You are on page 1of 76
Projekt z dnia 21.03.2016 r. USTAWA, zdnia ... . 2016 r, »2) i, identy fikacji elektronicznej oraz zmianie niektérych ustaw' Rozdzial 1 Przepisy ogélne Art. 1. 1, Ustawa okregla: 1) organ nadzoru i zasady nadzoru nad dostaweami ustug zaufania oraz kary niezbgdne dla zapewnienia efektywnego wykonywania nadzory; nigra uta zn sig try: tang xin cere 19601. - Kak psp ncsaicg, wt x din 17 tpn 1964 > Koda psgowania eying, usawie = din 17 err 19619 psgpowanin eazekoryyn w edgy din 26 mej I 5 Piso omits sume ia ipen IAD raderchpemeayeh, ny 2d cere 5830 phat, at di arcs 190 Samora ginny steve 2 dt 12 sana 191 ro pach (pitch oalych, wy 2 Ga ania 1996. sae reesrow | ‘oes st ug 2 da 70 loi 199 1a Kijoyn Resize Sala, saved 21 Sepia 199 0 pope archon, ‘Sg = di 29 spa 1907 eo aon 29 pia 197 Ory pote, a2 dint wren 1997 «each ‘mistergodowey,nameg> dni 5 ceneen 1998 +6 tare pwn, wn 2a 1) pais 1998 sys epi ‘Spoleczve, ust de 25 zene 19981 swiaezeach playeh 2 uezplcaia spol wah ehxby czy, awe 7 i Phaaj 0 Rijn Reseze Kaun nave 2 dna 20 pes 2000 ols a arma neksch ene ho pawns, ‘tang =i 15 warn 2000 Kedstr lk nowy sae din 2 Hitopade2000 7 Prawe ono, way rd 11 itl [UI eerakah ptetonyeh, tty 7 dis 72 eersen 20019 vokonywei dans popacarcg wade joan tcc tesla wpbickowy, too, amin rz vorebant | echooogig opzetacenwostowym hs poly, tare xd 7 ipen 20 ‘ranoowuoje slow poazcet, ae a6 wana 200 Pra Caeser eng» Onin in zs 200) © ane ‘gym uta da 8 lips 2000 fvindezeis log dogy lone asivg da 0 serpin 2000 yoni oy reno ety {ia 30 eds 202 ro od esaym, tag 2d 2 lapy 20031 Pao wpeisiowe, aay2dia 2 mares 300 0 planonana | {agospasstin peste, ase ? la 28 lskpada 200319 waprnitrorwejn dbs Wwejich we Hod: potndsy3eh 7 Sh ‘ware Esopeheg Fundstu Ora Carat Roe avez lo 28 isepada 003 ro siaezeaic rosie, use 2a Steam 2004 f= ray ambi plc, asa 2 de [1 waren 2004 re oda ol ova {slg sng de 20 Koti 2008 ‘prt eatin {aye yk pays dos 20 Kein 20D: rion nt eka onto mee, winn 2 1 pee 200 ew swobodse cies goipeducns, mane x 27 seria 101+ 9 Siadeenach opel roan anch 22 oO bears, ute z dt 17 tego 2005 Fo Inara ézeost peat relgeye2aana publica, nave al 8 pea 205 vakutrt Cenea Slab Pata eau e din 29 lin 2005 10 systemic ican xfs sat + i 25 seen 2006 6 busiest sma aye, same = hia 7 aren 200) Fo sopra senna hearin seach suaraien rdkw Exrpesegs Sanne Roig ere Roa Osan Wijk rmeh Program Rar Ober Wich alts 10790137 i? wrt 20768 parwcey estom aeavafonyn Go aime, ase 2 daa 10 pea 2008 r-c apatachwyaobywerych, wlan dia pra 20081 & ‘opinion todos ego cohol, wee spears w odrenie oder eae o aetach obit wans a Sofowisio, ‘tos tia. 25 cemes 00D olin calginnn,stewg = dates acans 201 0 kere pede lone 28 Kt 20 ‘sym informacwoxhone sows, > n> dn [4 pain 207 to adptich, wy 2 fa 10 speana 20141, cane wteny ‘inlrmsyzct dao odor reach sada publeane era aiSaane snyeh Uw, sve 2 dia 16 man 214 0 see omaiscnis sick pulcegeh lang. dU lien 2011 each tenet popimw Wektese paigh spss fesovanych Ferpekywie sone 20162030 stave dei 11 Ten 2014.0 pete, wing 18 Tidepade 014.» ave 0 ac tans eyes, tug 2 dia 5 gro 2014 ro Kare Duty Rods, eng» sin 9 ago 2018 oawiych Sach esi tng wie» dhen 9 peaddenia 2013 ¢ 0 wykanywania Uno igdy Kaya Horceyposoli Polls a Rey Sian Fedmcronch Amey renee pope ‘ypsinsis ipa chowsetem poltkowych xe warren inawodsvston TATCA, wi dn 13 aj 213 10sec ‘Eoajeyc warn oan oa o eke fgronanjch gazchceplaniny, sony dia 20 ego 20180 wap ec cnet ‘ijtieh 2 wien Lod Enropepligo Fendvzn Retoog na cae Rozwej Obcson:Weskchw rach Prope Rese Chery ‘Wich ao a 20242020, sty» data 15 tt 2003 F- rava estate, mane enn 17 coerce 2015 7 © seen bal ‘rewician do emsh arb elaine, wae cha 25 crenoen 20131, = Pawo Koti, Oi 10 ips 201510 new odes ny, enwy ~Kedskspostpotnna eying oa ety yeh stn Nii ova sy scsowanin Rporens Paseo Eoopsiego Ray (UE 9102014 z in 23 Wipe 2014 ry sai ea tlre 1 wl onli ediseie do tana eleemionyeh yk nents ome whshns rity 199998 WE Dy Pnments Emopejieg 1 Holy TSBSANWE sda 13 prada 199. spe weplntonyeh Tam watese pap Seknanegch (De WEL 1371801200, 12-2; Da Ure UE Foe sda spe, toe 13,028 st 238-24) Art. 2. 2) postgpowanie w sprawie wniosku 0 wpis i zgloszenia do rejestru dostawe6w ustug zaufania; 3) postgpowanie w sprawie wniosku 0 notyfikowanie systemu identyfikagji elektroniczne); 4) zasady zawieszania certyfikatow; 5) zasady zakotezenia dziatalnosei przez kwalifikowanych dostaweow ustug zaufania; 6) adpowiedzialnosé w zakresie uslug zaufania oraz identyfikacji elektronicznej; 7) ubezpieczenia odpowiedzianoSei_cywilne)_—_kwalifikowanych dostawedw ustug zaufania, Przepisy ustawy stosuje sig do: 1) dostawedw ustug zaufania, 2) podmiotéw odpowiedzialnych za systemy identyfikacji elektronicznej, 3) podmiotw wydajgcych srodki identyfikacji elektronicznej w ramach notyfikowanych systemow identyfikacji elektroniczne}, 4) podmiotéw przeprowadzajqeych procedury uwierzyteiniania siedzibg na terytorium Rzeezypospolitej Polskie}, z zastrzezeniem ust. 3. Ustawa nie ma zastosowania do identyfikacji elektroniczne} lub swiadezenia uslug zaufania wykorzystywanych wylgcznie w_ zamknigtych systemach wynikajgeych z przepis6w prawa lub z porozumien Iub uméw zawartych przez okregiong grupe uezestnikow. Unyte w ustawie okreslenia oznaczaja: D 2 przepisy 0 uslugach zaufania~ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji elektroniczne] i ustug zaufania w odniesienin do transakeji elekironicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajgce dyrektywe 1999/93/WE, zwane dalej ,eIDAS”, wraz z aktami wykonawezymi oraz niniejszq ustawe wraz z aktami wykonawezymis usluga zaufania~ usluge, o ktérej mowa w art. 3 pkt 16 eIDAS; 3) 4) 5) 6) QD 8) %» 10) 11) 12) mowa w art. 3 pkt kwalifikowana ustuga zaufania — usluge zaufania, 0 kt6rej 17 eIDAS, lub inng usluge zaufania, kt6rej przyznano status ustugi kwalifikowanej na szezeblu krajowym; nickwalifikowana ustuga zaufania ~ usluge zaufania, kira nie jest kwalifikowang ustugg zaufania w rozumieniu art. 3 pkt 17 eIDAS; podpis elektroniczny ~ podpis w rozumieniu art. 3 pkt 10 elDAS; zaawansowany podpis elektroniezny ~ podpis elektroniezny, o kt6rym mowa wart. 3 pkt 11 elDAS; kwalifikowany podpis elektroniczny — zaawansowany podpis elektroniczny, ‘o ktérym mowa w art, 3 pkt 12 eIDAS; pivezgé clektroniczna — pieezeé w rozumieniu art. 3 pkt 25 elDAS; zaawansowana pieczeé elektroniczna — pieezgé elektroniczng, 0 ktérej mowa wart, 3 pkt 26 ellDAS; kwalifikowana piecze¢ elektroniezna ~ zaawansowang pieezgé elektroniczna, © kt6rej mowa w art. 3 pkt 27 elDAS; dostawea