You are on page 1of 7

R0r'4itruln

"":;;:

JUSEI"LJI- ARAD
l,R.tr'{iRrn o${J\guL uI cLJllrICr
3:1"5?00, Curtiei,str. [lrirnfrriei rt,r,47, juci. Ayaei, t*l-{i?57 /$fid\*fr&'
fa x 0 2 5 7 I 4{i 4,1 3 t}, E -nta i I : secret* riii tsi}ri rna ri n eu rii ci. ro

W

nctAnAnr,rr *n,.

{{',

clin daG: rie I'O-03'2$16

flrivilrel *pr*bar,ea R*gulanr*ntulr-ti cle cirg;rnizarc si fr.rll'ctiona,"e il ClubLIlui
$pciti,r cle dreptlublic ,,Fil{ONTItl?J:. ?{Jti4" Curtici,. &ilexa l* HCL
Lccal
;L4tt/ f ?.10.?$*i, ca url"rzlre a ari*y:tlirii i: l'tct*rr'rr'1i U*i"lsili'''ll*i
nr" ?08/27.11.2015
d*i:a
C**siirr:l L*ci,:ll irl {Jrasxir-.ri [..r:rli*i, j''ld*ir-:l Lr**i, i;ri:ruriil in sec!inier din
1fi. *3..til I s,

dE

Avanci iil vedcrc:
.
tir"lor ilsi
A*r-i:s* r..},. l,j2.t.i'J:,itl 5 il Cl:-rbi:i,-:i s;t*r-ttv pi-ir: c*r*:;* s*litita: ini'ii:':'rai*:e''i
i.;,;:lli i l6:ur l;vu,
- Re^i*i-*tui r',ri. iU*:tl;,:.r1.:-0:-5 al ditlii;t*iili i!ii*irl:an, itt {:blii"alf iJi: **i:rel*i'al
.

"
.
"

llrnsul*i

Cur"tici;

*x1:unereE

ce r"n*r;iv* nr-. 1$93$l?.6.1J...1*:5 ;:

rlcrrinr..rlui

Prim*r Inr'l'

/t'

Ariiei

i'iit,*1+c;

IdL;caiiei
t).,:ilr.;c{j*ril*;:r'1.. 3;,riir:. i, ",r:-i., :!, a,"1..22, *ri. ?fi cjr;r l-eg,i;rr'S{iI:r"ii}C;
::' ii.i' :,i 9pi:ri.llr:,. .:.':.-;t'i';: :l.l;
i:l ti'.ibUir-;i 5pi:i'iiv
i-liti;it'Al";,.jrj i'1i. .i;r'i 1.. i.{"}.r-tl i li i: l-i:';iS:itt-;ii:i 'it;: ';t'i-illtti:;ilel!e
i:i"*ir[icl'li,2i)*":r'1.}'; ii.; l-i ;
5pCIrtir"
i];*i:esui - r,8r',;ai i:r. i ai setjiniti Cci:srl;*ir-:i r:'i;:i'*:rtirtiSt'reiie': *ii Criri:"'riui
l;i*;tlt';ra )CItlr"i Ct't ti.iri ;
ria sr:eci* lilaic ;
ii* ;:*rtiri nr. tll{lsil-}.,}1. 2* L $ a caffi isiiloI
3.]"5//l$fl pri"'inel
ltil1{]ecie;'jie ari.:;'. nfi.47 si ari. fi? iii'ai ciin r-egr:* '1r'
*,:jii;inl:;lr*i.i.,l p';i:1:1";: lrtoli:, rep'"rlllcci'a si ;J{:i'i"i$lit;iiil;
tlt: t'rl"g*niliir"{j i;i j'*r':tli*ni]rr: ;t
iii,i. rr. .ti)lif i7. i.: .,1i]i.:: *i ,'\rit:';;1 ^ lteqr'.rl;:*r?ni';!" ll'-;rli';I
i-iiri:il1i.:i 5pi;r'iir.r ti€ *r"cpi ;.:iri;ilt ,,i:il.'3f.ti'l-JilltA 7*il"jl
C'* pe.rftrn*r:i'* in iririie
Fapru! Ca C;*a:s;l {-rrriit-i e;-e tra:rJilic iil<Ie:i*np*ie in spcrlul

