenata napravljena za mjesta
Kali, Bibinje, Rava i Ist.

59

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 59

13.12.2013 11:04:33

G. Franov ivkovi Prezimena mjesta Pakotane u 17. i 18. stoljeu...

jednostavan posao, posebno zato to do 1727. godine upnik nije upisivao ispovijedane
i prieene po obiteljima, ve pojedinano kako mu je tko dolazio na ispovijed. Nakon
1728. godine Knjiga dua voena je na ispravan nain po obiteljima, gdje je ve puno
lake bilo pratiti pojedinu obitelj, iji su lanovi jedne godine bili upisivani jednim prezimenom, a druge nadimkom koje se tijekom godina pretvorilo u prezime. Vjerojatno su
ove obitelji bile upisivane po jednom odreenom redoslijedu, tj. po poloaju kua u selu.3
Ovakav popis po obiteljima vodio se sve do 1785. godine, a nekoliko zadnjih godina
1789., 1801. i 1802. zapisan je samo broj ispovijedanih i prieenih.
Bilo je teko povezati sve obitelji kroz ova dua razdoblja i s obzirom na injenicu o
promjenljivosti prezimena, ali sam ipak direktno ili indirektno pronala nadimke pojedinih obitelji i unutar njih pretvaranja pojedinih prezimena u nova. Pri tome je dosta
pomogao Godar i tabelarna matica umrlih (neto manje matice vjenanih i roenih),4 jer
se u njoj kao umrle osobe navode iste one koje se pojavljuju u knjigama dua s imenima
i prezimenima roditelja, ali i pretvaranjima pojedinih prezimena, a najvie je pomogao
latiniki anagraf pisan od sredine do kraja 19. stoljea, koji sadrava posebnu rubriku o
nadimcima u kojima su se pojavljivala neka stara prezimena, ali ovaj put kao nadimci.
U dijelu citiranih tablica pojavljuju se i direktni nadimci ili novo prezime (reeni, zvani,
detto itd.). Poseban problem bio je popis na ugovoru o stalnom nastanjenju u starom
selu Pakotane iz 1597. godine u kojem je navedeno 12 obitelji koje bi trebali pronai i
jedanaest godina kasnije na Popisu stanovnika 1608. godine. Meutim, na tom se Popisu stanovnika nalazi 16 obitelji bez sveenika Ivana iz Sutomiice i gospodina Alvizea
de Filipis. U tako kratkom razdoblju nestaje veina prezimena s Ugovora, a na popisu
se pojavljuju sasvim nova prezimena. Odgovor bi se mogao nai ba u tom pretvaranju
prezimena, ali bi se i trebalo odgovoriti na pitanje to je s obiteljima koje su ranije nastanjivale Pakotane, jesu li se i pripadnici tih obitelji vraali iz izbjeglitva.5
3

Arhiv Zadarske nadbiskupije (dalje: AZDN), Glagoljska Madrikula svetog Mihovila u Vrsima (kod
Nina), 1700. 1822., 23 - 30. Na primjer, u Vrsima je sveenik napravio popis kua koje su dune
Crkvi, a popisivao je od zapadne strane sela redom prema istoku, tako da se moe odrediti toan prostorni raspored kua u Vrsima krajem 18. stoljea od najzapadnije kue Mihata Vlainia do najistonije kue paruna Frane Skoia. Kue: koje su: dune crkvi svetoga Mihovila Mihat: Vlaini: osta: duan:
poemi od zapad sela kue koje su redon i ovi: dug = koji je ovde: upisan jest upisan u drugon: libru = koji
je saiven u karti modroj u komu su upisana: godita o(d) dugova: i svaka potanko e se zn/n/ati za to e;
koji; duan i za koju stvar: to je uzeo crkvenu.
Dravni arhiv Zadar (dalje: DAZD), Pakotane, Matica krtenih 1825 1829 (Inv. br.784); Matica
krtenih 1829 1836. (Inv. br. 785), Matica krtenih 1839 1849. (Inv. br. 786); Matica krtenih
1862 1897. (Inv. br. 2140); Matica vjenanih 1825 1845. (Inv. br. 787); Matica vjenanih 1845
1857. (Inv. br. 788); Matica umrlih 1825 1831. (Inv. br. 789); Matica umrlih 1831 1842. (Inv.
br. 790); Matica umrlih 1842 1868. (Inv. br. 791); Matica umrlih 1871 1896. (Inv. br. 2141).;
AZDN, Anagraf (Status Animarum, 19 st.).
Ivna Anzulovi, O opstojnosti hrvatskoga puanstva sjeverne Dalmacije iz predturskoga vremena,
Zadarska smotra 4-6 (Domaa ri 5), 1998.; spominje cijeli niz prezimena koja se pojavljuju na popisu 1608. godine, a koja su postojala na ovom podruju i puno ranije. Prezime Punoevi nalazi u
Zadru 1389., 1476. u Punti Pamana (Ponosie), 1556. se kao sudac posobe sela sv. Filipa i Jakova se

60

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 60

13.12.2013 11:04:33

55/2013

Radovi za povijesne znanosti HAZU u Zadru

Kao to vidimo, za Pakotane nije sauvana veina glagoljskih dokumenata, matinih


knjiga i madrikula, na temelju ega bi se mogla napraviti detaljna analiza stanovnitva
u spomenutom razdoblju.6 Sauvana je samo glagoljska Knjiga dua od 1690. 1802.,7
Matica umrlih 1784. 1839.8 i latiniki prijepis glagoljskog Godara (da se radi o starom glagoljskom godaru moe se utvrditi usporedbom s osobama upisanima u Knjigu
dua), koji je voen dalje sve do sredine 20. stoljea.9 Knjige bratovtina nisu uope

navodi Sladoe Punouich. DLANI 1608. Pakotane, Biograd i Koino, Biograd (1673-4), 1554. se
spominje Thomasio Dlanchich; Isto, 290; Godine 1462. prezime Budanovi nalazi se u Pakotanima
(Georgi Budanouich de villa Pachoschane districtus Auran ...).; Isto, .299; BAJINOVI ovo se
prezime nalazi u vie mjesta u razdoblju od 1555. do 1608. (str.291); PEHINOVI 1608. u Pakotanima u Biogradu Pehinovia, moda Pachouichi, koji su se doselili iz Pokaljine u Biograd; Isto,
293, 294. Spominje cijeli niz drugih prezimena koja su se iz susjedne Pokaljine doselila u Biograd.
Primjer mjesta Kali kod kojega moemo sve dananje obitelji povezati s obiteljima upisanim na popis
stanovnika 1608. godine. Namjerno ne spominjem povezanost s prezimenima jer ona nisu stalna, ve
se tijekom stoljea i po nekoliko puta mijenjaju za pojedinu obitelj.
Pavao Kero, Popis glagoljskih kodeksa zadarske nadbiskupije, Stalna izloba crkvene umjetnosti, Zadar,
2008., 80. Glagoljski broj dua u Pakotanima od god. 1690. - 1802. Veliina: 334 x 150 mm. Svojina
upnog arhiva u Pakotanima. Restauriran i uvezan u 2 sveska. Neizdan. Ima 390 stranica. Prazne: 268,
269, 372 - 390. Do god. 1870. nalazio se kod prof. glagoljaa I. Bria u Zadru, a vraen je u up. ured
u Pakotane preko Nadb. ordinarijata u Zadru 9. I. 1880. pod br. 53/80, kako se to razabire iz samog
dopisa. Sav je ispisan kurzivnom glagoljicom. Pisari: ondanji upnici u Pakotanima. - Sadrava: Imena i
prezimena Pakotanaca, koji su se ispovijedali i prieivali o Uskrsu navedenih godina. . h. p. b. (1692.)
na est miseca aprila: kura od dua, ke se ispovidaju u vrime vazmeno u parohiji pakokoj (str. 6) . ot.
a. (1702.) mi(seca) mara: broj od du, ke se ispovidaju u vrime vazmeno u crikvi sv. Mihovila u Pakotani (str. 11.). - Od god. 1690. - 1785. - punih 95 godina uzastopce donose se imena i patronimici svih
Pakotanaca ispovjeenih i prieenih, te moete lako izraunati broj njihov kao i broj obitelji. Navode se
imena najmenika - sluga, obana, frutira, stranaca, prilaca - doljaka. - Nedostaje popis za godine
1785. - 1788., 1790. - 1800. . ot. o. z. (1789.) na. i. . (27) mara piem, koliko se nalazi u sve upe
- eljadi - ivue muke i enske, mali i veliki u istome mistu. Muki mali, ki se ne prieuju usve. o. e.
(86), enski mali. o. (80), usve muki i enski mali. r. m. e. (166). Muki veliki. r. i. (110), enski veliki.
r. djerv. (130). Usve muki i enske (veliki), s k.
P. Kero, Popis glagoljskih kodeksa zadarske nadbiskupije, 80. Glagoljska Matica umrlih u Pakotanima
od god. 1784. - 1839. Veliina: 390 x 150 mm. Ima 132 stranice. Prazne: 63 - 85, 99 - 123. Restaurirana i uvezana. Donji dio (1/3) od vlage skoro uniten - prvih 30 stranica, i taj dio neitljiv. Broirana,
u 2 sveska. Pisana je kurzivnom glagoljicom do god. 1807. (str. 15), a do konca latinicom. - Na str. 17
zavedeno je jedno vjenanje iz g. 1820. Pisari: ondanji upnici u Pakotanima. Vlasnitvo upnog ureda
u Pakotanima. Sada u Nadbiskupskom arhivu Zadar.
A. R. Filipi, Biogradsko vransko primorje u doba mletako turskih ratova, 570. spominje da su jo
1913. godine postojale neke matine knjige, a i u fondu Fanfonja Garanjin imamo izvatke iz nestale
matice umrlih pisane u 17. stoljeu, za osobe umrle 1686. (biljeka 16). Postojale su 1913. godine glagoljska matica krtenih 1613. na ovamo; glagoljska matica vjenanih 1724. i glagoljska matica umrlih
1730., godar i sve su do danas nestale. U selu su postojala i tri glagoljska natpisa. Poznat je jedan,
ostala su dva nestala. Dakle, glagoljska matica vjenanih 1613. do 1724. i glagoljska matica umrlih
1613. do 1730. nestale su prije 1913. Godar je prepisan na latinicu. Godar mora da je pisan po. do
sred. 18. st. jer se u njemu navode kao umrle one osobe koje se pojavljuju krajem 17. st. u Knjizi dua.
U matici umrlih Pakotane na poetku se navodi da postoji jo jedna matica u koju su bili paralelno
upisivani svi upisi iz ove matice, tako da je broj upisa iz te izgubljene (glavne) matice sveenik dodavao na kraju upisa ove matice. U matici umrlih Pakotane 1784. 1839. postoji napomena da su sve
umrle osobe upisane u ovu maticu bile upisane i u Veliki libar te je na kraju svakog upisa dodan broj

61

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 61

13.12.2013 11:04:33

G. Franov ivkovi Prezimena mjesta Pakotane u 17. i 18. stoljeu...

sauvane (ili nisu pronaene), tako da sam popise bratovtina odreivala na temelju
raznih zapisa poput onih u Godaru (gdje je za pojedine osobe zapisivano koje je bratovtine osoba bila lan), a usporedila sam i s popisom bratovtina koje je u svojoj
knjizi donio Bianchi.10 Poneki zapis naao se u oporuci, a s obzirom da su Pakotanci
bili bratimi i susjednih bratovtina, donijela sam i podatke iz tih madrikula. Natpisi
na kamenu takoer nisu sauvani. Do sada je sauvan samo zapis na nadvratniku u
prizemlju na istonom dijelu kue obitelji Vujasin koji glasi: 1660 miseca jenara na 17
kada ja don Jurai kili do(jdoh) iz Vrane.11
Filipi navodi da je godine 1453. u Pakotanima ivjelo sedam obitelji.12 Od ranije se
spominju stanovnici: KOVAI TOME 1503; KLARII PETAR 1504; KREKOVI FILIP, JELII RADO 1508. Gunjaa13 takoer navodi nekoliko Pakotanaca
10. 5. 1507. RADICHIO BODANACH, 17. 4. 1504. RADICHIO BUDANOVICH i MARCO CVITICH CUNSICH judice di Pacoschiane, 23. 1. 1503., 23. 1.
1503. TOMASO COVACICH da Pacoschiane. Po Luki Jeliu biogradsko je primorje
stradalo od Turaka neto prije 1495. i 1499. godine. Za godinu 1521. (21.1.1521.)
navodi se da je 7 sela biogradskog primorja popljenjeno, a narod pobjegao na otoke,
ali se ipak par godina kasnije vraaju jer se na popisu 1527. godine vidi da Pakotane
sa Zablaem ima 167 stanovnika.14 U Ciparskom ratu 1570. navodi se kao opustoeno

10
11
12
13

14

upisa u tom velikom libru. Str. 1 1791 ... Tome Pani ... u libru drugome velikom e to i u viri ovo ije
broi doli 46, osoba upisana iza Tome Pania je u Velikom libru bila upisana pod brojem 47. Brojevi
idu redom, ali fali prvih 45. upisa.
C. F. Bianchi, Kranski Zadar, II dio, Zadarska nadbiskupija i Matica Hrvatska Zadar, 2011., 133.
Branko Fui, Glagoljski natpisi, Razred za lologiju i Razred za likovne umjetnosti, JAZU, Zagreb, 1982.
A. R. Filipi, Biogradsko vransko primorje u doba mletako turskih ratova, 571.
Stjepan Gunjaa, Repertorium actuum Domini Antonii de Zandonatis olim publici et iurati notarii
Iadre (Prinos hrvatskoj prolosti Zadra i okolice), Starine, JAZU, knjiga 42, Zagreb, 1949., 161
347.
Luka Jeli, Povijesno topografske crtice o biogradskom primorju, Vjesnik Hrvatskoga arheolokoga
drutva n. s., br. III, Zagreb, 1898., 117, 118 navodi Podupaniju Zablatsku, koja se sastojala od pet
posoba: Zablaa, Pokaljine, Cvijina luke, Pakotana i Modrave, a spominju se jo i omanja pomjea
Pilatova draga i Gladue. Jeli smatra da je Zablae bilo sredite podupanije i da su se ovdje organizirala sjedita posoba. Podatci o zablaanskoj podupaniji za vrijeme prve mletake vladavine (1413.
- 1538.) mogu se nai u katastru posjeda vranske katelanije. Posjedi se nalaze u selima Zablae, Pakotane, Pokaljine i oko jezera te su bili razdijeljeni na klevetnike (vazale) i na kmete. Klevetnici su
morali prema broju rijebova davati konjanike za vojsku, a kmetovi dio plodina ili godinji kanon u
novcu. Tako su seljani Zablaa za 40 rijebova zemlje davali etvrtinu i desetinu svih plodina, Pokaljinci za njive 20 sitnih pjeneza, a isto toliko Pakotanci za 16 rijebova oranice i vinograda. Kad je g.
1538. Vrana pala pod Turke stradalo je i Zablae, a itelji su pobjegli na mletaku stranu, posebno u
Pakotane. Bianchi navodi da je jo 1450. godine Zablae imalo upnika popa Nikolu, a 1517. popa
Petra Paderia, a 1521. popa Tomu Kostrovia. (C. F. Bianchi, Kranski Zadar, II dio, 364.) Da je
u to vrijeme Zablae bilo upa za sva ostala okolna mjesta vidi se i u popisu sveenika iz kopnenog
dijela zadarske i ninske biskupije, koji su traili olakice vezane uz davanje desetine 1482. godine.
Tako se pojavljuju sveenici mjesta Blaane, Rogova, Stomorinog Sela, Vrane, Zablaa, Tinja, Tukljeana, Sikova, Bubnjana, Hraana, Gorice, Raice, Sukoana, Zemunika, Poda, Bokanjca, Blata, Brda,
Crnoga, Murvice i Crnogoine. Iz Zablaa je na popisu upnik Jakov Mazomani, koji se spominje