uslug zaufania ~ osobe fizyczng lub osobe prawng, o ktérej mowa wart. 3 pkt 19 elDAS; kwalifikowany dostawea ustug zaufania — dostaweg uslug zaufania, o ktorym mowa w art, 3 pkt 20 elDAS; 13) nickwalifikowany dostawea uslug zaufania — dostaweg ustug zaufania, ktéry 14) 15) 16) nie jest kwalifikowanym dostaweq uslug zaufania, w rozumieniu art. 3 pkt 20 eIDAS; Jednostka oceniajgea zgodnosé — jednostke, o ktérej mowa w art. 3 pkt 18 elDAS; zaufana lista — liste kwalifikowanych dostaweéw ustug zaufania, wraz zinformacjami dotyezqcymi Swiadczonych przez nich kwalifikowanych ustug zaufania, o kt6rej mowa wart, 22 ust. 1 elDAS; system identyfikaeji elektronicznej — system, 0 ktérym mowa w art. 3 pkt 4 eIDAS; Art. Art. 4, 1) 18) 19) 20) 21) 1. ne} — Srodek, o ktérym mowa w art, 3 pkt 2 identyfikacja elektroniczna ~ proces, o ktérym mowa w art, 3 pkt 1 elDAS; uwierzytelnianie ~ proces, o kt6rym mowa w art. 3 pkt 5 elDAS; kwalifikowany elektroniczny znacenik ezasu ~ znacznik, o ktérym mowa w art, 3 pkt 34 eIDAS; polityka Swiadczenia uslug - nazwany zestaw regul, w szezegélnosci takich Jak polityka certyfikaeji, majgcy zastosowanie do okreslonegokregu podmiotéw lub zastosowai, 0 wspélnych dla tego kregu wymaganiach bezpieczeristwa. Kwalifikowane podpisy elektroniczne, kwalifikowane pieczgcie elektroniczne i kwalifikowane elektroniczne znaczniki czasu wydane przez, dostaweow Swiadezaeych kwalifikowane uslugi zaufania, majgcych siedzibe w paistwie cztonkowskim Uni Europejskie} (UE) lub paistwie nalezgeym do Europejskiego Obszaru Gospodarezego (EO), wenaje sig na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej za kwalifikowane podpisy _elektroniczne, kwalifikowane pieczecie elektroniczne oraz kwalifikowane elektroniczne znacaniki ezasu, Rozdzial 2 Nadzér nad dostaweami ustug zaufania Minister wlaseiwy do spraw informatyzacji jest organem nadzoru wrozumieniu eIDAS i sprawuje nadzér nad preestrzeganiem przepisbw © ustugach zaufania, Nadz6r, 0 ktérym mowa w ust. 1, w odniesieniv do kwalifikowanych dostaweéw uslug zaufania, realizowany jest w szezegélnosei przez: 1) dopuszezenic dostawey uslugzaufania do Swiadezenia kowalifikowanych uslug zaufania przez przyananie _statusu koalifikowanego dostawey uslug zaufania i statusu kwalifikowanyeh ustug zaufania Swiadezonym przez niego ushugom; 2) weryfikacjg spelnienia przez kwalifikowanych dostawe6w ustug zaufania wymogéw okreslonych w elDAS, w sposéb okreslony wart. 20 eIDAS; 3) odebranie kwalifikowanemu dostawey slug zaufania statusu kewalifikowanego lub statusu kwalifikowanego swiadezonej przez niego ustudze zaufania; 4) zadanie niezwlocznego uniewainienia kwalifikowanych certyfikatw przez kwalifikowanego dostawee uslug zaufania; 5) weryfikacig zgodnosei polityk Swiadezenia uslug z przepisami oustugach zaufania; 6) naktadanie przewidzianych ustawa kar pieniganych; 7) wspétprace z innymi organami nadzoru w kraju i zagranicg, a takze ji. z Europejska Agencjq Bezpieezetistwa Sieci i Informa Nadz6r, 0 ktérym mowa w ust. 1, w odniesieniu do niekwalifikowanych dostawe6w uslug zaufania, realizowany jest w_ przypadku wystapienia znaczacych incydentow —zwigzanych x bezpieczetistwem lub trata integralnosci, jezeli powazmie zagrozony moze zostaé interes odbioreéw uslug zanfania, W ramach nadzoru, 0 ktrym mowa w ust. 3, organ nadzoru moze w szozegdlnosei: 1) wezwaé dostawee ustug zaufania do udzielenia wyjasnieh lub udostepnienia tresei dokumentacji zwiqzanej ze Swiadezeniem ustug; 2) obowigzaé dostawog ustug zaufania do usunigcia niezgodnosei z przepisami o uslugach zaufania w okreslonym terminie; 3) informowaé inne wlasciwe podmioty i organy, o ktérych mowa art. 19 ust, 2 eIDAS, oraz spoleezeiistwo 0 moZliwych negatywnych skutkach incydentéw, 0 ktérych mowa w ust. 3. Art. 5. Art. 6, Art. 7. Art. 8. Dostawea uslug zaufania, na 2qdanie organu nadzoru, udostepnia dokumentacjg oraz udzicla wszelkich informagji zwiqzanych 2, prowadzong dziatalnoscia, w tym w szezeg6lnosei informagji 0 zawartych umowach oraz. 0 sposobie zarzadzania ineydentami 2wiqzanymi z uslugami zaufania, W prypadku odebrania kwalifikowanemu dostawey uslug zaufania statusu kwalifikowanego lub statusu kwalifikowanego Swindezone} przez niego ustudze zaufimia, organ nadzoru uniewaénia odpowiednie certyfikaty kwalifikowanego dostawey uslug zaufania, sluzgce do skladania podpiséw lub pieczgci, o ktérych mowa w zalgezniku [it. g elDAS, Organ nadzoru, w praypadku stwierdzenia, 2 kwalifikowany dostawea ustug zaufania prowadzi dziatalnosé niezgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach © ustugech zaufania, zaniechal zgloszenia lub podjgcia dziatai majgcych na celu naprawienie skutkOw ineydentu majgcego znaczacy wplyw na ustuge zaufania albo poinformowania odbiory uslug zaufania, kt6rego interesom ineydent ten zagraza moze: 1) wezwaé, w drodze postanowienia, kwalifikowanego dostaweg uslug zaufania, aby w wyznaczonym termini 8) _usungl stwierdzone nieprawidtowosei i doprowadzit swojg dziatalnosé do stanu zgodnego z przepisami o uslugach zaufnia, tub b) przeprowadzil_ na sw6j koszt powtéry audyt i prackazal raport organowi nadzoru, tub ©) amienil polityke Swiadezenia ustug lub inne dokumenty zwiqzane ze Swiadezeniem ustug zaufania, lub 4) uniewaznit certyfikaty kwalifikowane wydane z naruszeniem polityki Swiadezenia ustug, albo 2) wydaé deeyzje 0 odpowiednie} zmianie wpisu w rejestrze dostaweow ustug zaufania oraz, zmianie statusu na zaufanej lice. 1. Niezaleznie od postanowienia, o ktérym mowa w art, 7 pkt 1, organ nadzoru moze nalozyé na kwalifikowanego dostaweg uslug zaufania, w drodze decyzji administracyjne}, kare pienigzng w wysokosci do 50 000 zlotych. Art. 9. Art, 10, Art. 11, Art, 12. 2, Pray ustalaniu wysokosei kary pienigznej, 0 ktére] mowa w ust. 1, organ nadzoru uwzglednia w szezegdlnosei zakres, czas trwania i skutki niespetnienia wymogéw, o ktorych mowa w przepisach 0 ustugach zaufania. 3. Kara pienigana stanowi dochéd budzetu paristwa. 4, Kara pienigzna podlega egzekueji w trybie przepisow 0 postepowaniu egzekueyjnym w administracji Audyty potwierdzajqce zgodnosé z eIDAS, w stosunku do krajowego centrum certyfikacji kwalifikowanych uslug zaufania, z uwzglednieniem specyfiki jego dzialalnosei, mogg byé wykonywane przez podmioty inne nix jednostki oceniajgce zgodnosé, 1. Audyt, 0 ktérym mowa w art, 20 ust. 2 eIDAS, moze byé wykonywany pray udziale oséb upowagnionych przez organunadzoru, zwanych dalej audytorami”. 