cjec:;ebite

in

ccin':e|iiiile

iaillL,lii si]urti.,,e, 5i}ortj-*i

5l anlreirpli Cu rezultate

Itationaie ;
lir-:ii't*r'tti de ',t0i:*r
,j1il lrLlfiarr-;l i*lal

ir: rare .,Pe;-]llu" -{-d-,,. ;r p o''.r-i v a " -1; ", a u'L rr e ri --.*::}
siiieri ir iuit*ti*:,
diir l"i:qei; li. 2 i :;l"i**i pri'"';nti etjniri:;ireiia pullica
i;si c*rnPl*tariit: * !ie r"i**re

lri :.e*reii:i ilfl'

":i

i*csi;r, iePirblici:ia" cLi rl

',,}

FiorA*'&srr'

j

tri::riui S'oi'tr\"l

&ri,1.5eaplioi:irr*uiileqr-rtfrtl]eil[dcciqarilaregiiunctlona:^eaCl
hotarare' c* urmare a
ce di-ii*t ;:r:i:iir, ..;:;1rji!-t'ii:ltA 2004" Curtlci, anel{a i.: prtzenia
in sei-r:;rl inilintari! ut':ti r"lsi seclii de
rrccjiiii:;'^:r,r;- 0clitsc ti:': i-iit^. i.ii.3il$r:27.1f":0i'5,
c;i;:ric, poi*, iulsai, oiile' box' i'Ji)l'3'
5ilOt-i, ii:sg:eciiv glrli:i:st.ii:l, gti;iite':5iicr: erListica,
soacia, iriiel:srYl.

karaie, ir:t:b*i f'*ir:l*;n'

ll:find*'it;}rii Tiffitt"ltl]:f,::
Cl rii;i:tliirr: i;,i i;'rili:';;ll;^rr;'i: * !lr[:;j{:iri't}l i;crt;iriri s* [r:rtici'
{ait: Y;} fa*e lceil;;
priri $*crr,iitrtrl i^]l'i'i:i'ilu!
i-il tii"iiiLilil de, pi,lii',iti *i*i;ril'ii ti-ri"iii:i
pre'i*ntni Ii*t";:r"ill"i l;:tr*:
*eirrr*r-*uiii* icgale p{jri'irll ililmunlc;Jr0lli
Ar^i, ?-'

- 1r: ri'i r:ir i:i r'i fr ri:f ech-t i u i J rr ri et u u i /i ra ri
- Vic,r;:r'rrl;'lr cu llliilt,;1,-ii rii,: ill'i:'ti*ir iti 'JrlEi:it':i Cr:ri'it;i;
- !ir':iii:l'l ri-;1 i]ritliiii:i L"u i i :L'i
- [iir*ii.;* i:**r:ilrriicr: * i:'lfi:tii"i*i l)rs::;l:1i;i i:i:: l-]l:i
- {-li.tb.,'l li;:*; iiv !:lt:illit:r-;t {l';r'tit:i ;jtJ{j':l
I

t il i-s i: D i r;'ii:
i''i u ll i eE

r1

;-

!i

)L: ill
r'."

liioirl ,ti

iti r""

1

i.

