You are on page 1of 211

REN K L

YEN
B ASKI

HFONO
LM
YAYINLARI

YABANCI DL DENNCE
FONO AIKRETM KURSLARI ve YAYINLARI
A kretim Kurslarmz:
Temel ngilizce Kursu
ileri ngilizce Kursu
Akademik ngilizce Kursu
interaktif ngilizce Kursu
Temel Almanca Kursu
leri Almanca Kursu
interaktif Almanca Kursu
Franszca Kursu
talyanca Kursu
spanyolca Kursu
Rusa Kursu
Arapa Kursu
Milli Eitim Bakanl'ndan onayl
KURS BTRME BELGES veren Akretim
Kurslarmz, size yeni bir gelecek sunuyor.
Akretim Kurslarmzla ve kitaplarmzla ilgili bilgi almak iin bizi arayabilir,
ya da CRETSZ TANITIM BRORMZ isteyebilirsiniz.

0212 422 77 60

www.fono.com.tr

T.C. Milli ETM BAKANLII ZEL

HFONO
IM
AIKRETM KURUMU

FONO Akretim Kurumu: Ambarl, Beysan Sitesi, BiHik Cad. No:32 34999 Avclar - STANBUL
Tel: 0212 422 77 60 |pbx) Faks: 0212 422 45 62 E-posta: acikogretim@fono.com.tr
FONO Yayn Datm: ataleme Sokak No: 54 Caalolu - STANBUL
Tel: 0212 520 16 03 - 512 26 60 Faks: 0212 512 26 61

KEND KENDNE

HIZLI NGLZCE

Birinci Basamak
Kitap 1

FONO YAYINLARI: 100


DL RETM SETLER DZS
FONO ZEL ETM KURUMLARI SAN. VE TC. LTD. T.
STANBUL - TRKYE

Kapak Tasarm
Sayfa Dzeni
Dizgi
Kapak Bask
Bask ve Cilt
Basm Tarihi

lk GEZER
Demir Kadirhan TRET
Meral MIZIKACI
Begm Ofset
Ayhan Matbaas
Mays 2007

ISBN: 978 975 471 2599


HAZIRLAYAN
BAHRE ERF
ynetiminde
FONO RETM KURULU

FONO ZEL ETM KURUMLARI SAN.ve TC. LTD. T.


Ambarl Beysan Sitesi Birlik Cad. No:32 Avclar-stanbul
Tel: 0212 422 77 60 Faks: 0212 422 29 01
www.fono.com.tr
fono@fono.com .tr

RENME BALARKEN
ngilizce renmeye balamadan nce bu dil hakknda birka sz etmeyi ve on
dan sonra da almalarnzla ilgili nerilerimizi belirtmeyi yararl buluyoruz.
Bugn ngiltere olarak bilinen Britanya Adasnda ortaya kan ve orada e
itli topluluk ve dillerin etkisiyle ekil deitirip gelien ngilzce, ngiliz im
paratorluunun dnyann pek ok yerine yaylmas nedeniyle ok geni bir
alanda konuulan bir dil haline gelmitir. Bugn ngiltereden baka Ameri
ka, Kanada, Avustralya, rlanda, Gney Amerikada ngilizce konuulmak
ta, bir zamanlar ngiliz idaresinde olup sonradan bamsz birer devlet olan
Hindistan, Pakistan gibi lkelerde de ngilizce ikinci dil olarak kullanlmak
tadr.
ngilizce genel olarak renilmesi kolay bir dildir. Belli bal Avrupa dillerin
de olan ve Trkler iin zorluk oluturan cins isimlerin erkek veya dii olarak
kabul edilmesi, isimlerin eitli hallerde tak almas, fiil ve sfatlarda dei
meler ngilizcede hemen hemen hi yoktur. ngilizcenin dilbilgisi ok kolay
dr. Kelimeleri genellikle ksa olduu iin kolay renilir. Dili renmeye ye
ni balayanlar ksa bir sre sonra isteklerini basit kalplar iinde sylemeyi
baarabilirler. Bu bakmdan ngilizce yeni balayanlar iin en kolay reni
len ve renene cesaret veren bir yapdadr.

-6 -

ngilizce eitli rk ve dillerin etkisinde gelimi bir dil olduu iin kelimele
rin okunuu yazlndan farkldr. rnein b ook kelimesi [bukj eklinde,
cake kelimesi (keyk] eklinde sylenir. Bu bakmdan ngilizce kelimeleri
renirken onlarn nasl okunduunu da birlikte bellemek gerekir. rnein
okul anlamndaki sch ool kelimesini renirken bunun [sku:l] olarak oku
naca da renilmelidir.
Bu kitapta retilen btn kelimeler RENLECEK KELMELER bal
altnda okunularyla birlikte verilmitir. Yukarda belirttiimiz gibi her
kelimeyi renirken bunun okunuunu da hatnmzda tutunuz. Balangta
zor gibi grnen bu durum bir sre sonra zorluunu kaybedecek, baz kural
lar kafanzda kendiliinden oluacaktr.
Kitabmz alrken uymanzda yarar olan nerilerimizi yle sralayabili
riz:
1. nitelerde almaya batan balaynz ve birini tam olarak renmeden
dierine gemeyiniz.
2. rendiklerinizi pekitirmeniz iin verilmi olan altrmalar tam olarak
yapnz. Bunlan kitabn zerine deil ayr bir kada yaznz ve yaptklarn
zn doru olup olmadn iki nite sonraki yaplm ekillerle karlatrnz.
Hatal yaptnz cevaplann dorularn be kere yazmz.
3. Okuma parasnn bulunduu niteyi altktan sonra CDden bu okuma
parasn birka kez dinleyiniz. Sonra, tekrar dinlerken gznzle okuma
parasn da izleyiniz.
4. Her drt niteyi alp bitirdiinizde ondan nceki drt niteyi bir daha
gzden geiriniz.
5. Kelimeleri renirken bunlarn her birini en az on be kere yaznz. Bun
lan yazarken okunularn da yksek sesle syleyiniz.
6. nitelerde verilen rnek cmleleri nce ngilizce ve Trkesini okuyarak
ahtktan sonra yle bir uygulama yapnz: nce sa taraftaki Trke cm
lelerin zerini bir katla kapayarak soldaki ngilizce cmlenin Trkesini
kendiniz syleyiniz. Sonra aksini yapp ngilizce blmn kapayarak Trk
e cmlelerin ngilizcelerini syleyiniz. Bunu her bir blm iin be kere tek
rarlaynz. Yanl yapyorsanz, yapmayncaya kadar tekrarlaynz.

-7 -

NGLZ ALFABES
Latin harfleriyle yazlan ngiliz alfabesi aada gsterilen 26 harften
meydana gelmitir:
harf

okunuu

harf

okunuu

harf

okunuu

A
B
C
D
E
F
G
H
I

[ey]
[hi:]
[si:]
[di:]
[i:J
tefi
[ci:]
[ey]
[ay]

J
K
L
M
N
0
P

[cey]
[key]
[el]
[em]
[en]

S
T
U
V
W
X
Y
Z

[es]
[ti:]
[yu:]
[vi:]
[dabtyu:]
[eks]
[way]
[zedl

Q
R

[ou]
[pi:l
[kiu]
[a:]

NGLZCENN OKUNUU
Harflerin okunuu, bu harfler ancak tek tek sylendii vakit yukarda
gsterildii ekildedir. Kelime iinde okunular deiiktir. Sessiz harflerin
kelime iindeki sesleri bir iki tanesi dnda Trkedekilerin ajandr. B, D, F,
H, K, L, M, N, P, R, S, T, V, Z harfleri kelime iinde Trkede verdikleri ses
leri verirler. C [s] ve [k] sesini, J [c] sesini verir. Trkede olmayan Q [k] se
sini, X fks] sesini verir. W, biraz sonra izah edilecei gibi fuv] sesine yakm
bir ses verir.
Sesli harflerin verdii sesler eitlidir. Bunlar kelimelere ve kelimenin
iindeki yerlerine gre deiir. rnein, A bazen [a], bazen [ey], bazen de da
ha baka ekillerde okunur. Telffuzda sesli harflerin okunularna dikkat
etmelidir. Zira sessiz harflerin byk ounluu Trkedekiler gibi okunur.
Deiiklik sesli harflerdedir.
ngilizce I harfi yoktur. Ancak harfi byk harf olarak yazld vakit
noktasz yazlr (I).

-8 -

ngilizcede baz harfler yan yana gelerek deiik bir ses verirler. Bun
larn balcalann veriyoruz.
ch
ph
sh

[], [k] seslerini verir,


[f]
sesini verir,
t]
sesini verir.

ngilizcede, Trkede olmayan baz sesler vardr. Bunlan Trk alfabe


sindeki seslerle gstermek mmkn olmad iin izah ederek retmek ve
bu sesleri anlatmak iin iaret veya semboller kullanmak gerekir.
Trk alfabesinde bulunmayan seslerden en nemlileri ngilizcede t ve
h harflerinin yan yana bulunduklar zaman verdikleri seslerdir. Biz dersle
rimizde bu seslerden birini kaln ve siyah [d] ile, dierini [t] ile gstereceiz.
Okunulardaki bu kaln fd] ve [t]nin Trk alfabesindeki d ve tden biraz
farkl olup aada izah edildii ekilde okunmas gerekeceini daima hatr
da tutmaldr. Bu arada hemen unu da ilave edelim ki (th) kilisinin ne za
man [t] ne zaman [d] okunacana dair kesin bir kural yoktur. inde (th) bu
lunan bir kelimeyi renirken bu kelimenin telffuzunda (th)nin nasl okun
duu da grlerek bellenmelidir.

t
Bu sesi elde etmek iin dilin ucu n dilere temas ettirildikten sonra
ekilirken ft] harfini telffuz etmelidir. Bu ekilde, [tj ile gsterdiimiz ses
elde edilmi olacaktr, ft] sesini u ekilde de tarif edebiliriz: [t], [s] ve [t] ses
leri arasnda ve daha ziyade [t] ye yakn bir sestir. Bu iki sesi ayn and
karacak olursanz [t] ile gsterilen sesi elde etmi olursunuz.
(thing=madde, eya) kelimesinin okunu ekli [ting] olarak gsteril
mektedir. Bunu ilk nce [sing] sonra [ting] eklinde okuyunuz. Daha sonra
bataki [t] ve [s] seslerini ayn anda kararak okuyunuz, [t] ve [s] seslerinin
birlemesinden [t] sesi elde edilecektir. Yalnz, bu okuyuta (t) ve (s) sesleri
kaynam olmal, yani kulaa ayn ayn [t] ve [s] sesleri gelmemelidir.

d
Bu sembol (th) kilisinin ikinci okunu eklini gstermektedir.
Bu sesi karmak iin dil st n dilere temas halinden ayrlrken fdj

-9 -

harfini telffuz etmelidir. Bunun da dier bir ekilde tarifini yapalm: [d],
[d] ve [z] sesleri arasnda ve daha ziyade [d] ye yakn bir sestir. Bu iki sesi
ayn anda karacak olursanz [d] ile gsterilen sesi elde etmi olacaksnz.
(this = bu) kelimesinin okunuunu yazalm: [dis]. Bunun nasl telffuz
edileceini de u yolu izleyerek bulalm: lk nce [disl sonra [zis] deyiniz.
Sonra da bataki [d] ve tz] seslerini ayn anda kararak okuyunuz, [d] ve [z]
seslerinin birlemesinden [d] sesi elde edilmi olacaktr.
o e :
ngilizce kelimelerin okunuu olarak keli parantez iinde verilen ke
limelerde kullanlan siyah ve kaln o e : harfleri Trk alfabesindeki o e
den biraz deiik okunmaldr.
[o], o ile a aras, daha ziyade oya yakn bir ses ile okunmaldr.
want, not kelimelerinin okunular olan [wont] ve [not] iindeki [o]
lar sylendii gibi [o] sesiyle okunur.
Baz kelimelerin, zellikle not kelimesinin [notj mu yoksa [nat] m
okunacana dair Trk renciler arasnda tereddt vardr. Derslerimizde
bu kelimelerin telffuzu [not] olarak gsterilmitir. Buradaki [o] sesi
imkanda izah edildii gibi o ile a aras, daha ok oya yakn bir sestir. Bu [o]
sesinin Trkedeki o sesinden biraz farkl okunacan belirtmi olmak iin
okunularda geen bu tip o sesleri kaim ve siyah To] ile gsterilmitir.
Kelime iinde eitli sesler veren a harfinin verdii seslerden biri ola
rak gsterilen [e], Trk alfabesindeki eden farkl olarak geni okunmaldr.
Bu [e] nin a ile e aras, daha ok eye yakn bir sesle okunmas gerekir, cat,
map kelimelerinin okunulan olan [ket], [mep] iindeki [e] 1er yukanda
akland gibi okunmaldr. Bu tip [e] 1er de dier elerden ayrt edilmesi
iin kaln ve siyah olarak yazlmtr.
Keli parantez iinde verilen okunularda greceiniz siyah [] harf
leri Trkedeki dan biraz farkldr. Bu [] sesini karmak iin, az Trke
deki sesini karmak iin yapldndan biraz daha fazla alarak [] deme
lidir. river, away kelimelerinin okunulan olan [riv], [wey] iindeki [] ses
leri sylendii ekilde okunmaldr.

-1 0 -

Trk rencileri arasnda, herhangi bir anlamnda olan a nn ou


kez yanl olarak Trk alfabesindeki e gibi okunduu grlmektedir. Oysa
bu a nn doru olarak okunuu yukarda anlattmz [] sesidir. Yine bu [j
sesi iin de, Trkedeki sesinden farkl olduunu belirtmek amacyla kaim
ve siyah [] kullanlmtr.
Okunularda [:l olarak verilen ses yukarda tarif edilen Ti] sesinin
uzunudur. Trkede nn biraz uzunca okunmasyla elde edilen ses yukar
da tarif edilen uzun [] ya pek yakn olduundan telffuzlarda uzatma iaret
li [:J yerine uzatma iaretli [:J kullanlmtr. Bu [:] de kaim ve siyah harf
le gsterilmitir.

Trkede olmayan w harfi her ne kadar vye yakn okunursa da biraz


farkldr. Bu sesi doru olarak karmak iin dudaklar [u] harfini okurken
yapld gibi yuvarlatlp bzlmken [vl harfi telffuz edilir, svari, yu
va kelimelerindeki vlerin okunuu buna bir rnek olarak verilebilir.

Okunularda bir sesli harfin sanda bulunan iki nokta [:] o sesin bi
raz uzunca okunacam gsterir. Bunun yerine Trkedeki uzatma iaretini
(A) kullanmaymzn sebebi bu iaretin sadece uzatma deil baz hallerde k
ve 1 gibi harfleri ince okutmak iin de kullanlmasdr.

OKUNULARDA YAN YANA K SESL HARF

Okunularda karlaacanz yan yana iki sesli harf okunurken ara


larnda belirsiz bir harfi varm gibi birinden dierine kesiksiz ve tatl bir
ekilde gemelidir. Mesela, w indow kelimesinin okunuu olan [windou] daki [ou] okunurken (o) sesinden (u) sesine kesiksiz ve tatl bir ekilde, adeta
aralarnda belirsiz bir varm gibi gemek gerekir.

2
.RENLECEK KELMELER
Aadaki kelimeler izleyeceiniz derste kullanlacak olan kelimeler
dir. Bunlan birinci dersimizde izah edildii ekilde belleyiniz. ngilizce keli
menin yannda keli parantez iinde verilen, bu kelimenin okunu eklidir.
Trke anlam da bunlarn karsmdadr.
a [1 ]
an li]
apple [epil]
book [buk]
chair Rei]
basket [ba:skit]
d oor [do:]
egg [eg]
exercise [eksisayz]
hat [het]
house [haus]
it [|t]

bir
bir
elma
kitap
sandalye
sepet
kap
yumurta
altrma
apka
ev
0
i

is [iz]
lesson [lesin]
one [wanj
orange [ori.nc]
pencil [pensil]
room [rum]
this [dis]
that [det]
tdble [teybil]
tw o [tu:]
w indow [windou]
Vwhat [vot]

...dr
ders
bir
portakal
kalem
oda
bu
u
masa
iki
pencere
ne

NGLZCE CMLE KURULUU


ngilizcede en basit bir cmle, bu anlamna gelen this kelimesi ile
-dr anlamna gelen is fiil eki, bir anlamna gelen a ve bir de isimden

-1 2 -

meydana gelir. Aadaki cmleleri inceleyiniz. ngilizce ve Trke cmleler


de kelime sralanndaki fark belirtmek iin bu cmlelerin ngilizcelerinde
byk harflerle yazlan kelimenin Trke cmledeki karl da byk harf
lerle yazlmtr.
THIS is a book.
[dis iz buk]
This IS a pencil.
[dis iz pensl]
This is A table.
[dis iz teybl]
This is a HAT.
[dis iz het]
This IS a basket.
[dis iz ba:skit]

BU bir kitaptr.
Bu bir kalemDR.
Bu BR masadr.
Bu bir APKAdr.
Bu bir sepetTR.

En basit bir ngilizce cmle ekli olan bu cmlelerde zerinde durul


mas gereken nemli noktalar unlardr:
ngilizce cmlede kelime sralam Trkedekinden farkldr. Her iki
dildeki cmlede ilk kelimeler ayn yeri igal ettii halde, ngilizce is ikinci
olarak yani zneden sonra gelmekte, oysa bunun Trke karl olan
...dr cmlenin sonunda ve isme bitiik olarak bulunmaktadr.
This IS a book.
This IS a pencil.

Bu bir kitapTIR.
Bu bir kalemDR.

Is her cmlede ayn kald halde Trke karl, bal bulunduu is


min ses yapma uyarak (-dir, -dr, -dur,-dr,-tir,-tr,-tur,-tr) gibi deiik e
killer almaktadr. (kitapTIR, kalemDR, sepetTR)
Trke karlnn bir olduunu grdmz a, bir adet anlamn
daki bir den farkldr. Trkede Sokaktan bir adam geti. dendii zaman
nasl buradaki bir adam adamn bir tane olduunu gstermeyip herhangi
bir adam, adamn biri anlamn tayorsa ngilizcedeki a da bu anlamda
bir, herhangi bir dir.
a book
[i buk]
a pencil
[ pensl]

bir kitap
bir kalem

-1 3 -

SesJharfle, yani (a, e, i, o, u) harfleriyle balayan kelimelerin nn


de a kelimesi an ekline girer.
an
[n
an
[n

orange
orinc]
apple
epl]

bir portakal
bir elma

arnn okunuunun [], ann [m] olduunu bir kere daha hatrlatrz.
Ancak burada siyah [] ile gsterilen sesler Trkedeki gibi deil birinci der
simizde akland ekilde sylenmelidir.
This is a table.
[dis iz teybl]

Bu bir masadr.

This is a book.
[dis iz buk]

Bu bir kitaptr.

That is a chair,
[det iz e]

u bir sandalyedir.

That is an orange.
[det iz m orinc]

u bir portakaldr.

That is a house,
[det iz haus]

u bir evdir.

This is a hat.
[dis iz het]

Bu bir apkadr.

-1 4 -

Trkede, nasl yakn eylere iaret ederken bu, daha uzak eylere
iaret ederken u denirse, ngilizcede de bu nun karl olan this yakn
eyleri, u nun karl olan that uzak eyleri iaret ederken kullanlr.

WHAT IS THIS?
[wot is dis]
ngilizcede en basit bir soru cmlesi yukarda grlen What is this?
cmlesidir. Trke karlklar what= ne, is= dir, this= bu olan bu cmlenin
Trkesi udur: Bu nedir?
Bu soru cmlesine verilecek cevap ngilizcede iki trl olabilir. Bun
lardan biri, sorudaki this kelimesini cevapta da kullanarak This is a book,
eklinde cevap vermek, dieri, soruda this olmasna ramen cevapta oanlamna gelen it kullanarak It is a book, eklinde cevap vermek. Bu ikinci
ekil tercih edilen ekildir.

What is this?
[wot iz dis]
Bu nedir?

It is a basket.
[it iz ba:skit]
O bir sepettir.

What is this?
[wot iz dis]
Bu nedir?

It is an apple.
[it iz n epl]
O bir elmadr.

What is that?
[wot iz det]
u nedir?

It is a house.
[it iz haus]
O bir evdir.

What is this?
[wot iz dis]
Bu nedir?

It is a window.
[it iz windou]
O bir penceredir.

-1 5 -

It is a pencil.
[it iz i pensil]
O bir kalemdir.

What is that?
[wot iz det]
u nedir?

What is this?
[wot iz dis]
Bu nedir?

It is an egg.
[it iz m eg]
O bir yumurtadr.

It is a book.
[it iz i buk]
O bir kitaptr.

What is that?
[wot iz det]
u nedir?

lk, dersimizde sylendii gibi ngilizcede i harfi byk harf olarak ya


zld vakit nokta konulmaz.

Its [itsj
ngilizce is kelimesi genel olarak kendisinden nce gelen kelimeye ek
lenerek bir ksaltma yaplr. Bu, zellikle konuma dilinde byledir. It ile is
kelimesinin birletirilerek ksaltlmas its eklinde olur. Bunun okunuu
[its] dir.
What is this?
Lwot iz dis]

Its a house.
[its i haus]

What is this?
[wot iz dis]

Its a room .
[its i rum]

What is that?
[wot iz det]

Its an orange.
[its in orinc]

What is that?
[wot iz det]

Its a door.
[its i do:]

What is this?
[wot iz dis]

Its a w indow .
[its i windou]

-1 6 -

whats [wots]
Yukanda it ile isin birletirilmesiyle bir ksaltma yapldn grdk.
Ayn ekilde what ile is de birletirilerek bir ksaltma yaplr. Bu ekil de,
dierinde olduu gibi, konuma dilinde kullanlr.
Whats this?
[wots dis]

Its a hat.
[its i het.]

Whats this?
[wots dis]

Its a lesson.
[its i lesm.]

Whats that?
[wots det]

Its an apple.
[its m epil.]

thaVs Idets]
Is kelimesi it ve what ile olduu gibi that ile de birleerek bir ksaltma
yaplabilir. Bu ekil de, dierinde olduu gibi, konuma dilinde tercih edilir.
Thats an apple.
[dets n epil]
Thats a window.
[dets windou]
Thats a basket.
[dets ba:skit]
Thats a table.
[dets teybl]
Bu konuda unu da ekleyelim: Ksaltlm ekillerle ksaltlmamlar
arasnda anlam bakmndan bir fark yoktur. Ksaltlm olanlar sadece ko
numada yaplan ksaltmay gstermektedir.

ALITIRMALAR

Aadaki sorulara, resimlere bakarak cevap veriniz.


rnek:
What is this?

Its

I
Cevap: Its a chair.
1- Whats this?

5 - Whats that?

l^ ll

Its

-1 8 -

II
Bo braklan yerleri doldurunuz.
book. 3 - ................is this? 4 - That i s
w in
1- W h a t.t his? 2 - It i s
dow. 5 - Its
orange. 6 - .............. that? 7 - ................ a pencil. 8 - What
is
? 9 - ................ a house. 10- ..'.... i s
chair.

m
Bu cmlelerin okunularn yazmz.
1- Thats an egg. 2 - What is this? 3 - Its a table. 4 - Whats that? 5 - This
is a door. 6 - Its a book. 7 - What is it? 8 - This is a basket. 9 - That is
an orange. 10- It is a hat.
IV
Bu cmleleri Trkeye eviriniz.
1- This is an apple. 2 - Whats that? 3 - It is a lesson. 4Thats an egg.
5 - Its a chair. 6 - This is an orange. 7 - What is this? 8 - Its a basket.
9 - This is a house. 10- That is a book.
V
Bu cmleleri ngilizceye eviriniz.
1Bu bir kitaptr. 2 - u bir elmadr. 3Bu nedir? 4O bir penceredir. 5Bu
bir sepettir. 6 - u nedir? 7 - O bir kapdr. 8 - u bir portakaldr. 9 - O bir ka
lemdir. 10- O nedir?
VI
Bu kelimelerin nne a veya an koyunuz.
1lesson 2 room 3 apple 4 egg 5 ...... hat 7 chair 8 orange 9 table 1 0 -

pencil 6
w indow

HIZLI
NGLZCE

-----------------------------------

Birinci Basamak
3

kinci dersimizde ngilizcedeki en basit Olumlu veoru cmlelerini gr


dk. Bunlar ematik olarak tekrarlamak iin aada kalplar veriyoruz. Bu
cmle kalplarn gzden geirmekle cmle iinde hangi tip kelimelerin nere
de olduunu, yani ngilizce cmlelerde kelime sralanlarm ematik olarak
renmi olacaz.
lk olarak ikinci derste grdmz en basit olumlu cmle kalbn ve
relim:
this, that
veya it

is

This
This
That
That

is
is
is
is

It
That
This
It

is
is
is
is

a veya an
a
a
a
an
a
an
an
a

isim
book.
table.
window.
orange.
pencil.
apple.
eggdoor.

Bu kalptaki cmlelerde en bata this, that veya it gibi bir znenin,


ondan sonra is fiil ekinin, bunun ardndan a veya ann, en sonda da ismin
yer aldn gryoruz.

-2 0 -

Ikinci olarak soru cmlesini bir kalp erevesi iinde gzden geirelim:
What

is

this, that veya it

What
What
What

is
8
is

this?
that?
it?

Bu tip cmlelerde de ilk olarak what soru kelimesinin yer aldm,


bundan sonra is fiil ekinin geldiini, sonda da this, that veya it kelimeleri
nin bulunduunu gryoruz.

OLUMSUZ CMLE

kinci dersimizde grdmz iki basit cmle kuruluunu ematik ola


rak tekrar gzden geirdikten sonra imdi ngilizcede olumsuz cmlenin na
sl kurulacan grelim:
ngilizcede olumsuzluk, cmleye, isden sonra deil anlamna gelen
not [not] kelimesinin ilave edilmesiyle yaplr.
Aada olumlu cmleleri ve 83011 cmlelerin olumsuz ekillerini gr
yoruz.
This is a book.
[dis iz 1 buk]
Bu bir kitaptr.

This is not a book.


[dis iz not 1 buk]
Bu bir kitap deildir.

This is a basket.
[dis iz 1 ba:skit]
Bu bir sepettir.

This is not a basket.


[dis iz not 1 ba:skit]
Bu bir sepet deildir.

This is a chair.
[dis iz 1 e]
Bu bir sandalyedir.

This is n ot a chair.
[dis iz not 1 e]
Bu bir sandalye deildir.

-2 1 -

This is a house.
[dis iz haus]
Bu bir evdir.

This is not a house.


[dis iz not haus]
Bu bir ev deildir.

That is a table.
[det iz teybl]
u bir masadr.

That is not a table.


[det iz not teybl]
u bir masa deildir.

This is an apple.
[dis iz m epl]
Bu bir elmadr.

This is not an apple.


[dis iz not n epl]
Bu bir elma deildir.

That is a pencil.
[det iz pensl]
u bir kalemdir.

That is not a pencil.


[det iz not pensl]
u bir kalem deildir.

It is a w indow
[it iz windou]
0 bir penceredir.

It is not a w indow .
[it iz not windou]
0 bir pencere deildir.

SORU CMLES
kinci dersimizde what ile yapdm soru cmleleri grdk. imdi
renmi olduumuz olumlu cmlelerin nasl soru haline sokulacam grelim:
Olumlu bir cmleyi soru haline sokmak iin yaplacak ey, cmlede bu
lunan ve ...dr anlamna gelen is kelimesini cmlenin bana getirmektir.
(Bu arada unu da tekrar hatrlatalm: ngilizcede i harfi byk harf olarak
yazlnca noktasz yazlr.)
This is a basket.
[dis iz ba:skit]
Bu bir sepettir.

Is this a basket?
[iz dis ba:skit]
Bu bir sepet midir?

-2 0 -

kinci olarak soru cmlesini bir kalp erevesi iinde gzden geirelim:
What

is

this, that veya it

What
What
What

is
is
is

this?
that?
it?

Bu tip cmlelerde de ilk olarak what soru kelimesinin yer aldn,


bundan sonra is fiil ekinin geldiini, sonda da this, that veya it kelimeleri
nin bulunduunu gryoruz.

OLUMSUZ CMLE

kinci dersimizde grdmz iki basit cmle kuruluunu ematik ola


rak tekrar gzden geirdikten sonra imdi ngilizcede olumsuz cmlenin na
sl kurulacan grelim:
ngilizcede olumsuzluk, cmleye, isden sonra deil anlamna gelen
not [not] kelimesinin ilave edilmesiyle yaplr.
Aada olumlu cmleleri ve ayn cmlelerin olumsuz ekillerini gr
yoruz.
This is a book.
[dis iz buk]
Bu bir kitaptr.

This is not a book.


Tdis iz not buk]
Bu bir kitap deildir.

This is a basket,
[dis iz ba:skit]
Bu bir sepettir.

This is not a basket.


[dis iz not barskit]
Bu bir sepet deildir.

This is a chair.
[dis iz ej
Bu bir sandalyedir.

This is not a chair.


[dis iz not e]
Bu bir sandalye deildir.

-2 1 -

This is a house.
[dis iz hausj
Bu bir evdir.

This is not a house.


[dis iz not haus]
Bu bir ev deildir.

That is a table.
[det iz teybl]
u bir masadr.

That is not a table.


[det iz not teybl]
u bir masa deildir.

This is an apple.
[dis iz n epl]
Bu bir elmadr.

This is not an apple.


[dis iz not n epl]
Bu bir elma deildir.

That is a pencil.
[det iz pensl]
u bir kalemdir.

That is not a pencil.


[det iz not pensl]
u bir kalem deildir.

It is a w indow
[it iz windou]
0 bir penceredir.

It is n ot a window.
[it iz not windou]
0 bir pencere deildir.

SORU CMLES
kinci dersimizde what ile yaplm soru cmleleri grdk. imdi
renmi olduumuz olumlu cmlelerin nasl soru haline sokulacam grelim:
Olumlu bir cmleyi soru haline sokmak iin yaplacak ey, cmlede bu
lunan ve ...dr anlamna gelen is kelimesini cmlenin bana getirmektir.
(Bu arada unu da tekrar hatrlatalm: ngilizcede i harfi byk harf olarak
yazlnca noktasz yazlr.)
This is a basket.
[dis iz ba:skit]
Bu bir sepettir.

Is this a basket?
[iz dis ba:skit]
Bu bir sepet midir?

-2 2 -

This is a hat.
[dis iz het]
Bu bir apkadr.

Is this a hat?
[iz dis het]
Bu bir apka mdr?

This is a room .
[dis iz ram]
Bu bir odadr.

Is this a room ?
[iz dis rum]
Bu bir oda mdr?

That is an orange,
[det iz m orinc]
u bir portakaldr.

Is that an orange?
[iz det m orinc]
u bir portakal mdr?

That is a door,
[det iz do:]
u bir kapdr.

Is that a door?
[iz det do:]
u bir kap mdr?

It is a lesson.
[it iz lesm]
O bir derstir.

Is it a lesson?
[iz it lesn]
O bir ders midir?

This is an exercise.
[dis iz m ekssayz]
Bu bir altrmadr.

Is this an exercise?
[iz dis n ekssayz]
Bu bir altrma mdr?

kinci dersimizde, what ile balayan soru cmleleri ve bunlara verilen


cevaplan grdk. imdi yukanda rendiimiz sora cmlelerine verilecek
cevaplar nasl olacaktr bunlan inceleyelim. lk olarak olumlu cevaplan g
relim.
Kolayca tahmin edilecei gibi bu sorulara verilecek cevap sora cmle
sinin olumlu ekli olacaktr. Aynca cevabn banda evet anlamnda yes
kelimesi yer alacaktr.
Is this a book ?
[iz dis buk]
Bu bir kitap mdr?

Yes, this is a book.


[yes dis iz buk]
Evet, bu bir kitaptr.

Is this a table?
[iz dis teybl]
Bu bir masa mdr?

Yes, this is a table.


[yes dis iz teybl]
Evet, bu bir masadr.

-2 3 -

18 that an apple?
[iz det n epl]
u bir elma mdr?

Yes, that is an apple.


[yes det iz m epl]
Evet, u bir elmadr.

Is it a pencil?
[iz it pensl]
O bir kalem midir?

Yes, it is a pencil.
[yes it iz pensl]
Evet, o bir kalemdir.

What kelimesi ile sorulan sorulara verilen cevaplarda (soruda this ve


ya that olduu halde) it kullanldm grmtk.
What is this?
What is that?

It is a chair.
It is a lesson.

Ayn durum is ile balayan sorulara verilecek cevaplarda da vardr.


Ayrca bu cevaplarda cmle de tam olarak sylenmez.
Is this a chair?
[iz dis i e]
Bu bir sandalye midir?

Yes, it is.
[yes, it iz]
Evet, o dur.

rnekte olduu gibi cevapta this yerine it kullanlm ve ayrca a


chair kelimesi kaldrlmtr. Bu Yes, it is. = Evet, o dur. cevab, Evet, o
bir sandalyedir. cmlesinin yerini tutmaktadr. Bu ksa ekil daima dierine
tercih edilir.
Is this a house?
[iz dis haus]
Bu bir ev midir?

Yes, it is.
[yes it iz]
Evet, o dur.

Is this a w indow ?
[iz dis windou]
Bu bir pencere midir?

Yes, it is.
[yes it iz]
Evet, o dur.

Is that an orange?
[iz det m orinc]
u bir portakal mdr?

Yes, it is.
[yes it iz]
Evet, o dur.

Is that a room ?
[iz det rum]
u bir ev midir?

Yes, it is.
[yes it iz]
Evet, o dur.

-2 4 -

Is it an egg?
[iz it in eg]
O bir yumurta mdr?

Yes, it is.
[yes it iz]
Evet, o dur.

Is ile balayan soru cmlelerine verilecek olumlu cevaplardan sonra


imdi de olumsuz cevaplan tetkik edelim. Bu cevapta yes yerim tavr
anlamna gelen no [nou] kullanlr. Aynca isden sonra n ot getirilir. Olumlu
cevap konusunda karlatmz gibi olumsuz cevapta da, soruda this veya
that de olsa cevapta it kullanlr ve soruda bulunan isim tekrarlanmaz.
Is this a pencil?
[iz dis pensl]
Bu bir kalem midir?

No, it is not.
[nou it iz not]
Hayr, deildir.

Is that a chair?
[iz det e]
u bir sandalye midir?

No, it is not.
[nou it iz not]
Hayr, deildir.

Is ile not kelimeleri de birletirilerek bir ksaltma


[izmt].I.
Is this a w indow ?
[iz dis windou]
Bu bir pencere midir?

No, it isnt.
[nou it iznt]
Hayr, deildir.

Is this an apple?
[iz dis m epl]
Bu bir elma mdr?

No, it isnt.
[nou it izmt]
Hayr, deildir.

Is that a hat?
[iz det het]
u bir apka mdr?

No, it isnt.
[nou it izmt]
Hayr, deildir.

Is this an egg?
[iz dis m eg]
Bu bir yumurta mdr?

No, it isnt.
[nou it izmt]
Hayr, deildir.

Is it a basket?
[iz it ba:skit]
O bir sepet midir?

No, it isnt.
[nou it izmt]
Hayr, deildir.

-2 5 -

ngilizcede, zellikle gnlk konumalarda ksaltlm ekiller ve ksa


cevaplar daima tercih edilir. Bu bakmdan,
It is a book.
What is this?
This is not an egg.
Yes, this is a chair.
No, it is not a pencil.

yerine

Its a book.
Whats this?
This isnt an egg.
Yes, it is.
No, it isnt.

kullanmak yerinde olur. Bu cmlelerin ilk nde is fiil ekinin dier kelime
lerle birlemesiyle yaplan ksaltmalar, son iki cmlede de, is ile balayan
soni Gmlelerine verilmi olumlu ve olumsuz cevaplarn tercih edilen ekil
leri grlmektedir.

Somlar ve cevaplar
Aada soru cmleleri ile bunlara verilen cevaplan gryorsunuz.
Bunlan birka defa tekrarlaynz.
Its a basket.
Yes, it is.
Yes, it is.
No, it isnt.
Yes, it is.
No, it isnt.
No, it isnt.
No, it isnt.
Yes, it is.
Yes, it is.
Its a lesson.
No, it isnt.
Its a room.

Whats this?
Is this an egg?
Is that a hat?
Is this a door?
Is that an apple?
Is it a lesson?
Is this a chair?
Is that an orange?
Is this an exercise?
Is it a house?
Whats that?
Is that a basket?
Whats this?

OR
Is ile balayan soru cmlelerine ksa cevaplar vermenin daha uygun
olduunu syledik. Fakat bir soru cmlesinde yoksa anlamna gelen or

26

varsa bu takdirde cevap ksa olamaz. nk aadaki rneklerden de


anlalaca gibi byle bir soruda iki eyden hangisinin doru olduu sorul
maktadr. Bu bakmdan cevabn tam bir cmle olmas ve banda yes veya
no bulunmamas gerekir.
Is this a d oor o r a w indow ?
[iz dis i do: o: windou]
Bu bir kap mdr yoksa
bir pencere midir?

Its a window.
[its windou]
O bir penceredir.

Is that an apple o r an orange?


[iz det m epl o: m orinc]
u bir elma mdr yoksa
bir portakal mdr?

Its an apple.
[its m epl]
O bir elmadr.

Is this a hat or a basket?


[iz dis het o: barskit]
Bu bir apka mdr yoksa
bir sepet midir?

Its a basket.
[its barskit]
O bir sepettir.

Is it a chair o r a table?
[iz it e o: teybl]
O bir sandalye midir yoksa
bir masa mdr?

Its a table.
[its teybl]
O bir masadr.

Is that a d oor o r a house?


[iz det i do: o: haus]
u bir kap mdr yoksa
bir ev midir?

Its a door.
[its i do:]
O bir kapdr,

HIZLI
NGLZCE

Ders
4

li

Birinci Basamak

R E N L E C E K K E L M E L E R

and [end]
are [a:]
boat [bout]
boy [boy]
cat [ket]
d og [dog]
fou r [fo:]
girl [g:l]
horse [ho:s]
no [nou]
not [not]
or [o:]

ve
...drlar
kayk
ocuk (erkek)
kedi
kpek
drt
kz
at
hayr
deil
yoksa

sch ool [sku:l]


ship [ip]
student [stiu:dint]
teacher [tir^i]
these [di:z]
they [dey]
those [douz]
three [tri:]
train [treyn]
tree [tri:]
yes [yes]

okul
gemi
renci
retmen
bynlar
onlar
unlar

tren
aa
evet

OUL YAPM A
Trkede isimleri oul yapmak iin sonlarna 1er, 1ar eklenir.
kitap
sandalye

kitaplar
sandalyeler

ngilizce isimleri oul yapmak iin genel olarak sonlarna s eklenir. Bu


s Trkedeki 1er, 1ar eklerinin yerini tutar, [z] olarak okunur, ancak kelime
nin son harfi yannda [z] sesi kanlamyorsa bu takdirde [s] sesiyle okunur.