62

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 62

13.12.2013 11:04:33

55/2013

Radovi za povijesne znanosti HAZU u Zadru

mjesto,15 a 1573. navedeno je da su Zablaani pobjegli u Pakotane, ali su se tu kratko


zadrali. Pakotane su 1586. godine bile bez stanovnika, a 1597. su puste.16 Te se godine potpisuje ugovor sa 12 obitelji o naseljenju i izgradnji utvrde oko starog sela Pakotane. Priuli govorei o Biogradu navodi da su Pakotane zaselak (CONTRADA)
Biograda i sastoje se od 10 obitelji. Pakotane su opet stradale tijekom Kandijskog rata,
1648. godine, kada su odlukom Mleana bile poruene, a stanovnitvo evakuirano na
otoke. Stanovnitvo se ubrzo vratilo. O tome da su i u kasnijem razdoblju Pakotanci
odlazili u zbjegove na otoke (prvenstveno otok Paman) vidimo dokaz iz izvatka iz
nestale matice umrlih, koji je pronaen u fondu Fanfogna Garagnin17, a na kojem se
vidi da je upis postojao u nestaloj matici ba za mjesto Pakotane, da ih je ispovijedao i
priestio (a moda i pokopao u crkvi svetog Dujma u Pamanu) te upis izvrio upnik
mjesta Pakotane. Upisi se inae vre po mjestu smrti, a ovakve sluajeve, kad su osobe
koje su imale prebivalite u njegovoj upi, a umrle u drugoj upnik je upisivao samo
u Godar. Ovdje to nije sluaj. Izgleda da je sveenik s njima boravio na Pamanu i sve
tamo umrle Pakotance upisivao u pakoku Maticu umrlih.
Parzago u vizitaciji 1671. godine spominje da su u crkvi sv. Mihovila u Pakotanima
postojala tri oltara: sv. Mihovila, Gospe od Luarija i sv. Roka, nije bilo sakristije, a pohodio je i crkvicu sv. Justine na otoiu ispred Pakotana. Sv. Justina18 izgraena je na

15

16

17

18

i u Ugovorima iz 1487. godine te 1489. godine. Prije njega, godine 1474., u Zablau se spominje
sveenik imun Matuli. (Petar Runje, Glagoljica u zadarskoj nadbiskupiji u srednjem vijeku, Gradska
knjinica Zadar, 2005., 113, 118, 119). Dana 28. 2. 1504. u crkvi sv. Donata okupljen je Zbor dvadesetorice sveenika glagoljaa, koji su se borili za svoja prava i prava odsutnih sveenika koja su im bila
oduzeta. upnik sv. Marije u Zablau, don Petar Patui nalazi se na popisu odsutnih sveenika. (P.
Runje, Glagoljica u zadarskoj nadbiskupiji u srednjem vijeku, 174, 175, 178). Po popisima sveenika
(posebno onih iz otokih upa) vidi se da su na njima samo upnici, tj. sveenici iz mjesta koja su bila
sredita upa. Pakotane ne nalazimo niti jedanput. Tek Bianchi navodi da je 1579. godine Pakotane
bilo upa, jer se na popisu nazonih na biskupskoj sinodi koju je sazvao zadarski nadbiskup Natale
Venier nalazi i upnik Pakotana. (C. F. Bianchi, Kranski Zadar, II dio, 133, 134). To bi ujedno
znailo da je Pakotane u to vrijeme imalo stanovnike.
C. F. Bianchi, Kranski Zadar, II dio, 133 navodi da je te godine podignuta kapela sv. Justine, znai
da je ipak stanovnitvo ivjelo u Pakotanima, odnosno da su se esto sklanjali u sigurnija susjedna
mjesta i otoke pa se vraali kad proe opasnost.
A. R. Filipi, Biogradsko vransko primorje u doba mletako turskih ratova, 571; navodi da je
1597. u Pakotanima ivjelo 12 obitelji; 1614. 14 obitelji.
Dravni Arhiv u Splitu, Obiteljski fond Fanfogna-Garagnin, br. 156., glagoljski rukopisi, spis br. 64.
Kopia izvaena iz libra parokiala od umrlih zdolu pisanih od Pakotani a to ispisano od mene parokijana
sadanega doli pisani / 1686 na 10 novenbra kada priminu Vie kili, i bi pokopan u crikvi s(ve)t(o)
ga Dujma u Pamanu, ispovida se e u mene don Mikule parokiana i pria e sveti sakrament / 1690 miseca
febrara priminu Miho kili, i bi pokopan u crikvi s(ve)t(o)ga Dujma u Pamanu, i spovidan i kumninan
viatikone i ulian i bi pokriplen od mene parokiana od crikve svetoga Mihovila u Pakotani / U Pakotani
na 17 zunja 1733/ Don Miko Ljubanovi / ivui parokian u / Pakotani peatin.
Bianchi navodi da je kapela podignuta 1670. godine. U njoj je bio samo jedan oltar, posveen poznatoj
muenici i zatitnici, koji je bio pod zatitom obitelji Punoevi. (C. F. Bianchi, Kranski Zadar, II dio,
133.

63

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 63

13.12.2013 11:04:33

G. Franov ivkovi Prezimena mjesta Pakotane u 17. i 18. stoljeu...

ostatcima zidova stare crkvice, a tu je bilo i seosko groblje.19 U dijelu sauvane matice
umrlih otoka Vrgade nalazimo upise po kojima vidimo da su se tu pokapali i umrli iz
Vrgade.20 Godine 1675. spominje se pakoki harambaa Marketo (nije navedeno prezime od njega vjerojatno potjee prezime Marketin), a 1684. glavar Pakotana bio je
Miho Stojanovi. Te se godine spominju 87 mukaraca sposobnih za oruje 81 pjeaka i 6 konjanika, 1754. ima 400 stanovnika, a 1801. (Libar broja du) 121 mukih,
91 mukih malih; 143 enskih, malih enskih 65, a ukupno 420.
TABLICA I
Popis stanovnitva zadarskog podruja 1634. godine.21
Ime sela

Mukarci
sposobni za rad

ene

Djeaci

Djevojice

Ukupno

Pakotane

45

55

20

25

145

TABLICA II
Popis stanovnitva od 29. rujna 1695. (gen. Providur Daniel Doln).22
Ime sela

Za oruje

Stari

ene

Djeaci

Djevojice

Sve

Pakotane

81

60

50

74

269

Usporeujui ove dvije tablice moemo zakljuiti da se u 61 godinu (od 1634.


do 1695.) broj mukaraca skoro udvostruio, dok je broj ena ostao gotovo jednak,
roeno je skoro dva puta vie djeaka, a tri puta vie djevojica, a od 1608. do
1634. broj se odraslih gotovo udvostruio, dok je broj djece ostao isti.
Filipi navodi Ugovor iz 12. 9. 1597.23 Ugovor je sklopila Margarita udova ka19

20

21

22

23

AZDN, Pakotane, Glagoljska matica umrlih, 3; 1794 na 15 otubra priminu po(kojna) Mara Klaria s
Maidana iz Vrane u kui Mije Lokia u Pakotani brez svake naredbe pokopana u crikvi s(vete) Justine na
kolicu pod selom; Isto, 38., upis br. 208. Na 8 mara 1828. u Pakostani priminu Josipp Laczman od godina 82 od bolesti naravske, u svoioi ckuchi bi ispovigen i primi s(veti) sakramenti i bi sprovogen sprovodom
angelskim od mene don Jive Cherpeticha capelana od istoga mista i bi ukopan u cimatoriu s(vete) Justine.
AZDN, Vrgada, Glagoljska Matica umrlih od god. 1761. 1777.: 1764 godine je Jago Karetina pokopana pri crikvi s(vete) Jutine na kolju pod Pakotani i primila je s(vete) sakramente u Pakotani od paroka
don Pere Kazije.
Objavljeno u Ivna Anzulovi, Popis stanovnitva zadarskog podruja 1634. godine, Zadarska smotra
1-3, Zadar, 2000.
Roman Jeli, Stanovnitvo kopnenog dijela zadarskog podruja 1608. i 1695., Zadarska revija br.
6/1985., godina XXXIV, Zadar, 1985., 559; isto u DAZD, Dragomanski spisi, f.CXXIX, 3/5., P.3/6
(bez nadnevka, oko 1674.).
A. R. Filipi, Biogradsko vransko primorje u doba mletako turskih ratova, 571, 572.

64

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 64

13.12.2013 11:04:33

55/2013

Radovi za povijesne znanosti HAZU u Zadru

petana Bernarda Karnarutia kao skrbnik svog sina Sforza sa MARKOM PUNOEVIEM sinom JURE i MIHOM RADOINOVIEM sinom IME, obojica
nastanjeni u Biogradu u ime svoje i u ime jo 10 osoba. Na popisu su: BELOKVI
MATE pok. STIPE iz Zlosela; RAJEVI MARKO sin IVE iz Zlosela; PRITE
MARKO sin pok. MATE iz Zlosela; SAJNOVI JURE iz Zlosela; SIDULJEVI
LUKA iz Murtera; BOSNA MARKO iz Murtera; KUINOVI MARTIN pok.
STIPE iz Biograda; AJAZOVI VUCONE VIDON sin IME iz Biograda; DIKOEVI IVE pok, LOVRE iz Biograda;
PERINOVI IVE pok. NIKOLE iz Biograda, koji su se obvezali stalno nastaniti
u starom selu Pakotanima i podignuti zid oko cijelog sela. Unato toj obvezi, na
popisu stanovnika jedanaest godina kasnije nalazimo samo dvije osobe iz ovog
ugovora:
MARKO PUNO (u ugovoru Punoevi, i jedna druga osoba s prezimenom
PUNOEVI, NIKOLA (moda njegov sin)) i VUK AJAZOVI i jo jedna osoba
s ovakvim prezimenom, moda njegov sin IME AJAZOVI, mogue s pogrenim itanjem ili grekom u ugovoru ANDRIJA BAEVI (u ugovoru Rajevi)
i Ive Pehinovi (u ugovoru Perinovi), a i u jednom sluaju vjerojatno potomci
(ako je osoba umrla) sa slinim prezimenom (IVE i ALEKSANDAR DIKOVI).
Za ostale osobe iz ovog ugovora nema podataka. Dakle, to se moe protumaiti
da oni jesu na popisu iz 1608. godine (ili njihovi potomci), ali s promijenjenim
prezimenima.
Nedostaju RADOINOVI MIHO sin IME, BELOKVI MATE pok. STIPE,
PRITE MARKO pok. MATE, JURE SAJNOVI (na popisu postoje dvije nove
osobe s imenom Jure Sviari Jurain i Jure Ljubovi), SIDULJEVI LUKA,
BOSNA MARKO, KUINOVI MARTIN pok. STIPE.
TABLICA III24

24

Ime i prezime

Starci

Sposobni

ene

Djeaci

Djevojice

Pop Ivan iz Sutomiice, upnik

Ivan Pilicari, sudac

Vukava kilia

ime Ajazovi

Bare Proki

Vuk Ajazovi

Marko Puno

R. Jeli, Stanovnitvo kopnenog dijela zadarskog podruja, 560 (Gradski knez Zadra Oktavijan Mocenigo).

65

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 65

13.12.2013 11:04:34

G. Franov ivkovi Prezimena mjesta Pakotane u 17. i 18. stoljeu...


Andrija Baevi

Vuk Dikovi

Vuk Veziljevi

Nikola Punoevi

Pace (Mirka?) Mili-a

Jurain Sviari

Ivan Pehinovi

Aleksandar Dikovi

Bogdan Dlani

Jure Ljubovi

Gosp. Alvize de Filipis

Ukupno

28

23

26

21

Sudac sela IVAN PILICARI nije u Ugovoru iz 1597., bilo bi udno da je netko tko
se tek doselio postao sudac, glavni ovjek u selu. Dakle, radi se ili o starosjediocu, koji
je prije potpisivanja ugovora ivio tu pa se vratio iz izbjeglitva ili potomku jedne osobe
sa Ugovora. A moda se radi o jednoj od osoba s Ugovora, ali s promijenjenim prezimenom. Ista stvar je i sa Vukavom kiliem, Barom Prokiem, Mirkom Miliem, Jurainom Svitariem, Bogdanom Dlaniem i Jurom Ljuboviem. S druge strane, postoji
mogunost da su sve osobe s ugovora starosjedioci, jer su dvije osobe bile opunomoene da potpisuju u ime deset drugih, koje su vjerojatno poznavali i koji su vjerojatno
bili glavari sela. Kao to je ve reeno, stanovnitvo je esto bjealo u susjedna sigurnija
mjesta i otoke, pa se stalno vraalo. Nema razloga da tako nije bilo i ovaj put.
Filipi25 1614. spominje Skilie, Punoevie, Rajevie, Veliie, Svitarie, Planie i
Bilokvie (Belokvi je bio u ugovoru 1597., 1608. ga nema na popisu, a pojavljuje se
opet 1614. dakle, cijelo je vrijeme stanovnik Pakotana, ali s izmijenjenim prezimenom).
Jedan od sauvanih glagoljskih kodeksa je Knjiga dua, koja je voena u razdoblju od
1690. do 1802. U donjoj tablici navest u primjere za samo pet prvih godina (ukupno
je napravljen ili cijeli popis ili suma ispovijedanih i prieenih za stotinjak godina) na
osnovu kojih se moe vidjeti kako su se mijenjala prezimena. Nemogue je bilo napraviti u lanku tablice za sve godine.

25

A. R. Filipi, Biogradsko vransko primorje u doba mletako turskih ratova, 572.

66

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 66

13.12.2013 11:04:34

55/2013

Radovi za povijesne znanosti HAZU u Zadru

TABLICA IV NAPRAVLJENA NA OSNOVU KNJIGE DUA26

26

1690. (nepotpuna)

1691.

1692.

1693.

1694.

Ajazova Mara
Ajazovi ()ga
Ajazovi Miho

Ajazova Jaga
Ajazova Mara

Ajazova Jaga
Ajazova Mara
Ajazova Stana

Mara Ajazova
Jaga Ajazova
Stana Ajazova

Mara Ajazova
Jaga Ajazova
Stana Ajazova`1

Baev Ante
Baev Bare
Baeva Dora
Baeva Jaga
Baevi Pere
Baevi Tadija
Baev Bare
Baev Grgo
Baev ime
Baev Tome
Baeva ()ka
Baeva Kata
Baevi Adam
Baevi Jerka
Baevi Manda
Baevi Marko
Baevi Mate
Baevi Miho
Baevia Luca
Bainia Stana
Bari? Ante?