2. Imienne upowaznienia do przeprowadzenia audytu wydaje organ nadzoru, Audytorzy, 0 kiérych mowa w art, 10 ust. 1, nie mogg prowadzié dzialalnosei gospodarcze]_w zakresie Swiadezenia ustug zaufania, Swiadezyé ustug zaufania, byé wspélnikami albo akejonariuszami, ani wykonywaé obowigzkow osoby reprezentujgce} lub cztonka rady nadzorezej albo komisji rewizyjne} dostawey ustug zaufania, a takze pozostawaé z dostaweg uslug zaufania w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze 1. Audytor, o ktérym mowa wart. 10 ust. 1, jest uprawniony do: 1) wstepu do obiektéw i pomieszezeh audytowanych dostawedw kwalifikowanych ustug zaufanias 2) weladu do dokumentow i danych, z wyjatkiem danych do sktadania podpiséw elektronicznych lub pieczgci elektronicznych dostaweow uslug zaufania i innych informacji, ktére moga stuzyé do odtworzenia tych danych, zwiqzanych z audytowang dzialalnoseia; 3) przetwarzania danych osobowych w zakresie objetym przedmiotem audytu; Art. 13. Art. 14. Art. 15, Art. 16. 4) przeprowadzania oglgdzin obiektow, innych skladnikow majatkowych jem oraz sprawdzenia przebiegu ezynnosei zwigzanych ze Swiadezer uslug zaufania; 5) zadania udzielenia ustnych lub pisemnych wyjagnieh od pracownikéw kwalifikowanych dostawe6w ustug zaufania; 6) _ korzystania z pomocy bieglych i specjalistow; 7) zabezpieczania dokumentéw i innych materialw, 2 zachowaniem przepis6w o ochronie informacji prawnie chronionyeh, 2. Upowazniony przedstawiciel audytowanego dostawey kwalifikowanych ustug zaufania udziela wyjaSnieh lub przedktada, na 2qdanie audytora, dokumenty iinne materiaty niezbedne do przeprowadzenia audytu, z zastrzezeniem przepisow 0 ochronie informacji prawnie chronionych. W przypadku, gdy wyniki audytu przeprowadzanego przez. organ nadzoru na podstawie art, 20 ust, 2 elDAS wykazg niezgodnosé z wymogami okreslonymi WelDAS, organ nadzoru, po zapoznaniu sig z zastrzezeniami oraz wyjasnieniami zgloszonymi przez audytowanego dostaweg uslug zaufania, naklada na niego obowigzek wyeliminowania utrzymujgcych sig niezgodnosci z elDAS w tern nie krétszym niz 14 dai, Audytorzy, 0 ktérych mowa w art. 10 ust. 1, obowigzani sq do bezterminowego zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie audytw, z zachowaniem przepis6w o tajemnicy ustawowo chronionej Organ nadzoru moze zawieraé odpowiednie porozumienia z organami inych paiistw czlonkowskich, w celu prowadzenia wspélnych postepowat, w ktérych biorg udzial pracownicy organu nadzoru innych paristw ezlonkowskich, W sprawach nieuregulowanych w ustawie, do przeprowadzenia audytu dostawcéw ustug zaufania stosuje sig odpowiednio przepisy rozdzialu $ ustawy zdnia 2 lipea 2004 r, 0 swobodzie dzialalnoSci gospodarezej (Dz. U. z 2015 poz. 584, z poén. zm), Zmiany tekstu jednolitego wymienione) ustauy’zostaly ogloszone w Ba. U.2 2015 e. poz. 679, 875, 978, 1197, 1268, 1272, 1618, 1689, 1688, 1713, 1844 1 1893 oraz 22016 . poz. 65 Art. 17. Art, 18, Art. 19, Art. 20, Rozdzial 3 Krajowa infrastruktura zaufania Organ nadzoru zapewnia funkejonowanie krajowej infrastruktury zaufania, na ktéra skladaja sig: 1) zaufana lista; 2) krajowe centrum certyfikacji kwalifikowanych ustug zaufania; 3) rejestr dostaweéw uslug zaufania, Organ nadzoru prowadzi zaufang liste zgodnie z przepisami, 0 ktorych mowa wart. 22 ust. 5 eIDAS. . Wis na zaufang liste nastepuje na podstawie decyzji, o ktérej mowa w art, 21 ust. 2 pkt 1 lub pkt3 Organ nadzoru prowadzi krajowe centrum certyfikac}i kwalifikowanych ustug zaufania. . Krajowe centrum certyfikacji kwalifikowanych usug zaufania jest infrastrukturg organizacyjno-techniczng, kt6ra tworzy i wydaje certyfikaty kwalifikowanego dostawey uslug zaufania sluzgce do weryfikaeji zaawansowanych podpiséw elektronicznych lub zaawansowanych picczeci elektronicanych, 0 ktérych mowa w Zalgezniku I lit, g eIDAS, Zalgeznike HT lit, g eIDAS lub Zalgezniku IV lit. h eIDAS. Organ nadzora publikuje listy wydanych i uniewaznionych certyfikatéw dla podpis6w i pieczeci, o ktérych mowa w ust. 2. Rejestr dostaweow uslug zaufania, zwany dale] ,rejestrem”, prowadzi w postaci clektroni ine} organ nadzoru. Colem rejestru jest 1) ewidencjonowanie dostaweow ustug zaufanias 2) ndostgpnianie informagji o dostaweach uslug zaufania W przypadku zagranieznych dostaweéw ustug zaufania wpis do rejestru moga uzyskaé wylgcznie dostawey, ktorzy maja oddziat lub siedzibe w Polsce. 9 Art. 21, Art. 22. Art, 23. 1. Wpisu do rejestru 1) dostawey uslug zaufania, ktéry zamicrza swiadczyé kwalifikowane ustugi zaufania, lub 2) kwalifikowane] uslugi zaufania - dokonuje sig na wniosek dostawey ustug zaufania 2. Organ nadzoru, po rozpatrzeniu wniosku, o kiérym mowa w ust. 1, wydaje decyzig odpowiednio o: 1) przyznaniu dostawey ustug zaufania oraz Swiadezonym przez niego 2 3) uslugom zaufania statusu kwalifikowanego oraz. o wpisie dostawey uslug zaufania i Swiadezonych przez niego ustug zaufania do rejestru; odmowie przyznania dostawey lub Swiadezonym przez niego ustugom zaufania statusu kwalifikowanego oraz 0 odmowie dokonania wpisu dostawey uslug zaufania i swiadezonych przez niego ustug zaufania do rejestru; przyznaniu lub odmowie przyznania usludze zaufania_statusu kwalifikowanego oraz 0 wpisie lub odmowie dokonania wp u tej ustugi zaufania do rejestru, . Decyzja o dokonaniu wpisu kwalifikowanej ustugi zaufania do rejestra powinna w szezegdlnosci, zawieraé nazwe polityki swiadezenia ustug, wramach ktérej dany dostawea uslug zaufania moze wydawaé kwalifikowane certyfikaty lub Swiadezyé inne ustugi zaufania, Wpisu do rejestru: 1) dostawey uslug zaufania swiadezqcego co najmniej jedng niekwalifikowang ustuge zaufania, lub 2) nickwalifikowanej ustugi zaufania - dokonuje sig na podstawie zgloszenia, Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzqdzenia, wymagania organizacyjno- techniezne krajowej infrastruktury zaufania, w szezegOInosei: 1) zakres danych gromadzonych w rejestrze, 10 2) tryb postepowania w sprawach o wpis do rejestru io aktualizacig danyeh w rejestrze, 3) tryb tworzenia i wydawania certyfikatéw kwalifikowanego dostawcy uslug zaufania oraz krajowego centrum certyfikaeji kwalifikowanych uslug vaufania, sluzgcych do weryfikacji_zaawansowanych — podpisow elektronieznych lub zaawansowanych pieezgci elektronicznych, 0 ktorych mowa w Zalgezniku I lit, g, Zalgezniku ITT fit, g lub Zalgczniku EV Tit h eIDAS, 4) wymogi bezpieezeistwa w krajowe infrastrukturze zaufania, 5) zaktes informacji i spos6b ich przekazywania wlasciwym organo, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 19 ust. 2 elDAS, ~ uwagledniajge KoniceznoSé zapewnienia ochrony tajemnicy przedsigbiorcy i interesow odbioreéw ustug zaufania oraz interoperacyjnosé, Art.24, Organ nadzoru, na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, moze upowaznié Narodowy Bank Polski do prowadzenia zaufanej listy, krajowego centrum certy fikacj ikowanych uslug zaufania, rejestru oraz wykonywania Wi ezynnosci, 0 ktorych mowa wart, 18119 ust. 213, Art, 25. 