-2 8 -

dogs [dogz]
kpekler

a dog [ dog]
bir kpek

these those they


Bu kelime renmi olduunuz this, that ve it kelimelerinin oul
ekilleridir.
this [dis]
that [det]
it il

bu
u
n

these [di:z]
those [douz]
they [dey]

bunlar
unlar
onlar

are |ft:] kelimesi de is fiil ekinin oul eklidir. Bir cmlede isim tekil
haldeyse i kullanlr, oul haldeyse isin oulu olan are kullanlr. Is ke
limesinin anlam ...dr olduuna gre bunun oulu olan arem anlam
...drlar dr.
imdiye kadar cmlelerde kitap, kap, ev gibi tekil halde grd
mz isimler oul yapldklar zaman cmlelerin nasl bir ekil alacam g
relim:
This is a book.

Bu bir kitaptr.

cmlesindeki isim (book) oul yaplrsa, yani bu cmle Bunlar kitaplardr


lar. ekline sokulursa ilk nce this = bu kelimesinin yerine oulu olan
these = bunlar getirilir, book = kitap kelimesinin oulu yukarda
rendiimiz gibi books = kitaplar dr.

-2 9 -

bir anlamna gelen a, oul bir ismin nnde doal olarak buluna
maz. (Zira bir kitaplar, bir masalar denemez.)
Daha nce de sylendii gibi oul bir ismin nnde is yerine are kul
lanlr. u halde bunlar uygularsak oul cmlemizi yle kurabiliriz.
These' are books.
fdi:z a: buks]

Bunlar kitaplardr.-'

Bu cmlenin Trkesinde orjj< kelimesinin karl olan ...drlar


Trke gramere uygun olduu halde kulaa ho gelmemektedir. Hatta ismin
oul-eki 1er, 1ar bile fazla gzkmektedir. Bu cmlenin Trkede kullan
lan ekli Bunlar kitaptr. eklindedir. Burada kitabn oul oluunu bun
lar kelimesi gstermektedir. Biz derslerimizde These are books. gibi oul
bir cmlenin evirisini Bunlar kitaptr eklinde vereceiz. Siz bu cmlede
ki kitaptr n aslnda oul ve kitaplardrlar eklinde olmas gerekecei
ni dnmeli ve ngilizcesinde kitap m oul (books), fiil ekinin de isin o
ulu (are) olacam bilmelisiniz.
Aadaki cmleleri inceleyiniz.
This is a basket.
[dis iz barskit]
Bu bir sepettir.

These are baskets.


[di:z a: barskits]
Bunlar sepettir.

This is a train.
[dis iz treyn]
Bu bir trendir.

-3 0 -

That is a boy.
[det iz boy]
u bir ocuktur.

Those are boys.


[douz a: boys]
unlar ouktur.

It is a cat.
Tit iz i ket]
O bir kedidir.

They are cats,


[dey a: kets]
Onlar kedidir.

What are these? (those, they)


What ile yaplm soru cmlelerini biliyoruz. Bunlardaki this, that, it
yerine oullan konulursa aada greceimiz oul halinde sorular meyda
na gelir.
What is this?
[wot iz dis]
Bu nedir?

It is a boat.
[it iz bout]
O bir kayktr.

What are these?


[wot a: di.z]
Bunlar nedir?

They are boats.


[dey a: bouts]
Onlar kayktr.

What are those?


[wot a: douz]
unlar nedir?

They are horses.


Tdey a: horsiz]
Onlar attr.

-3 1 -

meklerde de grld gibi soruda these, those, they kelimelerin


den hangisi olursa olsun cevapta they kullanlmaktadr. Hatrlayacanz gi
bi ayn durum tekil, yani this, that, it bulunan sorulara verilen cevaplarda
da vard. Bunlarda da cevap cmlelerinde daima it kullanlmaktayd. It ke
limesinin oulu they olduundan oul cmlemizde they bulunmaktadr.

Are these (those, they)

Is ile balayan soru cmlelerini biliyoruz. Bunlar da oul hale soku


lacak olursa is yerine are, this yerine these, that yerine those, it yerine
they konulur. Cevapta yine daima they kullanlr ve sorudaki isim tekrar
lanmaz.
Is this a book ?
[iz diz i buk]
Bu bir kitap mdr?

Yes, it is.
[yes it iz]
Evet, o dur.

Are these books?


[a: di:z buks]
Bunlar kitap mdr?

Yes, they are.


[yes dey a:]
Evet, onlardir.

Are those chairs?


[a: douz ez]
unlar sandalye midir?

Yes, they are.


[yes dey a:]
Evet, onlardir.

Are they eggs?


[a: dey egz]
Onlar yumurta mdr?

Yes, they are.


[yes dey a:]
Evet, onlardir.

Are these baskets?


[a: di:z ba:skits]
Bunlar sepet midir?

No, they arent.


[nou dey a:nt]
Hayr, deildir.

Son cmlede arent kelimesini gryoruz. Bu, are ve not kelimeleri


nin birletirilerek ksaltlm eklidir.

-3 2 -

Are those hats?


[a: douz hets]
unlar apka mdr?

No, they arent.


[nou dey a:nt]
Hayr, deildir.

Are they w indow s?


[a: dey windouz]
unlar pencere midir?

No, they arent.


[nou dey a:nt]
Hayr, deildir.

Are these chairs?


[a: di:z ez]
Bunlar sandalye midir?

No, they arent,


[nou dey a:nt]
Hayr, deildir.

CMLE KALIPLARI

nc derste grdmz cmleleri ematik olarak tekrarlamanz


iin kalplar halinde veriyoruz.

olumsuz cmle

this, that veya it

is

not

a veya an

isim

This
This
That
It
That

is
is
is
is
is

not
not
not
not
not

a
an
a
a
an

door.
egghouse.
ship.
orange.

Yukardaki kalpta u noktaya iaret edelim: ngilizcede zellikle gn


lk konumada yukardaki cmleler, is not kelimeleri isnt eklinde ksal
tlm olarak sylenir. Yukardaki cmlelerde ayr olarak veriimiz cmle ya
psn daha ak olarak grmeniz iindir.

-3 3 -

soru cmlesi
Is

this, that veya it

Is
Is
Is
Is

this
this
that
it

a veya an

isim

a
a
an
a

tree?
hat?
apple?
cat?

or cmlesi
is this, that veya it
Is
Is
Is
Is

this
that
this
it

a veya an
a
an
a
a

isim

or

book
apple
house
train

or
or
or

a veya an isim
a
a
a
a

or

pencil?
basket?
school?
ship?

ALITIRMALAR
I
Bo braklan yerleri doldurunuz.
1- W h a t
these ? 2 this a book? 3 - T h e y
baskets. 4 - That
is
a chair. 5 - W h a t
that? 6 these boats? 7 - Is it a table
a chair? 8 - Yes, those
pencils. 9 they arent. 1 0 - ...... .
they are. 11- Is it a d og o r
chair? 12are those? 13- It isnt
orange. 14 - T h o s e
teachers. 15- Y e s ,
is.
II
Bu cmleleri, a - Trkeye eviriniz

b - oul yapnz.

1- What is. this? 2 - Is this a room ? 3 - That i an orange. 4 - It is a w in


dow. 5 - What is it? 6 - This is a pencil and that is a book. 7 - It isnt a
tree. 8 - Is that a boat? 9 - That isnt a train. 10- This is not a school.

-3 4 -

111

Bu cmleleri, a - Trkeye eviriniz, b - Tekil yapnz.


1- These are houses. 2 - Are they dogs? 3 - What are they? 4 - Those
arent windows. 5 - These arent students. 6 - What are these? 7 These are dogs and those are cats. 8 - Are they boys? 9 - They arent
exercises. 10 - Are those boats or ships?
IV
ngilizceye eviriniz.
1 - Bu bir okuldur. 2 - Bunlar kapdr. 3 - unlar apkadr. 4 - Onlar por
takal deildir. 5 - Bunlar nedir? 6 - Bunlar sepet midir? 7 - Evet, onlardr.
8 - Hayr, o deildir. 9 - Bu bir kap mdr, yoksa bir pencere midir? 10 Onlar aa mdr? 11 - Hayr, onlar deildir. 12 - unlar kalem midir?

nceki altrmalarn yaplm ekli


I
1 - Its a door. 2 - Its a basket. 3 - Its an egg. 4 - Its a pencil. 5 - It's
a hat. 6 - Its a book.
II
1 - i s 2 - a 3 - what 4 - a 5 - an 6 - what, is 7 - this (that, it), is 8 this (that, it) 9 - this (that, it), is 10 - this (that, it), a
III
1 [dets in eg] 2 - [wot iz dis] 3 - [its i teybil] 4 - [ wots det] 5 - [dis iz
do:] 6 - [its i buk] 7 - [wot iz it] 8 - [dis iz barskit] 9 - [det iz in orinc]
10- [it iz i het]
V
1 - Bu bir elmadr. 2 - u nedir? 3 - 0 bir derstir. 4 - u bir yumurtadr.
5 - O bir sandalyedir. 6 - Bu bir portakaldr. 7 - Bu nedir? 8 - O bir sepet
tir. 9 - Bu bir evdir. 10 - u bir kitaptr.
V
1 - This is a book. 2 - That is an apple. 3 - What is this? 4 - It is a
window. 5 - This is a basket. 6 - What is that? 7 - It is a door. 8 That is an orange. 9 - It is a pencil. 10 - Whats it?
VI
l - a 2 - a 3 - an 4 - an 5 - a 6 - a 7 - a 8 - an 9 - a 10 - a

HIZLI
NGLZCE

Ders
5

Birinci Basamak
5

Drdnc derste grdmz cmle yaplarn ematik olarak tekrar


lamanz iin kalplar halinde veriyoruz.

oul cmle
these, those
veya they

are

oul halde
isim

These
Those
These
They

are
are
are
are

horses.
girls.
w indows.
students.

olumsuz oul cmle


these, those
veya they

are

not

oul halde
isim

These
Those
These
They

are
are
are
are

not
not
not
not

boats.
students.
doors.
apples.

-3 6 -

what ile oul soru cmlesi


what

are

these, those
veya they

What
What
What

are
are
are

those?
these?
they?

oul soru cmlesi


are
Are
Are
Are
Are

these, those
veya they
these
they
they
those

oul halde
isim
teachers?
boats?
boy8?
trees?

THE
kinci dersimizde isimlerin nnde bulunan ve herhangi bir anlam
na gelen a kelimesinin kullanl eklini grdk ve ilk harfi sesli olan isimle
rin nnde an ekline girdiini rendik.
a b ook
a basket

an egg
an apple

Bu derste reneceimiz the kelimesi de a gibi, isimlerin nnde kul


lanlr ve nnde bulunduu ismin belirli ve malum olduunu gsterir, an
cak, amn bir anlamna gelmesi ve Trkeye bu eklide tercme edilmesi
ne karlk thenn Trke karl yoktur, tercme edilmez. nnde bulun
duu ismin bir paras gibidir. Grevi bu ismin belirli, bilinen olduunu gs
termektir.

-3 7 -

a b ook
an apple

bir kitap
bir elma

the book
the apple

kitap
elma

rneklerinde a b ook bir kitap, herhangi bir kitap anlamndadr. The book
dendiindeyse burada sz konusu olan kitap, herhangi bir kitap deil, gerek
sz syleyen, gerekse dinleyen tarafndan bilinen belli bir kitap demektir.
Sesli harfle, yani (a, e, i, o, u) ile balayan isimler nnde ], sessiz
harflerle balayan isimler nnde [d] olarak okunan the ilerdeki dersleri
mizde zaman zaman tekrar ele alnarak daha geni bilgiler verilecektir. Bu
arada the ve ann kullanl hakknda Trkler iin ok nemli olan bir nok
taya iaret edelim:
ngilizcede tekil ve saylabilen isimler nnde (Saylabilen ve
saylamayan isimler hakknda sekizinci dersimizde bilgi verilecektir.) mutla
ka a veya the bulunur. ngilizce renen Trklerin yaptklar nemli hata
lardan biri de ou kez isimlerin nne ne a, ne de the koymalardr. Bu
hataya dmemeniz iin kural hatrdan karmamanz ve her tekil ismin
nne, eer belirli deilse a, aksi takdirde the koymay unutmamanz
nemle hatrlatrz.
oul isimlerde durum deiiktir. oullarn nnde a olamayacan
nceki derslerimizde rendik. Bunlar iin kural udur: Sz edilen ey belir
liyse bunlann nnde the kullanlr, deilse ya hibir ey bulunmaz, yahut
da ileride greceimiz baz kelimeler yer alr.
These are books.

Bunlar kitaptr.

Bu cmledeki kitaplar kelimesi belirli olmayan, herhangi kitaplardr.


The books are here.

Kitaplar buradadr,

cmlesindeki kitaplar ise bilinen, belirli kitaplardr.


a b ook
the book
This is a book.
The book is here.
The teacher is here.
The apple is not here.
The ship is there.
This is the door.
That is the ceiling.
The students are there.

bir kitap
kitap
Bu bir kitaptr.
Kitap buradadr.
retmen buradadr.
Elma burada deildir.
Gemi oradadr.
Bu kapdr.
u tavandr.
renciler oradadr.

-3 8 -

where
nceki derslerimizde what ile yaplan soru cmlelerini grdk. Ayn
tip bir cmlede what yerine where [we] nerede kelimesini kullanarak de
iik bir soru cmlesi elde edebiliriz.
What is this?
Where is this?

Bu nedir?
Bu nerededir?

What are these?


Where are these?

Bunlar nedir?
Bunlar nerededir?

Where is the book?


The book is here.
It is here.

Kitap nerededir?
Kitap buradadr.
O buradadr.

Where is the chair?


The chair is there.
It is there.

Sandalye nerededir?
Sandalye oradadr.
O oradadr.

Where are the baskets?


The baskets are here.
They are here.

Sepetler nerededir?
Sepetler buradadr.
Onlar buradadr.

Where are the boys?


The boys are there.
They are there.

ocuklar nerededir?
ocuklar oradadr.
Onlar oradadr.

rneklerde grld gibi bu sorulara da, ismi tekrarlamak suretiyle


cevap verilebildii gibi tekil isim iin (eer tekil isim bir insan deilse) it, o
ul isim iin they kullanmak suretiyle de cevap verilebilmektedir.
Where ile is kelimeleri de birletirilerek bir ksaltma yaplabilir. Bu
ekil de dier ksaltmalarda olduu gibi konuma dilinde daima tercih edilir,
(wheres [weizl)
Wheres the egg?
Wheres the train?
Wheres the horse?

Its here.
Its there.
Its here.

-3 9 -

IN

on

under

ngilizcede ntak ad verilen ve cmle yapsnda nemli rolleri olan


kk kelimeler vardr. Cmledeki belirli kelimelerin birbiriyle balantsn
salayan bu kelimelerden en nemli tanesini bu dersimizde reneceiz.
Bu kelime, in, on, under ntaklandr.

IN
In [in] iinde anlamnda bir ntakdr. Cmle iindeki yerini aa
daki lmeklerde inceleyiniz.
in
in
in
in
in
in

the room
the b o o k '
the basket
this house
that ship

iinde
odann iinde
kitabn iinde
sepetin iinde
bu evin iinde
u geminin iinde

Trkede genellikle iinde kelimesi yerine ismin sonuna de, da eki


ilave edilerek iinde kelimesi kaldrlr. Zira sepetin iinde yerine sepet
te, odann iinde yerine odada, kitabm iinde yerine kitapta demek
le aym anlam ifade edilmi olur.
in the room
The girl is in the room .
The egg is in the basket.
The eggs are in the basket.
The teacher is in the house.
The boys are in the boat.
The lessons are in the book.

odann iinde = odada


Kz odadadr.
Yumurta sepettedir.
Yumurtalar sepettedir.
retmen evdedir.
ocuklar kayktadr.
Dersler kitaptadr.

Bir cmledeki is veya are cmlenin bana getirilirse bu cmlenin S0


ru haline geleceini biliyoruz.
Is the d og in the room ?
Is the apple in the hat?
Are the eggs in the basket?
Are the girls in the house?

Kpek odada mdr?


Elma apkada mdr?
Yumurtalar sepette midir?
Kzlar evde midir?

40

Is the cat in
the room ?

Yes, the cat is in the


room , veya
Yes, it is.

Are the apples


in the basket?

Yes, the apples are in


the basket, veya
Yes, it is.

Is the pencil
in the hat?

No, the pencil is not in


the hat. veya
No, it isnt.
-

ON
On Ion] stnde anlamndadr,
on
on
on
on
on
on

the table
the book
that chair
this hat
the tree

The
The
The
The
The

egg is on the table.


cat is on the chair.
cats are on the chair.
apples are on the tree.
pencil is on the book.

Is the dog on the


chair?

stnde
masann stnde
kitabn stnde
u sandalyenin stnde
bu apkann stnde
aacm stnde
Yumurta masanm stndedir.
Kedi sandalyenin stndedir.
Kediler sandalyenin stndedir.
Elmalar aacm stndedir.
Kalem kitabn stndedir.

Yes, the dog is on the


chair, veya
Yes, it is.

-4 1 -

Are the boys on


the horse?

Yes, the boys are on


the horse, veya
Yes, they are.

Are the apples on


the book?

No, the apples are not on


the book, veya
No, they arent.

UNDER
Under [and] altnda anlamndadr.
under
under the table
under the hat
under that book
under the chair
under this basket

altnda
masann altnda
apkann altnda
u kitabn altnda
sandalyenin altnda
bu sepetin altnda

The cat is under the chair.


The basket is under the table.
The dogs are under this tree.
The pencil is under that book.
The eggs are under the basket.

Kedi sandalyenin altndadr.


Sepet masann altndadr.
Kpekler bu aacn altndadr.
Kalem u kitabn altndadr.
Yumurtalar sepetin altndadr.

Is the dog under


the table?

Yes, the dog is under the


table. veya
Yes, it is.

Is the basket under


tree?

No, the basket is not


under the tree, veya
No, it isnt.

&

^ 12-

Yes, the hats are under


the chair, veya
Yes, they are.

Are the hatsunder


the chair?

Sorular ve cevaplar
What is this'
Is this a tabfe?
Is this a char?
Where is thctable?

It is a table.
Yes, it is.
No, it isnt.
It is in the room.

Where is theapple?

It is on the book.

Where is thehat?

It is under the chair.

Where are tie boats?

They are under the tree.

Where are tie dogs?

Where are tie girls?

They are on the table.

They are in the train.

HIZLI
NGLZCE

Ders
6

Birinci Basamak

6
RENLECEK KELMELER
any [eni]
hi
bag [beg]
anta
bed [bed]
yatak
ceilin g [siding] tavan
ocuk
child [?ayld]
children [ildrm]ocuklar
five [fayv]
be
flow er [flawi]
iek
garden [ga:din] bahe
burada
here Ihii]
in [in]
iinde
anahtar
key [ki:]
man [men]
adam

there is

men [men]
on [on]
picture Tpik]
radio [reydiyou]
six [siks]
som e [sam]
the [di]
there [de]
under [and]
wall [wo:l]
w here [we]
woman [wumin]
wom en [wimin]

adamlar
stnde
resim
radyo
alt
birka
belirtici kelime
orada
altnda
duvar
nerede
kadn
kadnlar

there are

Geen dersimizde orada anlamna geldiini grdmz there keli


mesi is ve are ile beraber kullanlnca vardr, mevcuttur anlamn verir.
Mevcut olduu bildirilen ey bir adetse there ile is kullanlr.
there i s
there is a b o o k
on the table
There is a book on the table.

var
bir kitap var
masann stnde
Masann stnde bir kitap var.

There is a hat on the chair.


There is an apple in the bag.
There is a pictu re on the wall.
There
There
There
There

is
is
is
is

a
a
a
a

Sandalyenin snde bir apka var.


antann iinde bir elma var.
Duvarn stnde (duvarda) bir
resim var.
Odada bir retmen var.
Resmin altnda bir radyo var.
Resimde bir kadn var.
Bahede bir ocuk var.

teacher in the room.


radio under the picture.
w om an in the picture.
b oy in the garden.

Birden fazla eyin mevcut olduunu bildirmek iin there ile are kul
lanlr.
there a r e ......
There are tw o books on the table.
There are tw o boats in the picture.
There are six oranges in the basket.
There are five dogs under the bed.
There are fou r keys on the radio.
There are three pictures on the wall.
There are six girls in the garden.

var (vardrlar)
Masann stnde iki kitap var.
Resimde iki kayk var.
Sepette alt portakal var.
Yatan altnda be kpek var.
Radyonun stnde drt anahtar var.
Duvarda resim var.
Bahede alt kz var.

There is a tree
in the garden.

^
^

Bahede bir aa
var.

There are tw o trees


in the garden.

some

Bahede iki aa
var.

any

Yukarda, iinde there are bulunan cmlelerdeki oul isimler nn


de iki, , be, gibi saylar olduunu gryoruz. Bu isimler belli sayda ol
mayp birka diyebileceimiz belirsiz miktarda olsayd bu taktirde birka,
baz mn ngilizce karl olan some kelimesini kullanrdk, (som e [sam]
birka)

-4 5 -

some books
some pencils
some flow ers
There
There
There
There
There
There

is a flow er on the table.


are three flowers on the table.
are some flowers on the table.
are some books in the bag.
are som e pictures on the wall.
are some dogs in the garden.

birka kitap
birka kalem
birka iek
Masann stnde bir iek var.
Masann stnde iek var.
Masann stnde birka iek var.
antada birka kitap var.
Duvarda birka resim var.
Bahede birka kpek var.

Trkede, Masann stnde birka kitap var. cmlesini olumsuz ek


le sokarken Masann stnde birka kitap yok. yerine Masamn stnde
hi kitap yok. demek daha ok kullanlan bir ekildir. ngilizcede de, yuka
rda grdmz tipteki bir cmle olumsuz ekle sokulurken some yerine
(any [eni] hi) kullanlr.
There
There
There
There
There

are some books on the table.


arent any books on the table.
arent any flowers in the garden.
arent any keys under the radio.
arent any students in the train.

Masamn stnde birka kitap var.


Masamn stnde hi kitap yok.
Bahede hi iek yok.
Radyonun altnda hi anahtar yok.
Trende hi renci yok.

Olumsuz cmlede olduu gibi soru cmlelerinde de some iin durum


ayndr. Yine, Trkede nasl Masamn stnde birka kitap var m? yerine
Masann stnde hi kitap var m? demek daha yaygn bir ekilse
ngilizcede de olumlu cmlede birka kelimesinin karl olan some kul
lanld halde ayn cmle soru olunca som e yerine Trkedeki hi
karl olarak any kullanlr.
Yalnz unu hatrlatalm ki Trkede hi kelimesinin deiik anlam
lar vardr; any sadece burada grdmz cmlelerdeki hi kelimesinin
karldr.
There are som e books on the table.
Are there any books on the table?
Are there any trees in the garden?
Are there any cats under the tree?
Are there any oranges in the basket?

Masann stnde birka kitap var.


Masamn stnde hi kitap var m?
Bahede hi aa var m?
Aacn altnda hi kedi var m?
Sepette hi portakal var m?

-4 6 -

OULDA STSNALAR
simleri oul yapmak iin sonlarna s ilave edildiini biliyoruz. Fakat
ngilizcede sayca ok az olan baz isimler vardr ki bunlarn oulu s ilavesiy
le yaplmaz, kelimede deiiklik olur. Bunlardan birka tanesini veriyoruz.
man [men]
woman [wumm]
child [ayld]

adam
kadn
ocuk

a w om an

men [men]
w om en [wimin]
children [ildnn]

adamlar
kadnlar
ocuklar

three wom en

Burada oul eki snin okunuu ile ilgili bir kural daha vereceiz. Bir
kelimenin son harf veya harf grubunun verdii ses [c, , s, z] seslerinden biri
ise isme oul iin ilave edilen s [iz] olarak okunur.
orange [orinc]
horse [ho:s]
exercise [ekssayz]
house [haus]

oranges [orinciz]
horses [horsiz]
exercises [ekssayziz]
houses [hauziz]

-4 7 -

CMLE KALIPLARI
Beinci derste rendiklerinizi ematik olarak tekrarlamanz iin
kalplar halinde veriyoruz.

where ile soru cmlesi

Where

is veya
are

the

tekil veya
oul isim

Where
Where
Where
Where
Where

is
are
is
are
is

the
the
the
the
the

books?
books?
chair?
girls?
orange?

'

iinde ntak bulunan olumlu cmle

the

tekil veya
oul isim

is veya
are

in, on,
under

the

tekil veya
oul isim

The
The
The
The
The
The
The

pencil
chair
dog
students
eggs
girls
cat

is
is
is
are
are
are
is

on
under
in
in
on
in
under

the
the
the
the
the
the
the

book.
tree.
house.
train.
tables.
room.
chair.

-4 8 -

iinde ntak bulunan olumsuz cmle

the

tekil veya
oul isim

is veya
are

not

in, on,
under

the

tekil veya
oul isim

The
The
The
The
The

egg
hats
boy
girls
books

is
are
is
are
are

not
not
not
not
not

in
under
in
in
on

the
the
the
the
the

basket.
chair.
room .
house.
table.

iinde ntak bulunan soru cmlesi

is veya
are

the

tekil veya
oul isim

in, on,
under

the

tekil veya
oul isim

Is
Is
Are
Are
Are

the
the
the
the
the

key
cat
pictures
children
apples

on
under
on
in
in

the
the
the
the
the

radio?
bed?
wall?
garden?
baskets?

ALITIRMALAR
I
Bo braklan yerleri doldurunuz.
1 - There
a. book on the radio. 2 - There
three boys in the
garden. 3 - W here
the bed? 4 - The students a r e
the room.
5 - There are some apples i n
basket. 6 - Are there
keys on
the radio? 7 - There are six women under
tree. 8 - There are not
children in the house. 9 - These ....... not flowers. 10 - Are.......
any pictures o n
wall? 11 - T h is
the ceiling. 12 - W here......

-4 9 -

the keys? 13 there any cats on the bed? 14 there an apple


in the bag? 15 - ........are some flowers on the table. 16 pencil is
here. 17 - These
not boats. 18 are those?
II
Bu cmleleri, a Trkeye eviriniz, b oul yapmz.
(inde iki isim olan cmlelerde sadece ilk ismi oul yapnz)
1 - The book is on the table. 2 - The dog is under the bed. 3 - The man
is not in the room. 4 - The apple is not on the book. 5 - The boy is
here. 6 - Is the basket under the tree? 7 - Is the dog in the house? 8 There is a picture on the wall. 9 - There is a woman in the garden.
10 - Is there a key under the radio? 11 - There is an orange here. 12
- There is a flower on the bag. 13 - This is not a key. 14 - That is an
egg. 15 - Is this a radio? 16 - Where is the girl? 17 - What is that? 18
- Where is the chair?
III
Bu cmleleri, a - Trkeye eviriniz, b - Olumsuz yapmz.
c - Soru yapnz.
1 - This is a picture. 2 - The orange is in the basket. 3 - There are
some boys in the garden. 4 - There are some cats under the tree. 5 There are two hats on the table. 6 - These are exercises.
IV
ngilizceye eviriniz.
1 - Bu bir elmadr. 2 - u bir kitap deildir. 3 - Kalem nerededir? 4 apka burada deildir. 5 - Yumurta masann stndedir. 6 - Kediler
odadadr. 7 - Masann stnde bir kitap vardr. 8 - Masamn stnde birka
kitap vardr. 9 - Radyonun stnde hi iek yoktur. 10 - antada hi kalem
var m? 11 - Bahede hi at var m? 12 - Odada hi renci yok. 13 Masamn stnde birka portakal var. 14 - Odada iki retmen var. 15 Anahtarlar antann iinde midir?

-5 0 -

nceki altrmalarn yaplm ekli


I
I - are 2 - is 3 - are 4 - not 5 - is 6 - are 7 - o r 8 - are 9 - no 10 - yes
II - a 12 - what 13 - an 14 - are 15 - it
II
1 - Bu nedir? 2 - Bu bir oda mdr? 3 - u bir portakaldr. 4 - O bir
penceredir. 5 - 0 nedir? 6 - Bu bir kalemdir ve u bir kitaptr. 7 - O bir aa
deildir. 8 - u bir ka}nk mdr? 9 - u bir tren deildir. 10 - Bu bir okul
deildir.
1 - What are these? 2 - Are these room s? 3 - Those are oranges. 4 They are windows. 5 - What are they? 6 - These are pencils and those
are books. 7 - They arent trees. 8 - Are those boats? 9 - Those arent
trains. 10 - These are not schools.
III
1 - Bunlar evdir. 2 - Onlar kpek midir? 3 - Onlar nedir? 4 - unlar
pencere deildir. 5 - Bunlar renci deildir. 6 - Bunlar nedir? 7 - Bunlar
kpektir ve unlar kedidir. 8 - Onlar ocuk mudur? 9 - Onlar altrma
deildir. 10 - unlar kayk mdr yoksa gemi midir?

1 - This is a house. 2 - Is it a dog? 3 - What is it? 4 - That


isnt aw in
dow. 5 - This isnt a student. 6 - What is this? 7 - This is a dog and
that is a cat. 8 - Is this a boy? 9 - It isnt an exercise. 10 - Is that a
boat o r a ship?
IV
1 - This is a school. 2 - These are doors. 3 - Those are hats. 4 - They
are not oranges. 5 - What are these? 6 - Are these baskets? 7 - Yes,
they are. 8 - No, it isnt. 9 - Is this a door or a window? 10 - Are they
trees? 11 - No, they arent. 12 - Are those pencils?

HIZLI
NGLZCE

Ders

Birinci Basam ak
7
SIFATLAR
Bir eyin zelliini bildiren kelimeye sfat denir, byk, kk, mavi,
iyi, temiz, uzun kelimeleri birer sfattr. Byk masa, kk kitap, mavi ka
p, temiz kedi, uzun kalem tamlamalarnda ilk kelimeler masa, kitap, kap,
kedi, kalem in zelliini bildirmekte, onlann niteliini aklamaktadr.
ngilizcede sfatlar ok kere, Trkede olduu gibi, niteledikleri ismin
nnde bulunurlar.
Bu dersteki cmlelerde karlacanz sfatlar okunularyla veriyoruz.
small [smo:l]
b ig fbig]
good [gud]
bad [bed]

kk
byk
iyi
fena

a book
a small book
a small d oor
the book
the small book
the big chair
This is a pencil.
This is a long pencil.
The lon g p encil is here.
The bad egg is in the basket.
There are some bad eggs in
the basket.

clean [kli:n]
dirty [d:ti]
short [o:t]
long [longj

temiz
kirli
ksa
uzun

bir kitap
bir kk kitap = kk bir kitap
kk bir kap
kitap
kk kitap
byk sandalye
Bu bir kalemdir.
Bu uzun bir kalemdir.
Uzun kalem buradadr.
Fena yumurta sepettedir.
Sepette birka fena yumurta var.

-5 2 -

Those are short flowers.


unlar ksa iektir.
Onlar byk kapdr.
They are b ig doors.
Onlar iyi ocuktur.
They are g ood boys.
There are som e b ig hats on the Uzun masalarn stnde birka
byk apka var.
long tables.
Sfatlar, yine Trkede olduu gibi, baz durumlarda cmle sonunda
da yer alabilirler.
This is a bad apple.
This apple is bad.
Those are clean oranges.
Those oranges are clean.
That is a good radio.
That radio is good.

Bu fena bir elmadr.


Bu elma fenadr.
unlar temiz portakaldr.
u portakallar temizdir.
u iyi bir radyodur.
u radyo iyidir.

smin ilk harfi sesli olduu takdirde ann an ekline girdiini biliyo
ruz. Yukardaki rneklerde de grdmz gibi bir ismin nne sfat koyu
lunca a ile isim ayrlmaktadr. Bu durumda a, nnde bulunduu sfatn ilk
harfinin sesli veya sessiz oluuna gre a veya an ekline girer.
an egg
a bad egg

what colour
ngilizcede bir eyin rengi aadaki rneklerde greceiniz gibi soru
lur. lk nce bu dersteki cmlelerde karlaacamz renklerin ngilizceleri
ni renelim.
colou r [kall renk
blue [blu:]
mavi
red [red]
krmz
black Tblek] siyah

yellow [yelou]
green [grirnj
white [waytj
brow n [braun]

What
What
What
What
What

Ne renk?
Bu ne renktir?
Kitap ne renktir?
Kitaplar ne renktir?
Bu kitaplar ne renktir?

colour?
colou r is this?
colou r is the book?
colou r are the books?
colou r are these books?

sari
yeil
beyaz
kahverengi

-5 3 -

What colou r is the chair?


It is black.

Sandalye ne renktir?
(O) siyahtr.

What colou r is the apple?


It is red.

Elma ne renktir?
Krmzdr.

What colou r are the flow ers?


They are yellow .

iekler ne renktir?
Onlar sardr.

What colou r are those pictures? u resimler ne renktir?


They are green.
Onlar yeildir.
What colou r is that?
It is blue.

u ne renktir?
Mavidir.

NEAR
Near da in, on, under gibi bir ntakdr. Cmle iindeki yeri ve kul
lanl onlar gibidir. Anlam: near [nil] yannda, yaknnda
near
near
near
near
near
near

yanmda, yakimnda
the book
the d oor
the w indow
the basket
the ceiling

The pencil is near the book.


There is a p en cil near the book.
The small key is near the bag.
There are fou r cats near the tree.
Are there any beds near here?
There are som e flow ers near the
big table.
The yellow bag is not near the
radio.

kitabn yannda
kapnn yannda
pencerenin yannda
sepetin yanmda
tavann yannda
Kalem kitabn yanndadr.
Kitabn yannda bir kalem var.
Kk anahtar antann
yanndadr.
Aacn yannda drt kedi var.
Buraya yakn hi yatak var m?
Byk masann yanmda birka
iek var.
San anta radyonun yanmda
deildir.

-5 4 -

how many
Saylabilen isimlerin ka tane olduunu sormak iin ka, ka tane
anlamnda olan how many [hau meni] kullanlr.
how many
how many p e n c ils
how many a p p le s

ka, ka tane
ka kalem ......
ka elm a......

Saylabilir isimlerin ka tane olduunu renmek iin sorduumuz bu


soru da Trkedekine yakn bir ekilde kullanlr. Yani Trkede de olduu
gibi Ka tane kalem var? diye sorduumuz zaman kalem ismi ka tane
den hemen sonra gelir, (how many pencils)
Miktan renilmek istenen isim birden fazla olabileceine gre soru
daki ismin oul halde olmas arttr. Esasen ka tane sz de oul bir an
lam tamaktadr.
What ve w here soru kelimeleri ile balayan sorularda bu kelimeler
den hemen sonra is veya are yer almaktayd. H ow many ile balayan soru
cmlesinde durum biraz deiiktir. Bu cmlelerde how m any sorusundan
sonra ka adet olduu sorulmakta olan isim yer alr; bundan sonra da are
there gelir.
H ow m any pencils are t h e r e ......?

.......ka kalem var?

There arem var, are therein var m anlamna geldiini biliyo


ruz. Yukardaki cmlede are there = var m anlamnda olduu halde Trkeye var olarak tercme edilmektedir: Ka kalem var? Bu sizi artmasn.
Kural olarak, ngilizcede soru kelimesi ile balayan sorularda bu kelimeden
sonraki ksm da soru halindedir. (Yani, imdiye kadar rendiklerimize g
re, is, are batadr.) Trkede ise durum deiiktir. Cmleyi soru yapan sa
dece soru kelimesidir. Dier ksm olumlu haldedir. Ka kalem var?
how many p e n c ils
how m any pencils are t h e r e
how m any keys are t h e r e
how many beds are t h e r e
how many children are t h e r e
How many pencils are there on
the bag?
How many girls are there in the
room ?

ka kalem ......
ka kalem var
ka anahtar var
ka yatak var
ka ocuk var
antann stnde ka kalem var?
Odada ka kz var?

-5 5 -

How many pictures are there on


the wall?

Duvarda ka resim var?

How many oranges are there


in the basket?

Sepette ka portakal var?

How many cats are there under


the bed?

Yatan altnda ka kedi var?

How many bags are there near


the radio?

Radyonun yamnda ka anta var?

How many horses are there near


the tree?

Aacn yannda ka at var?

How many bags are


there on the table?
Masann stnde
ka anta var?

There are three


bags on the tabie.
Masann stnde
anta var.

How many dogs are


there near the tree?
Aacn yannda ka
kpek var?

There are tw o dogs


near the tree.
Aacn yannda
iki kpek var.

How many pictures are


there on the wall?
Duvarda ka resim var?

There is one picture


on the wall.
Duvarda bir (adet) resim
var.

How many flow ers are


there near the radio?
Radyonun yannda
ka iek var?

There are four flow ers


near the radio.
Radyonun yannda drt
iek var.

-5 6 -

Are there any books


on the table?
Masann stnde hi
kitap var m?

Yes, there are some


books on the table.
Evet, masann stnde
birka kitap var.

Are there any flow ers


near the bed?
Yatan yannda
hi iek var m?

No, there arent any


flow ers near the bed.
Hayr, yatan yannda hi
iek yok.

H ow many girls are


there in the room ?
Odada ka kz var?

There is one girl in the


room .
Odada bir (tane) kz var.

CMLE KALIPLARI
Altnc derste grdmz cmlelerin kalplarm gzden geirelim,

there is cmlesi

there

is

tekil isim

in, on,
under, the
near

There
There'
There
There
There

is
is
is
is
is

a
an
a
a
an

cat
apple
girl
bag
egg

on
under
in
near
in

the
the
the
the
the

isim
bed.
chair.
garden.
book.
basket.