I

ri -i P.A

$'f

l'"i f"t i:

IIIA'

Si:CRi:l"All,
i.l

ail,,.

lClA

I

n1

/
*T*

r/l

$"

I

R{}I\{ANIA

llAt}
ct)N$l[,tt :1. l,{}t)AI. AI. t}ltAsl}l,til ctlfi'1"1(:l
i'l . A
J t lllJ.:'{-t

Str. llrinr;triri nr. 47i lcl {)?5?/4{i4{)04; lirx: {)?5?l{{i4}3(};

ANlrxA l.A I I(.1.nr.-{J /ttl.u:.zoto
l' 1)I'l {} }I{;ANI ZA I{I i SI lrl iN {:"I'ION;\ltl"i A Cl-tl lSU l, t l l
pRliP'l' pt,lttl.le
?00{" e-$RJ.leLsssr:l-qtri-t
',IjllP-N:t'UillA
1 .si Ltrl.- 2 cl,in.l:lCJ.- nt,.208/2l- 11.20t5

Rl":G tJ l .A IU l iN"

SIIOR I't,\'

I)li

conforrrr art.

Art.'l l)cnr"trrrircit
l)r.rrrnnilr:l p('1'sr)inrri ltrir{icr:
lrltt ):.{'l'l I ilt.\ ?.{}{} 1" (.Lilt'l'lt.l.
Art. ? $cclirrl
Sgtlirri ;lrrl:rrlrrr splr^l
\r':r.1..'','.1 ilrlt tt t.

il

ilr tlrt:pt prrlrlie ('sl(

(.1,t !l}{.11.

Sl}()lt'l'l\'

sr'rtll;t I;t l't'irtr;trr;t ( it':tstrltri (.rtrtit'i. str'. l)r'irtut|ici.

rll'' l?. itrtl.

Art. 3 (lamctcrul iuriclic

(.rtltici, rst{t }1cls()trrr;r jrrriclicl tlc dr-cpl FLlhlir:,
"irrlrrrl sl)r)t-ti\' .,ljrurllit'r^:r f.[](] l"
1llrlis1r.lrrrr'.'1.,.,1i,i...l;Il;ls((|l1l);llr.ilttrrniill'c;.trr"isitlr'sl.itsil:.tra'l(li\.ilit|t:,l
.:r, 1rr,",.'r',l,.r.ili. l,ur"1ii nr'. CI(i.I':(Xl{l si ll{xittlrur {.or:silitrlrri l.ot:;t} rtt" l1:/:^3.,ti?.?-{X)'1, rrr.
3ttSrrl1'; I 1.1('}15 si ;r llrt'zt,rrtrrltri ltcr,,rrl:rtnr:rt{ t{r ut-rlttlizitrt'si littlt:t'inrriirt"
(

Art. 4 I)r-rrata
{.}Lrliul sp()ftil r:slc irrllintilt l}c {r pcrioa,dl trtrl,}cfrrnlitr:tut.

CATI

Art.

IoI.UI, II

5 Scr-rprrl

s(:r)ll px,r'lr()\'il'cil si rtt'q;trtizitr('il sllo|ttrltti l)(llltl'tl ttlti.:i
(-unsi]ir-rl I,oc:rl al
sp6r-rrrlui ,.ir' 1'1,-:rlt rr-,rlirrlrr l:r rlik:r'irc r[sciplirre s1"rr;rlilt' ;tlti"rtlrillt' dt'

(-lrrilrri

spur"t

it ilt'f cl

( )r'asrrlrri ( .rrrt ir:i.

A:1,

-6-

Qlri$ elul ds irsljliiralt"c

("lirllul s1:olrii :1r'('cir ol;ir:t:l tll ilcti\ilatc 1rt:l'iirtnralrtl. sclct:tia. pr:r:galit'cit si
prrltrciltar-cii l;t t:ollllt:t it ii irii rlrtt si i'llcl'nat iotralt:.
l)riLrr:ilralclr';tr;rirrilirrr l){: citr:r: (.lrrl:r.rl po}is;rt;rrir. lc tlcsiitsoara in conlr:t'nrit.nlc ctt
sct'ptrl si ttl:it:t:ttrl tlt' ;tctir ii:ttt', sLllll Lll'lllaloat't'lc:
spr:ilinirc',1 sr:lcr:riilor'pc latrru:-i tlc sp*rl: iirdr*l, tirrl:al ii:rninin, r't:lci, tHris clc
(:anp. tc:rris ril: r'rlrs;ir, s;lh. harrdl;al, baschel. ir-rdo. popict-'. irrot, calaric' .qitltrrastit:it.
qirlrrasf ica nlttlsti(;;l- ;lrllo. ilrtsll, e rirra. 1:os, ltiptc, s1:acl'4, itllclism, liilriltt:'
, ortlaniz;tt't: tltl t:tttlpttitii spor:lil't';

