You are on page 1of 17

PENGENALA

N
CTU555
SEJARAH
MALAYSIA

HUBUNGAN
ETNIK
DI MALAYSIA
Mahyuddin Khalid & Mohd Ashrof Zaki

Maklumat Kursus
PENGENALAN

OBJEKTIF

SEJARAH MALAYSIA (CTU 555)


i. Nama Kursus

Sejarah Malaysia

ii. Kod Kursus

CTU 555

iii. Taraf

Kursus Universiti/ Ijazah Sarjana Muda

iv. Jam Kredit

2 Jam

v. Kaedah
Penyampaian/
Pengendalian

Kuliah dan Diskusi

KANDUNGAN

PENILAIAN
PELAN
PENGAJIAN
RUJUKAN

Pengenalan
PENGENALAN

OBJEKTIF

KANDUNGAN

PENILAIAN
PELAN
PENGAJIAN
RUJUKAN

Kursus

ini menjelaskan konsep kepelbagaian etnik,


masyarakat dan budaya yang wujud di Malaysia serta
pluraliti masyarakat menurut perspektif Islam.
Kursus ini turut membincangkan sejarah
kemerdekaan, penggubalan Perlembagaan
Persekutuan dan penyatuan ummah melalui
peruntukan Perlembagaan Persekutuan secara
perbandingan dengan Piagam Madinah.
Selain daripada itu, kursus ini juga membincangkan
pembangunan politik dan ekonomi, pelan tindakan
dan strategi ke arah mengujudkan masyarakat
berintegrasi, dan strategi survival Melayu dan
bumiputera serta aplikasi nilai Islam dalam
kehidupan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia.
3

Hasil Pembelajaran
PENGENALAN

OBJEKTIF

KANDUNGAN

PENILAIAN
PELAN
PENGAJIAN
RUJUKAN

Menghuraikan

konsep kepelbagaian etnik,


masyarakat dan budaya yang wujud di Malaysia serta
pluraliti masyarakat menurut perspektif Islam.
Menghuraikan sejarah kemerdekaan, penggubalan
Perlembagaan Persekutuan dan penyatuan ummah
melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan
secara perbandingan dengan Piagam Madinah.
Membincangkan pembangunan politik dan ekonomi
dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.
Mengaplikasikan nilai Islam dalam kehidupan
masyarakat pelbagai etnik di Malaysia
Menganalisis pelan tindakan dan strategi ke arah
mengujudkan masyarakat berintegrasi serta survival
Melayu dan bumiputera di Malaysia.
4

Kepentingan Hubungan Etnik Yang Harmonis


PENGENALAN

OBJEKTIF

Akan

membawa kestabilan politik & ekonomi.


Perlu usaha berterusan untuk memupuk dan
mengekalkan hubungan etnik yang harmonis.
Pengajaran daripada peristiwa 13 Mei 1969:

KANDUNGAN

PENILAIAN

PELAN
PENGAJIAN

Rusuhan kaum tidak menguntungkan sesiapa.


Langkah konkrit perlu diambil bagi mengeratkan
perpaduan nasional & keharmonian antara kaum.
Perpaduan nasional tidak akan tercapai sekiranya
sebilangan besar rakyat miskin.
Rakyat harus bertoleransi & saling hormat
menghormati.

RUJUKAN

Usaha Kerajaan Untuk Memupuk Perpaduan


Nasional
PENGENALAN

OBJEKTIF

KANDUNGAN

PENILAIAN

Selain

daripada itu, kerjasama dan sumbangan


daripada sektor swasta, sektor komuniti dan semua
parti politik sama penting bagi melengkapkan usaha
kerajaan.
Hubungan etnik di Malaysia bukan setakat hubungan
antara kumpulan etnik, malahan meliputi kumpulan
kelas sosial yang berbeza (antara para pekerja,
pelbagai tingkat sosial).

PELAN
PENGAJIAN
RUJUKAN

Hubung Kait Antara Ekonomi Dan Etnisiti


PENGENALAN

OBJEKTIF

KANDUNGAN

Pertumbuhan

ekonomi dan kestabilan politik - teras


keharmonian hubungan etnik.
Wujudnya identifikasi kegiatan dalam sesuatu sektor
ekonomi dengan sesuatu kaum.
Membawa kepada persepsi yang menjadi streotaip
berikut;

PENILAIAN

PELAN
PENGAJIAN

Melayu - petani dan nelayan


Cina - perniagaan dan perlombongan
India - buruh di estet
Peribumi di Sabah dan Sarawak - di kawasan pedalaman
yang mundur, etnik Cina kuasai ekonomi

RUJUKAN

Hubung Kait Antara Ekonomi Dan Etnisiti


PENGENALAN

OBJEKTIF

KANDUNGAN

PENILAIAN
PELAN
PENGAJIAN
RUJUKAN

Hubung Kait Antara Ekonomi Dan Etnisiti


PENGENALAN

OBJEKTIF

KANDUNGAN

Hubungan

harmonis yang tergugat akan


menyebabkan survival Malaysia turut tergugat
meskipun ekonomi dan politik dalam keadaan baik.
Oleh itu, penyelesaian harus mengambil kira kesan
ke atas hubungan etnik.
Hubungan timbal balik etnisiti-ekonomi - suatu ciri
penting sistem sosial Malaysia.

