You are on page 1of 5

'I

Ap18~6~ ~5~~ \~o .iS


TO

EIPHNOLUKEIO

A8HNON

ruvKponi81lKE orr6 TllV ElpllvoofKil LToupouJ..o KouTpou~foo, TllV onofo 6p1cre: ll


np6e:5po~ TOU Tpi~EAOU~ LU~~ouAfou LliOiKilOil~ TOU ElpllVOOIKEiOU A81lVWV KOI TllV
rpo~~OTEO EucrTo8fo - DJ..vo MTIOUKOU~CtAO
LUVEOpiocre: Oll~OOIO OTO oKpOoT~p16 TOU OTI~ 16 MopTiOU 2015 VIC VO OIKOOEI
Tl~ UTI08EOEI~ ~ETO~U:
A. THL: ANAKOnTOYL:AL: EupuoiKr,~ cru~. Xp~crTou L:Ta~ou, KoToiKou EKaAil~
ATTIK~~' ll OTIOio nopoOT081lKE 010 TOU TIAilPE~oucriou OIKilVOPOU Til~ /\e:wvioo
LTO~OU
THL: KA8'HL: H ANAKOnH: Avwvu~ll~ Tpone:~IK~~ ETo1pe:fo~ ~e: TllV e:nwvu~fo
"NTAINEPL: KJ\AMn E/\1\ALlOL: ANONYMH ETAIPEIA nAPOXHL: niL:TOL:EON" Kol
Tov o.T. "DINERS CLUB OF GREECE S.A.", nou e:ope:ue:1 crTilV AS~vo KOI
EKTipOOWTIEiTOI v6~1~0, ll OTIOio TiopoOT081lKE 010 Til~ TIAilPE~oucrio~ OIKilVOPOU Til~
Euve:vfo~ M1xo~J...

B. THL: ANAKOnTOYL:AL:: EupuofKil~ cru~. Xp~crTou L:Ta~ou, KoTofKou EKOAil~


ATIIK~~' ll OTIOio nopocrT081lKE 010 TOU TIAilPE~Oucriou OIKilVOPOU Til~ /\e:wvioo
LTO~OU

THL: KA8'HL: H ANAKOnH: Avwvu~ll~ Tpone:~IK~~ e:Tmpe:io~ ~e: TllV e:nwvu~fo


"NTAINEPL: KJ\AMn E/\1\ALlOL: ANONYMH ETAIPEIA nAPOXHL: niL:TOL:EON" Kol
o.T. "DINERS CLUB OF GREECE S.A.", nou e:ope:ue:1 OTilV AS~vo KOI
EKTipOOWTIEiTOI VO~IIJO, ll OTIOio nopoarc:l81lKE 010 Til~ TIAilPE~oucrio~ OIKilVOPOU Til~
Euve:vfo~ M1xo~J...

H OVOKOTITOUOO IJE TllV OTTO 28-07-2011


OVOKOTI~ Til~ KOI TOU~ OTTO 14-07-2014

(op18.npa~ .KOT08.8507/28-07-2011)

(op18.npa~ .KOT08.7343/21-07-2014)

Trp6cr8e:TOU~ AOVOU~ OUT~~' TOKTIK~~ OIOOIKOOio~, TipOOOIOpi~O~EVIl~ Til~ OVOKOTI~~


npo~ cru~~TilOil OPXIKO v1a Til OIKOOIIJO Til~ 15-02-2013, KOTOTIIV ovo~o)..~~ v1a Til
OIKOOIIJO Til~ 24-09-2014 KOI KOTOTIIV VEO~ OVO~OA~~ VIC Til OIKOOIIJO TIOU
ova<ptpe:TOI OTilV opx~ Til~ nopoucro~ KOI TWV np6cr8e:Twv J..6vwv opx1Ka v1a Til
OIKOOIIJO Til~ 24-09-2014 Kal ~ETa on6 ova~o)..~ v1a Til OIKam~o nou ova<ptpETOI

OTilV opx~ Til~ nopoucro~, ~llTO 6cro ne:pxovrm cre: ouT~.


