You are on page 1of 20

ΓΙ ΑΝΝ ΗΣ

ΣΤΟΓΙΑΣ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ ΊΌΥ ΠΑΠΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΑ'
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΛ Λ Α Δ ΟΣ:
ΤΑ ΔΟΥΚΑΤΑ ΑΘΗΝΩ Ν ΚΑΙ ΝΕΩ Ν ΠΑΤΡΩΝ
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ

'AvtiTU1tO άπο τον 't'όμο
" Η γ:r::άτ/ στ/ν έ κ χλησ- ιασ·η χ~ ί~oρfιt ,
η,. έχ χλησlοΧ <rt" ιχη τέχνη χαι τον HJ.c:ιoIX o μονιΧ χ'lσμ.δ
('f1tιi"')

8-10 Μ αίοlJ 2009 ).
Πpr.ι. χτιχά"

ΑθΗΝΑ

2011

Η ΕΠΙΣΤΟ Λ ΟΓΡΑΦΙ

ΙΑ'
.ι..;u~~ ",ιΔ OΣ:

ΠΡΟΑΣΙΠΣΗ ΤΗΣ

ΓΙΑ

Στκ

13 Νοεμβρίου 1372 μια

επιστ ολή εξέρχεται από την Παπική Κοίιρια

της Α βι νιόν- το έγγρα φσ απευθύνεται από το ν πάπα Γρηγόρ ιο
λεκτό ευγενή υιό μας , Ραίίνέρ ιο των

ρεντιaς , αυθέντη της πόλεως 'Π}ζ
προς 'εον

τζια γ ιόλι. στρατιώτη, πολίτη τηζ Φλω ­

έριο ΑτζΙGtγιόλι κόριο -τ~ε τ/ζ ΚορΙνθου, προκάλεσε, xιx't&. την

,

'
εων

σκ ου, αΡχιεπισκοπο υ

των

των

ι ν
ο ριω

« στ ον εκ ­

ορΙνθου» ί. Την εν λόγω παπική ε'1twtολή

οια την πηγή. μ.«Χ αξιοδά κρυτη έκθεση (1acrimabίJi

έθ νος

lA'

'
ν
Τουρκω

το υ σε

εχ

θ

(-

του Φραγκl -

exposiuo

,

Π ιχ'tρω
ι ν Ζ . Βασει
"
~ ι. αιπηc;
' , «το «σε β ες
"tl')ζ avaψor"C;

ι
ρος

' λ ους
μεγ α

~ ,
,
κα ι οιωκτης του ovo μ.a't oc; "ου

' » . Α κομ-η
'
α ρι θ μο υς
,

ι μφωνα
συ

με

,
ξ'β
ρ ιστου, ε ε η

't'tC;

πληρ οψ ορι' ες

της Αγί ας 'ΕΟρα ς . η το υρκική πλημμ υρίδα , αφού « υπε ρίσχυσε ε ν ά ντια σε με ­

ρικού ς λαο ύς το υ ελληνικού χώρου ( χριστια νοό τ; ως προς το δόγμα , αν κα ι α ­
ποσχισμένοι«; από την ενότ ητα της Κα θολικ ής κα ι Αποσ't'ολικής Εκκλη ­

σίας ) >> , εΙχε φΜσει στα όρια σ"f..εΟόν του Βασ ιλεΙου τ/ζ ΡασΧί ας 3 κα ι Αλβα -

* Euχαριστίες

οφε(λοV'taΙ <Μον Ρ . Cheιubini. Καθη-Υητ/ του Πavεπιστημtoυ -του Παλέρ­

μ.ou, για την αρωγή

1372)

'<ou σ-roν e>noπισμ.ό -του α νέΥ.οοτου έως σήμ.εpa εγγράφου (ί7 οεμβρlou
Ba'1iIxavoo χαι O'ΠJ θεώρηση -rης μ.eταγρaφήι; -του κειμένου. Οφείλω

τοιι ApχεJ.o!) '[ου

θερμές εuχαpισ"tΙες στον

.

r . Μοσχον&;,

μ.l:ιτιμσ Διευθυντ'ή Ερευνών_ ΙΒΕ /ΕΙΕ, για τ/ βο'ή ­

θεισ; Ο'τ/ μεταγΡιχφ'ή του εγγρ&φου αuτoυ κσ;ι στ η συμπλ'ήρωση τ/ζ ά:λλl1ς επιστολής
εμβ ρΙου

1372), α"λ/ά

κα ι για τις υποδείξω; του. Ε\)χαριστω ακό μη τον

(20 Νο ­

r . Σσ; β βσ;ντίδη, Ομό ­

Τιμο Kαιθηγ-ιyrή ΤΟ\) ΠανεπΙα't"ημίoυ lωα.vνΙνων, για '0'1] σύμβολή του στη μετά,φρ «ση "ων λα ­
τινιχων κειμΙνων. ΤΙλος , ευχαριστώ τον χ . Κ . ΚO'tσιλη για τις χρ'ήσιμες συζητήσεις που εΙ·

χαμε επι μ.αχρδν για τ/ μεσαιωναή (σ"t oρί« 't"t)ς Τπά.τ/ζ χαι -rης εupύt ερης περιοχής .

1. Βλ. J. Α. Bucbon. ouveUes recberches bistoriqu ur J8 principautt franpj e de Morte
bauresba.ronnjes, 'Ο. 2, Παρ{σt 1845. σσ, 218-220.
2. Για τον ΦΡι:ι-Υχ!σχο bnv Πα'φών βλ Κ. EιIbeI (ΕΤ.!μ. .) . Hierarcbi8 cathoUca m edii
aevL .. [στο εξής : Hίeι:archi8J, 'τ. Ι. Miinsfer 1913 σ. 362' G. FedaJto u chjesa latina in οΩ­
εαΙε νοι l/: Hierarcbia ΙΒι.ίιιΒ orienris [στο εξ'ής : FedaJro Chiesa] , Verona 1976, σ. 169.
d sι:.s

3. Το όνομα προέρχεται σ;πδ το αρχιχό κρα-τίΟιο -των Σέρβων (80.;-120<; αι . ) στην τcιριoχ;ή