l{0lr'lANt;\
'4lt;rD
jl {it.}l{'f I (,I
ot-{A$tll'i
At,
c()Nsl t"l"t"rl., l,{x:Al,
/f6-1t){i4; la't1 0?5i /46{l}0;
llrinralici rrr' *:; tcr
J

I i1) tr'+'1tl '

Str.

fr:_f-l

r't:tltt.tl;t 1rt:tcttLitr.tt s1,ltlt.t ulr-ri rlc lrt.lll'tr.tt],1|ll1l'
irritiet.clr si pr.cl,atil.clt ctrpiihlr..ill
}rr rrirr"iut t
a.iu(,r,ici iltrrr:rr.i i1 sl){}rtulLri
""t*'rltri'
llf{)tTl{}\,iI,r,,

-spfiiirtrr,r,tn,*,t*ludi.l.rirz.tlitrsporti''c{j{)fcspttll/'liltlill'r:'inrbnrtitLrlit'c;tl;itz'r"t
ilc);
n"lau-ri?r}'''
{{rain'rttl{;
nrtre rilih (echiprrnrcn L
.s;rnrt
sp*r.dre sinril*r:c ttin l1t'a.11din
,

stabilir:e' lcgatr"rri';r cu irlfc

-lrl;;i,i

, rtcs.asu*,,,JT;,;;;.trJ.^il

n,';;;;"'fftr*;n

'r'rtlcrt*

",.,i'i;il'TJi,;il."iilT:lli:ilf-,|i:]il-:',li.l,:l'.,,,rc
ti rt'trr:iior

rlc

sl

*t:*g;r:rii de

{"<,rrsiriur r,,,c,rr

q'*r"'*ri pc*trtt

sr

,acc e,, ,,riz,'lr

lccirtlitlr t c'

e&I'J',[o LU]'

I I L ]iA'

ILKIhf Q b] IU lo

sl't

J

tt u-'I'U

I S F Q{{tlLY-

-'rrlrll ltt:ti|il;tti
(
lrr
Slrtlcltllclllrtlil)1'('\;lzLltcl)clllrt!lltrirrl;tr'titclrrl:rrlr"riil)t)1'tl\'1'|(
*truiil r-lt' {''r'rsilirrl }''*t1 t'r'r'rici"
s1:rrli'r: su'r cc', i,,*,-rrr. ,':..::::*Jt.l'*1-,,,'lrnr

Art. ? Ilalrimonirrl

r:.r.r.r,,,1.r...r

u'*..'i1[il;1il:'1|:i]l,t;i1'*i";i;'liil .-* -

c*n*rlri]ir;rrr-,'a cl,rbr-rlui. p*rr:ir"if

1'':tc't

cdt:ril.r

lcui*latici t( )milrutr'

finagla{e
I
rir: lrr-tl'rrrli situ i:ani"lc la rrt'icr"'
(.lubul spol'tr\r 1'x)?rrc prlml cltlnaul suu '[rrrrtrii *, iu r' *rk rca r:elliz'rrt:ii scc1'rrrl t i
jur:idic:t' din lLrmar:ia sau dtlr .rroi,u*tn,
per$o*tla i'iz.ica sar'r
r

