You are on page 1of 3

Api81Joc; Anocpaal')c; ~ /2015

(TOKTIKi) 410lSIKOOia)

TO EIPHNOAIKEIO A9HNnN

.
'.

'

..

--

l:uyKpOT~91lKE an6 TllV EIPilVOOiKil AIKOTEpiVIl TOKIOV, TllV onoia 6Pictf('


np6Eopoc; TOU Tpii.JEAOUc; l:UIJ~OUAiou f110iKilOilc; TOU EIPilVOOIKEiOU A9~YWV KOI
Til VPOIJIJOTEO Aq>pooiTil nawonOUAOU.
l:UVEopiacrE Olli.JOO'IO O'TO OKpOOT~piO TOU OTic; 28-9-2015, y1a VO OIKOOEI
KOTO TI")V TOKTIK~ OIOOIKOOia TllV un69EOili.JETO~U:

THI KAAOYIAI-ANAKOnTOYni : EupuoiKilc; cru~.

:
Xp~OTOU

l:TOIJOU

TO yvoc; rEwpyiou KOI XapiKAEiac; AIOKOU, KOTOiKOU EKOAilc; ATTIK~c;, oo6c;


NUIJQ)(.iN ap. 10, ll onoia napaOT091lKE 010 TOU nAilPE~oucriou OIKilVOPOU Tile;
.,._~,.

AEwvioa l:TOIJOU. .

THI KA9' HI H KAHIH-ANAKOnH : OVWVUI.Jilc; TpanE~IK~c; ETOipEiac;


IJE TllV EncuVUI.JiO CffiBANK INTERNATIONAL PLC, nou EXEI opa OTO Aovoivo
HVW!JEvou BacrrAEiou (Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf) KOI EivOI

VOIJIIJO EVKOTEO'Tili.JEVIl O'TilV lliaoa (A9~va-'09wvoc; 8), we; EIOIK~c; OIOOOXOU


Tile; CITIBANK N.A. KOTOOTili.JO EMaooc;, 6nwc; VOIJIIJO EKnpocrwnEiTal, ll onoia
oEv napam691lKE, ouT EKnpocrwn~91lKE.
H KOAoucra - avaK6nToucra ~llTEi va yivEI oEKT~ ll an6 14-7-2011
avaKon~ Tile;, nou KOTOTE91lKE O"Til rpai.JIJOTEia Tou f11KOOTilPiou TouTou IJE

ap191J6 2278/2011, ypaq>TilKE mo mvaKIO, npocro1opicrT1lKE va cru~llTil9Ei O"Til


OIKOO'IIJO Tile; 31-1-2013, KOTO TllV onoia ava~A~91lKE y1a Tic; 22-5-2014, on6TE
KOI IJOTOIW91lKE KOI EnOVOq>EpETOI IJE TllV an6 17-6-2014 KA~O'Il Tile;, nou
KOTOTE91lKE IJE apr91J. 6069/2014 KOI npOOOIOpiOTilKE VIO Til napanavw
OIKOO'IIJO.
AKoAou91lOE cru~~TilOil 6nwc; Olli.JEIWVETOI ara npaKTIKO.

MEAETHIE TH 4IKOrPACDIA
IKECDTHKE KATA TO NOMO

.,--

10:>1 t dou Z9 Od8dQ) Jyrl(l)duyu yAOl.OIQ (l)d~l.(l)f\0 U 3:>1U8QQ:>13 O!OUO 1\Ul. OIA
1

UDUl.!OUO 1\Ul. QUO QdOcbOIQ U 10:>1 101.3lQ:>IIQ O!OUO 1\Ul. Ql.O:>I 0!DO:>IIQOIQ l;J:>!Il.:>IOl.

uA~rll3:>1odu AU.i Ql.O:>I 1 (VYOU>I t dou Z9) no!dUl.DO:>IIV' no1. QOJ.no AOIU<!)/\3

!38UJ.u2no oA I01.3AQD13 3Q J(l)!QOrldo I (VYOU>I 1 dou Z9 d9dQ) J(l)rlD~8odurl3


10:>1 J(l)UQl.OrlOA 3:>!U8l;J:>!DO yuo:>I0/\0 H 'f\(l)QQj3 JUl. 1\<!):>lll.DO:>IIQ

f\(l)l.

yrl(l)duyu

u1.0 JUl. )Q:>IIQ!l.I\O u !3l.DO:>IIQOl.O:>I oA 1o:>1 13d~cboAo nou )ol.dQ:>I )l;J:>!Il.(l)l.DIU


JuouAydoX uoogrlQD U.l UDQg 3rl

1\(l):>!Ql. 1\0~yu ~~

61 1Si71' t t f\(l).l QDOU

01.