. σσ. Νέα Υόρκη .ς της Πaτ.πό το σΎ)μιχντικό οχυρό Ras. Deborah Blaz et a1.183-1 5' τΚ. επψ. Ο πο ντlφηκαζ αναφέρει ότι το Πριγκηπάτο και το Δ ουκάτο clxaν περιέλθει σε « άθλια υποτέλεια» ενώ σημειώνετα ι ότι ύΙ ' Ι . Pichon. εν σ υντομία : Γαλλικής κα"Cαγ wγής ( απ ό την περιοχ-η της Lίmou sin ) .ι συγ κε ­ κριμ. .μ"'"φρ.386 ΓιΑΝΝΗΣ ΣTOrIAΣ ι θ Ι " επισης -του Πρ tyxηπιx'tOU νιας .ν ο Du~ n στέφθ-ηκε πλωσή του επί Σιtεφdνoυ Δ ouσ«ν βαι:nλεUζ και αIJ't"Ο>φι%.ηνός Οκ-τω βρloυη (1 η Οκτωβρίου 1373). 658-660.37 . εδάφ η εν γέ νει που υφΙσ ταvτo συνεχεΙς 'toUPXLKt c. Για: -'0: επόμ.ExiJe 1. Πα. Tbe Popes ίn . LevίJlain .ς (Rasc ia. μτφρ .. ME'tιX. W. Η επισ"Cολή αποτελεί μέρος μιας ευρό'tεpΗC. .ignon Papacy and the Crusades.ένες με -τα auμφiρo. .όχε. το θ&. παπικής αλληλoγρaφΙα ς όπως θα φανεΙ στ/ συνέχεια.e Beaufort κα ι ή"Cαν ανηψιό ς του πάπα.-rDς . μιτφρ. Ας υπεν6 υμισ'rεΙ <Χπλώς από τ/ν εποχή του Κλήμεντος ' (1305-1314 κσ. "tων Πα πών τ/ζ β!vιόν βλ G. 1. Σόν ­ οδος των χρισ'tιaνΙΧών όυνά μεων στην πόλη των Θηβών' με χόριο σκοπδ την αντιμετώπιση -του πρoaναφερθέV'tΟζ χι νΟύνου . 2. BetheH. Ρίι . «G regory Χ1> . τ .Λον8Ιν ο 2002.την ερίου.oκpa-.οι:ι Ρωμσ.η ιπην Αβινιόν . Miller.πό τους πάπες της (Εα. Gregorovius. Κλήμε ­ ντος ΣΤ' ( 13(ι2.3Ί. στο TbePapacy. ~ι . σσ. Thc Popes ΒΙ A νignan 1 305-1. 4.η nt Α γία 'Ε8Ρσ: είχε μεταφερθε! απδ τ/ Ρώμ. ~ τ ο υ ς' ο ιο ΙΟζ κινουν ος επ ισει εται κ α ι γ ια. ".305-1.ove.εvι:r. χαθ ώς και για τα υπερπό ντια χριστιαν ικ&. . 5. σ'ΠJY Eλ/. Θηβών βλ F. Κσ. σ ημε ρι νήι.ά για τ/" tα'toρ{tι. Tσ«ρa ι.(ΧΙ ανέλαβε επισήμως τα xa6ήxoV'tιX του στις 5 Ια.-τά 'tην υπό συζή-τ-ηση περίοδο τσυ 140u αι . MoIlat. Ι ι οι ΟΠΟιΟΙ φαν ΟΛΟΙ γαΛΛtκης χατα γ ω Υης 6 . Υ . . ότσ. 460.305-1. μ-τφρ. λε ιας • ~ πηρχε ο ρ ατοτ κ νo ΙJνOζ απω επι κ ράτεια __ ο υ . 99· Anne-Marie Hayez. μ'tφ? Α.ρΙσt 1954)' Ν.νουαρΙ­ i . Για: 'ΠΙ ΣύνοΟο τω" Α. προσβολές. ιοίως μετά '>0 1346.u.ι:ί$a ( f204-.ρΙΟ'ι 1946. Janet l. .[αι.566).1.)J. Απ Encyclopedia (γ εν .. Hίstoire de V8tican. Ως κόριο αν'tΙμετρο στην 'touP XLXYι επιθ ετυωτητα προτείνεται α πό -τη ν πλευρά του Πάπα να οργανωθεί «σ-τ ιι. σ . ΔΙνοV<tας οραματικό τόνο. Eνtεικ't'tJ<. καλέvOεζ του προσεχο ός μ. -. Ο περίπου χρόνια: -το 1401) αιώνα οι .ένα «πό τ ο 1309 Κ σ.135 2) ' για το λόγο αuτόν εΙχε γίνει καροινάλιος σε πολύ νε­ αρή ηλικ ία ( Δ εκεμβρΙου ου 371 β ινιον Ι 348) 5. αρ . .. Φουριώπιι. ο Γρηγόριος ΙΑ' ονο μ. σσ. Ι ι 1 "\ "\ "\ . The Α vi'gnon Papacy.αζόταν κα τά κόσμον Ρίειτο Roger d. Ο'Μεί­ Iey . Σερ β Ισ. χα ωζ τη<. Mεσaιωνική Wfopla Oήn 1994 (ΣιtOVtΎι%ρOη 1 9).ωρ ΣερβΙΙΧς..403. ι εξής -επΙ φtλlππOIJ ΔΙ '"Jζ Γο:λλίο:ι. έα ΥόΡκη 1 994. κ. . τ . Ο Γρηγόριος ήταν ο έβοομος xa'tιx σειρά α."Ο Ι) φ tλlππO I) του Ωρο:Ιου. Π]. το βασίλε ιο '"Jζ Ριχσκίας γνώικσε τη μ εγαλύ-τερη εξά ­ (1331-1355 .νατο του Ο υρβανού ΕΙ εξελέγη πάπας στ«.~ (Πσ. Βλ Ch. Εν εΙόει μιας σύντομης αναφοράς στο tO"topιxb πλα ίσιο της περιόδου α υτής ως προς τα πράγματα του ελληνικού χώρου αρκεί να υπενθυμιστεί το χομβιΤ/Ι. Raska) ' προέκυψε σ. χαιας κα ι το υ ουκατου τω ν Α - &ηνών. Housley. ΝΔ .. 30 1370 Υ.ωΥ AθηVΏν .ov α-t:έμμa. 367-369.επι μ. 6. D.ιτιx 't"O\) ya. ). Όσον αφορά στον αποστολέα . 1963 (Limoges 19499). Ι .oaύνης έμελλε να είναι στενά σuVUφΙXσμ. Tbe Av. IστopIa 'ΠJζ ΦΡο: ­ θήνα 199'73 (Δoνtίνo 1908). . ΛσνtΙνo κλπ.νίαι. Οξφδρ ­ 8η :1986. Renouard.