Baevi Ive
Baevi Jure?
Baevi Miho
Baevi Pere
Baevi Stoe
Baevi ime
Baevia Jerka
Baevia Kata
Baevia Mada
Da(lakova) Jela
Dalak Mate
Dalakov Adam
Dalakov Ante
Dalakova Luca
Dalakova Ursa

Baevi Adam
Baevi Ante
Baevi Bare
Baevi Ive
Baevi Miho
Baevi Pere
Baevi ime
Baevi Tome
Baevia Dora
Baevia Luca
Bakova Jerka
Bakova Kata
Bakova Manda
Dalak Mate

Miho Bakov
Ive Bakov
Pere Bakov
Adam Dalakov
ime Bakov
Ante Dalakov
Bare Bakov
Luca Dalakova
Tome Bakov
Dora Dalakova
Kata Bakova
Jela Dalakova
Jerka Bakova
Manda Bakova

Miho Bakov
Ive Bakov
Pere Bakov
ime Bakov
Adam Dalakov
Bare Bakov
Tome Bakov
Kata Bakova
Ante Dalak
Jerka Bakova
Manda Bakova
Luca Dalakova
Dora Dalakova
Jela Dalakova

Brasin? ()a

Abaracin?
(Baraka?) Ilija
Baracina Matija
dali je Baraka?
L()bacin
(Baracin?) Agust

Baracin Agustin
Baracin Ilija
Baracin Nikola
Baracina Matija

Ilija Baracin
Agustin Baracin
Nikola Baracin
Matija Baracina

Ilija Barcin
Matija Baracina
Agustin Baracin
Nikola Baracin`2

Bovan Ante
Bovanova Jaga

Bovan Stipe
Bovanov .
Bovanov? Grgo
Bovanova Jaga
Bovin Ante

Bovanov Grgo
Bovanov Stipe
Bovanova Anica

Stipe Bovan
Grgo Bovan
Anica Bovanova
Ante Bovan
Jaga Bovanova

Stipe Bovan
Anica Bovanova
Miko Bovan
Grgo Bovan
Ante Bovan
Jaga Bovanova`3

Bunguro Jure
Bungurov Marko

Bungurov Jure
Bungurov Kate
Bungurov Marko
Bungurov ime
Bungurova Anica

Bungurov Jure
Bungurov Marko
Bungurov ime
Bungurova Anica

Jure Bungurov
ime Bugurov
Marko Bungurov
Mate Bungurov
Luca Bungurova

Jure Bungur
Marko Bungurov
ime Bungurov
Mate Bungurov
Luca Bungurova`4

AZDN, Pakotane, Glagoljski broj dua 1690. 1802., Knjiga je na poetku oteena tako da nedostaje
nekoliko stranica za 1690. godinu.

67

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 67

13.12.2013 11:04:34

G. Franov ivkovi Prezimena mjesta Pakotane u 17. i 18. stoljeu...


Cocin Jure
Cocina Anica
Cocina Luca
Cocina Manda

Cocin Jure
Cocina Anica
Cocina Manda
Cocina Luca

Luca Cocina
Anica Cocina
Mada Cocina

Luca Cocina
Anica Cocina
Mate Cocin
Manda Cocina

udinov Mate
udinova Kata
udinova Mara
udinova Satana
Proin Baria
Proin Pere
Proin Tome
Proina Dora
Bariin Boe

udin(o)v Tome
udina Jure
udinov Mate
udinov Pere
udinova Kata
udinova Mara
udinova Stana
Proin Boe
Proina Dora
Proina Stana
Proin Bare

udinov Mate
udinov Tome
udinova Kata
udinova Stana
Proin Boe
Proina Dora
Bariina Stana

Bare Proin
Boe Proin
Pere udina
Stana Proina
Tome udina
Mate udina
Mate udina
Kata udinova
Stana udinova
Dora Proina

Baria Proin
Stana Bariina
Boe Bariin
Tome udina
Mate udina
Kata udinova
Stana udinova

Gaparova Luca
Gaparov Stipe
Gaparova Kate
Dlai Ante

Gaparov Grgo
Gapin Ante
Gapin Bare
Gapin Stipe
Gapina Jela
Gapina Kata
Gapina Luca

Ga?parov? Grga?
Gajpi? Bare
Gaparova Jela
Gaparova Kata
Gaparova Luca
Gapin Ante
Gapin Stipe

Grgo Gapin
Bare Gapin
Luca Gapina
Stipe Gapina
Kata Gapina
Jela Gapina

Stojanova Stoa
(k)?ili jakov
kilia ()ate
kilia ()ati
kilia ()ka

Hanbain Jure
Hanbaina Kata
Hanbaina Luca
Hanbaina Matija
Hanbaina Sto(a)
kili Grgo
kili Jakov
kilia Kata
kilia Ma(n)da

Haranbaina Matija
Stojanova Kata
Stojanova Manda
Stojanova Stoa
kili Grgo
kili Jakov
kili Jure

Jakov Stojanov
Grgo Stojanov
Manda Stojanova
Mada Stojanova
Jure Stojanov
Matija Stojanova
Stoija Stojanova
Luca Stojanova

Jakov Stojanov
Kata Stojanova
Manda Stojanova
Jure Stojanov
Grgo Stojanov
Matija Stojanova
Stoa Stojanova
Martin Stojanov
Luca Stojanova`5

Pilicari Ive
Pilicari Jure
Pilicari Mih(o)
Pilicari Tome

Jicin Jive
Jicn Miho
Lacmanova Jela
Lamanova Anica
Pilicari Jure
Jicin Grgo

Jicin Grgo
Jicin Ive
Jicin Miho
Jicina Anica
Jicina Jela

Miho Jicin
Jure Jicin
Jela Lacmanova
Kata Lacmanova
Ive Jicin

Miho Jicin
Anica Jicina
Ive Jicin
Jele Lacmanova
Jure Laman
Manda Lacmanova

Juriin Mate
Juriina J()a
Juriina Manda

Juriin Ive
Juriin Martin
Juriin Mate
Juriin Miko
Juriin Tome
Juriina Jela
Juriina Manda
Juriina Mara

Juriin Ive
Juriin Jure
Juriin Martin
Juriin Mate
Juriin Miko
Juriin Tome
Juriina Luca
Juriina Manda

Mate Juriin
Ive Juriin
Miko Juriin
Tome Juriin
Jela Juriina
Mara Juriina
Martin Juriin
Manda Juriina
Luca Juriina
Jaga Juriina

Mate Juriin
Ive Juriin
Miko Juriin
Tome Juriin
Jela Juriina
Mara Juriina
Jaga Juriina
Manda Juriina
Martin Juriin
Manda Juriina
Luca Juriina
Matija Juriina

Bare Gaparov
Kata Gaparova
Luca Gaparova
Manda Gaparova
Stipe Gapin
Jela Gaparova
Anica Gaparova
Tome Gaparov

68

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 68

13.12.2013 11:04:34

55/2013

Ivii ()ve?
Iviina Ursa?
Kurtova Nic
Kurtovi ()me
Kutovi ?

Jik Marko
Jikov Nikola
Jikova Luca
Lukin Jadre
Lukin Luka
Lukin Martin
Lukin Mate
Lukin Pere
Lukina Kata
Lukina Manda
Lukina Tomica

Radovi za povijesne znanosti HAZU u Zadru


Kap?ov Martin
Kapov Nikola
Kapov ime

Kapov ime
Mihoev Martin
Mihoev Nikola
Mihoeva Manda

ime Kapov
Manda Kapova
Nikola Kapov

ime Kapov
Manda Kapova
Nikola Kapov
Martin Kapov

Kazin Mate
Kazin Pere
Kazina Anica
Kazina Jaga

Kazin Jere
Kazin Mate
Kazina Anica
Kazina Jaga

Mate Kazin
Pere Kazin
Jaga Kazina
Anica Kazina

Pere Kazin
Mate Kazin
Jaga Kazina
Anica Kazina

Kuk(e)v Stipe
Kukina Anica
Kuklev Ive
Kuklevi Miho
Raina Jaga
Raina Jela //
Raina Manda
Raina Stana
Raina Vujava

Kuklev (..)v()
Kuklev Miho
Rain Stipe
Raina Jaga
Raina Jela
Raina Manda
Raina Stana

Miho Kuklev
Ive Rain
Stipe Rain
Vujava Raina
Jela Raina
Manda Raina
Stana Raina
Jaga Raina
Stipe Rain

Miho Kuklev
Ive Rain
Vujava Raina
Jaga Raina
Jela Raina
Stana Raina
Stipe Rain

Kurtov Ante
Kurtov Pere
Kurtov ime
Kurtov Tame(!)
Kurtova Anica
Kurtova Anka
Kurtova Jaga
Kurtova Stana
Kurtovia ime

Kurtov Ante
Kurtov Pere
Kurtov ime
Kurtov Tome
Kurtova Anica
Kurtova Anica
Kurtova Jaga
Kurtova Jela
Kurtova Stana

Tome Kurtov
Tome Kurtov
ime Kurtov
Ante Kurtov
Pere Kurtov
Miho Kurtov
ime Kurtov
Anica Kurtova
Jutina Iviina
Stana Kurtova
Jaga Kurtova
Jela Kurtova

Tome Kurtov
Ante Kurtov
Pere Kurtov
Jaga Kurtova
Stana Kurtova
Jela Kurtova`6

Lein Miho
Lein Miho
Lein Jure
Leina Barica
Leina Jerka

Lein Adam
Lein Jure
Lein Miho
Leina Barica
Leina Jerka

Miho Lei
Jure Lei
Jerka Leina
Barica Leina

Jure Lein
Vue Lein
Miho Lein
Jerka Vulinova
Barica Vulinova
Jaga Vulinova

Lukin Jadre
Lukin Luka
Lukin Marko
Lukin Martin
Lukin Mate
Lukin Nikola
Lukin Pere
Lukina Kata
Lukina Luca
Lukina Mada
Lukina Matija
Lukina Tomica

Lukin Luka
Lukin Martin
Lukin Mate
Lukin Pere
Lukina Kata
Lukina Matija
Dik Marko
Jikov Nikola
Jikova Luca

Luka Lukin
Kata Lukina
Matija Lukeva
Nikola Jih
Martin Lukin
Luca Jikova
Jadre Lukin
Manda Jikova
Tomica Lukina
Mada Lukina

Miho Luka
Katata Lukaeva
Matija Lukeva
Nikola Jik
Luca Jikova
Manda Jikova
Martin Lukin
Jare Lukin
Manda Lukina

69

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 69

13.12.2013 11:04:34

G. Franov ivkovi Prezimena mjesta Pakotane u 17. i 18. stoljeu...


Ma(.)
Macin Grgo
Macin Ilija
Macin Martin
Macina Kata
Macina Manda
Milin Mate

Macin Grgo
Macin Martin
Macina Kata
()in Ilija
Milin Mate

Mate Milin
Ilija Macin
Kata Macina
Martin Macin
Grgo Macin

Mate Milin
Kata Milina
Grgo Milin
Martin Milin

Mah(san)? ()e
Mahsan Jure
Mahsanova a
Mahsanova Matija
Masan Ive

Mahsan Ive
Mahsanov Jure
Mahsanova Kata
Mahsanova Matija

Ive Mahsan
Jure Masan
Pere Mahsan
Matija Mahsanova
Kata Mahsanova

Iva Mahsan
Jure Mahsan
Matija Mahsanova
Pere Mahsa
Kata Mahsanova

Marketin Ive
Marketina Manda
Marketina Matija
Krpetin Vid?
Krpetina Stoa

Marketin Bare
Marketin Grgo
Marketin Ive
Marketina Jaga
Marketina Luca
Marketina Manda
Marketina Matija

Marketin Bare
Marketin Grgo
Marketin Matija
Marketina Jaga
Marketina Luca
Marketina Manda

Bare Marketa
Ive Marketin
Grgo Marketin
Matija Marketina
Jaga Marketina
Manda Marketina

Bare Marketin
Ive Marketin
Grgo Marketin
Matija Maketina
Manda Marketina
Luca Marketina
Stoa Marketina

Jutina Jaga

Mikecina Anica
Mikecin ime
Mikecina Juta
Mikecina Mara

Jutina Anica
Jutina Mara
() Juta

ime Jutin
Anica Jutina
Mara Jutina

ime Jutin
Matija Jutina
Anica Jutina
Mara Jutina

Mikuliin Gorgo
Mikuliina Kata
Mikuliina Luca
Mikuliina Mara

Mikuliina Kata

Grgo Mikulin
Kata Mikulina
Luca Mikulina
Mara Mikuliina
Stana Mikuliina

Grgo Mikuliin
Kata Mikulii
Luca Mikuliina
Mara Mikuliina

Punoev Bare
Punoev Grgo
Punoev Jure
Punoev Lovre`7
Punoev Stipe
Punoev Tome
Punoeva Kata
Punoeva Mada
Bakin Bare
Bakin Jadre
Bakina Jela
Bakina Petrica
Bakin Bare
Bakin Jadre
Bakina Jela
Bakina Petrica`8

Lokina Kata
Lokina Manda
Punoev Bare
Punoev Grgo
Punoev Jadre
Punoev Jure
Punoev Lovre
Punoev Stipe
Punoev Tome
Punoeva Jela
Punoeva Petrica

Bare Punoev
Stipe Punoev
Grgo Punoev
Jadre Punoev
Jure Punoev
Tome Punoev
Jela Punoeva
Petrica Punoeva
Lovre Punoev
Marko Punoev
Kata Punoeva
Manda Punoeva

Bare Punoev
Stipe Punoev
Jare Punoev
Tome Punoev
Jure Punoev
Jela Punoeva
Petrica Punoeva
Lovre Punoev
Marko Punoev
Kata Punoeva
Manda Punoeva

ari Jure
aria Ivanica
aria Ivanica
ariev Mate
ariev Tome

ari Jure
ari Mate
ari Tome
aria Anica
aria Ivanica
aria Jela

Jure ari
Tome ari
Mate ari
Ivanica aria
Anica aria
Jela aria

Jure ari
Mate ari
Ivanica aria
Anica aria
Jela aria

Punoev Luvre
Punoev ime
Punoeva Kata
Punoeva Manda
Punoeva Mara

70

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 70

13.12.2013 11:04:35

55/2013

Radovi za povijesne znanosti HAZU u Zadru

arina Anica
arina Kata
arlina ()vi

arin Ive
arina Anica
arina Kata
arina Ursa

arin Ive
arina Anica
arina Kata

Ive arin
Anica arina

Ive arin
Anica arina

Taraba Jure
Tarabin Pere
Tarabina Luca
Tarabina Matija
Tarabina Ursa

Tabina Ursa
Taraba Jure
Taraba Jure
Taraba Pere
Taraba ime
Tarabina Kata
Tarabina Matija
Tarabina S(t)ana

Tarabin Jure
Tarabin ime
Tarabina Kata
Tarabina Usta
Vukojev Jure
Vukojev Pere
Vukojeva Matija

ime Tarabin
ime Tarabin
Ursa Tarabina
Kata Tarabina
Pere Taraba
Jure Tarabin
Matija Tarabina
Stana Tarabina

ime Taraba
Ursa Tarabina
Kata Tarabina
Pere Taraba
Jure Taraba
Matija Tarabina
Stana Tarabina

Vezilev Miho
Vezilev Miko
Vezilev Pere
Vezileva Kata
Vukova Anica
Vukova Jela
Vukova Anica
Vukova Jela

Vezilev Bare
Vezilev Gorgo
Vezilev Miko
Vezilev Pere
Vezileva Anica
Vezileva Jela
Vezileva Luca
Vezileva Ivana

Miho Vezilev
Pere Vezilev
Anica Vezileva
Jela Vezileva
Manda Vezileva
Kata Miurina

Pere Vezilev
Mie Vukov
Anica Vezileva
Jela Vezileva
Manda Vezileva
Stana Vezileva
Kata Miurina

`1

Ajazovi se u Knjizi dua javljaju zadnji put 1716. godine


(Matija Ajazova).
`2 Kasnije se lanovi ove obitelji
piu u Knjizi dua kao Vujasini.
`3 Bovanovi se u Knjizi dua piu i

kao Drakii i kao Plaari.