-5 7 -

there is ile yaplan cmleleri soru yapmak iin is baa alnr, olumsuz
yapmak iin de isden sonra bir not ilave edilir.
Is there a cat on the bed?
There is not a cat on the bed.

olumlu there are cmlesi

there

are

bir sayi
veya some

oul isim

in, on,
under,
near

the

tekil veya
oul isim

There
There
There
There
There
There

are
are
are
are
are
are

tw o
some
five
some
some
six

apples
flow ers
books
children
eggs
pencils

near
on
under
in
on
near

the
the
the
the
the
the

basket.
radio.
tables.
garden. N
table.
bag.

soru halinde there are cmlesi

are

there

bir say
veya any

in, on,
oul isim under,
near

the

tekil veya
oul isim

Are
Are
Are
Are
Are
Are

there
there
there
there
there
there

any
three
two
any
any
five

keys
men
pencils
cats
oranges
women

in
under
near
on
in
in

the
the
the
the
the
the

basket?
tree?
books?
bed?
bag?
ship?

-5 8 -

olumsuz there are cmlesi

bir say
oul
there are not veya any isim

in, on,
under, the
near

tekil veya
oul isim

There
There
There
There
There
There

under
near
in
on
in
on

books.
house.
bag.
table.
room .
wall.

are
are
are
are
are
are

not
not
not
not
not
not

any
two
fou r
any
any
seven

pencils
trees
books
keys
wom en
pictures

the
the
the
the
the
the

HIZLI
NGLZCE
Birinci Basamak
8

RENLECEK KELMELER
bad [bed]
big [big]
black [blek]
blue [blur]
brow n [braun]
car [ka:]
clean [kli:n]

fena
byk
siyah
mavi
kahverengi
otomobil
temiz

high [hay]
hill [hil]
how many
[hau meni]
lake [leyk]
lon g [long]
milk [milk]

yksek
tepe
ka tane
gl
uzun
st

-6 0 -

near [nil]
cloud [klaud]
colou r [kali]
cow [kau]
dirty [do:ti]
duck [dak]
eight [eyt]
field [fi:ld]
flour [flaui]
good [gud]
green [gri:nl

yakn (yannda)
bulut
renk
inek
kirli
rdek
sekiz
tarla
un
iyi
yeil

red [red]
road [roud]
salt [so:lt]
seven [sevin]
short [o:t]
sky [skay]
small [smo:l]
w ater [wo:ti]
w hite [wayt]
yellow [yelou]

krmz
yol
tuz
yedi
ksa
gk
kk
su
beyaz
san

A PICTURE
This is a picture. There is a small hill in the picture. There is a
house on the hill. There are some high trees near the house. There
are som e cow s and horses under the trees. The horses are big; they
are not small. There is a field near the house. There are some ducks
and a d og in the field. The d og is black. There is a road near the field.
There is a car on the road. There are tw o m en on the road. They are
near the car. There are some flow ers near the road. They are red, yel
low and white.
The sky is blue. There are n ot any clouds in the sky. There is a
small lake near the trees. There are tw o boats on the lake. They are
small boats.

BR RESM
Bu bir resimdir. Resimde kk bir tepe var. Tepenin stnde bir ev
var. Evin yannda birka yksek aa var. Aalarn altnda birka inek ve
at var. Atlar byktr; kk deildir. Evin yannda bir tarla var. Tarlada
birka rdek Ve bir kpek var. Kpek siyahtr. Tarlann yamnda bir yol var.
Yolda bir otomobil var. Yolda iki adam var. Onlar otomobilin yanndadr. Yo
lun yannda birka iek var. Onlar krmz, san ve beyazdr.
Gk mavidir. Gkte bir bulut yok. Aalann yannda kk bir gl var.
Glde iki kayk var. Onlar kk kayklardr.

-6 1 -

the
Okuduunuz paradaki the kelimesinin kullanlna dikkatinizi ek
mek istiyoruz.
Grdnz gibi ilk cmlede a picture dendii halde kincide ayn
picture nne the konulmutur. Ayn durum dier cmlelerde de grlmek
tedir; ilk cmlede ismin nnde a, an, som e yer almakta, ayn isim ikinci
cmlede tekrarlandnda nne the konulmaktadr.
Bildiiniz gibi the bir ismin belirli ve bilinen bir ey olduunu gste
rir. The ile sylenen bir isim herhangi bir isim deil, belirli ve hem sz
syleyen hem de dinleyen tarafndan bilinen bir eydir.
Burada ilk cmlede sylenen isim, bahsedilip hakknda bilgi verilmi
olduu iin, belirli ve bilinen bir isim olmutur. Bu sebepten ikinci defa tek
rarlandnda, artk bilinen bir isim olduu iin, nne the almtr.
This is a picture.
There is a small hill in the picture.
There is a field near the house.
There are some ducks and a dog
in the field.

Bu bir resimdir.
Resimde kk bir tepe var.
Evin yannda bir tarla var.
Tarlada birka rdek ve bir
kpek var.

SAYILAMAYAN SMLER
ngilizcede, saylmas mmkn olan isimlere saylabilen isimler de
nir. Bunlarn nne the, a, an, some, any getirilebilecei gibi, adet, be
adet gibi say kelimeleri de konulabilir ve dolaysyla oul yaplabilirler.
a book
three books
seven chairs
eight dogs

bir kitap
kitap
yedi sandalye
sekiz kpek

Baz isimler de saylamayacak cinsten eylerdir. Bunlara da saylamayan isimler denir. Bu isimler genel olarak, sv veya toz halinde olan ey
lerdir. rnein,

-6 2 -

w ater
milk
flour
salt

su
st
un
tuz

birer saylamayan isimdir. Saylamadklan iin de nlerine a, an veya say


gsteren bir kelime konulamaz ve oul yaplamaz. (Geri Trkede bir su,
tuz denir, fakat dikkat edilirse bu bir su, bir bardak su veya bir i
e su anlamnda, tuz da paket tuz anlamndadr. Aslnda bu ifade
lerdeki saylan ey bardak, ie veya pakettir.)
Aadaki rnek cmlelerde de grlecei gibi saylamayan isimlerin
nnde a, an veya adet gsteren bir kelime bulunmamaktadr. Ancak biraz,
bir miktar, bir para, birka anlamnda olan som e say belirtmedii iin saylamayan isimlerin nnde kullanlabilmektedir. Some, saylamayanlar
nnde bir miktar, biraz, bir para anlamnda, saylabilenler nnde ise
birka tane anlamna gelir.
This is a book.
This is water.
There are six chairs in the room .
There is some salt here.
It isnt flour,
a table
the table
some water
some milk
There is some m ilk on the table.

Bu bir kitaptr.
Bu sudur.
Odada alt sandalye var.
Burada biraz tuz var.
O un deildir,
bir masa
masa
biraz su
biraz st
Masann stnde biraz st var.

Sorular ve cevaplan
What colou r is the bag?
anta ne renktir?

Where is the small


house?
Kk ev nerededir?

It is white.
Beyazdr.

It is near the tree.


Aacn yanndadr.

-6 3 -

Is the car green?


Otomobil yeil midir?

No, it isnt. It is black.


Hayr, deildir. Siyahtr.

Is the pencil short


o r lo n g ?
Kalem ksa mdr
yoksa uzun mudur?

It is short.
Ksadr.

Where are the children?


ocuklar nerededir?

They are in the garden.


Onlar bahededir.

What colou r are the


books?
Kitaplar ne renktir?

They are black.


Onlar siyahtr.

Where is the black cat?


Kara kedi nerededir?

It is under the bed.


Yatan altndadr.

Are there any eggs


in the basket?
Sepette hi yumurta
var m?

Yes, there are some eggs


in the basket.
Evet, sepette birka
yumurta var.

-6 4 -

how many ile cmle kalb


How many

oul isim

are

there

dier tamamlayc
kelimeler

How
How
How
How
How

pencils
horses
girls
oranges
cow s

are
are
are
are
are

there
there
there
there
there

on the table?
under the trees?
here?
in the basket?
near the road?

many
many
many
many
many

saylabilen ve saylamayan isimlerle cmle kalb


this that
veya it
This
This
That
That
It

is
is
is
is
is
is

a, an veya
bo

saylabilen veya
saylamayan isim

book.
milk.
salt.
egg.
water.

an
-

ALITIRMALAR
I
Bo braklan yerleri doldurunuz.
1 - H ow many w o m e n
there in the room ? 2 - There ...... a picture
on
wall. 3 - What c o lo u r
the sky? 4 - T h e s e
bad eggs.
5 - Is the lake blue ...... green? 6 - This is ...Si. cow . 7 - This ......
water. 8 - That i s
yellow flow er. 9 - H o w
horses
there
in the field? 10 - T h e r e
som e flour i n
bag. 11 - The c a t s ......
under the bed. 12 - What c o lo u r
salt? 13 - The green car ...... on
the road. 14 milk white or yellow ? 15 - These h o u s e s
big.

-6 5 -

II
a - Parantez iinde verilen sfatlar (ayet cmlede iki isim varsa,
cmledeki ilk isim iin kullanlacan kabul ederek) uygun yerlere koyu
nuz. b - Sfatlar konulmu cmleleri Trkeye eviriniz.
I -The^dog is in the garden (black). 2 - The cow is near the tree (yel
low). 3 - Where is th e'k ey (small)? 4 - There is a'p en cil in the bag
(red). 5 - H ow many 'ducks are there on the lake (green)? 6 - There
are some children in the garden (small). 7 - This is a'hill (high). 8 These a re'flow ers (blue). 9 - Is this a 'b o y (good)? 10 - Are they
1clouds (white)? 11 - The "duck is there (dirty). 12 - The house is on
the h ill (big). 13 - There are som e'pencils on the table (long). 14 - Is
that'flour (white)? 15 - Where are the 'dogs (big)?
III
Bu sorulara, parantez iindeki kelimeleri kullanarak cevap veriniz.
1 - What is this? (chair) 2 - What is that? (radio) 3 - Where is the key?
(under the radio) 4 - Where are the cars? (on the road) 5 - How many
girls are there in the garden? (five) 6 - Is this an apple or an orange?
(orange) 7 - Are those books or bags? (bags) 8 - Is the cat under the
chair? (yes) 9 - Are the boys in the room ? (no) 10 - How many black
cats are there in the garden? (some) 11 - Where is the picture? (here)
12 - Are the children near the lake? (yes) 13 - What colou r is the
flower? (yellow ) 14 - Is this a good apple? (no) 15 - What are those?
(beds)
IV
ngilizceye eviriniz.
1 - Bu bir kitap mdr? 2 - Bu krmz bir kitap mdr? 3 - Ksa kalem
nerededir? 4 - u yeil bir rdektir. 5 - Onlar temiz elma deildir. 6 Tavan ne renktir? 7 - Kalem kitabn yanndadr. 8 - Otomobil aacn
yannda mdr? 9 - Tarlada birka rdek var. 10 Masann stnde ka
iek var? 11 - Burada ka renci var? 12 - Kk ev gln yanndadr.
13 Bu bir kitap mdr yoksa bir radyo mudur? 14 - Bu temiz bir por
takaldr. 15 - Bu portakal temizdir.
nceki altrm alarn y a p lm ekli
1 - is 2 - are 3 - is 4 - in 5 - the 6 - any (veya bir say) 7 - the 8 - any
(veya bir say) 9 - are 10 - there, the 11 - is 12 - are 13 - are 14 - is
15 - there 16 - the 17 - are 18 - what (where)

-6 6 -

II
I - Kitap masann stndedir. 2 - Kpek yatan altndadr. 3 - Adam
odada deildir. 4 - Elma kitabn stnde deildir. 5 - ocuk buradadr. 6 Sepet aacn altnda mdr? 7 - Kpek evde midir? 8 - Duvarda bir resim
var. 9 - Bahede bir kadn var. 10 - Radyonun altnda bir anahtar var m?
II - Burada bir portakal var. 12 - antann stnde bir iek var. 13 - Bu
bir anahtar deildir. 14 - u bir yumurtadr. 15 - Bu bir radyo mudur?
16 - Kz nerededir? 17 - u nedir? 18 - Sandalye nerededir?
1 - The book s are on the table. 2 - The dogs are under the bed. 3 The men are not in the room . 4 - The apples are not on the book. 5 The boys are here. 6 - Are the baskets under the tree? 7 - Are the
dogs in the house? 8 - There are pictures on the wall. 9 - There are
wom en in the garden. 10 - Are there keys under the radio? 11 There are oranges here. 12 - There are flow ers on the bag. 13 These are not keys. 14 - Those are eggs. 15 - Are these radios? 16 Where are the girls? 17 - What are those? 18 - Where are the chairs?
III
1 - Bu bir resimdir. 2 - Portakal sepetin iindedir. 3 - Bahede birka ocuk
var. 4 - Aacn altnda birka kedi var. 5 - Masann stnde iki apka var.
6 - Bunlar altrmadr.
1 - This is n ot a picture. 2 - The orange is not in the basket. 3 There are n ot any boys in the garden. 4 - There are not any cats
under the tree. 5 - There are not tw o hats on the table. 6 - These are
not exercises.
1 - Is this a p ictu re? 2 - Is the orange in the basket? 3 - Are there
any boys in the garden? 4 - Are there any cats under the tree? 5 Are there tw o hats on the table? 6 - Are these exercises?
IV
1 - This is an apple. 2 - That is not a book . 3 - Where is the pencil?
4 - The hat is not here. 5 - The egg is on the table. 6 - The cats are
in the room . 7 - There is a book on the table. 8 - There are some
books on the table. 9 - There are not any flow ers on the radio. 10 Are there any pencils in the bag? 11 - Are there any horses in the
garden? 12 - There are not any students in the room . 13 - There are
some oranges on the table. 14 - There are tw o teachers in the room .
15 - Are the keys in the bag?

HIZLI
NGLZCE
Birinci Basamak
9

AHIS ZAMRLER
ahs gsteren ben, sen, o, biz, siz, onlar kelimelerine ahs zamirleri
denir. ngilizcedeki ahs zamirlerini okunulan ve Trke karlklaryla
veriyoruz.
I
you
he
she
it
we
you
they

lay]
[yu:]
[hi:]
[i:]
[itilwi:]
[yu:]
[dey]

ben
sen
o (erkekler iin)
o (kz ve kadnlar iin)
o (canszlar ve hayvanlar iin)
biz
.siz
onlar

Yukarda grdmz bu ahs zamirlerinde iki nokta dikkati ek


mektedir:
1 - ngilizcedeki he, she, it kelimelerinin Trke karl tektir, o.
Trkede, kendisinden bahsedilen ey veya ahs iin o kelimesi kullanlr.
o kelimesinin gsterdii, bir kadn veya bir erkek yahut da cinsiyetsiz bir
varlk olabilir. Hangisini gsterirse gstersin kelimenin ekli ayndr. Yani
o dur.
ngilizcede durum deiiktir. Kendisinden bahsedilen bir kadn ise,
Trkedeki o kelimesinin karl olarak she, erkekse he, cinsiyetsiz veya
hayvansa it kelimeleri kullanlr.

-6 8 -

2 - Trkedeki sen ve siz kelimelerinin ngilizcede karl tektir,


you. Bu kelime aslnda siz anlamndadr. Bu demektir ki ngilizcede sen
yerine de daima siz kullanlmaktadr.

TO BE FL
Sen bir retmensin. Bu bir kapdr. Ben bir doktorum. Biz renci
yiz. cmlelerinde grlen sin, dr, um, yiz ekleri ngilizcede to be ftu bi.|
fiili denilen bir fiille yaplr.
Trkede nasl bu ekler ahslara gre deiiyorsa to be fiili de ahsa
gre deiik ekildedir. Ancak Trkede bu eklerin sesli harfleri, cmle
sonunda ekli bulunduklar kelimenin son hecesindeki sesli harfe bal olarak
deiirler, doktorum da um, retmenim de im, renciyim de yim
oluu gibi. Bu eklerin grevini gren to be fiilinde ise byle bir deime
olmaz. Esasen cmle iinde bir kelimeye bitiik deildir, ayn olarak yazlr.
imdiye kadar derslerimizde grdmz is ve are, to be fiilinin iki
eklidir. Tekil isimlerle kullanldn rendiimiz is tekil, yani bir kiiyi
gsteren ahs zamirleriyle, are oul ahs zamirleriyle kullanlr. Fakat bir
istisna olarak to b e fiilinin (I = ben) zamiri iin zel bir ekli vardr, am. Bu
kelime sadece I ile kullanlr. (I daima byk harf olarak ve noktasz yazlr.)
Ayrca, ngilizcede sen kelimesi kullanl mayarak bunun yerine de
siz kullanldm syledik. Trkeye yerine gre, sen olarak tercme
ettiimiz you kelimesi aslnda ve eklen oul olduu iin bununla, to be
fiilinin oul isimlerle kullanlan ekli olan are kullanlr.
you are
you are

s e n ....... sin
s iz ....... siniz

AHIS ZAMRLER VE TO BE FL
I am
you are
he is

[ayem|
Tyu:a:J
[hi:izj

b e n ........ im
s e n ........ sin
o ........dur

-6 9 -

she is
it is
we are
you are
they are
I
I
I
I

am
am a doctor.
am a teacher.
am a girl.

Tiz]
[it iz]
[wi: a:]
[yu: a:]
[dey a:]

o ..... dur
o ..... dur
biz ... .. iz
siz ... ...siniz
onlar
ben
im
Ben bir doktorum.
Ben bir retmenim.
Ben bir kzm.

You are a doctor.


You are a soldier.
You are a nurse.

Sen bir doktorsun.


Sen bir askersin.
Sen bir hemiresin.

He is a soldier.
He is a student.
He is a teacher.

O bir askerdir.
O bir rencidir.
O bir retmendir.

She is a doctor.
She is a student.
She is a nurse.

O bir doktordur.
0 bir rencidir.
O bir hemiredir.

It is a dog.
It is a table.
It is a house.

O bir kpektir.
O bir masadr.
O bir evdir.

We are students.
We are nurses.
We are soldiers.

Biz renciyiz.
Biz hemeriyiz.
Biz askeriz.

You are teachers.


You are nurses.
You are doctors.

Siz retmensiniz.
Siz hemiresiniz.
Siz doktorsunuz.

They are soldiers.


They are doctors.
They are children.

Onlar askerdir.
Onlar doktordur.
Onlar ocuktur.

-7 0 -

You kelimesinin siz anlamnda olduunu ve hitap edilenin bir kii de


olsa birden fazla da olsa ayn kelimenin kullanldn grdk. u halde bu
kelimenin bir kiiyi mi yoksa birden fazla kiiyi mi gsterdii bir cmlede na
sl anlalr? Bu gayet basittir. You kelimesinden sonra cmlede a, an, var
sa veya isim tekil haldeyse bir kiiye, isim oul haldeyse birden fazla kiiye
hitap edildii anlalr.
You are a student.
You are students.

Siz bir rencisiniz.


Siz renci(ler)siniz.

Bu iki cmlenin ilkinde bir kiiye hitap edilmekte, kincisinde ise bir
den fazla kiiye hitap edilmektedir. Birinci cmle ayn zamanda Sen bir
rencisin. eklinde de tercme edilebilir.

Y ou are a nurse.
Siz bir hemiresiniz.

Y ou are nurses.
Siz hemirelersiniz.

iinde is, are bulunan, yani dier bir ifadeyle to be fiili ile yaplm
olan cmlelerin nasl soru ve olumsuz hale girdiklerini biliyoruz. u halde
ayn kural uygulayarak yukardaki cmleleri soru ve olumsuz hale sokabili
riz. ilk nce soru yapalm.

soru hali
Cmleyi soru haline sokmak iin yaplacak ey (am, is, are) fiilini
cmle bana getirmektir.
1 am
am I?
Am I a d o cto r?
Am I a teach er?
Am I a girl?

ben
im
ben
miyim?
Ben bir doktor muyum?
Ben bir retmen miyim?
Ben bir kz mym?

A re y o u a d o cto r?
A re y ou a sold ier?
A re y ou a n urse?

Sen bir doktor musun?


Sen bir asker misin?
Sen bir hemire misin?

-7 1 -

Is he a soldier?
Is he a student?
Is he a teacher?

0 bir asker midir?


0 bir renci midir?
0 bir retmen midir?

Is she a d octor?
Is she a student?
Is she a nurse?

0 bir doktor mudur?


0 bir renci midir?
0 bir hemire midir?

Is it a dog?
Is it a table?
Is it a house?

0 bir kpek midir?


0 bir masa mdr?
0 bir ev midir?

'Are we students?
Are we nurses? .
Are we soldiers?

Biz renci miyiz?


Biz hemire miyiz?
Biz asker miyiz?

Are you teachers?


Are you nurses?
Are you d octors?

Siz retmen misiniz?


Siz hemire misiniz?
Siz doktor musunuz?

Are they soldiers?


Are they doctors?
Are they children?

Onlar asker midir?


Onlar doktor mudur?
Onlar ocuk mudur?

olumsuz hal
Olumsuz yapmak iin to be fiilinden sonra not getirilir.
I
I
I
I
I

am
am
am
am
am

not
not a doctor.
n ot a teacher.
not a girl.

ben
im
ben
deilim
Ben bir doktor deilim.
Ben bir retmen deilim.
Ben bir kz deilim.

You are not a doctor.


You are not a soldier.
You are not a nurse.

Sen bir doktor deilsin.


Sen bir asker deilsin.
Sen bir hemire deilsin.

He is not a soldier.
He is not a student.
He is not a teacher.

O bir asker deildir.


O bir renci deildir.
O bir retmen deildir.

-7 2 -

She is not a doctor.


She is not a student.
She is not a nurse.

O bir doktor deildir.


O bir renci deildir.
O bir hemire deildir.

It is not a dog.
It is not a table.
It is not a house.

O bir kpek deildir.


O bir masa deildir.
O bir ev deildir.

We are not students.


We are not nurses.
We are not doctors.

Biz renci deiliz.


Biz hemire deiliz.
Biz doktor deiliz.

You are not teachers.


You are not nurses.
You are not soldiers.

Siz retmen deilsiniz.


Siz hemire deilsiniz.
Siz asker deilsiniz.

They are not soldiers.


They are not doctors.
They are n ot children.

Onlar asker deildir.


Onlar doktor deildir.
Onlar ocuk deildir.

sorular ve cevaplar

s this a book?
Ju bir kitap nudr?

Yes, it is.
Evet, odur.

Is she a nurse?
0 bir hemire midir?

Yes, she is.


Evet, odur.

Is he a d octor?
O bir doktor mudur?

No, he isnt. He is
a soldier.
Hayr, deildir.
O bir askerdir.

-7 3 -

Are they teachers?


Onlar retmen midir?

No, they arent. They


are students.
Hayr, deildir. Onlar
rencidir.

Where is the boy?


ocuk nerededir?

He is in the room.
(O) odadadr.

Is the cat on the


chair?
Kedi sandalyenin
stnde midir?

Yes, it is.
Evet, odur.

Are the w om en in
the garden?
Kadnlar bahede midir?

No, they arent. They are


in the street.
Hayr, deildir. Onlar
sokaktadr.

Is she on the table?


O masann stnde
midir?

No, she isnt. She is on


the chair.
Hayr, deildir. O
sandalyenin stndedir.

Am I a doctor?
Ben bir doktor muyum?

Yes, you are.


Evet, sizsiniz.

Is he a teacher?
O bir retmen midir?

Yes, he is.
Evet, odur.

Is he in the room ?
O odada mdr?

Yes, he is.
Evet, odur.

Is he a doctor?
O bir doktor mudur?

No, he isnt.
Hayr, deildir.

-7 4 -

Is he in the garden?
O bahede midir?

No, he isnt.
Hayr, deildir.

Is this a brow n hat?


Bu kahverengi bir apka mdr?

Yes, it is.
Evet, odur.

Is this hat brow n or red?


Bu apka kahverengi midir
yoksa krmz mdr?

It is brown.
Kahverengidir.

Where is Ahmet?
Ahmet nerededir?

He is in the street.
Sokaktadr.

Is he in the garden?
Bahede midir?

No, he isnt. He is in the street.


Hayr, deildir. Sokaktadr.

Where is she?
O nerededir?

She is there.
Oradadr.

Is she a nurse?
Bir hemire midir?

No, she isnt. She is a teacher.


Hayr, deildir. Bir retmendir.

Whats this?
Bu nedir?

Its a bag.
Bir antadr.

Is this a bag?
Bu bir anta mdr?

Yes, it is.
Evet, odur.

Where are they?


Onlar nerededir?

They are here.


Onlar buradadr.

Are you a soldier?


Siz bir asker misiniz?

Yes, I am.
Evet, benim.

Are you a nurse?


Siz bir hemire misiniz?

No, I am not. I am a soldier.


Hayr, deilim. Ben bir askerim.

Are you students?


Siz renci(ler) misiniz?

Yes, we are.
Evet, biziz.

Am I a teacher?
Ben bir retmen miyim?

No, you arent. You are a nurse.


Hayr, deilsiniz. Siz bir
hemiresiniz.

HIZLI
NGLZCE

Ders
10

Birinci Basam ak
10

RENLECEK KELMELER
am [em]
behind Tbihaynd]
butchers [buz]
d octor [dokt]
English [ingli]
gate Igeyt]
grocers [grousz]
he [hi:]

im
arkasnda
kasap dkkn
doktor
ngilizce
bahe kaps
bakkal dkkn
o(erkek)

nurse [no:s]
she [i:]
shop [op]
soldier [soulci]
street |stri:t]
sun [san]
ten [ten]
to be [tu bi]

hemire
o(kadn)
dkkn
asker
sokak, cadde
gne
on
olmak

-7 6 -

I [ay]
in front o f
[in frant ov]
nine [nayn]

ben
nnde

we [wi:J
w ho [hu:]
you [yu:]

biz
kim
siz, sen

dokuz

AIKLAMALAR
Okuma parasnda size yeni kelimeler yannda, daha nce ntak
olarak grm olduumuz in, on, under, near kelimeleri gibi kullanlan
behind ve in fron t o f ntaklann da vermi bulunuyoruz.
Her ne kadar in front o f ntaks kelimeden meydana gelmise de
kullanl aynen dierleri gibidir. Bu kelimeyi bir tek kelimeymi gibi
kabul edip o ekilde kullanmak gerekir.

in front of
in front o f
in front o f the house
in front o f the table
in front o f the horse
in front o f the train
in front o f the black cat
The teacher is in front o f the school.
The soldier is in fron t o f the
grocers.
We are in fron t o f the high wall.
The flow ers are in front o f the radio.

nnde
evin nnde
masann nnde
atn nnde
trenin nnde
siyah kedinin nnde
retmen okulun nndedir.
Asker bakkal dkknnn
nndedir.
Yksek duvarn nndeyiz.
iekler radyonun nndedir.

behind
behind
behind
behind
behind
behind
behind

the shop
the clouds
the chair
the wall
green flow ers

arkasnda
dkknn arkasnda
bulutlarn arkasnda
sandalyenin arkasnda
duvarn arkasnda
yeil ieklerin arkasnda

-7 7 -

The man is behind the butchers.


The sun is behind the white clouds.
There is a horse behind the house.
The dog is behind the man.

Adam kasap dkknnn


arkasndadr.
Gne beyaz bulutlarn
arkasndadr.
Evin arkasnda bir at var.
Kpek adamn arkasndadr.

A STREET
This is a street. There are some houses and shops in the street.
There is a grocers near a big house, and there is a butchers near the
grocers. There is a car in front o f the butchers. It is a black car.
There are som e dogs and cats behind the car. There is a small b oy in
front o f a house. He is in the street. There are some flow ers in the
gardens. The gardens are in front o f the houses. There is a woman in
front o f a gate. She is a teacher. She is an English teacher.
The sun is in the sky. There are some black clouds in the sky,
but the sun isnt behind the black clouds. The dogs and cats are not
in front o f the car. They are behind the car. H ow m any dogs and cats
are there behind the car?

BR CADDE
Bu bir caddedir. Caddede birka ev ve dkkn var. Byk bir evin ya
nnda bir bakkal dkkn var ve bakkal dkknnn yannda bir kasap dk
kn var. Kasap dkknnn nnde bir otomobil var. O siyah bir otomobil
dir. Otomobilin arkasnda birka kpek ve kedi var. Bir evin nnde kk
bir ocuk var. O caddededir. Bahelerde birka iek var. Baheler evlerin
nndedir. Bir bahe kapsnn nnde bir kadn var. O bir retmendir. O
bir ngilizce retmenidir.
Gne gktedir. Gkte birka siyah bulut var, fakat gne siyah bulut
larn arkasnda deildir. Kpekler ve kediler otomobilin nnde deildir. On
lar otomobilin arkasndadr. Otomobilin arkasnda ka kpek ve kedi vardr?

-7 8 -

THE
ok basit olmasna ramen dikkat edilmezse kolayca hata yaplabile
cek bir noktaya tekrar dikkatinizi ekmek istiyoruz.
Okuma parasnda da grdnz gibi, isimlerden ilk defa bahseder
ken nne a konulmakta, ayn isim ikinci defa tekrarlanmca a yerine the
konulmaktadr. Okuma parasnda cadde kelimesinden ilk bahsedite bu
a street olarak verilmekte, bunu takip eden satrlarda, artk bilinen bir
cadde olduu iin the street denmektedir. Zira artk bu cadde bizce bili
nen, daha nce bahsi gemi olan bir caddedir.
There is a b ook on this table.
Bu masann stnde bir kitap var.
The book is near the flowers.
Kitap ieklerinyanndadr.
There are som e cats in the street. Caddede birka kedi var.
The cats are behind a car.
Kediler bir otomobilin arkasndadr.
Fakat bizce zaten malum olan veya bir tane olduunu herkesin bildii
isimlerle the kullanabilmemiz iin nce onlardan a veya an ile bahsetme
mize gerek yoktur. Yani bir gkyznde bir gne eklinde sz etmemiz
uygun olamaz. nk gkyz de gne de zaten bir tane olduklar bilinen
isimlerdir. Onun iin onlardan bahsederken dorudan the sky, the sun ek
linde sze balayabiliriz.
The sky is blue.
Gk mavidir.
The sun is in the sky.
Gne gktedir.
There are some clouds in the sky. Gkte birka bulut var.

WHO
nc dersimizde ne olduunu renmek istediimiz bir cisim iin
What is this? eklinde bir soru sorduumuzu rendik. ahslarn kim
olduunu renmek iin sorulacak soru ngilizcede kim kelimesinin
karl olan w ho ile yaplr. Who kelimesinin de cmle iindeki yeri ve kul
lanl what gibidir.

-7 9 -

What is this?
Bu nedir?

It is book.
0 bir kitaptr.

Who is this?
Bu kimdir?

He is Haan.
0 Hasandr.

Who is she?
0 kimdir?

She is Aye.
0 Ayedir.

Who are they?


Onlar kimdir?

They are Haan and Aye.


Onlar Haan ve Ayedir.

Who are you?


Siz kimsiniz?

l am Tom.
Ben Tomum.

Who am I?
Ben kimim?

You are Ahmet.


Siz Ahmetsiniz.

Who is that girl?


u kz kim?

She is Margaret.
O Margarettir.

AHIS ZAMRLERNN KALDIRILMASI


Trke bir cmlede ahs zamirleri genellikle cmlenin anlamna
zarar vermeden kaldrlabilir. rnein Biz askeriz. yerine Askeriz., Sen
bir rencisin. yerine Bir rencisin. dersek anlam bakmndan bir
deiiklik olmaz.
I am a teacher.
You are a student.
He is in the room .

Ben bir retmenim. - Bir retmenim.


Sen bir rencisin. - Bir rencisin.
O odadadr. - Odadadr.

ngilizcede byle bir kaldr mmkn deildir. Yukardaki cmlelerde


I, you ve it zamirlerinin Trkedeki karlklar cmlelerden karlm ol
duu halde im, sin, dr taklan sayesinde bahsedilen ahsn kim olduu an

-8 0 -

lalmaktadr. Halbuki ngilizcede ahs zamirleri hibir zaman atlamazlar.


Bu yzden retmenim. eklindeki bir cmleyi ngilizceye evirirken bu
nun Ben bir retmenim. eklinde olmas gerekeceini dnerek hareket
etmelidir.
bir anlamna gelen a iin de ayn ey sylenebilir. Trkede ou kez
bir kelimesi kullanlmaz. Halbuki ngilizcede tekil bir ismin nnde the
yoksa mutlaka a bulunmaldr.
I am a doctor. Ben bir doktorum.
He is a soldier. O bir askerdir.
She is a nurse. O bir hemiredir.
She is a teacher.
It is a dog.
You are in front o f the door.
We are students.
He is near the tree.
I am a teacher.
I am a good teacher.

Bir doktorum.
Bir askerdir.
Bir hemiredir.

Doktorum.
Askerdir.
Hemiredir.

retmendir.
Kpektir.
Kapnn nndesiniz.
renciyiz.
Aacn yanndadr.
retmenim.
yi bir retmenim.

ngilizce veya Trke bir cmledeki her ekin karln tercmesinde


de mutlaka aramamaldr. Dillerin yaps gerei cmle bnyeleri deiiktir.
Bu bakmdan ayn anlamda ngilizce ve Trke iki cmlede her deyim ve ke
lime birbirine tpatp uymayabilir. rnein, The cat is on the chair. Cm
lesinin Trkesi olan Kedi sandalyenin stndedir. cmlesinde the cat-kedi, is-dr, on-stnde, the chair-sandalye kelimesinin karldr. Burada
sandalyenin kelimesinin sonunda bulunan nin ekinin ngilizce cmlede
bir karl olmad grlyor. Bu fark sylediimiz gibi, lisan yaplarnda
ki zellikten ileri gelmektedir. Bun bu ekilde bilip bir cmledeki ek ve ay
rntlarn bazen eviride olmayabileceini hatrnzda tutmal ve her ekin
karln mutlaka evirisinde de bulmaya almamaksnz. rneklerde bu
konuya dikkat ediniz.
The radio is on the table.
These are students.
Is the man near the door?
The pencil is on the book.
The car is behind the house.
Ali is in front o f the school.

Radyo masann stndedir.


Bunlar renci(ler)dir (1er).
Adam kapnn yannda mdr?
Kalem kitabn stndedir.
Otomobil evin arkasndadr.
Ali okulun nndedir.

ALITIRMALAR

I
Bo braklan yerleri doldurunuz.
1- I
a teacher. 2 - She i s
nurse. 3 - H e
in the room. 4 We
good students. 5 - W h ere
the soldiers? 6 - W h o
that
man? 7 - Are you
teacher or a doctor? 8 - Y o u
a bad boy. 9 Where a r e
houses? 10 - The g a rd en s
in front o f the houses.
II
10uncu dersteki okuma parasna ait u sorulan cevaplandrnz.
1 - Is- this a school? 2 - Where are the houses? 3 - Where are the
shops? 4 - Where is the grocers? 5 - Is there a car in front o f the
butchers? 6 - What colou r i the car? 7 - Where is the boy? 8 - Where
is the woman? 9 Is she an English teacher? 10 - Is the sun in the
sky? 11 - Is the sun behind the black clouds? 12 - Are there any dogs
and cats behind the car? 13 - Is the car behind the butchers? 14 - Is
there a small girl in front o f a house? 15 - Where is the sun?
III
Trkeye eviriniz.
1 - She is a nurse. 2 - He is in the garden. 3 - We are good students.
4 - They are brow n bags. 5 - Is the pencil long or short? 6 - Where
is she? 7 - The big house is behind the hill. 8 - Are there any ducks
in front o f the car? 9 - There is milk on the table. 10 - What colou r
is water? 11 - Am I a teacher? 12 - Who is this woman? 13 - There
are some white horses in the field. 14 - Is the boy near the shop? 15
- You are not a bad man.
IV
ngilizceye eviriniz.
1 - Ben bir retmenim. 2 - Doktorum. 3 - Siz odadasnz. 4 - Bahedesiniz.
5 - Gne beyaz bulutlarn arkasndadr. 6 - 0 (kadn) kimdir? 7 - Bahe
kapsnn nnde ka kpek var? 8 - Onlar sar evin arkasndadr. 9 - Asker
bakkal dkknnn yanndadr. 1 0 - 0 (erkek) odada mdr yoksa bahede
midir? 11 Bu kz bir hemire deildir. 12 Onlar nerededir? 1 3 - 0
(erkek) iyi bir askerdir. 14 - Aalarn altnda birka san inek var. 15
Ksa kalem radyonun arkasndadr.

-8 2 -

n cek i a ltrm ala rn y a p lm ekli


I
1 - are 2 - is, the 3 - is 4 - are 5 - or 6 - a 7 - is 8 - a 9 - many, are
10 - is, the 11 - are 12 - is 13 - is 14 - is 15 - are
II
1 - The black dog is in the garden. 2 - The yellow cow is near the
tree. 3 - Where is the small key? 4 - There is a red pencil in the bag.
5 - How many green ducks are there on the lake? 6 - There are some
small children in the garden. 7 - This is a high hill. 8 - These are
blue flowers. 9 - Is this a good boy? 10 - Are they white clouds? 11 The dirty duck is there. 12 - The big house is on the hill. 13 - There
are some lon g pencils on the table. 14 - Is that white flour? (Is that
flour w hite?) 15 - Where are the b ig dogs?
1 - Siyah kpek bahededir. 2 - San inek aacn altndadr. 3 Kk
anahtar nerededir? 4 - antada krmz bir kalem var. 5 - Glde ka yeil
rdek var? 6 - Bahede birka kk ocuk var. 7 - Bu yksek bir tepedir.
8 - Bunlar mavi ieklerdir. 9 - Bu iyi bir ocuk mudur? 10 - Onlar beyaz
bulut mudur? 11 - Kirli rdek oradadr. 12 - Byk ev tepenin stndedir.
13 - Masann stnde birka uzun kalem var. 14 - u beyaz un mudur? (u
un beyaz mdr?) 15 - Byk kpekler nerededir?
III
1 - It is a chair. 2 - It is a radio. 3 - It is under the radio. 4 - They
are on the road. 5 - There are five girls in the garden. 6 - It is an
orange. 7 - They are bags. 8 - Yes, it is. 9 - No, they arent. 10 There are some black cats in the garden. 11 - It is here. 12 - Yes,
they are. 13 - It is yellow. 14 - No, it isnt. 15 - They are beds.
IV
1 - Is this a book ? 2 - Is this a red book ? 3 - Where is the short pen
cil? 4 - That is a green duck. 5 - They arent clean apples. 6 - What
colou r is the ceiling? 7 - The pencil is near the book. 8 - Is the car
near the tree? 9 - There are some ducks in the field. 10 - How many
flow ers are there on the table? 11 - How many students are there
here? 12 - The small house is near the lake. 13 - Is this a book or a
radio? 14 - This is a clean orange. 15 - This orange is clean.