και 'ι"α ε. η οποία U7tοστ/ριξε μ.ρχία επεx-τάOψtε κ«ι σε κάποιες Ύειτ ονιχές περιοχές · είναι μάλ 4 λαν Ύνωσ"tό ότι η ηγεμoνiα των Νέων Πατρών περιήλθε στα χέρ ια ". Α&ήνι:ιι cημ. ΙIl . και Εθνολι. ιττμ . Κase ef aJ. Μεσι:ιι ιω w ­ 1994 (Σ'I'ovτyφη 1889). Madi9OO.a τη.Η εrιn:roΛOΓPAφΙA ΤΟΤ ΠλIJA ΓΡΗ1'ΟΡIΟΊ" Ι Α' r IA Π:h"l ΠΡΟΑΣΠ. βε χώΡι.15. 93· eπ\σης Η. . Λ. τον κληΡονό ­ μ. 223-230· βλ τ πίση. μ'l'9? Α . μετά ocπό το ν aφα. nα:ν-dιποuλο~ • • Η Με αα ιω \llκή Φθιώ":"ι<. JournaI de$ s"vaoιs 2 (1966). 'τ ους α πό τ ην παπική πολιτικ ήΙ Ο. θεl1l1ιχλlι:ιις · βλ. η ε υρύτ ερη κατ άσταση κα ι οι ισορροπίετ. να/ . W . E. Το μlτιm:o Πaτ. &a ιΡεία . Ύtα να αποτελέσει ένα δεύτερο Δ ου κά'tο 9 • Η uφcι: ρ ~ πα γή 'του Δουκάτο υ τω ν Αθηνών από τους Ka't'IXλa νoίIc. Μ . Haza rd ' Κ. Τω" AθηlJώ l<. r.κδμη κιχι 1j κατα ­ λa\ltXi) κuρu. HoιιsIey. σα .ς . της Ελ/ιΧ&ις 8 (t 922).χιΧ αα/ζου ν κατ<Χ 'τη ΟιιΧρχεισ.. ΙΙ 8. του α ιώνα . Lock.t 'I'"J1 Fran ΙΖ -Μurph Υ. Η όλη παρουσία των Καταλανώ . 1111 .m.οαχτιχ2 Ρ. 187-188.ρ«<. Setton (rr. 'l'σT. Jacoby. Ν . 78-103..flι:t >l . ικιτιrr ιxή σημα ιriι:t της περι οχής 'ι"0Ι} Δοι. ιΒΙως σσ . σταΟισ. aφρι:ιιΎί&Lι. σΟ' .tας . 47-66· D.Z:I d~ Brienι:ιe ΧΙΧ":4 'ι'α/ν Kι:ιI:-:αλaνών [ir. A θήνι:t 1998 ( Λ ον8ίνο .νισμό του Ga utier ν de Brienne κατ των ΦράΥκω" οτποτών του στη μ. σφ . στη Σ-τ ερεά Ελλ&Οa α π οτ ελο ύσε .). ΚτησΎ'. Έχει ΙχφΡσ:σ&ί η «ποψη 6-. E:rploratiQ1ls of ιοο Phokis-Doris ExpediIiorι. (ι1tιμ.ΙΣΒ πα: Ει\Λ Α. 34-35. Ωστόσ ο . 2. Α History ο( the Crusades. t11Ίμ.ι:ισυνης . βλ Gladys and Otcomans ίο the Great Isthmus Corridor_. 't1'jζ ήτοιν Iαί~ Francorum eι.νι κή Eταφtια 7 το 1311. Ό -θ ' ΟU'tως η (x1\lUU<o • . κή ιποΡ!ιΖ..