You are on page 1of 1

38.

Analiza jaza (gep-a)
Analiza jaza predstavlja koncept, odnosno jednu od tehnika strategijskog planiranja.
Suština ove tehnike je u tome da se projektuju ciljevi preduzeća u budućnosti i da se utvrdi
koliko ti željeni ciljevi odstupaju od ciljeva koje bi preduzeće verovatno ostvarilo bez
preduzimanja posebnih menadžerskih aktivnosti.

Grafički prikaz analize gepa
Analiza gepa ima sledeće korake:
1. Utvrđivanje sadašnje pozicije preduzeća, polazeći od analize internih i eksternih faktora.
2. Utvrđivanje verovatne pozicije preduzeća u određeno vreme, ukoliko se nastavi sa sadašnjim
načinom poslovanja.
3. Utvrđivanje željene pozicije preduzeća u određeno vreme, pri čemu se uzimaju u obzir interni
i eksterni faktori.
4. Utvrđivanje veličine jaza između verovatne i željene pozicije preduzeća u određeno vreme.
5. Utvrđivanje strategija za popunjavanje gepa.
6. Utvrđivanje načina kontrole pri realizaciji strategija za popunu gepa.