crlfc il t{)st cl'(:al:'
pclltftl
-

ditr.ullratoarclr-sursc:
sp()ft1\c'
;\{itktacclc f"tt-*t'i vor,f-i tsigurnrc
tlirr rtrttritcslllt"ile :ri c**r'ctitiilc"
.. r,eniruri p'rrrri elitr irrcas:tri irr.r't:nitc
fr ctr sigra si curi.r:ile clubullri
\.d,{.}riircarc:a c}irrritcl,r cxp{)r'li

c{)i1t.,:acrc

sptirtir';

ric pur:ricita'e,

(.rrrtici;
(',,rr*ilirrlrri l,gt.al ('trrrir
rj.^ 1:ugst
1,,,,.,.r,,1
r'rI {'r;rrsiliu}ui |'ocal
tlirr
" alrrcarii tlt: la ilug',ctr-rl tlc stirt;
trr ci;t I p rr-:ccrl crr t ;
i n r:scl'ci ri ul fi n
$ url-tc riu-llil^sc'l
dc la sprlnsor:i;
- c{r'dzatii, drxrat.ii' cr:nuiburii
catt: ri'}or';
" indcmnrza rii tJin r'rans fcrul i

,

.

. sumcl ilt()(.?l1r

r-r

,r|[:i:;Xca

bugctui'i anuar

erc

r,c*irur,i si crrclnrieri se race

i*

cr>ndidilc

prc"zut..

publicc'
norirrclc pritint'l Iinantcle
'l'oale acrit'itatilc clubuh'ri s1>t>rtil su')t nt)x'l prrlit'
nt j1** itr conft>trnltiltc
o bnr.*l n':atcrialc si spo:'ri\le
(;u'tjci'
l;olOsrrca milloacclor baflcsti,
tlc {ixrsiiul I rtcal
h,rn,nriri*
*i
in
cu nonnele lcgale
"fr.rlrat.

cie

'iw:arc

l{l)i\'lANlA

jl) l':'l"l J | " Al{i\l)
(,()NSl l.l t ll . I .{}cAl . A l, {}{tAsl I l'l ll (lt'r lt'l'l(ll
Slr. Prirnitrir:i ttr. 4?; re 10237146'10{}4; lax: 025?/4{r4l'1{};
t
-l

{.lrrlial sl)rfr.ti\. llnilt!'

::ux,"niil 1"rt'r'scr}:tl rt('(:csitr rtrltli;''irlii ul:lier-:t rrlr'ri

tlc actir it;tlt"

tr)I,i coNl]tj(:T:'J(Ii, ADMINIS'l'lLARll
(l 0-"lY I j 11 o I -,AJ*tj: el Jl I3:l,lJ,UJ" $ PO B "try

cAPl'l'()l,tJt- tv oltGANIJ:I,li

ful

?.o-1g*n*l*
t )r:rlirnt:k,

:lls

.eir: cg:u,d,u$$,!'g.,-.adl;13j"nis1l-l+llg-.51.-$-otltfQJ

,r, ,,.li"lr'.:il,'.., *,l,li,,istrirre si c*rtt',rl

sI

clLrl;ul11i.$J)gIH*v-

itlt,t:lr-rl:t'rlr-ri s1r'r'liv silrrl:

rrrsilrrrl [-ot:tl ( 'rrltit"i:

(

.,

(

.,,rr:ilirrl..lr' ittltttrrllslr'illi("

Ar:t. 10 Consilir-rl l,tlc:,tl '.rl Orl'rsuhri

Cr'rrtici

i

l

(.orrsilir.rll,otalitl()r':rsrrlrrit'r'rl'tir-:i(:slt()fll"ll'ltllsr'r1lt'l'nrtlt'conr'lr'tt:cl'cnlt:llrl:lrltrr
*port ir, llrrrrl tlrrttr;tl ilirt lrttitlit;tlt:;t c*rn*ilicrilor"
;,,.. ,,..i .l
('ri t'stt'
(.''silirl l.r,r::rl (.tri'tir.i r:t llrrrilizir trirtllstri;tl ;tttililitttlrt s])tll"t'iYil r:t:i llt' cillt'
I