Jedna loza Bungurovih kasnije
se pie kao urlini.
`5 U kasnijim se godinama lanovi zapisuju i kao kilii.
`6 Kurtovi se u Knjizi dua esto i
`4

nazivaju Iviini.
Knjiga godova 4. 7. (bez godine) Lovre Punoevi LOKO.
`8 Kasnije se javljaju isti lanovi
kao Punoevi.
`7

Roman Jeli u svom je lanku naveo imena kuedomaina prema popisu geometra
Cosima Farentinia iz 1709., 1756. A Rimac i Mladineo donose popise posjeda takoer
iz 1708., meutim popis je razliit od Jelievog te u ovoj knjizi nalazimo i posjednike
zemalja izvan Pakotana (Vrana, Filipjakov, Tinj, Biograd).
TABLICA V27
Imena kue domaina biogradskog primorja prema katastru od 1709. (prema popisu
geometra Cosma Faventinija)

27

Bajevi Ante

Gaparovi Bare

Prebilovi Lovre

Bajevi Bare

Gaparovi Stipe

Prodan Grgo

Bajevi Mate

Jici Jure

Puno Bare

Bajevi Miho

Grani Mate

Puno Mate

Barai Ivan

Ivii Nikola

Punoevi Lovre

Barai Boo

Jurii Ante

Spingarol Frane, pukovnik

Roman Jeli, Tri priloga o stanovnitvu biogradskog primorja (Dokumenti), Zadarska revija, god.
XXXV, br.3/1987., Zadar, 1987.

71

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 71

13.12.2013 11:04:35

G. Franov ivkovi Prezimena mjesta Pakotane u 17. i 18. stoljeu...


Barai Jure

Jurii Ivan

ari Jure

Bungurovi Marko

Jurii Miho

ari Mate

Bungurovi ime

Krpeta Vid

kilji Jakov

udina Toma

Kuki Martin

kilji Jure

Drakovi Ante

Kuki Miho

Veziljevi Bare

Drakovi Ivan re.Maranovi

Kuki Nikola

Veziljevi Grgo

Drakovi Jakov

Kukuljevi Miho

Veziljevi Miho

Drakovi Jure

Kurtovi Grgo reeni Vitanovi

Vukojevi Ivan

Drakovi Mate

Kurtovi Toma

Vukojevi Jakov

Drakovi Nikola

Lesi Ivan reeni Vulinovi

Vukojevi Mihovil

Drakovi Stipe

Mihoevi ime

Vukojevi ime

TABLICA VI28
PAKOTANE
Bajevi Ante pok. Mate

Gaparovi Boe pok. Grge

Mihoevi ime pok. Mihe

Bajevi Bartol pok. Marka

Gaparovi Bartol pok. Grge

Proti Boo pok. Bartola

Bajevi Mate pok. Adama

Gaparovi Stipe pok. Adama

Puno Bartol pok. Vuke

Bajevi Miho pok. Jure

Jici Jure pok. Mihe

Puno Mate pok. Mije

Barei Ivan pok. Bartola

Grani Mate pok. Grge

Punoevi Lovre pok. Vida

Barei Ilija

Ivii Nikola pok. Jure

ari Jure pok. Grge

Barei Jure pok. Ante

Jurii Ante pok. Martina

ari Ivan pok. Grge

Barei Boo pok.Bartola

Jurii Ivan pok. Grge

ari Mate pok. Grge

Bungurovi Marko pok. Jure

Jurii Miho pok. Mate

kilji Jakov pok. Grge

Bungurovi ime pok. Petra

Krpeta Vid pok. Ivana

kilji Jure pok. Mihe

udina Toma pok. Jure

Luki Miho pok. Luke

Veziljevi Bartol pok. Adama

Drakovi Ante pok Bartola

Luki Martin pok. Mate

Veziljevi Grgo pok. Mije

Drakovi Ivan re.Macanovi

Luki Nikola pok. Marka

Veziljevi Miho pok. Adama

Drakovi Jure re. Macanovi

Kukuljevi Miho pok. Mate

Vukojevi Jakov pok. Petra

Drakovi Mate pok. Tome

Kurtovi Toma pok. Jure

Vukojevi ime pok. Jure

Drakovi Nikola pok. Bartola

Lei Ivan re. Vulinovi pok. Jure

Vukojevi Ante

Drakovi Stipe pok. Bartola

Lei Vuen pok. Jure

Grgo avlija iz Bubnjana

28

Marko Rimac/Goran Mladineo: Zadarsko okruje na mletakom katastru iz 1709. godine, Prvi dio,/
Donji Kotar; Dravni arhiv u Zadru, Zadar, 2009., 132 138.

72

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 72

13.12.2013 11:04:35

55/2013

Radovi za povijesne znanosti HAZU u Zadru

KATASTAR 1708. ostala mjesta u kojima Pakotanci imaju zemlju: TINJ29


Nikola Barei iz Pakotana

Petar Maksan iz Pakotana

BIOGRAD30
Ante Bakovi iz Pakotana

Mijo Lui iz Pakotana

ime Bungurovi iz Pakotana

Ante Jurii iz Pakotana

Mijo Kukljevi iz Pakotana

ime Bungurovi iz Pakotana

Ante Drakovi iz Pakotana

Mijo Jurei iz Pakotana

Stipe Drakovi iz Pakotana

Ante Gruii iz Pakotana

Mate Grani iz Pakotana

Toma Kurtovi iz Pakotana

Bartol Bajevi (Barevi) iz Pakotana

Mijo Barevi iz Pakotana

Toma udina iz Pakotana

Bartol Veelevi`9 iz Pakotana

Mate Puno iz Pakotana

Vid Krpeta iz Pakotana

Bartol Puno iz Pakotana

Mate Barevi iz Pakotana

Jure Barei iz Pakotana

Bartol Gospavi iz Pakotana

Nikola Ilkovi iz Pakotana

Jure ari iz Pakotana

Grgo ili iz Pakotana

Boo Barei iz Pakotana

Jure Barai (Barei?) iz Pakotana

Lovre Puno iz Pakotana

Nikola Drakovi iz Pakotana

Jure Drakovi iz Pakotana

Mijo Veseljevi iz Pakotana

Nikola Lui iz Pakotana

Jure Ici iz Pakotana

Mate Drakovi iz Pakotana

ime Mioevi iz Pakotana

Ivan Drakovi iz Pakotana

Marko Bungurovi iz Pakotana

Stipe Gaparovi iz Pakotana

Jure Jurii iz Pakotana

Mate ari iz Pakotana

ime Vukojevi iz Pakotana

Jure kili iz Pakotana


Ivan Lei iz Pakotana

VRANA31

29

30

31

Ante Bajevi iz Pakotana

Mate Drakovi iz Pakotana

Stipe Drakovi iz Pakotana

Ante Drakovi iz Pakotana

Mate Grani iz Pakotana

ime Bungurovi iz Pakotana

Ante Jurii iz Pakotana

Mijo Veziljevi iz Pakotana

ime Vukojevi iz Pakotana

Bartol Puno iz Pakotana

Mijo Jurii iz Pakotana

Toma udina iz Pakotana

Bartol Veziljevi iz Pakotana

Mijo Kukljevi iz Pakotana

Toma Kurtovi iz Pakotana

Bartol Gaparovi iz Pakotana

Marko Puno iz Pakotana

Ivan Jurii iz Pakotana

Bartol Bajevi iz Pakotana

Mijo Drakovi iz Pakotana

Kapitan Jure kili iz Pakotana

M. Rimac/G. Mladineo: Zadarsko okruje na mletakom katastru iz 1709. godine, Prvi dio,/Donji
Kotar; 68 77.
M. Rimac/G. Mladineo: Zadarsko okruje na mletakom katastru iz 1709. godine, Prvi dio,/Donji
Kotar; 98 119.
M. Rimac/G. Mladineo: Zadarsko okruje na mletakom katastru iz 1709. godine, Prvi dio,/Donji
Kotar; 140 153.

73

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 73

13.12.2013 11:04:35

G. Franov ivkovi Prezimena mjesta Pakotane u 17. i 18. stoljeu...


Grgo Puno iz Pakotana

Marko Bungurovi iz Pakotana

Jure Jici iz Pakotana

Grgo Veziljevi iz Pakotana

Mate Bajevi iz Pakotana

Jure Barei iz Pakotana

Jakov ili iz Pakotana

Mijo Kukljevi iz Pakotana

Ivan Lei iz Pakotana

Lovre Puno iz Pakotana

Nikola Luki iz Pakotana

Ivan Macanovi iz Pakotana

Mate Puno iz Pakotana

Ivan ari iz Pakotana

Mijo Luki iz Pakotana

Nikola Ivii iz Pakotana


Petar Vukojevi reeni Jurii iz
Pakotana
Stipe Gaparovi iz Pakotana

Mijo Bajevi iz Pakotana

ime Mihoevi iz Pakotana

Martin Luki iz Pakotana

Ivan Rai iz Pakotana


Ivan Barei iz Pakotana

TABLICA VII32
Imena kuedomaina biogradskog primorja koji su bili predvieni da dobiju zemlju
na osnovi Grimanijeva zakona iz 1756.
Bakija Miko

Gruii Jakov

Mioevi ime

Bakovi Gapar

Jurei Grgo

Pani ime

Bungur Grgo

Jurei Ive pok. Tome

Plaar Bare

Bungur Marko

Jurii Jerko

Plaar Tome

Bungur Nikola

Jurii Jure

Puno Ive

Bungur Pere

Kazija Nikola

Puno Mate reeni Bunja

Bungur Toma

Krpeti Grgo

arin ime

udina ime

Kurtovi Ive

Vujasin Miko

Drakovi ime

Maksanovi Marko

Vukov Mate

Gaparovi Miko

Maksanovi Mate

Vulinovi Mate

Gaparovi ime

Mioevi Grgo

Vukovi Ante

Gaparovi Tome

Pakotanci koji su dobili posjed u Vrani:


Barii ime

Nikolin Ive

kilji Filip

Barii Nikola

Pani Dujo

oi Ive

udina Grgo

Puno Martin

oi Jakov

32

R. Jeli: Tri priloga o stanovnitvu biogradskog primorja, Zadarska revija, 555 573.

74

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 74

13.12.2013 11:04:35

55/2013

Radovi za povijesne znanosti HAZU u Zadru

udina Marko

Rain Ante

oin Ante

Dalako ime

Rain ime

Veziljevi ime

Dalako Nikola

Rain ime

Vukov Jure

Kostiera Bare

arin Ante

Bokovi (Vukovi?) Ante

Lasman Bare

arin Grgo

Soppe Bla

Loki Ilija

arin Toma

Crkva u Pakotanima i u Vrani

Loki Ive

kilji Ive

Glavar u Pakotanima i Vrani

Mireti Miho

PREZIMENA:
Mnoga od nestalih prezimena jo se uvijek zadravaju kao nadimci, a neka kasnije
ponovno postaju prezime i mijeaju se sa drugima (vjerojatno vjenanjem) tako da u 19.
stoljeu dobivamo mnoge kombinacije, a koja su prezimena opstala do 19. st. te nadimci
pojedinih obitelji mogu se vidjeti u Anagrafu s kraja 19. st.33
33

AZDN, Anagraf (Status Animarum) s kraja 19. st. na prvih je nekoliko stranica kazalo obitelji. Stranice
su prilino oteene tako da su neki dijelovi su teko itljivi. Obitelji u Pakotanima su sljedee:Bakov
Bare p. Luke, Bakov Mate p. Luke, Bakija Vice p. Frane, Bakija Marko p. Frane, Bakija ime p. Stipe,
Bakija Marko p. Josipa s nadimkom Galija, Bakija Valentin Joso p. ime s nadimkom Vuko, Bakija
Lucija udovica p. Mate, Barei Petrica udovica pok. Ante, Barei Mate pok. Jure, Barei Miho pok.
Stipe, Barei Ive pok. Marka, Barei Grgo pok. Pere, Barei Kata pok. Krste, Barei Tomica pok.
Ivana, Barei Antica pok. Jose, Barei ime pok. Nikole zvani ime, Barei Ante pok. ime zvani
Babe, Barei Marko pok. ime, Bunja Boe pok. ime, Bungur Vulin Marko pok. Jose, Bungur Vulin
Krsto pok. Mate, Bungur Vulin Stana pok. Mate, Bungur Vulin Krian pok. Ive, Bungur Maa ena
pok. ime, udina Joso pok. Tome zvani tente, udina Marko pok. Pere zvani Frani, udina ime
pok. Pere zvani Baus, udina Mate pok. Kre, udina Tome pok. Frane zvani utin, udina Luka
pok. Jose zvani utin, udina Ante pok. Frane zvani utin, udina arkovi Joso pok. Frane, udina
Luka pok. Marka zvani ale, udina Marko Nikolin zvani ako, udina ime pok. Ivana zvani ale,
udina Maa udovica pok. Pere, udina Ivanica udovica pok. Mate zvani Lako, udina Martin pok.
Jose, udina Marko pok. Jose, udina ime i Ante pok. Mate zvani Vujo, Ivas Mijat pok. ime, Ivas
Mate i Ivan pok. ime, Juriin ime pok. Marka, Juriin Cvita udovica pok. Marka zvani Bilin, Juriin
Mate pok. Nikole zvani Bilin, Juriin Miho pok. Nikole zvani Bilin, Juriin Cvita pok. Kriana zvani
Bilin, Kazija Peka udova pok. Mate, Kazija Pere pok. Mate, Kazija B? Roko pok. Marka, Kazija Frane
Bakija, Kazija Frane pok. Kriana, Kazija Joso pok. Jakova zvani Mie?, Krpeta Martin pok. Mate,
Krpeta Marko pok. Mate, Krpeta (...) Mate pok. Jose, Krpeta (...) Bare pok. Boe, Kukin Ante pok.
Frane, Kurtov Krian pok. Ante, Kurtov Joso pok. Ante, Kurtov Bare pok. Krevana, Kurtov Bene
pok. Kre, Kurtov ime Luka pok. Marka zvani Mrce?, Kurtov ime Marko pok. Mate, Lacman Tome
Niko pok. Marko, Lacman Joso pok. Ivana Merkul?, Lacman ime pok. Martina, Lacman ime Luka
pok. Roka, Lokin Milkin Marko pok. Kuzmana?, Lokin Boe pok. Frane, Lukin Ive pok. Tome, Lukin
Maksan? Nikola pok. Mika, Lukin Maksan? Tome i Andrija pok. ime, Lukin Maksan? Miho pok.
Mate, Lukin Maksan? Vice pok. Jose, Lukin Maksan? Luka pok. Marka, Marketin Ante pok. Ilija zvani Majer, Marketin Franica udovica pok. Jose, Marketin Mate pok. Bare, Mioev Nikola pok. Luke,
Nikolin Stana pok. Blaa, Nikolin Mate pok. Pere, Nikolin Tome pok. ime, Panda Lalin Jakov pok.
ime, Petri Marta pok. Ive, Petri Mate pok. Pere, Radin Jerka pok. Tome, Rain Vuko Mate pok.
Marka zvani Grenzola?, Rain Ante pok. Jose zvani Barak, Rain Ivan pok. Marka, Rain Miho pok.

