Додаток до річного плану на 2016 рік

Комунального закладу Львівської обласної ради "Навчально-реабілітаційний центр "Левеня"
П роцедур

О ч іку в а н а

Код
КЕКВ
1

2

3

2210

100 0 0

2210

55000

2210

35000

2210

50000

2210

15940

19.20.2

2210

80000

П осуд н е р ж а в ію ч и й 2 5 .7 1 .1

2210

5000

Ф а р б и та л а ки інш і, т а п о в "я за н а з н и м и
п р о д укц ія 2 0 .3 0 .2

2210

20000

2210

5000

2210

8000

В и р о б и ка н ц е л я р сь кі, п а п е р о в і
(п а п ки ,ж у р н а л и ,б л а н ки ) 17.23.1
Ж у р н а л и т а п е р іо д и ч н і в и д а н н я , д р у ко в а н і
58.14.1
М ило, за со б и м ий ні т а з а с о б и ч и щ е н н я
2 0 .4 1 .3
П р е п а р а ти пахучі, во ски т а інш і з а с о б и
д л я ч и щ е н н я 2 0 .4 1 .4
П а л и в о р ід и н н е т а га з;о л и в и м а с ти л ь н і

Ф а р б и та л аки на о с н о в і п о л ім е р ів 2 0 .30.1
В и р о б и с то л я р н і та т е с л я р с ь к і з д е р е в и н и
(д в е р н е п о л о тн о ,) 16.23.1
Ш о ко л а д і ц укрові ко н д и те р с ь к і в и р о б и
(н о в о р іч н і п о д а р ун ки ) 1 0 .8 2 .2

2210

7000

Гр авій т а п іс о к (п ісо к) 08.12.1

2210

2500

Л а м п и р о з ж а р е н н я 27 .4 0 .1

2210

1000

З а м ки та за в іси 25.72.1

2210

2000

М еб л і (д и тя ч і) 31.09.1

2210

45000

М ітли т а щ ітки 32.91.1

2210

3000

О д я г д и тя ч и й 14.12.2 (в и ш и в а н к и )

2210

42600

К ил и м и т а ки л и м о ві п о кр и в и (1 3 .9 3 .1 )

2210

10000

П о стіл ь
І д - 9 о 1,4
В и р о б и го с п о д а р с ь кі т а д е к о р а т и в н і

2210

150 0 0

ке р а м іч н і (с а н т е х н іч н і з а с о б и ) 23 .4 1 .1

2210

5000

Ц ем ен т, в а п н о ,гіп с 2 3 .5 1 .

2210

20000

П л и тка ке р а м іч н а 23.3 1 .1

2210

8620

2210

4700

2210

500

2210

25000

Н о сії ін ф о р м а ц ії м а гн ітн і й о п ти ч н і 26 .8 0 .1
М арки п о ш то в і,ко н в е р т и 58.19.1
Ч а сти н и т а п р и л а д д я д о м о т о р н и х
тр а н с п о р т н и х з а с о б ів (за п ч а с ти н и д о
а в т о м о б іл ів )2 9 .3 2 .3
Ц в"яхи , о б б и в н і ц в "я х и ,кр е с л я р с ь к і
кн о п ки ,с ко б и 25.93.1

2210

500

П о суд 23.13.1

2210

20000

Т рава .земля 01.19.1

2210

20000

Ігр а ш ки ,ін ш і,з о кр е м а ігр а ш ко в і м у зи ч н і
ін стр ум е н ти 3 2 .4 0 .3 (зП Д В )

2210

100 0 0

526360

Всього по КЕКВ 2210
2220

Л іки 21.20.1

30000

30000

Всього по КЕКВ 2220
Б о р о ш н о 10.61.2

2230

4990

В и р о б и ко н д и те р с ь кі 10.72.1

2230

42135

В и р о б и х л іб о б у л о ч н і

2230

58867

Д р іж д ж і
ка ка о

10.89.1

10.82.1

К а р то п л я 01.1 3 .5

10.71.1

П р и м ітки

а за ку п ів л і п о ч а т о к

п р е д м е та

П ап ір і ка р то н о б р о б л е н і (п а п ір
кс е р о кс н и й ) 17.12.7

О р іє н т о в
ний

в а р тіс ть

П р е д м е т за куп івл і

2230

700

2230

5250

2230

27240

4

5

6

ко н се р в и т а го то ві стр а в и з м "я с а ,м "я с н и х
с у б п р о д у ктів 10.13.1

