You are on page 1of 3

BURZA MZGW JAKO METODA HEURYSTYCZNA

Termin heurystyka pochodzi od greckiego sowa heurisko, ktre oznacza


umiejtno dokonywania odkry, wykrywania faktw oraz zwizkw midzy nimi,
zwaszcza czynno formuowania hipotez (przeciwstawna czynnoci uzasadniania)
prowadzca do poznania nowych prawd.
Metody heurystyczne (aktywizujce twrcze mylenie) peni rol
pobudzajc i regulujc procesy kreatywnego mylenia. Maj one na celu
stworzenie optymalnych warunkw do powstania i sformuowania pomysu.
We wspczesnej literaturze wyrnia si wiele metod heurystycznych:
- technika wej i wyj
- technika listy pyta
- analiza morfologiczna
- technika delficka
- technika pobudzania skojarze
- burza mzgw itd.
Jednak wszystkie one maj jedn wspln cech wyonienie najwikszej liczby
wariantw rozwiza problemu. Prawdopodobiestwo znalezienia
najkorzystniejszego rozwizania wzrasta wraz z iloci pomysw. Std wynika
wiele zalet grupowego poszukiwania rozwiza takich jak:
- suma wiadomoci i pomysw grupy jest wiksza ni jednostek, co znajduje
odbicie w tym, i wypowiedziane gono pomysy s podchwytywane przez
pozostaych czonkw i uzupeniane z rnych punktw widzenia
- zesp daje moliwo do staej wsppracy i wysiku intelektualnego
poprzez moliwo stawiania pyta i poszukiwania odpowiedzi, stwarza
komfort wynikajcy ze wsplnego komunikowania si, rozwaania
niepewnoci, a take podtrzymywania na duchu, tworzenia dobrego
nastroju, utrzymywania wiary we wasne moliwoci
Poczucie wizi zespoowej uatwia rwnie ponoszenie poraek ktre towarzysz
twrczym dziaaniom, osabia oddziaywanie poczucia ryzyka, ktre zawsze
towarzyszy przy podejmowaniu decyzji przez jednostk.

BURZA MZGW

Burza mzgw jest metod formowania nowych pomysw. Polega na tym, i


wszystkim uczestnikom pozwala si proponowa dowolne idee, czasami cakiem
niekonwencjonalne, a ich racjonalnej oceny dokonuje si pniej, po wysuchaniu
wszystkich propozycji. Idee wyrastaj jedna z drugiej i grupa moe sformuowa
ich znacznie wicej ni najbardziej pomysowa jednostka. Metoda ta jest
najbardziej popularn technik heurystyczn. Po raz pierwszy zostaa
wykorzystana przez jej twrc A. Osborna w 1939 r. lecz wykorzystuje si j
dopiero od momentu jej opublikowania w 1953 r. w ksice pt. Applied
Imagination. Zgodnie z ni zasady prowadzenia sesji twrczej dyskusji s
nastpujce (s to algorytmy czyli przepisy postpowania prowadzce do
rozwizania okrelonego zadania):
- zesp biorcy udzia w sesji powinien skada si z okoo 10 osb, do
ktrych zalicza si przewodniczcego, jego pomocnika, okoo 5 staych
uczestnikw i 5 goci, oraz powinien by troskliwie dobrany pod wzgldem
znajomoci przedmiotu dyskusji. Na kilka dni przed zebraniem uczestnicy
powinni by poinformowani o temacie i otrzyma odpowiednie materiay.
Staych uczestnikw powinna cechowa dua pomysowo, nawet zdolno
fantazjowania. Nie musz jednak by specjalistami w dziedzinie do ktrej
naley problem. Gocie natomiast powinni reprezentowa faktyczn wiedz
praktyczn i teoretyczn z danego zakresu. Warunki jakie Osborn tu
wprowadza to zbliony szczebel zajmowany w hierarchii administracyjnej
przez uczestnikw dyskusji, majcy na celu przeamanie niektrych
spoecznych barier psychologicznych
- sposb prowadzenia dyskusji powinien by podany przed jej rozpoczciem i
przebiega w nastpujcy sposb:
adnego pomysu nie mona ocenia i krytykowa w czasie trwania dyskusji.
Z bada Osborna wynika, e czowiek moe sformuowa prawie dwukrotnie
wicej dobrych pomysw, jeeli nie jest krytykowany, a ocena jest
podejmowana na kocu sesji
wana jest liczba pomysw, bez wzgldu na ich warto, gdy zakada si,
e im wicej pomysw, tym wiksza szansa na znalezienie optymalnego
rozwizania
powinno si podawa wszystkie pomysy ktre przychodz do gowy, gdy
im bardziej fantastyczny pomys, tym wiksza szansa orginalnego
rozwizania

nie naley ogranicza si tylko do wasnych rozwiza, lecz modyfikowa


pomysy innych
pomysy naley zapisywa bez podania autorstwa
Szczegln rol wyznacza Osborn prowadzcemu dyskusj, ktry powinien
sprawowa kontrol nad grup, nie hamujc jednak przebiegu dyskusji,
inicjowa pewne pomysy, wwczas gdy dyskusja przebiega ospale, eliminowa
kady objaw krytycyzmu itd. Wedug Osborna rednio nie wicej ni 10%
rozwiza uzyskanych przy pomocy tej techniki ma warto praktyczn. Ale
nawet duo mniejsza ich liczba (lub wrcz jedno optymalne rozwizanie do
ktrego w innych warunkach by nie doszo) wystarczy aby zachci do
stosowania tej metody.
Przykad:
Anglicy starajc si w czasie II wojny wiatowej wygra wojn z U-botami na
Atlantyku, wpadali na najdziksze rozwizania. Jeden z pomysodawcw
zaproponowa aby Atlantyk zamrozi. To rozwizaoby dwa problemy
rwnoczenie: niemieckie odzie nie mogyby atakowa, a amerykaskie posiki
przeszyby po lodzie do Europy. Inny zaproponowa aby Atlantyk podgrza, a
jeszcze inny aby przepuci przez Atlantyk prd itd. Oczywicie rozwizania
te s irracjonalne, ale powinny one pojawi si podczas burzy mzgw
Odmiany burzy mzgw: