You are on page 1of 24

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“

NASTAVNIČKI FAKULTET

SEMINARSKI RAD
TEMA:ALKOHOL,TOKSIKOLOGIJA ALKOHOLA

STUDENT:MARIĆ ARMIN

MENTOR:van.prof. SEJIT BOBAR,doc

MOSTAR,MAJ 2015

SADRŽAJ:

1.0SAŽETAK.................................................................................................................
2.0.UVOD.....................................................................................................................
3.0. ALKOHOL...............................................................................................................
3.1. FUNKCIONALNA GRUPA U MOLEKULI ALKOHOLA................................................
4.0.METIL ALKOHOL-METANOL.....................................................................................
5.0. ETIL ALKOHOL-ETANOL........................................................................................ 10
6.0.DOBIVANJE ALKOHOLA......................................................................................... 11
6.1.ALKOHOLNO VRENJE......................................................................................... 11
6.2. DESTILACIJA..................................................................................................... 13
7.0. ALKOHOLNO PIĆE................................................................................................ 15
7.1.PODJELA ALKOHOLNIH PIĆA............................................................................. 15
7.2.SLABA ALKOHOLNA PIĆA................................................................................... 15
7.2.1.PIVO............................................................................................................ 15
7.2.2.VINO............................................................................................................ 17
7.3. JAKA ALKOHOLNA PIĆA.................................................................................... 17
8.0.UNOS,RAZGRADNJA,ELIMINACIJA.........................................................................19
9.0.TROVANJA ALKOHOLOM........................................................................................ 20
9.1.SIMPTOMI TROVANJA ALKOHOLOM....................................................................20
9.2.LIJEČENJE TROVANJA ALKOHOLOM....................................................................21
10.0.OVISNOST O ALKOHOLU...................................................................................... 21
11.0.ZAKLJUČAK........................................................................................................ 23
12.0.LITERATURA....................................................................................................... 24

UVOD .negova toksičnost.0.razgradnja i eliminacija alkoholnog pića Toksičnost na organizam.0SAŽETAK Tema ovog seminarskog rada je alkohol.1. U ovom seminarskom radu dotakao sam se sljedećih oblasti:      Alkohol Alkoholno piće Unos. Alkoholizam KLJUČNE RIJEČI:       Alkohol Alkoholno piće Metanol Etanol Toksičnost alkohola Alkoholizam 2.

refleks povraćanja te potencijalno dovesti do kome i smrti.Djele se na salba.Tu spadaju: pivo.srednja i jaka alkoholna pića. gubitkom kontrole prilikom pića.predviđajuća  Toksičnost se opisuje: na određenom biološkom sistemu s kvalitativnom i kvantitativnom dimenzijom. Toksikologija – nauka koja izučava štetna djelovanja hemijskih tvari na živi organizam  Toksičnost – sposobnost hemijske tvari da izazove oštećenje na živom organizmu  Uloga toksikologije: dijagnostička. Alkohol deprimira živce koji kontroliraju akcije poput disanja. Konzumiranje velike količine alkohola može usporiti.rakija. a do njega može doći i konzumacijom kućanskih proizvoda koji sadrže alkohol. za dezinfekciju.vodka. . Manifestira se kroz snažnu želju za pićem.dzin. puls. otkucaja srca i refleksa povraćanja. a u nekim slučajevima i isključiti ove funkcije.konjak i dr. Pretjerana konzumacija alkohola u kratkom vremenskom razdoblju glavni je uzrok trovanja alkoholom.Kod težih trovanja glavno dejstvo je paraliza CNS-a takođe može utjecati na disanje.  Alkoholno piće je piće koje sadrži više od 2% etanola koji je poznatiji pod imenom alkohol.  Alkohol je grupa organskih spojeva i bezbojnih tekućina koje se najčešće proizvode iz škrobnih i šećernih sirovina vrenjem uz pomoć kvascaUpotrebljava se kao otapalo i sredstvo za ekstrakciju. iako je u hemiji etanol samo jedan od alkohola.  Alkoholizam je hronična ovisnost o alkoholnim pićima. simptomima fizičkog odvikavanja i povećanom tolerancijom na alkohol.vino. koji vas čuva od gušenja. preventivna. konzerviranje i pri proizvodnji alkoholnih pića.

3. Slika1. Alkoholi. Prema smještaju OH-grupe alkoholi se dijele na primarne. konzerviranje i pri proizvodnji alkoholnih pića.0.3.1.Funkcionalna grupa u molekuli alkohola(preuzeta s interneta) Niži alkoholi hidratiziraju se u vodi i dijele se na: . kao i fenoli. Gutanje 500 ml čistog etanola može izazvati smrt. za dezinfekciju. FUNKCIONALNA GRUPA U MOLEKULI ALKOHOLA U općem smislu su alkoholi sastavljeni od atoma ugljika. dok je zapreminski udio etanola u apsolutnom alkoholu 96%. sekundarne i tercijarne. jer se molekule međusobno povezuju vodikovom vezom.al-kahl= prašak za bojenje očnih kapaka) naziv je za grupu organskih spojeva i bezbojnih tekućina koje se najčešće proizvode iz škrobnih i šećernih sirovina vrenjem uz pomoć kvasca Upotrebljava se kao otapalo i sredstvo za ekstrakciju. imaju relativno visoko vrelište. Najjača alkoholna pića sadrže oko 45% alkohola. ALKOHOL (arap. te vodika i kisika koji tvore i funkcionalnu grupu alkohola (-OH). Imena alkohola se tvore tako da se na naziv alkana dodaje nastavak –ol. Služi i kao polazna sirovina za cijeli niz hemikalija.

smrt već sa 30 ml).  1. rastvorljiv u vodi. u hemijskoj industriji kao sredstvo za metiliranje i denaturisanje.upotrebljava se kao antifriz. može se koristiti kao gorivo  Etanol – CH3CH2OH ili C2H5OH – poznat iz davnih vremena kao produkt anaerobnog vrenja ugljikohidrata biljaka  2-propanol (izopropil-alkohol).razgradnja i toksičnost Metil alkohol (CH3OH) je bezbojna tečnost. slabog »alkoholnog« mirisa.sumporovi analozi alkohola u kojima sumpor zamjenjuje kisik u funkcijskoj grupi (merkaptani).0. (CH3)2CHOH . lahko hlapljiva tekućina. Metanol – CH3OH – bezbojna. kao otapalo.alkohol za dezinfekciju koji se kao 70% otopina upotrebljava zbog svojih antibakterijskih svojstava  Tioli . 4. -triol itd. Tačka ključanja je 66°C. vrlo otrovan (sljepoća.2-etandiol (etilen-glikol) . označavaju se sufiksima –diol. etru itd.METIL ALKOHOL-METANOL Upotreba. smrad tvora djelomično potječe od tiola  Polioli – spojevi koji sadrže dvije. tri ili više hidroksilnih grupa. kao međuprodukt i ekstraktor u organskoj sintezi. U industriji se upotrebljava kao dobar rastvarač naročito za boje i lakove i tamo gdje brza isparljivost rastvarača pridonosi brzom sušenju. . Isparljiv je na običnoj temperaturi.značaj.

Metil-alkohol dobijen suvom destilacijom drveta sadrži oko 10% drugih substancija (aceton. Za razliku od etilnog alkohola. opisan je slučaj koji je ostao u životu poslije doze od 540 cm3 Metanol kao i etanol. U isječcima jetre i u eksperimentalnim životinjama metanol se oksidiše sedam puta sporije od etanola. S druge strane. Po tzv. Do danas nije pouzdano dokazano da profesionalna trovanja mogu nastati i resorpcijom metilnog alkohola kroz kožu. Tome treba dodati i vrlo specifično dejstvo njegovih metabolita na neurone retine. Već je neznatna doza od 6 cm3.Među alkoholima koji se upotrebljavaju u industriji (metilni. a deficit CO2 sam po sebi prouzrokuje prestanak disanja. Dokazano je u čovjeka izlučivanje acetona. toksičnost nekog alkohola raste sa njegovom molekulskom težinom što je potvrđeno u eksperimentalnim opitima na životinjama. Iskustvo industrijske toksikologije dokazalo je da je mnogo važniji akutni način trovanja metalnim alkoholom (inhalacijom) nego rezultati dobiveni na životinjama trovanim iniciranjem otrova. izaziva deprijesiju CNS-a. Sporost oksidacije stvara mogućnost brze akumulacije. može da se zadrži u organizmu nedelju dana poslije unošenja. Izražena acidoza ne bi mogla u potpunosti da se objasni nagomilavanjem mravlje kiseline i formaldehida u organizmu. To se . Opisane su ekstremne varijacije u individualnoj osjetljivosti na metii-alkohol. Ista doza metanola ima znatno manje depresivno dejstvo od etanola. Štetno dejstvo metil-alkohola je što dovodi do teške acidoze. Misli se da su prvi metaboliti metil alkohola formaldehid i mravlja kiselina. Nastaje sniženje produkcije SO2 sa povećanjem neidentifikovanih kiselina. doza od 4 cm3 izazvala je sljepilo. etilni. Međutim. Prisustvo etil-alkohola znatno usporava oksidaciju metil alkohola. Svi slučajevi profesionalnog trovanja nastali su inhalacijom. metilni se alkohol u organizmu vrlo sporo oksidiše pa se ni ne razgrađuje potpuno. Smatra se da metanol ili njegovi metaboliti dijeluju inhibitorno blokirajući NH2 grupe fermentskih sistema na nivou ćelije. u industrijskoj toksikologiji najvažniji je faktor isparljivost koja opada sa molekulskom težinom. do ugljen dioksida i vode. oba metabolita su mnogo toksičnija od »matične« supstancije. normalni butilni i amilni) jedino metilni alkohol može izazvati ozbiljna profesionalna trovanja. izopropilni. usmrtila čovjeka. drugi ketoni. Unošenje otrova peroralnim putem u industrijskoj patologiji je zanemarijivo. mliječne i mravlje kiseline kao i povećanje mliječne kiseline u serumu. Richardsonovom zakonu. piridin itd.) što povećava njegovu toksičnost.

udisanih osam sati dnevno može nakon nekoliko dana dovesti do opasne kumulacije metanola u tijelu i na taj način prouzrokovati trovanje. Lokalno iritirajuće dejstvo metil-alkohola se manifestuje.nekada sangvinozno. bazalnih i kaudalnih partija. glavoboljom. puls . Smatra se da do očnih promjena dolazi zbog spriječene sinteze rodopsina nastale zbog inhibicije enzima dehidrogenaze. nauzeja. arterijska tenzija pada. U jetri su nađene promjene u smislu seroznog zapaljenja zatim nekroza kao poljedica akutnog hemoragijskog pankreatita. Pri profesionalnoj ekspoziciji simptomi od digestivnog trakta su slabije izraženi (anoreksija. ponekad komplikovanim ulceroznim keratitom. grčeviti bolovi u gornjem dijelu trbuha). Obično se viđaju petehijalna krvavljenja na meningama kao i submukozne. obično lateralnih. Letalna doza uzeta per os iznosi 30-100 cm3. Promjene na očima se ispoljavaju nekrozom retinalnih neurona do potpune atrofije nervusa optikusa. Lokalni iritativni efekti se ispoljavaju konjunktivitim. sluzokože disajnih puteva i digestivnog trakta).na koži i sluzokožama (konjunktiva. Koncentracija para metil alkohola od 3000 ppm. .manifestuje naročito na nervnom tkivu i tkivu retine. teturanjem. praćenog vrtoglavicom. nadražajem gornjih disajnih puteva a u težim slučajevima bronhopneumonijom i edemom pluća. koji se javljaju nakon latentnog perioda za koje se vrijeme vjerovatno kumuliraju metaboliti. povraćanje. Ovi toksični metabolički poremećaji se manifestuju nakon latentnog perioda od oko 24 časa (opisana je latencija od 1 do 40 časova). Redovni su nalaz edem mozga i simetrična nekroza putamena. subepikardijalne i subpleuralne hemoragije. somnolencijom. Bitne kliničke manifestacije trovanja su acidoza i očni poremećaji. zjenice su dilatirane i ne reaguju na svetlost. Klinički se acidoza manifestuje cijanozom (lice i usne su cijanotične odnosno »mješavina cijanoze i rubeoze«). usta postaju suha. Te promjene se smatraju specifičnim za dijelovanje metilnog alkohola. Klinička slika trovanja U početku se klinička slika trovanja manifestuje znacima pijanstva uglavnom manje izraženog nego kod etil-alkohola.

cerebraspinalne lezije. Među rijetkim kliničkim pojavama nakon inhalacije spominju se gluhoća. fotofobijom. Sniženje alkalne rezerve krvi. ponekad furioznom.% CO2 pa i do 0 važan je laboratorijski pokazatelj težine trovanja i neophodno ga je kontrolisati. U toku trovanja metil-alkoholom standardne laboratorijske analize (krvna slika i urin) ne ukazuju na izrazita odstupanja. ali često nastaje trajni gubitak vida. ptozom. u početku može biti prolazna. jer smrt od raspiratorne insuficijencije može nastupiti uprkos korekciji acidoze. U početku skoro je nemoguće ocijeniti u kojoj mjeri će nastupiti trajno oštećenje vida. U slučajevima sa nekrozom pankreasa. Ispitivanje funkcionog stanja jetre može u izvesnim slučajevima dati patološke rezultate. Koža je često hladna i ljepIjiva. diplopijom.postaje filiforman (stanje teškog perifernog kolapsa). Određivanje metil-alkohola i mliječne kiseline u krvi metode su koje potvrđuju intoksikaciju i određuju težinu trovanja. lagani edem papile nervi optici. Nervni poremećaji se manifestuju agitacijom. bolovima u očnim jabučicama. Na kraju se javlja koma sa kontrakturom muskulature i hipotermijom. sa recidivima. centralni skotom i ambliopija. Zatim se javlja intenzivno crvenilo retine. koje u početku iznosi oko 30 vol.% CO2 a kasnije se snižava na 15-10 vol. periferni neuritis. »maglom pred očima«. . biohemijskim metodama se može registrovati poremećaj u ekskretornoj i sekretornoj funkciji. sa mentalnom konfuzijom ili deprijesijom praćenom konvulzijama. Smrt nastupa zbog paralize disanja. Disponea je ispoljena dubokim Kussmaulovim disanjem i senzacijom stezanja toraksa. Ambliopija može nastati već nekoliko sati nakon ekspozicije. slične multiploj sklerozi ili encefalomijelitisu. najmanje pet dana jer se acidoza može pojaviti i četvrtog dana nakon početka trovanja. Očni poremećaji mogu započeti ubrzo nakon inicijalnih simptoma sa proširenim zjenicama. Treba naglasiti da prognoza mora biti rezervisana.

ne ostavljaju trajnih poljedica i ne umanjuju radnu sposobnost.Radna sposobnost Lakši oblici trovanja metil-alkoholom sa neznatnim nadražajem kože i sluzokože. talište -117.razgradnja I toksičnost Etil alkohol (obični alkohol. hlapljiva i lahko zapaljiva tekućina ugodna mirisa. CH3-CH2-OH. Etanol je primarni alkohol sa dva ugljikova atoma. 5. u kojima nastaje fermentacijom šećera uz pomoć kvasca. a gustoća 0. Reagira neutralno i higroskopan je. Prateća oštećenja parenhimatoznih organa (jetre. S vodom i s različitim organskim tvarima etanol stvara azeotropne smjese.0. bez nervnih i očnih manifestacija. Slučajevi sa perzistentnim lezijama nervnog sistema zahtijevaju detaljnu neuropsihijatrijsku ekspertizu. Vrelište mu je 78. Izraženi slučajevi trovanja u kojih nakon akutne faze perzistiraju samo znaci oštećenja organa vida podležu ocjeni radne sposobnosti po kriterijumima datim od oftalmologa. Miješa se s vodom u svakom omjeru.3°C. pankreasa) ili sekvele na organima za disanje (nakon edema pluća) umanjuju opštu ili profesionalnu radnu sposobnost u zavisnosti od stepena oštećenja a preostala radna sposobnost se ocjenjuje prema datim kriterijumima za ocjenu radne sposobnosti kod oštećenja tih organa. pri tom joj se smanjuje obujam I razvija toplina. ETIL ALKOHOL-ETANOL Upotreba. . lakim narkotičnim znacima. Aktivan je sastojak opojnih (alkoholnih) pića. C2H5OH) je najvažniji član skupine alkohola.789g/cm3.3°C.značaj.Etanol je pri sobnoj temperaturi bezbojna.