HIZLI
NGLZCE

Ders

11

Birinci Basamak

11
MLKYET SIFATLARI
ngilizcede benim, senin, onun, bizim, sizin, onlann kelimelerine
mlkiyet sfat (Trkede: tamlayan eki alm ahs zamirleri) denir. Bunlar
okunularyla veriyoruz.
my
your
his
her
its
our
your
their

[may]
lyo:]
[hiz]
[h:]
[its]
[aui]
[yo:]
[dei]

benim
senin
onun (erkek)
onun (kadn)
onun (cansz ve hayvan)
bizim
sizin
onlann

ngilizcede mlkiyet sfatlarnn yeri, Trkede olduu gibi, isimlerin


ndr.
my book
your pencil
his bag
her name
its bed
our house
your garden
their car

benim kitabm
senin kalemin
onun antas
onun ad
onun yata
bizim evimiz
sizin baheniz
onlann otomobili

-8 4 -

Bu arada bir konuya tekrar deinelim: 10uncu dersimizde


akladmz gibi, dillerin yaplarndaki fark nedeniyle bir cmledeki her ke
lime ve her ekin karl evirisinde de aynen ve tpatp olmayabilir. Bunu
bu ekilde kabul etmelidir.
Yukardaki rneklerimizde de bu gibi bir durum gze arpmaktadr.
m y b ook

benim kitabm

tamlamasnda my-benim, book-kitap olduu halde my book Trkeye be


nim kitabm olarak evrilmekte, ngilizcedeki b ook kelimesinde bir ek ol
mad halde Trke karlnda kitabm denmekte, yani kitap kelime
sine m eklenmektedir.
house
my house
his car
her name
you r radio
our sch ool
their field
its leg
its d oor

ev
benim ev - benim evim
onun otomobil - onun otomobili
onun isim onun ismi
senin radyo - senin radyon
bizim okul bizim okulumuz
onlarn tarla - onlarn tarlas
onun bacak onun baca
onun kap - onun kaps

Her d og is small.

Onun kpei kktr.

His pencil is small.

Onun kalemi kktr.

-8 5 -

AHIS ZAMRLER VE MLKYET SIFATLARI


ahs zamiri ve mlkiyet sfatlarn birlikte incelemeniz iin bir tablo
halinde veriyoruz.
I [ay]
you [yu:]
he [hi:]
she [i:]
it [it]
we [wi:]
you [yu:]
they [dey]

ben
sen
0
0
0
biz
siz
onlar

mfcy [may]
you r [yo:|
his [hiz]
her [ho:]
its [its]
our [aui]
you r [yo:]
their [deil

benim
senin
onun
onun
onun
bizim
sizin
onlarn

TRKEDE AHIS ZAMRLERNN VE MLKYET


SIFATLARININ KALDIRILMASI
10uncu dersimizde Trkede ahs zamirlerinin cmlenin anlamna
zarar vermeden kanlabildiini grdk.
I am a student.
She is a nurse.

Ben bir renciyim. - Bir renciyim.


O bir hemiredir. - Bir hemiredir.

Mlkiyet sfatlan iin de ayn ey sylenebilir, benim kitabm yerine


kitabm dersek anlam bakmndan hibir deiiklik olmaz. smin sonunda
ki taklar kaldnlan mlkiyet sfatnn ne olduunu gsterir. Nitekim
rneimizde im eki bunun benim olduunu gstermektedir.
ngilizcede byle bir kaldr olamayacandan mlkiyet sfat kaldmlm Trke bir cmleyi ngilizceye evirirken, bu kelimeyi varm gibi d
nerek tercme etmelidir.
Kitabm yeildir. - Benim kitabm yeildir. - My book is green.
Masamz eskidir. - Sizin masamz eskidir. - Y our table is old.
Bahemiz byktr. Bizim bahemiz byktr. Our garden is big.
Yukardaki rneklerde grld gibi birinci ekilden kincisine geer
ken kaldrlm olan mlkiyet sfatlar eklenmi ve ngilizceye bu ikinci e
killer tercme edilmitir.

-8 6 -

My father is a doctor.
Your d og is in the garden.
His bag is small.
Her name is Margaret.
Its ears are big.
Our house is new.
Your teacher is here.
Their sch ool is there.
My green hat is on the chair.
His new car is in front o f the door.
Their house is old.
The yellow co w is in the field.
Our yellow cow is in the field.
The basket is dirty.
Your basket is dirty.

Benim babam bir doktordur.


Babam bir doktordur.
Senin kpein bahededir.
(Kpein bahededir.)
antas kktr.
Ad Margarettir.
Kulaklar byktr.
Evimiz yenidir.
retmeniniz buradadr.
Okullar oradadr.
Yeil apkam sandalyenin
stndedir.
Yeni otomobili kapnn nndedir.
Evleri eskidir.
Sar inek tarladadr.
Sar ineimiz tarladadr.
Sepet kirlidir.
Sepetiniz kirlidir.

Yukardaki rneklerde de grld gibi bir isim nnde mlkiyet


sfat olunca bu isim iin bir a, an veya the kullanlmamaktadr.
a book
the book
my book

bir kitap
kitap
(benim) kitabm

a green book
the green book
my green book

bir yeil kitap


yeil kitap
(benim) yeil kitabm

a pencil
the pencil
you r pencil

bir kalem
kalem
(senin) kalemin

a short pencil
the short pencil
you r short pencil

bir ksa kalem


ksa kalem
(senin) ksa kalemin

a clean room
the clean room
ou r clean room

bir temiz oda


temiz oda
(bizim) temiz odamz

-8 7 -

The blue pencil is there.


My blue pencil is there.
The red apples are good.
Your red apples are good.
The black d og is in the garden.
His house is near the lake.
Our school is in this street.
Your big table is old.
My father is in the shop.
Her new hat is brown.
Their teachers are good.

Mavi kalem oradadr.


Mavi kalemim oradadr.
Krmz elmalar iyidir.
Krmz elmalarnz iyidir.
Kara kpek bahededir.
Evi gln yanndadr.
Okulumuz bu caddededir.
Byk masamz eskidir.
Babam dkkndadr.
Yeni apkas kahverengidir.
retmenleri iyidir.

Derslerimizde gerek sfatlarn gerekse mlkiyet sfatlarnn cmle


iinde kullanllarn gstermek iin cmle kalplan vermeyeceiz. nk
sfatlar her trl cmledeki isimlerle kullanlrlar. rnein. This is a book.
There is a basket on the chair. My bag is here, gibi cmlelerdeki isim
lerin nne deiik sfatlar konulabilir.
This is a blue book.
This is a clean book.
This is an old book.
There is a small basket on the red
chair.
There is a green basket on the
old chair.
His bag is green.
Your bag is green.

Bu mavi bir kitaptr.


Bu temiz bir kitaptr.
Bu eski bir kitaptr.
Krmz sandalyenin stnde
kk bir sepet var.
Eski sandalyenin stnde yeil
bir sepet var.
antas yeildir.
antanz yeildir.

Grld gibi her isim eitli sfatlarla kullanlabilmektedir. Bu yz


den sfatlar iin belirli bir kalp vermeye imkn yoktur.
The small bag is
on the table.

Kk anta masann
stndedir.

My small bag is
in my hand.

Kk antam
elimdedir.

-8 8 -

sorular ve cevaplan
Is she a teacher?
O bir retmen midir?

Yes, she is.


Evet, odur.

Is this a new house?


Bu yeni bir ev midir?

Yes, it is.
Evet, odur.

Is he you r father?
O sizin babanz mdr?

Yes, he is.
Evet, odur.

What is your name?


Adnz nedir?

My name is Tom.
Adm Tomdur.

Where is his car?


Otomobili nerededir?

His car is behind the house.


Otomobili evin arkasndadr.

Where are you r children?


ocuklarnz nerededir?

They are in the garden.


Bahededirler.

Who is you r English teacher?


ngilizce retmeniniz kimdir?

Our English teacher is Ahmet.


ngilizce retmenimiz Ahmettir.

Where are their bags?


antalar nerededir?

Their bags are under the table.


antalar masann altndadr.

Is she a nurse o r a teacher?


Bir hemire midir yoksa bir
retmen midir?

She is a nurse.
Bir hemiredir.

How many books are there on


the table?
Masann stnde ka kitap vardr?

There are fou r books on the


table.
Masamn stnde drt kitap vardr.

Is this your hat or h er hat?


Bu sizin apkanz m yoksa
onun apkas mdr?

It is h er hat.
O onun apkasdr.

Are there any children in


the garden?
Bahede hi ocuk var m?

Yes, there are.


Evet, var.

-8 9 -

Is there a car in front o f your


house?
Evinizin nnde bir otomobil var m?

No, there isnt.


Hayr, yoktur.

Is your brother a teacher or


a doctor?
Erkek kardeiniz bir retmen midir
yoksa bir doktor mudur?

He is a doctor.
Bir doktordur.

Are there tw o pencils on


the book?
Kitabm stnde iki kalem var mdr?

Yes, there are.


Evet, vardr.

What are there?


Ne(ler) var?

There are trees.


Aalar var.

What are there in you r bag?


antanzda neler var?

There are pencils.


Kalemler var.

What are there in the street?


Sokakta neler var?

There are shops and houses.


Dkknlar ve evler var.

What is there in the room ?


Odada ne var?

There is a cat.
Bir kedi var.

What are there in his basket?


Onun sepetinde neler var?

There are apples.


Elmalar var.

What is there here?


Burada ne var?

There is a small key.


Kk bir anahtar var.

Is she a good nurse?


O iyi bir hemire midir?

Yes, she is.


Evet, odur.

Is it your house or their house?


O sizin eviniz mi yoksa onlann

It is their house.
Onlann evidir,
evi midir?

Where is you r school?


Okulunuz nerededir?

Our school is near the lake.


Okulumuz gln yanndadr.

-9 0 -

How m any ducks are there in


the field?
Tarlada ka rdek var?

There are eleven ducks in


the field.
Tarlada on bir rdek var.

What are there on


the radio?
Radyonun stnde
neler var?

There are flow ers on the


radio.
Radyonun stnde
iekler var.

What is there in
the field?
Tarlada ne var?

There is a horse in
the field.
Tarlada bir at var.

Where is the girl?


Kz nerededir?

She is behind the car.


Otomobilin arkasndadr.

Where are your


apples?
Elmalarnz nerededir?

They are in the basket.


Sepetin iindedir.

What colou r is
the horse?
At ne renktir?

It is white.
Beyazdr.

HIZLI
NGLZCE

Ders
12

Birinci Basamak

12
RENLECEK KELMELER

arm [a:m]
body rbodi]
brother [brad]
ear [i]
eleven [ilevm]
eye [ay]
father [fa:d]
hand [hend]
have [hev]
head [hed]
her [h:]
his [hiz]
its [its]

kol
vcut
erkek karde
kulak
on bir
gz
baba
el
sahip olmak
ba
onun (kadn)
onun (erkek)
onun (eya, hayvan)

leg [leg]
m other [madi]
m outh [maut]
my [may]
name [neym]
new [niu:]
nose [nouz]
old [ould]
our [am]
sister [sisti]
their [dei]
twelve [twelv]
you r [yo:]

bacak
anne
az
benim
isim
yeni
burun
eski
bizim
kzkarde
onlarn
on iki
senin, sizin

HA VE
Bir ahs veya bir eyin herhangi bir eye sahip olduunu anlatmak
iin, bu ahs veya eyi gsteren kelimenin yamna, sahip olmak anlamnda
olan have [hev] getirilir.
I
I have
I have a book.

ben
(ben) sahibim benim var
Bir kitaba sahibim. - Bir kitabm
var.

-9 2 -

I have
I have
I have
I have
I have

a car.
a house.
a radio.
two eyes.
two arms.

You have a book.


You
You
You
You

have
have
have
have

a table.
a nose.
tw o ears.
three houses.
EAR
NOSE

Bir otomobilim var.


Bir evim var.
Bir radyom var.
ki gzm var.
ki kolum var.
Bir kitaba sahipsin. - Bir kitabn
var.
Bir masan var.
Bir burnun var.
ki kulan var.
evin var.
MOUTH
ARM

HAND
LEG

Have kelimesi, he, she, it veya tek bir ahs veya ey gsteren bir
kelime ile kullanlnca has [hez] ekline girer.
I have tw o legs.
You have tw o legs.
He has tw o legs.
She has tw o legs.
It has tw o legs.

ki bacam var.
ki bacan var.
ki baca var.
ki baca var.
ki baca var.

She has a bag.


She has a sister.
She has four sisters.

Bir antas var.


Bir kzkardei var.
Drt kzkardei var.

He has a shop.
He has five horses.
He has a new car.

Bir dkkn var.


Be at var.
Yeni bir otomobili var.

It has lon g ears.

Uzun kulaklar var.

-9 3 -

It has a door.
It has fou r legs.

Bir kaps var.


Drt baca var.

We have a new house.


We have three teachers.
We have a blue car.

Yeni bir evimiz var.


retmenimiz var.
Mavi bir otomobilimiz var.

You have short arms.


You have an old bag.
You have a small mouth.

Ksa kollarnz var.


Eski bir antan var.
Kk bir azn var.

They have some shops.


They have two cows.
They have a big house on
the hill.

Birka dkknlar var.


ki inekleri var.
Tepenin stnde byk bir evleri
var.

Yukardaki rneklerde havein sahip, var eklinde tercme edildii


ni gryoruz. 6nc derste grdmz there is, there aren da mevcut,
var anlamnda olduunu grmtk. Trkeye evrilileri bakmndan bir
birlerine benzer gibi grnen have ile there is, there are anlamca tama
men farkldrlar.
There is, there are bir eyin herhangi bir yerde oluunu veya bulu
nuunu gstermekte, have ise bir eye sahip oluu ifade etmektedir.
He has a house.

Bir evi var.

cmlesindeki var ile onun bir eve sahip oluu anlatlmakta,


There is a house on the hill.

Tepenin stnde bir ev var.

cmlesindeki var kelimesiyle ise evin bir tepe stnde bulunduu sylen
mektedir.
Trkeye her iki eklin de var ile evrilmesi yznden e anlaml gibi
grnen fakat gerekte ok ayr anlamlan olan have ve there is, there are
kelimelerini kullanrken iaret ettiimiz fark hatrdan karmaynz.
I have a book.
There is a book on the table.

Bir kitabm var. (Bir kitaba


sahibim.)
Masann stnde bir kitap var.

-9 4 -

She has a new hat.


There is a new hat here.
We have tw o teachers.
There are two teachers
In the room .

Yeni bir apkas var.


Burada yeni bir apka var.
ki retmenimiz var.
Odada iki retmen var.

Cmlenin znesi bir ahs zamiri olmayp bir zel isim veya baka
trl bir isim olabilir. Bu durumda znenin yannda have mi yoksa has mi
olacan kestirmek ok basittir. zne bir tek ahs veya ey gsteriyorsa
has, birden fazla ahs veya eyi gsteriyorsa bununla have kullanlr.
Bir evi var.
He has a house.
Ahmetin bir evi var.
Ahmet has a house.
Kzkardeimin bir evi var.
My sister has a house.
Bir evleri var.
They have a house.
Kzkardelerimin bir evleri var.
My sisters have a house.
retmenin yeni bir otomobili var.
The teacher has a new car.
retmenlerin yeni otomobilleri var.
The teachers have new cars.
Your brother has a black horse. Erkek kardeinin siyah bir at var.
Annesinin iki apkas var.
His m other has tw o hats.
Hemirenin bir kitab var.
The nurse has a book.
Hemirelerin bir kitaplar var.
The nurses have a book.
Hemirelerin kitaplar var.
The nurses have books.
Doktorlarnn mavi bir otomobili var.
Their d octor has a blue car.
Evimizin on penceresi var.
Our house has ten w indows.
Kpeinizin uzun kulaklar var.
Y our d og has lon g ears.
Kpeklerinizin uzun kulaklar var.
Your dogs have lon g ears.
Byk evin drt kaps var.
The b ig house has fou r doors.
The small children have tw o dogs. Kk ocuklarn iki kpei var.
rneklerde grld gibi zne tekilse has, oulsa have kullanlmak
tadr. zne bazen tek kelime (he, Ahmet) bazen birka kelimeden meydana
gelir, (my sisters, their doctor, ou r house, you r dog.) Dikkat edilecek
konu, ister tek kelime ister birka kelime olsun, bu kelime veya kelime gru
bunun bir tek mi yoksa birden fazla ahs veya ey mi gsteriyor olduudur.
(He, Ahmet, their doctor, ou r house, your dog) tek ahs veya ey
gsterdiinden bunlarla has, (the teachers, m y sisters, the nurses) ise
birden fazla ahs veya ey gsterdiinden bunlarla have k u lla n lm tr .

ALITIRMALAR
I
Bo braklan yerleri doldurunuz.
1- I
tw o arms. 2 - My m other h a s
dog. 3 - Your n a m e ......
Margaret. 4 - Is this a s c h o o l
a house? 5 - W h a t
there in the
basket? 6 - His fa t h e r
a doctor. 7 - There ...... some books on
her table. 8 - W h o
your teachers? 9 - Our teacher h a s
new
car. 10 - Their m o t h e r
a green hat.
H
Bu cmleleri oul yapnz (oul yaplmas mmkn olan her ey oul ya
placaktr.),
1 - There is a blue b ook on my bag. 2 - 1 have a short pencil. 3 Giiner has a big b,ed. 4 - Tliere is a cow in the field. 5 - You have a
small orange. 6 - A dog has one nose. 7 - Is there a child in my room ?
8 - It has a blue door. 9 - His room has one window. 10 - What
colou r is her hat?
III
Bo braklan yerlere have veya has kullannz.
1- I
tw o oranges. 2 - My fa t h e r
three sisters. 3 - T h e y ......
a brow n basket. 4 - His b r o th e r s
a big boat. 5 - The small door
two keys. 6 - S e lm a
a red hat. 7 - Y our d o g
short ears.
8 - The horse
fou r legs. 9 - We ...... six keys in our bags. 10 The s o ld ie r s
new boats.
IV
Trkeye eviriniz.
1 - What is y ou r name? 2 - His father has a b ig house. 3 - 1 have two
sisters and one brother. 4 - Ahmet has a horse. 5 - What are there in
the field? 6 - Their school is near our house. 7 - 1 have tw o arms,
two hands, tw o legs, two ears, one nose and one mouth. 8 - Her name
is Zeynep. 9 - She has some flow ers in the garden. 10 - Who is your
mother?

-9 6 -

V
ngilizceye eviriniz.
1 - ki kolum var. 2 Babam bir retmendir. 3 Onun (erkek) annesi bir
hemiredir. 4 - Sepette neler var? 5 - Onlarn evi kktr. 6 - Adamn
yeil bir apkas var. 7 Onun (kadn) ad nedir? 8 - Odann kk bir
penceresi var. 9 - retmenimiz okulun nndedir. 10 - antamda sar bir
kalemim var.
n cek i altrm a la rn y a p lm ekli
I
1 - am 2 - a 3 - is 4 - are 5 - are 6 - is 7 - a 8 - are 9 - the 10 - are
II
1 - No, it isnt. 2 - They are in the street. 3 - They are in the street.
4 - It is near a b ig house. 5 - Yes, there is. 6 - It is black. 7 - He is
in front o f a house. 8 - She is in front o f a gate. 9 - Yes, she is. 10 Yes, it is. 11 - No, it isnt. 12 - Yes, there are. 13 - No, it isnt. 14 - No,
there isnt. 15 - It is in the sky.
III
1 - Bir hemiredir. 2 - Bahededir. 3 - yi rencileriz. 4 - Onlar kahve
rengi antalardr. 5 - Kalem uzun mudur yoksa ksa mdr? 6 - 0 nerede
dir? 7 Byk ev tepenin arkasndadr. 8 - Otomobilin nnde hi rdek
var m? 9 - Masann stnde st var. 10 - Su ne renktir? 11 - Bir retmen
miyim? 12 - Bu kadn kimdir? 13 - Tarlada birka beyaz at var. 14 - o
cuk dkknn yannda mdr? 15 - Fena bir adam deilsin.
IV
1 - I am a teacher. 2 - 1 am a doctor. 3 - You are in the room . 4 - You
are in the garden. 5 - The sun is behind the white clouds. 6 - Who is
she? 7 - How many dogs are there in front o f the gate? 8 - They are
behind the yellow house. 9 - The soldier is near the grocers. 10 - Is
he in the room or in the garden? 11 - This girl isnt a nurse. 12 Where are they? 13 - He is a good soldier. 14 - There are some yel
low cow s under the trees. 15 - The short pencil is behind the radio.

HIZLI
NGLZCE
Birinci Basamak

Ders
13
i
3 = = ^
. 1

13

HAVE
Geen dersimizde have fiilinin olumlu cmlelerde kullanln
grdk. Bu dersimizde have ile yaplm olumlu cmlelerin kalbn grdk
ten sonra bu fiille yaplm cmlelerin nasl soru ve olumsuz hale sokulduk
larn reneceiz.

have ile cmle kalb


zne

have veya
has

say kelimesi
veya bo

I
You
She
Ahmet
Our teacher
We

have
have
has
has
has
have

a
two
some
two
three

dier kelimeler
dog.
pencils in your hand.
books.
houses in Ankara.
bags.
short pencils.

inde to be fiili (am, is, are) bulunan cmleleri soru yapmak iin bu
kelimelerin cmle bana alndm biliyoruz. Have iin de durum ayndr.
Have cmle bana getirildii takdirde cmle soru haline girer.

-9 8 -

I have tw o eyes.
Have I tw o eyes?

ki gzm var.
ki gzm var m?

You have a house.


Have you a house?

Bir eviniz var.


Bir eviniz var m?

He has long arms.


Has he lon g arms?

Uzun kollan var.


Uzun kollar var m?

Have you fou r keys?


Has Selma a green bag?
His m other has a new hat.
Has his m other a new hat?
Has your brother a car?
Have they a house?
Have they tw o houses?
Has she English books?
Has she books?
Has she any books?
Have you any sisters?
Have you any pencils?
Have they any shops?
Has he any green ducks?

Drt anahtann var m?


Selmamn yeil bir antas var m?
Annesinin yeni bir apkas var.
Annesinin yeni bir apkas var m?
Erkek kardeinin bir otomobili var m?
Bir evleri var m?
ki evleri var m?
ngilizce kitaplan var m?
Kitaplan var m?
Hi kitaplan var m?
Hi kzkardeiniz var m?
Hi kaleminiz var m?
Hi dkknlan var m?
Hi yeil rdei var m?

Have ile yaplm cmlelere how many, what, w ho gibi soru


kelimeleri konulduu vakit cmlenin alaca ekli aadaki rneklerde ince
leyiniz.
Have you tw o books?
How many?
How many books?
H ow m any book s have you?
How m any bags have you?
H ow m any keys have you?
How m any keys has she?
H ow many hats has she?
How many hats has Selma?
H ow many ch ild ren have they?
H ow m any students have you?
H ow many students are there
in the room ?
How many eyes have you?

ki kitabnz var m?
Ka?
Ka kitap?
Ka kitabnz var?
Ka antanz var?
Ka anahtarnz var?
(Onun) ka anahtar var?
Ka apkas var?
Selmann ka apkas var?
Ka ocuklar var?
Ka renciniz var?
Odada ka renci var?
Ka gznz var?

-9 9 -

How many sisters has your father?


Who is this man?
Who is your mother?
Who has a horse?
Who has four houses?
Who has a blue hat?
Who has black eyes?
Who has a red pencil?
Who has two boats?
Who has a new radio?

Babanzn ka kzkardei var?


Bu adam kimdir?
Anneniz kimdir?
Kimin bir at var? (Kim bir ata sahip?)
Kimin drt evi var?
Kimin mavi bir apkas var?
Kimin siyah gzleri var?
Kimin krmz bir kalemi var?
Kimin iki kay var?
Kimin yeni bir radyosu var?

What is this?
What has long legs?

Bu nedir?
Neyin uzun bacaklar var? (Ne uzun
bacaklara sahip?)
Neyin bir kaps var?
Neyin iki penceresi var?
Neyin drt baca var?
Neyin beyaz bir tavam var?
Neyin yksek duvarlar var?

What has
What has
What has
What has
What has

a door?
two windows?
four legs?
a white ceiling?
high walls?

inde have olan bir cmleyi olumsuz yapmak iin have yanna bir
not getirilir. To be fiili ile olduu gibi have ile de not birletirilerek bir
ksaltma yaplr.
have not
has not

havent [hevmt]
hasnt [heznt]

I have a house.
Have I a house?
I havent a house.

Bir evim var.


Bir evim var m?
Bir evim yok.

You havent three arms.


You havent long legs.
He hasn't a horse.
She hasnt two sisters.
We havent any horses.
Gordon hasnt any brothers.
My mother hasnt any hats.
Their teacher hasnt a car.
The students havent blue bags.
The student hasnt a blue bag.
I havent any ducks in m y field.

kolunuz yok.
Uzun bacaklarnz yok.
Bir at yok.
ki kzkardei yok.
Hi atmz yok.
Gordonun hi erkek kardei yok.
Annemin hi apkas yok.
retmenlerin bir otomobili yok.
rencilerinin mavi antalar yok.
rencinin mavi bir antas yok.
Tarlamda hi rdeim yok.

100

SM TAMLAMASI
S
Trkede Alinin kitab, Hasann kedisi, doktorun evi, retmenin ba
bas gibi, bir ismin bir baka isme ait olduunu gsteren gruplamalara isim
tamlamas denir. Dikkat edilirse Trkede isim tamlamas ilk ismin sonuna
(kelimenin son harfine uyarak -in, -n, -un, -n ekillerine giren) bir -in tak
s konulmakla yaplmaktadr.
ngilizcede isim tamlamas buna benzer, hatta daha kolay bir ekilde
yaplr. Trkede ilk isme -in eki konulmasna karlk ngilizcede ayn i is
me bir kesme iareti ile s harfi konmak suretiyle yaplr.
Alis
Alis book

Alinin
Alinin kitap = Alinin kitab

Hasans
Hasans cat

Hasanm
Hasann kedisi

d octors
d octors house

doktorun
doktorun evi

teachers
teachers father

retmenin
retmenin babas

Kelime sonuna ilave edilen s harfinin okunuu aynen oul iin ilave
edilen s gibidir; daima [z] olarak okunur. Ancak kelimenin son harfi yannda
[z] sesi kanlamyorsa (yani kelime t, k, p, f harflerinden biriyle bitiyorsa)
bu takdirde [s] olarak okunur. Kelimenin son harfinin verdii ses [z, s, ] ise
s Tiz] olarak okunur.
boys [boyz], girls [g:lz], mans [menz], w om ans [wuminz], d oc
tors [doktzl, Ahm ets [ahmets], nurses [n:siz], Faruks [faruks],
Ramizs [ramiziz], students [stiurdmts], R ecep s [receps].
Yukardaki rneklerde de dikkatinizi ekmi olabilecei gibi s daima
ya (Ahmet, Faruk vs. gibi) zel isimlere yahut (kadn, doktor, hemire, baba
vs. gibi) ahs gsteren cins isimlere eklenmitir.
Trkede -in ekinin her trl isme eklenebilmesine karn ngilizcede,
-in ekinin karl olan *s genellikle ahs gsteren kelimelere ilave edilmek
tedir.

-1 0 1 -

Ahmets bag is here.


Ahmetin antas buradadr.
Ahmets ball is big.
Ahmetin topu byktr.
Faruks books are there.
Farukun kitaplar oradadr.
The womans eyes are blue.
Kadnn gzleri mavidir.
The d octors house is near the school. Doktorun evi okulun yanndadr.
My fathers nam e is Tom.
Babamn ad Tomdur.
Kzn kpei
sandalyenin yanndadr.

The girls d og is
near the chair.

Gordons hat is black.

Gordonun apkas
siyahtr.

Kemals horse is
under the tree.

Kemalin at aacn
altndadr.

Our teachers car is


in front o f the school.

retmenimizin otomobili
okulun nndedir.

The womans flow ers


are on the table.

Kadnn iekleri masann


stndedir.

OF
Birinci kelimesi (tamlayan) ahs bildiren bir kelime ile isim tamlama
s yaparken ilk isme s eklendiini grdk. Tamlayan hayvan veya cansz bir
varlk olan isimlerle yaplacak isim tamlamalarnda ise Trkedeki -in taks-

-1 0 2 -

mn grevini o f kelimesi grr. Ancak, s ekinin kullanl bakmndan Trkedeki gibi oluu yani ilk ismin (sahip olan isim) sonuna eklenmesine karlk
o f (sahip olan) ismin nnde ve ayn olarak yer alr.
o f the
o f the
o f the
o f the
o f the

room
house
cat
ship
h orse

odann
evin
kedinin
geminin
atm

Baka bir zellik de, s ile yaplan tamlamada isimlerin yerleri Trkedeki gibi olduu halde, o f ile yaplan tamlamada nce tamlanan sonra tam
layan getirilir.
o f the room
the d oor o f the room
o f the house
the w indow s o f the house
the nose o f the cat
the beds o f the ship
the legs o f the horse
the flow ers o f the garden
the trees o f the field

odann
odann kaps
evin
evin pencereleri
kedinin burnu
geminin yataklar
atn bacaklar
bahenin iekleri
tarlann aalan

rneklerde de grld gibi o f ile yaplan isim tamlamalannda isim


ler, s ile yaplan tamlamalara gre tam ters durumdadr. Bunu u rnekle
aklayalm:
the leg o f the horse
isim tamlamasn s ile yapacak olursak,
the horses leg
olur. Yani ilkinde atn kelimesi sonda bacak bata, kincisinde ise atn
bata bacak sonda bulunur. Bu vesileyle unu hatrlatalm: Trkede isim
tamlamalar daima ngilizcede s ile yaplan gibidir. Bir isim tamlamasn n
gilizceye evirirken, ilk ismin ahs gsteren bir isim olup olmadna bakma
ldr. ahs gsteren bir isimse bunu s kullanarak ngilizceye evirmeli, ak
si takdirde o f kullanmaldr.

-1 0 3 -

the mans name


my brothers name
the students bag
her m others flow ers
M argarets father
the teachers picture
the pictu re o f the lake
the legs o f the chair
the boys dog

adamn ad
erkek kardeimin ad
rencinin antas
annesinin iekleri
Margaretin babas
retmenin resmi
gln resmi
sandalyenin bacaklan
ocuun kpei

The w indow o f the


shop is big.

Dkknn penceresi
byktr.

The legs o f the table


are short.

Masann bacaklan
ksadr.

The ears o f the horse


are not long.

Atm kulaklan uzun


deildir.

The key o f the d oor


is on m y table.

Kapnn anahtar
masamn stndedir.

The boys d og is in the garden.


ocuun kpei bahededir.
Mehmets father is a teacher.
Mehmetin babas bir retmendir.
The w indow s o f the shop are small.Dkkmn pencereleri kktr.
The legs o f the cow are short.
nein bacaklan ksadr.
Ahmets pencil isnt long.
Ahmetin kalemi uzun deildir.
The garden o f the school is small. Okulun bahesi kktr.
The name o f the cat is Tekir.
Kedinin ad Tekirdir.

-1 0 4 -

My m others name is Suzan.


Annemin ad Suzandr.
Your sisters hat is not new.
Kzkardeinin apkas yeni deildir.
The windows o f the train are small. Trenin pencereleri kktr.
The b o y s legs are long.
ocuun bacaklar uzundur.
The legs o f the horse are long.
Atn bacaklar uzundur.

oul isimlere s ilavesi


Daha nceki derslerimizde isimlerin oul yaplmas iin sonlarna bir
s harfi eklendiini rendik.
girl
nurse

kz
hemire

girls
nurses

kzlar
hemireler

Bu dersimizde de ahs gsteren isimlerle isim tamlamas yaplrken


birinci ismin sonuna s getirildiini grdk. imdi oul halde bulunan isim
lere s eklenmesinin nasl yaplacam grelim:
oul halde bulunan isimlerin sonunda s bulunduu iin bunlarla isim
tamlamas yaplrken s eklenmez, sadece kesme iareti () konulur.
the teachers room
the teachers room

retmenin odas
retmenlerin odas

the boys bags


the boys bags

ocuun antalar
ocuklarn antalar

the doctors books


my sisters room
your brothers house
the girls names

doktorlarn kitaplan
kzkardelerimin odas
erkek kardelerinizin evi
kzlann isimleri

The girls bags are in your room.


His teachers cars arent new.
The nurses hats are white.
The doctors cars are in front of
the school.
The soldiers horses are black.

Kzlann antalar sizin


odanzdadr.
Onun retmenlerinin otomobilleri
yeni deildir.
Hemirelerin apkalan beyazdr.
Doktorlann otomobilleri okulun
nndedir.
Askerlerin atlan siyahtr.

RENLECEK KELMELER
animal Temimi]
ball :1]
bird |b:d]
bucket [bakitj
but 1bat]
chim ney Limni]

hayvan
top
ku
kova
fakat
baca

husband [hazbnd]
M onday [mandi]
Mr. [misti]
o f [ov]
r o o f [ru-.fl
Saturday Lsetdi]

e (koca)
pazartesi
bay
...nn
at, dam
cumartesi

-1 0 6 -

daughter [dorti]
day tdeyl
family [femilil
farmer [fa:mi]
farmhouse
[fa:mhausj
fourteen ffo:ti:n]
Friday [fraydi]
friend Tfrend]
grass [gra.-sl

kz evlat
gn
aile
ifti
iftlikevi
on drt
cuma
arkada
ot, imen

som e [sam]
son [san]
Sunday [sandi]
thirteen [to:ti:n]
today [tidey]
Tuesday [tiu.zdi]
W ednesday [wenzdi]
week [wi:k]
w ife [wayf]

baz
erkek evlat
pazar
on
bugn
sal
aramba
hafta
e(kadn)

A FARMHOUSE
This is a picture of a farmhouse. It is Hasan Beys farmhouse.
Hasan Bey has a wife and two children. His wifes name is Fatma. His
sons name is Ahmet and his daughters name is Zeynep. The house
has one door, five windows and two chimneys. There is a horse in
front of the house. It is Ahmets horse. Its name is Ceylan. Ahmet is
in the house but Hasan Bey, his wife and Zeynep are in the garden.
Zeynep is behind the house. She has a bucket in her hand. There is
water in the bucket. There are two trees behind the house.They are
not small. There is a small bird on the roof of the house. There is a
man in front of Zeynep. He is Hasan Beys English fnend. His name
is Mr. Miller. He is a family friend. Zeynep is Ahmets sister and Ah
met is Zeyneps brother. Dogs, birds, cows and horses are animals.
There is a dog in the picture. Its name is Karaba. Mr. Miller and Ka
raba are not good friends.

BR FTLKEV
Bu bir iftlikevinin resmidir. O Haan Beyin iftlikevidir. Haan
Beyin bir kans ve iki ocuu vardr. Karsnn ad Fatmadr. Olunun ad
Ahmet ve kznn ad Zeyneptir. Evin bir kaps, be penceresi ve iki bacas
vardr. Evin nnde bir at vardr. O Ahmetin atdr. Ad Ceylandr. Ahmet
evin iindedir, fakat Haan Bey, kars ve Zeynep bahededir. Zeynep evin
arkasndadr. Elinde bir kova var. Kovada su var. Evin arkasnda iki aa
var. Onlar kk deildir. Evin damnda kk bir ku var. Zeynepin nn
de bir adam var. O Haan Beyin ngiliz arkadadr. Onun ad Bay Millerdir. O bir aile dostudur. Zeynep Ahmetin kzkardei ve Ahmet Zeynepin
erkek kardeidir. Kpekler, kular, inekler ve atlar hayvan (1ar) dr. Resim

-1 0 7 -

de bir kpek var. Onun ad Karabatr. Bay Miller ve Karaba iyi arkada
deillerdir.
girl - daughter

b oy - son

Girl kelimesinin kz anlamnda, b oy kelimesinin de erkek ocuk


anlamnda olduunu biliyoruz. Bu dersimizdeki metinde kz evlat
anlamnda olan daughter ile erkek evlat, oul anlamnda olan son
kelimelerini grdk. Trkeye evrilileri bakmndan farksz gibi grnen
girl - daughter ve boy - son kelimeleri ngilizcede deiik anlamdadr.
imdi bu farklar grelim:
Girl, genel anlamda kz demektir. D aughter ise kz evlat anla
mndadr ve bir baba veya annenin kzndan sz edilirken kullanlr. Bir ebe
veynin kzndan bahsederken kullanaca kzm sznn ngilizcede kar
l my daughterdr. Bu durumda girl kelimesi kullanlmaz.
My daughter is a teacher.

Kzm (kz evladm) bir retmendir.

Ahmets daughter is a doctor.

Ahmetin kz (kz evlad) bir


doktordur.

Y our daughter is a nurse.

Kznz (kz evladnz) bir


hemiredir.

What is you r daughters name?

Kznzn (kz evladnzn) ad nedir?

Yukarda akladmz fark aynen boy-son arasnda da vardr. Boy


erkek ocuk anlamnda, son ise erkek evlat, oul anlamndadr.
My son is a student.
Your son is a teacher.
Mr. M illers broth er is a soldier.
His son is in the garden.
Who is this girl?
She is my daughter.
There are fou r girls in the room .
These tw o girls are my daughters.
Is this girl you r daughter?

Olum bir rencidir.


Olunuz bir retmendir.
Bay Millerin erkek kardei bir
askerdir.
Onun olu bahededir.
Bu kz kimdir?
O benim kzm (kz evladm) dr.
Odada drt kz var.
Bu iki kz benim kzlarmdr.
Bu kz senin kzn (kz evladn)
mdr?

-1 0 8 -

This girl is m y daughter, but


Bu kz benim kzm (kz evladm) dr
that girl is m y frien d s
fakat u kz arkadamn kz
daughter.
(kz evlad) dr.
T here are som e b oy s in the garden.Bahede birka ocuk var.
This boy is m y son.
Bu ocuk benim olumdur.
His son is n o t here.
Onun olu burada deildir.
Is this b o y y o u r son?
Bu ocuk sizin olunuz mudur?

metin zerinde sorular ve cevaplan


Is Hasan B ey a farm er?
Hasan Bey bir ifti midir?

Yes, he is.
Evet, odur.

H ow m any ch ild ren has he?


Ka ocuu var?

He has tw o children.
ki ocuu var.

What are th eir nam es?


Onlarn adlar nedir?

T h eir names are Ahmet and


Zeynep.
Onlarn adlan Ahmet ve Zeyneptir.

What is H asan B eys w ifes name?


Hasan Beyin kansmn ad nedir?

H er nam e is Fatma.
Onun ad Fatmadr.

Is Fatma H anm Zeynep and


Ahmets m other?
Fatma Hanm Zeynep ve Ahmetin
annesi midir?

Yes, she is.


Evet, odur.

H ow m any w in d ow s has
the house?
Evin ka penceresi var?

It has five w indow s.


Be penceresi var.

Is C eylan A hm ets h orse?


Ceylan Ahmetin at mdr?

Yes, it is.
Evet, odur.

Who is Z eynep?
Zeynep kimdir?

She is Hasan Beys daughter.


Hasan Beyin kzdr.

W ho is Ahm et?
Ahmet kimdir?

He is Hasan Beys son.


Haan Beyin oludur.

109 -

Who is Mr. Miller?


Bay Miller kimdir?

He is a fam ily friend.


Bir aile dostu (arkada) dr.

What is Karaba?
Karaba nedir?

It is a dog.
Bir kpektir.

Is there grass in the garden?


Bahede ot (imen) var m?

Yes, there is.


Evet, var.

How many doors has the house?


Evin ka kaps var?

It has one door.


Bir kaps var.

What is a h or? 9
Bir at nedir?

It is an animal.
Bir hayvandr.

Is a tree an animal.'
Bir aa bir hayvan mdr?

No, it isnt.
Hayr, deildir.

What has Zeynep in her hand?


Zeynepin elinde nesi var?

She has a bucket in her hand.


Elinde bir kovas var.

How many buckets has she in


her hand?
Elinde ka kovas var?

She has one bucket.


Bir kovas var.

Who is Hasan Bey?


Hasan Bey kimdir?

He is Fatma Hamms husband.


Fatma Hanmn kocasdr.

Who is Fatma Hanm?


Fatma Hamm kimdir?

She is Hasan Beys wife.


Hasan Beyin karsdr.

Where is Zeynep?
Zeynep nerededir?

She is behind the house.


Evin arkasndadr.

Are there any cow s in the garden? No, there arent.


Bahede hi inek var m?
Hayr, yok.
Is there a horse in front o f
the house?
Evin nnde bir at var m?

Yes, there is.


Evet, var.

1 10 -

What is there on the ro o f?


Damn stnde ne var?

T here is a bird.
Bir ku var.

A re there any trees in the garden? Yes, there are som e trees in
Bahede hi aa var m?
the garden.
Evet, bahede birka aa var.
W here is Mr. M iller?
Bay Miller nerededir?

He is near the dog.


Kpein yanndadr.

A re they good frien ds?


Onlar iyi arkada mdr?

No, they arent.


Hayr, deildirler.

Is Ahm et in the ga rd en o r in
He is in the house.
the house?
Evdedir.
Ahmet bahede midir yoksa evde midir?

THE DAYS OF THE WEEK


haftann gnleri
Sunday
M onday
T uesday
W ednesday
T hursday
F riday
S aturday

[sandi]
[mandi]
[tiu:zdi]
[wenzdil
[t:zdi]
[fraydi]
[setidij

Pazar
Pazartesi
Sah
aramba
Perembe
Cuma
Cumartesi

ngilizcede gnler daima byk harfle balar.


H ow m any days are there in a
w eek?
T h ere are seven days in a week.
T od ay is F riday.
A re there fou rteen days in tw o
w eeks?
T od ay isnt S unday.
These a re the days o f the week.
Is tod ay T u esday o r W ednesday?

Bir haftada ka gn vardr?


Bir haftada yedi gn vardr.
Bugn cumadr.
ki haftada on drt gn m vardr?
Bugn pazar deildir.
Haftann gnleri bunlardr.
Bugn sah mdr yoksa aramba
mdr?

ALITIRMALAR

I
Bu cmleleri soru ve olumsuz yaprnz.
1 - You have some books. 2 - Ahmets horse is in the garden. 3 Today is Saturday. 4 - Your wife is a teacher. 5 - Mr. M iller has two
children. 6 - There are ten birds on the roof. 7 - Her daughter is a
nurse. 8 - Your sons friend is a farmer. 9 - H er husband is a doctor.
10 - This is a small bucket.
II
Bo yerleri doldurunuz.
1 - T oday
Monday. 2 - T h e r e
fourteen girls i n
garden.
3 - 1 ....... tw o eyes. 4 - Selmas brothers ...... good boys. 5 - There
seven days ...... a week. 6 - My sons fr ie n d s
not here. 7 Hasan Bey ...... two children. 8 - Is there a b i r d
the roof? 9 How many fr ie n d s
you? 10 - S h e
tw o pencils in her bag.
m
Bu sorulara dersimizdeki metne uygun olarak cevaplar veriniz.
1 - Who is Fatma Hanm? 2 - Is there a horse in the garden? 3 - How
many trees are there in the garden? 4 - Where is Ahmet? 5 - Are
there two birds on the roof? 6 - What is there on the roof? 7 - Is
Zeynep Hasan Beys daughter? 8 - H ow m any w indow s has the
house? 9 - Where is the horse? 10 - What has Zeynep in her hand?
IV
Trkeye eviriniz.
1 - I have tw o arms, tw o hands and tw o eyes. 2 - Have you any
English friends? 3 - Her son has tw o dogs. 4 - Hasan Bey has a small
farmhouse. 5 - M argaret isnt his daughter. 6 - Mr. M illers w ife is in
the street. 7 - T oday isnt Tuesday. 8 - We havent any buckets here.
9 - Who has a red car? 10 - H ow many sons have you?

112 -

V
ngilizceye eviriniz.
1 - ki olunuz var. 2 - Kzm bir retmendir. 3 - Recepin babas bir
iftidir. 4 - Karm bir hemire deildir, bir retmendir. 5 - Burada hi
arkadam yok. 6 - Bir haftada sekiz gn yoktur. 7 Babann ad nedir?
8 - Zeynepin annesi kimdir? 9 - ki haftada ka gn vardr? 10 - Bugn
cumartesidir._____________________________________________
n cek i altrm a la rn y a p lm ekli
1
1 - have 2 - a 3 - is 4 - or 5 - is (are) 6 - is 7 - are 8 - is 9 - a 10 has
II
1 - There are blue books on our bags. 2 - We have short pencils. 3 Gner has big beds. 4 - There are cows in the fields. 5 - You have
small oranges. 6 - Dogs have noses. 7 - Are there children in our
rooms? 8 - They have blue doors. 9 - Their rooms have windows.
10 - What colour are their hats?
III
1 - have 2 - has 3 - have 4 - have 5 - has 6 - has 7 - has 8 - has 9 have 10 - have
IV
1 - Adnz nedir? 2 - Babasmn byk bir evi var. 3 - ki kzkardeim var
ve bir erkek kardeim var. 4 - Ahmetin bir at var. 5 - Tarlada neler var?
6 - Onlarn okulu bizim evimizin yanndadr. 7 - ki kolum, iki elim, iki
bacam, iki gzm, iki kulam, bir burnum ve bir azm var. 8 - Ad
Zeyneptir. 9 - Bahede birka iei var. 10 - Anneniz kimdir?
V
1 - I have two arms. 2 - My father is a teacher. 3 - His mother is a
nurse. 4 - What are there in the basket? 5 - Their house is small. 6 The man has a green hat. 7 - What is her name? 8 - The room has a
small window. 9 - Our teacher is in front of the school. 10 - 1 have a
yellow pencil in my bag.

HIZLI
NGLZCE

-----------------------------------------------

Birinci Basamak
15

Ders
15

FL VE EMR HAL
Hareket veya i bildiren kelimelere fiil denir, gelmek, okumak, almak,
yazmak, imek gibi.
Trkede mastar halinde, yani gitmek, kapamak, koymak eklinde
bulunan fiillerdeki mastar eki mek, mak kaldrlnca geriye kalan ksm
nasl bir emil ifade ediyorsa ngilizcede de durum ayndr.
gelmek mastarndan mek eki kaldrlnca gel emri meydana gelir.
ngilizcede de to com e = gelmek fiilinden to = mek kaldrlnca com e =
gel emir kipi meydana gelir.
to com e
com e

[tu kamj
[kara]

gelmek
gel

to drink
drink

[tu drink]
[drink]

imek

to eat
eat

[tu i:t]
[i:t]

ye

to go
go

[tu gou]
[gou]

gitmek
git

to open
open

[tu oupm]
[oupin]

amak
a

yemek

114

tu put
put

[tu put]
[put]

koymak
koy

to read
read

[tu ri:d]
[ri:d]

okumak
oku

to shut
shut

[tu at]
[at]

kapamak
kapa

to take
take

[tu teykl
[teyk]

almak
al

to w rite
write

[tu rayt]
[rayt]

yazmak
yaz

Aadaki rneklerde de greceiniz gibi ngilizcede emir cmleleri ge


nel olarak emir bildiren bir kelime ile balar.
Eat.
Eat an apple.
Eat an egg.
Eat this apple.
Eat my apple.

Ye.
Bir elma ye.
Bir yumurta ye.
Bu elmay ye.
Benim elmam ye.

Bilindii gibi, emir bildiren kelimenin ngilizcede bata olmasna kar


lk, Trkede cmle sonunda bulunur.
Drink
Drink
Drink
Drink

water.
this water.
milk.
you r milk.

Su i.
Bu suyu i.
St i.
Stn i.

Open
Open
Open
Open

the door.
the w indow .
the d o o r o f this room .
my bag.

Kapy a.
Pencereyi a.
Bu odamn kapsn a.
antam a.

Put
Put
Put
Put

flow ers.
iekler koy.
som e flow ers on the table. Masann stne birka iek koy.
you r pencil on the book.
Kalemini kitabn stne koy.
the bird on the grass.
Kuu imenin stne koy.

-1 1 5 -

Itead
Read
Read
Read

this book.
you r book.
a good book.
those books.

Bu kitab oku.
Kitabn oku.
yi bir kitap oku.
u kitaplar oku.

Shut
Shut
Shut
Shut

the door.
the big door.
their b ig door.
ou r b ig w indows.

Kapy kapa.
Byk kapy kapa.
Onlarn byk kapsn kapa.
Byk pencerelerimizi kapa.

Take
Take
Take
Take

a bucket.
my old books.
these flowers.
some pencils.

Bir kova al.


Eski kitaplarm al.
Bu iekleri al.
Birka kalem al.

Write
Write
Write
Write

a book.
my name.
you r sisters name.
tw o lessons.

Bir kitap yaz.


smimi yaz.
Kzkardeinin ismini yaz.
ki ders yaz.

burada, orada anlamna geldiklerini rendiimiz here, there, keli


meleri emirlerden sonra buraya, oraya anlamm alrlar.
The book s are here.
Come here.

Kitaplar buradadr.
Buraya gel.

The girl is there.


Go there.

Kzlar oradadr.
Oraya git.

Put the key here.


Write you r name here.
Put their bags there.
Put the yellow basket there.

Anahtar buraya koy.


Adn buraya yaz.
Onlarn antalarm oraya koy.
San sepeti oraya koy.

gnler ve on
Geen dersimizde rendiimiz haftann gnleri cmle iinde kendi
lerinden nce on ntaksn alrlar.
Sunday
on Sunday

Pazar
pazar gn (pazar gnnde)

-1 1 6 -

Come on Sunday.
Come here on Sunday.
Go there on Wednesday.
Eat the oranges on Saturday.
Take m y book s on Monday.
Shut the w indow s on Tuesday.
Drink milk on Friday.
Drink the m ilk o n Friday.
Open this bag on Thursday.

Pazar gn gel.
Buraya pazar gn gel.
Oraya aramba gn git.
Portakallar cumartesi gn ye.
Kitaplarm pazartesi gn al.
Pencereleri sal gn kapa.
Cuma gn st i.
Cuma gn st i.
Bu antay perembe gn a.

Trkede emir fiilinin, bir kii iin mi, yoksa birden fazla ahslar iin
mi kullanld emir fiilinden anlalr, gel dendiinde emrin bir kiiye hi
taben, geliniz dendiinde ise birden fzla kiiye hitaben sylendii anla
lr. ngilizcede byle bir aynm yoktur. Tek kiiye de olsa, birden fazla kiiye
de olsa emir kelimesi ayndr. ngilizce emir cmlelerini Trkeye evirirken,
daha kibar bir ekil olaca iin, oul halde, yani birden fazla ahsa syleniyormu gibi evirmeniz daha uygun olur.
Open you r book.
Open your books.
Put the basket here.
Write your name.
Write you r names.
Take this chair.

Kitaplarnz anz.
Sepeti buraya koyunuz.
sminizi yazmz.
simlerinizi yaznz.
Bu sandalyeyi alnz.

ngilizcede emir cmlelerine ou kez, ltfen anlamna gelen please


kelimesi ilave edilir.
Open the w indow, please.
Write your name here, please.
Put the oranges in the basket,
please.
Take these flow ers, please.
Read those lessons, please.
Go there, please.
Open the small window, please.

Ltfen pencereyi anz.


Ltfen isminizi buraya yaznz.
Ltfen portakallar sepete
koyunuz.
Ltfen bu iekleri alnz.
Ltfen u dersleri okuyunuz.
Ltfen oraya gidiniz.
Ltfen kk pencereyi anz.

Please kelimesi cmlenin sonuna geldii gibi emrin banda da bulun


abilir, bu ekilde ltfen kelimesinin zerinde daha fazla durulmu olduu
anlatlr.

-1 1 7 -

Ltfen buraya geliniz.


Ltfen kitabnz kapaynz.
Ltfen oraya gidiniz.
Ltfen isminizi yazmz.
Ltfen isimlerinizi yaznz.
Ltfen kitab Gordonun masasnn
stne koyunuz.
Ltfen bu antalar alnz.

Please com e here.


Please shut you r book.
Please go there.
Please w rite your name.
Please w rite you r names.
Please put the b ook on
G ordons table.
Please take these bags.

tq

Mastarlarn sonundaki mek,mak anlamna geldiini grdmz to


kelimesinin, daha nce grm'olduumuz on, in, behind, near, in front
o f kelimeleri gibi bir ntak olarak da ayn bir anlam vardr. Bu anlamdaki
tonun mastar eki to ile hibir ilgisi yoktur. ntak olan tonun anlam ka
pya, pencereye, baheye, odaya kelimelerinin sonlarndaki -e, -a eklerin
deki gibidir.
to
to
to
to
to
to
to
to

the
the
the
the
the
the
the
the

door
w indow
garden
room
school
house
train
wall

Go to the wall.
Come to the school please.
Go to the small door.
Please go to their house.
Come to ou r garden, please.
Come to the table and eat
some apples.
Go to the garden, and eat
you r apple there.

kapya
pencereye
baheye
odaya
okula
eve
trene
duvara
Duvara git.
Ltfen okula git.
Kk kapya git.
Ltfen onlarn evine git.
Ltfen bahemize gel.
Masaya gel ve birka elma ye.
Baheye git ve elman orada ye.

118 -

FROM
Bir yere doru yn gsteren to ntaksmn ztt, Trkedeki -den,
dan ekinin karl olan from dur.
from
from
from
from
from
from
from
from

the
the
the
the
the
the
the
the

door
w indow
garden
room
school
house
train
wall

Go from the wall.


Go from the butchers to the
new house.
Go from the sch ool to the train.
Come from the field to the house.
Take these books from the table.

kapdan
pencereden
baheden
odadan
okuldan
evden
trenden
duvardan
Duvardan git.
Kasaptan yeni eve git.
Okuldan trene git.
Tarladan eve gel.
Bu kitaplar masadan al.

Bu iki ntakdan from un nce, tonun sonra gelmesi art deildir.


Come from the w indow to my table. Pencereden masama gel.
Go to the train from the school.
Okuldan trene git.
Come to the house from the field. Tarladan eve gel.
Go from Hasan Bey to Mr. Miller. Hasan Beyden Bay Millere git.
Go from this tree to that tree.
Bu aatan u aaca git.
Come from the street to the house. Caddeden eve gel.
Go to the butchers from the
Bakkaldan kasaba git.
grocers.
Take you r pencils from my bag.
Kalemlerini antamdan al.
Come to my house on Monday.
Evime pazartesi gn gel.
Go to you r m other on Saturday.
Cumartesi gn annene git.
Come to school on Tuesday.
Okula sal gn gel.

-1 1 9 -

NUMBERS
saylar
ngilizcede l den 12ye kadar saylar aada grld gibidir.
one
two
three
four
five
-six
seven
eight
nine
ten
eleven
twelve

[wan]
[tu:]
[tri:]
[fos]
[fayv]
[siks]
[sevm]
[eyt]
[nayn]
[ten]
[ilevin]
[twelv]

bir
iki

drt
be
alt
yedi
sekiz
dokuz
on
on bir
on iki

13ten balayarak 19a kadar olan saylan elde etmek iin yukanda
grdnz saylara teen ilave edilir. Yalnz 13 ve 15 saylanna teen ilave
edilirken three ve five kelimelerinde kk deiiklikler olur.
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty

[tstn]
[fo:ti:n]
[fiftim]
[siksti.n]
[sevnti:n]
[eytirn]
[naynti:n]
[twenti]

on
on drt
on be
on alt
on yedi
on sekiz
on dokuz
yirmi

20den 30a kadar saylar, 20 saysna 1 ile 10 arasndaki saylan ekle


mekle yaplr.
twenty-one
twenty-two

[twentiwan]
[twentitu:]

yirmi bir
yirmi iki

120 -

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 arasndaki saylar elde etmek iinde yine 20
ile 30 arasndakiler iin olduu gibi bunlara 1 ile 10 arasndaki saylar ekle
mek yeterlidir. imdi 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 saylarnn nasl
yazldn renelim.
thirty
forty
fifty
sixty
seventy
eighty
ninety
hundred

[trti]
[fo:ti]
[fifti]
Lsiksti]
[sevmti]
[eyti]
[naynti]
[handndj

otuz
kirk
elli
altm
yetmi
seksen
doksan
yz

Yukardaki saylar 3 ile 9 arasndaki saylara (bazen ufak deiiklik


lerle) ty ilave edilmek suretiyle elde edilmitir.
tw enty-four
thirty-six
forty-tw o
fifty-one
sixty-seven
eighty-nine
ninety-six

yirmi drt
otuz alt
krk drt
elli bir
altm yedi
seksen dokuz
doksan alt

Aadaki rneklerde grlecei gibi hundred saysndan sonra and


kelimesi kullanlr.
one hundred
one hundred and fou r
two hundred and twenty
325
416
861
86
55
45
37
43

(bir) yz
yz drt
iki yz yirmi
three hundred and twenty-five
fou r hundred and sixteen
eight hundred and sixty-one
eighty-six
fifty-five
forty-five
thirty-seven
forty-three

-1 2 1 -

HIZLI
NGLZCE
Birinci Basamak

RENLECEK KELMELER
il [o:l]
Fternoon [a:ftnu:n]
ime [kam]
rink [drink]
at [i:t]
ngland [inglnd]
gening [i:vning]

hepsi, btn
leden sonra
gelmek
imek
yemek
ngiltere
akam

Mrs. [misiz]
bayan (evli)
night [nayt]
gece
now [nau]
imdi
num ber [namb] say
oh [ou]
oo...!
op en [oupm]
amak
please [pli:z]
ltfen

fine [faynj
for [fo:]
from [from]
go [gou]
good-bye [gudbay]
greetings [gri:tingz]
hello [helou]
how [hau]
into [intu]
Italy [itili]
kitchen [ki^in]
letter [leti]
m orning [morning]

122

iyi, ho
iin
-den
gitmek
Allahasmarladk,
gle gle
selamlamalar
merhaba
nasl
iine
talya
mutfak
mektup
sabah

put [put]
koymak
read [ri:d]
okumak
shut [at]
kapamak
sti [stil]
hl
take [teyk]
almak
thank you
(size)teekkr
[tenk yu]
ederim
to [tu]
-mek, -mak
to [tu]
-e, -a
too [tu:]
de, dahi
Turkey [trki] Trkiye
Turkish [t:ki] Trk
w ith [wid]
ile, beraber
w rite [rayt]
yazmak

AIKLAMALAR
ngilizcedeki Oh! nlemi, 4. sayfadaki okuma parasnda greceimiz
gibi, Trkeye Ooo!... eklinde evrilebilir. Fakat ngilizcede ok sk rastla
nan Oh! nleminin Trkeye evrilmesi baz hallerde uygun olmaz. Bu gibi
durumlarda, yani Oh! nlemini Trkeye Ooo!... eklinde tercme ettiimiz
de cmlemiz kulaa ho gelmiyorsa bunu hi tercme etmeden brakmamz
daha iyi olur.
Trkede genel olarak cmleye ve kelimesi ile balanmaz. Fakat n
gilizcede, okuyacamz metinde de grlecei gibi, bazen cmle ve kelime
sinin karl olan and ile balayabilir.
I am fine, thank you. And how are you?
Bu cmle Trkeye ya, yiyim, teekkr ederim. Ya siz naslsnz?
eklinde evrilmeli veya and kelimesini hi dikkate almadan yiyim, teek
kr ederim. Siz naslsnz? denilmelidir.
Fiillerin mastar hallerinde Trkedeki mek, mak karlnn ngiliz
cede to olduunu ve bunun fiilin nnde ve ayr olarak yer aldn biliyoruz.
to drink

imek

Ancak, renilecek kelimeler bal altnda grld gibi, fiiller ve


rilirken mastar eki tolar nlerine konulmamtr.

123

ngilizce szlkler ve kelime listelerinde fiiller verilirken nlerine to


konmaz. Bu bakmdan liste ve szlklerde fiillerin Trke karlklarnda
mek, mak olduu halde ngilizcelerinde to olmayacam bilmelisiniz.
drink [drink]

imek

Cmlenin znesi tekil olduu zaman is, oul olduu zaman are kul
lanldn biliyoruz. Tekil iki isim and ile baland takdirde oul bir zne
meydana geleceinden bunlarla are kullanlr.
Ali is a teacher.
Tom is a teacher.
Ali and Tom are teachers.
How is you r w ife?
How is you r daughter?
How are you r w ife and your
daughter?
The cat is in the garden.
The dog is in the garden.
The cat and the d og are in
the garden.

Ali bir retmendir.


Tom bir retmendir.
Ali ve Torn retmen(ler)dir.
Karnz nasl?
Kznz nasl?
Kanmz ve kznz nasl?
Kedi bahededir.
Kpek bahededir.
Kedi ve kpek bahededir,

good m orning-good a ftem on -g ood even in g-good night-good-bye


Sabahtan leye kadar gnaydn anlamnda olan good m orning
kullanlr. G ood aftem on leden akam karanlna kadar sylenir.
Anlam iyi leden sonradr. Akamdan yatma zamanna kadar kullanlan
good eveningdir. Bunun da anlam iyi akamlardr. Gece yatmak zere
ayrlrken sylenen good nighttr. Bu iyi geceler anlamndadr. G ood
bye hem Allahasmarladk hem gle gle anlamndadr.
Yukarda grdmz selamlama kelimeleri selamlaan her iki ahs
tarafndan aynen tekrarlanr. Mesela bir ahs dierine good evening dedi
i zaman dieri de aynen good evening diye cevap verir. G ood-bye iin de
durum ayndr.

not at ali
Teekkr ederim. szne kar kullanlan Bir ey deil. sznn ngiliz
ce karl not at all [not et o:l] dur.
Thank you
Not at ali.
Thank you fo r the flow ers.
Not at ali.

Teekkr ederim.
Bir ey deil.
iekler iin teekkr ederim.
Bir ey deil.

124

GREETINGS
Mr. M iller - G ood m orning, Hasan Bey.
Hasan Bey - Oh! G ood m orning, Mr. Miller. How are you?
M.M.
- I am fine, thank you. And how are you?
H.B.
- I am fine, too. How are you r w ife and you r daughter?
M.M.
- They are fine too.
H.B.
- Are they still in England?
M.M.
- No, they are in Italy now. There is a letter from M ary to
Zeynep. Where are your children and your wife?
H.B.
- Oh! They are all here. My w ife is in the kitchen. Zeynep is
there, behind the house. And Ahmet is in the field. Come
here, Zeynep. There is a letter for you.
Zeynep - Oh! Hello, Mr. Miller. How are you? And how is Mary?
M.M.
- Thank you Zeynep. We are all fine. Here is you r letter
from Mary.
Z.
- Oh! Thank you, Mr. Miller.
M.M.
- Not at all. Is your m other still in the kitchen?
Z.
- Yes, she is. Is there a letter for her from Mrs. Miller?
M.M.
- No, not a letter. But there is a b ook fo r you r m other from
my wife.
Z.
- M other! M other! Mr. M iller is here.
H.B.
- Com e into the house, please.
M.M.
- Thank you. Where is Karaba?
H.B.
- Oh! It is in the field.

SELAMLAMALAR
M.M.
H.B.
M.M.
H.B.
M.M.
H.B.
M.M.
H.B.
Z.

Gnaydn Hasan Bey.


Ooo... Gnaydn Mr. Miller. Naslsnz?
yiyim, teekkr ederim. Siz naslsnz?
Ben de iyiyim. Kannz ve kznz nasllar?
Onlar da iyiler.
Hala ngilteredeler mi?
Hayr, imdi talyadalar. Maryden Zeynepe bir mektup var.
ocuklarnz ve kanmz neredeler?
Hepsi burada. Karm mutfakta. Zeynep orada, evin arkasnda.
Ahmet tarlada. Zeynep buraya gel. Senin iin bir mektup var.
Ooo... Merhaba Mr. Miller. Naslsnz? Mary nasl?

-1 2 5 -

M.M.
Z.
M.M.
Z.
M.M.
Z.
H.B.
M.M.
H.B.

- Teekkr ederim Zeynep. Hepimiz iyiyiz. Maryden mektubun


burada.
Ooo... Teekkr ederim Mr. Miller.
- Bir ey deil. Annen hl mutfakta m?
- Evet, odur (oradadr). Mrs. Millerden onun iin bir mektup var
m?
- Hayr, bir mektup deil. Fakat karmdan anneniz iin bir kitap
var.
- Anne! Anne! Mr. Miller burada.
- Eve gelin ltfen.
- Teekkr ederim. Karaba nerede?
- Ooo... Tarladadr..

INTO
Geen dersimizde Trkedeki kelimelerin sonundaki -e, -a eklerinin
karl olduunu sylediimiz to ntaks kapal bir yer iin kullanld
zaman into eklini alr. Mesela, kapya, duvara, masaya derken to kullan
mamz gerektii halde eve, okula, odaya girii anlatrken into kullan
mamz gerekir. ine anlamnda olan bu ntak da ou kez, in ntaksmda
olduu gibi, bu ekilde deil, aadaki rneklerde greceimiz gibi Trkeye
evrilir.
into the house
into the room
into the sch ool
Go into the room .
Come into the house.
Put the chairs into my room ,
please.
Go into the house now .

evin iine - eve


odann iine - odaya
okulun iine - okula
Odaya git. (Odamn iine git.)
Eve gel.
Ltfen sandalyeleri odama koy.
imdi eve git. (gir)

FOR
For, iin anlamnda bir ntakdr.
for
for
for
for

Ahmet
m y son
you r friend
all teachers

Ahmet iin
olum iin
arkadan iin
btn retmenler iin

-1 2 6 -

There is a book for Zeynep.


This apple is fo r y ou r daughter.
Are there any letters fo r Ahmet?
Take a flow er from the table for
you r m other.

Zeynep iin bir kitap var.


Bu elma kznz iindir.
Ahmet iin hi mektup var m?
Masadan annen iin bir iek al

metin zerinde sorular ve cevaplan


Where are Mr. M iller and
Hasan Bey?
Mr. Miller ve Hasan Bey neredeler?

They are in the garden.


Bahededirler.

Are Karaba and Ceylan there?


Karaba ve Ceylan orada m?

No, they arent.


Hayr, deildirler.

Where are Mrs. M iller and Mary


They are in Italy now.
Onlar imdi talyadalar.
n ow ;
Mrs. Miller ve Mary imdi neredeler?
Is Zeynep in the house?
Zeynep evde midir?

No, she isnt.


Hayr, deildir.

Is there a letter fo r Zeynep?


Zeynep iin bir mektup var m?

Yes, there is.


Evet, var.

Go brom the table


to the w indow .

Come from the d oor


to te chair.

Masadan pencereye git.

Kapdan sandalyeye gel.

I?

ALITIRMALAR

i
Bo yerlere is veya are koyunuz.
1 - Mr. M iller and her d a u g h ter
in Italy. 2 - Zeyneps b o t h e r ......
in the kitchen. 3 - T h e r e
letters on the book. 4 - Ahmet.
fine
too. 5 - They ...... still in the garden. 6 - My son and my daughter
teachers. 7 - ....... Tom and M argaret good friends? 8 - Your
daughter and S e lm a
here now.
II
Bo yerlere to, from, on, in, for, near ntaklanndan uygun olanm
koyunuz.
1 - Come .Uft. Sunday. 2 - Go to the kitchen
the garden. 3 - There
is a le t t e r
Zeynep. 4 - Come .If... the room . 5 - Write the letter
Friday. 6 - There are some c h ild r e n
the garden. 7 - Come
the w indow from the door. 8 - There are five trees ...... the
house. 9 - Put the pencils ....... the bag, please. 10 - Take these
a p p le s
the basket.

in
Trkeye eviriniz.
1 - Go to the grocers, please. 2 - Alis father and my father are good
friends. 3 - His son isnt in Turkey; he is in England now. 4 - Shut
all the windows, please. 5 - Go to your frien d on Monday. 6 - Come
to the chair from the door. 7 - Four hundred and twenty-eight. 8 Nine hundred and sixty-three. 9 - Go to the field with Ahmet. 10 Ninety-seven. 11 - All the cats are in front o f the butchers. 12 Hello! How are you? And how is you r son? 13 - He is fine, thank you.
14 - G ood night. 15 - Come here, please. There is a letter for your
mother.
IV
ngilizceye eviriniz.
1 - Kitaplar iin teekkr ederim. 2 - Bir ey deil. 3 - Ltfen oraya gidi
niz. 4 - Mutfaa (mutfan iine) geliniz. 5 Gnaydn. 6 Ltfen kk
kapy amz. 7 - iyiyim, teekkr ederim. Siz naslsnz? 8 - Babam da
iyidir. O imdi Ahmetle tarladadr. 9 Dersleri cumartesi gn okuyunuz.
10 Kimin byk bir evi var? 11 Mutfakta ka kedi var? 12

128 -

Allahasmarladk Selma. 13 - Gle gle Ahmet. 14 - Babanz bir retmen


midir yoksa bir doktor mudur? 15 - Btn pencereleri kapa ve masaya gel.
n cek i a ltrm ala rn y a p lm ekli
i
1 - Have you any book s? You havent any books. 2 - Is Ahmets horse
in the garden? Ahmets horse is n ot in the garden. 3 - Is today
Saturday? T oday is n ot Saturday. 4 - Is you r w ife a teacher? Y our
wife is not a teacher. 5 - Has Mr. M iller tw o children? Mr. M iller has
not tw o children. 6 - Are there ten birds o n the roof? There are not
ten birds on the roof. 7 - Is her daughter a nurse? Her daughter is
not a nurse. 8 - Is you r sons friend a farm er? Y our sons friend is not
a farmer. 9 - Is her husband a d octor? Her husband is not a doctor.
10 - Is this a small bucket? This is not a small bucket.
II
1 - is 2 - are, the 3 - have 4 - are 5 - are, in 6 - are 7 - has 8 - on
9 - have 10 - has
HI
1 - She is Hasan Beys wife. 2 - Yes, there is. 3 - There are tw o trees
in the garden. 4 - Ahmet is in the garden. 5 - No, there arent. 6 There is a bird. 7 - Yes, she is. 8 - The house has five windows. 9 It is in front o f the house. 10 - She has a bucket in her hand.
IV
1 - ki kolum, iki elim ve iki gzm var. 2 - Hi ngiliz arkadanz var m?
3 - Onun olunun iki kpei var. 4 - Haan Beyin kk bir iftlikevi var.
5 - Margaret onun kz deildir. 6 - Mr. Millerin kars caddededir. 7 Bugn sal deildir. 8 - Burada hi kovamz yok. 9 - Kimin krmz bir oto
mobili var? 10 - Ka olunuz var?
V
1 - You have tw o sons. 2 - My daughter is a teacher. 3 - R eceps
father is a farmer. 4 - My w ife is not a nurse, she is a teacher. 5 - 1
havent any friends here. 6 - There are not eight days in a week. 7 What is you r fathers name? 8 - Who is Zeyneps m other? 9 - How
many days are there in two weeks? 10 - Today is Saturday.

HIZLI
NGLZCE

Ders
17

Birinci Basamak
17
OLUMSUZ EMR
Mastar halinde bulunan fiillerden mastar eki (to-mek, mak) kalknca
emir kknn meydana geldiini biliyoruz. Bu ekilde meydana gelen emir
ler olumlu, yani bir eyin yaplmasn veya olmasn bildiren emirlerdi. im
di bir eyin yaplmamasn veya olmamasn bildiren emirlerin nasl yapla
can renelim.
Bir eyin yaplmamasn veya olmamasn bildiren, yani olumsuz emir
lerin oluturulmas iin yaplacak ey yapma anlamna gelen do not [du
not] kelimelerini fiilin nne getirmektir. Konuma dilinde do not daima k
saltlm ekliyle kullanlr, dont [dount].
Open the door.
Dont open the door.

Kapy an.
Kapy amayn.

Go there, please.
Dont go there, please.

Ltfen oraya gidiniz.


Ltfen oraya gitmeyiniz.

Come to the garden.


Dont com e to the garden.

Baheye gel.
Baheye gelme.

Eat some apples.


Dont eat any apples.

Birka elma ye.


Hi elma yeme.

Put the letters on my table.


Dont put the letters on my table.

Mektuplar masamn stne koy.


Mektuplar masamn stne koyma.

Read those lessons now.


Dont read those lessons now.

u dersleri imdi oku.


u dersleri imdi okuma.

130

FLLERDE ZAMAN
Fiiller i veya hareket bildiren kelimelerdir. Bir i veya hareket mut
laka belirli bir zaman iinde yaplr. te bu zamana fiilin zaman denir. u
halde fiil, bir i veya hareketi, yapld zamanla birlikte belirten kelimedir.
Bir i veya hareket ya gemite yaplmtr, ya imdi yaplmaktadr ve
ya gelecekte yaplacaktr. Gittim. dendii zaman bu fiilin gemite yapld
anlalr. Gidiyorum. sz ise u anda yaplmakta olduunu gsterir.
Gideceim. de bu hareketin gelecekte olacan ifade eder.
Bu aklamadan anlalaca gibi fiillerde esas olarak zaman vardr.
1 - Gemi Zaman
2 - imdiki Zaman
3 - Gelecek Zaman

rnek: Okudum.
rnek : Okuyorum.
rnek: Okuyacam.

Bunlardan baka bir de Geni Zaman vardr ki bu, btn zamanlar


iine alr. Her gn okula giderim. cmlesindeki giderim fiili her zaman
iin tekrarlanan bir hareketi gsterir. Bu hareket belli bir zaman iinde de
il btn zamanlar iinde olagelmektedir.
Bu fiil zamanlan, derslerimizde ele alnarak teker teker incelenecektir.

MDK ZAMAN
imdiki Zaman, sz sylediimiz an devam etmekte olan bir hareke
ti anlatmak iin kullanlr. Trkede bu zaman oluturmak iin fiilin sonu
na -yor eki konulur. Aynca buna fiili yapan ahs gsteren bir ek ilave edi
lir.
Kitabm okuyorum.
Radyo dinliyorsunuz.
Ders alyor.
Top oynuyoruz.
Okula gidiyoruz.

-1 3 1 -

ngilizcede imdiki Zaman oluturmak iin fiile (Trkedeki -yor yeri


ne) ING eklenir.
go
read
drink
com e

going
reading
drinking
com ing

To be fiilini rendiimiz zaman, Trkede ahs gsteren (-im, -sin, dr gibi) eklerin kelimelere ilave edilmesine karlk, ngilizcede ayn ii
gren kelimelerin (yani to be fiilinin) ayr olarak yazldn grmtk.
imdiki Zaman olutururken de, ing eki alm fiilin nne, cmlenin
znesine uygun to be fiili getirilir. Bilindii gibi bir tek ahs veya ey
gsteren isim veya isim gruplaryla is, birden fazla ahs veya ey gsteren
lerle are kullanlr. Sadece 1= ben zamiri ile am kullanlr.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

am
am
am
am
am
am
am
am
am
am
am

going.
reading.
drinking.
com ing.
writing.
shutting.
taking.
opening.
putting.
eating.

b e n ...... im
Ben gidiyorum. = Gidiyorum
Okuyorum.
iyorum.
Geliyorum.
Yazyorum.
Kapyorum.
Alyorum.
Ayorum.
Koyuyorum.
Yiyorum.

Baz fiillere ing ilave edilirken yaplarnda ufak deiiklikler olduu


nu gryoruz. Bunlardan com e, w rite ve take fiillerine ing ilave edilirken
sonlarndaki e harfleri kaldrlmtr. Bunun sebebi ngilizcede kelime so
nundaki e harfinin okunmaydr.
com e
w rite
take

com ing
w riting
taking

Shut ve put fiillerine ing eklenirken bunlarda son harfler ift olarak
yazlmaktadr.

-1 3 2 -

shut
put

shutting
putting

Sonu sessiz bir harfle biten bir fiilde bu harfin hemen nnde gelen
sesli harf ksa bir sesle okunmaktaysa bu fiile ing eklenirken sondaki sessiz
harf ift olarak yazlr. Bunu shut ve put fiillerinde gryoruz. Bunlardaki
sesli harfler ksa olarak okunduklarndan ing ilave edilirken harfleri ift ola
rak yazlmtr.
Eat fiilinde sondaki sessiz harften nce gelen sesli harfler uzun olarak
okunduundan buna ing ilave edildiinde byle bir durum olmaz.
eat

eating

Okunu konusunda bu aklamalar yaptktan sonra imdi, imdiki


Zamann kullanlna ait rnekler verelim:
I am going.
You are going.
He is going.
She is going.
It is going.
We are going.
You are going.
They are going.

Gidiyorum.
Gidiyorsun.
Gidiyor.
Gidiyor.
Gidiyor.
Gidiyoruz.
Gidiyorsunuz.
Gidiyorlar.

Ahmet is going.
My father is going.
My friends are going.
The teacher is going.
The teachers are going.

Ahmet gidiyor.
Babam gidiyor.
Arkadalarm gidiyor.
retmen gidiyor.
retmenler gidiyor.