1, Organ nadzora wydaje decyzig o wykreSleniu dostawey kwalifikowanych $2 uslug zaufania z rejestru i odebraniu dostawey statusu kwalifikowanego lub decyzig 0 wykresteniu wpisu swiadezonych przez niego ustug z rejestra i odebraniu im statusu kwalifikowanego w przypadku: 1) dlozenia przez dostaweg ustug zaufania wniosku 0 wykrestenie wpisu; 2) otwarcia likwidacji dostawey ustug zaufania; 3) ogloszenia upadto: jostawey ushug zaufania lub oddalenia wniosku 0 ogloszenie upadlosci z preyezyn wskazanych w art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadiosciowe (Dz.U. z 2015 r. poz, 233, zpoin. zm. *); 4) utycia danyeh do skladania zaewansowanych podpiséw elektronicznych lub zaawansowanych pieezgcielektronieznych _kwalifikowanego dostawey uslug zaufania, o kidrych mowa w Zalgczniku I lit, g eIDAS, 1 tekstu jednoitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. 2 2015 r. poz. 978 1166, 1259 1844, u Art. 26. Art. 27. Zalaczniku Ill lit. g eIDAS lub Zatgezniku IV lit, h_ elDAS w sposdb wykraczajgey poza zakres ich stosowania, 2. Organ nadzoru moze wydaé decyzjg 0 wykresleniu kwalifikowanego dostawey ustug zaufania z rejestru oraz 0 odebraniu dostawey i Swiadezonym przez niego uslugom statusu kwalifikowanego w przypadku, 0 ktérym mowa w art 20 ust. 3 eIDAS. 3. Obowiazek niczwtocznego informowania organu nadzoru o: 1 1) zamiarze zaprzestania swiadezenia kwalifikowanej ustugi zaufania ~ cigzy na dostawey ustug zaufinia; 2) otwareiu likwidacji dostavcy uslug zaufania ~ cigzy na likwidatorze; 3) ogtoszeniu upadtosci dostawey ustug zaufania lub oddaleniu wniosku © ogtoszenie upadtosei z przyezyn wskazanych w art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadiosciowe ~ cigzy odpowiednio na syndyku albo osobach uprawnionych do reprezentacji osoby prawnej, komplementariuszach, wspélnikach spétki jawne) lub przedsigbiorey prowadzacym dzialalnosé gospodarezg jednoosobowo lub w formie spétki cywilne). Dostawea ustug zaufania, kt6ry Swiadezy nickwalifikowang usluge zaufania, obowigzany jest do informowania organu nadzoru 0 zaprzestaniu Swiadezenia tej uslugi. Po uzyskaniu takiej informacji organ nadzoru wykresla dostaweg z rejestru. Organ nadzoru moze wykreslié dostaweg Swiadezqcego niekwalifikowane uslugi zaufania z rejestru, w przypadku pozyskania informagji o zaprzestaniu Swiadezenia uslug przez. dostaweg w sposdb inny niz okreslony w ust. 4. Decyzja o wykresleniu kwalifikowanego dostawcy uslug zaufania z rejestru oraz decyzja o wykresleniu wpisu kwalifikowanej ustugi zaufania z rejestru, wydana przez. organ nadzoru, podlega natychmiastowemu wykonaniu. Whiesienie do sqdu administracyinego skargi na decyzjg, 0 ktérej mowa w ust. 1, nie wstrzymuje je} wykonania, W przypadku wykreslenia dostawey ustug zaufania z rejestru pozostawia sig w rejestrze informacje o dostawey i Swiadezonych przez niego ustugech. Rozdzial 4 Obowigzki natozone w ramach krajowego nadzoru nad dostawcami uslug zaufania Art. 28. 1 Kwalifikowany dostawca ustug zaufania jest obowigzany: 1) posiadaé zabezpieczenie w wysokosei odpowiadajqce} co najmniej minimalne} sumie gwaraneyjne] okreslone| w rozporzadzeniu wydanym na podstawie ust. 5 w postaci a) _porgezenia bankowego, b) ——_gwarangji bankowej, ©) gwarangji ubezpieezeniowej, 4) _zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Paristwa lub jednostke samorzadu terytorialnego, ©) hipoteki, albo 2) posiadaé wazng umowg ubezpieezenia odpowiedzialnosei cywilnej za szkody wyrzqdzone odbiorcom uslug zaufania powstale w okresie Swiadezenia ustug zaufania, Kwalifikowany dostawea ustug zaufania jest obowigzany niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dai od dnia wygasnigeia zabezpieczenia lub uplywu terminu waznosei umowy ubezpieczenia, przekazywaé organowi nadzoru, droga elektroniezna, potwierdzenie utrzymywania _zasobéw finansowych, 0 ktérych mowa wust. 1 pkt 1 albo potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieezenia, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt2. W przypadku gdy kwalifikowany dostawea ustug zaufania nie wykona obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, organ nadzoru w terminie 14 dni od dnia uplywu terminu wykonania tego obowigzku wydaje decyzjg 0 natozeniu nna dostaweg kary pienig2ne} w wysokoSei do 50 000 zlotyeh. Kara stanowi dochéd budzetu paiistwa, Kara pienigzna podlega egzekucji w tybie przepisow 0 postgpowaniu egzekueyjnym w administragji. 13 6 Mi fer wlasciwy do spraw instytucji finansowych w — porozumieniu okregli, w drodze z ministrem wlasciwym do spraw informatyzai rozporzadzenia, szezegdtowy zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, termin objecia ochrona ubezpieczeniowg oraz minimaing sume gwarancyina, uwzgledniajge dostepnosé ustug ubezpieczenia i specyfike dzialainoSei prowadzonej przez kwalifikowanych dostaweéw uslug zaufania. Art, 29. 1. Usiuga zaufania polegajgca na tworzeniu kwalifikowanych certyfikatow podpisu elektronicznego, pieezgci elektronicznej lub uwierzytelniania witryn intemetowych jest Swindezona przez kwalifikowanego dostaweg ustug zaufania na podstawie umowy w formic pisemnej pod rygorem niewainosci, ‘w postaci papierowej lub elektroniczne}. 2. _Kwalifikowany dostawea ustug zaufania przed zawarciem umowy, o kt6rej mowa w ust. 1, jest obowigzany poinformowaé osobg ubiegajacq sig o kwalifikowang usluge zaufania, w spos6b zwigzly, jasny i powszechnie zrozumialy 0: 1) warunkach u2yeia i ograniczeniach stosowania ustugi zaufania; 2) skutkach prawnych ustugi zaufania, o ile zostaly przewidziane przepisami prawa; 3) sposobie skladania, w tym droga elektroniczng, i rozpatrywania skarg, Art, 30, Wydajge kwalifikowany certyfikat dla uslugi zaufania, kwalifikowany dostawea ustug zaufania weryfikuje, za pomoca Srodkéw okreslonych w polityee certyfikacji, tozsamosé oraz wszelkie specjalne atrybuty, ktore zawiera ten certyfikat Art. 31. 1. Informaeje zwigzane ze Swiadezeniem kwalifikowanych uslug zaufania, na szkodg kwalifikowanego dostawcg uslug zaufania lub odbioreg kwalifikowanych ktorych nieuprawnione ujawnienie mogloby _narazi ustug zaufania, w szezeg6Inoei_ dane do skladania _podpisow elektronicznych lub pieezgci elektronicznych, abjte s9 tajemnica, 2. Tajemnica, o kidre] mowa w ust. 1, nie sq objgte informacje o naruszeniach przepiséw © ustugach zaufania przez kwalifikowanego dostawee uslug zaufania. 