hloroforma. 6. polimernih materijala.0. Budući da se brzo resorbira u probavnom traktu.4% ili 4 promila. etilena. stupor nastaje pri koncentraciji od oko 0. organskih kiselina i estera. To je proces u kojem se uz katalitičko djelovanje enzima kvašćevih gljivica ugljikohidrati pretvaraju u etanol. Otrovanje nastaje pri serumskoj koncentraciji etanola 0. Ako čovjek popije (eksa) 500 ml čistog etanola može umrijeti. grožđu (vino) te ječmu. stopi izlučivanja. Gorenje etanola 2C2H5OH+6O2-->4CO2+6H2O U kliničkoj praksi od svih otrovanja najčešća su ona zbog prekomjernog konzumiranja etilnog alkohola. Zapaljen gori bijelo-plavim plamenom. spolu. Akutno otrovanje ovisi o količini i koncentraciji konzumiranog alkoholnog pića i brzini apsorpcije. umjertnih kaučuka i dr.aldehida. na šećeru ječmu (za pivo).5% ili 3-5 promila. a koma pri koncentraciji iznad 0.Alkohol se upotrebljava kao otapalo (jako dobro otapa masti.ALKOHOLNO VRENJE Najstariji način dobivanja alkohola. različitih estera i etera.konzerviranje i za izradu (proizvodnju) umjetnih alkoholnih pića. Najjača alkoholna pića ne sadrže više od 45 % alkohola. dezinfekciju. Polazna je tvar i za proizvodnju niza važnih hemikalija.3-0.35% ili 3.octne kiseline .5% ili 5 promila. dobiju se destilacijom. Fermentacija se prekida kada je volumni udio alkohola 16% jer koncentriraniji alkohol utječe na aktivnost enzima (gljivica). ulja i boje) i sredstvo za ekstrakciju. . kukuruzu ili riži (viski).5 promila (što odgovara količini od oko 200 ml popijenog 100%-tnog etanola) može se dogoditi stanje duboke kome i letalnog ishoda. No već pri koncentraciji etanola od 0. genetskim čimbenicima. U pićima se dobije djelovanjem kvašćevih gljivica. Pića u kojima je volumni udio alkohola veći.DOBIVANJE ALKOHOLA 6. dok je volumni udio etanola u apsolutnom alkoholu 96 %. kao acetaldehida. o tome radi li se o kroničnom alkoholičaru ili ne.1. služi kao izvor energije s brzim djelovanjem pa se ponekad upotrebljava protiv šoka. Specifičan okus vina i pića potječe od malih koncentracija duljelančanih ugljikovodika.

nazvana je prema sirovini. po potrebi miješaju s vodom radi suspendiranja (škrobne sirovine) ili razrjeđivanja (melasa). Alkohol namijenjen pripravi alkoholnih pića proizvodi se od škrobnih ili šećernih sirovina vrenjem s pomoću kvasca. Škrobne se komine zagrijavanjem prevode u škrobni lijepak. šećerom ječam.S obzirom na to da ubija kvasce. Sirovine se prvo usitne (voće. žitarice. (melasa. sadrži i sporedne proizvode alkoholnoga vrenja. djelomice ohlade i podvrgavaju enzimskoj hidrolizi. . danas komercijalni enzimski preparati dobiveni uzgojem mikroorganizama). bogatih kukuruz. sirutka. Prevrela komina. Sirovine od kojih se prije vrenja priprema otopina. koji razgrađuju škrob u fermentabilne šećere.šećerna zob i druge repa žitarice) ili celulozom (otpadna sulfitna lužina). riža. proizvodi se etanol koji se upotrebljava kao gorivo. Dodaju se amilolitički enzimi različita podrijetla (nekoć zeleni ječmeni slad. Katkad se dodaju i hranjive soli kao izvori dušika i fosfora. Industrijskom fermentacijom sirovina voće). šećerna repa).škrobom (krumpir. škrobna komina (ili slatka komina). Oslobođena toplina odvodi se rashladnim medijem u okoliš. Slatka se komina nakon hlađenja prebacuje u fermentore i nacjepljuje kvascem. a nastali ugljični dioksid često se hvata i iskorištava. koji u roku od 36 do 72 sata previre šećere. osim etilnog alkohola. krumpir. fermentacijom se ne mogu proizvesti alkoholne otopine s više od 15% obujamnoga udjela etanola. raž.

pa se dobiva rafinirani alkohol.6% alkohola i 4. koje je niže od vrelišta čistog alkohola. kalcijev oksid je jeftina tvar koja najbolje veže vodu) ili koje isparavanjem odnose sa sobom u parama azeotropnog sastava. bezvodni etanol.4% vode. uglavnom butilnoga i amilnoga.benzen). Za dobivanje čistog etanola (bezvodnog ili apsolutnog alkohola. i svu vodu (npr.15°C konstantno vrelište (azeotropna smjesa). Vodena suspenzija iz koje je destilacijom izdvojen alkohol (džibra) služi kao stočna hrana ili (od melase) za dobivanje gnojiva i dr. Voda u alkoholu smanjuje njegovu sposobnost otapanja. koja ima pri 78. a ostatak uglavnom čini voda. uz ponešto alkohola.Alkoholno vrenje(preuzeta s interneta) 6. smjese viših alkohola. gdje je udio alkohola 99% ili veći) s najviše 1% vode u sebi. jer destilacijom nastaje azeotropska smjesa stalnoga vrelišta s masenim udjelom 95. .2. treba se pri destilaciji ukloniti voda sredstvima za sušenje (npr. tj. Zbog toga je običan alkohol zapravo smjesa od približno 95% etilng alkohola.Slika 2.Frakcijskom destilacijom (smjesa alkohola i vode) ne može se dobiti čisti. DESTILACIJA Višekratnom destilacijom alkohol se odjeljuje od lakše hlapljiva acetaldehida i acetala i od teže hlapljiva patočnog ulja.