OIA 1JUl. )OdQg 30 3:>1U8QQ:>13 nou 1 nO.lQOl. no!dUl.DO:>IIV' nol. Jyrl(l)duyu yAol.OIQ
t tOZ/8LL9Z 'rl91d0 3rl U !38(l)dn:>!O 01\ Q.LU2 1JnOAQY y1.no

)nOA3rlQAOgrloyOIQ

,D

Jnol. o1A 1o:>1 oonol.UQ:>IOAO u 1JUl. yuo:>~oAo t10Z-L-vt QUO AUl. 3W


1

'(JOrlQN rluv vtOZ/8Z AOXd13 JOrlQN .


1

rluQ vtOZ/69vL )U:>!!A/D38dUW LLtt'vtOZ rldV EtOZ/tv AOXdUW 9ESt'vtOZ


rldV EtOZ/vLvZ 8'v'd13) JU ,90:>1 1\Ul. QUO JnOA~rluAoyorlo

JODnOl.UQ:>IOI\O

JUl. JQorioldnXol )QO:>IIl.OrlAodu yuo:>I0/\0 1\Ul.D JnOA3rlQX31d3U JnOl. 13Dl;Jd(l)38


09 10:>1 JUl. I\Urll;Jd3 UD38QUn 1\Ul. 13DQ:>IIQ 09 Oldl;Jl.DO:>IIV' 01. 3l.QUO 1V'{OU)I nol. E
1

Z dou tLZ nod9dQ no.1 ujol.QIQ u !3l.Dorldocb3 09 1 !3:>11Qorlud3 1o:>1 noA3rlQAOA3

UD~8 13~U3

-sz Quo

yuo:>I0/\0 U JU ,90:>1 3Q U '(nol. Od8dQ Oll.Q3Y3l.Od:>IO O.l Ql.O:>I ttOZ-L

ttOZ/v66E'N no.1 6Z od9dQ

QJ.no odedQ

01.

o1.

3rl no1. yool.DQJ.O:>IIl.I\O Aul. Ql.3rl 13QXol

J(l)UQ 1VYOU>t no1. g d3u z 1o:>1 t dou tLZ 1 6ZZ 1 8ZZ

A 'Q3 v

dou 9ZZ 'd8dQ) 1\(l):>I!QOIQ 1\(l).lf\(l)YQ UDn3l.YY:>I J(l) 13QXol ODIQAIU 0.10 JUD38QUn
JUl. ydmdAoAo u ll.Q
Jod~rl

noA~rlOQ3Q

1o:>1 orliDQ:>IIQ (l)AQ J(l) AUl. Ql.O:>I uou.1y2no u.10

139QY 01\ 3:>1U.lD!AOcbrl3 A3Q 1J(l)rlQ yuo:>I0/\0 u JU ,90:>1 H 'UDYY:>I ODQOdou

1\U.l 3rl IOl.3d~cbOAOU3 10:>1 3:>1U8ql10l.Orl 3l.QUO 1vtOZ-S-ZZ Jll. OIA 3:>1U8YY90AO
Jl;Jl.nO UDUl.l;J2no U O!OUO 1\Ul. Ql.O:>I 1 tOZ-t-tE JUl. OrliDQ:>!IQ l;J:>11Xdo 1\Ul. 01A
1

U:>I!YOUrloyo)l noAjA(l))l A<!)AU8'v' n0!3:>11Q0l.(l)dU no1. l;Jl.UY3rl1U3 QO:>IIl.DO:>IIQ no1.

JUDOQ!U3UD38:>1~ ttOZ-L-tZ/ .J9Zvt 'rl91do 3rli\Ul. 3rl'yuo:>IOI\O ttOZ-L-vt QUO

U 10:>1 !380QIU3 3X!3 3.lD(l)YYQ J(l)UQ 'l;JUO:>I0/\0 U JU ,80:>1 1\U.lD

)(l)rl0~80durl3

10:>1

J(l)UQl.OrlOI\ 3:>1U8QQIU3 'JUDOcbQUO JUl. yXdo 1\U.lD IOl.3cbQdAOAO nou OrliDQ:>IIQ Ul.
o1A uou1.1;12no Jodu UDYY:>I 1o:>1 norl!DO:>IIQ QOrloldo ujQdU 3rl JUDYY:>I UD!d:>l QUn

.-

JUl. ocbodA!l.l\0

.,. .