2230

100 0 0

Крохм аль

2230

2400

2230

168000

о х о л о д ж е н е 12.12.1

2230

75000

М а ка р о н и

2230

1120

2230

51400

10.51.1

2230

90300

Крупи 10.6 1 .3

2230

9000

б у л ь б о п о д іб н і 0 1 .1 3 .4

2230

24550

О в о ч і л и с тко в і 01.13.1

2230

25200

О л ія р а ф ін о в а н а

2230

5217

2230

41385

2230

1060

2230

35300

2230

100000

2230

400

10.62.1

М "я со в л и ко ї р о га то ї х у д о б и , с в іж е чи
о х о л о д ж е н е 10.11.1
М "я со с в ій с ь ко ї птиц і, с в іж е чи
10.73.1

М а сл о в е р ш ко в е

1 0 .5 1 .3

М о л о ко т а верш ки , р ід и н н і о б р о б л е н і

О в о ч і ко р е н е п л ід н і, ц и б у л и н н і,т а

1 0 .4 1 .5

П л о д и т а овочі, о б р о б л е н і та
за ко н с е р в о в а н і 10.39.1
П л оди ц и тр у с о в и х кул ь тур 01.23.1
П р о д укти м ол очні, інш і (с м е та н а , й о гур и )
10.5 1 .5
П р о д укц ія ри б на, св іж а , о х о л о д ж е н а чи
з а м о р о ж е н а 10.20.1
П р о д укц ія тв а р и н н и ц т в а ін ш а 0 4 .4 9 .2
С и р си ч уж н и й та к и с л о м о л о ч н и й 1 0 .5 1 .4

2230

90000

С іл ь х а р ч о в а 10.84.3

2230

320

С оки ф р у кто в і та о в о ч е в і 10.32.1

2230

50000

Ц укор 10.81.1

2230

9750

Ч ай і кава, о б р о б л е н і 10.83.1

2230

7233

Я б л у ка 01.24.1

2230

88940

Я й ц я у ш ка р а л уп і с в іж і

0 1 .4 7 .2

2230

Всього по КЕКВ 2230
П о то ч н и й р е м о н т д а х у к.№ 1

24243

1050000
2240

195000

П осл уги б а н ку 64.11.1

2240

10 0 0 0

В ід хо д и б е зп е ч н і (в и в із с м іт т я ).38.11.1

2240

4706

(д е р а ти за ц ія т а д е з ін ф е к ц ія ) 81.29.1

2240

3400

П ослуги щ одо оцін ю вання н е рухом ості
(68.31.6)

2240

160 0 0

2240

43436

2240

6500

2240

25500

33.13.1 *'

2240

25000

П осл уги те л е ко м у н іка ц ій н і 6 1 .1 0 .1

2240

8391

П о сл уги ю р и д и ч н і 69.10.1

2240

1400

2240

35000

2240

39267

2240

21000

П осл уги щ од о о ч и щ у в а н н я .інш і

П ослуги щ одо надання п р о ф е сій н о ї та
те хн іч н о ї до по м о ги та кон сул ьта ц ій н і, 74.90.1
П ослуги пож еж них служ б 84.25.1

Р ем онтуван ня ком п’ю терів і п е р и ф е р ій н о го
устатковання 95.11.1
Р ем онтування та техн ічне о б сл уго в ув а н н я
еле ктр о нно го й оптичного уста тко в а н н я

П осл уги щ о д о ко н с у л ь т у в а н н я с т о с о в н о
с и с те м і п р о гр а м н о го з а б е з п е ч е н н я
6 2 .0 2 .2
Роботи е л ектром онтаж н і 43.21.1
Т ехнічне обслуговуван ня та ре м о н тува н н я
а вто м о б іл ів і м ал о ва н -та ж н и х
ав то тр а н сп ор тн и х за со б ів 45.20.1

П осл уги щ о д о с тр а х у в а н н я
2240

4500

анал ізування 71.20.1

2240

4900

П о сл уги а р х ів а р іу с а 91.01.1

2240

а в то т р а н с п о р ту 6 5 .1 2 .2
П ослуги щ одо техн ічного в и п р о б о в ув а н н я й

В од а п р и р о д н а

36.00.1

6000

450000

Всього по КЕКВ 2240
2272

45600

45600

Всього по КЕКВ 2272
Е н е р гія е л е ктр и ч н а 35.11.1
2273

166600

166600

Всього по КЕКВ 2273
П а р а та га р я ч а вод а д о с т а ч а н н я п а р и та
га р я ч о ї вод и 35.30.1

Всього по КЕКВ 2271

2271

147586

147586