I am drinking milk.
She is reading a book.
Your son is shutting the door.
Her sisters are w riting letters.
I am goin g to the garden.
The girl is com ing from the garden.
We are eating apples.
We are eating their apples.
They are shutting the windows.

St iiyorum.
Bir kitap okuyor.
Olun kapy kapyor.
Kzkardeleri mektuplar yazyor.
Baheye gidiyorum.
Kz baheden geliyor.
Elmalar yiyoruz.
Onlarn elmalarm yiyoruz.
Pencereleri kapyorlar.

-1 3 3 -

Hasan is putting the book here.


Hasan is putting the book on
the table.
Our teacher is w riting a letter.
The woman is drinking water.
I am going to the train.
She is going into the room .
Tom is com ing from the field.
The soldiers are going into the ship.
I am writing a letter for my mother.
Tom is goin g w ith Ahmet.
All the students are com ing here.
Mr. M iller is com ing to Turkey.

The wom an is com ing


to the chair.

Haan kitab buraya koyuyor.


Haan kitab masann stne
koyuyor.
retmenimiz bir mektup yazyor.
Kadn su iiyor.
Trene gidiyorum.
Odaya gidiyor, (giriyor)
Tom tarladan geliyor.
Askerler gemiye giriyorlar.
Annem iin bir mektup yazyorum.
Tom Ahmetle (beraber) gidiyor.
Btn renciler buraya geliyorlar.
Mr. Miller Trkiyeye geliyor.

u Vv
:-

Kadn sandalyeye
geliyor.

Ahmet is drinking
water.

Ahmet su iiyor.

Selma is w riting
a letter.

Selma bir mektup


yazyor.

The girl is shutting


the window.

Kz pencereyi kapyor.

The girls are eating


apples.

Kzlar elmalar yiyor.

134 -

MDK ZAMAN KPNN SORU EKL


inde to be fiili bulunan cmleleri soru haline sokmak iin to be fiili
nin cmle bana getirilmesi gerektiini biliyoruz.
This is a house.
Is this a house?

Bu bir evdir.
Bu bir ev midir?

You are students.


Are you students?

Siz rencilersiniz.
Siz renciler misiniz?

I am a teacher.
Am I a teacher?

Ben bir retmenim.


Ben bir retmen miyim?

imdiki Zaman halinde bulunan cmleleri soru yapmak iin de ayn


ekilde hareket edilir, yani to be fiili cmlenin bana alnr.
He is eating an apple.
Is he eating an apple?

Bir elma yiyor.


Bir elma yiyor mu?

They are writing.


Are they writing?

Yazyorlar.
Yazyorlar m?

I am coming into the room.


Am I coming into the room?

Odaya geliyorum.
Odaya geliyor muyum?

He is drinking.
Is he drinking?
Is he drinking milk?
He is reading my book.
Is he reading my book?
That man is going to the train.
Is that man going to the train?

iyor.
iyor mu?
St iiyor mu?
Benim kitabm okuyor.
Benim kitabm okuyor mu?
u adam trene gidiyor.
u adam trene gidiyor mu?

Trkede St iiyor mu? eklinde bir soru cmlesi olabilecei gibi


St m iiyor? eklinde, dierlerinden biraz farkl bir soru cmlesi de ola
bilir. Birincisinde zerinde durulan ime fiili, kincisinde ise st ismidir.
ngilizcede byle bir aynm yoktur. Bu ayrm ancak konuurken istenilen
kelimenin zerine vurgu yaplmak suretiyle belirtilir.
I am eating an orange.
Am I eating an orange?
Am I eating an orange?
Are you shutting the door?

Bir portakal yiyorum.


Bir portakal yiyor muyum?
Bir portakal m yiyorum?
Kapy kapyor musunuz? (Kapy
m kapyorsunuz?)

-1 3 5 -

Are they reading books?


Are the girls com ing here?
Is Ahmet opening the door?
Are you eating an apple?
Is the horse eating grass?

Kitaplar m okuyorlar?
Kzlar buraya m geliyorlar?
Ahmet kapy ayor mu?
Bir elma m yiyorsunuz?
At ot mu yiyor?

Yukardaki rneklerde grld gibi Trkedeki bu farkl iki soru


nun ngilizce karl aymdr. Bu bakmdan Bir elma yiyor musunuz? ile
Bir elma m yiyorsunuz? sorularnn ngilizce karlnn ayn olduunu
(Are you eating an apple?), ancak ngilizceden Trkeye evirme yapar
ken bu iki ekilden hangisi szn gelii bakmndan daha uygun geliyorsa
onu semekte serbest olduunuzu hatrnzdan karmaynz.
Is the d og goin g to the door?
Are they putting the pencils
into the bag?

Kpek kapya gidiyor mu? (veya


kpek kapya m gidiyor?)
Kalemleri antann iine mi
koyuyorlar?

MDK ZAMAN KPNN OLUMSUZ EKL


imdiki Zaman halinde bulunan cmleleri olumsuz hale sokmak iin
yaplacak ey, iinde to be fiili olan cmlelerde yapld gibi, to be fiilinden
sonra bir not koymaktr.
I am drinking.
I am not drinking.

iyorum.
miyorum.

You are reading.


You are not reading.

Okuyorsunuz.
Okumuyorsunuz.

She is going.
She is not going.

Gidiyor.
Gitmiyor.

Bildiiniz gibi not kelimesi is ve are ile birletirilerek bir ksaltma yaplabilir.
We arent drinking milk.
They arent opening their bags.
Mehmet isnt w riting a letter.
I am w riting my name.
Am I w riting my name?
I am not w riting my name.

St imiyoruz.
antalarm amyorlar.
Mehmet bir mektup yazmyor.
Adm yazyorum.
Adm m yazyorum?
Adm yazmyorum.

-1 3 6 -

She is goin g to the teacher.


Is she goin g to the teacher?
She isnt goin g to the teacher.

retmene gidiyor.
retmene mi gidiyor?
retmene gitmiyor.

Recepin babas buraya geliyor.


Receps father is com ing here.
Recepin babas buraya m geliyor?
Is R eceps father com ing here?
Receps father isnt com ing here. Recepin babas buraya gelmiyor.
My sisters are eating apples.
Are m y sisters eating apples?
My sisters arent eating apples.

Kzkardelerim elma(lar) yiyorlar.


Kzkardelerim elma yiyorlar m?
Kzkardelerim elma yemiyorlar.

Ahmet and the d og are goin g to


the Reid.
Are Ahmet and the d og going to
the field?
Ahmet and the d og arent going
to the field.

Ahmet ve kpek tarlaya gidiyorlar.

His son is taking the bucket


from the table.
Is his son taking the bucket
from the table?
His son isnt taking the bucket
from the table.

Olu kovay masadan alyor.

You are w riting now.


Are you w riting now ?
You arent w riting now .

imdi yazyorsunuz.
imdi yazyor musunuz?
imdi yazmyorsunuz.

They are drinking water.


Are they drinking water?
They arent drinking water.
My daughter is opening the
windows.
Is my daughter opening the
w indows?
My daughter isnt opening the
windows.
I am goin g with Margaret.
Am I goin g with Margaret?
I am not goin g with Margaret.

Su iiyorlar.
Su mu iiyorlar?
Su imiyorlar.
Kzm pencereleri ayor.

Ahmet ve kpek tarlaya m gidiyorlar?


Ahmet ve kpek tarlaya gitmiyorlar.

Olu kovay masadan alyor mu?


Olu kovay masadan almyor.

Kzm pencereleri ayor mu?


Kzm pencereleri amyor.
Margaretle gidiyorum.
Margaretle mi gidiyorum?
Margaretle gitmiyorum.

HIZLI
NGLZCE
Birinci Basamak
18

RENLECEK KELMELER
a lot o f [ lot ov]
carpet [ka:pit]
cigarette [sigret]
clock [klok]
coffee [kofi]

birok
hal
sigara
saat
kahve

new spaper
[niu:zpeyp]
rose [rouz]
sit [sit]
sitting-room
[sitingrumj

gazete
gl
oturmak
oturma odas

-1 3 8 -

family name
tfemili neym]
floor [flo:]
magazine
[megzi:n]
Miss [mis]

sleep [sli:p]
sm oke [smouk]

soyad
yer, deme
dergi

stand [stendj

bayan (evlenmemi)

vase [va:z]

uyumak
imek
(sigara vs.)
durmak
(ayakta)
vazo

AIKLAMALAR
Birka sayfa ilerideki okuma parasnda bir soyadnn hem oul hal
de bulunduunu hem de sonuna, mlkiyet gsteren iaretini aldm, ay
rca nne the getirilmi olduunu gryoruz.
Trkede bir aileden bahsederken Ahmetler, Hasanlar, Recep Beyler
gibi bir ifade kullanldn biliyoruz. Buradaki oul isim, o ahsn da dahil
olduu aileyi gstermektedir. Mesela, Ahmetlere gittik. dendii zaman Ah
metin de dahil olduu bir aileden bahsedildii anlalr.
ngilizcede de buna benzer bir durum vardr. Yine byle, ismi oul ola
rak sylemek suretiyle yaplan bu eklin Trkedekinden tek fark, Trke
de ismin de oul yaplarak sylenmesine karlk ngilizcede sadece soyad
nn oul yaplmas ve ayrca bu oul soyadnn nne the konulmasdr.
The Millers
The Aksoys
The elikels

Millerler (Miller ailesi)


Aksoylar (Aksoy ailesi)
elikeller (elikel ailesi)

Yukardaki rneklerde Miller, Aksoy, elikel birer soyaddr. Bunlarla


birka cmle rnei verelim.
The Qelikels sitting-room .
The Millers are com ing here.
The Aksoys are goin g to Ankara.
The Qelikels are sitting in their
sitting-room.
The Millers arent com ing to the
elikels.

elikellerin oturma odas.


Millerler buraya geliyorlar.
Aksoylar Ankaraya gidiyorlar.
elikeller oturma odalarnda
oturuyorlar.
Millerler elikellere gelmiyorlar.

sim tamlamas yaplrken ilk isme *s ilave edildiini, sonunda oul


eki s bulunan isimlerle tamlama yaplrken bu s yanma bir () iareti konul
duunu biliyoruz.

-1 3 9 -

the
the
the
the

girls hat
girls hats
teachers room
students d oor

kzn apkas
kzlarn apkalar
retmenlerin odas
rencilerin kaps

elikellerin oturma odas isim tamlamasnn da ayn kurala gre,


The elikels sitting-room .
eklinde sylenmesi doaldr.
The elikels sitting-room isnt
small.
The Aksoys house is near the
school.
The Millers car is black.

elikellerin oturma odas kk


deildir.
Aksoylarn evi okula yakndr,
Millerlerin arabas siyahtr.

Bu arada unu hatrlatalm ki zel isimler, burada anlattmz durum


dnda hibir zaman oul olmazlar ve nlerine the almazlar.

smoke - drink
Trkede su, ay vs. gibi sulu bir maddenin az yoluyla alnn ifa
de etmek iin imek fiili kullanlr. Sigara dumannn cierlere aln da
Trkede yine imek fiili ile ifade edilir.
Trkede ayn kelime ile ifade edilen bu iki hareket ngilizcede ayr fi
illerle sylenir.
Sv bir maddenin iiliini anlatmak iin kullandmz imek fiilinin
ngilizce karl to drinktir.
She is drinking water.
I am drinking coffee.

O su iiyor.
Kahve iiyorum.

Sigara imek anlamnda kullanlan imek fiilinin ngilizce karl


ise to sm oketur.
I am sm oking a cigarette.
Bir sigara iiyorum.
They are sm oking cigarettes. Onlar sigara iiyorlar.
Trke bir cmledeki imek fiili ngilizceye evrilirken bu imek ile
su, ay kahve gibi bir svnn aln anlatlyorsa drink, bir sigara, puro
gibi bir eyin iilii anlatlyorsa sm oke kullanlmaldr.

-1 4 0 -

Mr. Mrs. Miss


Mr. - bay, Mrs. - Bayan (evli), Miss - bayan (evlenmemi) anlamndadr.
Trkede, bay ve bayan kelimeleri isimlerin de nne getirilir. n
gilizcede bu kelimelerin karl olan Mr., Mrs., Miss ise sadece soyadnn
nnde bulunurlar. Hibir zaman ismin nne konulmazlar.
Samimi olunmayan bir ahstan bahsederken veya kendisine hitap
ederken Mr. (Mrs. Miss) kelimeleri ile soyad sylenir. Samimi olunan a
hslara isimleriyle hitap edilir ve bu durumda Mr. (Mrs. Miss) kullanlmaz.
Mr. M iller is in Turkey.
Ahmet, com e here, please.
Mrs. M iller is in Italy.
Miss M iller is with her mother.
Mary is Mr. M illers daughter.
Mary is Mr. and Mrs. M illers
daughter.

Bay Miller Trkiyededir.


Ahmet, ltfen buraya gel.
Bayan (evli) Miller talyadadr.
Bayan (evli olmayan) Miller
annesiyledir.
Mary Bay Millerin kzdr.
Mary, Bay ve Bayan Millerin
kzdr.

Daha nce temas ettiimiz bir konuyu burada bir kere daha gzden ge
irerek hatrlatmak istiyoruz.
ngilizce ve Trke dilleri arasnda yap bakmndan farklar olduu
iin Trke bir cmlenin iindeki her kelime ve ek bu cmlenin evirisinde
aynen olmayabilir. Buna ait bir rnei inceleyelim:
Zeynep is sitting on a chair.

Zeynep bir sandalyenin zerinde


oturuyor.

cmlelerinin ngilizcesindeki her kelimenin karl Trkesinde de grl


yor. Aynca Trkede bir fazlalk var, sandalye kelimesine eklenen nin
eki. Burada bir eit isim tamlamas yaplm oluyor: sandalyenin.
Dikkat edilecek nokta, byle bir Trke cmleyi ngilizceye evirirken
sandalyenin zerinde sznn belirtili bir isim tamlamas olmad, bunun
sandalye zerinde yerine sandalyenin zerinde denmesi konuma dilin
de bu ikinci eklin daha ok tercih edilmesindendir.

-1 4 1 -

16. dersteki okuma parasnda karlatmz ve akladmz cmle


bandaki and ile Oh! kelimeleri de, ngilizce ile Trke arasndaki yap
farklarn gsteren birer rnektir. Bir takm yanllklan nlemek iin duru
mu burada bir kere daha tekrarlamay uygun bulduk.
Put ile shut fiillerinde olduu gibi sit fiiline de ing ilave edilirken son
daki t harfinin ift yazldn gryoruz.
Dont sit here.
The man is sitting on the floor.
Are they sitting on the carpet?
She is sitting in front o f the door.
Smoke a cigarette.
I am sm oking a cigarette.

Burada oturma.
Adam yerde (demede) oturuyor.
Halnn zerinde mi oturuyorlar?
Kapnn nnde oturuyor.
Bir sigara i.
Bir sigara iiyorum.

A SITTING-ROOM
This is the picture o f a sitting-room . We are in the elikels sit
ting-room . elikel is Hasan Beys fam ily name. Hasan Bey is sitting
on a chair. He is reading a newspaper. He is sm oking a cigarette. He
is near the table. Fatma Hamm is near the w indow . She is reading a
magazine. She is not sm oking a cigarette. She is drinking coffee.
Hasan Bey is drinking coffee, too. Ahmet is standing near the table.
He has a b ig book in his hand. There are som e magazines on the
table. Zeynep is sitting on a chair. She is w riting a letter to Mary. Her
cat, Pamuk, is sleeping under the chair, near Zeynep. There are two
carpets in the room . Pamuk is sleeping on the carpet. There is a
clock on the wall. There is a vase on the table. There are some flow
ers in the vase. They are roses.

BR OTURMA ODASI
Bu bir oturma odasnn resmidir. Biz imdi elikellerin oturma odasndayz. elikel Haan Beyin ailesinin ad(soyad)dr. Haan Bey bir sandalye
nin zerinde (sandalyede) oturuyor. Bir gazete okuyor. Bir sigara iiyor. Ma
sann yanndadr. Fatma Hanm pencerenin yanndadr. Bir dergi okuyor.
Bir sigara imiyor. Kahve iiyor. Haan Bey de kahve iiyor. Ahmet masann
yannda duruyor. Elinde byk bir kitab var. Masann zerinde birka der
gi var. Zeynep bir sandalyede oturuyor. Maryye bir mektup yazyor. Kedisi
Pamuk Zeynepin yannda sandalyenin altnda uyuyor. Odada iki hah var.

-1 4 2 -

Pamuk halnn stnde uyuyor. Duvarda bir saat var. Masann zerinde bir
vazo var. Vazoda birka iek var. Onlar gldr.

CMLELER
The Millers are sitting in their
sitting-room.
Is there a clock on the wall?
The clock is on the radio.
There are some red roses in the vase.
Is your son sleeping?
The cat is sleeping on the floor.
The man is reading a magazine.
Miss Firatli is our teacher.
What is your family name?
My friend is standing near the door.
Hello! How are you?
I am fine, thank you. And how
are you?
My father is smoking a cigarette
and drinking coffee.
Mrs. Miller is Mr. Millers wife.
Are you reading a letter now?
We arent drinking milk.
She isnt shutting the doors.
Take these roses from the vase,
please.
Good morning, Miss Tiirkoglu.
Are you going too?
There are two hundred and
ninety-six apples in this big basket.
The cat is going from the tree
to the gate.
Read this newspaper on Sunday.
Dont put the vase on the carpet.
Is the girl smoking a cigarette?
They arent sitting under the tree.

Millerler oturma odalarnda


oturuyorlar.
Duvarda bir saat var m?
Saat radyonun zerindedir.
Vazoda birka krmz gl var.
Olunuz uyuyor mu?
Kedi yerde (demede) uyuyor.
Adam bir dergi okuyor.
Bayan Fratl retmenimizdir.
Soyadnz nedir?
Arkadam kapnn yannda
duruyor.
Merhaba! Naslsnz?
yiyim, teekkr ederim. Siz
naslsnz?
Babam bir sigara iiyor ve kahve
iiyor.
Bayan Miller Bay Millerin
karsdr.
imdi bir mektup mu
okuyorsunuz?
St imiyoruz.
Kaplan kapamyor.
Ltfen bu glleri vazodan alnz.
Gnaydn, Bayan Trkolu.
Siz de gidiyor musunuz?
Bu byk sepette iki yz doksan
alt elma var.
Kedi aatan bahe kapsna
gidiyor.
Bu gazeteyi pazar gn oku.
Vazoyu halnn zerine koyma.
Kz bir sigara m iiyor?
Aacn altnda oturmuyorlar.

ALITIRMALAR

I
Parantez iinde verilen fiilleri imdiki Zaman haline sokarak cmleleri
tamamlaynz.
1 - The boy (sit) on the table. 2 - We (sleep) in this room. 3 - My
friends (stand) near the tree. 4 - Hasan Bey (smoke) a cigarette. 5 Selma (put) the flow ers into the vase. 6 - They not (write) letters. 7 His m other (shut) all the windows. 8 - We (drink) milk. 9 - Our stu
dents (com e) to the garden now. 10 - Your m other (read) a magazine.
H
Bo yerleri doldurunuz.
1- W e
sleeping under a big tree. 2 - S h e
shutting the doors
and the w indow s. 3 - Their t e a c h e r
sm oking a cigarette in the
room . 4 - Is this a new spaper o r
m agazine? 5 - There are some
roses ...... the vase. 6 - The elikels ....... in their sitting-room . 7 Dont stand there. Come and s i t
this chair. 8 - Miss elikel and
Miss M ille r
m y friends. 9 - Birds, dogs, cats, horses, c o w s ......
animals. 10 - W e
a big farmhouse.
III
Trkeye eviriniz.
I - G ood m orning, Mrs. Firatli. H ow are you? 2 - There are some old
vases on the radio. 3 - Dont put the m agazines into your bag. 4 Are they w riting letters? 5 - The boy is standing near our gate. 6 All the cats are sleeping on the green carpet. 7 - There are ninetyeight soldiers in this ship. 8 - 1 am w riting a letter fo r my father. 9 The girl isnt sitting behind the door. 10 - Whats your family name?
II - They arent drinking coffee, they are sm oking cigarettes. 12 Put the red roses on the table, please. 13 - Is she sleeping too? 14 My m other is going into the kitchen. 15 - Mrs. and Mr. M iller are
com ing on Sunday.
IV
ngilizceye eviriniz.
1 Bu gller Bayan (evli) Fratl iindir. 2 Bizim odamzda oturuyorlar.
3 Duvarda byk eski bir saat var. 4 Ben sigara iiyorum, ve arkadam
kahve iiyor. 5 Masann zerinde ka dergi var? 6 talyaya m gidiyor

144 -

sunuz? 7 - Onlar kapnn arkasnda durmuyorlar. 8 - Onun babas imdi bir


kitap okumuyor. 9 - Bir elma m yiyorsunuz? 10 - Zeynep ve Selma bahede
oturuyorlar. 11 - retmenlerimiz imdi gelmiyorlar. 12 - Btn kitaplar
masann zerindedir. 13 - Ercan evden caddeye geliyor. 14 - Kzkardeim
evin arkasnda duruyor. 15 - Bizim oturma odamz kk deildir.

nceki altrm alarn yaplm ekli


I
1 - are 2 - is 3 - are 4 - is 5 - are 6 - are 7 - are 8 - are
II
1 - on 2 - from 3 - fo r 4 - into 5 - on 6 - in 7 - to 8 - near 9 - into
10 - from
III
1 - Ltfen bakkal dkknna gidiniz. 2 - Alinin babas ve benim babam iyi
arkadatr. 3 - Olu Trkiyede deildir, imdi ngilterededir. 4 - Ltfen
btn pencereleri kapaynz. 5 - Arkadana pazartesi gn git. 6 Kapdan sandalyeye gel. 7 - Drt yz yirmi sekiz. 8 - Dokuz yz altm .
9 - Ahmetle tarlaya git. 10 - Doksan yedi. 11 - Btn kediler kasap
dkknnn nndedir. 12 - Merhaba! Naslsnz? Olunuz nasl? 13 yidir,
teekkr ederim. 14 - yi geceler. 15 - Ltfen buraya geliniz. Anneniz iin
bir mektup var.
IV
1 - Thank you fo r the books. 2 - Not at all. 3 - Go there, please. 4 Come into the kitchen. 5 - G ood m orning. 6 - Open the small door,
please. 7 - 1 am fine, thank you. And how are you? 8 - My father is
fine too. He is in the field with Ahmet now . 9 - Read the lessons on
Saturday. 10 - Who has a big house? 11 - H ow many cats are there in
the kitchen? 12 - Good-bye, Selma. 13 - Good-bye, Ahmet. 14 - Is your
father a teacher or a doctor?-15 - Shut all the w indow s and com e to
the table.

HIZLI
NGLZCE
Birinci Basamak
19
MDK ZAMAN

(devam)
17nci dersimizde, imdiki Zamann nasl yapldm rendik. Bu der
simizde imdiki Zaman konusunda bir zetleme yaparak rendiklerimizi
gzden geirelim:
imdiki Zamann yapmnda hatrda tutulmas gereken nemli nok
ta unlardr:
1 - imdiki Zaman halinde bulunan bir cmlenin bandaki zne bir
tek ahs veya eyi gsteriyorsa bunun yamnda is, birden fazla ahs veya
ey gsteriyorsa bunun yannda are kullanlr. Sadece I zamiri ile am kulla
nlr.
(he) is
(the soldier) is
(my friend) is
(his brother) is
(the black cat) is
Yukardaki rneklerde parantez iindeki kelime veya kelime gruplan
bir tek ahs veya eyi gsterdiinden bunlardan sonra is yer almtr.
(they) are
(the soldiers) are
(my friends) are
(his brothers) are
(the black cats) are

146

Bu rneklerde parantez iindeki kelime veya kelime gruplan birden


azla ahs veya ey gsterdiinden bunlann yannda are yer almtr.
2 - imdiki Zaman halinde olan bir cmledeki fiilde ing eki bulunur.
He is going.
They are going.
My friend is com ing.
My friends are com ing.
3 - imdiki Zaman halinde bulunan bir cmleyi olumsuz yapmak iin
o be fiilinden sonra not getirilir.
He is not going.
They are not going.
My friend is not com ing.
My friends are not com ing.
Soru haline sokmak iin de to be fiili cmlenin bana alnr.
Is he going?
Are they going?
Is m y friend com ing?
Are my friends com ing?

SORU KELMES LE YAPILAN SORULAR


What, w here gibi soru kelimeleriyle yaplan sorularda bu kelimelerin
cmlenin banda yer aldn biliyoruz.
What is this?
Where is m y letter?

Bu nedir?
Mektubum nerede?

imdiki Zaman halindeki bir cmlede byle bir soru kelimesi nasl kul
lanlacaktr bunu grelim:

147

Soru kelimeleri, soru halinde bulunan imdiki Zamanl cmlelerin


nne konulurlar.
You are going.
Are you going?
Where are you going?

Gidiyorsunuz.
Gidiyor musunuz?
Nereye gidiyorsunuz?

He is reading.
Is he reading?
What is he reading?

Okuyor.
Okuyor mu?
Ne okuyor?

They are sleeping.


Are they sleeping?
Where are they sleeping?

Uyuyorlar.
Uyuyorlar m?
Nerede uyuyorlar?

Dikkat edilirse Trkede mi ile yaplm bir soru cmlesine baka bir
soru kelimesi geldii zaman cmle olumlu ekle dner. Bu durumda cmleyi
soru cmlesi yapan sadece soru kelimesidir. Bunu bir rnekle grelim:
Gidiyor musunuz?
sorusuna nereye soru kelimesini ilave edecek olursak,
Nereye gidiyorsunuz?
cmlesi meydana gelir. Yani, gidiyor musunuz, gidiyorsunuz haline dner.
ngilizcede durum deiiktir. Soru kelimesi, soru halinde bulunan bir
cmlenin nne konulduu zaman cmlede bir deiiklik olmaz, aynen kalr.
Are you eating?
What are you eating?
Bu hususta hatrda tutulmas gereken ey udur: Trkede, banda
soru kelimesi bulunan bir cmlede soru kelimesinden sonra gelen fiil olum
lu haldedir. ngilizcede ise soru kelimesinden sonra gelen ksm yine soru ha
lindedir.
Are you sm oking?
What are you sm oking?

iyor musunuz?
Ne iiyorsunuz?

-1 4 8 -

Bu rnein ngilizcesinde what kelimesinden sonra gelen ksm soru


halinde, halbuki ayn cmlenin Trkesinde ne kelimesinden sonra gelen
ksm olumlu haldedir.
Is the teacher w riting a letter?
What is the teacher writing?

retmen bir mektup mu yazyor?


retmen ne yazyor?

Are the men goin g to the field?


Where are the m en going?

Adamlar tarlaya m gidiyor?


Adamlar nereye gidiyor?

Are you eating?


What are you eating?

Yiyor musunuz?
Ne yiyorsunuz?

Are you eating an apple?


What are you eating?

Bir elma m yiyorsunuz?


Ne yiyorsunuz?

Daha nce nerede anlamna geldiini rendiimiz w here kelimesi


nin nereye anlamna da geldiini gryoruz.
Are they sitting in the sitting-room? Oturma odasnda m oturuyorlar?
Where are they sitting?
Nerede oturuyorlar?
Is the girl drinking coffee?
What is the girl drinking?

Kz kahve mi iiyor?
Kz ne iiyor?

Are they standing behind the


house?
Where are they standing?

Evin arkasmda m duruyorlar?

Are the children sleeping in


my room ?
Where are the children sleeping?

ocuklar odamda m uyuyorlar?

Nerede duruyorlar?

ocuklar nerede uyuyorlar?

H ow many ile yaplan sorulan grmtk. Bunlarda how many so


rusundan hemen sonra ka adet olduu sorulan ey yer almaktayd.
Are there pencils on the book?
How many pencils are there on
the book?

Kitabn zerinde kalemler var m?


Kitabn zerinde ka kalem var?

-1 4 9 -

Are the students com ing here?


renciler buraya geliyorlar m?
How many students are com ing here? Ka renci buraya geliyor?
Are the cats sleeping under the tree? Ka kedi aacn altnda uyuyor?
Have you carpets?
How many carpets have you?

Hallarnz var m?
Ka halnz var?

Has she houses?


How many houses has she?

(Onun) evleri var m?


Ka evi var?

Has Selma friends?


Ho w .many friends has Selma?

Selmanm arkadalar var m?


Selmann ka arkada var?

Who soru kelimesi de aag


lamlir.

i rneklerde greceimiz ekilde kul-

Who is this man?


Who is you r friend?
Who has a new car?
Who is com ing?
Who is goin g to the ship?
Who is standing there?
Who is taking the flow ers from
the vase?
Who is sleeping in this room ?

Bu adam kimdir?
Arkadanz kimdir?
Kimin yeni bir otomobili var?
Kim geliyor?
Kim gemiye gidiyor?
Orada kim duruyor?
iekleri vazodan kim alyor?
Bu odada kim uyuyor?

MDK ZAMAN CMLE KALIPLARI


olu m lu
ozne
I
The man
Ahmet and Zeynep
They
My friend
The soldiers

to be
fiili

ing eki alm


fiil

diger kelimeler

am
is
are
are
is
are

drinking
sitting
w riting
shutting
coining
standing

coffee now.
on the chair.
letters.
all the windows.
to the door.
behind the door.

150

soru
to be
fiili
Am
Is
Are
Are
Is
Are

ing eki alm


fiil

zne
I
the man
Ahm et and Zeynep
they
m y friend
the soldiers

drinking
sitting
w riting
shutting
com ing
standing

dier kelimeler
coffee now?
on the chair?
letters?
all the w indow s?
to the door?
behind the door?

olu m su z
ozne

to be
fiili

not

in g eki alm
fiil

dier kelimeler

I
The man
Ahmet and Zeynep
They
My friend
The soldiers

am
is
are
are
is
are

not
not
not
not
not
not

drinking
sitting
w riting
shutting
com ing
standing

coffee now.
on the chair.
letters.
all the windows.
to the door.
behind the door.

what
What kelimesinin ne anlamna geldiini biliyoruz.
What
What
What
What
What

is this?
are those?
are you reading?
is the girl drinking?
are they writing?

Bu nedir?
unlar nedir?
Ne okuyorsunuz?
Kz ne iiyor?
Ne yazyorlar?

What kelimesi ahslarla kullanld zaman neci, ne i yapar anlamina gelir.


What is Mr. M iller?
He is a teacher.

Mr. Miller necidir? (ne i yapar,


meslei nedir)
Bir retmendir.

-1 5 1 -

What is Hasan Bey?


He is a farmer.

Haan Bey necidir?


Bir iftidir.

What is Ahmet?
He is a student.

Ahmet necidir?
Bir rencidir.

What are you?


I am a teacher.

Siz necisiniz?
Bir retmenim.

What is your father?


He is a doctor.

Babanz necidir?
Bir doktordur.

What are Zeynep and Ahmet? Zeynep ve Ahmet necidir?


They are students.
rencidirler.

a lot of
a lot o f [ lot ov] bir ok anlamndadr. Sadece olumlu cmlelerde
kullanlr.
a
a
a
a
a

lot
lot
lot
lot
lot

of
of
of
of
of

books
horses
students
flowers
cigarettes

I have a lot o f books.


There are a lot o f flow ers
in the garden.
You have a lot o f friends.
My father has a lot o f books.
There are a lot o f children
in the street.
There are a lot o f exercises
in these lessons.

birok kitaplar
birok atlar
birok renciler
birok iekler
birok sigaralar
Birok kitaplarm var.
Bahede birok iekler var.
Birok arkadalarnz var.
Babamn bir ok kitaplar var.
Sokakta bir ok ocuklar var.
Bu derslerde bir ok altrmalar
var.

-1 5 2 -

sorular ve cevaplan
What are you reading?
Ne okuyorsun?

I am reading a magazine.
Bir dergi okuyorum.

Where is she going?


Nereye gidiyor?

She is goin g to the garden.


Baheye gidiyor.

Who is your frien


Arkadanz kimdir'

My friend is Mr. Miller.


Arkadam Mr. Millerdir.

Who has a horse?


Kimin bir at var?

Ahmet has. (Ahmet has a horse.)


Ahmetin var. (Ahmetin bir at var.)

What has fou r legs?


Neyin drt baca var?

A chair has fou r legs.


Bir sandalyenin drt baca var.

What is she eating?


Ne yiyor?

She is eating an apple.


Bir elma yiyor.

Who is sleeping there?


Orada kim uyuyor?

Ahmet is sleeping there.


Orada Ahmet uyuyor.

How m any houses have you? We have a lot o f houses.


Ka eviniz var?
Bir ok evimiz var.
What is the girl drinking?
Kz ne iiyor?

She is drinking water.


Su iiyor.

Where are they going?


Nereye gidiyorlar?

They are goin g into the kitchen.


Mutfan iine gidiyorlar.

What is the teacher writing? He is w riting a letter.


retmen ne yazyor?
Bir mektup yazyor.
Who is opening the door?
Kapy kim ayor?

R ecep is opening the door.


Kapy Recep ayor.

HIZLI
NGLZCE

Ders
20

Birinci Basamak
20

mmmm-

RENLECEK KELMELER
because [bikoz]
dining room
[dayning rum]
face [feys]
fill [fil]
fork [fo:k]
glass [gla:s]
hungry [hangri]

yemek odas
yz, ehre
doldurmak
atal
bardak
a

laugh tla:f]
look [luk]
pepper [pepi]
plate [pleyt]
say [sey]
soup [su.p]
spoon [spu:n]
tear [tii]

glmek
bakmak
biber
tabak
demek, sylemek
orba
kak
gzya

-154

AIKLAMALAR
O k u y a c a n z p a r a d a k e d in in

looking

at

Mr. Miller.)

Mr. MiUere

b a k a n l a t l r k e n

(It is

y e r in e

She is looking at Mr. Miller.


denmitir. ngilizcede, evde beslenen ve kendilerine birer zel isim verdiimiz
hayvanlardan bahsederken ahslar iin olan he ve she zamirleri kullanlr.
Birka sayfa ileride okuyacamz parada kedi iin she kullanlmas bu yz
dendir.

SOME
Some kelimesinin saylabilen isimler nnde birka, birka adet an
lamnda olduunu,
some
some
some
some

children
roses
eggs
boats

birka ocuk
birka gl
birka yumurta
birka kayk

saylamayan isimler nnde biraz, bir miktar anlamna geldiini biliyoruz.


some
some
some
some

coffee
w ater
salt
m ilk

biraz
biraz
biraz
biraz

kahve
su
tuz
st

Some kelimesi ayrca, baz anlamma da gelir. Bu anlamda olduu


zaman genel olarak cmlenin banda olur ve saylamayan isimlerle hemen
hemen hi kullanlmaz.
Some lessons are short
Some children are dirty.
Some houses are big.
Some cars are green.
Some friends are good.
Some girls are reading
magazines.

Baz
Baz
Baz
Baz
Baz
Baz

dersler ksadr.
ocuklar kirlidir.
evler byktr.
otomobiller yeildir.
arkadalar iyidir.
kzlar dergi(ler) okuyorlar,

-1 5 5 -

Some cats are sleeping on


the b ig carpet.
Som e apples are b ig and
som e apples are small.
There are som e eggs here.
Some eggs are bad.
I have som e chairs.
Some chairs are small.
They are eating some apples.
Some apples are red.
Drink som e water.
Eat som e oranges.
Some oranges are big.

Baz kediler byk halnn


zerinde uyuyorlar.
Baz elmalar byktr baz
elmalar kktr.
Burada birka yumurta var.
Baz yumurtalar fenadr.
Birka sandalyem var.
Baz sandalyeler kktr.
Birka elma yiyorlar.
Baz elmalar krmzdr.
Biraz su i.
Birka portakal ye.
Baz portakallar byktr.

inde som e bulunan olumlu cmleler olumsuz ve soru hale sokulun


ca, daha nce de rendiimiz gibi, som e kelimesinin yerini any alr.
Birka kitabm var.
I have some books.
I havent any books.
Hi kitabm yok.
There are some cigarettes
Masann zerinde birka sigara var.
on the table.
There arent any cigarettes
Masann zerinde hi sigara yok.
on the table.
Are there any cigarettes on Masann zerinde hi sigara var m?
the table?
There is som e salt on the
Tabakta biraz tuz var.
plate.
Is there any salt on the plate? Tabakta hi tuz var m?
There isnt any salt on the
Tabakta hi tuz yok.
plate.
D rink som e milk.
Biraz st i.
Dont drink any milk.
Hi st ime.
She is w riting som e letters. Birka mektup yazyor.
She isnt w riting any letters. Hi mektup yazmyor.
Is she w riting any letters?
(Hi) mektup yazyor mu?
Yukardaki rneklerde de grld gibi birka, biraz anlamnda
olan some kelimesi, olumsuz ve soru cmlelerinde any ile yer deitirmek
tedir. Bir cmlede some baz anlamnda kullanlmsa bu tip cmle soru
ve olumsuz yaplrken some kelimesi any ile yer deitirmez.

-1 5 6 -

S o m e c a t s a r e b la c k .
S o m e c a t s a r e n t b l a c k .
A re so m e c a ts b la c k ?
S o m e w o m e n h a v e h a ts.
S o m e w o m e n h a v e n t h a ts .
H av e so m e w o m e n h a ts?

Baz
Baz
Baz
Baz
Baz
Baz

kediler siyahtr.
kediler siyah deildir.
kediler siyah mdr?
kadnlarn apkas vardr.
kadnlarn apkas yoktur.
kadnlarn apkas var mdr?

some of...
Some of, gerek saylabilen, gerekse saylamayan isimlerle beraber
kullanlr ve ...mn bir ksm anlamna gelir.
some
some
some
some
some
some

of
of
of
of
of
of

the
the
the
the
the
the

students
books
w ater
apples
m ilk
soup

rencilerin bir ksm


kitaplarn bir ksm
suyun bir ksm
elmalarn bir ksm
stn bir ksm
orbamn bir ksm

Student, b o o k , a p p l e gibi saylmas mmkn olan isimlerin s o m e o f


ile kullanlrken oul hale geldiklerine dikkat edilmelidir. Water, m i l k ,
s o u p gibi isimler ise saylamayan isimler olduklar iin ve saylamayan isim
ler ngilizcede oul olamadklar iin aynen kalrlar. ngilizcede, sv halinde
olan, yani su, st, ay, kahve, mrekkep gibi isimlerle, ok kk taneli yani,
un, pirin, tuz gibi isimler saylamayan isimlerdir. Bunlar hibir zaman
oul olmazlar.
so m e o f t h e m ilk
so m e o f th e e g g s

stn bir ksm


yumurtalarn bir ksm

look at
Trkedeki bakmak fiilinin ngilizcede karl t o l o o k tur. Bu fiil
emir olarak kullanld yani bak dendii zaman sadece l o o k kullanld
halde, baklacak yer de sylendii takdirde fiilden sonra at ilave edilir. Bu at
Trkedeki Duvara bak, adama bak. cmlelerindeki ...a ekinin iini grr.
Look.
Look at the door.
Look at the w hite horse.

