Додатк до річного плану на 2015 рік зі змінами

Комунального закладу Львівської обласної ради "Навчально-реабілітаційний центр "Левеня"
Код

О ч ік у в а н а

П роцедур

КЕКВ
1

ний

предм ета

2

3

2210

7870

2210

21000

2210

13915

2210

35200

2210

9000

1 9 .2 0 .2

2210

49000

П о с у д н е р ж а в ію ч и й 2 5 .7 1 .1

2210

2800

2210

15000

2210

3000

2210

4170

2210

99305

2210

4130

(н о в о р іч н і п о д а р у н к и ) 1 0 .8 2 .2

2210

5260

Б л о к и б е з п е р е б ій н о г о ж и в л е н н я ( 2 7 .1 2 .2 )

2210

7100

с е н с о р н и й е л .,к у б с е н с о р н и й е л .) 2 7 .5 1 .2

2210

4900

Г р а в ій т а п іс о к (п іс о к ) 0 8 .1 2 .1

2210

2500

Л а м п и р о з ж а р е н н я 2 7 .4 0 .1

2210

1000

З а м к и т а з а в іс и 2 5 .7 2 .1

2210

2000

к с е р о к с н и й ) 1 7 .1 2 .7
В и р о б и к а н ц е л я р с ь к і, п а п е р о в і
( п а п к и ,ж у р н а л и ,б л а н к и ) 1 7 .2 3 .1
Ж у р н а л и т а п е р іо д и ч н і в и д а н н я ,
д р у к о в а н і 5 8 .1 4 .1
мийні та засоби чищ ення

2 0 ,4 1 .3
П р е п а р а т и п а х у ч і, в о с к и т а ін ш і з а с о б и
д л я ч и щ е н н я 2 0 .4 1 .4
П а л и в о р ід и н н е т а г а з ;о л и в и м а с т и л ь н і

Ф а р б и т а л а к и ін ш і, т а п о в " я з а н а з н и м и
п р о д у к ц ія 2 0 .3 0 .2
Ф а р б и т а л а к и н а о с н о в і п о л ім е р ів 2 0 .3 0 .1
С т е н д и 5 8 .1 9 .1
К а м ін ь р о з п и л я н и й , о б т е с а н и й і
о с т а т о ч н о о б р о б л е н и й (б р у к ів к а п о р е б р и к
)2 3 .7 0 .1
В ироби стол ярні та те сл я р ські з д е ре вини
(д в е р н е п о л о т н о ,д о ш к а о б р із н а ) 1 6 .2 3 .1
Ш о ко л а д і ц укро ві ко н д и те р с ь кі ви р о б и

П р и л а д и е л е к т р и ч н і п о б у т о в і, ін ш і ( м а т

М е б л і ін ш і (т у м б а ) 3 1 .0 9 .1

2210

2250

М іт л и т а щ іт к и 3 2 .9 1 .1

2210

1950

О д я г д и т я ч и й 1 4 .1 2 .2

2210

10200

В з у т т я р із н е 1 5 .2 0 .

2210

3840

К и л и м и т а к и л и м о в і п о к р и в и (1 3 .9 3 .1 )

2210

9550

к е р а м іч н і (с а н т е х н іч н і з а с о б и ) 2 3 .4 1 .1

2210

5000

Ц е м е н т , в а п н о ,г іп с 2 3 .5 1 .

2210

5500

П л и т к а к е р а м іч н а 2 3 .3 1 .1

2210

8620

2210

4700

2210

500

2210

3140

В и р о б и го с п о д а р с ь кі та д е ко р а т и в н і

Н о с ії ін ф о р м а ц ії м а г н іт н і й о п т и ч н і 2 6 .8 0 .1
М а р к и п о ш т о в і,к о н в е р т и 5 8 .1 9 .1
Ч астини та приладдя д о м ото рних
т р а н с п о р т н и х з а с о б ів (з а п ч а с т и н и д о
а в т о м о б іл ів ) 2 9 .3 2 .3
Ц в "я х и , о б б и в н і ц в " я х и ,к р е с л я р с ь к і
к н о п к и ,с к о б и 2 5 .9 3 .1

2210

500

Т р у б и 2 5 .9 9 .2

2210

10700

Т р а в а 01.19.1

2210

10400

2210

108000

Іг р а ш к п .ін ш і,з о к р е м а іг р а ш к о в і м у з и ч н і
ін с т р у м е н т и 3 2 .4 0 .3 (з П Д В )