lt't ('sil l'
(,'rrr.r)(:it1.(.:1 ( -.trsilir"tlpi l,,rt.rti sc

r.rrrrrrilrrrl

litct clt' t;rtl I'r' pritlat s;ttl rlitt irlitiiltiIit ;r l/3 dirr
itrrrt'li')11?11('il
r,r;rl ;ri c'rrrilrt'r.ik)r., (:nrllillrtr ltcg';ularricrrtutrrt .lt'"t't";ltiiz;tt't'si

tlrtlilrclt rlt: zi'
("{}lrsilii.rlui l,ilt:rl (.rn'rici. irr rrryltt'c, spccil'ic:'r,rtl ltlculr tl:-l1ii. tlt'ii si
{-orrsiliL,rl l,ocitl {,ur:tir:i il1'(' Llrlllill(}i}ft. c{il11l}rllL:rllil
la pt,ryunct'trrt { 'trrrsiiiului
llrt'ollrt ()t't'iilllltiJ'illlilr eltrl:irltri sput'tir pt'r'itttrrtt'i sp{)rlilc.
clc' rttlrttitrtsl l'tll lt':

sportir , l;r lll't ll-)LlllL'l'L'il
,ll)l'ol);l :l i':llt'l1i:l s1 uIrilr:1t'lc t1t'rtt'l';tk' ;tk r lul>ttltri
( .nrtsrlitrltii tlc it,-ltlittist r:tt it':
si lrilarri r:l r:nrrlllril itttt-t;tl:
;rpt', rllrt lrttl'"t'lttl tlt vc'rittrl'i si r:llt:lt tritli
tirrist
,icit;..' si r('\'()t:,1 tlt:t:rirr^i { 'orrsililrlrri dc a,lrl
apt'ollit sclri rll ritr-rir srtli trlr ri :

rli,r

r':t

t

ic;

s1;UItir '
irrliirrrr,rrzir r-;rrttrrt'ile sllrlr-1i\{: tlin t:atlrrrl cllrllr'rlrri
satt ittlct'ltatit>ttnlc:
rrittiortalc
:r1tr.,i>;r f-lrz.ir-rrtea sirr.r efllit.'r'r.:it la ttllllrrizatii
r':::1;}us r-rrtr"t
(:r)r1sl'itLlilt'in
It'czcnli} it
Ilur:rrar.ile ("orrsiliLrlui Lileirl {.rrIricl sLlrrl lcual
(.r'rl:tici'
(
r,rLrnrirrul t,rtll lrl lrrl'ntl>r'ililr' ., rrrsililrlLri l ,trciil

fui.--llC-ff lsilisl-d c agk-n"ini sl ra'rj e

fcllrczinra clubr;l sp.rti'in foillC xcle:lt: r'ielrii salt lr-rr:ir-irct"
^iJrrririi:irr?urf
fir''ctit"'an" IlrlLar:ar:iltlr ('ttnsilir'rlr-ri
r:*rllttrntatrtlu st' rcr';trl'mcrrttllui tlt: tlt:gtrriz'ar:c si
("orrsiljul rk:
si sPilrrilrui. lJt: rrscr]rcnr;r
r.ocrr (.rrilir:i si r.c1ii rir.6g1?f){10 * Ct}rrcarici rlzit:*:
(.*rr,siiiul t1:

;tcltt.rilristr.ittir'aslr,;lrr":tl)Ll1..tff{'itir.tfxcet-l|at.r:iilltllitt.:,rr.ilt:r^(,<lrt*i}i
rrlcsi si st: lntt:t"tncstc
tr:risiliLrtl tlt: irtlr'irrisrl-ilr1r rsl( fir;rrrr:rr rlin I rr"rct":rl:r,i
oli tlt'cillt: ttti L'.\l('llL\ ()i('.