75

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 75

13.12.2013 11:04:35

G. Franov ivkovi Prezimena mjesta Pakotane u 17. i 18. stoljeu...

S obzirom da prezimena nisu stalna u Pakotanima moemo nai ova pretvaranja prezimena iz patronimika, matronimika ili nadimaka tijekom 17. i 18. stoljea. U istraivanju
sam bila ograniena nedostatkom matinih knjiga iz tog razdoblja, i ostalih dokumenata
koje su, posebno u otokim upama, sauvane do danas.34 Zato u samo nabrojiti do
kojih sam rezultata za pojedina prezimena dola. Pretpostavke o ostalim pretvaranjima
neu iznositi bez dokaza.
U Knjizi dua se skoro za sva prezimena moe pratiti njihov razvoj, odnosno pretvaranja, kao to se moe za pet godina pratiti u TABLICI IV.
AJAZOVI
Na ugovoru iz 1597. godine postoji osoba AJAZOVI VUCONE VIDON sin IME
iz Biograda. Jedanaest godina kasnije, na popisu puanstva 1608. godine nalazimo dvije
obitelji Ajazovi. Vuk Ajazovi sa suprugom, sinom i tri keri (mogue osoba s ugovora)
te ime Ajazovi sa suprugom, keri i tri sina. Ajazovi nestaju (po Knjizi dua) iza 1716.
godine, kada se na popisu pojavljuje Matija Ajazova bez drugih lanova. Je li se radilo o
pretvaranju u neko drugo prezime nije mogue povezati.
BAJEVI35/BAEVI/DALAK/BAKOV/GAZETIN
Na Ugovoru iz 1597. postoji osoba Marko Rajevi sin Ive iz Zlosela, mogue s pogrenim itanjem ili grekom na Ugovoru, iako Filipi ponovno spominje da su 1614.
godine u Pakotanima postojali Rajevii, to znai da su cijelo vrijeme, pa i za vrijeme
popisa 1608. godine, prebivali u Pakotanima. Na popisu 1608. godine pojavljuje se

34

35

Jakova, Rain Maa udovica pok. Roke, Rain inka pok. Bare, Rosan Joso pok. Frane zvani Deve,
Rosan Ivan pok. Nikole zvani Plaar, Rosan Stana pok. Jose zvani Plaar, Rosan Maa pok. ime
zvani Plaar, Sambunjak ime pok. Mome zvani Plaar, Sambunjak Luka pok. Mome zvani Plaar,
Sambunjak Kre pok. Jakova zvani Plaar, kilji Tome pok. Pere zvani Pekarov, kilji Mate pok.
Ive, kilji ari Jakov pok. Mate zvani Rerin?, kilji ari ime pok. Mate zvani Rerin?, kilji ari
Krian pok. Mate zvani Rerin?, kilji ari Jose pok. Jakova zvani Knjaja, kilji ari Jakov pok.
ime zvani puja?, kilji ari Cvita udovica pok. Mate, kilji ari Krian pok. Pere, kilji ari
Bare pok. Ivana, arin ime pok. Ivana, arin Frane pok. Ivana, arin Ilija pok. Ivana, arin Bare Mate
pok. Ivana, arin M(...) Krian pok. Ivana, arin Joso pok. Marka,arin Cvita udovica pok. Mihe,
Stojanov Mate pok. ime zvani Brada, Stojanov Ive pok. Vice zvani irin, Stojanov Frane pok. Vice
zvani irin, Stojanov Marko pok. Ante zvani irin, Stojanov Frane pok. ime zvani irin, Stojanov
Boica udovica pok. Mate, Stojanov Nikola pok. Jose, Stojanov Ive pok. Jakova, Tutta Mate pok. Kre,
Vukov Marko pok. Krsto, Vukov Frane pok. Marka, Vujasin ime pok. Tadije zvani ljuka, Vujasin
Ivan pok. Ante, Vujasin Martin pok. Ambroza zvani Mikiin, Vujasin Mate pok. Ambroza zvani
Mikiin, Vujasin Tome pok. Krste, Vukoja Pero? pok. ime, Vukoja Stanko? pok. ime, Vukoja Ivan
pok. Pere, Vulin Jerko pok. ime, Vulin Luka pok. Jakova, Vulin ime (...) pok. Ante zvani Lukar?,
Vulin Marko pok. Ive, Vulin Krian pok. Mate, Vulin Vid pok. Jose, Vulin Teresa udovica pok. Mate,
Vulin inka Peka (...) pok. Nikole, Vulin Krsto (...), arin Miho pok. Marka, Bungur Niko Vlade pok.
Mate, Pastrovi Ivan.
Ovo istraivanje ne moe se usporediti s istraivanjem stanovnitva mjesta Kali, Rave, Ista itd. gdje
je sauvana veina matinih knjiga, madrikula bratovtina, godara, veliki broj oporuka i dokumenata
po mnogim arhivskim fondovima, te se na temelju toga moglo povezati svako prezime s popisa 1608.
godine do danas i njihova pretvaranja po nekoliko puta u nova prezimena.
I. Anzulovi, O opstojnosti hrvatskoga puanstva sjeverne Dalmacije iz predturskoga vremena, 291;
ovo prezime nalazi u vie mjesta u razdoblju od 1555. do 1608.

76

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 76

13.12.2013 11:04:36

55/2013

Radovi za povijesne znanosti HAZU u Zadru

Andrija Baevi sa suprugom i tri sina. Po Knjizi dua nalazimo da se Baevi, odnosno
Baevii razdvajaju na Dalakove i Bakove i ovo mijenjanje prezimena (npr. da se jedna
obitelj jednu godinu pie kao Baevi, a drugu kao Dalak) moemo pratiti sve do kraja
Knjige dua. Od obitelji Dalak nastali su Gazetini (upisivani su u Knjigu dua i kao Baini). U Godaru nalazimo kombinaciju Dalak Gazetin (31.3. Luce Delak Gazetin);
u Godaru nalazimo takoer kombinacije Bakov Kneevi (22.10.) i Delak Moroin,
koje su nastale mogue vjenanjima. U Anagrafu pisanom krajem 19. stoljea spominje se samo prezime Bakov. Obitelj je bila ugledna, iz nje po. 18. st. potjee vojvoda
Bare Bakovi, ugledan lan bratovtine B. M. u Biogradu.36
BARAKA/BARACIN/VUJASIN
Prezime Baraka ili Baracin nalazimo u Knjizi dua te se tijekom vremena (do kraja
Knjige dua), tonije 1785. godine pretvara u prezime Vujasin. U Anagrafu iz kraja 19.
st. Barak postoji samo kao nadimak obitelji Rain, a prezime Vujasin je opstalo.
PUNOEVI37/PUNO/BAKIN/BAKIJA/LOKIN
U Ugovoru iz 1597. spominje se Marko Punoevi sin Jure nastanjen u Biogradu, a
jedanaest godina kasnije, na popisu stanovnitva 1608. godine nalazimo Marka Punoa
sa dva odrasla mukarca i jednom odraslom enom, ali i mogue njegovog sina Nikolu
Punoevia iju obitelj sainjavaju jo odrasla ena, tri sina i dvije keri. Filipi takoer
spominje da su Punoevii stanovnici Pakotana 1614. godine. Bianchi spominje da
je glavni oltar u sv. Jutinici na otoiu ispred Pakotana bio pod patronatom obitelji
Punoevi.38 Po Knjizi dua vidimo da se Punoevi razdvajaju u nekoliko loza, u same
Punoeve, u Bakine (Bakiine, Bakije) i u Lokine (po Lovri Punoevu LOKI).39 Fra
Andrija Kai Mioi u svojim Razgovorima ugodnim naroda Slovinskoga spominje
pakokog harambau Bakiju.40 U Tablici III gdje su upisana imena kuedomaina biogradskog primorja koji su bili predvieni da dobiju zemlju na osnovi Grimanijeva
zakona iz 1756. nalazimo kombinaciju prezimena Puno reeni Bunja, koje je mogue
nastalo vjenanjem.41 Punoevi kao prezime opstaje jo krajem 18. stoljea.42 U Go36

37

38
39

40
41
42

AZDN, Glagoljska madrikula od Uznesenja B. D. M. Od uznesenja u Biogradu - 1720. 1841.; Fol.


3r Na 13 aprila 1739 u Pakotanin budui pokupleno 23 brata na tridesetu u pokoenoga voevode Bare
Bakovia isti voevoda Bare Bakovi ostavi u ovu skulu etrdeset groa da mu kantamo.
I. Anzulovi, O opstojnosti hrvatskoga puanstva sjeverne Dalmacije iz predturskoga vremena, Zadarska smotra 4-6 (Domaa ri 5), 1998.; Prezime Punoevi nalazi se u Zadru 1389., 1476. u Punti
Pamana (Ponosie), 1556. se kao sudac posobe sela sv. Filipa i Jakova se navodi Sladoe Punouich.
Dravni Arhiv u Splitu, Obiteljski fond Fanfogna-Garagnin, br. 156., glagoljski rukopisi, spis br. 64.
AZDN, Glagoljska knjiga godova 4.7. (bez godine) Lovre Punoevi LOKO; U popisu lanova bratovtine sv. Ruaria u Vrgadi navodi se Lovre sin pok. Vida Punoeva iz Pakoani (prvi upisani lanovi
su iz 1727. godine) te kasnijih godina Mande ki pokojnoga Loke iz Pakoani. (AZDN, Libar od
Skule s(vetog) Ruaria u Vrgadi, god. 1709. 1821.).
Fra Andrija Kai Mioi, Razgovor ugodni naroda Slovinskoga, Zbornik Kai, Split 1983., 308
Matice vjenanih nisu sauvane.
AZDN, Spisi ninske biskupije. Matine knjige za Pakotane, ali i za Nadin unitene su. Meutim, pronaene su potvrde za vjenanje. Spis je pisan bosanicom (hrvatskom irilicom) i oteen je. Prisvitli
gospodine, / Dajemo u poznanie vaoi milosti uzvieni da se eni imun sin Luke Taraa i uzimle Maru

77

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 77

13.12.2013 11:04:36

G. Franov ivkovi Prezimena mjesta Pakotane u 17. i 18. stoljeu...

daru nalazimo jo jednu kombinaciju koja je moda nastala vjenanjem - 2.9. umro je
Mate Bakija Vulin reeni Mioka. U Anagrafu (kraj 19. st.) nalazimo obitelji s prezimenima Bakija i Lokin.
BOVAN/DRAKOVI/DRAKI/PLAAR/ROSAN/SAMBUNJAK
Prezime se ne moe povezati s prezimenima sa Popisa stanovnitva 1608. godine. lanovi ove obitelji dugo se vremena piu kao Drakovii (Drakii) i Bovanovi, da bi se
1708. u Knjizi dua poeli pisati i kao Plaari (odnosno izmjenjuju se prezimena Draki,
Bovan i Plaar). Po Anagrafu s kraja 19. st. vidi se da su se Plaari poeli dijeliti na Rosanove i Sambunjake, tako imamo kombinacije Rosan reeni Plaar i Sambunjak reeni
Plaar. U Godaru dana 7.11. zabiljeena je smrt Ive Drakovia Plaara. U Tablici II gdje
su upisana imena kuedomaina biogradskog primorja prema katastru od 1709. (prema
popisu geometra Cosma Faventinija) pojavljuje se kombinacija Drakovii re. Maranovi odnosno Macanovi.
BUNGUR/URLIN
Na osnovu postojee dokumentacije ne moe se povezati prezime Bungur s prezimenima sa popisa 1608. godine. Inae, Bungurovi kroz due razdoblje nemaju nikakvih
promjena. Tek se oko 1768. pojavljuje nadimak urlini, kada se jedna grana obitelji
Bungur poinje odreenih godina pisati pod nadimkom urlini, drugih godina kao
Bungurovi. U Anagrafu s kraja 19. st. se piu kao Bungurovi i Bungurovi Vulini.
COCIN
Prezime se ne moe povezati s prezimenima sa popisa 1608. godine. Tijekom svih godina, od prvog javljanja u Knjizi dua, nije bilo mijenjano. Prezime ne nalazimo u Anagrafu
pisanom krajem 19. stoljea.
PRITE/PROIN/PROKI/UDINA/BAREIN
U Ugovoru iz 1597. upisan je Marko Prite sin pok. Mate iz Zlosela. Godine 1608. na
Popisu se javlja Bare Proki sa suprugom, sinom i kerkom.
PROINI (PROKII) se kasnije (zapisano u Knjizi dua) dijele u tri loze, u Proine,
u udinove i u Bareine. Krajem 19. st. (Anagraf ) nalazimo nekoliko obitelji s prezimenom Barein te veliki broj obitelji s prezimenom udina, tako da jedan dio obitelji
nema nadimka, dok su ostale grane obitelji dobili nadimke Stente, Frani, Baus, utin,
ale, ako, Lako, Vujo.
DLANI43/DLAI/GAPAROV/GAPAROVI/STIPANOV/TOKIN
her pokoinoga Stipana Punoevia is Pakoani iz Darave prisvitloga gospodina arhibiskupa. I naviteni
su tri puta u tri svetkovine kako zapovida Sveta Mati Crikva i nije se nala ni jedna zaprika koja bi mogla
kontrati svetomu matremoniju. A sada pozdravimo vau M/ilost/ uzvienu i doiti emo i mi do vae M/
ilosti/ kako rece don Pilip. / Van () imaite nas ako vam je drago ka skuani jere ne more dospit nego do
petnaist dana po mladomu litu. / U Nadinu na 27 decembra /1786/ Kurat od Nadina/ Don Ivan Milii
/ Prisvitlomu i uzvienomu po/tovanomu/ go/spodinu/ Bisku(pu) / U Nin.
43

I. Anzulovi, O opstojnosti hrvatskoga puanstva sjeverne Dalmacije iz predturskoga vremena, DLANI


1608. Pakotane, Biograd i Koino, Biograd (1673. 1674.), 1554. se spominje Thomasio Dlanchich.

78

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 78

13.12.2013 11:04:36

55/2013

Radovi za povijesne znanosti HAZU u Zadru

Na popisu stanovnitva 1608. godine nalazi se osoba Bogdan Dlani sa suprugom,


dva sina i tri keri. Na poetku Knjige dua, u nepotpunoj 1690. godini upisana je osoba
Ante Dlai, koja je zapisana uz lanove prezimena Gaparov. Sljedeih godina Ante
Dlai nestaje, a pojavljuje se Ante Gaparov to vodi do pretpostavke da su ova dva
prezimena povezana. Sredinom 18. stoljea Gaparovi se poinju dijeliti na Gaparove i
Stipanove. Tada se u Knjizi dua Gapar Gaparov, sin Stipana Gaparova poinje pisati
kao Stipanov. Razliitih godina u Knjizi dua za njega su upisivana razliita prezimena.
Krajem 18. st. u Knjizi dua pojavljuje se kombinacija Tokin Gapi (Ante).
KILI/HARAMBAIN/STOJANOV/STOJANOVI
kilii se spominju 1608. godine na Popisu stanovnitva. Zapisan je Vukava kili
ija je obitelj tada jo sainjavala jednog starca i odraslu enu. Filipi spominje da su
kilii stanovnici Pakotana 1614. godine. kilii se tijekom 18. stoljea dijele na kilie i Stojanove, katkad se i jedni i drugi piu kao Harambaini. Krajem 19. stoljea u
Anagrafu se spominju i kilii i Stojanovi. Iz ove se obitelji esto regrutiraju harambae
(kapitani sela), ali i sveenici. Godine 1724. spominje se kao harambaa Jure kili, a
1684. je glavar Pakotana bio Miho Stojanovi. Cvitanovi V.44 spominje don Matu
Stojanovia, matiara u Pakotanima, do godine 1664. 1670. i don Juru kilia,
matiara u Viru i Pakotanima 1635. 1664., koji je bio pisar glagoljicom i bosanicom. Postojao je i don Ive kili, upnik u Pakotanima 1680. i za njegova je doba bila
obnovljena crkva sv. Mihovila.
PILICARI/JICIN/LACMAN
Na Popisu stanovnitva iz 1608. godine spominje se sudac sela Ivan Pilicari, ija se
obitelj sastoji i od njegove supruge, tri sina i keri. Njegovo ime ne postoji u ugovoru
iz 1597. godine, a udno je da je netko tko se tek doselio postao sudac, glavni ovjek u
selu. Dakle, radi se ili o starosjediocu, koji je prije potpisivanja ugovora bio stanovnik
Pakotana pa se vratio iz zbjega, ili potomku jedne osobe sa ugovora. A moda se radi o
jednoj od osoba s ugovora, ali s promijenjenim prezimenom. Cvitanovi V.45 spominje
don Mikulu Pelicaria, pisara, 1637. godine. Pilicarii opstaju tijekom 17. stoljea da
bi se javili i u Knjizi dua. Godine 1690. svi su lanovi obitelji upisani kao Pilicarii,
da bi sljedeih nekoliko godina bili zapisivani kao Jicini, nakon toga Lacmanovi i kao
kombinacija Jicini i Lacmanovi. Godine 1727. upisan je u bratovtinu Gospe od Ruarija u Vrgadi Jure sin. pok. Mihe Lacmanovia iz Pakoan.46 U Godaru se pojavljuje
i kombinacija Lacman Nikolin (moda vjenanjem). U Anagrafu s kraja 19. st. postoji
nekoliko obitelji s prezimenom Lacman.