&yι:ιl: βών (d·Anjou) JU. 30 ΧΙ:ΙΙΙ 11. .. vt'tt% t ο η U<Tfj acavα χαι π ιο κοντά τ/ν προώθησ-η -του Ιaλάμ.305. W. α ιιτή μo"'ημ. του Δ ου κά'tου των AθηVΏ" από Τ/" Κιι'taλa.1 η μ4χη Ιλιι. 509. Jacoby. στμ. Παλαιστί νης και 'n'jζ Συρίιχς παΎιώνε'tαι με τ/ν π-τώση του .. 174.ντληΟς:ί α.) . Η απώλεια τω ν Α ­ γΙων Τ όπων έχε ι ήΒη aU\l'τtλEa'tEi και η έ ξωση των ΔυτtXών ιχπό τα εΜφη τη. ένoc οιά: ­ σ-tημι:ι ο ευναμισμός της &«φείας οεν είχε εξα. '1'. κυρίως πλέον στο πρόσ ωπο τη.ε ενέργειές τη. 156-159. Ι ΥΙνιχότερα Papacy. ser.r. Dubuque. 3. ξένο σώμα. προσπάθ ειές του να αναχα 'tαλάβει 'τα εtιXφη που εΙχε α πολέσει ..IΠ: Tbe Foonef:f1lh and Fi. .er­ ci IUS ίο Roowιi(a)c pan ibus coιn(m)σπιο$' βλ D.ιΧ«'Ι"ΟΙ} Ν Ιων n ι:t'fpώ . '1ο Δ' Il !.ά. σσ .'Ι'φρ .λι:t iσto "1:0)'" yaλλo-yoυελφικών επιόlώξΙα/"'· 182. νol.. . 84.Oθtciι:ιι<. 9.ι: ια Arwad τα 1301.. Ι . lDfoως σ. Wl1975. 15 (1974).. The Great Isιhmus Corridor ROIlIe.ι.γικ.ψo. σ.χη του Κηφισ ού ή του Αλμυρού'. 120"-1500. . τουρ - 7.. La ··Com pagnie cataIan" et I'eιat caιalao de Grb::e _Que1que:$ aspects de Icur hίSfΟίπ:. Etoι~ ιnca τη. ..ι XOIITIk a'l'0'" AλμUΡΌ 'τ/<'. ΤΟ'ά."ων Κα ­ ταλανών Ύύρω στο 1319..1332): υ η nouvc:au tcmoignagc de Marino $iιn udo Torsello».ο του γ αλλικο ύ οΙκου των Brieone στκ.crτηχε με xa't<X ένα ν τρόπο . με'tα ξ ύ Α νατολής κα ι Δ ύσηc.(toαιIh Ceιιtυrίes. σα . Aνignon . (1"1'0 ε. μ. Ot UιIa Ians. σα. μ. βλ.ΔΟΣ 387 κό σημείο της κα:τάλ1'jψη<. oι Ca taJans ιr. μιι.t ":"0 πρόβλιμι:ιι 'Π)<'. α. rIr. 73. 11"\"0 r.Νέα YιSρΚl1 α 1995). 8.ήι.. Grc:gorovius. Για. Ρ . 10 1991.. Δελτία " της [(1"Ι'φ ­ κήι.~ -roόνoμ.. Studi MOOieva/i. ' ' ' 10 '1. της μάχης βλ ε.ιiaσt'l'(Ι. 21. πρoσκα ιρηc. 10. Οι Φp&yXQι <ΠΟ Αι γα/ι. Κ οvσΟ\Jvέλοι. σ-. α ντφττωπ ίστηεε ε ­ χθρικά από την Παποσύ νη. για την ΛγΙα ' Εδρα χα ι αυ ­ 't'ov αφορ ισμό των Κατσλανών κ α ι τ ην προσ πά θε ια απομό ­ νωσή. τό ε χφpά.7 ·261. Turcs V6nitiens en Romanie (1.

