P. 1
BLEstoppel0410 (1)

BLEstoppel0410 (1)

|Views: 13|Likes:
Published by thefrankness

More info:

Published by: thefrankness on Apr 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2011

pdf

text

original

BP~IOId JO ~lBlS ~pBa-!mB!WJO AlunO;) !illB!

W llllONJO An;) o lOl 'p I HIdy JO sy

:UO!lB:)Oi :p~lBa

C.Ai!3" oqi)

YanIO'1d 'IWVIW HraON so A~I;) mu

Aq ~pBm

3~VJIdUt[a:;) 'l3ddO~S3

upBqlO;) JPBW tnrv :u0!lu~UV £0 190 lm!l~guuo;) 'PlOJllBH 100Id lIllI 'oranbg JsnOH glBlS 06 d'll11Jq~ga

:O~ ffilJl~tru NOll YcrnO;)3(I NOdD aNY A 11 naav dHtld

SS3NlSna-Z;'j (t>vZZS I

Al!J ;;nn JO AUB ropun pcuuojrod aq 01 SUO!lu:3nqO aql JO wama;)lOJua 01 SlU!Up1alunO;)

10 sosuojop 's1Jolas ou suq A1D aql 'SW!Gp.lalUUO .10 S3SU3JaU sJjOPS ON 'S

- ~~~~~~~ ~~_ ~,~~~_~~~~_~'c ~~~~

~c~~~~~~~~c~,~~~ ~~~~'~~7'Sl;~~~~~~~~l;!J aql JO i~~ap~~~~;;~~- ---,----

10 JuaA'l" tra qons a1mnSUO;) PInoM 'qlOq 10 'ailln JO asdul 10 'a::>!lOU JO :BU!A!:B aql lll!M 'luq1 I;)UBm 10 a:)uulsUIn::>I!::> 'luaAa 'UO!SS!lUO 'pu AIm IOU srucumoorj Al!J aql rapun luuuaJ. ;;)ql Aq

(slU;;)WnJOG 4!J ;;)ql U! paug;;)p SB ,JIUUjau jO JuaA'l" ou Sf ;;)1;;)111, 'snUGjaU ON '17

'asua1 punolO ;;)ql JO SUO!S!AOld pIm sunor al.{l ql!M oouaqduroo U! puu 01 iuensrnd ayquAud pUU anp ourooaq nuqs lua1[ lUUO!l!PPV pIm lW)1[ J!SU8 ,JO;;)lall alup ;;)qlla:y:u 'laAaMoq 'poprxord ~asua1 punoro cqi ropun Al!J ;;)lIl 0lluuual aql Aq aNuAud (asU;;)1 punolD aql U! pauy;;)p su qioq) ,.luaM

pmomppv" 10 "luaM J!SCH" pmtrua ou AIlUalln;) Sf ;;)Iaql 'luaM asca'1 PUUO.l;9 '£

'Pfud AIlu;;)llnJ pUB AlItlJ uocq aAuIIJoaIaq alBp oqrjo su l'Jafold aq1 01 ioodsar q1}M siuoumoorj A1!J oqi roptrn 4!J cqi jo Jluqaq uo 1001 (luuuaJ. aquo al13!IYJu AUB 10) lImUaJ. al{lJo JIuqaq uo

10 01 opaur oq 01 ponnbor slUalliA13d nv 'SlU3mUJOU 11K) aql .lap un sJu3mAGd: 'z

JoalaqlraUBlU ioofqns aql 01 iocdsor ql!M Olglaql soured aql aq Aurn gSBJ alll s13 ':3uourn 10 uaaMlaq lUalUaQr3U al!lUa aql ommsuoo sluaUIn::>0Q Al!J aql 'paJJa pus ;;);)101 HtlJ U! alB pUB PQ:3UBlI'J QSfMlQqlO 10 papualUU 'paYfpoUI uooq lOU aAuq

(oicroq V nq!qx'JI U! paugap sa) siuoumoorj Al!J aql 'sluamnJOU Al!:) aql, 'r

:SMOnOJ ss SU3!SSU pUB S10SSaJ::ms Sl! pUB lapua1 aql 01 SlUBII13M pIm siuosardar Aqalaq Al!;)

'olalaq V IN!qx'l uf urcq; 01 poqtrose 10 UaA!3 S3U!UB;;)lU aql aAuq nuqs U!alaq pomjcp lOU alU 113l{l alU'JYfll;;)J S!ql U! pasn sunoi paZ!lul!du'J gql

"C.,.Iapua'1,,) alzpoH 1a1ad :UO!lUanv '9l£0£ B!:Bloao 'B1UBIlV 'oozz a1fns 'pU01[ aallq:)uad vlt£ 'SlOS!APY alu1s3: Iua1[ lUOill!IJ. 0/;) SS;UPPB liB 3U!AUq 'Zldl-LOOZ ssraas 'SalYJIdIl1[tIJ HOnOlIHl-SSVd aOyoJ.1[OW 1VIJ1[aWWOJ "ciliOJ saursnoas 3DVOllIOW NOlSOa lS1[Id aSSIflS lIGtl1IJ 3Hl so S1[aal0H Qa1IaJ.SIDtl1I ani 1[Od a3lS[11[J. SY "V"N '){NVa OD1[Vd S113& 01 CAlK)" aql) tronarodroo IBd~'J!unlU uPpoId 13 'VGI1[Old 'IWVIW HJ."HON dO All;) aql Aq apBUI S! '01OZ 'vI Ipdy JO SB poisp 'CalCJy!pa:J" S!ql) 3lVJIdIJ."H3J 13ddOJ.S3 SIHl

'JI.lV:JIU.lH'JI:J'l'JIddO.lS'JI

SS3NlSl11l'Z' I £t>tZZS I

lutm~l ~nn S~Ar3 ~!;) ~qU! pUB '(~Sll~l punorrj ~ql U! P~UY~P sa) "aJHON UOHUU!mJa.L" ;:lqllUBU;:lJ., ;:lql M!3 oi P~Il!lU8 aq IHM AlD ~ql 'IIOZ '9Z l~qlUaAoN ueqi 13lBI lOU sirun qons 10J AJUBdm;)o JO S3lBJY!lla~ lU8UllUll;:ld 10 AlllIOdUl;:ll U!llNO pUB Sl!Un Ill!lUapIS;:l1

(LL) U;:lMS AlUaAJS lllUOIl!PPB q~ns alaldmoJ 0+ SEBJ lUBU;:ll aql J! (J)

pUB :asBa1 punorrj ;:ltnJO £: UOPJaS '(Ullld

- --- - - - ----- --