14 Art, 32. Do zachowania tajemnicy, o kt6re] mowa w ust. 1, obowigzane sq: 1) osoby pozostajqce w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z kwalifikowanym dostawea uslug zaufania; 2) osoby pozostajgce w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym © podobnym charakterze z podmiotami swiadezqcymi ustugi na rzecz kwalifikowanego dostawey ustug zaufania, Osoby, 0 ktérych mowa w ust. 3, majg cbowigzek udzielenia informacji, oktérych mowa w ust. 1, z wyjqtkiem danych do skladania podpiséw elektronieznych lub pieezgci elektronieznych, wylgeznie na 2adanie: 1) sqdu lub prokuratora ~ w zwigzku z toczacym sig postepowaniem; 21 sprawowaniem przez niego nadzoru nad dzialalnosciq kwalifikowanych jstra_wlasciwego do spraw informatyzacji — w zwiqzku ze dostaweéw ustug zaufania; 3) innych organéw paistwa, upowaznionych na podstawie ustaw odrgbnych — w zwigzku 2 prowadzonym przez te organy postepowaniem w sprawach dotyezacych dzialalnosei kwalifikowanych dostawedw ustug zaufania. Obowigzek zachowania tajemnicy, 0 ktérej mowa w ust. 1, 2 zastrzezeniem ust. 6, trwa przez. okres 10 lat od dnia ustania stosunku prawnego, o ktorym mowa w ust. 3. Okres trwania obowigzku zachowania w tajemnicy danych do skladania podpisu elektronicznego lub pieczeci clektronicznej jest nieograniczony w czasie. Zaawansowany podpis elektroniczny lub zaawansowana pieczeé elektroniczna weryfikowane przy pomocy certyfikatu wydanego przez organ nadzoru kwalifikowanemu dostawey ustug zaufania, shuza do: 1) podpisywania certyfikatéw kwalifikowanych, 0 ktérych mowa w zalgezniku 1 lit. g, zalgeznik 3 lit, g, zalgeznik 4 lit, h eIDAS wydanych w wykonaniu uméw o swiadezenie uslug zaufania; Art. 33, Art. 34, Art. 35, 1 2) podpisywania informacji 0 statusie certyfikatéw kwalifikowanych, ww tym listy zawieszonych lub uniewaznionych certyfikato 3) podpisywania innych certyfikatéw na potrzeby realizacji czynnosei lub uslug zaufania 2wigeanych ze Swiadezeniem kwalifikowanych ustug zaufania przez ten podmiot. Kwalifikowany dostawea uslug zaufania jest obowiqzany publikowaé dane, Ktore umozliwiajg sprawdzenie autentyeznosei i wazmoSei certyfikatow kwalifikowanych oraz weryfikecjg _zaawansowanych —_podpissw clektronicznych i pieczgci elektroniczmych zlozonych przez. tego dostaweg, a takze zapewnié nieodplatny dostgp do tych danych. Organ nadzoru zamieszeza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowe} informacje o sposobie zgkaszania przypadkéw naruszenia bezpieczedistwa ub utraty integralnosei, o ktérych mowa w art, 19 ust. 2 eIDAS. Kwalifikowany dostawea uslug zaufania, przechowuje dokumenty i dane zwigzane ze $wiadezeniem ustug zaufania, z wytaczeniem danych stuzgeych do skladania podpisu elektronicznego lub pieczeei _elektronicznej, w szezegélnosci: 1) umowe o Swiadezenic kwalifikowanych ustug zaufania, 2) _ listy zawieszonych i uniewaznionych kwalifikowanych certyfikatow, 3) _ polityke swiadezenia uslug i regulamin swiadezenia ustug zaufania, 4) 2qdania uniewaznienia kwalifikowanego certyfikatu, 3) inne dokumenty, 0 ile polityka Swiadezenia ustug wymagala ich utworzenia i przechowywania sposéb umodliwiajgcy odezytanie oraz. zapewniajgey bezpieczeiistwo przechowywanych dokument6w i danych. Kwalifikowany dostawea uslug zaufania jest obowigzany przechowywaé dokumenty i dane, 0 kiérych mowa w ust. 1, przez oktes 20 lat od dnia ich wytworzenia. 16 Art. 36, Art. 37. Rozdzial 5 Zawieszenie certytikatow podpisu elektronicznego i pieczgci elektroniezne} 1 1 Podpis elektroniczny lub pieezgé elektroniczna weryfikowane przy pomacy certyfikatu wywolujg skutki prawne okreslone adrebnymi przepisami, jezeli zostang zlozone w okresie waznosci tego certy kat Podpis elektroniczny lub pieczeé elektroniczna zlozone w okresie zawieszenia certyfikatu wykorzystywanego do jego _weryfikacji, zzastrzezeniem ust. 3, nie wywolujq skutk6w prawnych okreslonych przepisami odrebnymi Po uchyleniu zawieszenia certyfikatu, skutek _prawny —_podpisu elektronicznego lub pieczgci weryfikowanych tym certyfikatem, zlozonych w trakeie zawieszenia, nastepuje z chwilg uchylenia tego zawieszenia, Rozdzial 6 Przekazanie danych i zakoriczenie wiadezenia ustug zaufania Kwalifikowany dostawca ustug zaufania obowigzany jest posiadaé i w razie potrzeby zakofiezenia dziatalnoSei zastosowné plan zakofiezenia dziatalnose. W przypadku, gdy kwalifikowany dostawca uslug zaufania nie posiada planu zakofiezenia dziatalnosei lub w razie braku jego zastosowania do zakofczenia dziatalnosci organ nadzort moze natozyé na kwalifikowanego dostaweg usiug zaufania kare pieni¢zng w wysokosei do 10 000 zlotych, w drodze deeyzji administracyjne}. Kara pienigzna stanowi dochéd budzetu pafstwa. Kara pienigzna podlega egzekueji w trybie przepisw o postepowaniu egzekucyjnym w administragji 7 Art. 38, 1. W przypadku, gdy kwalifikowany dostawea ustug zaufania uracil status kwalifikowanego dostawcy, dokumenty i dane zwigzane ze swiadezonymi przez niego uslugami zaufania przechowuje organ nadzoru, 2. Kwalifikowany dostawea uslug zaufinia w preypadku, 0 kt6rym mowa wust. 1, przekazuje organowi nadzoru dane i dokumenty, 0 ktérych mowa wust. I, w terminie 30 dni od dnia utraty statusu kwalifikowanego dostawey. W przypadku, gdy kwalifikowany dostawea ustug zaufania nie wykona obowigzku, 0 ktérym mowa w ust. 2, organ nadzoru moze nalozyé na dostaweg uslug zaufania kare pienigzng w wysokosci do 100 000 zlotych, w drodze decyzji administracyjne}. 4, Kwalifikowany dostawea uslug zaufania niszezy niezwlocznie dane do sktadania przez niego zaawansowanego podpisu. elektronieznego lub zaawansowane} pieczgei eleKtroniczne} sluzacych do Swiadezenia kowalifikowanych uslug zaufania, w szezeg6lnosei dane sluzgce do sktadania podpisu elektronicznego lub pieczgci elektroniczne), 0 ktorych mowa z zal. 1 lit, g, zal. 3 lit. g i zalgezniku 4 lit. h elDAS, w sytuacji, gdy polityka Swiadezenia ustug nie przewiduje dalszego wykorzystania tych danych oraz w przypadku zaprzestania tej dzialalnoSei lub wykreslenia z rejestru, 5. Kwalifikowany dostawea ustug zaufania, z czynnosei, o ktérych mowa praekazuje go organowi wust. 4, sporzadza protokét zniszezenia danych nadzoru nie pézniej niz w terminie 7 dni od wykonania tyeh ezynnosci, 6. W przypadku, gdy kwalifikowany dostawea uslug zaufania nie wykona obowigzku, 0 kiérym mowa w ust. 5, organ nadzomm moze nalozyé na dostawee uslug zaufania karg pienigzna w wysokosci do 100 000 zlotych, w drodze decyzji administracyjne}. 