luttr

s;:u

lr0i\{ANIA

l)l i'{'t il, A li l\l)
c$Nsl r,l t I l. l.tlc.Al. A.l" {) t{Asl :l.t I | (lLl lt't', cl
Str. Pritn*rici *r. 4?; tcl 025il4640{}4; l:rx: i}?5?/46{130;
.l t

I

!t:'

ffiv

w

ta}itl:ilirtrLt* dcciziilill i:stc
l,a fir:riltlt: sr-:rlirtia sc r,,.1 ir'lrtlr;nri utr flt'{}ct:s I'rrllnl. l)t'rrtrlt
rlin rtlrnrarrrl rrunrbr:iLlr {"tr'lsi}itrlrti tlt' :ttlrrrittirlr:ttie' ltt
necl'st:11: r'ti1 ul ;t ltllll;ll tll(: plu* rrnr-r
tk adrrrrtisl 1'?llif ciltlt.iltt:t' t,",t,'r',1rr.11 a,ctir it;rlc :l
c\r:t citilt't:it c( )l)'ll)q't('11I ('i salc- {,onsiliul
clullr-rl rri $I)( )t'i t\'

;

llillc:
zintir pL' r.rr:dic (.orrsiliLrliri l.ocal t"ltpilr'trrl '-lc.;rctl\
raprt'artr": Ptrr:io'"lict
.1:ft:zirrra (.t}rrsiliultri l,$cal un rap{)rt a$Lrltfil lril;rrrrr-rlui *ttr-rn'l si
si cficltLri{:li nl-l c'luiruilri spultrr';
pr-ir.ir:tl fcspccriu'ca lrog,*rutui dt vr-rriluri
etcclr:itt la r:iYclrrl clLrbr-rlrri
Ilrczrfitil r.,*'siliului J,txal url rilltorl asuprt cottrtt:lulr-ti
$porljv si a scrctiirlr spt.rrdvc constifuifc;
sP.t't ii r"
si .arr*lizcirr.u acrir,it:rt'clr bir:ourilot tlt' r.:,tlrlttcr:t't' alc st:ctiikrt'
1tr.e

r.,rrrclrrcc
rlrt;ttii;u;rtt' irt tittlt'trl r lrrlltrlrri slx )l'll\ '

irrlucrll(lsl|'tr,to;,,,tig''u"titsitlsulll"'ltl(:spt'citlit'nl:ltrtl('rulsilitrh'lil'oc;tl'
('orlsilir'rlr-ri l'ucll:
..ttlil)cll-I(:ste slr{tcqli} i)( cillr: {i sLtllLnlr'$pt:r: alrr:olxrt'c
.pr{}pu*c (,rrnrsiiiuiui i,rcal schin"rb*rci, blrt,u,rllt,,, rlt ct:treluccrt: a st:(fii}r}l'spr}r'ti\t'i
,stlr]lilesrcpt:fS(}illlclctcrluncfalcl)el.]trLlaClir.itittc.lttlc.lrr.rs,tirrclrrltulclul:ulr,ri
t'ctn trncra t iil
siro rtir', p [tc t.tll'] si crtlltrl Lrt"trrtl accsl ci
sportir';
.. lrtf{}cu-}Cste irr\,errlaIr-rl St rirtc rc5';istr.r-rl llrrrr;t1 irl clui:ulrrr
(.orlsilirrlrti l'ocitl l{t:5',trl:tt'ntrrrtr"ll tlc ilrtiir:r
.
si prr,::2.$rtrt sl)t'c
irttrtcnresle
^p,,(,lrur.:
intcdttarlt al cir-rbtrlui $pt)l'ti\';
sptx'tir:;
.. .apr:c[a achrz.iiiulal"ca nttrtcriirtlclor ncccsirrc c]r':l:r-,lr'ri
clc ccnzttt'i, sPot'riti
cotlisiit
.hr *ecli*.clr: (,rirrsilir-rlui rlc itlmir"risttntic palriciprt
clc actititatca sportii a;
clubr"rh-ri" spons{}r'i si persoa*c intett:sRfe