KoTO Til OU~~TilOil TWV OVWTEpW UTI08EOEWV, ~ETC TllV EK<pWVIlO~ TOU~ OTTO
Til cre:1pa Tou OIKe:iou n1voKiou, 01 TIAilPE~oumol OIKilVOPOI Twv o1aoiKwv ovtnTu~ov
TOU~ 1crxup1cr~ou~ TOU~ KOI ~~Tilcrov va vlvouv OEKTOL

LKECf>TilKE KOTO TO N61JO

',,

.......:,-,~\
..

4! .....
I

,-

.,.,

/ . .:-

"

ME TrJV KpiVOIJEVIl OVOKOn~ Til'.; KOI TOU(_; np608ETOU(_; J\6yql1'~r:-:!~'t~T~S, 'l


OVOK6nTOUOO ~llTO, VIO TOU(_; J\6youc_; nou avacptpOVTOI OTO we_; OVW 01 ~ }:rqW,a..... lrJV~
aKupwoll T'l'.; un'ap18.30654/2011 o1arayr;c.; nAilPWIJ~c.; Til'.; EIPilVOOiKil
~:l.lti~
TrJ(_; Ennay~c_; npoc_; nAilPWIJ~ KOTW81 TOU OVTiypacpou ~ anoypacpou E c rJi ~;..-o
Ka8wc_; KOI K08E nEpantpw npO~Il EKTEAEOEW(_;, ll onofa (OIOTay~ nAilPWIJ~'.;)
EK008rJKE IJE {3001l TO OVOq>EpO!JEVO 0Tf1V OVOKOn~ tyypacpa, YIO Oq>EIA~ Til'.; nou
anoppE1 an6 OU!J{300rJ XOP~VIlOil'.; niOTWTIK~c_; KOpTac_; IJETO~U OUT~(_; KOI TrJ(_; K08'rjc_;,
nOOOU KEq>OAOJOU 10.571 ,43 Eupw KOI VO KOTOOIK008Ef ll K08'rjc_; OTrJV KOT0(30A~ TrJ(_;
OIKOOTIK~c_; Til'.; OanOVrJ(_;.
H OVOKOn~ KOI 01 np6o8ETOI J\6yo1 OUT~c_;, Op!JOOIO EIOOyOVTOI npoc_; OU~~TrJO'l
EVWniOV TOU LliKOOTilPiOU OUTOU y16 va OUVEKOIK0080UV (ap8.31 KOI 246 KnoM)
KOTO TllV npOO~KOUOO TOKTIK~ OIOOIKOOfa Til'.; Olacpopac_; Til'.; anaiT~OEW(_; KOI EXOUV
00Krj8EI VOIJIIJO KOT1 ap8po 632nap. 1 KnoM KOI (KOTO napaOEKT~ owpEUOrJ) 933,
934 KOI 176 KnoM, ll 0 OVOKOn~ EXEI 00Kil8Ef IJEOO OTilV Opi~OIJEVr"J npo8EOj.JJO
rwv 15 Epy6011JWV ll!JEpwv an6 TrJV Enioooll Til'.; avaKom61JEVIl'.; 01aray~c_;
TIAilPWIJ~(_; ll anoia tJ\a(3E XWPO OTI(_; 20-07-2011 (J3J\.un'ap18.8671o/20-07-2011
EK8EOrJ EniOOOEW(_; TOU .LliKOOTIKOU EniiJEAilT~ TOU npwTOOIKEiOU A81lVWV I.
MrJTPOVIOVVrJ) EVW 'l KOIVOnOirJO'l Til'.; UTTO KpiOrJ OVOKOn~c_; EA0(3E XWPO OTI(_; 03-082011 (J3J\.un'ap18 .1459r '/03-08-20 11 EK9EOil EniOOOEW(_; TOU LliKOOTIKOU Eni!JEAilT~
TOU npwTOOIKEiou A81lVWV Kwv/vou KaAO!JnOAiKil), TO OIK6ypacpo 0 TWV
np6o8ETWV J\6ywv (01 onoiOI OEV OTIOin:iTOI VO OOKOUVTOI IJEOO OTilV npo8EOIJJO