7. Kary pienigzne, 0 ktérych mowa w ust. 3 i 6, stanowig dochéd budzetu patistwa. 8. Kara pienigzna podlega egzekueji w trybie przepis6w 0 postepowaniu egzekueyjnym w administragji, Rozdzial 7 Odpowiedzialnosé odszkodowaweza dostawedw ustug zaufania 1. Do odpowiedzialnosci dostaweéw ustug zaufania w zakresie Swiadezenia uslug zaufania stosuje sig przepisy Kodeksu cywilnego % zastrzezeniem ust. 2, Odpowiedzialnosei kwalifikowanych dostawc6w uslug zavfania nie moana wylgezyé lub ograniczyé w drodze ezynnosci prawnej. 3. Dostawea ustug zaufania nie odpowiada wobec odbiorey ustugi zaufania za szkody wynikajgce z nieprzestrzegania regulaminu Swiadezenia tej ustugi, w szezegdlnosci za szkody wynikajqce 2: 1) uaycia certyfikatu niezgodnie z zakresem okreslonym w_polityce Swiadezenia uslug wskazanej w certyfikacie, w tym w szezegdlnosei za szkody wynikajgce z praekroczenia najwyzszej wartosei_graniczne} transakgj, jezeli wartosé ta zostala wskazana w certyfikacie; 2) nieprawdziwosei danych zawartych w certyfikacie, wpisanych na wniosek podpisujgcego, chyba ze szkoda byla wynikiem niedotozenia nalezyte} starannosei przez dostaweg wymagane}_ w__obrocie profesjonalnym; 3) _przechowywania lub uzywania przez odbioresw ushug zaufania danych do skladania podpisu elektronicznego lub picczgci elektroniczne|_ w spossb niezapewniajgey ich ochrony przed _nieuprawnionym wykorzystaniem. Rozdzial 8 Identyfikacja elektroniczna Art.40, 1, Minister wa ciwy do. spraw informatyzacji_ zapewnia funkejonowanie krajowego wezla identyfikagji eIDAS, 0 ktérym mowa w_ przepisach wykonawezych wydanych na podstawie art, 12 ust, 8 rozporzqdzenia eIDAS, 19 Art. 41, Art, 42, 2. Minister whai iwy do spraw informatyzacji moze okreslig, w drodze rozporzadzenia, warunki organizacyjno-techniezne udostepniania wezla elDAS majge na uadze potrzebe zapewnienia interoperacyjnosei systeméw identyfikacji elektroniezne}, wykorzystywanych do uwierzytelniania os6b w ustugach online. Minister wlaseiwy do spraw informatyzaeji koordynuje dzialania na poziomie iEOG w krajowym na rzecz wspélpracy z pafistwami eztonkowskimi UE sprawach dotyezgeych systeméw identyfikacji elektronicznej, prowadzone] zgodnie 7 art. 12 ust.5 i 6 eIDAS, w szozegélnoSci zapewniajac obstuge pojedynezego punktu kontaktowego, o ktérym mowa wart, 3 Decyzji (UB) 2015/296 z dnia 24 lutego 2015 r., ustanawiajace] Wykonawezej Komisj proceduralne warunki wspélpracy migdzy pafistwami ezlonkowskimi w zakresie identyfikacji elektroniczne}, 1, Whiosek 0 notyfikowanie krajowego systemu identyfikacji elektroniczne} wKomisji Europejskiej sktada sig do ministra whasciwego ds informatyzaci. 2. Do wniosku zalgeza sig formularz notyfikacji systemu identyfikagji elektronieznej zgodny ze wzorem stanowigeym zalyeznik do Decyzji wykonawezej Komisji (UE) 2015/1984 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie okreslenia okolicznosei, formatow i procedur notyfikacji. 3. Minister wlaseiwy ds, informatyzacji zglasza system identyfikacji elektronieznej do przeprowadzenia wzajemnej oceny, 0 ktérej mowa w art 12 ust. 6 pkt eIDAS, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku, ktérym mowa wust. 1, biorge pod uwage warunki kwalifikowania sig systemu do notyfikowania wskazane w art. 7 eIDAS 4. Minister wlasciwy ds. informatyzacji zglasza_ system identyfikacji elektroniczne| do notyfikacji, 0 ktérej mowa w art. 9 elDAS, biorye pod uwage wynik wzajemne| oceny, o ktérej mowa w art. 11 Decyzji wykonawezej Komisji (UE) 2015/296 z dnia 24 Iutego 2015 r. 5. Minister wlasciwy ds. informatyzacji jest uprawniony do zgloszenia do weajemnej oceny i notyfikacji systemu identyfikacji elektronieznej, jedeli jest organem odpowiedzialnym za ten system. 6. Minister wlasciwy ds. informatyzacji moze powierzyé innemu podmiotowi publicznemu realizacje ezynnosci, o kt6rych mowa w ust. 314. Art. 43, Wymagane poziomy bezpieczefistwa dla srodkéw identyfikagji elektronieznej, 0 Ktérych mowa w art. 8 eIDAS, niezbednych dla zrealizowania okreslonej ustugi online okreslajg podmioty udostepniajgce te ustugi oraz udostepniajg informacig 0 tych wymaganiach, Art. 44, Do odpowiedzialnosei stron wydajgcych srodki identyfikacji elektronicane} oraz stron przeprowadzajacych procedure uwierzytelniania w ramach notyfikowanych system6w identyfikagji elektronicznej stosuje sig przepisy Kodeksu eywilnego. Art.45. 1. Obowigzek informowania pafstw czlonkowskich i Komisji o naruszeniu bezpicezeistwa, o ktdrym mowa w art. 10 eIDAS realizuje minister whasciwy ds. informatyzagji. 2. Informacje dotyezqce naruszenia bezpicezeristwa notyfikowanego systemu identyfikacji elektroniczne} albo systemu uwierzytelnienia, o ktérym mowa wart. 10 eIDAS, zarzgdzajqcy tymi systemami przekazujg niezwtocznie za posrednictwem elektroniczne} skrzynki podaweze} ministrowi wlasciwemu do spraw informatyzacji. 3. Minister wlasciwy ds. informatyzaeji zamieszeza w Biuletynie Informagji Publieznej na stronie podmiotowej Ministra informacje o sposobie zglaszania informacji, 0 ktérej mowa w ust. 2. Rozdzial 9 Praepisy karne Art, 46, Kto uniemoaliwia lub utrudnia audytorowi wykonywanie ezynnosei audytowych podlega grzywnie, Art. 47. 1. Kto sklada kwalifikowany podpis elektroniczny Jub zaawansowany podpis elektroniczny 2 wykorzystaniem danych do skladania_podpisu elektronicznego przyporzadkowanych do innej osoby, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolnosei do lat 3 Art, 48. Art, 49, Art, 50. Art, 51. Art, 52. 2. Tej samej karze podlega kto wykorzystuje pieczgé elektroniczng lub podpis, zaawansowany osoby prawnej, nie bedge do tego uprawnionym. 3. Te} samej karze podlega ten, kto sklada zaawansowany podpis elektroniczny lub zaawansowang pieezgé elektroniczng kwalifikowanego dostawcy ustug zaufania za pomoca danych przyporzadkowanych do tego podmiotu nie bedge uprawnionym. Kio bez uprawnienia kopiuje lub przechowuje nieprzyporzadkowane do niego dane do skladania zaawansowanego podpisu elektronicznego lub inne dane, ktére moglyby stuzyé do ich odtworzenia, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolnosei do lat 3 1, Kto, swiadezae ustugi certyfikacyjne, umysinie wydaje _certyfikat zawierajgey nieprawdziwe dane celem popelnienie ezynu zabronionego, podlega grywnie lub karze pozbawienia wolnosei do lat 3 2. Te} same} karze podlega osoba, kiéra w imieniu dostawey ustug zaufania ulatwia wydanie certyfikatu, o ktorym mowa w ust. 1. 