OA~rl(l)dn:>IIU3 J~gld:>IO

l.lQ 13l.UQ:>!OdU 'oonOl.UQ:>I0/\0 U IO.l!3VO:>IIU3

/.~ I., . f 10:>1 132!rlO:>!DOdU nou 'ud~AiyyO)I no!Ad(l)3J Jql10d13U n0!3:>11Q0l.(l)dU no1. l;J.iU'{3rliU3
j'

.... .._, ...;~'

QO:>II.LDO:>IIQ no1. JuooQ!U3 uo38:>1~ vtOZ-9-EZ/8Lv06 rta1do 3rl Aul. Quv

(2 cpullo TQc; biE apl9y.SicU/2015 anocpaanc; TOU Epnvoi>IKEiou A9nvcilv,

'

TaKTIKQ A1ai>1Kaaial.

3 KnoM), OEOOJ.JEvou 6TI ll


tvap~ll

avaKon~

KaTaTE81lKE OTic; 14-7-2011, ~TOI np1v TllV

IO)(uoc; Tou vtou 6p8pou 632 KnoM, 6nwc; TOUTO IO)(UEI J.JET6 TllV

OVTIKOTOOTOa~

TOU an6 TO 6p8po 14 nap. 1 TOU N. 4055/2012, a aUVOUOaiJO

IJE TO 6p8po 113 TOU iOIOU VOIJOU, OTI<:; 2-4-2012 (~A. ElallYilTIK~ EK8Eall TOU N.

4055/2012 we; npoc; To 6p8po 14 auTou, nana56Kil, f11aTay~ nAilPWJ.J~c; 8Ewpia


KOI np6~1l, 2012, aEf... 195-196). npn1 EnOJ.JEVW<:;, KOTO TO TUniKO Til<:; J.JEpoc;
VO yiVEI OEKT~ KOI VO EpEUVIl8Ei ll VOIJIK~ KOI OUOIOOTIK~ ~0011-JOTilTO TWV AOYWV
OUT~<:;. nAilV 01-JW<:;, auvEnEia Til<:; EPiliJOOIKiac; Til<:; K08' ll<:; ll OVOKOn~, 01

nEpiEXOIJEVOI OTilV OVOKOn~ npayJ.JOTIKOi IO)(UplaJ.JOi Til<:; OVOKOnTOUaac; npEnEI


va 8EWPil8ouv OIJOAOYiliJEVOI, acpou, auJ.Jcpwva IJE 6aa napaTi8EVTOI OTO
IOTOPIK6 Til<:; avaKon~c;, 5Ev np6KEITOI y1a yEyov6Ta y1a Ta onoia OE auvxwpEiTOI
OIJOAoyia. KaT6mv TOUTWV, OEOOIJEVOU OTI OEV un6pXEI EVOTOOil E~ETa~OIJEVIl
OUTEnayyEATW<:;, npEnEI ll uno KpiOil OVOKOn~ VO yiVEI OEKT~ KOI VO OKUpW8Ei ll
un' api81J. 26778/2011 OIOTay~ nAilPWIJ~<:; TOU f11KOOT~ TOU nap6VTO<:;
OIKOOTilpiou. Ta OIKOOTIK6 t~ooa Til<:; avaK6nTouaac; nptn1 va Em~Ail8ouv aE
~a poe; Til<:; K08' ll<:; ll OVOKOn~, AOYW Til<:; ~TTO<:; Til<:; (6p8pa

191 2 KnoM,

~A.

106, 176 EO. 0' KOI

Kal An 1031/2008, OlliJ N6J.Joc;), KaT6 Ta EIOIKOTEpa

Opi~OIJEVO OTO OIOTOKTIKO Til<:; napouaac;.

riA TOYI AOrOYI AYTOYI


~IKO~EI Ep~J.JilV Til-e; K08' ll<:; ll OVOKOn~.

f1EXETOI TllV OVOKOn~.


AKUpWVEI TlliJE Opi8J.J. 26778/2011 OIOTOY~ nAilPWJ.J~<:; TOU ElpflVOOIKEiOU
A81lVWV.
-

KaTaOIKO~EI TllV Ka8' ll<:; OTa OIKOOTIK6 t~ooa Til<:; avaK6nTouaac;, Ta onoia
opi~EI OTO noa6 TWV OIOKOaiwv

(200) Eupw.

Kpi81lKE, anO<paaiOTilKE KOI OlliJOOIEU81lKE OTilV A8~va, a EKTOKTil


OlliJOOIO OTO OKpOOT~piO TOU OUVEopiaOil, OTid f1EKEJ.J~piou 2015.