Destilacija (preuzeta s interneta) 7.Slika 3. ALKOHOLNO PIĆE .0.

25l i 50l iz kojih se pivo toči u čaše i krigle. ukusu.vodka i dr. Deklariše se sadržajem ugljenih hidrata.5l i 2l. bezalkoholno pivo.Pivo se pretače u boce zapremine 0. lako pivo.Alkoholno piće je piće koje sadrži više od 2% etanola koji je poznatiji pod imenom alkohol. .5% vol. Može biti bistro ili zamućeno kvascem.2. kukuruz.1.PIVO Pivo je slabo alkoholno piće dobijeno alkoholnim vrenjem zahmeljene sladovi.Proizvode se sledeće vrste piva: svetlo i tamno pivo (standardno.1.PODJELA ALKOHOLNIH PIĆA Alkoholna pića se djele: Prema načinu proizvodnje i negovanju Prema sastavu. u plasticnu ambalažu zapremine 1l.Deklariše se sadržajem alkohola.konjak.75g/10g isadržajem alkohola maksimalno 4% vol. pšenica. medovača.Dijetalno pivo se proizvodi sadržajem ugljenih hidrata maksimalno 0. iako je u hemiji etanol samo jedan od alkohola. 7.SLABA ALKOHOLNA PIĆA 7. Primjeri alkoholnih pića su: vino. pivo. te u burad od 5l. odnosno odgo-varajućom količinom ugljenih hidrata.neprimenom pivskog kvasca. konzistenciji) Prema jačini djele na: 7.Pšenično pivo se proizvodi sa najmanje 50% pšeničnog slada. rakija. Pića koja ne sadrže etanol se nazivaju bezalkoholna pića. pirinač) ili njihovimprerađevinama.Deklariše se energetskom vredno-šću koja mora biti manja od 120kJ/100 g.porjeklu alkohola Senzornim svojstvima (boji.2.Lako pivo se proizvodi iz osnovne sladovine sa sadržajem ekstrakta ispod 10%.33l. specijalno iregionalno). U proizvodnji pivske sladovine može se deo ječmenogslada zameniti nesladovanim žitima (ječam.Svetlo i tamno pivo proizvodi se iz osnovne sladovine koja ima vipe od 10%ekstrakta u osnovnoj sladovini.5l i 0. 10l.Bezalkoholno pivo proizvodi se sa sadržajem alkohola maksimalno 0. dijetalno pivo i pšenično pivo. mirisu.1.

Pivo(preuzeta s internet) . Slika 4.U prodajnim i ugostiteljskim objektima pivo se mora čuvati u magacinima i natamnom mestu.Točena piva iz buradi mogu vršiti samo one ugostiteljske radnje koje poseduju uređaje zatočenje piva (šank aparate). a temperatura treba da bude ispod 15°C.

vitamina.3.Vino je poljoprivrednoprehrambeni proizvod dobiven potpunim ili djelimičnim vrenjem mošta od svježeg za preradu u vino pogodnog grožđa.U žestoka pića spadaju: .iz groždja I voća ili raznih biljaka bogatih šećerom I skrobom. koji je izvor minerala. Vino(preuzeta s interneta) 7.2.Pored šećera fermentaciji podliježu i drugi sastojci kao: pectin. i drugih spojeva koji imaju pozitivan učinak na čovjekovo zdravlje .Specijalne prirodne rakije. Prirodnim rakijama nazivamo rakije dobivene destilacijom prevrele komine od groždja voća.2. odnosno kultura. Slika 5. koje se destilacijom izdvajaju u manjoj ili većoj količini i čine osnovne primjese etil-alkohola. Starenjem odabranih kvalitetnih destilata dobija se materijal od koga se formiraju finalni proizvodi-rakija. aromatične i travarice proizvode se od aromatičnih biljnih plodova a travarice od prirodnih rakija na bazi grozdja ili voća uz dodatak ekstrakta raznih biljnih droga ili ekstrakciju biljaka u rakiji.Redestilizacijom se postiže prečišćavanje i pojačavanje destilata. JAKA ALKOHOLNA PIĆA Dobivaju alkoholnom fermentacijom šećera. stabljika sa lišćem. i druge materije. kukuruza. plodovi i kora.aminokiseline. krompira.VINO Vino je jedno od najpopularnijih alkoholnih pića koje se smatra jednim od najvažnijih sastojaka mnogih europskih i mediteranskih kuhinja. Žestoka alkoholna pića se proizvode od prečišćenog rafinisanog alkohola koji se dobija destilacijom komine od šećerne repe.7. i šumskih plodov.. Od biljaka se koriste korijenej. i cvjetovima. šećerne trske.