OOKilOrJ(_; TrJ(_; OVOKOn~c_;) KOIVOnOifl81lKE OTilV K08'1lc_; OTI(_; 23-07-2014
(J3J\.un'ap18.92708/23-07-2014 EK8EOrJ EniOOOEW(_; TOU LliKOOTIKOU Eni!JEArJT~ TOU
npwTOOIKEiou nEipOIW(_; rEwpyiou KaAAIYEPil). Ta avwrtpw un6 KpiOil OIK6ypacpa
EiVOI EnapKwc_; OpiOIJEVO K08Wc_; OE OUTO TTEpiEXOVTOI KOTO Tp6no oacp~ KOI OpiOIJEVO
01 npOTEIVOIJEVOI an6 TrJV OVOK6mouoa J\6y01 OKUpWOil'.; Til'.; un'ap18.30654/2011
OIOTay~c_; nAilPWIJ~(_;, anopplnTOIJEVrJ(_; Tf1c_; EVOTOOEW(_; OOpiOTiac_; TOU(_; nou npo(3aAE
napaOEKTO KOI VOIJIIJO KOT' ap8po 216 KnoM ll Ka8'1lc_;, 010 Til'.; TIAilPE~ouoiac;;
OIKilVOPOU TrJ(_;, IJE npocpopiK~ O~AWOil OTO OKpOOT~piO nou KOTOXWP~81lKE OTO
TOUTOp181JO j.IE TrJV napouoa npaKTIKO OUVEOpiOOrJ(_; OAAO KOI IJE Tl(_; tyypaq>Ec_;
npOTOOEI(_; TrJ(_;. nptnEI EnOIJEVW(_; VO EpEUVrJ80UV nEpOITEpW KOI we_; npoc_; llV
OUOIOOTIK~ TOU(_; (300IIJOTilTO.
LU!Jq>WVO IJE Til OIOTO~Il TOU ap8pou 623 KnoM, KOTO Til OIOOIKOOia TWV
ap8pwv 624 twc_; 634 IJnOpEi va ~llTil9Ei ll EKOOOil OIOTay~c_; nAilPWIJ~(_; VIO
XPiliJOTIKE(_; OTIOIT~OEI(_; ~ anaJT~OEI(_; TIOPOX~<; XPEOypacpwv, Eq>600V ll anaiTrJOil KOI
TO Oq>EIAOIJEVO noo6 anoOEIKVUOVTOI IJE Oll!JOOIO ~ IOIWTIKO tyypacpo, KOTO OE TO
ap9po 626 nap. 3 TOU iOIOU KWOIKO, CJTilV aiTilOil TOU OIKOIOUXOU y16 TrJV EKOOOrJ
OIOTOV~<; nArJpWj.J~c_; nptnEI VO EniOUVOIDOVTOI KOI OAO TO tyypacpa an6 TO anoia
npOKUnTEI ll anaiTilOil KOI TO noo6 TrJ<;. Eav ll anaiTf")Oil ~ TO noo6 Trjc_; OEV
anOOEIKVUOVTOI Eyypacpw<;, 0 OIKOOT~<; Oq>EiAEI KOTO TO ap8po 628 KnoM va !JilV
EKOWOEI o1aTay~ nAilPWIJ~<;, Eav OE, rrapa TllV tJ\AE14Jil auT~<; Til<; OlaOIKaonK~c;;
npoun68EOrJ<;, EK008Ei OIOTay~ nAilPWIJ~c;;, TOTE OUT~ OKUpWVETOI UOTEpa an6
OVOKOn~ TOU Oq>EIAETil OU!Jq>WVO IJE TO ap8pa 632 EW<; 633 KnoJ\.6.. H OKUpWOrJ Trjc_;
OIOTOV~<; nAilPWIJ~<; y16 TOV J\6yo OUT6 yiVETOI J\6yw OIOOIKOOTIKOU anapaOEKTOU,

00 -ct

2o <puMo Til<; ~e: apiSlJ6


TOKTIK~<; OIOOIKOOiac_;

C(VE~apt~TW<;