PENILAIAN
PELAN
PENGAJIAN
RUJUKAN

Kepentingan Modul Hubungan Etnik


PENGENALAN

OBJEKTIF

KANDUNGAN

PENILAIAN
PELAN
PENGAJIAN

Hubungan

etnik merupakan satu ciri penting yang


mencorakkan sistem sosial di Malaysia.
Meskipun tahap perpaduan nasional sesuatu yang
sukar untuk diukur, namun dunia melihat Malaysia
sebagai sebuah negara yang berjaya mewujudkan
hubungan etnik yang harmonis.
Prestasi baik Malaysia ini telah membolehkan negara
dipilih sebagai pengerusi Pertubuhan Persidangan
Islam (OIC) dan Pergerakan Negara-negara Berkecuali
(NAM).

RUJUKAN

10

Kepentingan Modul Hubungan Etnik


PENGENALAN

OBJEKTIF

KANDUNGAN

PENILAIAN
PELAN
PENGAJIAN

Apakah

formula kejayaan Malaysia dalam


mewujudkan hubungan etnik yang harmonis? jawapannya ada di dalam modul ini.
Modul ini juga diharapkan dapat secara berterusan
menghidupkan semangat setia kawan sesama rakyat
Malaysia.
Pelajar IPT menjadi tumpuan - bakal anggota
masyarakat berilmu yang akan meneruskan usaha
serta menentukan arah perpaduan negara di masa
hadapan.

RUJUKAN

11

Kandungan Modul Hubungan Etnik


PENGENALAN

OBJEKTIF

KANDUNGAN

Bahagian

1 - Konsep dan teori.


Bahagian 2 - Latar belakang politik dan ekonomi.
Bahagian 3 - Beberapa aspek penting yang berkait
secara langsung dengan hubungan etnik.
Kandungan modul ini diharapkan dapat memberikan
kefahaman yang lebih mantap mengenai hubungan
etnik di Malaysia.

PENILAIAN
PELAN
PENGAJIAN
RUJUKAN

12

Penilaian Kursus
PENGENALAN

OBJEKTIF

KANDUNGAN

Penilaian

PENILAIAN
PELAN
PENGAJIAN

50 %

Ujian / Kuiz
15 %
Kertas Kerja
15 %
Pembentangan / Setara

Penilaian

Berterusan

Akhir

Objektif
Esei

20 %

50 %
20 %
30 %

Jumlah

100 %

RUJUKAN

13

Pelan Pengajian
PENGENALAN

OBJEKTIF

KANDUNGAN

MINGGU

TAJUK

Taklimat Kursus

BAB 1

Malaysia: Kesepaduan dan Kepelbagaian


Konsep Masyarakat dan Bidaya

BAB 1

Konsep Kesepaduan dan Kepelbagaian Etnik di


Malaysia
Konsep Masyarakat Majmuk Menurut Islam

BAB 2

Pluraliti Masyarakat Alam Melayu Dalam Sejarah

BAB 3

Perlembagaan Persekutuan Tiang Seri Hubungan


Etnik
Perlembagaan Malaysia Sebagai Kontrak Sosial

BAB 3

Kerjasama antara Etnik dalam Menuju Kemerdekaan


Piagam Madinah dan Hubungan Etnik

BAB 4

Konsep Pembangunan Politik dan Negara Bangsa


Latar Belakang Politik Malaysia
Persepakatan Politik dalam Konteks Hubungan Etnik

PENILAIAN
PELAN
PENGAJIAN
RUJUKAN

KANDUNGAN

Cuti Semester

14

Pelan Pengajian
MINGGU

TAJUK

KANDUNGAN

BAB 5

Konsep Modenisasi Dalam Pembangunan Ekonomi


Pembangunan Ekonomi Malaysia Sebelum dan Selepas
Merdeka

10

BAB 5

Dasar dan Isu Berkaitan Ekonomi


Pendekatan Islam Dalam Pembangunan Ekonomi

11

BAB 6

Pelan Tindakan dan Strategi Ke Arah Integrasi

PENILAIAN

12

BAB 7

Strategi Survival Melayu Dan Bumiputera

PELAN
PENGAJIAN

13

BAB 8

Islam dan Keharmonian Etnik


Asas Hubungan Etnik

14

BAB 8

Prinsip Islam Berkaitan Nilai Kemanusiaan


Aplikasi Hubungan Sosial

PENGENALAN

OBJEKTIF

KANDUNGAN

RUJUKAN
15

Minggu Ulangkaji

15

Bahan Rujukan
PENGENALAN

OBJEKTIF

KANDUNGAN

PENILAIAN
PELAN
PENGAJIAN

Shamsul

Amri Baharuddin (ed.) 2007, Modul


Hubungan Etnik, Kementerian Pengajian Tinggi
Malaysia.
Wan Mohd Nor Wan Daud. 2001. Pembangunan di
Malaysia. Kuala Lumpur. ISTAC
Abdul Aziz Bari. 2000. Perlembagaan Malaysia: AsasAsas Dan Masalah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Syed Mohamad Naquib Al-Alttas.1971. Islam dan
Sejarah Kebudayaan Melayu. Bangi: UKM

RUJUKAN

16

Pusat Pengajian
PENGENALAN

OBJEKTIF

KANDUNGAN

PENILAIAN
PELAN
PENGAJIAN
RUJUKAN

17