You are on page 1of 3

ROHANT'I

]UDETUL ARAD

cof{sl|.rul LocAL

AL 0RASULUT CURTTCT
jud.
3lS200rCurtici,str.Prirrr$riei nr 47,
A.rad, tel 0257l464}O4,fax A75V1464L3*
E-mail ; directiaeconomica@primariacurtici.ro

HOTiNAREAHR. .

;l

'{

rr'J

r

din 10,03.2016

privind rnodificarea hotdr$rii nr.16 din 28.O1.2O16 privind
aprobarea utilizSrii excedentului bugetar al anului 2015 pentru
finanlarea cheltuielilor secliunii de dezvoltare in anul 2O16
Consiliul Local al oragului Curtici,
Avdnd in vedere:

*
-

expunerea de motive a domnului viceprimar cu atribufii de primar al
oragului Curtici nr.3653110.03. 20 16;
raportul nr,3652110.03.2016 a Directiei fconomice;
raportul comisiei de specialitate al consillerilor nr.3654/10.03.2016;
prevederile art.58 alin.(1) Iit.a din Legea nr. 273/2AA6 privind
finantele publice locgle;
It
numSr de voturi :: din care ,,pentru" 1 {-, ,,impotrive" :"- ,
,,ablineri" -/'- din numErul total de 15 consilieri locali in functie.

in temeiul art. 45 din Legea administrafiei publice locale nr.
2L5/2OAL cu modific5rile gi completdrile ulterioare,
HOTARA$TEr
Art.1 Se aprob5 modificarea art.1 al hot6rtrii consiliului local
al oragului Curtici nr.16 din 28.01.2016 urm6nd a avea urm5torul
cupris

"Art,I Se aprobd utilizarea

excedentului bugetar din anul
2A$ pentru finanfarea cheltuielilor secliunii de dezvoltare in anul
z}rc in suml de 5.686 mii lei, canform anexei 1 la prexenta
hot#r3re".
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotHrAri se
?ncredinfeazi Dirgcfia Economicb.
PRESEDIN
SECRETARUL ORA$ULUI,

Jr.Nagy Ioan

se cornunica cu:1EX pnrrrgruRA, 1 EX PRIMAR,2 EXAPL, l" EX DIRECIIA TCOXOU:CA

JUDETUL ARAD

ANFXA Nft.].

U.A.T. Orag Curtici

HCL

NR-

_

-/10.03.201$

APROBAT

Viceprimar cu atribulii de primar
jr. Ban loan Eogdan

LISTA

obiectivelor de invest$iifinanlate'in anul 20L6 din excedentul bugetar al anului2015
mil lel
Suma

repartizatl
Nr,

Denumirea capitolelor bugetare, denurnirea obiectivelor de investif ii sau

cheltuielilor

Crt.

a

Alineat

dln
excedent

Sumi

Influenfi

2015 la

aprobati
definitiv

lnceputul
anului

1

Instala{ie incalzire arhivi (atelier + garaj}

7t.01.03

45,00

4s.0c

Sistem de monitorizare video in orasul Curtici
Autoturism
Multifunctional color format 43

71.01.02

280.00

280.00

7t.aL0?

70.00

70.00

71.01.03
71.01.30

Lb,uL

ID.UL

68.0C

68.0C

3B.OC

Hali cu earai

f

S"F. + P.T.

o

Revizuire si actualizare S.F. + P"T. Centru de zi pentru virstnici
Maiorare capital social 5C Regio Integral SRL
TOTAL CAPITCIt A.51 - Autorititi executlv€

71.01.30

5et Bimnastici

71.01.03

4.10

A 1f

2

Spaliu de ioac6

71.01".03

2.90

L.JL

I

Multlfunctional laser color format A3 + acceserii

71.01.03

15.00

71.01.01

0.00
22.40

I

Reabilitare liceu etajare corp B gi extindere cu un corp
TOTAL CAPITOL A.65 - lnvitimdnt

D

72.O1..01

0.0c

517.0{

38.0{

210,00
?10.00

210"0(
727.0C

15.0C

190.00
190.00

190.0(
?11.0e

t
1

Actualizare si revizuire SF + PT zonA central;
FOTAL CAPITOL A.67 - CulturS, recreere 9i religie
Extinderea retelei electrice in cartierul de case din zona Barierei CFR - cota
srasului Curtici
TOTAL CAPITOI A.7O

1

4

I

71.01.30

71.01.01

- Locuinte, servicii $i dezvoltare publici

38.00

38.0{

38.00

38.0t

519.00

103.00

622.O(

519.00

103.00

622.0(

Documentalie tehnic6 exproprieri pentru drum ocolitor

71.01.30

160,00

160.0(

statie mijloace de transport in comun 6 buc.
execulie legituri relea stradali din ora5ul Curtici cu refeaua stradall
a Cartierului Nou din oras Curtici
Achizitie perie rotativS

71".01.01

324.0C

324.0{

P.T. 9i executie
P.T, 5i

1

3

4

giratoriu interseclie str. Clogca cu str. Revoluliei pi amenajare
str. Closca, zona cuprins; intre str. lon Creang6 si str. Revoluliei

)

P.T. Arnenajare

o

dalate)

7

P.T. Reparatii

B

D.A.L. l. Asfaltare str6zi

71.01.01

)5.UL

77.O1.O2

20.0c

20.00

71.01.30

54.0C

54.UL

71.01.30

27.04

z7.oa

71.0r,.30

81.00
25.00

81.00

145.00

145.0C

D.A.L.l. Sens

parciri strada lon Mefianu ieoni limitrofi gtrand)
D.A.t.l. Amenajare strada Revoluliei de la interseqia cu strada Primiriei
pind la iegirea din Curtici spre Macets {piste de biciclete, trotuare ti $anluri
trotuare cu asfalt

71.01.30
71.01.30

25.0C

5uma

repaftiratS
Nr.
Crt.

Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de lnvestilii sau

cheltuielilor

a

Alineat

din
excedent

InfluentS

2015la
inceputul
anului
Reparalii capitalEtrotuare cu pavele {p.T. + executie}
T0TAI CAPIToL A.84 - Tramporturi

piali, anrenajare c5i de acces
aprovizionare, cu pavele
P.T. lnchidere piati
P-T. Instalatie recirculare ap5 bazin olimpic
D.A.L.t. Reamenajare 9i extindere $trand terrnal
TOTAT CAPITOL A,&7 - Alte acliu*i economice
P.T, gi execulie extindere parcare

1

4

Excedentul anului precedent, total repartiziri in 2016

71.01.30

Sumi
aprobati
definltiv

L,492.Q(

1,394.0C

2,886.0C

2,383.00

1,394.0d

3,777"4Q

5i

71.01.01

168.00

71.01,30
71.01,30

23.0C

11.0t

11.0{

71--01.30

r,08.00

108.CIt

310.00

310.00

3,789.00

3.58.0(

0

1,897.00

23.0t

3,586.0N