J S ~)_'~ \ iJ.01S OTIO<pOOEW<; TOU ElpllVOOIKElOU ASilVWV

Til<; UTIOP~Il<; Til<; arrafTilOil<; KOI Til<; OUVOTOTilTO<; OTIOOEf~EW<; Til<; lJE
~taa.
ne:panpw, OlaTay~ TrAilPW~~c_; ~rrop1 va EKOOSt:i KOI yta TO KaTOAOITIO
KAEIOSEVTO<; OAAilAOXPEOU Aoyaptacr~ou, E<p6crov OTIOOEIKVUETOI e:yypa<pwc_; ll
cru~J3acrll, ll KIVIlOil, TO KAEfOI~O KOI TO KOTOAOITIO OUTOU. H 101K~ OU~<pWVia TWV
OU~{3aAAOlJEVWV ~EpWV, TIOU TrpiAOlJj30VTOI OTilV rraparravw cru~J3acrll, OTI TO
XPEO<; TOU O<pEIAETil TIOU Sa TrpOKU4JEI arr6 TO OpiOTIKO KAEiOilJO Til<; TriOTWOil<;, Sa
OTIOOEIKVUTOI arr6 TO OTIOOTIOOlJO TWV ~Tr0p1KWV J3tJ3AiWV Til<; TpaTIE~ac_;, OTIOTEAi
OIKOVO~IK~ cru~J3acrll KOI ElVOI EVKUPil, TO EV A6yw 0 arr6arracr~a ETIEX1 SEOil
OTIOOEIKTIKOU ~EOOU ~E IOXU IOIWTIKOU Eyypa<pOU. E~ OAAOU, OTilV Trpimwcrll Til<;
cru~J3acrll<; aAAilAOXPEOU Aoyaptacr~ou, ll EVOX~ Trpi TOU KOTOAOITIOU TIOU TrpOKUTIT1
arr6 TO OpiOTIKO KAEJOI~O TOU Aoyaptacr~OU, VEWOTOI aVE~OPTilTO arr6 TO IOtaiTt:pa
Kovoui\ta rou, 6Tav o o<pEtAETil<; avayvwptcr ~na To optcrTIK6 K..\e:fm!Jo rou
J\oyaptacr~o(J TOU TO KOTOAOITIO Kal TllV ~ OUTOU TrpOEPXO!JEVIl O<p1A~ TOU, OTIOT
cruvame:rm cru!JJ3acrll avayvwptcrll<; xptouc; KaT' apSpo 87 4 AK (J3J\. <t>i.Ato, Eta. Evox.
LliKOIO Of.A. 112, 114, 116- 117). D!JW<;, 'l ~ll OlJ<pi0{3~Til01l TOU KOTOAOITIOU TIOU
rrpo.KU4Jf. arr6 To KAEIOI!JO rou aAAil.A6xpe:ou i\oyaptacr!JOU oe:v arroTEAEi
avayvwplOil XPEOU<; (J3A.OXOA. J\taK6TrOUAOU OTOV AK re:wpytOOil - LTaS6TrOUAQU,
apSpo 874 aptS.4 ). Arr6 Ta avwTpw cruvayETat 6Tt OTilV airr1crll yta TrJV tKoocrll
OIOTay~c_; TrAilPWlJ~<; yta TO rrocr6 TOU KAEIOllJOTO<; aAAilAOXPEOU AoyapiOOlJOU,
~ETO~U Til<; OITOUcrac_; Kat Til<; KaS'Il<;, apKEi VO ava<ptpnat yta TO OpiOlJEVO OUT~<;, OTI
~ETO~U TWV OIOOfKWV OU!J<pWV~SilK OTI TO TIOOO OUT6 Sa OTIOOEIKVUETOI arr6 TO
crxntK6 arr6crrracrlJa TWV J3tJ3Aiwv Til<; Tparrt:~ac_;, xwpfc_; va arraneirm ll ava<popa rwv
f.Tri ~pouc_; KOVOUAiWV TIIOTWOEWV Kat XPEWOEWV TOU J\oyapiOOIJOU, <p6crov OlJW<;
OTilV afTilOil UTIOPX1 ava<popa avayvwptOil<; TOU XPEWOTIKOU UTTOAOiTIOU TOU
OAAr)AOXPEOU J\oyaptaOlJOU arr6 TOV O<pEIAETr] KOTO TOU<; 6pouc_; TWV apSpwv 873 KOI
875 AK. Av OEV avayvwpiOTilK TO we_; OVW XPEWOTIKO UTIOAOITTO arr6 TOV O<pEIAETil
(OXI OTIAW<; KOI lJOVO av OEV TO OlJ<pi0{3~TilOE aMa OTIOITEiTat avayvwpiOil EK ~tpouc_;
TOU), TOT OTO OIK6ypa<po Til<; aiTilOil<; y16 TllV EKOOOil OIOTay~c_; TrAilPWlJ~<; TOU
cruyKEKptlJEvou KaTaAotnou rrptrr1 va ava<ptpovrm AETITOlJEpwc; ra tOtafTe:pa
KOVOUAIO TWV O!J01{3aiwv TIIOTOXPEWOEWV TOU AoyaplOOlJOU, arr6 Tr]V apx~ Til<;
KOTOpTIOil<; Tr}<; OUlJ{300r}<; we_; TO KAEfOilJO TOU, WOT arr6 TllV OVTITrapaJ3oA~ TOU<; va
TrpOKUTIT1 cra<pwc_; TO O~IOUIJEVO KOTOAOITTO (An 1795/2007 XPI.Ll2007/925).
Arr6 TO yypa<pa TIOU 01 OIOOIKOI TTpOOKO!Jl~OUV ~ TrlKAil01l, OTIOOEIKVUOVTOI
TO ~~<.;: LTI<; 20-08-1993, KOTOpTfOTilK !JETO~U TWV OIOOfKWV OU~J3acrll XOP~VIlOil<;
TIIOTWTIK~<; KOpTa<;, OUVO!JEI Til<; OTIOfac_; ll KaS'Il<; XOP~VIlO OTilV OVOKOTITOUOO TllV
~ aptSlJ6 36131007190821 TIIOTWTIK~ Kapra DINERS, rrpoKt~vou va TllV
XPilOI!JOTIOIEi OTI<; OUVOAAayc_; Til<; !JE Tl<; OUVpya~6~V<; ETIIXElp~cr1<.; Kat va
rrpaylJOTOTIOIEi TrAilPW!JE<; 0 OplOlJEVO Oll!Jia TrWAilOil<;, avOAil4Jil ~ KOTOSEOil
XOPTOVO~IOlJOTWV KOI cruva<p1<.; rrpa~1<.; 0 lJilXOVE<; OVOAil4Jil<; ~ETpr]TWV ~
OUTO~OT<; TOlJEIOAOVIOTIKE<; ~llXOVE<;, ~tao OTa 6pta XPOVIK~<; IOXUO<; Til<; KOI
OUlJ<pWVO !JE TOU<; 6pouc_; Til<; we_; OVW OUlJ{300W<;. ME TllV arr6 07-01-2011 E~WOIKil
KOTOYVEAia Til<;, TIOU TTI0081lK OTilV OVOKOTITOUOO OTic_; 19-01-2011, 'l Ka8'1l<;
KOT~YVEIA TllV OVWTEpW OUlJJ3acrll, IOXUPI~OlJEV'l OTI 'l TrpWT'l EiX KOTacrn:i