Vaša temperatura tijela se također može sniziti (hipotermija). a oko 10% alkohola se izlučuje nepromenjeno kroz pluća i sa mokraćom.UNOS. što odgovara prosečno 0.RAZGRADNJA. Uz to. Konzumiranje velike količine alkohola može usporiti. otkucaja srca i refleksa povraćanja. razina šećera u krvi može pasti dovoljno nisko da uzrokuje napadaje. Jaka alkoholna pića(preuzeta s interneta) 8.gorke i specijalne.ELIMINACIJA Alkohol deprimira živce koji kontroliraju akcije poput disanja.Likeri se dijele na slatke.1%o koncentracije alkohola u krvi na . Brzina razgradnje alkohola sledi regularni tok od 8-9 grama na sat (2/3 piva od 3 dcl. koji vas čuva od gušenja.Unošenjem u organizam jetra razgrađuje oko 90% ukupne količine alkohola.    Viski Vodka Džin Rum i dr. Likeri su posebna grupa jakih alkoholnih pića koju karakteriše zajedničke osobine da su proizvedeni na bazi alkohola i šećernog sirupa. Slika 6.3 dcl žestokog pića).0. 1 dcl vina ili 0. a u nekim slučajevima i isključiti ove funkcije. što dovodi do srčanog zastoja.

pa on cirkuliše u krvi kao u nekom zatvorenom sistemu. puls. . Ništa ne može ubrzati proces eliminacije alkohola iz tela. ne postoji recept koji bi zamjenio vreme potrebno za razgradnju. Ništa ga ne može ubrzati.0.TROVANJA ALKOHOLOM Kod težih trovanja glavno dejstvo je paraliza CNS-a takođe može utjecati na disanje. a do njega može doći i konzumacijom kućanskih proizvoda koji sadrže alkohol. Razgradnja alkohola u organizmu je složen proces. pa povraćanje ili malo ili ništa ne pomaže u smanjivanju količine alkohola u organizmu. Jetra ga razgrađuje određenom brzinom. 9. Još nerazgrađen alkohol struji u krvotoku kroz organizam dok ga jetra ne razgradi. Alkohol ulazi u krvotok prilično brzo.Vodu treba piti jer organizam zbog alkohola dehidrira.sat. Stara izreka kaže: "dajte pijanom čoveku šoljicu kafe i sve što imate je jedan sasvim budan pijanac". kašikica ulja i slično ne pomažu. Kafa je blagi stimulator i možda će pijanu osobu malo razbuditi. ali je zapravo nepoželjna jer je diuretik (kao i alkohol) i samo će pogoršati dehidraciju organizma. refleks povraćanja te potencijalno dovesti do kome i smrti. kakva je često kod alkoholičara. Posoljena kafa. Zbog toga ni voda ne može da ubrza izlučivanje alkohola iz organizma. piće. povraćanje. jetra nije u stanju da preradi alkohol. Kod osoba sa bolesnom jetrom. Pretjerana konzumacija alkohola u kratkom vremenskom razdoblju glavni je uzrok trovanja alkoholom. Postoji koncept: piće.

ukočenost Povraćanje Napadaji Sporo disanje (manje od osam udisaja u minuti) Nepravilno disanje (razmak od više od 10 sekundi između udisaja) Blijeda ili plava koža Niska temperatura tijela (hipotermija) Nesvjestica Ako sumnjate na trovanje alkoholom. dok vaše tijelo u potpunosti ne izbaci konzumirani alkohol.1. Liječenje obično uključuje: Pažljivo praćenje Prevenciju disanja i problema s gušenjem Terapiju kisikom Intravensko uzimanje tekućine. pozovite hitnu pomoć čak i ako nisu svi simptomi prisutni.LIJEČENJE TROVANJA ALKOHOLOM Obično uključuje praćenje od strane medicinskog osoblja. kako bi se spriječila dehidracija .2.SIMPTOMI TROVANJA ALKOHOLOM Zbunjenost. ili se ne može probuditi.9. Osoba koja je u nesvijesti. 9. može biti u životnoj opasnosti.

