You are on page 1of 3

HASIL

Standarisasi Larutan Natrium Nitrit


1
173,25

Massa Asam

Sulfanilat
mg
Volume Akhir Titrasi 12,9 mL

2
173,25
mg
11,9 mL

1 mL NaNo2 0,1 N 17,319 mg Asam Sulfanilat


[1]
V 1 x N 1=ekuivalen as . sulfanilat

VNaNO2 x NNaNO 2=

12,9 mL x [ NaNO 2 ] =

[ NaNO 2 ]=

massa as . sulfanilat
BE

173,25 mg
173,19

1,004
=0,077 N
12,9 mL

[2]
V 1 x N 1=ekuivalen as . sulfanilat

VNaNO2 x NNaNO 2=

11,9 mL x [ NaNO 2 ] =

[ NaNO 2 ]=0,084 N
[3]

massa as . sulfanilat
BE

173,5 mg
173,19

x =

0,077 N + 0,084 N
=0,080 N
2

Penetapan Kadar Sampel Parasetamol

Massa Sampel

1
0,3032

gr
Volume Akhir Titrasi 5 mL

2
0,3023 gr
4,4 mL

[1]
ek . 1=ek .2
V 1 x N 1=ek 2

0,080 x 5=

massa parasetamol
BM (151,61)

massa parasetamol=0,4 x 151,61=60,644 mg

Kadar PCT =

massa parasetamol
x 100
massa sampel

60,644 mg
x 100
303,2mg

20,001

[2]
ek . 1=ek .2

V 1 x N 1=ek 2

0,080 x 4,4=

massa parasetamol
BM (151,61)

massa parasetamol=0,352 x 151,61=53,366 mg

Kadar PCT =

massa parasetamol
x 100
massa sampel

53,366 mg
x 100
302,3 mg

17,653
[3]
x =

20,001 +17,653
=18,827
2