Bak.
Kapya bak.
Beyaz ata bak.

-1 5 7 -

She is look in g at that house.


Is she look ing at the magazine?
I am looking at the red rose.
The boy is look ing at the clock.
Dont look at the ceiling.
We arent look ing at Mr. Miller.
The student is looking at the book.

u eve bakyor.
Dergiye mi bakyor?
Krmz gle bakyorum.
ocuk saate bakyor.
Tavana bakma.
Mr. Millere bakmyoruz.
renci kitaba bakyor.

IN THE DINING ROOM


This is a picture o f the elikels dining room . All the fam ily are
there, and Mr. M iller is there too. There are plates, forks and spoons
on the table. Fatma Hanm is putting soup in the soup plates. Their
cat Pamuk is sitting on a chair near Ahmet. She is looking at Mr.
M iller because he is eating his soup. Hasan Bey is near the door.
Zeynep is filling the glasses w ith water. Ahm et is hungry. He is look
ing at his m others face. Mr. M iller is saying,
This soup is good. But his face is red, and there are tears in
his eyes.
Hasan Bey is looking at Mr. M iller and laughing. He is saying.
My w ifes tarhana soup is good, but there is a lot o f pepper in
our tarhana soup.

YEMEK ODASINDA
Bu, elikellerin yemek odasnn bir resmidir. Btn aile oradadr. Mr.
Miller de oradadr. Masann zerinde tabaklar, atallar ve kaklar var.
Fatma Hanm orba tabaklarna, orba koyuyor. Onlann kedisi Pamuk
Ahmetin yannda bir sandalye zerinde oturuyor. Mr. Millere bakyor,
nk o orbasn yiyor. Haan Bey kapnn yanndadr. Zeynep bardaklar
suyla dolduruyor. Ahmet atr. Annesinin yzne bakyor. Mr. Miller,
Bu orba iyi. diyor. Fakat yz krmzdr ve gzlerinde yalar var.
Haan Bey Mr. Millere bakyor ve glyor.
Karmn tarhana orbas iyidir, fakat bizim tarhana orbasnda ok
biber var. diyor.

Sorular ve cevaplar
Where are the elikels?
elikeller nerededir?

They are in the dining room.


Yemek odasndadrlar.

158

A re there fork s an d spoon s on


the table?
Masann zerinde atallar ve
kaklar var m?

Yes, there are.


Evet, vardr.

Where is Pam uk sitting?


Pamuk nerede oturuyor?

She is sitting on a chair.


Bir sandalyenin zerinde oturuyor.

What are they eating?


Ne yiyorlar?

They are eating soup.


orba yiyorlar.

Is Hasan Bey n ear the d oor?


Hasan Bey kapnn yannda mdr?

Yes, he is.
Evet, odur.

Is Ahmet hungry?
Ahmet a mdr?

Yes, he is.
Evet, odur.

What is Hasan B ey?


Hasan Bey necidir?

He is a farm er.
Bir iftidir.

Have you any p en cils?


Hi kaleminiz var m?

Yes, I have som e pencils.


Evet, birka kalemim var.

Are there any apples in y ou r


basket?

Sepetinizde hi elma var m?

Yes, there are some apples in my


basket?
Evet, sepetimde birka elma var.

Are you lo o k in g at the p ictu re?


Resme mi bakyorsunuz?

Yes, I am look ing at the picture.


Evet, resme bakyorum.

A re som e o f the b ook s o n the


table?
Kitaplarn bir ksm masann
zerinde midir?

Yes, som e o f the books are on the


table.
Evet, kitaplarn bir ksm masann
zerindedir.

What have y o u in y o u r bag?


antanda neyin var?

I have som e keys in my bag.


antamda birka anahtarm var.

ALITIRMALAR

I
a - Bo yerlere some veya any koyunuz, b - Ayn cmleleri Trkeye
eviriniz.
1 - I have
forks and spoons. 2 - D r in k
coffee. 3 - Dont eat
oranges. 4 - Are th e r e
children in the garden? 5 - We havent
friends there. 6 - There is ....... water in my glass. 7 - ...... stu
dents are not good. 8 o f the apples are green. 9 - They are w rit
ing
letters now. 10 - There arent
black clouds in the sky.
II
Bo yerleri doldurunuz.
1 - My sisters f r ie n d
sm oking a cigarette now. 2 - The soldiers
drinking coffee. 3 - How many p la t e s
there on the table?
4 - She is lo o k in g
the teacher. 5 - There i s
milk in the glass.
6 - T h ere
tears in her eyes. 7 - I
hungry. 8 - The childs face
dirty. 9 - She is eating soup, because s h e
hungry. 10 - Some
the oranges are green.
III
Trkeye eviriniz.
1 - She is filling the plates with soup. 2 - M argarets face is red now
because she is eating pepper. 3 - What is the teacher saying? 4 Who is sleeping in my bed? 5 - Who is standing behind the door? 6 Some o f the letters are on his table. 7 - Is this a sitting-room or a din
ing room ? 8 - The girl is laughing now . 9 - How many roses are
there in the vase? 10 - The woman is look in g at her son.
IV
ngilizceye eviriniz.
1 - Ne yiyorsunuz? 2 - Bir elma m yiyorsunuz? 3 - Hi kzkardeim yok.
4 - Tarlada birka rdek var. 5 - retmen kapnn nnde duruyor. 6 Kk kedi halnn zerinde uyuyor. 7 - Annem ieklere bakyor. 8 - Bar
daklar suyla dolduruyorlar. 9 Okuluma gitmiyorum nk bugn pazar
dr. 10 - Stn bir ksm bu bardan iindedir. 11 - Baz atlar beyazdr.
12 ocuklara bak. 13 Bardaklarn yannda ka kak var? 14 imdi bir
dergi mi okuyorsunuz? 15 Vazonun iine bir ok iekler koyuyor.

-1 6 0 -

nceki altrm ala rn ya p lm ekli


I
1 - The boy is sitting on the table. 2 - We are sleeping in this room .
3 - My friends are standing near the tree. 4 - Hasan Bey is sm oking
a cigarette. 5 - Selma is putting the flow ers into the vase. 6 - They
are not w riting letters. 7 - His m other is shutting all the windows.
8 - We are drinking milk. 9 - Our students are com ing to the garden
now. 10 - Y our m other is reading a magazine.
II
1 - are 2 - i s 3 - is 4 - a 5 - in 6 - are 7 - on 8 - are 9 - are 10 have
III
1 - Gnaydn Bayan Fratl. Naslsnz? 2 - Radyonun zerinde birka eski
vazo var. 3 - Dergileri antana koyma. 4 - Mektup mu yazyorlar? 5 ocuk bahe kapmzn yannda duruyor. 6 - Btn kediler yeil haknn
zerinde uyuyor. 7 - Bu gemide doksan sekiz asker var. 8 - Babam iin bir
mektup yazyorum. 9 - Kz kapmn arkasnda oturmuyor. 10 - Sizin aile
adnz (soyadnz) nedir? 11 - Kahve imiyorlar, sigara iiyorlar. 12 Ltfen krmz glleri masann zerine koyunuz. 13 - O da uyuyor mu? 14 Annem mutfan iine gidiyor, (mutfaa giriyor) 15 - Bayan ve Bay Miller
pazar gn geliyorlar.
IV
I - These roses are fo r Mrs. Fratl. 2 - They are sitting in ou r room .
3 - There is a big old clock on the wall. 4 - 1 am sm oking a cigarette
and my friend is drinking coffee. 5 - H ow m any magazines are there
on the table? 6 - Are you goin g to Italy? 7 - They arent standing
behind the door. 8 - His father isnt reading a b ook now. 9 - Are you
eating an apple? 10 - Zeynep and Selma are sitting in the garden.
I I - Our teachers arent com ing now. 12 - All the books are on the
table. 13 - Ercan is com ing to the street from the house. 14 - My sis
ter is standing behind the house. 15 - O ur sitting-room isnt small.

HIZLI
NGLZCE

Birinci Basamak

Ders

2 1

E*

= j

21
CAN
Trkede krabilmek, aabilmek, okuyabilmek, uyuyabilmek, alabil
mek gibi, fiillerin sonuna eklediimiz -bilmek yardma fiili nasl g, im
kan, bilgi ifade ediyorsa, yani yeterlik bildiriyorsa, bu yardma fiilin ngiliz
ce karl olan can [km], [ken] kelimesi de ayn anlam verir. Yalnz, Trk
ede fiillerin sonuna eklediimiz -bilmek yardmc fiiline karlk can yar
dmc fiili ngilizcede yaln halde bulunan fiillerin nnde yer alr.
to go
Go!
I am going.
I can go.
I can write.
I can sleep.
I can sit.
I can com e.
I can open.
I can eat.
I can read.

Gitmek
Git!
Gidiyorum.
Gidebilirim.
Yazabilirim.
Uyuyabilirim.
Oturabilirim.
Gelebilirim.
Aabilirim.
Yiyebilirim.
Okuyabilirim.

You can take.


He can shut.
She can fiil.
We can say.
You can smoke.
They can put.

Alabilirsin.
Kapatabilir.
Doldurabilir.
Syleyebiliriz.
ebilirsiniz, (sigara vs.)
Koyabilirler.

162

I can w rite a letter.


You can shut the windows.
He can read this book.
She can say the days o f the week.
It can sleep under the chair.
We can go to the park on Saturday.
You can stand in fron t o f the gate.
They can open the big door.

Bir mektup yazabilirim.


Pencereleri kapatabilirsin.
Bu kitab okuyabilir.
Haftann gnlerini syleyebilir.
Sandalyenin altnda uyuyabilir.
Parka cumartesi gn gidebiliriz.
Bahe kapsnn nnde
durabilirsiniz.
Byk kapy aabilirler.

Grld gibi can ile cmle yapl gayet kolaydr. Yaplacak ey ya


ln halde, yani hi ek almam fiil nne can yardmc fiilini getirmektir.
Cmlenin znesi ne olursa olsun can deimez ve esas fiil daima yaln hal
de, yani emir halindedir.
Write!
I can write.
I can w rite a letter.
He can w rite a letter.
Ahmet can w rite a letter.
My father can w rite a letter.
The students can w rite letters.

Yaz!
Yazabilirim.
Bir mektup yazabilirim.
Bir mektup yazabilir.
Ahmet bir mektup yazabilir.
Babam bir mektup yazabilir.
renciler mektuplar yazabilirler.

Trkede sonuna -bilmek yardmc fiili alm bir fiilin cmle iinde
ne anlamlara geldiini bir rnek zerinde inceleyelim.
Ahmet okula gidebilir.
cmlesi eitli anlamlarda olabilir.
1 - Ahmet okula nasl gidileceini bilir.
2 - Ahmetin okula gidecek gc, kuvveti vardr. (rnein bir hasta
lktan sonra.)
3 Ahmetin okula gitmesine izin verilmitir.
4 - Ahmetin okula gitmeye vakti vardr.
5 - Ahmetin okula gitmesi ihtimali vardr.
Trkede -bilir kelimesi, cmleye nasl yukardaki anlamlan veriyor
sa can de ngilizce cmlelerde ayn anlamlan verir. Sadece 5. rnekte gr
len anlam ngilizcede can ile de baka ekilde verilir.

-1 6 3 -

Trkede -bilmek kelimesiyle yaplan cmlelerin eitli anlamlan ol


duunu gryoruz. Bir cmlede bu anlamlardan hangisinin ifade edilmek is
tendii konumada daha nce geen cmlelerden, yani szn geliinden an
lalr. ngilizcede de durum ayndr.
Zeynep can clean the kitchen.
1 can speak English.
Hasan Bey, Ahmet and Zeynep
can speak English.
You can sm oke in m y room .
You can put the baskets on the
table.
You can go there today.
She can speak Turkish.
We can eat all these apples.
The students can read these bo
He can com e on Sunday.

Zeynep mutfa temizleyebilir.


ngilizce konuabilirim.
Haan Bey, Ahmet ve Zeynep
ngilizce konuabilirler.
Benim odamda (sigara) iebilirsin.
Sepetleri masamn zerine
koyabilirsin.
Oraya bugn gidebilirsin.
Trke konuabilir.
Btn bu elmalar yiyebiliriz.
(.renciler bu kitaplar okuyabilirler.
Pazar gn gelebilir.

soru
inde to be fiili (am, is, are) bulunan cmleleri soru yapmak iir
bunlarn cmle bana getirildiini biliyoruz. Can iin de durum ayndr
Can cmle bana getirilirse cmle soru haline girer.
I can go.
Can I go?
Can I w rite?
Can I sleep?
Can I com e?
Can 1 open?
Can I eat?
Can I read?

Gidebilirim.
Gidebilir miyim?
Yazabilir miyim?
Uyuyabilir miyim?
Gelebilir miyim?
Aabilir miyim?
Yiyebilir miyim?
Okuyabilir miyim?

Can you com e?


Can you com e to ou r house?
Can you com e to ou r house on
Friday?
Can she speak English?
Can they read this book?
Can the man sit here?

Gelebilir misin?
Bizim evimize gelebilir misin?
Bizim evimize cuma gn gelebilir
misin?
ngilizce konuabilir mi?
Bu kitab okuyabilirler mi?
Adam burada oturabilir mi?

-1 6 4 -

Can we clean the room ?


Oday temizleyebilir miyiz?
Can you d ll the buckets?
Kovalan doldurabilir misin?
Can he put the pencils into your
Kalemleri senin antann iine
bag?
koyabilir mi?
Can Hasan Bey read English?
Haan Bey ngilizce okuyabilir mi?
Can the small girl shut the w indow ?Kk kz pencereyi kapatabilir mi?
Can you drink coffee?
Kahve iebilir misin?
Can you r sister eat five eggs?
Kzkardein be yumurta
yiyebilir mi?
Can the woman clean the house
Kadn evi bugn temizleyebilir mi?
today?

olumsuz
inde can olan cmleleri olumsuz yapmak iin can yardmc fiilinden
sonra not getirilir. Fakat bir istisna olarak can ile n ot bitiik yazlr. Bu sa
dece can fiiline mahsustur. Dier durumlarda, ksaltmalar hari, not daima
ayn olarak yazlr.
I can go.
Can I go?
I cannot go.
I cannot write.
I cannot sleep.

Gidebilirim.
Gidebilir miyim?
Gidemem.
Yazamam.
Uyuyamam.

Konuma dilinde cannotun ksaltlm ekli olan cant [ka:nt] tercih


edilir.
I cant
I cant
I cant
I cant
I cant

sit.
com e.
open.
eat.
read.

Oturamam.
Gelemem.
Aamam.
Yiyemem.
Okuyamam.

You cant eat those peppers.


u biberleri yiyemezsin.
Ahmet cant read my books.
Ahmet benim kitaplarm okuyamaz.
She cant say the days o f the week. Haftann gnlerini syleyemez.
We cant look at the sun.
Gnee bakamayz.
The dog cant sit on the radio.
Kpek radyonun stne oturamaz.
You cant smoke here.
Burada sigara iemezsiniz.

-1 6 5 -

They cant speak English.


My sister cant take the vases
from the table.
You cant go to school on Sunday.
We cant drink coffee, because
we havent any coffee.
She cant fill the glasses with water,
because there isnt any water
You cant open the d oor o f this
room.
Margaret cant eat all these eggs,
because she isnt hungry.
I cant com e on Monday.

ngilizce konuamazlar.
Kzkardeim vazolan masadan
alamaz.
Pazar gn okula gidemezsiniz.
Kahve iemeyiz, nk hi kahvemiz
yok.
Bardaklar suyla dolduramaz, nk
hi su yok.
Bu odann kapsn aamazsmz.
Margaret btn bu yumurtalar
yiyemez, nk a deil.
Pazartesi gn gelemem.

Can yardmc fiili cmle bana getirilerek yaplan sorulara verilecek


cevaplar, to be fiili baa getirilerek yaplan sorulara verilecek cevaplara pek
benzer.
Is this a book?
Are they horses?
Is it a bird?
Are they com ing here?
Is she sleeping now ?
Is the man drinking water?
Are the boys eating apples?
Are we goin g to school?
Is he com ing to school?
Are the nurses reading
magazines?
Is the nurse reading a
magazine?
Is Selma shutting the doors?

Yes, it is. (= Yes, it is a book.)


Yes, they are. (= Yes, they are
horses.)
No, it isnt. (= No, it is not a bird.)
Yes, they are. (= Yes, they are
com ing here.)
Yes, she is. (= Yes, she is sleeping
now.)
Yes, he is. (= Yes, he is drinking
water.)
Yes, they are. (= Yes, they are
eating apples.)
Yes, we are. (= Yes, we are going
to school.)
No, he isnt. (= No, he isnt
com ing to school.)
No, they arent. (= No, they are
not reading magazines.)
No, she isnt. (= No, she is not
reading a magazine.)
No, she isnt. (= No, she is not
shutting the doors.)

-1 6 6 -

Are the dogs sleepin g under


the tree?
Are they eating sou p ?
Is he looking at the girls face?

No, they arent. (= No, they are


not sleeping under the tree.)
No, they arent. (= No, they are
not eating soup.)
No, he isnt. (= No, he is not
look ing at the girls face.)

Yukardaki rneklerde to be fiili ile soru cmlelerini ve bunlara veri


len ksa cevaplan, ksa cevaplann yannda parantez iinde de bu ksa cevaplann uzun ekillerini gryoruz.
Can ile yaplm soru cmlelerine de byle ksa cevaplar verilebilir.
Can he go there?

Oraya gidebilir mi?

sorusuna verilecek cevap,


Yes, he can go there.

Evet, oraya gidebilir,

eklinde olabilecei gibi,


Yes, he can.
eklinde ksaltlm durumda da olabilir. Bu ikinci ekil, (Yes, he can go.)
cmlesinin yerini tutar ve konuma dilinde tercih edilir.
Can she shut the d oor?
Can you com e on Friday?
Can w e speak English?
Can they open the bag?
Can the teacher put the table
there?
Can you w rite you r nam e?
Can you w rite y ou r name?
Can he com e on M onday?
Can the girl read m y letter?

Yes, she can. (= Yes, she can shut


the door.)
Yes, I can. (= Yes, I can com e on
Friday.)
Yes, w e can. (= Yes, w e can speak
English.)
Yes, they can. (= Yes, they can
open the bag.)
Yes, he can. (= Yes, he can put
the table there.)
Yes, I can. (= Yes, I can write
my name.)
No, I cant. (No, I cannot write
m y name.)
No, he cant. (No, he cannot com e
on Monday.)
No, she cant. (= No, she cannot
read y ou r letter.)

-1 6 7 -

Can they go to the garden now?


Can my brother smoke here?
Can Zeynep fill the buckets with
milk?
Can I take the plates from the
table?

No, they cant. (= No, they cannot


g o to the garden now.)
No, he cant. (= No, he cannot
sm oke here.)
No, she cant. (= No, she cannot
fill the buckets with milk.)
No, you cant. (= No, you cannot
take the plates from the table.)

Can ile yaplm sorulara verilen ksa ve uzun cevaplan yukandaki r


neklerde grdk. Gerek to b e fiili gerekse can ile yaplm sorulara verilen
cevapjarda bir nokta dikkati ekmektedir. Sorudaki zne tekil bir ahs veya
eyse cevapta he, she, it; oulsa they kullanlmaktadr.
Is the boy reading a book?
Can the b oy read 'a book ?

Yes, he is.
Yes, he can.

Bu sorularda zne the boy olduu halde cevaplarda the b oy yerine


he kullanldm gryoruz. Aadaki soru ve cevaplarda bu durumu ince
leyiniz.
Is she a nurse?
Is this girl a nurse?
Is the girl reading a book?
Can she sleep here?
Can the girl sleep here?
Can they sit near the wall?
Are they students?
Are they sitting in the room ?
Can they drink coffee?
Can the children drink coffee?
Can he take the picture from the
wall?

Yes, she is. (= Yes, she is a nurse.)


Yes, she is. (= Yes, she is a nurse.)
Yes, she is. (= Yes, she is reading
a book.)
Yes, she can. (= Yes, she can
sleep here.)
Yes, she can. (= Yes, she can
sleep here.)
Yes, they can. (= Yes, they can sit
near the wall.)
No, they arent. (= No, they are
not students.)
No, they arent. (= No, they are
not sitting in the room.)
No, they cant. (= No, they cannot
drink coffee.)
No, they cant. (= No, they cannot
drink coffee.)
No, he cant. (= No, he cannot
take the picture from the wall.)

-1 6 8 -

Can the man take the picture


from the w all?

No, he cant. (= No, he cannot


take the pictu re from the wall.)

can ve soru kelimeleri


imdiki Zaman blmnde, soru halinde bulunan cmlelerin bama
soru kelimeleri getirildiini grmtk.
Are you goin g now ?
Where are you goin g n ow ?
Is she reading?
What is she reading?

imdi gidiyor musun?


imdi nereye gidiyorsun?
Okuyor mu?
Ne okuyor?

Can ile yaplm soru cmlelerinin bana da soru kelimeleri gelebilir.


Can you go?
Where can you go?
Can he read?
What can he read?
Can she eat oranges?
How many oranges can she eat?
Can Selma put the glasses here?
Where can Selma put the glasses?
Can they write?
What can they w rite?
Can you smoke cigarettes?
How many cigarettes can you
smoke?
Can you sleep in this room ?
Where can you sleep?
Can he go?
Who can go?
Who can clean the room ?
Who can take the picture from
the wall?
Who can say the days o f the
week?
Who can look at the sun?
Who can eat those eggs?

Gidebilir misin?
Nereye gidebilirsin?
Okuyabilir mi?
Ne okuyabilir?
Portakallar yiyebilir mi?
Ka portakal yiyebilir?
Selma bardaklar buraya koyabilir mi?
Selma bardaklar nereye koyabilir?
Yazabilirler mi?
Ne yazabilirler?
Sigara iebilir misiniz?
Ka sigara iebilirsiniz?
Bu odada uyuyabilir misiniz?
Nerede uyuyabilirsiniz?
Gidebilir mi?
Kim gidebilir?
Oday kim temizleyebilir?
Resmi duvardan kim alabilir?
Haftann gnlerini kim

s y le y e b ilir ?

Gnee kim bakabilir?


u yumurtalar kim yiyebilir?

HIZLI
NGLZCE

Ders
22

Birinci Basamak

22

RENLECEK KELMELER
can [ken], [km]
classroom [kla.srum]
leam [l:n]

...e bilmek, muk- speak [spi:k] konumak


tedir olmak
tea [ti:]
ay
snf
teach [ti:]
retmek
renmek
w hose [hu:z] kimin

21inci derste rendiimiz can ile yaplm cmleler iin aada


kalplar veriyoruz.

olumlu cmle
zne

can

yaln halde fiil

dier kelimeler

I
You
Ahmet
They

can
can
can
can

read
sit
speak
open

this book.
here.
English.
the door.

-1 7 0 -

olu m su z cm le
cannot (cant)

zne

yaln halde
fiil

cant
cant
cant
cant

She
Hasan Bey
They
Mr. Miller

dier kelimeler

com e
go
fill
speak

on Sunday.
to England.
that bucket.
Turkish.

soru c m lesi
can

zne

yaln halde fiil

dier kelimeler

Can
Can
Can
Can

you
Selma
his father
she

clean
speak
read
put

this room ?
English?
these letters?
the glasses there?

soru kelim eli soru c m lesi


soru
kelimesi

can

zne

yaln halde
fiil

dier kelimeler

What
Where
What

can
can
can

you
the girl
Tom

eat
go
put

there?
on Sunday?
into the bag?

whose
kimin anlamna gelen bir soru kelimesi olan w hoseun kullanl
how manynin kullanlna ok benzer. H ow m any sorusundan hemen
sonra ka adet olduu sorulan ey yer alr.
How many p e n c ils
?
How m any pencils are there?

Ka kalem
?
Ka kalem var?

-1 7 1 -

How many pencils are there in


the bag?
How many days are there in a
week?
How many students are there in
the classroom ?

antada ka kalem var?


Bir haftada ka gn var?
Snfta ka renci var?

Whose soru kelimesini, kimin olduu sorulan ey veya ahs takip


eder.
w hose
whose
w hose
w hose
w hose
w hose
Whose
Whose
Whose
Whose
Whose
Whose
W hose
Whose
W hose
table?
Whose
Whose
Whose
Whose

father?
pencil?
house?
book ?
dog?
sister?

book is this?
pencil is that?
dog is it?
father is a teacher?
son?
son is he?
son is com ing?
son is com ing here?
cat is sleeping under the
book?
b ook are you reading?
apple are you eating?
glass is she filling?

kimin babas?
kimin kalemi?
kimin evi?
kimin kitab?
kimin kpei?
kimin kzkardei?
Bu kimin kitabdr?
u kimin kalemidir?
O kimin kpeidir?
Kimin babas bir retmendir?
Kimin olu?
O kimin oludur?
Kimin olu geliyor?
Kimin olu buraya geliyor?
Kimin kedisi masann altnda
uyuyor?
Kimin kitab?
Kimin kitabn okuyorsunuz?
Kimin elmasn yiyorsunuz?
Kimin bardan dolduruyor?

H ow many sorusundan sonra mutlaka oul bir isim gelmesi gerekir.


Whose iin durum byle deildir. Aada greceimiz gibi whosedan son
ra oul isim de gelebilir, tekil isim de.
Whose
Whose
Whose
Whose

hat is this?
hats are these?
friend is a d octor?
friends are d octors?

Bu kimin apkasdr?
Bunlar kimin apkasdr?
Kimin arkada bir doktordur?
Kimin arkadalar doktordur?

ALITIRMALAR

I
Aadaki cmlelerde parantez iinde verilen kelime veya kelime gruplan
yerine he, she, it, they zamirlerinden uygun olanm kullannz.
1 - (The dog) is behind the house. 2 - (The girl) is drinking tea. 3 (The students) are in the classroom . 4 - (Our teacher) is teaching
English. 5 - (The dogs) are behind the house. 6 - Are (the wom en)
eating soup? 7 - (My sister) is sleeping in her room . 8 - (His friends)
arent goin g to zmir. 9 - (Our teacher) can learn English. 10 - (Your
son) cant clean the carpets. 11 - (The small girl) can fill the vase
with water. 12 - (The black dog) is sleeping under the tree. 13 - (Mr.
Miller) has tears in his eyes. 14 - (Ahmet) is a good boy. 15 - (Hasan
Bey and Mr. Miller) are in the dining-room .
II
Bu cmleleri dzeltiniz.
1 - What you can learn? 2 - There arent some children in the gar
den. 3 - My sisters is nurses. 4 - H ow many apples there are in the
basket? 5 - Whose books are this? 6 - She is drinking a cigarette.
7 - Your brother can not learn English. 8 - Can they English speak?
9 - We are Turkish teaching. 10 - H ow many eggs you can eat?
III
Trkeye eviriniz.
1 - Selma cant teach English. 2 - My father is hungry. 3 - The girl
can fill the baskets with oranges. 4 - The teacher is saying good
bye. 5 - Our friends are laughing now. 6 - What are you reading?
7 - What can you read? 8 - Can they take the pictures from the wall?
9 - 1 can put these apples into the basket. 10 - D ont take these
plates from the table, please. 11 - He is eating soup w ith a spoon.
12 - What is she saying? 13 - Whose father is a farm er? 14 - Is it a
big classroom ? 15 - Whose letter are you reading?
IV
ngilizceye eviriniz.
1 - antamda krmz kalemler var. 2 - Ata bakyorum. 3 - 0 (kadn) bu
kitab okuyabilir. 4 - Onlarn babas imdi bir sigara iiyor. 5 Kovay
masann stne koyabilir misiniz? 6 - Btn bu elmalar yiyemeyiz. 7 Ltfen buraya gelme. 8 - imdi okula gidebilirler. 9 - Kimin apkas
yeildir? 10 - Kimin mektubunu okuyorsunuz?

J73

n cek i altrm a la rn y a p lm ekli


I
1 - some 2 - some 3 - any 4 - any 5 - any 6 - som e 7 - some 8 some 9 - some 10 - any
1 - Birka atal ve kam var. 2 - Biraz kahve i. 3 - Hi portakal yeme.
4 - Bahede hi ocuk var m? 5 Orada hi arkadamz yok. 6 Bardamda biraz su var. 7 - Baz renciler iyi deildir. 8 - Elmalarn
bazlar yeildir. 9 - imdi birka mektup yazyorlar. 10 - Gkte hi siyah
bulut yok.
II
1 - is 2 -r are 3 - are 4 - at 5 - some 6 - are 7 - am 8 - is 9 - is 10 - of

in
1 - Tabaklan orbayla dolduruyor. 2 - Margaretin yz imdi krmzdr,
nk biber yiyor. 3 retmen ne diyor? 4 - Yatamda kim uyuyor? 5 Kapnn arkasnda kim duruyor? 6 - Mektuplardan bazlan onun masasnn
stndedir. 7 - Bu bir oturma odas m yoksa bir yemek odas mdr? 8 - Kz
imdi glyor. 9 - Vazoda ka gl var? 10 - Kadn oluna bakyor.
IV
1 - What are you eating? 2 - Are you eating an apple? 3 - 1 havent
any sisters. 4 - There are some ducks in the field. 5 - The teacher is
standing in front of the door. 6 - The small cat is sleeping on the car
pet. 7 - My mother is looking at the flowers. 8 - They are filling the
glasses with water. 9 - 1 am not going to my school, because today is
Sunday. 10 - Some of the milk is in this glass. 11 - Some horses are
white. 12 - Look at the children. 13 - How many spoons are there
near the glasses? 14 - Are you reading a magazine now? 15 - She (he)
is putting a lot of flowers into the vase.

HIZLI
NGLZCE
Birinci Basamak
23
many

much

a lot of

7nci dersimizde ka tane anlamna geldiini rendiimiz how


many grubunun ikinci kelimesi olan many yalnz olarak kullanld zaman
ok, birok anlamna gelir ve sadece saylabilen isimlerle kullanlr.
many
many
many
m any
m any

books
apples
plates
cats
vases

birok kitaplar
birok elmalar
birok tabaklar
birok kediler
birok vazolar

Many daha ziyade soru ve olumsuz cmlelerde kullanlr.


Are there m any books on the
table?
There arent m any book s on the
table.
Are there m any cats behind the
black car?
Are there many apples in your
basket?
Has he many friends in Ankara?
There arent many vases on the
table.
Are there many children in the
garden?

Masann stnde biok kitaplar


var m?
Masann stnde birok kitaplar
yok.
Siyah otomobilin arkasnda birok
kediler var m?
Sepetinde birok elmalar var m?
Ankarada birok arkadalar var m?
Masann stnde birok vazolar yok.
Bahede birok ocuklar var m?

-1 7 6 -

You havent m any books.


There arent many clock s on the
wall.
There arent m any roses in the
vase.

Birok kitaplarnz yok.


Duvarda birok saatler yok.
Vazoda birok gller yok.

Olumlu cmlelerde many yerine genel olarak a lot o f kullanlr. Bil


diiniz gibi a lot o f da many gibi birok, ok anlamndadr. zellii yalnz
olumlu cmlelerde kullanlmasdr.
Are there many pencils in the bag? antada birok kalemler var m?
There arent many pencils in the antada birok kalemler yok.
bag.
There are a lot o f pencils in the
antada birok kalemler var.
bag.
Are there many students in the
classroom ?
There arent many students in
the classroom .
There are a lot o f students in
the classroom .

Snfta birok renciler var m?

Can they eat m any apples?


They cant eat m any apples.
They can eat a lot o f apples.

Birok elmalar yiyebilirler mi?


Birok elmalar yiyemezler.
Birok elmalar yiyebilirler.

Can he w rite m any letters in one


day?
He cant w rite m any letters in
one day.
He can w rite a lot o f letters in
one day.
Have you m any pencils?
You havent m any pencils.
You have a lot o f pencils.

Bir gnde birok mektuplar


yazabilir mi?
Bir gnde birok mektuplar
yazamaz.
Bir gnde birok mektuplar
yazabilir.
Birok kalemleriniz var m?
Birok kalemleriniz yok.
Birok kalemleriniz var.

Has she m any hats?


She hasnt m any hats.
She has a lot o f hats.

Birok apkalar var m?


Birok apkalar yok.
Birok apkalar var.

Snfta birok renciler yok.


Snfta birok renciler var.

-1 7 7 -

Are we reading m any books?


We arent reading many books.
We are reading a lot o f books.

Birok kitaplar okuyor muyuz?


Birok kitaplar okumuyoruz.
Birok kitaplar okuyoruz.

Is Tom learning m any new w ords? Tom birok yeni kelimeler reniyor
mu?
Tom birok yeni kelimeler
Tom isnt learning many new
renmiyor.
words.
Tom birok yeni kelimeler
Tom is learning a lot o f new
reniyor.
words.
Saylabilen isimlerle kullanlan ve birok anlamnda olan many ke
limesi, tuz, su, un gibi saylamayan isimlerin nnde bulunmaz. Saylma
s mmkn olmayan isimlerle kullanlan ve yine ok anlamnda olan keli
me m uch [ma] tr
m uch
m uch
much
m uch

w ater
milk
salt
flour

ok
ok
ok
ok

su
st
tuz
un

Yukarda m any kelimesinin soru ve olumsuz cmlelerde kullanld


n, olumlu cmlelerde ise many ile ayn anlamda olan a lot ofun tercih edil
diini grdk. M uch iin de byle bir durum vardr.
Much sadece soru ve olumsuz cmlelerde kullanlr. Bu cmleler
olumlu hale sokulacak olursa m uch yerine a lot o f konulur. (Bu arada, n
gilizcede saylamayan isimlerin tekil durumda olduklarm hatrlatrz.)
Is there m uch m ilk in the glass?
Bardakta ok st var m?
There isnt m uch milk in the glass. Bardakta ok st yok.
There is a lot o f m ilk in the glass. Bardakta ok st var.
Are they drinking m uch coffee?
ok kahve iiyorlar m?
They arent drinking m uch coffee. ok kahve imiyorlar.
They are drinking a lot o f coffee. ok kahve iiyorlar.
Is she putting m uch salt?
She isnt putting m uch salt.
She is putting a lot o f salt.

ok tuz koyuyor m?
ok tuz koymuyor.
ok tuz koyuyor.

-1 7 8 -

Can we drink m uch w ater?


We cant drink m uch water.
We can drink a lot o f water.

ok su iebilir miyiz?
ok su iemeyiz.
ok su iebiliriz.

Is there m uch flou r on the small


plate?
There isnt m uch flou r on the
small plate.
There is a lot o f flou r on the
small plate.

Kk tabakta ok un var m?
Kk tabakta ok un yok.
Kk tabakta ok un var.

Many, m uch ve a lot o f hakknda rendiklerimizi yle ksaca zet


leyebiliriz:
1 - Many, m uch ve a lot o f Trkeye evrilileri bakmndan ayn an
lamdadr. Ancak kullanlma yerleri deiiktir.
2 - Many saylabilen isimler, m uch ise saylamayan isimler nnde
kullanlr.
3 - Many kelimesinin tercihan soru ve olumsuz cmlelerde kullanl
masna karlk m uch sadece ve mutlaka soru ve olumsuz haldeki cmleler
de kullanlr. Her iki kelime de olumlu cmlelerde yerlerini a lot o f a bra
krlar.
Are there many books
on the table?
Masann stnde ok
kitap var m?

There arent many


book s on the table.
Masann stnde ok
kitap yok.

Are there many books


on the table?
Masann stnde ok
kitap var m?

There are a lot o f books


on the table.
Masann stnde ok
kitap var.

-1 7 9 -

Is there m uch w ater


in the bucket?
Kovada ok su var m?

There isnt m uch water


in the bucket.
Kovada ok su yok.

Is there m uch w ater


in the bucket?
Kovada ok su var m?

There is a lot o f water


in the bucket.
Kovada ok su var.

how old
eski, yal anlamnda olan old kelimesi h ow [haul ile bir araya ge
lince ka yanda anlamn verir.
How
How
How
H ow
H ow
How
How
How
How

old?
old is Ahmet?
old is she?
old is you r son?
old are they?
old am I?
old are you?
old is Selma?
old is your father?

Ka yanda?
Ahmet ka yandadr?
O ka yandadr?
Olunuz ka yandadr?
Onlar ka yandadr?
Ka yandaym?
Ka yandasn?
Selma ka yandadr?
Babanz ka yamdadr?

Bu sorulara cevap vermek iin yaplacak ey (


years old) kalbnn
nne yl adedini gsteren bir say getirmektir, (year [yi] yl anlamndadr.)
ten years old
five years old
forty years old
sixty-nine years old
Ahmet is twenty years old.
She is thirty-tw o y e a rs old.
My son is eight years old.
They are nineteen years old.
You a re tw en ty -fiv e y ea rs old.

on yanda
be yanda
krk yanda
altm dokuz yanda
Ahmet yirmi yandadr.
O otuz iki yandadr.
Olum sekiz yamdadr.
Onlar on dokuz yandadr.
Siz yirmi be yamdasnz.

-1 8 0 -

I am thirty-five years old.


Otuz be yandaym.
Selma is seventeen years old.
Selma on yedi yandadr.
IVfy father is eighty-three years old. Babam seksen yandadr.
How old is your
father?
Babanz ka
yandadr?

He is sixty-one
years old.
Altm bir yandadr.

How old is his


sister?
Kzkardei ka
yamdadr?

She is eigteen years


old.
On sekiz yandadr.

w h ere................... from?
Bir ahsn nereli olduunu sormak iin w h e r e

from kahb kul-

la n lr.

Where
Where
Where
Where
Where
Where

are you from ?


is he from ?
is Mr. G reen from ?
are they from ?
is this man from ?
is you r friend from ?

Nerelisin?
O nerelidir?
Mr. Green nerelidir?
Onlar nerelidir?
Bu adam nerelidir?
Arkadanz nerelidir?

Bu sorulara verilecek cevaplar, aada grld gibidir.


