You are on page 1of 4+HDYHQ&KRUGVE\%U\DQ$GDPVWDEV#8OWLPDWH*XLWDU$UFKLYH

HeavenChordsbyBryanAdams


CAmFG

B 
G
D
A
E


 D
A
E
C/EAmG

DmAm

BbGC

AmG

DmAm

Bb

G

FGAm
 
CF

FGAmG

FGAm
 
CF
 
FGAmG

C/EAmG

DmAm

BbGC

AmG

DmAm
KWWSWDEVXOWLPDWHJXLWDUFRPSULQW

+HDYHQ&KRUGVE\%U\DQ$GDPVWDEV#8OWLPDWH*XLWDU$UFKLYH

 
Bb

G

DmEmF
 
FGAm

G/BC

DmEmF

C

G
 


B
G
D
A
E


B


D
A
E
FGAm
 
CF

FGAmG

FGAm
 
CF
 
FGAmG


 6KRZKLGHFKRUGVGLDJUDPV

$GGPRUHFKRUGGLDJUDPVWRWKHOLVW

KWWSWDEVXOWLPDWHJXLWDUFRPSULQW

+HDYHQ&KRUGVE\%U\DQ$GDPVWDEV#8OWLPDWH*XLWDU$UFKLYH

*%
2
1(P
2
1'P
1
3

2

&(

1


2
3

1
3
2


'
2
3

1
3
1
2

X
X4

X3
X2
X

IU


3

2
1%E

%
X
X4

X3
X2
X

IU

)
X
X

X2
X4
X3
X
IU

$P

1

3
2
&

1


2
KWWSWDEVXOWLPDWHJXLWDUFRPSULQW

+HDYHQ&KRUGVE\%U\DQ$GDPVWDEV#8OWLPDWH*XLWDU$UFKLYH

3KWWSWDEVXOWLPDWHJXLWDUFRPSULQW