Iako je konzumacija alkoholnih pića dio kulture skoro svakog ljudskog društva. gubitkom kontrole prilikom pića. bubrežne bolesti kao i cijeli niz psihičkih poremećaja od kojih je najpoznatija Korsakovljeva psihoza. nego kod djece čije su majke bile ovisne o teškim opojnim drogama. simptomima fizičkog odvikavanja i povećanom tolerancijom na alkohol. da je učestala konzumacija alkohola jedan od važnih kriminogenih faktora.0. Ovisnost o alkoholu je težak psihički poremećaj. odnosno povećane stope kriminaliteta s obzirom. 10. Alkoholizam na duži rok uzrokuje cijeli niz ozbiljnih zdravstvenih problema kao što su ciroza jetre. tek s pojavom industrijske revolucije se alkoholizam počeo shvaćati kao ozbiljan zdravstveni. jer dolazi do patološkog procesa. koji su u nekim slučajevima od vlada ishodile cijeli niz zakonskih i drugih mjera za suzbijanje alkoholizma. srčane bolesti. trovanje alkoholom. To je potaklo stvaranje trezvenjačkih pokreta. koji mijenja način na koji mozak funkcionira. Brojne su i posredne posljedice alkoholizma u obliku prometnih i nesreća na radu. od kojih je najpoznatija Prohibicija u SAD-u . Kod djece majki-alkoholičarki je zabilježen cijeli niz malformacija.Uzimanje tiamina i glukoze po potrebi – ove hranjive tvari mogu pomoći u prevenciji potencijalnih ozbiljnih komplikacija Odrasli i djeca koja su slučajno konzumirala metanol ili izopropil možda će trebati dijalizu bubrega (mehanički način filtriranja otpada i toksina iz organizma) kako bi se ubrzalo uklanjanje alkohola iz krvi. Manifestira se kroz snažnu želju za pićem. odnosno društveni problem.OVISNOST O ALKOHOLU Alkoholizam je hronična ovisnost o alkoholnim pićima. u daleko češćem slučaju.

ZAKLJUČAK Čitanjem ovog seminarskog rada upoznali smo se s alkoholom.11.Vidjeli smo gdje se unošenjem alkohola i alkoholnih pića vrši razgradnja kako mogu biti toksični i na što sve djeluju i naravno nakon kojeg se vremena izlučuju i preko kojih organa kao i simptome te liječenja od alkoholnih trovanja i kako se .0.Zatim podjelom alkohola i alkoholnih pića.alkoholnim pićem.

Ljudi koji mnogo piju u opasnosti su od dehidracije. alkohol automatski ima prednost. a opće poznato je da se češće odlazi na wc dok se pije alkohol. a događa se kada se začepe krvne žile u mozgu – alkohol odčepljuje iste te žile te na taj način smanjuje mogućnost udara.Ova primjena alkohola nekako je i njegova jedina dobra osobina. Sličan učinak umjerenog pijenja postoji kod opasnosti od nekih vrsta moždanog udara. . Medicinski alkohol ima vrlo široku primjenu u medicini.Naučnici smatraju da pijemo li umjereno. To ometanje može biti vrlo opasno s obzirom da alkohol obrađuje jetra baš kao i druge hemijske spojeve no kad je prisutan. Za većinu ljudi jedno piće prije spavanja neće imati nikakav učinak na san. Koncentracija etilnog alkohola je 70 posto. Najčešći tip moždanog udara zove se ''ishemički moždani udar''. dok 30 posto otpada na vodu. osobito kao sredstvo za dezinfekciju rana. što znači da povećava izbacivanje tekućine iz organizma brže no što bi se to dogodilo prirodnim putem.U slučaju više pića alkohol će pomoći da zaspimo ali će nas i probuditi tokom noći.Medicinski alkohol je etanol pomiješan s vodom.stvara ovisnost na alkhol. Čak i u umjerenoj količini alkohol ometa djelovanje raznih lijekova.Alkohol je diuretik. Čaša vina može biti ritual prije spavanja za neke os nas. alkohol nam snižava tlak dok kod pretjerivanja ima potpuno suprotan učinak. no važno je spomenuti kako alkohol utječe na naš san.

3.LITERATURA 1.org/wiki/Alkohol http://hr. Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine.wikipedia. Poljo-knjiga. Izdavač : Elit-Medica 2. „Toksikologija „ – Milan Jokanović . “Jaka alkoholna pića” Dr Ninoslav Nikićević i dr Vele Tešević. 2005.0.wikipedia. 4.org/wiki/Alkoholno_pi%C4%87e . http://bs. Beograd.12. Sarajevo. “Tehnologija proizvodnje piva” Nedžad Šakić. 2009.