I am from Ankara.
He is from Trabzon.
My friend is from Mersin.
You are from Istanbul.
Ahmet is from Edirne.

Ankarahyim.
O Trabzonludur.
Arkadam Mersinlidir.
Siz stanbullusunuz.
Ahmet Edirnelidir.

Where are you from ?


I am from London.

Nerelisiniz?
L o n d r a ly m .

-1 8 1 -

Where is she from ?


She is from Konya.

O nerelidir?
Konyalidir.

Where is you r teacher from ?


He is from New York.

retmeniniz nerelidir?
New Yorkludur.

Where are they from ?


They are from Paris.

Onlar nerelidir?
Parislidirler.
soru la r ve c e v a p la n

Are' there m any desks in the


classroom ?
Snfta ok sralar var m?

Yes, there are.


Evet, var.

How many glasses are there on


the table?
Masann stnde ka bardak var?

There are fou r glasses on the


table.
Masann stnde drt bardak var.

Where are they going now ?


imdi nereye gidiyorlar?

They are goin g to the ship.


Gemiye gidiyorlar.

Where is your friend from ?


Arkadanz nerelidir?

He is from zmir.
zmirlidir.

Who is this wom an?


Bu kadn kimdir?

She is ou r geography teacher.


Corafya retmenimizdir.

How many oranges can you eat?


Ka portakal yiyebilirsiniz?

I can eat five oranges.


Be portakal yiyebilirim.

Is this a desk or a table?


Bu bir sra mdr yoksa bir
masa mdr?

It is a desk.
Bir sradr.

What can they draw?


Ne izebilirler?

They can draw a map o f England.


Bir ngiltere haritas izebilirler.

What is your father reading?


Babanz ne okuyor?

He is reading a letter.
Bir mektup okuyor.

-1 8 2 -

Are there many pupils in the


classroom ?
Snfta birok renciler var m?

There are a lot o f pupils in the


classroom ?
Snfta birok renciler var.

Is there m uch soup in the plate?


Tabakta ok orba var m?

There is a lot o f soup in the plate.


Tabakta ok orba var.

Where can you learn English?


Nerede ngilizce renebilirsin?

I can learn English in England.


ngilterede ngilizce renebilirim.

What is the teacher teaching?


retmen ne retiyor?

She is teaching geography.


Corafya retiyor.

Can he w rite a letter?


Bir mektup yazabilir mi?

Yes, he can. (= Yes, he can write


a letter.)
Evet, yazabilir.

Can they speak Turkish?


Trke konuabilirler mi?

Yes, they can.


Evet, konuabilirler.

Can she drink coffee?


Kahve iebilir mi?

No, she cant.


Hayr, iemez.

Can he teach English?


ngilizce retebilir mi?

Yes, he can.
Evet, retebilir.

Can you draw a picture?


Bir resim izebilir misin?

No, I cant.
Hayr, izemem.

Can Ahmet com e now ?


Ahmet imdi gelebilir mi?

Yes, he can.
Evet, gelebilir.

Can his sister shut the w indow s? No, she cant.


Kzkardei pencereleri kapayabilir mi? Hayr, kapayamaz.
Can Selma fill the glasses with
tea?
Selma bardaklar ayla doldurabilir
mi?

Yes, she can.


Evet, doldurabilir.

HIZLI
NGLZCE

Ders
24

Birinci Basamak

RENLECEK KELMELER
karatahta
tebeir
sra
izmek
tahta silgisi

note-book [noutbuk]
on the right
[on di rayt]
on the left
[on di left]
piece [pi:s]

s
i
e

24

blackboard
[blekbo:d]
chalk [9o:k 1
desk [desk]
draw [dro:]
duster [dasti]

defter
sada
solda
para

-1 8 4 -

geography
[ciogrfi]
lazy [leyzi]
left [left]
many [meni]
map [mep]
m uch [mal

corafya
tembel
sol
birok, ok
harita
ok

pupil |piu:pil]
right [raytj
rubber [rabi]
ruler [ru:lij
stove [stouv]
year Lyii]
w ord [wo:d]

renci
sa
lastik silgi
cetvel
soba
yl
kelime

AIKLAMALAR
Student ve pupil kelimelerinin her ikisinin de Trke karl ayn
dr: renci. Ancak, bunlarn aralarnda fark vardr. Genel olarak student
yksek renim yapan renci demektir; pupil ise ilk ve orta renim se
viyesinde renim yapmakta olan renci anlamndadr.
My brother is twenty years old,
and he is a student.
The pupils are in the school
garden.
This pupil is eight years old.
This student is nineteen years old.
How old are those students?
The students are draw ing maps
in their note-books.
The pupils are sitting in their
desks.

Erkek kardeim yirmi yandadr ve


bir rencidir.
renciler okul bahesindedir.
Bu renci sekiz yandadr.
Bu renci on dokuz yandadr.
u'renciler ka yandadr?
renciler defterlerine haritalar
iziyorlar.
renciler sralarnda oturuyorlar.

a piece of chalk
Tebeir anlamnda olan chalk ngilizce cmlelerde genel olarak tek
bana deil a p iece o f chalk bir para tebeir - bir tebeir paras eklin
de bulunur.
I am w riting with a p iece o f chalk.
There is a piece o f chalk on the
table.
Where is the piece o f chalk?
He is draw ing a map with a piece
o f blue chalk.
A small piece o f chalk.

Bir tebeir parasyla yazyorum.


Masamn zerinde bir tebeir paras
var.
Tebeir paras nerede?
Mavi bir tebeir parasyla bir harita
iziyor.
Kk bir tebeir paras.

185

Is this a p iece o f chalk or a pencil? Bu bir tebeir paras m yoksa bir


kalem midir?
She is w riting her name on the
Bir tebeir parasyla adm
blackboard w ith a p iece o f chalk, karatahtaya yazyor.

on the right (left)


Trkedeki sada, solda kelimelerinin ngilizce karl aadaki
rneklerde grld gibi olur.
right
left
right hand
left hand

sa
sol
sa el
sol el

Bu benim sol elimdir.


This is my left hand.
There is a b ook in her right hand. Onun sa elinde bir kitap var.
I am w riting with m y right hand. Sa elimle yazyorum.
on the right
on the left

sada
solda

The house is on the right.


The grocers is on the left.
There is a b ig tree on the left.
All the shops are on the right.
Is the school on the right or on
the left.

Ev sadadr.
Bakkal dkkn soldadr.
Solda byk bir aa var.
Btn dkknlar sadadr.
Okul sada mdr yoksa solda mdr?

my right
On my right

sam
Samda

The sun is on my right now.


The d oor is on your left.
There is a small desk on their left.
The tree is on his right.
How many plates are there on
your left?
There are black clouds on our
right.

Gne imdi samdadr.


Kap solunuzdadr.
Onlarn solunda kk bir sra var.
Aa onun sandadr.
Solunuzda ka tabak var?
Samzda siyah bulutlar var.

-1 8 6 -

The blackboard is on the teachers Karatahta retmenin solundadr,


left.
Sanda, solunda kelimelerinin ngilizce karlklar on the right
ve on the left gruplarna o f ilave etmek suretiyle yaplr.
on the right o f ,
on the left o f ...
The house is on the right o f the
street.
The picture is on the left o f the
blackboard.
There is a table on the right o f
the teacher.
On the left o f my car there are
a lot o f dogs.
There is a small d oor on the left
o f the house.
How many maps are there on the
right o f the blackboard?
On the right o f the sch ool there
is a b ig garden.
There is a rubber on the left o f
the ruler.
On the right o f the farm house
there is a field.

.mn sanda
.nm solunda
Ev caddenin sandadr.
Resim karatahtamn solundadr.
retmenin sanda bir masa var.
Otomobilimin solunda birok
kpekler var.
Evin solunda kk bir kap var.
Karatahtamn sanda ka harita
var?
Okulun sanda byk bir bahe
var.
Cetvelin solunda bir silgi var.
iftlikevinin sanda bir tarla var.

Yukardaki rneklerde grld gibi on the right (left) cmlelerin


ortasnda olduu gibi banda da bulunabilmektedir.
There is a picture on
the left o f the clock.

Saatin solunda
bir resim var.

On the right o f the vase


there are three books.

Vazonun sanda
kitap var.

-1 8 7 -

IN THE CLASSROOM
This is the picture o f a classroom . It is in Zeyneps school. It is
a big classroom . There are fifteen desks. All the pupils are sitting in
their desks. There is a blackboard on the wall. We can see a clock on
the right o f the blackboard. On the left there is a picture o f Atatiirk.
There are tw o w indow s and one door. The stove is in front o f
Zeyneps desk. The teachers table is near the blackboard. There are
some books and a ruler on the table.
Some o f the pupils are looking at the teacher. He is draw ing a
map on the blackboard. There is a piece o f chalk in his right hand.
In his left hand there is a duster. This is a geography lesson. The
teacher is draw ing a map o f Turkey. Zeynep is draw ing a map o f
Turkey in her note-book. There is a rubber in her left hand. A b oy is
opening his bag and taking a book from it. A lazy girl is reading a
m agazine and draw ing pictures on it.

SINIFTA
Bu bir snfm resmidir. O Zeynepin okulundadr. Byk bir snftr. On
be sra var. Btn renciler sralarnda oturuyorlar. Duvarda bir karatahta
var. Karatahtann sanda bir saat grebiliriz. Solda Atatrkn bir resmi var.
ki pencere ve bir kap var. Soba Zeynepin srasnn nndedir. retmenin
masas karatahtann yamndadr. Masann stnde birka kitap ve cetvel var.
rencilerin bazlar retmene bakyor. O karatahtaya bir harita i
ziyor. Sa elinde bir tebeir paras var. Sol elinde bir tahta silgisi var. Bu
bir corafya dersidir. retmen bir Trkiye haritas iziyor. Zeynep defteri
ne bir Trkiye haritas iziyor. Sol elinde bir silgi var. Bir ocuk antasn
ayor ve ondan bir kitap alyor. Tembel bir kz dergi okuyor ve onun zeri
ne resimler iziyor.

CMLELER
I am w riting a w ord on the wall
with a p iece o f chalk.
There arent any w indow s on the
left o f the house.
The tree is on the right.
The tree is on the right o f the
house.

Duvara bir tebeir parasyla bir


kelime yazyorum.
Evin solunda hi pencere yok.
Aa sadadr.
Aa evin sandadr.

188

On the right o f the house there


is tree.
The pupils are draw ing a map o f
Italy in their note-books.
There is a fork on you r left.
How old is you r sister?
There isnt m uch water in the vase.
They are eating a lot o f apples.
I havent many books.
I have a lot o f books.
She is drinking a lot o f water.
Dont drink m uch coffee.
There are a lot o f new w ords in
this lesson.
Your son is a lazy pupil.
There is a big stove in my room .
There arent m any roses in the
small vase.
The girl is standing on the left o f
the door.
How old is this pupil?
He is sm oking a lot o f cigarettes.
He isnt sm oking many cigarettes.
He is drinking a lot o f tea.
He isnt drinking m uch tea.
Where are y ou from ?
I am from Edirne.
She hasnt m any note-books in
her bag.

Evin sanda bir aa var.


renciler defterlerine bir talya
haritas iziyorlar.
Solunuzda bir atal var.
Kzkardeiniz ka yandadr?
Vazoda ok su yok.
ok elma yiyorlar.
ok kitabm yok.
ok kitabm var.
ok su iiyor.
ok kahve ime.
Bu derste birok yeni kelimeler
var.
Olunuz tembel bir rencidir.
Odamda byk bir soba var.
Kk vazoda ok gl yok.
Kz kapnn solunda duruyor.
Bu renci ka yandadr?
ok sigara iiyor.
ok sigara imiyor.
ok ay iiyor.
ok ay imiyor.
Nerelisiniz?
Edirneliyim.
antasnda ok defteri yok.

ALITIRMALAR
I
Bo yerlere many, m uch veya a lot o f koyunuz.
1 - There a r e
trees in the garden. 2 - There i s
water in the
bucket. 3 - We havent
milk. 4 - They arent w r itin g
letters.
5 - Can she e a t
oranges? 6 - H o w
new w ords are they learn
ing? 7 - He isnt p u ttin g
salt into the glass. 8 - We are learning
words. 9 - There a r e
maps in this book. 10 - Have y o u ......
milk in your bucket?

-1 8 9 -

II
Bu sorulara dersimizdeki okuma parasna uygun cevaplar veriniz.
1 - Is this a picture o f a classroom or a house? 2 - Where are the
pupils sitting? 3 - How many desks are there? 4 - Where is the
blackboard? 5 - Where is the clock? 6 - Where is the stove? 7 - What
are there in the teachers table? 8 - What is the teacher drawing?
9 - What is there in the teachers right hand? 10 - What is the lazy
girl drawing.
III
Trkeye eviriniz.
1 - There isnt m uch tea in my glass. 2 - We havent many books in
our bags. 3 - They are sm oking a lot o f cigarettes. 4 - How old is your
son? 5 - Our teacher is from England. 6 - This old man is seventy-five
years old. 7 - There are tears in the girls eyes. 8 - Can they speak
English? 9 - There are ten pupils on the left o f the teacher. 10 - On
the right o f the clock there is a map. 11 - She is w riting with a small
piece o f chalk. 12 - Some o f the pupils are sitting in their desks. 13 The clock is on your right. 14 - Is your sister a lazy student? 15 What can she w rite in her notebook?
IV
ngilizceye eviriniz.
1 - Otuz yedi yandaym. 2 - Tabakta ok tuz yok. 3 - Snfmzda birok
sralar var. 4 Haan Beyin birok at var. 5 - Bahede birok kediler var
m? 6 - Haritann sanda bir resim var. 7 - Evin solunda kk bir bahe
var. 8 - renci bir Trkiye haritas iziyor. 9 Yeni kelimeler reniyoruz.
10 - Ka yamdasmz? 11 - Anneniz ka yandadr? 12 - Masann
stnde bir tebeir paras var. 13 - Bu antann iinde ok mektup yok.
14 - Dkkn caddenin solundadr. 15 Ne yiyebilirsiniz?

-I9C>-

n cek i a ltrm a la rn y a p lm ekli


I
1 - It is behind the house. 2 - She is drinking tea. 3 - They are in the
classroom . 4 - He (she) is teaching English. 5 - They are behind the
house. 6 - Are they eating soup? 7 - She is sleeping in her room . 8 They arent going to zmir. 9 - He (she) can learn English. 10 - He
cant clean the carpets. 11 - She can fill the vase with water. 12 - It
is sleeping under the tree. 13 - He has tears in his eyes. 14 - He is a
good boy. 15 - They are in the dining-room .

n
1 - What can you learn? 2 - There arent any children in the garden.
3 - My sisters are nurses. 4 - How many apples are there in the bas
ket? 5 - Whose books are these? 6 - She is sm oking a cigarette. 7 Your brother cannot learn English. 8 - Can they speak English? 9 We are teaching Turkish. 10 - How many eggs can you eat?
III
t

1 - Selma ngilizce retemez. 2 - Babam atr. 3 - Kz sepetleri por


takallarla doldurabilir. 4 retmen Allahasmarladk diyor. 5 Arkadalarmz imdi glyorlar. 6 - Ne okuyorsunuz? 7 - Ne okuya
bilirsiniz? 8 - Resimleri duvardan alabilirler mi? 9 - Bu elmalar sepetin
iine koyabilirim. 10 - Ltfen bu tabaklan masadan alma. 11 - B- kakla
orba yiyor. 12 - O ne diyor? 13 - Kimin babas bir iftidir? 1 4 - 0 byk
bir snf mdr? 15 Kimin mektubunu okuyorsun?
IV
1 - There are red pencils in my bag. 2 - 1 am looking at the horse.
3 - She can read this book. 4 - Their father is sm oking a cigarette
now. 5 - Can you put the bucket on the table? 6 - We cant eat all
these apples. 7 - D ont com e here, please. 8 - They can go to school
now. 9 - Whose hat is green? 10 - Whose letter are you reading?

HIZLI
NGLZCE

Ders
25

Birinci Basamak
25

RENLECEK KELMELER
bottle IbotlJ
box [boks]
cup [kap]

ie
kutu
fincan

old [ould]
packet [pekit]
w hich |wil

one (two, th re e
20nci dersimizde some o f

ihtiyar
paket
hangi

) of t h e .......

kelimelerinin kullanl eklini grdk.

some o f the books


some o f the girls

kitaplarn bir ksm


kzlarn bir ksm

some o f the milk


some o f the coffee

stn bir ksm


kahvenin bir ksm

Bahsedilen ey, belirsiz bir miktarda veya sayda deil de adedini sy


leyebileceimiz belli bir sayda ise yukardaki rneklerde some yerine bir ra
kam konulur.
some o f the books
one o f the books
two o f the books

kitaplarn bir ksm


kitaplarn biri
kitaplarn ikisi

three o f the girls


five o f the eggs

kzlarn
yumurtalarn bei

-1 9 2 -

eight o f the students


twenty o f the soldiers
ten o f the plates

rencilerin sekizi
askerlerin yirmisi
tabaklarn onu

One o f the boys is English.


ocuklarn biri ngilizdir.
One o f the chairs is near the table. Sandalyelerin biri masann
yanndadr.
Two o f the boys are English.
ocuklarn ikisi ngilizdir.
Four o f the chairs are near the
Sandalyelerin drd masann
table.
yanndadr.
Grld gibi one ile yaplan cmle tekil olduundan bu cmlede to
be fiilinin tekil hali is kullanlm, dierinde are yer almtr.
Five o f the oranges are small.
One o f the pencils is short.
Two o f the pencils are short.

Portakallarn bei kktr.


Kalemlerin biri ksadr.
Kalemlerin ikisi ksadr.

Bu kalptaki rakam yerine hepsi anlamnda olan ali kelimesi de ko


nulabilir.
All o f the students are in the
classroom .
All o f the apples are green.
All o f the farm ers are in the
field now.

One o f the desks is in


front o f the window.

lencilerin hepsi snftadr.


Elmalarn hepsi yeildir.
iftilerin hepsi imdi tarladadr.

Sralarn biri
pencerenin nndedir.

Three o f the dogs are


near the tree.

Kpeklerin aacn
yanndadr.

Mr

-1 9 3 -

All o f the plates are


on the table.

Tabaklarn hepsi
masann stndedir.

Some o f the books


are in my hand.

Kitaplarn bir
ksm elimdedir.

Bardaklarn ikisi mavidir.


Two o f the glasses are blue.
retmenlerin yaldr.
Three o f the teachers are old.
Sandalyelerin bir ksm buradadr.
Som e o f the chairs are here.
Yumurtalarn biri fenadr.
One o f the eggs is bad.
Kzlann biri sigara iiyor.
One o f the girls is sm oking a
cigarette.
Five o f the pencils are in the bag. Kalemlerin bei antadadr.
rencilerin biri bir mektup yazyor.
One o f the students is w riting
a letter.
rencilerin hepsi haritalar
All o f the pupils are draw ing
iziyorlar.
maps.
Some o f the d octors are sleeping Doktorlarn bir ksm bu odada
uyuyorlar.
in this room .
Tembel kzlarn biri derginin zerine
One o f the lazy girls is drawing
resimler iziyor.
pictures on the magazine.
rencilerin ikisi pencereleri
Two o f the pupils are opening
ayor.
the windows.
Yal adamlarn biri ay iiyor.
One o f the old m en is drinking
tea.
Arkadalarmn biri bir hemiredir.
One o f my friends is a nurse.
Gllerinizin bir ksm sandr.
Some o f you r roses are yellow.
Aalann ksadr.
Three o f the trees are short.

a cup (glass, packet, box) o f .......


Trkedeki bir fincan kahve, bir bardak su, bir paket sigara gibi sz
ler ngilizcede aadaki rneklerde greceiniz kalpta yaplr.

-194

a
a
a
a

glass o f w ater
cup o f coffee
bucket o f w ater
bottle o f m ilk

bir bardak su
bir fincan kahve
bir kova su
bir ie st

Yukardaki rneklerde water, coffee, m ilk gibi saylamayan isimler


gryoruz. Bunlarn yerine, saylabilen isimler kullanlrsa tabiatyla oul
durumda olurlar.
a box o f pencils
a basket o f apples
a packet o f cigarettes

bir kutu kalem (1er)


bir sepet elma
bir paket sigara

Yukardaki rneklerde bir adet olarak verilen bataki isimler birden


fazla olabilirler, (boxesm okunuu [boksiz] dir.)
a glass o f w ater
tw o glasses o f water

bir bardak su
iki bardak su

a cu p o f coffee
fou r cups o f coffee

bir fincan kahve


drt fincan kahve

a b ox o f pencils
three boxes o f pencils

bir kutu kalem


kutu kalem

a packet o f cigarettes
ten packets o f cigarettes

bir paket sigara


on paket sigara

a cup o f coffee

bir fincan kahve

three cups o f coffee

fincan kahve

-1 9 5 -

a packet o f cigarettes

bir paket sigara

two packets o f cigarettes

iki paket sigara

five glasses o f water

be bardak su

He is drinking milk.
He is drinking a glass o f m ilk.
He can sm oke a cigarette.
He can smoke a packet o f
cigarettes.
He can smoke tw o packets o f
cigarettes.
We cant eat tw o baskets o f
oranges.
There is a cup o f m ilk on the
table.
There are six cups o f m ilk on
the table.
He is taking a box o f pencils
from the table.
You cant sm oke fou r packets
o f cigarettes.
My m other is drinking a cup
o f tea.
Is this packet o f cigarettes
for you r father?
One o f the girls is drinking a
glass o f milk.

St iiyor.
Bir bardak st iiyor.
(Bir) sigara iebilir.
Bir paket sigara iebilir.
ki paket sigara iebilir.
ki sepet portakal yiyemeyiz.
Masann stnde bir fincan st var.
Masann stnde alt fincan st var.
Masadan bir kutu kalem alyor.
Drt paket sigara iemezsiniz.
Annem bir fincan ay iiyor.
Bu sigara paketi baban iin midir?
Kzlarn biri bir bardak st iiyor.

-1 9 6 -

The teacher is putting tw o boxes


o f pencils on the book.
One o f the farm ers is putting a
bucket o f w ater near a tree.

retmen kitabn stne iki kutu


kalem koyuyor.
iftilerin biri bir aacn yanma
bir kova su koyuyor.

WHICH
Kullanl bakmndan how many ile w hose soru kelimelerine ben
zeyen w hich soru kelimesi hangi anlamna gelir.
w hich
w hich
w hich
w hich
w hich

book
girl
house
pupil
bottle

Which b ook is on the table?


Which boy is you r friend?
Which animals have tw o legs?
Which desk is you r desk?
Which cat is Zeyneps?
Which chair is the teachers?
Which wom an is y ou r geography
teacher?
Which students are goin g to the
teachers house?
Which apples are good, these
or those?
Which books are they reading
now?
Which sch ool is on the right o f
the street?

Which d og is Selmas?
Hangi kpek Selmamndr?

hangi
hangi
hangi
hangi
hangi

kitap
kz
ev
renci
ie

Hangi kitap masann stndedir?


Hangi ocuk arkadandr?
Hangi hayvanlarn iki baca vardr?
Hangi sra senin srandr?
Hangi kedi Zeynepindir?
Hangi sandalye retmenindir?
Hangi kadn sizin corafya
retmeninizdir?
Hangi renciler retmenin evine
gidiyorlar?
Hangi elmalar iyi, bunlar m yoksa
unlar m?
imdi hangi kitaplar okuyorlar?
Hangi okul caddenin sandadr?

The black dog is


Selmas.
Siyah kpek
Selmanndr.

-1 9 7 -

Which b ox is on
the table?
Hangi kutu masamn
stndedir?

1 ^-

The small box is


on the table.
Kk kutu masann
stndedir.

Ksa cevaplar
Soru kelimesi kullanmadan can yardmc fiili ile yaplm sorulara
verilen ksa cevaplan 2Fnci derste grdk.
Can- he w rite a letter?
.

Yes, he can.

Yukandaki Yes, he can. cevab, Yes, he can w rite a letter, cm


lesinin yerini tutmaktayd.
Soru kelimesi kullanmadan (yani to be fiili baa getirilerek) yaplm
imdiki Zaman halindeki sorulara da,
Is he w riting a letter?

Yes, he is.

eklinde cevap verilir. Bu, Yes, he is. cevab Yes, he is w riting a letter,
cmlesinin yerini tutar.
Is she a nurse?
Is she eating an orange?
Are they learning English?
Are they look in g at the m ap?
Is he sleeping?

Yes, she is.


Yes, she is. (= Yes, she is eating
an orange.)
Yes, they are. (= Yes, they are
learning English.)
No, they arent. (= No, they arent
look ing at the map.)
No, he isnt. (= No, he isnt
sleeping.)

Soruda (I = ben) veya (we = biz) olduu zaman cevapta (you = sen, siz);
soruda (you = sen, siz) olduu zaman cevapta I veya w e olaca tabiidir.
Are you drinking tea?
ay m iiyorsunuz?

Yes, I am. (= Yes, I am drinking


tea.)
Evet, ay iiyorum.

-1 9 8 -

Am I reading a book?
Bir kitap m okuyorum?
Are we eating oranges?
Portakallar m yiyoruz?
Are we draw ing maps?
Haritalar m iziyoruz?
Are you opening the door?
Kapy ayor musunuz?

Are you opening the bottle?


Is he goin g to the garden?
Are they smoking?
Am I draw ing a picture?
Is she learning English?
Is Selma learning?
Are they laughing?
Are the pupils laughing?
Are you goin g to school?
Is Ahmet sleeping now?
Is your father reading a book ?

Yes, you are. (= Yes, you are


reading a book.)
Evet, bir kitap okuyorsunuz.
No, you arent. (= No, you arent
eating oranges.)
Hayr, portakallar yemiyorsunuz.
Yes, we are. (= Yes, w e are
draw ing maps.)
Evet, haritalar iziyoruz.
No, I am not. (= No, I am not
opening the door.)
Hayr, kapy amyorum.
Yes, I am.
No, he isnt.
Yes, they are.
No, you arent.
Yes, she is.
Yes, she is.
No, they arent.
No, they arent.
No, I am not.
Yes, he is.
No, he isnt.

Have cmle bana getirilerek yaplm sorulara verilecek cevaplar da


yukarda grdmz gibi ksa olabilir.
Has she a house?
Bir evi var m?

Have they a good carpet?


Have you a black hat?
Have you a horse?
Have I a blue pencil?
Have I two bags?
Has Tom a car?
Have the pupils rulers?
Has your mother a green hat?

Yes, she has. (= Yes, she has a


house.)
Evet, onun var. (= Evet, onun bir evi
var.)
Yes, they have. (= Yes, they have
a good carpet.)
Yes, I have.
No, I havent.
Yes, you have.
No, you havent.
Yes, he has.
No, they havent.
Yes, she has.

HIZLI
NGLZCE
Birinci Basamak
26
ZET
Bu derste, imdiye kadar renilenleri ksaca gzden geireceiz. Aa
da blmler halinde verdiimiz bilgileri, ayn konulan kapsayan derslerle
karlatrarak alnz.
I
ngilizcede en basit cmle udur:
This is a book.
(Bu dur bir kitap.)
Bunun Trkesi olan Bu bir kitaptr. cmlesi ile fark, ngilizcede
isin Thisten sonra yer almas; Trkede isin karl olan ...dir, ...dr,
...tir, ...tr m cmlenin en sonunda bulunmas ve ondan nce gelen kelime
ye bitiik yazlmasdr. En basit bir soru ekli olan, What is this? iin de ay
n ey sylenebilir.

II
ahs Zamirlerinin en nemli zellii o anlamna gelen ayn kelime
nin (he, she, it) mevcut oluudur. ahs zamirlerinin to be fiili ile yakn ilgi
si vardr. To be fiilinin tekil ahslarla kullanlan ekli is, oullarla kullan
lan ekli ise aredr. Sadece I zamiri ile kullanlan ekli amdr. kinci tekil a
hs (you) ile de are kullanlmas you kelimesinin ekilce oul oluundandr.

-2 0 0 -

To be fiili bulunan cmlelerin soru halleri, to be fiili cmlenin bana


getirilmekle, olumsuz hali ise to beden sonra not ilave etmekle yaplr.
Is he a teacher?
He is not a teacher.

III
simleri oul yapmak iin kelime sonuna s ilave edilir.
pencil
pencils

kalem
kalemler

Baz kelimelerin oullan iin deiik kelimeler vardr.


m an
m en

adam
adamlar

ch ild
children

ocuk
ocuklar

IV
Bir ismin belirli ve hem syleyen hem de dinleyen tarafndan bilinen
bir ey olduunu gstermek iin nne the konulur.
The feld is behind ou r house.
Bu cmlede tarla bilinen ve belli bir tarla olduundan bununla, belir
tici kelime olan the kullanlmtr.

V
ntaklar ngilizcede ok nemlidir. Bunlarn kullanllar hakknda
baz kurallar vermek mmknse de bu kurallarn istisnalar pek ok oldu
undan ntaklan kullanl ekillerine ve yerlerine dikkat edip pratik ola
rak renmek daha doru olur.
Trkede, ngilizcedeki ntaklann grevini gren ve kelimelerin son
larna ilave edilen ekler vardr. Odada, duvarda, okula, evden kelimelerin
deki ...de, ...da, ...a, ...den ekleri ngilizcedeki in, on, to, from ntaklannn grd ii yapmaktadr.

-2 0 1 -

ngilizcedeki ntaklann Trke karlklar bazen mstakil kelimeler


dir. Mesela near, under ntaklanmn karlklar yakn, yaknda ve al
tnda dr.

IV
There is, there are bir eyin bir yerde mevcut olduunu gstermek
iin kullanlr.
There is a book on the table.

Masamn stnde bir kitap var.

cmlesinde masann stnde bir kitabn bulunuu ifade edilmitir.


I have a book.

Bir kitabm var.

cmlesinde var kelimesi ise benim bir kitaba sahip olduumu anlatmak
tadr. Bunlarn farkn u ekilde aklayalm: Birincisinde bir kitabn mev
cut oluu bildirilmekte, kincisinde ise bir ahsn bir kitaba sahip oluu ifade
edilmektedir.
zne nc tekil ahs olursa have kelimesi has ekline girer.

VII
ngilizcede, su, ay, mrekkep gibi sv veya un, tuz gibi ince taneli
olduu iin saylmas mmkn olmayan isimlere saylamayan isimler denir.
Bunlar adetlendirilemeyeceklerine gre oul yaplamazlar. Bunlarn
adetlendirilmeleri ancak bulunduklar kabn miktar ile mmkn olur,
su bardak su, be tuz be paket tuz anlamndadr.

VIII
ngilizcede mastar halinde bulunan fiillerin mastar eki todur. Bu
kaldrlnca, Trkede olduu gibi, emir meydana gelir.
to go
go

gitmek
git

Bir emrin olumsuzunu yapmak iin fiilin nne dont getirilir.


drink
don t drink

ime

-2 0 2 -

imdiki Zaman oluturmak iin, ahs zamirinden sonra o ahsa uy


gun to be fiili, bundan sonra gelen esas fiile de ing eki konulur.
I am going.

Gidiyorum.

cmlesinde imdiki Zaman gsteren eler to be fiili (am) ve esas fiile ila
ve edilen (ing) ekidir.
imdiki Zaman halinde bulunan cmleleri soru yapmak iin to be fi
ilini baa almak, olumsuz yapmak iin de esas fiilden nce not ilave etmek
gerekir.
Is he learning?
Am I drinking?
Are you going?

reniyor mu?
iyor muyum?
Gidiyor musun?

He is not learning.
I am not drinking.
You are not going.

renmiypr.
miyorum.
Gitmiyorsun.

IX
Some saylabilen isimler nnde birka anlamn verir.
som e bottles
som e w ords

birka ie
birka kelime

Saylamayan isimler nnde biraz, bir miktar anlamn verir.


some tea
some salt

biraz ay
biraz tuz

inde some olan cmleler soru ve olumsuz yaplnca som en yerini


any alr.
There are som e cats under the
table.
There are not any cats under
the table.
Are there any cats under the table?
There is some water in the bucket.

Masann altnda birka kedi var.


Masann altnda hi kedi yok.
Masann altnda hi kedi var m?
Kovada biraz su var.

-2 0 3 -

There is not any


w ater in the
bucket.
Is there any water in the bucket?

Kovada hi su yok.
Kovada hi su var m?

Some kimi zaman baz anlamn verir. Bu durumda genel olarak


cmlenin banda bulunur.
Som e pupils are lazy.
Some book s are bad.

Baz renciler tembeldir.


Baz kitaplar fenadr.

Can yardma fiili yeterlik gsterir ve Trkedeki ...e bilmek ekinin


grevini grr.
I can go.
I can w rite a letter.

Gidebilirim.
Bir mektup yazabilirim.

To be fiilinde olduu gibi, iinde can yardmc fiili olan cmlelerin so


rusu da can cmle bana alnarak yaplr. Olumsuz yapmak iin de canden
sonra not getirilir. Bir istisna olarak can ile not bitiik yazlr: (cannot) K
saltlm ekli ise cant tr.
I can go.
Can I go?
I cannot go.

Gidebilirim.
Gidebilir miyim?
Gidemem.

I can w rite a letter.


Can I w rite a letter?
I cannot w rite a letter.

Bir mektup yazabilirim.


Bir mektup yazabilir miyim?
Bir mektup yazamam.

XI
Much, many, a lot o f kelimelerinin Trke karlklar ok tur.
Ancak, kullanl yerleri bakmndan aralarnda farklar vardr.
M any saylabilen isimler nnde ve daha ok soru ve olumsuz cmle
lerde kullandr.
m any books
many cups

ok kitap
ok fincan

-2 0 4 -

Much, saylamayan isimler nnde ve olumsuz veya soru halindeki


cmlelerde kullanlr.
m uch w ater
much coffee

ok su
ok kahve

A lot o f hem saylabilen hem de saylamayan isimler nnde kullan


lr. Sadece olumlu cmlelerde bulunur.
a lot o f books
a lot o f w ater
Have you many pencils?
You havent m any pencils.
You have a lot o f pencils.

ok kitap
ok su
ok kaleminiz var m?
ok kaleminiz yok.
ok kaleminiz var.

Is there much milk in the bottle? iede ok st var m?


There isnt much milk in the
iede ok st yok.
bottle.
There is a lot o f milk in the bottle. iede ok st var.

XII
inde to be fiili, can, have bulunan soru cmlelerinde soru kelimesi
yoksa bunlara tercihan ksa cevaplar verilir.
Is this a book?
Are they learning English?
Can he draw a map?
Has she a car?

Yes, it is.
Yes, they are.
No, he cant.
Yes, she has.

Bu cmlelerde, Yes, it is. (Yes, it is a book.), Yes, they are. (Yes,


they are learning English.), No, he cant. (No, he cant draw a map.),
Yes, she has. (Yes, she has a car.) cevabnn yerini tutmaktadr.
Are you drinking milk?
Are you a student?
Can I read that book ?
Can I speak Turkish?

Yes I am. (Yes, I am drinking milk.)


Yes, I am. ( Yes, I am astudent.)
No, you cant. (No, you cant read
that book.)
Yes, you can. (Yes, you can speak
Turkish.)

-2 0 5 -

Yes, they have. (Yes, they have new


carpets.)
No, I havent. (No, I havent a blue
pencil.)
No, she isnt. (No, she isnt learning
Turkish.)

Have they new carpets?


Have you a blue pencil?
Is M argaret learning Turkish?

XIII
ngilizcede mlkiyet sfatlan, isimlerin nnde yer alrlar.
m y b ook
your son

benim kitabm
senin olun

Trkede, ismin sonuna konulan ekler dolaysyla mlkiyet sfatlann


kaldrmak mmkndr, benim kitabm yerine kitabm, senin olun ye
rine olun denirse ayn ey ifade edilmi olur. ngilizcede durum byle de
ildir. Mlkiyet sfatlan hibir zaman kaldmlamazlar.
ahs zamirleri iin de durum ayndr. Ben gidiyorum. yerine Gidi
yorum., O okuyor. yerine Okuyor. dense, yani ben ve o zamirleri kanlrsa ifadelerde bir bozulma olmaz. Fiillere ilave edilmi olan ...um ve
...yor... ahs Zamirlerinin grevini grr. Bu konuda da ngilizcede du
rum deiiktir. ngilizcede ahs zamirleri hibir zaman ahlamazlar.

XIV
ngilizcede isim tamlamalan ahs gsteren kelimelere s ilave et
mekle,
Ahmets packet
the womans hat
my fathers house

Ahmetin paketi
kadnn apkas
babamn evi

dier durumlarda o f ile yaplr.


o f the room
o f the house
o f the table
the d oor o f the room
the ears o f the horse
the legs o f the table

odann
evin
masamn
odann kaps
atm kulaklan
masamn bacaklan

-2 0 6 -

XV
ngilizcede yardmc fiiller not ile yan yana olduklar zaman birletiri
lerek bir ksaltma yaplabilir.
is not
are not
have not
has not
cannot

isnt
arent
havent
hasnt
cant

XVI
ngilizcede sorular iki ekilde olur:
1 - Yardmc fiil, cmlenin bana alnarak yaplan sorular.
Is this a box?
Are they good boys?
Is he learning English?
Are you drinking tea?

Bu bir kutu mudur?


Onlar iyi ocuklar mdr?
ngilizce reniyor mu?
ay iiyor musunuz?

Have they new carpets?


Has she many vases?

Yeni hallar var m?


k vazosu var m?

Can they sleep here?


Can Tom read this book ?

Burada uyuyabilirler mi?


Tom bu kitab okuyabilir mi?

2 - Soru kelimesiyle yaplan sorular.


What are you drinking?
Where can she go?
How many apples can he eat?
How many bottles are there
under the table?

Ne iiyorsunuz?
Nereye gidebilir?
Ka elma yiyebilir?
Masann altnda ka ie var?

ngilizcede soru kelimeleri soru halindeki cmlelerin nne konulur.


Oysa Trkede soru kelimesinden sonra gelen ksm olumlu haldedir. Cm
leyi soru yapan sadece soru kelimesidir.

F O N O Y A Y IN L A R I: A m b a rl, B e y sa n Sitesi, Birlik C a d .


N o : 3 2 A v c la r 3 4 3 1 0 S T A N B U L
Tel: 0 2 1 2 4 2 2 7 7 6 0 (pbx)

F a k s: 0 2 1 2 4 2 2 4 5 6 2

E-posta: a cik o g re tim @ fo n o .co m .tr

w w w . fono.com .tr