3. Tej samej karze podiega osoba, ktéra posluguje sig certyfikatem, o ktorym mowa w ust. I Kto, swiadezae ustugi zaufania, whrew obowiqzkowi umysinie zaniecha uniewaznienia certyfikatu, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolnosei do lat 3 Kto, Swindezge usluge kwalifikowang, ulatwia przez umySIne dvialanie lub zaniechanie wadliwe dzialanie tej ustugi, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolnosci do lat 3. 1, Kto, bedge obowigzanym do zachowania tajemnicy zwigzane| ze Swiadezeniem ustug zaufania, ujawnia lub wykorzystuje, wrew warunkom okreslonym w_przepisach © ustugach zaufania, informacje objete t tajemnica, podlega grzywnie. 22 2, Jezeli sprawea dopuszeza sig czynu okreslonego Ww ust. 1 jako kwalifikowany dostawea ustug zaufania albo w celu osiggnigcia korzySci majatkowe} lub osobiste}, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolnosei do lat 3. Art, 53, Kto. wydajge Srodek identyfikacji elektroniezne]_w ramach notyfikowanego systema identyfikacji elektroniczne} umySInie wydaje taki Srodek osobie nicuprawnione}, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolnosei do lat 3. Roxdvial 10 ‘Zmiany w przepisach obowigzujacych Art, 54, W ustawie z dnia 14 ezerwea 1960 r, - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2016 r, poz. 23) wprowadza sig nastepujqce zmiany: 1 wart, 33 2) § 2a otrzymuje brzmienie: w§ 2a. Petnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno byé podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”, b) § 3a otrzymuje brzmienie: w§ 3a. Jezeli odpis petnomocnictwa lub odpisy innych dokumentow wykazujgeych umocowanie zostaly sporzadzone w formie dokumentu elektronieznego, ich uwierzytelnienia, 0 ktérym mowa w § 3, dokonuje sig podpisujge odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profile zaufanym ePUAP. Odpisy pelnomocnictwa lub odpisy innych dokument6w wykazujgeych umocowanie uwierzytelniane elektronieznie sq sporzadzane w formatach danych ‘okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy."5 2) wart. 46 w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: +3) pouczenie dotyezgce sposobu odbioru pisma, a w szezegdlnoSei sposobu identyfikacji pod wskazanym adresem elektronieznym = w_ systemic teleinformatyeznym organu administracji publicznej, oraz informacje 0 23 wymogu podpisania urzedowego poswiadezenia odbioru w okreslony spossb.”; 3) wart. 54 § 2 otrzymuje brzmicnie: »§2,Wezwanie powinno byé zaopatrzone podpisem pracownika_organu wzywajqcego, 2 podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sluzbowego podpisujgcego lub, jezeli dokonywane jest z uzyciem dokument elektron m icznego, powinno byé opatrzone kwalifikowanym podpi elektronieznym.”; 4) wart. 63 w § 3a pkt 1 ottzymuje brzmienie: 1) byé podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;”; 5) wart. 76a § 2a otrzymuje bramienie: »§ 2a. Jezeli odpis dokumentu zostal sporzadzony w formie dokumentu clektronieznego, poswiadezenic jego zgodnosei z oryginalem, 0 ktérym mowa w§ 2, dokonuje sig prey uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Odpisy dokumentéw poswiadezane elektronicznie sporzgdzane sq Ww formatach danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.”; 6) wart. 107 § | ottzymuje bremienie: n§ 1, Decyzja powinna zawiera znaczenie organu administraeji publiczne}, date wydania, oznaczenie strony lub stron, powolanie podstawy prawnej, rozstrzygnigcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie sluzy od nie} odwolanie, podpis x podaniem imienia i nazwiska oraz. stanowiska sluzbowego osoby upowaznione} do wydania decyzji lub, jezeli decyzja wydana zostala w formie dokumentu elektronicznego, powinna byé opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Decyzja, w stosunku do ki6rej moze byé wniesione powédztwo do sqdu powszechnego lub skarga do sqdu administraeyjnego, powinna zawieraé ponadto pouczenie o sci wniesienia powédztwa lub skargi.” 7) wart. 124 § 1 otrzymuje brzmienie: n§ 1, Postanowienie powinno zawieraé: oznaczenie organu _administracji publicznej, date jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osdb 24 wf 4. 9) wart, 220 § 3 otrzymuje brzmieni 28 3. wf 1 biorgcych udziat w postepowaniu, powolanie podstawy _prawnej, rozstrzygnigcie, pouczenie, ezy i w jakim trybie sluzy na nie zazalenie lub skarga do sadu administracyjnego, oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego osoby upowaznione} do jego wydania lub, jezeli postanowienie wydane zostalo w_ formie dokument elektronicznego, powinno byé opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”; 8) wart, 217 § 4 otrzymuje brzmienie: Zaswiadczes wydaje sig w formie dokumentu elektronieznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jezeli zazqda tego osoba ubiegajgca sig o zaéwiadezenie.”; Jezeli strona lub inny uczestnik postgpowania nie moze uzyskaé w formie dokumentu elektronicznego zaSwiadczenia wymaganego do potwierdzenia faktow lub stanu prawnego lub innego dokumentu wydanego przez podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 0 informatyzacji dzialamosei podmiot6w realizujgeych zadania publiczne, jak rowniez potwierdzenia uiszezenia oplat i koszt6w postepowania, strona lub inny uczestnik postepowania moze zlozyé elektroniczng kopig takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu je przez wnoszacego, przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronieznego lub podpisu. elektronieznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.”; 10) wart. 238 § Lotrzymuje bramienie: Zawiadomienie 0 sposobie zalatwienia skargi powinno zawieraé: oznaczenie organu, od ktérego pochodzi, wskazanie, w jaki sposéb skarga zostala zalatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego osoby upowaznione| do zalatwienia skargi lub, jeéeli zawiadomienie sporzadzone zostalo w formie dokumentu elektronicznego, powinno byé opatrzone kwalifikowanym podpisem —elektronicznym. Zawiadomienie 0 odmownym zatatwieniu skargi powinno zawieraé ponadto o tresci art. 239.” uzasadnienie faktyezne i prawne oraz. pouczeni 25 Art. 55. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postgpowania cywilnego (Dz. U. 22014. poz. 101, z péén. zm.