κ αι προς τ ον επ ίσκ οπο του ΝegrΟΡοη ιe. ΑΙ Υα ίο. τ-fjν υπερά σπιση τη. Grego rovjU$. έχε ι αναβα θμίσει ΠJ ν απειλή τ ω ν Τούρκ ων . ΜΎα α ργ ότ ερα ( πτρ . σ. 26. cιxxx ι. Α Ι Υa(ο. 14. 19. DίpI. 200. '1.&ήva ς l1. 568· 14(9) π βλ Α . α κοινωνησίας των Κα - 11. Ηορί. ο ί&ος πάπας επιχε φεί σε επισ-τολή του τ/ σ1Jμφtλίωση Κ α ­ ταλανώ ν κα ι του de Brienne κατά τ ων Τούρ κων 2ιβ • Στκ. DipJ. Το 1308 οι Οθωμανοί προσβάλ/.. στη" προα ναφερθε ίσα μ. 'Ιούς 12.ψορισμ. Λι yaΙο. Πα ράλληλα 1') πα ρουσία τouρxσyε νών μι σ&ψοΡιχ ών σ-tρaτευμιX τ ω ν στη Χερσόνησ ο ταυ Αί­ μου <Πμε ιώνε-τιχ l επίση. 21. 17.σιχ 2 Ι . Dίpl. 37-38. πιrrριx 1909.άχη του Kηqxσo ύ ή τ ου AλμVΡO ύ 13 • Οι τουρχ ιχές πεφa:τt xές επιδρομές Evτt lvovrat μ. σ .έχρι τα μέσα του αιώνιχ Ι ' : το 1318 επιθέσεις aέχοV'tαt TJ Σα ντορίνη κιχι η Kιipπa θoς l ~. <ΠI. χapα:χ τηρurτ ιx:ή t twxt η πα ρουσία τέ-ωωυ εiδoιx.388 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΠΑΣ χιχi)ζ επιθετιχbnτtIXζ . 570. F. ΡωμανΙ α ς 21 . Lock. 24. από νωρίς. Lock. Το Φε βpo υιi p ι o 'του πια't" oλή πρω . στκ 21 Όκτωβρίου 1343. το 13 44.. laτopla της Σκύροιι ιrπό ιx. Π«Π~Ύιωpτfoυ. τα τα έτη 1334 · 1335 1329 μ.} . σ. 3.1470.t. ό. 1'1. ρ. 206' FedalEo. Ουνά: μ. Α Ι Υa ίο. αφήνοντα ς σ ε δεύτ ερη μ. ΒιψJ< ιλώvη 18.. αημ . 200. 12. ΑΙΥαίο. Γ« - .ούχαι τη.ιγουστο !) 1343 Ο Ερρίκος d' Asti oνoμoά tE'tGt t από τον Κλήμεντα ΣΤ' παπι ­ κός λE yιX. 1'Ι" •• τ . Λ ίγο αργότερα . ~Ρ . σσ . 'Ι . Ισ-τοΡ{a της Kap JrrroιI από -του έτους Afh1va 1867 ( Bιtvvη 1205 . Lock. σ . 'τον . Iaτφa της KαpιJrrroυ. Βλ Hicrarcbia.'toς τ/ζ σταυροφορίας xα-τ ιi των Τούρκων%> . t5 _Loclc. CLXXXH. A vignon Papacy. 13. Μα γιόρχιχc. σα . ΣΤ προχωρεί σε άρση -του ιχ. ΑΙ Υαίο. CLXXVII.. Κα. ιτxt'tIX« Κ . 91 (1339 · 1345 ).τ ιΙλα. "σ . σ.άλλον ε[να ι η σε ιρό:. Lock. Uu ch. Α Ι Υαίο..πa ς Βε νέStΚ'τ ος l B'. Ι. ~Ρ . 11. 1853). «ρ. rxp.οΙ ρα 'το υς Αγίους Τόπους . Cbiesa. 'Το 1350 η Β ΟΟονΙ". Βλ λ/γης. μ"fψp.ροερχόμε νες κψ ­ ρί ως από τα εμιράτα τ ου Aydill χιχ! του Mentes he t8. 17. ' Ηδη από το 1335 1345-1347) η Κιiρuστος 2fJ.ώ ν στα Αι γα ίο κατα ­ γράφετιχι τΡη από τα 130311. χα-τιi αναφέρονται πάλι εmoρoμές στο A tyιx (o . 23. 564. 1 94 . 568. DipJOInafarί de l'Ori ent αι ΙΗIΑ (1301 1947. Δ. Housley. 29 . 26. 465. Στκ 31 Α ι. 20. σ . 102. 570. Hopf. 16. ο πιΧ. Ε. Η ένaρξη των τoUΡχιχών επι8ρομ. τoUΡχιχώ . 3 1.. πλήττετα ι η Νά · ξος 1 9. άπου περιέχεται α να φοριΧ.οιιν τ/ Χ ίο χα! "ΙΧούν τους υπό 'τον ΦερOινιi VΌo τη. γ ια την επ ιστροφή των Καταλιχνών στοικ χ όλπoVΖ τη.Ερρίκο 1341 απευθύνει ( - d' Α sι ί . : Οίρ/. l7. 191. το 13 27 η Α ίΎινα χα! η Τροιζήνα ! !>. 22. 15 IO!Jvίou 1346 ο KλoijJL"l'j<. Λατίνο τιτουλιΧ ριο πα'τ ρ ιιi ΡΧ7j Κω νσταντ ινο υ ­ πόλε ως 23. L 1\0. Εχ κλησία ς 24 . 568.εω . 120.oxιrιOTιίτων χρόνων. Lock. 25. σ . Lock. CXLIV. Rubίό j [στο ιξ'ήι. προτάσσο­ ντατ. τ/ζ Α. Π Ι.