44

45

46

Vladislav Cvitanovi, Prilog poznavanju kulturne povijesti na zadarskim otocima (Glagoljai od XV.
stoljea do danas), Radovi Instituta za povijesne znanosti JAZU u Zadru, 1960., 6 7, 201-235.
V. Cvitanovi, Prilog poznavanju kulturne povijesti na zadarskim otocima (Glagoljai od XV. stoljea
do danas), 201 235.
AZDN, Libar od Skule s(vetog) Ruaria u Vrgadi, god. 1709. 1821.

79

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 79

13.12.2013 11:04:36

G. Franov ivkovi Prezimena mjesta Pakotane u 17. i 18. stoljeu...

PILICARI47/JURIIN/JURII
Prezime Juriin kroz cijelo razdoblje nema promjena (katkad se nazivaju Juricii, Juriii ili Juriii).
KAPOV/MIOEV/ENANOV
Kapove i Mioeve ne moe se spojiti s obiteljima s popisa stanovnitva 1608. godine,
iako se moe pretpostaviti da je nadimak Kapov nastao od jednog od kapetana Pakotana
u 17. stoljeu, a Mioev je patrinimik. Kapovi se u Knjizi dua esto nazivaju i Mihoevi,
kasnije Mioevi. Krajem 18. st. pojavljuje se za jednu granu obitelji nadimak enanovi.
U Godaru se pojavljuje kombinacija Mioev Bariin (12.11. Luka Mioev Bariin).
KAZIN/KAZIJA
Ovo prezime ne postoji na popisu stanovnika 1608. godine. Nalazi se od poetka 1690.
godine na Popisu dua i vezano uz ovo prezime nema promjena kroz cijelo razdoblje.
KUKLEV/KUKI/LUKI/RAIN/KVAKIN
Jo jedno prezime koje se ne nalazi na popisu stanovnitva 1608. godine. Protee se
kroz cijelo razdoblje od kada je pisana Knjiga dua. Kuklevi se dijele u dvije loze: u
Kukleve (kasnije Kukine) i Raine. Vjerojatno se ovoj obitelji moe pridodati jo jedno
prezime-Kvakin. U Anagrafu iz kraja 19. st. nalazimo kombinacije Rain Vuko i Rain
Barak.
Po Tablici II Popisu iz 1708. (Jeli) i Tablici III Katastar iz 1708. moe se vidjeti da su
iste osobe na jednom popisu zapisane kao Kukii, a na drugom kao Lukii.
IVIINI/KURTOVI/MIKECINI/JUTINI
Niti jedno se prezime ne nalazi na popisu 1608. godine. Kurtovi se u Knjizi dua piu
i kao Iviini. Mikecini se piu kao Jutini kao matronimik nastao po Juti Mikecinovoj,
koja se pie i kao Jutina Iviina pa se moe pretpostaviti da je u pitanju ista obitelj.
U Katastru 1708. godine postoji kombinacija Kurtovi reeni Vitanovi.
LEIN/VULIN/PANIN/LALIN
Prezime Lein ne postoji na popisu 1608. godine. U Knjizi dua Leini se dijele na Leine i Vulinove, a vjerojatno je jedna grana obitelji zadrala staro prezime PANIN (koje
je upisano u Knjigu dua jo 1690.). Tako imamo osobu s imenom Vue koja (razliitih
godina) nosi sva tri prezimena Vue Vulinov, Vue Lein i Vue Panin. U Popisu 1706.
godine postoji kombinacija Lei reeni Vulinovi. Krajem 19. st. (po Anagrafu) postoji
kombinacija Panda-Lalin. U Godaru se pojavljuje i kombinacija Vulin Bungur (29.9.
Marko Vulin Bungur).
DIKOVI/DIK/JIK/LUKIN
47

Naknadno je utvreno da je prezime Juriin nastalo od prezimena Pilicari, tj. radi se o patronimiku
nastalom od Jurice Pilicaria. Arhiv HAZU: Fateviev zbornik duhovnog tiva, god. 1617. Ubaeni
tekst pisan je glagoljicom i hrvatskom irilicom (bosanicom). 43v / Pisah ja don Mikula Jurii / kada
rekoh svetu misu mladu /i bih zdrav hvala Bogu i Divi. Marij(i) amen / lit g(ospodi)n(ovih) 1630 i 6 /
kada to pisah ja do(n) Mikula / Pilicaria Jurice sin i ne drugo fala / Bogu i Divi Mariji U ime Boe lit
Gospodinovih tisuu / est sto trideset est kada to / pisah do(n) Mikula sin pokoenoga / Jure Pilicaria is
Pak(o)tan budui zdrav / fala Bogu i D(i)vi Mari(ji) ne drugo.

80

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 80

13.12.2013 11:04:36

55/2013

Radovi za povijesne znanosti HAZU u Zadru

Ugovor iz 1597. godine potpisao je, meu ostalim potpisnicima, i Ive Dikoevi pok.
Lovre iz Biograda. Na popisu stanovnitva 1608. godine postoje dvije obitelji s prezimenom Dikovi, vjerojatno Lovrini sinovi. Obitelj Vuka Dikovia ima 6 lanova, a osim
nositelja kuanstva upisani su njegova supruga, sin i tri keri. Aleksandar Dikovi ima
suprugu, ker i sina. U Knjizi dua nalazimo obitelj Lukin (vjerojatno nastalo kao patronimik), koji se katkad piu kao Jikovi, na jednom mjestu i kao Dikovi. U Godaru postoji
kombinacija Lukin-Plaar (16. 3. Kate Lukin-Plaar).
MILI/MILIN/MACIN/BUNJA/TUTA
Jeli je za ovo prezime na popisu stanovnitva 1608. godine zapisao Pace (Mirka?)
Mili-a, mogue da pie Mace Milia. Obitelj je imala etiri lana, nositelja kuanstva,
suprugu, sina i ker. U Knjizi dua prezime Milin izmjenjuje se s prezimenom Macin
(nadimkom Mate Milina koji je na jednom mjestu upisan kao Mace Milin). Krajem 18.
st., s obzirom da je obitelj bila mnogobrojna pa su se pojavila dva Mate Macina nositelja
obitelji, jedan je prozvan Bunja, a drugi Tuta. Tako imamo zapisane u Knjizi dua obitelj
Mate Macina Tute i Mate Macina Bunje. Ostatak obitelji nosio je samo prezime Macin.
MAHSAN/MAKSAN/RIBIIN
Prezime Mahsan ne moe se povezati ni sa jednim prezimenom s Popisa 1608. godine.
Prezime ostaje nepromijenjeno (osim to se pie i kao Masan ili Maksan) sve do sredine
18. st. kad se jedan dio obitelji poinje pisati kao Ribiini.
MARKETIN/MARKOV/KRPETIN/LIKOV/NIKOLIN
Godine 1675. spominje se pakoki harambaa Marketo (nije navedeno prezime od
njega potjee vjerojatno prezime Marketin). Marketini se od poetka Knjige dua odvajaju u Krpetine i Marketine (Vid Krpetin pie se i kao Vid Marketin). Pojavljuje se i
kao prezime Markov, koji se opet vezuju uz prezime Likov. Od Nikole Markova nastaju
Nikolini.
MIKULIINI
Poetkom 18. stoljea postojalo je prezime Mikuliin. Nisam mogla odrediti pretapa
li se u neko drugo prezime. Prezime je stajalo izmeu Veziljevih i Miurina i Milina, tj.
Macina.
ARI/KERANOV
Kroz cijelu Knjigu dua zapisano je i prezime ari, a jedna loza obitelji zapisuje se pod
nadimkom KERANOVI.
ARINI
Od poetka do kraja Knjige dua zapisano je ovo prezime i to nepromijenjeno.
TARABIN/VUKOEVI/VUKOEV
Od poetka Knjige dua su upisivane obitelji Tarabin. Kasnije se pretvaraju u Vukojevie tj. Vukojeve. U popisu 1708. pojavljuje se kombinacija Vukoevi reeni Jurii.
Moda je ovo dio obitelji Juriin ili obrnuto. Meutim, Knjiga dua ne prati nastajanje
prezimena kroz cijelo 17. st. ve samo od 1690. godine pa ostajemo samo na pretpostavci
da moda imaju nekakve veze na osnovu ove kombinacije prezimena iz 1708.

81

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 81

13.12.2013 11:04:36

G. Franov ivkovi Prezimena mjesta Pakotane u 17. i 18. stoljeu...

VEZILJEV/VEZILJEVI/VEZILJ/MIURIN/VUKOV
Prezime se pojavljuje 1608. godine, u Popisu je zapisan Vuk Veziljevi sa suprugom i
sinom. U Knjizi dua upisivani su kao Vezilevi, a nakon nekog vremena postaju Vukovi.
Jedna grana obitelji neko se vrijeme pie kao Miurini.
GRUIINI/RADINI
Prezime Gruiin pojavljuje se od poetaka pisanja Knjige dua, meutim ne svake godine
tako da je mogue da se radi o grani jednog od uobiajenih prezimena. Godine 1716. se
pojavljuje Rade Gruiin, od koga su kasnije nastali Radini. U Godaru postoji kombinacija
Gruiin - Muzalo (31.3), ali se ne moe dokazati da se radi o istom prezimenu.
MUCALO
Javlja se sredinom 18. st., a upisivano je izmeu prezimena urlin (Bungur) i Lokin.
OSTALA PREZIMENA KOJA NA OSNOVU SAUVANIH DOKUMENATA NIJE
MOGUE POVEZATI
IVETKOVI - 1648. borba kod Ribnika harambaa IVAN IVETKOVI nastanjen
u Pakotanima od 80 pjeaka izgubio sedam.48
KUINOVI Kuinovi Martin pok. Stipe iz Biograda, spominje se u Ugovoru iz
1597.
BOSNA Bosna Marko iz Murtera spominje se u Ugovoru iz 1597.
SAJNOVI Jure Sajnovi iz Zlosela spominje se u Ugovoru iz 1597.
SIDULJEVI Luka Siduljevi iz Murtera spominje se u Ugovoru iz 1597.
BELOKVI Mate Belokvi pok. Stipe iz Zlosela spominje se u Ugovoru iz 1597.,
Belokvia nema na popisu 1608. godine, a kao stanovnike Pakotana 1614. godine spominje ih Filipi.49 U ovakvim je sluajevima mogue da se obitelj na popisu nalazi pod
drugim prezimenom.
RADOINOVI - Miho Radoinovi sinom ime, nastanjen u Biogradu, spominje
se u Ugovoru 1597. godine.
SVITARI - Na popisu 1608. godine pojavljuje se Jurain Svitari sa suprugom, sinom
i dvije keri. Obitelj Svitari kao stanovnike Pakotana 1614. godine spominje Filipi. U
Knjizi dua prezime se ne spominje.
PEHINOVI50 - Na popisu 1608. godine upisan je Ivan Pehinovi sa suprugom,
dva sina i keri. Moda se radi o osobi iz Ugovora iz 1597. Ivi Perinoviu pok. Nikole iz
Biograda.
LJUBOVI - Na popisu 1608. godine nalazi se i Jure Ljubovi ija je obitelj sainjavala
jo jednog odraslog mukarca, tri odrasle ene i etiri muka djeteta. Prezime se opet pojav48
49
50

Boko Desnica, Historija kotarskih uskoka 1646. 1684., svezak I, Beograd, 1950.
A. R. Filipi, Biogradsko vransko primorje u doba mletako turskih ratova, 572.
I. Anzulovi, O opstojnosti hrvatskoga puanstva sjeverne Dalmacije iz predturskoga vremena,
PEHINOVI 1608. u Pakotanima u Biogradu Pehinovia, moda Pachouichi, koji su se doselili
iz Pokaljine u Biograd.

82

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 82

13.12.2013 11:04:36

55/2013

Radovi za povijesne znanosti HAZU u Zadru

ljuje u Pakotanima krajem 18. stoljea, gdje su upisani u Knjizi dua kao fureti ili frutiri
(stranci) koji su se ispovijedali u Pakotanima. Radi se vjerojatno o nekoj drugoj obitelji.
VELII - Filipi kao stanovnike 1614. godine spominje Veliie.
PLANII Stanovnici 1614., po Filipiju, bili su i Planii.
PACI U popisu bratovtine Gospe od Ruarija u Vrgadi su lanovi bili 1727. Jure sin
Grge Pacia iz Pakotani i (iza 1727.) Mate sin p(okojnoga) Grge Pacia iz Pakotani.51
VEDRINA prezime se spominje nekoliko prvih godina upisa, kasnije nestaje. Nema
dovoljno podataka da bi se moglo spojiti s drugim prezimenima. Zadnji je upis iz 1708.
godine - Jaga Vedrina.
Na kraju popisa za svaku godinu u Knjizi dua nalazi se popis doljaka, stranaca (fureta,
frutira). Tako 1741. godine nalazimo obitelj Mate Ljubana od Jezera sa sinom Mikulom i
mogue enom Baricom. Godine 1755. ispovijedaju se kova Mikula Ljuban i Jela; 1767.
kao frutiri upisani su Nikola Ljuban, Ela i Luca; inae je Mikula Ljuban kova sa svojom
obitelji upisan skoro svake godine i to na zadnjim mjestima popisa gdje se upisuju stranci.
Tu su jo pripadnici obitelji Daban i Belilov. A spominju se Mate Martin i Anica Privlaci
(vjerojatno iz Privlake), koji se spominju do kraja Knjige dua 1785. godine (do kada su
se radili cijeli popisi). Godine 1744. spominje se Stana Sklitkinja, 1745. Stana Latineva,
a 1746. Stana i Mara Latinevii. Godine 1755. se kao stranci upisuju Miho iki Istrijan
i Ivanica, vjerojatno supruga, sljedee 1757. godine kao Kranjac Mio i Ivanica, 1760. kao
Miho Kranac ari i Ivanica. Godine 1761. kao stranci se spominju pripadnici obitelji Jaja.
Vie godina upisivane su i enske osobe bez prezimena: Marta Nanica Anica frutirke ovde
ispoviene. Godine 1780. upisan je Zuvan imuneti likar i Marta,52 a godine 1780. ispovjedila se Margarita slubenica likareva. Godine 1732. godine u crkvi sv. Mihovila ispovjedio
se guvernadur g(ospodi)n ime Bortulai. U Knjizi dua upisano je i dosta najmenika
pojedinih obitelji, koji su upisivani pored lanova te obitelji, redovito bez prezimena, a
pored imena stoji da se radi o najmeniku. Da je krajem 18. stoljea bilo dosta dobrostojeih
pakokih obitelji koje su imale najmenike vidi se i po glagoljskoj matici umrlih, koja sadri
imena osoba iz drugih mjesta koje su umrle u tuim kuama u selu. Npr. 15.10.1794.
godine umrla je Manda Klaria iz Vrane u kui Mije Lokia, 17.1.1795. umrla je Katina
Malenkova iz Biograda stoei u kui Mate Pania.53

BRATOVTINE
Ve smo naveli da je Pakotane vjerojatno do 1579. godine spadalo pod upu Zablae.54 Bianchi tvrdi (str.133) da je mjesto bilo upa jo 1579. godine, jer se upnik Pako51
52
53
54

AZDN, Libar od Skule s(vetog) Ruaria u Vrgadi, god. 1709. 1821.