iOMc: 'arroOEIKTIKO

UTTEp~~EPil 'Aoyw ~ll KOTO~O'A~<; All~ITTp09EO~WV OOOEWV TOU 'AoyaptOO~OU Til<; KOI
TllV KOAEOE VO TTpO~Ei O~EOO OE E~Oq>AilOil T11<; Oq>EIA~<; T11<;, TTOU OVEPXOTOV OE1 (
10.258,66 Eupw, TTAEOV TOKWV KOI E~OOWV. LTr) OUVEXEIO, ~ETO T11V KOTayye:'Afa KOI TJ i (, '
KAEiOJ~O TOU 'AoyaptaO~OU, ll K09'1l<; UTTE~OAE EVWTTIOV Tl1<; E1PI1VOOlKI1 A811VWV T~V ~: ~-:. .
OTTO 19-05-2011 ofTI1011 KOI TTETUXE T11V EKOOOil T11<; npoo~aMo~EVI1<; OIOTay~~ y'. ;.. --..
1
TTAilPW~~<;, OUVO~EI Tl1<; OTTOia<; ll OVOKOTTTOUOO ETTITOX911KE VO Til<; KOTO~OAEI t;,.'" ''.!!_
KEq>OAOIO TTOOOU 10.571 ,43 Eupw. ne:pontpw, OTTOOEJX911KE OTI ll EVOIKI1 OIOTay~
c:/ )J t
TTAilPW~~<; EK0091lKE, ~001 TWV E~~<; e:yypoq>wv: 1) Til<; OTTO 20-08-1993 OU~~0011<;
XOP~VI101l<; TTIOTWTIK~<; KOpTO<; TTOU KOTOpTtOTilKE ~ETO~U TWV OIOOlKWV, 2) TWV
OVTtypOq>WV TWV ~llVIOlWV 'AoyapiOO~WV TOU UTI' Opt9. 36131007190821
'AoyapiOO~OU, ETTIKUpW~EVWV OTTO TOV E~OUOIOOOTil~EVO npo<; TOUTO OVTITTpOOWTTO
Til<; OITOUOO<;- Ko9'1l<; KOI 3) T11<; OTTO 07-01-2011 E~WOIKI1<; KOTOyyE'Afo<; Til<; Ka9'1l<;
KOI Til<; UTT'Opl9.1 0501 r/19-01-2011 EK9EOEW<; ETTIOOOEW<; TOU fliKOOTIKOU ETTI~EA11T~
NIKOAOOU Koup~. KaTO T11<; EV 'Aoyw OIOTOy~c; TTAI1PW~~<;, 11 OVOKOmouoa OOKI10E
T11V Kp1VO~EV11 OVOKOTT~ Tl1<;, IOXUPI~O~EV11 ~E TOV TTpWTO 'Aoyo TOU OIKOypoq>OU TWV
npoo8ETWV 'Aoywv OUT~<; OTI EK0091lKE ~ll VOIJI~O KOI TTpETTEI VO OKUpW9Ef Oq>OU TO
TTpOOKO~I08EVTO OTTO TllV K09'11<; avrfypaq>o TWV ~11VIOlWV 'AoyopiOO~WV Tl1<; EVOIKI1<;
TTIOTWTIK~<; KOpTO<;, ~OOEI TWV OTTOlWV EK00911KE 11 OIOTOV~ TTAilPW~~<;, OEV
OTTOTUTTWVE T11V KlVIlOil TOU 'AoyopiOO~OU 01TO TI1V 11~Ep0~11Vl0 XOP~VI101l<; Tl1<;
KOpTO<; (20-08-1993) EW<; TllV I'WEP0~11Vl0 KOTayye:'Afa<; T11<; OU~~OOil<; ( 19-01-2011 )