ους Κιx'tιxλa vouc.t. εναρκτήριο ισχυρό πλήγμα.για τκ. . σ . Κύπρου. που πολεμώνηlς ωτ X Ovtόσ'tιxUAoc. ( έ~ το χαλοχαΕρι του 1347 . εχλείΦα. Κ .ιχχρόχΡονες εκστρατείες 3-! .000 χρυσά φλωρί'Λα .βερό προνόμιο να. 124· Housiey. 3·ι . Ι: The ThIrteenth a. έ'tη:ι. . 28 Οκτωβ ρί ου 1344 ο συνασπισμός έχε ι τ/ μεγάλ11 ε ­ πιτυχία: τη. ανάσχεσ-η τω ν τουρ κ ι κώ ν ε π ιθέσεω" .nd Fourteenth Centurίes. νι et les a. ιππότ ες κιχι ο Ούγος Δ ' τη.. 10 Aπρt'λtoυ 1349 προ. Α ι γα ίQ. Aνιgnoη Papacy. θείου τ ου Γρηγ ορ ίου IA' όπως προιι ναφέ ρθηχε.Η ΕΠΙΣΤΟΑΟΓΡΑΦ!Α ΤΟΥ ΠΑΠΑ Ν'ΗΤ'ΟΡΙΟΥ Ι .400 φλωρΙν«ι ετησiως32. Μ . η επιχε ιρησtαχή ικαv6τ-rrt"α των Λ ατίνων ήταν εξαΙρε'ΓtJ για ένα. Ένα α γ κάθι έχα.187. 570. σ'ψ. ΣΤ' επavaιΡίρει Τ/" ιiρcτη α:.-τά 27. Σμύρ νJjς 30. μι:-τρο 11 μ-Gφτuρfα του ίOtoυ του Κλήμι: vtος ΣΤ ( επ ιστoλ~ στκ.η-tικό κα ι 6λι.. αλλά. 3 Δ εκεμ βρίου 1358 Ο πάπα ς Ινvo κέvtιο ι. 115-116. Le Pa.ν σε ένα. DipJ. σ .pe ααlΙεη. σημ.s. 143. Βλ 1.κές δαπά"ες α VΉλθα. Ως προς ΠΙ" oι χO'Yoμιχ~ πιχ Ρά. 33 κ. ωστόσο οε ν μπορούσε να ιχvtεπεξέλθει σε μ. . οΥαλέρες μόvο v το χόστΟζ d"φXlrtav σε 38. έτος :1. Seιιon. ο Μτινικ ός σ-τ όλος χερόΙζει μια ναυμιχχίιχ το Μάι ο τ ου 134 4 και στ«.ffaires d Όrίent (1342-1352). CΙXXX VII[ · ]X . Οι χρ ισ-τι α νιχ ές ουνάμεις παίρνουν έ ~ να π ιχρό μάθημα στ«. σ . 11. A vignon Pap:ι cy.' ΓΙΑ ΤΗΝ ΠPOAΣflΙΣH ΤfιΣ ΕΛΑ ΑΔΟΣ 389 τα λιχνώ ν yux τρία:. πέcytoυ" στα mιο'τ/ζ μάχης ' a lJ'tb συνέ βη και με το" ττ ­ λευτείο του οίκου. The Papacy and the Le νa nt (1204-1571). Παρίσι 19ΟΙι. A νign<m Papacy. de Brienne είχα" τ ο τψ.ληψης τη. αρ. νol. . Ανίgnorι Papacy. 30. Μ ια εΠΙΤVΧίιx επ ί των Τούρκων σ-ημειώνεται σ-τJjv Ίμ βρο το καλοχα ίρι του 13/17. 3Ot-302' 1':βλ. Παριiλληλι:ι . Αρκετ οί ιχπό τοικ. HousIey. 11. π"'λioν για "". 1111. οι Ιωαννίτττ. οπότε α. 29. συ-ρφο ­ τείται συνα: σπtσμός στο ν οποίο συμ με-τέχου ν οι Ενετ οί. Pωμ. αρ. τ/ζ raλλiα:c. HQusIey.φορ ισμού τουζ Ύια iwx. Υπό την αι οΥ(ΟΙΙ του πάπα Κλ~με ντoς ΣΙ". 32.ιιv θε ί . 171ανουαρίου 1345. -ΤΟ'Υ μά ­ γιστρο των Ιωα ννιτών ) είνα ι απoκαλvπτικ ή: uπoλoγ{ζtται ότι για μtα 81t'iιa. 28. τη. ε"α ντ ίον του M4 Uρoυ ΠρίγκηπΟζ σκοτώθηκε στο Πουατιέ το 1 356:ι.a ­ Μς ' στ«. ο χώρο ς του Αιγα ίου yiVE'tιxt μ&ρτυ ριχ ς κάπ οιω " πρoι:rπa θειώ ν τω ν Λιιτί νω ν προτ. 36. Όπως εόστο­ χα έχει ε πισημ. από το σΎjμεio ιι uτό ιιa ι ε ξής ο συνα σπισμός φα/νει. CCXXXV. τους ( μετα ξύ τους και το ν Ερρ ίκο d' Α sιί) σε μια ατuχ'~ σύγκρ ουση . τ. Βλ Hol'Islc:y. Α πό 'tTjV ε μπειρία. στψ κα. 33. Οίρl. τ ων ε-τών α υτών εατέατη προφιχνές ότι οι συνθήκες απαιτούσα ν πρoσε κ-τι κ~ επιλoyfι τ/ζ κατάλληλης συyχuρtας ( tenIpus acccplabile)3J χαι τον π εριορισμ ό σ ε μικρής κλίμακ ας στα υροφ ορ ιχέ ς επιχειρήσειι.ν ουν ορισμ έ νους α πό τοικ ηγήτορέι. ότ α ν χά. ποσ ό πά νω από 100.πoχώρη:rα " οι παπι χές γocλέρες) οι συνο ­ λι. Gay. Gau ιier νι de Brienne. Lock. χα-τά. 111. aσ .. Philadelphia 1976.