AZDN, Pakotane, Glagoljski broj dua 1690. 1802., 355.
AZDN, Pakotane, Glagoljska Matica umrlih 1784. 1839., 4 i 5.
L. Jeli, Povijesno topografske crtice o biogradskom primorju, 117, 118; C. F. Bianchi, Kranski
Zadar, II dio, 364.; P. Runje, Glagoljica u zadarskoj nadbiskupiji u srednjem vijeku, 113, 118, 119.

83

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 83

13.12.2013 11:04:36

G. Franov ivkovi Prezimena mjesta Pakotane u 17. i 18. stoljeu...

tana nalazi na biskupskoj sinodi te godine, koju je sazvao nadbiskup Natale Vanier.55
Mjesnu crkvu obnovio je upnik, don Ivan ili (kili), a 12.5.1715. godine posvetio
ju je nadbiskup Zmajevi. Posveena je sv. Mihovilu Arhanelu. Glavni je oltar posveen zatitniku, a tri bona oltara posveena su sv. Roku, Gospi od krunice (ruarija) i
sv. Mariji Magdaleni. Postoji i jedna kapela u ast sv. Roka s istoimenim oltarom koju
su podigli mjetani u 18. st., vjerojatno kao zavjet protiv kuge. Na otoiu Sv. Justina
postoji kapelica sv. Justine i groblje, ali i ruevine kua u koje su se Pakotanci sklanjali
za vrijeme turskih provala. Kapela je podignuta 1670. godine, a posvetio ju je, zajedno s
okolnim grobljem, 1671. nadbiskup Parzago. Glavni oltar bio je pod patronatom obitelji
Punoevi.
Poetkom 19. st. Bianchi je nabrojio 6 bratovtina:56
1. Bratovtina sv. Mihovila Arhanela je brojila 40 lanova koji su od milostinje zadovoljavali obredne potrebe57
2. Bratovtina sv. Krunice (Gospe od Luzarija) imala je 36 lanova koji su od milostinje
uspijevali pokopati umrlu brau
3. Bratovtina sv. Ante imala je 28 subrae i prihode od milostinje kao i prethodne bratovtine
4. Bratovtrina od Karmela58(Gospe od Karmela i Dua od Purgatorija) imala je 24
lana i skupljala je milostinju za potrebe drube
5. Bratovtina sv. Roka imala je 32 subrata i prihode kao gore
6. Bratovtina sv. Justine u svojoj kapeli na otoku imala je 22 subrata i bila bez prihoda
Godar, koji je zapravo prijepis starog glagoljskog godara, uz datume smrti (bez
godina) i imena i prezimena i nadimke te mjesto smrti, sadri i podatke koje je
bratovtine osoba bila lan (bratim ili sestra). Tako se u Godaru spominju jo tri
nove bratovtine, koje Bianchi ne spominje. To su bratovtine sv. Ivana, Drutvo
Srca Isusova i bratovtina Srca Marijina.59
Seljani (i mukarci i ene i sveenici) su bili lanovi nekoliko bratovtina odjednom

55
56

57

58

59

C. F. Bianchi, Kranski Zadar, II dio, 133.


Knjige bratovtina (madrikule) za mjesto Pakotane su nestale, kao uostalom i veina glagoljskih matinih knjiga i ostalih dokumenata.
Ovo je vjerojatno bila glavna (Vela skula) bratovtina mjesta. To znai da prihode nije imala samo od
milostinje, ve je bila organizator i glavni nancijer svih veih radova u mjestu i na crkvi.
Najvjerojatniji je puni naziv bratovtine, kao i u drugim mjestima, Gospe od Karmela i Dua od Purgatorija uostalom naziv za bratovtinu dua od ienja nalazimo u Godaru. Godar je sastavljen od
prijepisa umrlih iz 18. (i kraja 17. st.) (dakle, prijepis nestalog glagolskog godara). Podatci su dodavani
sve do 50-tih godina 20 st.
AZDN, Knjiga godova 17 20 st. Navest u nekoliko primjera: 1.sijenja Joso Rosan brat skule sv. Ivana umro 1879./ 11.1. Matija Stojanov djevojka drutva srca Isusova / 18.1.Lokin Ivanica . Vice Dmitra
mater. Srca Marijinog.

84

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 84

13.12.2013 11:04:37

55/2013

Radovi za povijesne znanosti HAZU u Zadru

te drugih susjednih bratovtina.60 Sveenici su bili lanovi sveenikih bratovtina, Bratovtine sv. Duha Ravnih Kotara, a sveenici i laici lanovi bratovtine Gospe od Ruaria u Vrgadi i Bratovtine od Uznesenja Blaene Djevice u Biogradu. S obzirom da je
ova zadnja imala ogranieni broj lanova, a bila je elitna bratovtina u kojoj se (ak i na
preporuku) dugo ekalo u redu za pristupanje, u nju su se od laika primali uglavnom
glavari sela (seoski sudci) i vojne starjeine (kapitani). Pa su tako u tu bratovtinu bili
ulanjeni i ugledniji Pakotanci, sudci, harambae, sveenici i ostali. Pakotanci su bili
ulanjeni i u bratovtine okolnih sela.
U Knjizi rauna bratovtine61 sv. Ante Padovanskog u Radoinovcima takoer se
spominju Pakotanci. Bratovtina je posuivala svoja sredstva (i novac i poljoprivredne
i stoarske proizvode) drugim bratovtinama i bratimima drugih bratovtina. Od str.
26 do 31. upisan je dug koji postoji u drugim selima na dan 25. travnja 1785. Kao
dunik spominje se pok. Ive Uriin iz Pakotana. Don Ive Vulin iz Pakotana, koji je u
to vrijeme bio upnik u Pristegu, bio je jamac (poruk) mnogim mjetanima Pristega,
npr. Jandriji Crnokraku, Lazi Lukau, Miajelu Crnokraku.
upnik u Radoinovcima, don Boe Koni, daje praviti brod u svom rodnom
mjestu Sali.62 Brod je vjerojatno bio usidren u pakokoj luci.63
U Biogradskoj madrikuli B. G. nalazimo na aktivne lanove Pakotance Luku Maksana,64
60

61
62

63

64

Primjeri u Grozdana Franov ivkovi, Bratovtine (skule) upe Sv. Mikule na Otoku Istu u 18. st.
i 19. st.; Znanstvena monograja Otoci Ist i karda, Zadar, 2010.; G. Franov ivkovi, Bratovtine
(skule) upe sv. Eufemije u Sutomiici na otoku Ugljanu u 18. stoljeu, Zbornik Odsjeka za povijesne
znanosti Zavoda za povijesne i drutvene znanosti HAZU, Volumen 27, Zagreb, 2009.; 165 227; G.
Franov ivkovi, Bratovtine (skule) upe Blaene Gospe od Ruzarija u Preku na Otoku Ugljanu u
18. st. i 19. st., Radovi zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, broj 52, Zadar, 2010.
AZDN, Kvateran upe i bratovtine sv. Antuna Padovanskog u Radoinovcima, 1784. 1795.
AZDN, Kvateran upe i bratovtine sv. Antuna Padovanskog u Radoinovcima, 1784. 1795.; 84. 177.
na 10 febrara / Pien to troin za novi brod koji gradi mitro Marin na Salih a to sve od moje robe bi isti
brod od noga 22 i po / Dah za ruke cekina 7 li(bar) 12 / Za dva batala velika li(bar) 56 / Drugih sedan
manih ini li(bar) 84 / Za krivi lis podnosi libar 80 / Karoc jedan libar 10 / Katinela libar 5/ Trastan
libar 12 / Kolunba libar 6 / Dav komada do karoca libar 12 /etiri komada druga libar 6 / Stupe libar
20 soldini 16 / avala u sve groa 12 / Katrama i pakla groa 14 libar 3 / Za sidro i makuli libar 120/ Za
timun libar 15 / Jarbu i lantina i gula libar 40 / Sohe 4 podnose libar 14 / Vesla tri podnose libar 27 / Tri
kozuca za anteli libar 12 / Sedan dasaka ventaki libar 42 i po / Sidrina i manat i kragna libar 93 / Za
postav iskrojiti i za konopi libar 173 / Za kanatu metron libar 28 / uma u sve kako vie groa 148.50 /
Pju dah istomu za dobru ruku libar 24 / Pju za vesla 4 libar 40 / Pju Frani Dvornia za vesla 3 nevalava
l(ibar) / Pju Zanetu za dasku l(ibar) 1790 - na - 16 - aprila u Sali pie to troin za novu mriu / za uze i
kanave cekina 11 / za olovo i uvar groa 13 l(ibar) 3 za skrojiti l(ibar) 24 / za bakot i rii i vino l(ibar)
14 / za spraviti tezi l(ibar) 40 od Zaneta Petricioli za lokarde barila 3 talira 9.
AZDN, Kvateran upe i bratovtine sv. Antuna Padovanskog u Radoinovcima, 1784. 1795. 1788 na
26 agusta / Piu za kola u Pakotane to odveze drvle za brod l(ibar) 12.
DAZD, Glagoljska madrikula od Uznesenja B. D. M. od Uznesenja u Biogradu - 1720. 1841.; Fol.
Iir. Na 20 agusta 1818 / Prida se u scrignu Luca Maksan pijata velicich n(umer)o 10 / pijata (s)ridnih
n(umer)o 5 / pijata malih n(umer)o 45 / pijadele n(umer)o dico 3 / piruna n(umer)o 34 / zliza n(umer)
o 34 / ruba n(umer)o 3 / tavajolov n(umer)o 31 i jedna kanavaza ostase dva tavajola kod istoga Luce
Maksana a to na carmini oza istoga Luke.

85

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 85

13.12.2013 11:04:37

G. Franov ivkovi Prezimena mjesta Pakotane u 17. i 18. stoljeu...

don Jivana Vulina65, vojvodu Baru Bakovia66, Luku Kurtovia67, Mateu Gaparovia.68
Kaziju,69 Miku kilia i Peru Maksanova,70 don Antu Bakiju,71 Gapara Bakovia,72 don
Martina Drakovia, don Jakova Kuinovia, Grgu Vujasinova i don Peru Kaziu.73 Don
Tome Bungur bio je lan Skule Duha Svetoga u Draevcu iz 1691. godine.74 Veliki broj
Pakotanaca bio je upisan u bratovtinu Gospe od Ruaria u Vrgadi, prvi lanovi u kazalo
65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

DAZD, Glagoljska madrikula od Uznesenja B. D. M. od Uznesenja u Biogradu - 1720. 1841.; Fol. Iir.
Na 20 agusta 1818 Pomanca se na stolu don Jivana Vulina na brasstini tavajola 6 bi mu kogo Karsevan
Jescigna.
DAZD, Glagoljska madrikula od Uznesenja B. D. M. od Uznesenja u Biogradu - 1720. 1841.; Fol.3r.
Na 13 aprila 1739 u Pakotanin budui pokupleno 23 brata na tridesetu u pokoenoga voevode Bare Bakovia isti voevoda Bare Bakovi ostavi u ovu skulu etrdeset groa da mu kantamo enu misu na godite oni
dan kad bude bratina a to svako godite dok bude ova skula / Na .10. junja .1743. u Pakotani budui
se skupili na tridesetu pok(ojno)ga Mate Bakovia bra(e) je dvadeset odluismo na svakom pokopu aliti
pogrebu naega brata imaju ona braa koi se naidu na istom pogrebu balotati se za drugoga brata premda
bi i manji broj bio brae na reenom skupu a to za uzrok da ako bi uberzo koi drugi brat priminuo da
ne bi izgubio mise od jednoga brata / Na .21. agusta .1743. u Biogradu / Odredismo sva braa u naemu
skupu da se ima kantati 1 misa za pokoinoga vojvodu Baru Bakovia utorak po naemu skupu od bratine
a to kako u kapitulu koi uinismo na .13. aprila 1739 u Pakotanim a to istu misu redovnici po redu svako
godite kako e koi upisan u skulu i da se dade za dobitka istomu misniku - li(bar)3 - a ostali misnici isti
dan utorak da reku mise za brau ivu i mertvu i da im se daie zdobitka svakomu - so(ldini)30 - za ofertu;
Fol. 87v / 1721 na 18 agusta u Biogradu piemo brau ekulare koji se meu u prokuru da budu braa od
ove skule kada koji ivui pomanka da ulize po balotan ovi / Vojvoda Bare Bakovi is Pakotan / Fol. 88r
/ Prokura Mate Bakovi iz Pakotan 1739.
DAZD, Glagoljska madrikula od Uznesenja B. D. M. od Uznesenja u Biogradu - 1720. 1841.; fol.6r
1786./Bi brat Luka Kurtovi od Pakotan/.
DAZD, Glagoljska madrikula od Uznesenja B. D. M. od Uznesenja u Biogradu - 1720. 1841.; fol.6r
1786. /Bi brat Matea Gaparovi od Pakotan/.
DAZD, Glagoljska madrikula od Uznesenja B. D. M. od Uznesenja u Biogradu - 1720. 1841.;
Fol.33v / 1765 na 4 novembra u Pakotani dade Kazija u dobroinstvu dukat primi ga /primi ga/gatald
don Mate Vitanovi.
DAZD, Glagoljska madrikula od Uznesenja B. D. M. od Uznesenja u Biogradu - 1720. 1841.; Na 21
agusta 1730 prokura Miko kilia / Prokura Ivan Lemi / Prokura Miho Maica iz Pilipjakova/ Prokura
Miho Morovi / /Prokura ime Matul/ / /Prokura kapura Piero Amadeovi/ / Prokura Ive Ekina/Prokura
Ivan Brklaa iz Ratevia/ / Prokura Tome angul(i)n / Prokura Pere Magsanov / Prokura Fran Betoni
kada umri Jadre Bausovi / Prokura imun Maslarda iz Polae 1739 / Prokura Martin Opari iz Vrane
1739; AZDN, Pakotane, Knjiga godova: 13.3 god voevode Bare Bakova.
DAZD, Glagoljska madrikula od Uznesenja B. D. M. od Uznesenja u Biogradu - 1720. 1841.; Fol. 53r /
1800 na 18: agusta pomanka na stolu don Jakova Saricha piruna 3: zlica 1 i tavajola stara 2 i novi jedan osta
tavajol jeda(n) u Jure Perajicha prida Torich tavajo novi vise reeni Na 17 agusta 1801 u Bijogradu obrasamo
za suca don Antu Bakiju i Matu Gasparovicha odPakostan i poimle munat od istih .
DAZD, Glagoljska madrikula od Uznesenja B. D. M. od Uznesenja u Biogradu - 1720. 1841.; 1743.
Prokura Gapar Bakovi.
DAZD, Glagoljska madrikula od Uznesenja B. D. M. od Uznesenja u Biogradu - 1720. 1841.; Fol.
88v / Na 19 agusta 1746 u Biogradu prokure koi se meu u prokuru za biti braa s vrimenom po Balotacionih / Prokuiva (!) dijak don Jure Tomi iz Biograda / Prokura dijak Nikola Borul z Galovac/ Prokura
dijak don Marti(n) Drakovi iz Pakotan / Prokura don Jakov Kuinovi u Pakotanin / Prokura diak
Grgo Vujasinov - poruk za n Borul don Nikola i don Roko 1739 / Prokura diak Ante Bili poruk za n don
Martin Pribilovi / Prokura diak don Pere Kazia poruk za nega don Petar Metri.
DAZD, Draevac, Libar od skule Duha Svetoga godia Gosp. 1691., Per 10/a.