(.orrsiliul
.

clt-,

,\clnrirrisfr;rtic

\':1

rti

ilrca uflnal:{)?llrcil uoll'll}{}rlcflta:

1'rrcsctlintc;

' r'it.cPrcsc:tl
'' sccltlttrr;
mcnrbrii;

irr r r:'

(,'rts'iliurl*i L'cal {'urrjci'r;r i:i ctltrdusc t}c
Sccfiilc spr:rr:ir,c" or.qanl7.ili:c cur itplt.lbar:ca
rtrcnrbt:i. carc: \'o1: c.nelucc intrcrtil;t itclirtalt:
biri>*r:ilc srcr.iil.,r.p.rrri.,:, ft;rnrarr: ilin 3'5
(,rinsililrh]i dc iu1'ririistratic al clr'rl:r-'1uri sP'rlir '
c*l:enfa si sc sr-rb.rr.l,rr',.r,',r,,, dtr:cct

fut.12 Coglrqlul acttttttal:J
al clubtrlur sportiv cstc
{)rganul dc corrrr:ol al acliviratii ecttnontico'l'tnanciarc
b{inistcnrl de l';inantc si ('r'rrtca clc
crlntrt:iul financial prcscntiv al ar,rtiirului i11tcrn,
(lonrur:i"

lL()h'IAN IA

Jt l)1.,'ltll. AllAl)
()t{A$l1f ,l il ctilt'l'L(:l
c$T\{5i11.1t il . I.$cAt. At,
025?1464{}0't; Lrx: t)25? /{{r4l}0;
Str:. l"rinr itriti trr' 4?; rt:l
t.urtrtst:t tlt' ct'r't7'trri ltlr-;tlttit;t tlitrll

tr:r'jlit'ri'l(:lirltill{ltl

'

pr" rsyii

Art.

itr:r':st tt tit:

\'crl ttt:;1 ct itrt:t'tl'rlatt I it

mt:1

clrr:ll rrh'.|ilt rf

r
::'::,'S'lll :i',t:

r t ttret r r

13 ( -1u1:rul sl)(:fli\' \.il "llr'?l

Arr.

rrfnrtilt' rl,'' I i rrtr"'trtlir'l'

1t1:C

slltitlir
tirurttlirtr currtitl;ilir lr tir"rlrr"thti

;rlr"ilttrlir:
p*t ritnt lr Iiul ui

i"ltt

t'

!.'

r:l

tr l

I

{:cl

tlillt'

t,Lr

r';c$t

lrltlilr(:it

ltttt!t'tttl rlt'r't:trifltri si clrqltrrii:li

;rl1r

llll;istttr

si si5llir

plopt'tt"

ltc5lurlllnrr;nt'' st: tclnpl,.'nr'a 1)(l'nl*l1clll

irr

ltitnt:t'ir rir

i'trtl tllx'rrl ritt llfirl I [( ]ti1l'tu'('it
flr', I l {}'{}i .:t) I n.

(,osiirulrri

t't'11':llti7;tl't si ittttt:ttlrtrilrt: lt
l)ri:zt:t.tlt.tl rcu^irl:ttrrt'rtl tlr"'
rrr" *1'tiX/"-)-? I l':l{i1 5 si
(
rrr t l{r/ l'r" l{l"l(lt) l'

l,o*rl

.trrtir":t

PIIJ:$}iIlIN"I'
Mtrntt:itn

\

'

si

:ill ui sl]ilrt i r"'

tttlolilt'

14 .llrcvcdr''r'il{: f}rc:/'(:rlftl}L}i
rt()l'lllclc l,:gitlt' itl viurl:tt't''

{"r

sl

l..lflllill {1ilf('lt'

sncRIi".t"&RUI

- CIRA$ul'tll tlt"] R"rl{11'
NasY* Ionn