П р и м іт к и

а з а к у п ів л і п о ч а т о к

П а п ір і к а р т о н о б р о б л е н і (п а п ір

М ило, засоби

О р іє н т о в

в а р т іс т ь

П р е д м е т з а к у п ів л і

4

5

6

Всього по КЕКВ 2210

472000

Л ік и 2 1 .2 0 .1

2220

42000

Ін с т р у м е н т и і п р и л а д и м е д и ч н і, х ір у р г іч н і
т а с т о м а т о л о г іч н і 3 2 .5 0 .1

2220

Всього по КЕКВ 2220
Борош но

32000

74000

1 0 .6 1 .2

2230

5000

Б о р о ш н о з е р н о в и х і о в о ч е в и х кул ьтур
1 0 .6 1 .1

2230

4200

В и р о б и к о н д и т е р с ь к і 1 0 .7 2 .1

2230

17000

В и р о б и х л іб о б у л о ч н і

2230

34000

Д р іж д ж і

1 0 .7 1 .1

1 0 .8 9 .1

2230

500

2230

2000

2230

16000

с у б п р о д у к т ів 1 0 .1 3 .1

2230

7000

Крохм аль

2230

1000

2230

78500

2230

47000

ка ка о

1 0 .8 2 .1

К а р т о п л я 0 1 .1 3 .5
к о н с е р в и т а го т о в і с т р а в и з м " я с а ,м " я с н и х

1 0 .6 2 .1

М "я с о в л и к о ї р о г а т о ї х у д о б и , с в іж е ч и
охолодж ене

1 0 .1 1 .1

М " я с о с в ій с ь к о ї п т и ц і, с в іж е ч и
охолодж ене
М акарони

1 2 .1 2 .1

1 0 .7 3 .1

2230

1352

2230

50000

2230

70000

2230

9000

б у л ь б о п о д іб н і 0 1 .1 3 .4

2230

17000

О в о ч і л и с т к о в і 0 1 .1 3 .1

2230

8200

О л ія р а ф ін о в а н а

2230

3000

2230

10000

2230

18000

М асл о в е рш ко ве

1 0 .5 1 .3

М о л о к о т а в е р ш к и , р ід и н н і о б р о б л е н і
1 0 .5 1 .1
Крупи

1 0 .6 1 .3

О в о ч і к о р е н е п л ід н і, ц и б у л и н н і,т а

1 0 .4 1 .5

П л о д и й го р іх и , о б р о б л е н і т а
ко н се р во ва н і

1 0 .3 9 .2

П л о д и т а о в о ч і, о б р о б л е н і т а
з а к о н с е р в о в а н і 1 0 .3 9 .1
П л о д и і р о п іч н и х і с у б т р о п ін и х к у л ь т у р
0 1 .2 2 .1

2230

550

П л о д и ц и т р у с о в и х к у л ь т у р 0 1 .2 3 .1

2230

19000

2230

40000

2230

70000

2230

400

П р о д у к т и м о л о ч н і, ін ш і ( с м е т а н а , й о г у р и )
1 0 .5 1 .5
П р о д у к ц ія р и б н а , с в іж а , о х о л о д ж е н а ч и
з а м о р о ж е н а 1 0 .2 0 .1
П р о д у к ц ія т в а р и н н и ц т в а ін ш а 0 4 .4 9 .2
С и р с и ч у ж н и й т а к и с л о м о л о ч н и й 1 0 .5 1 .4
С іл ь х а р ч о в а

1 0 .8 4 .3

С о к и ф р у к т о в і т а о в о ч е в і 1 0 .3 2 .1

2230

52000

2230

360

2230

33000

С уб п р о д укти ха р ч о в і в е л и ко ї р о га то ї
х у д о б и (п е ч ін к а я л о в и ч а ) 1 0 .1 1 .1

2230

9000

Ц уко р

2230

4000

1 0 .8 1 .1

Ч а й і ка в а , о б р о б л е н і 1 0 .8 3 .1

2230

2000

Я б л у к а 0 1 .2 4 .1

2230

30938

Я й ц я у ш к а р а л у п і с в іж і

0 1 .4 7 .2

2230

Всього по КЕКВ 2230

20000

680000

П о то ч н и й р е м о н т а с ф а л ь то в о го п о кр и ття
к .№ 2 (з П Д В )

2240

109915

к.№ 1 (з П Д В )