*) wprowadza sig nastepujgce zmiany: 1) wart, 126 § 5 otrzymuje brzmieni n§ 5. Pismo procesowe wniesione 2a posrednictwem —systemu teleinformatycznego —opatruje kwalifikowanym — podpisem elektronieznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”; 2) wart. 505” § 2 otrzymuje brzmienie: § 2. Crynnosei sqdu, referendarza i przewodniczgcego utrwalane sq wylgeznie w systemie teleinformatycznym, a wytworzone w ich wyniku dane w_ postaci elektronicznej opatrywane sq kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”; 3) w art. 626" § 1 otrzymuje brzmienie: »§ 1. Notariusz, komornik oraz naczelnik urzedu skarbowego dzialajacy jako administracyjny organ egzekucyjny sklada wniosek 0 wpis wylgeznie za posrednictwem systemu teleinformatyeznego. Wniosek opatruje sig kwalifikowanym podpisem elektronieznym.”; 4) wart. 694° § 313! otrzymuja brzmienie: »§ 3. Wniosek zlozony do sgdu rejestrowego droga elektroniczng powinien byé opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym —albo podpisem elektronieznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. §3!. Wniosek zlozony drogq elektroniczng o wpis do Krajowego Rejestru Sadowego spélki z ograniezong odpowiedzialnoscia, ktorej_umowa zostala zawarla ptzy wykorzystaniu wzorea umowy — spélki zograniczong odpowiedzialnoscig _udostepnionego _ w systemie teleinformatyeznym, moze byé tak2e _—opatrzony _podpisem elektronicznym, Przepisu nie stosuje sig do wniosku o zmiang i wykreslenie wpi 5) wart. 6944; 4) § 2 otraymuje brzmienie: 5 Zmiany tekst jednoliteeo wymicnione) ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. x 2014 r, poz. 293, 379, 435, $67, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 1 1924 oraz 2 2015 5. poz. 2, 4,218, 339, 978, 1062, 1137, 1199, 1311, 1418, 1419, 1505, 1527, 1567. 1587, 1595, 1634 i poz. 1854, 26 § 2. Dokumenty, 0 kt6rych mowa w § 1, skiadane droga elektroniczna, powinny byé opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePual b) § 3 otrzymuje brzmienie: indezenia o§ 3. Wypisy aktéw notariainych, wyciggi, odpisy i pos dokumentéw mogq byé przestane do sqdu droga elektroniczng, jezeli notariusz opatray! je _kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”; 6) art, 816! otrzymuje brzmienie: » Art. 816', Dane w postaci elektronicznej wytworzone w wyniku ezynnosei komomika wymienionych w art. 797 § 4 i art. 816 § 2 opatrywane sq kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”. Art.56. W_ustawie z dnia 17 czerwea 1966 1. 0 postgpowaniu egzekucyjnym w administraeji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z péén, zm.) w art. 27 § 4 otrzymuje bramienie: 2§4. Tytul wykonawezy przekezywany do organu egzekucyjnego pray wykorzystaniu systemu teleinformatyeznego albo z uzyciem srodkéw Komunikaeji elektronicznej —zawiera —_kwalifikowany _podpis, elektronicany.”, Art. 57, W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (Dz.U. 2 2015 r. poz. 615, z péén. zm.’) w art, 37b ust, 2 otrzymuje brzmienie: »2. Dopuszeza sig réwniez Komunikowanie sig adwokata z sqdem w elektronicznym —postepowaniu —upominawezym — przy _ wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronieznego w rozumieniu przepis6w o uslugach zaufania.”. * Zaany tekstu jednolitezo wymi 1269, 1311, 1322, 1419 11649, *Zaniany tekst jednolitega wymieniane| ustawy zostaly oghoszone w D2. U. 2.2015 ¢. poz. 1064, 1224, 125841311 one} ustawy zestaly ogloszone w Dz.U. 2.2015 r,poz. 87, 211, 218, 396, $39, 774, 978, Art.58, W ustawie z dnia 6 lipea 1982 r, 0 radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. $07, 2 poz. zm.) w art, 22° ust. 2 i 3 otrzymujg brzmienie: +2. Dopuszeza sig rowniez komunikowanie sig radey prawnego z sadem w elektronieznym —postgpowaniu upominawezym —przy _ wykorzystaniu kewalifikowanego podpisu elektronicznego. 3. Whioski rade6w prawnych 0 udzielenie danych wskazanych w ust. 1 zlozone do wlasciwej rady okregowe} izby radeow prawnych beda przesytane wiasciwemu sydowi wraz z potwierdzeniem udziatu (zrzeszenia) radey we wlasciwej okregowe} izbie radcéw prawnych. Osoby zamierzaj komunikowaé sig z sqdem w spos6b wskazany w ust. 2 zawiadamiaja o tym sad za postednictwem wlasciwej rady okregowej izby radcéw prawnych.”, Art. 59, W ustawie z dnia 20 ezerwea 1985 r, 0 prokuraturze (Dz.U. z 2011 r, Nr 270, poz. 1599, z podn. zm.°) w art. 42a ust. 213 otrzymujg bramienie: 92. Dopuszeza sig réwniez komunikowanie sig prokuratora. z sqdem welektronicznym postepowaniu upominawezym pray wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Whioski prokuratoréw 0 udzielenie danych wskazanych w ust. | zlozone odpowiednio do wlasciwego prokuratora apela inego Tub Prokuratora Generalnego bedg przesylane wlasciwemu sqdowi wraz. z. potwierdzeniem zatrudnienia prokuratora odpowiednio we — wlasciwe} _podlegle} prokuratorowi apelacyjnemmu prokuraturze lub w Prokuraturze Generaine). Osoby zamierzajqce komunikowaé sig z sqdem w sposéb wskazany w ust. 2 lamiajg o tym sqd za posrednictwem odpowiednio wiasciwego prokuratora apelacyjnego lub Prokuratora Generalnego.”, * Zany tekst jednoltego wymienion) ustavy zstely ogoszone w Da.U. 22015 r. poz. 1064, 1224, 1285 1311 » many tekst jednoliteg0 w)mienione| usta zostaly oploszone w Dz. 2 2012 r, por. 637.2 2013 r. poz. 1247, 1623 2 2MI4F por, SOL oraz 72015 por 694, TONS, 1066, 1224, 1309, 19111 1890, 28 Art. 60. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r, 0 samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) w art. 68 ust. 1d otrzymuje brzmienie: wld, Zgloszenie, o ktérym mowa w ust, 1a, jest opatrywane kwalifikowanym podpisem clektronicznym, Art. 61. W ustawie z dnia 12 styeznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z pozn. zm."°) art, 6 w ust. 15 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 43) limity wysokosci zobowigzania podatkowego, kwoty nadplaty lub zwrotu podatku. wynikajgce z deklaracji na podatek od nieruchomosci, a takze wymagania dla poszezeg6Inych rodzajéw podpisu elektronicznego okreslone w przepisach o ustugach zaufania w szezegélnosei dotyczgce weryfikacji podpisu elektronicznego i wykorzystania elektronicnych znacznik6w czasu;”. Art. 62. W ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569'' z pézn. zm.) wprowadza sig nastepujgce zmiany: 1) wart. 39 ust. 22 otrzymuje bramienie: 12a, Wnioski skladane droga elektroniczngpowinny byé —_opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W aktach przechowuje sig wydruk tych wnioskéw i zalgczniki dokumentow wraz ze wskazaniem os6b, kt6re je podpisaly.”; 2) wart. 42 ust, 3a otrzymuje brzmienie: +3a. Odpisy i zaswiadezenia wydane drogg elektroniezng przez centralng informacjg 0 zastawach rejestrowych opatrzone kwalifikowanym podpisem clektronicznym, maja moe dokument6w urzgdowych.”. Art. 63. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. 0 Krajowym Rejestrze Sqdowym (Dz. U 2.2015 r. poz. 1142, 1893 1 1923) wart. 19 ust. 2b otrzymuje brzmienie: ™ Zmviany ekstujedwoltego wymienione|ustawy zostaly ogloszone w D2.U. 22015 r. poz, 1045, 1283, 1777 51890, " Zaviany tekstu wymienione} ustawy zostaly ogloscone w Dz. U. 22015 s. poz. 978, 1045, 1890 29