KOI OUVETTW<; TO EV 'Aoyw tyypaq>O OEV ~TTOpOUOE VO ETTIOTilPl~EI TllV OTTO 19-05-2011
OlTI1011 Til<; K09'11<; y16 EK00011 OIOTOV~<; TTAI1PW~~<;.
0 TTpOOVOq>EpO~EVO<; 'Aoyo<;, 0 OTTOtO<; ElVOI VO~I~O<;, KOTO TO TTpOEKTE9EVTO OTil
~Ei~OVO OKE4Jil, TTpETTEI VO yfVEI OEKTO<; W<; ~001~0<; KOI KOT' OUOlOV K08W<; ll K09'1l<;,
VIO TllV OTT001~11 T11<; OTTOIT~OEW<; Til<; OTTO TllV ETTlOIKI1 OU~~OOil, TTpOOKO~IOE
OVTfypoq>o ~11VIOlWV 'AoyapiOO~WV, 01 OTTOlOI TTEpiElXOV TTIOTOXPEWOEI<; yta TO
XPOVIKO OIOOTI1~a Twv ~11vwv lavouapfou tw<; KOI Anp1'Afou 2011 KOI ox1 OTTO T11V
EVOP~I1 Til<; OU~~OOI1<; (20-08-1993) ~EXPI TO OpiOTIKO KAElOI~O TOU 'AoyopiOO~OU. ME
ll<; TTpOUTT09EOEI<; OUTE<;, 'Aa~~OVO~EVOU UTI' 04JIV OTI ll OVOKOTTTOUOO OEV
UTTOOXE91lKE TTpiV VO KAElOEI OpiOTIKO 0 'Aoyap100~0<; T11V TTOPOX~ TOU KOTOAOlTTOU
TTOU ea TTPOEKUTTTE OUTE avayvwpiOE TO XPEWOTIKO KOTOAOITTO TOU ~ETa TO KAElOI~O
auTou, oe:v ~Tav ouvaT~ ll vo~l~ll tKoooll oJaTay~<; n'A11pw~~<;, aq>ou ll anaiTilOil KOJ
TO U4JO<; OUT~<;, OU~q>WVO ~E TO OIOAO~~OVO~EVO OTI1 ~Ei~OVO OKE4Jil, OEV
OTTOOEIKVUOTOV e:yypaq>w<;.
KoT' OKOAOU8fa TWV OVWTEpW, ll KpiVO~EVIl OVOKOTT~ TTpETTEI VO yfVEI OEKT~ W<;
~OOI~Il KOI KOT' OUOlOV OTTW<; KOI 01 npoo9ETOI 'Aoy01 OUT~<;, KOTO TO Opi~O~EVO OTO
OIOTOKTIKO, TTOpEAKO~EVIl<; Tr}<; E~ETOOEW<; TWV AOITTWV 'Aoywv TOU<; Oq>OU KOTOTElVOUV
OAOI OTO lOIO OTTOTEAEO~O KOI IKOVOTTOIEJTOI ~011 TO OlTil~O VIO OKUpWOil Til<; UTT'Op19.
30654/2011 olaTay~<; n'A11pw~~<; Til<; ElpllvoofKil A81lvwv. Ta OIKOOTIKa t~ooa T11<;
OVOKOTTTOUOO<; (TO OTTO fa ElVOI ~EIW~EVO K09W<; 'Aoyw ouyye:ve:fa<; E~ af~OTO<; 0'
~a8~o(J ~E T11V TTA11PE~OUOIO OIKI1VOPO 111<; OEV TTpOE~I1 OE KOTO~O'A~ T11<;
TTpOEtOTTpO~Il<; T11<; OIK11VOPIK~<; Til<; 0~01~~), TTpETTEI VO ETTI~Ail90UV OTilV Ko9'11<;
KOTO TO 6p8po 176 Kno'All.