86

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 86

13.12.2013 11:04:37

55/2013

Radovi za povijesne znanosti HAZU u Zadru

su upisani 1727. godine.75


LAI (ZADUDBINE)
U fondu Dravnog arhiva u Zadru - Oporuke iz kancelarije zadarskih knezova postoji nekoliko koje su pisali Pakotanci, u kojima su zapisani lai (zadudbine).
Piui oporuke u asu smrti ljudi su za sobom ostavljali svoju imovinu svojoj obitelji, ali su se brinuli i za svoju duu nakon smrti, traili su da se za njihovu duu, duu
lanova njihove obitelji i duu njihovih predaka, moli u odreene dane, npr. na krsno
ime (imendan), god (godinjicu smrti) ili na dan nekog svetca kojeg je umrli za ivota
tovao (sveti odvitnik) ili kojeg su tovali njegovi pretci.
Lae nalazimo zapisane u posebnim knjigama, Knjigama laov (legatov), testamentima, kao usputne zapise u knjigama bratovtina (madrikulama), u godarima itd.
Poetak oporuka uglavnom glasi: naodei se loomu ivotu a dobromu razumu zafalei Gospodinu Bogu i Blaenoi Gospi inim ovu moju naredbu i da bude stabile koliko da
bude uinena po ruka puplikoga nodara zadarskoga sada priporuivan duu moju Gospodinu Bogu a tilo zemli i da bude pokopano u crikvi svetoga Miovila.
Dana 9. travnja 1780. godine Grgo Juriin76 ostavlja svoju imovinu ukuanima i trai
da neak Ive, koji je nasljednik imovine u sluaju smrti njegove majke i ako se bude udala
njegova supruga, da govori mise za moju duu na moi god i na god moii mirtvi svi i sada
ostavlan tri cikina za mise za moju duu i moih pristojei da se izgovore mise.
U oporuci Jerke Kuinovia iz Filipjakova77 vidi se da su veze meu susjednim i uda75
76

77

AZDN, Libar od Skule s(vetog) Ruaria u Vrgadi, god. 1709. 1821.


DAZD, Fond oporuke iz kancelarije zadarskih knezova, knjiga V, br. 154. U ime Boga i Divice Marije
/ Ja Grgo Jurii(n) sin pokonoga Gerge naodei se loomu ivotu a dobromu razumu zafalei Gospodinu
Bogu i Blaenoi Gospi inim ovu moju naredbu i da bude stabile koliko da bude uinena po ruka puplikoga nodara zadarskoga / Sada priporuivan duu moju Gospodinu Bogu a tilo zemli i da bude pokopano
u crikvi svetoga Miovila / Sada ostavlan sva moja dobra zemle tarsija i masline mooi materi toi i mooi
eni Mandi i momu ditetu Matii da oni uivaju i da dere dok su ivi ako bi umirla moja mater ali se
udala moija ena da bude sve momu strievi Ivi da in dri sve i da rani moje dite doklen uzreste / Ako
bi dite moje udalo se da ga imade naruiti i uiniti kako i svomu ditetu a da imade Ive izgovarati mise za
moju duu na moi god i na god moii mirtvi svi / I sada ostavlan tri cikina za mise za moju duu i moih
pristojei da se izgovore mise / Sada ostavlan za prokaratura po(tovanoga) gos(podi)na don Ivana Vulinova da on bude upravnik / A sada ostavlam moim sestram Stani i Matii dva dni zemle Danici u mistu
zvanom Luvae (j)une i zmorane ispo puta i vie puta i trinajes stupi maslin u zmoranim Lipaan i tri
stupa maslin i Pudarican da one dvi podilu na polovicu / U Pakotani: na: 9. Aprila: 1780 / Bie svidoci
na istomu tatamentu Ive Bungur i Osip Vukov / Pisa ovi tatament redovnik don Ante Bakia budui toga
vrimena ja bolestan ja parokijan don Pere Kazia.
DAZD, Fond oporuke iz kancelarije zadarskih knezova, knjiga II, 298ab. Na 8 novebra 1757 u Pilipakovu / Ja Jerka Kuinovia a ena pokoinoga Mihe Kuinovia nahodei se u lou ivotu a u vedroi
pameti zafalei go(spodi)nu Bogu i moie tilo hou da se pokopa u crikvi S(vetoga) Mihovila u istomu
mistu / Sada inim moie naredbe koie hou da su mi stabile po smrti koliko i za ive mene iste i ovo ie
moia nazz(a)dna naredba i da ie toliko kriposna koliko da ie uinena po rukah nodara zadarskoga i
tako poimlem prid svidocin nie pisanim / Naipria ostavlam izvrtine moioi eri Anici kuu novu koiju
sam uinila potle sam ostale eri razudala i ostavla(m) sva da ioi bude izvrtine kako su ioi iste sestre
dale kako e se i u pismu naiti to su ioi sestre uinile tako da ioi bude u svemu izvrtine / Pineze koie se

87

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 87

13.12.2013 11:04:37

G. Franov ivkovi Prezimena mjesta Pakotane u 17. i 18. stoljeu...

ljenijim mjestima bile intenzivne. Ona je ostavila popis ljudi kojima je posudila novac,
izmeu ostalog je posuivala novac u Pakotane Stani Nikole Markova groa 7.
Stana, ker pokojnoga Bare Vukova, a ena pokojnoga Grge Juriina78 ostavlja sve
svojoj rodbini i da mole za njezinu duu i duu njezinih mrtvih.
Pakotanci su se esto enili enama iz susjednih mjesta pa tako i Filipjakova. Po
Ugovoru iz 1740. vidi se da su imali i imovinu u drugim mjestima te da su s njihovim
mjetanima odravali obiteljske i prijateljske veze.79 timaduri (procjenitelji) su osobe
od povjerenja (dobri ljudi) stanovnici Vrgade i Pamana.

78

79

nahode u mostiru s(vetoga) Duima is Pamana a to sto groa da ih dri isti mostir a to redovnici koi budu
u istomu mostiru da odgovaraju toliko mis to zapada na sto est: ako ne bi ktili izgovarati na isti nain
da budu isti pinezi moioi dici povraeni / Sada inim zapisati po pravici ki mi je to duan / Duan mi
e pokoini Luka Baus..........li(bar):10 i zato mi zaloe perie i tri pera / Duan mi e Luka Dakii cekin
u zlatu / Dado Mie Mrviinu cekin u zlatu i zaloi mi toku na zavoi muku i pulag / Dade moioi sestri
groa 7 i e(nice) po(luak) 1 i prosa e(tvrtal) 2 zato mi /zato mi/ zaloi 7 putai i jube srebrne / Zaia
Beliu groa 19 / Dado Miki momu zetu a to zaia cekini 10 i 19 groa munite i barilo ula / Dado Stani
trpia groa 7 / Dado Stani Nikole Markova groa 7 u Pakotane / Na ovu moiju naredbu ostavlam
prokaratura T(omu) Kuinovia moga sinovca i Miku Milatovia / Na ovo pismo bihu virovani svidoci
po(tovani) go(spodin) don Ijakov Mikecin i Tome Kuinovi / Pisah ja isti pop Nikola Boruo budui
parok po zapovidi iste Jerke vie pisane.
DAZD, Fond oporuke iz kancelarije zadarskih knezova, knjiga 7 br. 55. Na 20 xbra 1795 Pachostane /
Ja Stana chier po(kojnoga) Bare Vuschova a xena po(kojnoga) Garge Juriina nalazechi se sama coia san
sebi dovela moga unucha a to Matu Ujasina moioi nevisti Mandi da me dorane do moie smarti cota se sada
nalazim u velicoi bolesti a u dobroi pameti i zato ostavgliam naipria moiu dussu Gospodinu Bogu a tilo da
bude pochopano u zarchvu s(vetoga) Miovila u istome mistu / Odvise ostavlam svak moija dobra coia se nalaze
cuchie pochustva bastine intrade masline vartli vinogradi sve to Mati Josippu sinu Matinu jaco bi pomancha
Mate ali Osipp da bude sveh moiman nachiachon a to Anti Uiasinu i negovan sinovim / I da se spominaju
moie dusse i moi martvi i da ne more nicho se suprotiviti se ovome mome naizadnemu tastamentu coga sam
uinila prid svidociman postovanimen gospodinom don Antom Bachiom i Matom Gassparovichiem oba od
istoga mista / Pisa paroch don Ive Vulin po rii gori imenovane.
Zaviajni muzej Biograd n/m, Potvrda o procjeni nekretnine (timanju). Na 22 aprila 1740 u Filipjakovu / Mi dobri ludi i metri od zidov budui zvani od Mate Bakovia is Pakotan i Mike kilia
is Pakotan i Ive Jekine is Pilipakova da in timamo dia ku to dopade na dilu to in razdili prisvitli
go(spodin) ime Bartulai a po zapovidi priuzvienoga go(spodi)na kneza zadarskoga a to su dobri ludi,
ja Jere Buli inei za Matu Bakovia, ja Jere Arapovi oba iz Vrgade inei za Miku kilia; ja Miko
Brdaria od Pamana inei za Ivu Jekinu i mi sva tri vie imenovana: budui pomnivo vidili zide od ku
i sa svin to se dostoii od ku i dvora to ie zapalo na dilu od istoga pri(potovanoga) go(spodi)na ime Bartulaia: Podilene Mati i Miki; s jednim voton odluismo i timasmo da vala kua velika na dva poda od
gorne kuntrate od puta selanskoga i pod kuon traku i nima dvor sve zaedno skupidmo davala sve i posve
groa dvi stotine i dvadeset i dva: i dvi libre i pet soldini / I mi isti pai to est Mate Bakovi is Pakotan i
Miko kili is Pakotan i Ive Jekina i(s) Pilipjakova bismo kuntenti svemu nomu to timaju vie reena
tri dobra ovika i uinismo naimi rukami krie ++ / Pisah ja don Nikola Boruo parok budui molen od
Ive Jekine i Mate Bakovia a po zapovidi vie reeni dobri ludi / Na ovo pismo bihu svidoci Vide Babi is
Podvrja i Jure Rai is Pakotan /.

88

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 88

13.12.2013 11:04:37

55/2013

Radovi za povijesne znanosti HAZU u Zadru

Zakljuak
U lanku je obraeno nastajanje prezimena stanovnitva Pakotana od kraja 16. do
sred. 19. stoljea i to na temelju rijetkih sauvanih glagoljskih dokumenata, glagoljske
matice umrlih, glagoljske Knjige dua te tabelarnih matica i anagrafa iz sred.19. st.
Pokuale su se povezati obitelji spomenute u Ugovoru iz 1597. godine preko popisa
stanovnitva 1608. godine, Knjige dua iz kraja 17. i 18. stoljea, glagoljske matice
umrlih te prijepisom Godara sa po. 17. st., koji se vodio sve do sredine 20. stoljea
sve do popisa iz latinikog anagrafa iz sredine 19. stoljea, koji sadri posebnu rubriku
za nadimke, to je omoguilo lake dokazivanje o nastajanju i preoblikovanju jednog
prezimena u drugo (na osnovu patronimika, matronimika, nadimaka) unutar neke
obitelji. Zakljueno je da su veina prezimena iz 1597. i 1608. godine opstala, ali u
drugim oblicima (preoblikovana u nova) do sredine 19. stoljea pa sve do dananjih
dana. Zbog nedostatka knjiga bratovtina (madrikula), dokaz o broju bratovtina, koje
su bile vaan imbenik u razvoju sela, bio je izveden na osnovu prijepisa glagoljskog
Godara, koji osim datuma smrti (bez godine) sadrava i podatak o pripadnosti umrloga
odreenoj bratovtini.

89

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 89

13.12.2013 11:04:37

G. Franov ivkovi Prezimena mjesta Pakotane u 17. i 18. stoljeu...

PRILOZI:

1. AZDN (Arhiv zadarske nadbiskupije),


Pakotane, Glagoljska matica umrlih
1784. 1839.

2. AZDN, Pakotane,
Glagoljski broj dua 1690. 1802.

90

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 90

13.12.2013 11:04:37

55/2013

Radovi za povijesne znanosti HAZU u Zadru

3. Zaviajni muzej Biograd n/m, Potvrda o


procjeni nekretnine (timanju). Na 22 aprila
1740 u Filipjakovu.

91

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 91

13.12.2013 11:04:38

G. Franov ivkovi Prezimena mjesta Pakotane u 17. i 18. stoljeu...

Grozdana FRANOV IVKOVI

THE SURNAMES OF THE PAKOTANE POPULATION IN THE


17TH AND 18TH CENTURIES BASED ON THE GLAGOLITIC
REGISTERS OF SOULS
Summary
The article describes the formation of the surnames of the Pakotane population
from the late 16th to the mid 19th century, on the basis of information derived from
the parish registries of the deceased; the registries of souls; tabular registers; the Godar;
and the parish registries of confessions and communion (Status Animarum) from the
mid 19th century; and other accessible documents, such as testaments, lists, and various
reports. Until 1825, most of these registries had been kept in the italic Glagolitic script
(Glagolitic quick script), and later in the Latin script.
The author endeavoured to connect the families mentioned in the Contract of 1597,
the Census of 1608, the registries of souls of the late 17th and 18th centuries, the parish
registry of the deceased, and the transcript of the Godar dating early 17th century that
had been kept until the mid 20th century, to the parish registries of confessions and
communion (Status Animarum) dating mid 19th century. This book contains a special
section for nicknames, which had been used for easier detection of the occurrence of
the surname and its transformation into another (based on fathers or mothers names
or nicknames) within a family.
It was concluded that the majority of (family) names from 1597 and 1608 have been
preserved in other forms (transformed into new surnames) until the mid 19th century,
but also up to the present date.
Confraternities are an important factor in the development of the village. They are
also important in connection with the study of the everyday life of the local population
in the period 17th 18th centuries. All registries of confraternities have disappeared; we
can however prove the number of confraternities on the basis of the transcript of the
Glagolitic Godar, thanks to the fact that the Godar, inter alia, includes the information
about every deceased persons belonging to a particular confraternity.
Keywords: surnames; Pakotane; parish registry of death; Glagolitic registries of souls; parish registries of confessions and communion (Status Animarum); italic Glagolitic script (Glagolitic quick script).

92

HAZU knjiga_hyphernate_novo.indd 92

13.12.2013 11:04:39