2240

119080

П о с л у г и б а н к у 6 4 .1 1 .1

2240

7000

В ід х о д и б е з п е ч н і (в и в із с м іт т я ) .3 8 .1 1 .1

2240

4706

2240

3400

2240

16000

П о то ч н и й р е м о н т а с ф а л ь то в о го п о кр и ття

П о с л у г и щ о д о о ч и щ у в а н н я .ін ш і
(д е р а т и з а ц ія т а д е з ін ф е к ц ія ) 8 1 .2 9 .1
П ослуги щ одо о цін ю ва н н я н ер ухо м о сті
(68.31.6)

П о с л у ги щ о д о н а д а н н я п р о ф е с ій н о ї т а
т е х н іч н о ї д о п о м о ги т а к о н с у л ь т а ц ій н і, 7 4 .9 0 .1

2240

43436

2240

6500

2240

25500

3 3 .1 3 .1

2240

15000

П о с л у г и т е л е к о м у н ік а ц ій н і 6 1 .1 0 .1

2240

8000

П о с л у г и ю р и д и ч н і 6 9 .1 0 .1

2240

1400

2240

29858

2240

39267

2240

6900

2240

3138

а н а л із у в а н н я 7 1 .2 0 .1

2240

4900

П о с л у ги а р х ів а р іу с а 9 1 .0 1 .1

2240

П о с л у ги п о ж е ж н и х с л у ж б 8 4 .2 5 .1

Р е м о н г у в а н н я к о м п ’ю т е р ів і п е р и ф е р ій н о г о
у с т а т к о в а н н я 9 5 .1 1 .1
Р е м о н т у в а н н я т а т е х н іч н е о б с л у го в у в а н н я
е л е к т р о н н о г о й о п т и ч н о го у с т а т к о в а н н я

П о с л у ги щ о д о к о н с у л ь т у в а н н я с т о с о в н о
с и с т е м і п р о гр а м н о го з а б е з п е ч е н н я
6 2 .0 2 .2
Р о б о т и е л е к т р о м о н т а ж н і 4 3 .2 1 .1
Т е х н іч н е о б с л у го в у в а н н я т а р е м о н т у в а н н я
а в т о м о б іл ів і м а л о в а н -т а ж н и х
а в т о т р а н с п о р т н и х з а с о б ів 4 5 .2 0 .1

П о с л у ги щ о д о с т р а х у в а н н я
а в т о т р а н с п о р т у 6 5 .1 2 .2
П о с л у ги щ о д о т е х н іч н о го в и п р о б о в у в а н н я й

Вода природна

3 6 .0 0 .1

6000

450000

Всього по КЕКВ 2240
2272

41700

41700

Всього по КЕКВ 2272

2 0 % в ід
д о г. № 6 6 5 9 0 /

Е н е р г ія е л е к т р и ч н а 3 5 .1 1 .1

з в ід
2273

2 2 6 8 2 ,5 3

1 2 .0 2 .1 4 р .

22682,53

Всього по КЕКВ 2273
П а р а та га р я ч а во д а д о с т а ч а н н я па р и та

2 0 % в ід
д о г . № 3 7 7 1 /3

г а р я ч о ї в о д и 3 5 .3 0 .1

2271

132769

в ід 1 2 .0 2 .1 4

132769

Всього по КЕКВ 2271
П а р а та га р я ч а во д а д о с т а ч а н н я па р и та
г а р я ч о ї в о д и 3 5 .3 0 .1

2271

1 9 1 7 8 4 ,3 2

К а п іт а л ь н и й р е м о н т із з а м ін о ю
та м б ур о ви х д верей на м ета л о пл астикові
к .№ 1 ,2 . К а п іт а л ь н и й р е м о н т із з а м ін о ю
в ік о н н а м е т а л о п л а с т и к о в і у п ід в а л ь н и х
п р и м іщ е н н я х к .№ 1 ,2 . К а п іт а л ь н и й р е м о н т
г а р я ч о г о в о д о п о с т а ч а н н я в к .№ 1 ,2 .

3132

390000

К а п іт а л ь н и й р е м о н т в н у т р іш д о р іг к .№ 1 ,2

3132

1288746

Д и т я ч і п у т ів к и на о з д о р о в л е н н я 8 4 .1 2 .1

2730

11340

1678746

Всього по КЕКВ 3132
М а ш и н и о б ч и с л ю в а л ь н і, ч а с т и н и
п р и л а д д я д о н и х ( к о м п 'ю т е р и ) 2 6 .2 0 .1

3110

37598

М е б л і м е д и ч н і (к р іс л о о т о р и л о о л о г іч н е )
3 2 .5 0 .3

3110

7422

М е б л і д л я с и д ін н я (д и в а н ) 3 1 .0 0 .1

3110

4980

Всього по КЕКВ 3110

50000

В.Ремажевська