riA
I:uve:KOIKO~EI

TOYI:

/\OrOYI:

AYTOYI:

KaT' avr1~w'Afa Twv o1aofKwv TrlV oTTo 28-07-2011 (op18.npo~.KaTa8.


8~8-Q7er OVOKOTiri KOI TOU<; an614-Q7-2014 (apl9.np6~.KOT09.7343/21-07-

3o <J>lJAAO Tfl<; IJE ap191J6


TOKTIKfiS OIOOIKOOia<;
t

Jl'5:J.._3> ~~15 OlTOq>OOEW<; TOU ElpflVOOIKEiou A9rtVWV

;,

.....
2014) np(>cr9Erou<; A6you<; aurr;<;
LlEXETOl_,~IflV w<; avw avaKOTifi KOI TOU<; rrp6cr8ETOU<; A6you<;
AKup~EI Tf"IV urr'ap19.30654/2011 01arayr; TTA'lPWIJri<; Tfl<; EIP'lVOOiKrt A9rtvwv IJETO
---Tfl~ ~an6 15-07-2011 ElTITayfi<; lTpO<; lTAflPWIJf] KOTW91 TOU OVTiypaq>OU E~ arroypaq>ou
TTpWTOU EKTEAEOTOU aurfi<;
ETIIJ30AAEI OE J3apo<; Tfl<; K09''1<; Tfl OIKOOTIKfi OOlTOVfl Tfl<; OVOKOlTTOUOO<;, T'lV OTTOia
opi~EI OE EJ3001JfiVTO (70) Eupw.
Kpi9f1KE, OlTOq>OOiOTflKE KOI OlliJOOIEUTilKE OE EKTOKTfl 0'11JOOIO OUVEOpiOO'l,
arr6vrwv rwv OlaOiKwv, oro aKpoarr;p16 rou crrrtv Aer;va crr1<; '2 M

H ..~~p~voOiK~<;

rraupouAa KourpouJ3ioa

5 sAl. 2uif
rpaiJ~

0\
Eucrra9ia- 'OAya MrrouKouJ3aAa