~~~~3U!SBq~C:aS[l) A al~!llY ~.rapUft~'foO~Z~'<9l~1~·fqffi~!I:t)fr~~lllU~lU~Ula-JUJUIlUO;)~W31:rc~tn']o~

AIBSlaA!UUB (ljjL) ttlUaA;:lS ;:It{l S! qJ!qM '{ lOZ '9Z laqm~AoN UBqll;:llllI lOU snun IBHU~P!SJl qons 10J AJUBdm~o JO SJlBJYIll;:lJ iuoueunod 10 AIBIOdmal uraiqo pUB sinm IB!lUap!Sal

(LL) U~A3S AlU;:lAaS IBUO!lIPpB UB 3l;:lIdmoJ oi pannbor S! lUBU3J., aql (q)

:asB81 punorrj ;:lql JO E UO!paS '(UBld ldaJuo;) :asO) A 8PIllY Aq pannbor laUUBUI aql U! snun IB!luap!Sal

(ELt:) aarql AluaAas porpunq ;:larql pal~ldmoJ 310Jolalaq Sllq lUBU3l ;:l{H (B)

:lllt{l saa1'3B pUB sa3paIM0ID(JB Al!;) atn ';:llll~m1l3;) S!l.J.l

JO V UO!paS 3U!AJ!lBnb 10 ~Umm!llnoqn&. "UOnaldmo;) snUil IUnuap!salI £Lf "8

"lUamGal~Y 1l0ds!unW at{ll~pun GJHON ~UPUBU!d lmUlGGI~Y 1l0ds!unW GlllIBdaS B 10 aSBG1 PunolD aql ropun aJ!lON 3UPUBUH aSBa1 punorp alllred3S B Al!;) ~l{l oi aA!~ lapua1 al.J.llBl{l SlU~UInJOa AE;) aql IGpUn siusurcrmbor nB pm~ AUB SM!BM AqalGq AlI;) al{l pUB 'lUGmaal~Y irodsnmjq Gql JO l'Sl uOHJaS JO sosodmd 10J aJpON ~U!JUBU!d lmUIgGl3y uodsnmjq B pUB GSB~l pUnOI£) 3tH JO lAX ap!JlY JO sosodrnd 10J 3J!lON ~UpUBU!d aSB81 punorrj B JO lua{BA!nbG Gql Sll ~JYJns pUB ommsuoo IIllqS A+D 8l{l Aq ~lBJY!lla;) S!l{l JO AIGA!PP pUB UO!lnJaX~ ~ql '~U!PUBlsql!MlOU AlBIlUO;) aq} oi siuournooq AlI;) aql U! ~U!l.J.lAUV 'Alladold aqlJo 3UpOl!UOm pUB tronarpanrcr IBlUaUIUOI!AUa 3ql oi ioodsat ql!M llP!lOld 'AlunO;) apllQ-!,Ulll!W mOIJ lUBI~ B 3u!JUap!Aa SlUaUInJOp U!llllaJ rcptm lSal~lU! s.ureuoj, aql JO 8au3!sSll al.J.l (J) pUB '(..aJ!JoN ~upuuu!.il Juama,}J3y pods!unW" al{l) lUaUIG;u8y 1l0ds!unW Gl.J.l rcptm gg8p~Id II oi paplOJJB Al!lnJgS pUB sly~uaq Gql oi pamlua '310JgIgql 'S! pUB aG~pald qons JO ssorppa SGWlS P~l!u[l ptra cunnr al.J.l JO pUB 3~PGld B JO aJUalS!X3 aql JO lUaUl~Gl~Y uodsmnjq Jql JO suourpuoo pUB sunoi aql l{l!M a~UB!IdUIO~ U! pUB or nmnsmd Al!;) aql O} aJ!lOU mll!lM. mA!3 Apgdold aABq oi An;) aq} Aq pourcop sq l1Bt{S oqM '(luaUIJal3y 1l0ds!UUW al{l U! pauyap se) "a'3pald" II JO lapIot{ pUB laUMO lU;;JS;;Jld ;;Jl.J.l pUll (lUaUIg81~y irodsnmjq ;;Jtn U! pomjcp JIB SUI18l qons SB) "aa'iipald" pus "Japu"'llcuonnmSUI" UB (q) 'aSB;:ll pUnOI£) al.J.llGpUn a88B'ihlOW Plol{asBa1 B Ol pgplOJJB Al!mJ;;JS pUll SlIPU;;Jq alll oi pJlmua 'alOplJql 's1 ptra LaJ!J0N 3uPUCU!.i ;)sca,] punOJD" alll) ;;Ja3138110W PIoq;;JSBa1 t{~ns JO SS;;JlppB salBlS pagu[l pUB aUIBU aql JO pUB G~B~llOW PIOtpSBg1 tpns JO aJUalS!XJ Jql JO aSB;;J1 punOl£) aql JO suoutptroo pUB surroi aql t{l!M g:)UBHdUlO~ U! pUB oi nransmd A+!;) aql oi g:)!l0U u;:lll!lM UJA1~ A{lJdOld JAllq oi Al!;) atn Aq pourcop Jq UBqS Ot{M '(aSB81 ptmorrj Gtn Ul pauyap SB) "a"ac~JlOW Ploq;)sua'1" II JO lapIoq pUll laUMO iuosard aql pUll (8S11J1 ptmorrj Jql U! pGUYGp;;JIB SUIIgl qons SB) "aa~c"aJ.lOW Ploqasua']" pUll "Japua'1luuopnmSUI" UB (B) aq Ol pcurccp S1 lapua1

atnwqlSJal311 pUll sa3paIMOID(:)BAl!;) Jql· 'Japua'11cuonnJHSUI UCS!.Iapuaq 'L

'tau: '~Z laqtuaAON uo sal1dxa pUB 'vOOZ '0 I laqUIaAoN

uo psousunuco JSllJ1 punol£) Ql.J.l JO tnroi Jql ·"scaq punoJD JO ulJa~ "9

SS3NISmn:'! £j7vZ:Z:S I

"SSQUP;;)lq;;)PU! qons JO UOp13ZmIU;);;)S AUU qHM UO!PQUUO;) U! scnunoos AUU Ilupul A;)U;;)IlB siluPBl IB;)HS}lBlS IBUO!lBU AUU pUB SS~UP;;)lq~PU! qons 01 ilU!lBFll lu;;)ilB I131;;)lBllO;) AUU 'All~dold ~l{l U! lS~l~lU! PIoq~SB;;)1 S,lWUQl, ~l{l Aq psrrioos pUB l~pual Aq PIQl{ Ssaupa1q~pU! al{l JO la;)}AlaS AUU 'SUIl}SS13 pUB

srossooons Sl! pUB l~pual aq} Aq uodn pa!pl aq ABm ~l13;)mlla;) S!ql "";)U~H"'H "6

·aSB;;:q punorr, aql JO £ llO!l;);;)S 'A ~P!W U! lUBU;;)l aql JO l!puaq aqlloJ poprxord AISS;;)ldx~ spoucd ilumOl pUB omo 'g;)Blil ayqB;)Hddu aql oi p~mlua ;;)q ssapl{ll;;)A;;)U nuqs lUUU;;)l;;)ql 'a;)!lON UO!lUU!ID.Ial qons

:l~qllinN P~P~S :){uUlI 10 ~1l!.L

onana A (IV lON

·UOp-eJY!lU~P~ ss

poonpord SlR( 10 am oi UM.OID{ AlpmOS1~d Sl ~H 'uouarodroo lud!J~unUl P!BS JO Jluq;)q UO 'BPPOB '~urn!W ql10N JO All;) ;;Illl JO Ig~BUBW AFJ SB ' Aq 'OWl 'tl H1dV JO A-ep -- srq; our :uopq P~~P~lMOID{JU SBM.lU~UlnJlSUI ~ulo~alOJ aql

( BaVa-IWVIW ao AIMOJ

(

( vcrao is so tLLV IS

:alHl :aUlBN

--------------:As:

AtIN<IOll V AlIJ : AS:

UO!lBl0dJOJ l-ed!J!unur BPpoId 'vorao'u 'IWVIW Hl(ION so AIIJ

:atIAO(IddV

=nu :~UlBN

--------------:AS

lItIOVNVW AlIJ :AS

·UO!lB10dJOJ IBd!J!UnUl BPpoId u 'VdIlI01.1'IWVIWHl(ION dOX.LIJ

·gAOqB U~npM lSIY lBgA pUB ABp alfl JO SB glUJInllgJ S!l.{l pa1aAngp pUB pomosxo Alnp SBl.{ AllJ al.{l 'dOffiI3HA'\. SS3.Nl.IA'\. NI

SS3.NIsna·z·J (vvW; J

'lUUU~l ;;)ql pUU 'd!qSl;;)UllUd llu!SnOH ;;)111 'All;) ;;)lll U~JMl~q SplOOJ1:I 0nqnd oqi jo S9L allud '£6<;9l )[008 splooa"}! IUPYJO U! 800l 'z laqoloo tro peprooer puu '800l 'iz auuf JO su palUP 'lU:nuaallly uodstnnjq paW1SJ1:I pUU poptrcurv urauoo l13l1J ueour HUlls ,JU3Ul3;)omV pods!unW"

'UO!llUOruOO aluMu{aQ B "ouI 'IB!OUBUId umnIO;) pue nmuaj, al1J 'Ld!qS.l3UPBd :au!snOH" aql) 'pn 'llu!SnOH !lliB!W qlloN SB UMOlD{ ApawloJ 'drqsromred pal!Wn uPpoId U "pn dnolE) luaUIdopAaa IU!lmp!sa1:I uuqlil 'CW;)" oqi) Aoually lUawdopAapJ1:I Al!UnUIUIO;) !mB!W qlloN am 'Al!;) aql uaaMlaq 'splooa"}! 0nqud alp JO 698 allud '£6<;9Z )[OOH splOoali IB!oYJO U! 800Z 'llaqoPO uo paplOoal pUB '800Z 'I Alnr JO su pomp 'lUaWaJllly AlludmnW llU!OU13UH llu!PUU1 aUAuoS!H palulsalI pUB popuaurv urairoo luql treour Huqs ,JuaUl33J3V Al.lt::dmnw"

'lossaI S13 'Al!;) aql pUU 'aassaI su 'CJUt::U3~,,) AUBdmoo A1HNBq pal!W!I UPpoId U ';)11 'lluIPU131 aUAUOSm uaaMlaq CSP.lO;);)'M J!Jqud" ;;)41) uPpold 'AlUnO;) apuQ-lUIB!W JO sprooag J!yqnd Jql JO 199 allBd '£6S9Z )[OOH splOoali JB!oYJO ul 800Z 'z laqopo uo pcprooer pUB '800Z 'Ll aunf JO SB PJlBP 'as13al ptmorrj p~l~Blsati pUB popuonrv unnroo luql traotn IlBqs "ase;),] puno.l~"

'luawaallly llods!unW aql pUB lUJwaalllY AllBdmnW 'asBal punorrj aql treour I1BqS "SlU3UlUJ0(l Al!;)"

SUl.l3.1 p3uya(l

, .. pa~o.ld" Jql SB oi pallaJJllaijBTI!alall ApA!lOaI1oo JlU Alladold aql uo palBool layualGll 10 MOU siuotncxordun pUB samionns 'sllu!pEnq aIll JO lIB pUB AllJdOld aql

·C,X:P3dO.ld" aql) JSBG1 pun OlD J4l U! paquosop AllUlnO!llBd GlOUI S! lBql BPpoId JO all3lS pUB apuQ-!WB!W JO AllinO;) '!lliB!W qlloN JO Al!J Gl1J TI! pawooI ,(padOld IUJI utaueo UI alUlSG ojduns aaJ 13 JO lGUMO am S! C.AlK)" oqi) -ePPOId '!w-e!W qlloN JO Al!;) Jl.{l

·pGl.{0Bn-e S! V IN!qX:i[ sIql qO!qM oi GW;:r!J!llG;) pddolSt[ Gql U! WJql oi UGAIll sIlU}UBGW aql aAuq V IN!qX:i[ S!41 U! pougcp lOU am lUl.{l V l!Q!qX3: SItU U! posn suuor paZ!IUl}dBo aql

...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->