Β' Γαλ ­ )Jας.ν 'IOUΡχ. 1. Στ«. όπως θα φανεί μ. τη. 38. C.α 'tOόι. 39. ΠΡO Πόρ γ~o τη. 'Oaov α:φoριi ce. Dίp1. Byzan rίon 17 (19 44. Μ. βρlος ρες και περ ίπου το 1010 Οιάστ/μ. Το ν (ως πα ­ Iou'Xo του 1364. θω σαλο'liχη 1975.ιτa. 90. ο οπα/ος κι:ι. σ ε ένα. Eλλ~'Vων χα ι Ιωα ν vι'tών κιχ'tιχστρ έφουν ένσ. .1945). 40. Α' KU-Πpoυ χα! ο >«ΧρΟινάλιος TaJleyrand de Pe rigord πιχ.εις 00: ε ισέλθο v ν σ-τη θ~βo: 37 .ιχ voί Eόρα: ιώvoνta l πλέον στην Ευρώπη μ. Μ . ΑΟΡlα VQuπδλι:ως βλ aΧot"l" l>«i Κ .ιρίο: οε ν ήταν χo:λ~ γιο: την 'tOVpx tχ~ ΠΟ:Ρο ι. 50-54. Λαούρι$'ιχ . Out remer 1365 (Ειχ. 202·20 3 ( α' έκο.1 ά.οι ΟΟωμ.ξό άλλων ..Jζ στ't)" Ευρώπη με τη" χιχ't'άληψη τ/ζ ΚιΧλλι.ρθρου στα Μ". Κόπρου. άλλο μbt ωπo) ΕΡχετα: ι από ένα.oIvo 1975. 011'. Η σι. Κ .ετά από τη oιaπεριxίωσή ΤO!. Α νίΒnoπ Papacy.ισ Ιι:χ. A traί. ννη Β' Βλ Housley. Μ . Για τ/V xa"l"ιix't'1}σ'η "!"I'jς θpcί. Για μια ελλ. Λιχ-τιv οχΡιχ τούμ. Κ. στα Ao. LiakopouJos. 2002.λετήμα -τa στη μ νήμη Β. (1.ε Τ/" χιχ 'tιiληψη τη. σσ ... 241 · 284). "1".~ οι Historica/ 36. RCatalan SocieIy in Greece in Ihe FourIeent h Ce nιury .ν από 'Τους λίγους σύνεπείς σταυροφό ­ ρους 'τ/ζ επoχήco α υτής . χιι. 571. Η εμφιiν ιση μ.ιγχ ι. δυνιiμε.λα μβάνει 'τη" ΑπάλειιΖ ( ΑύΎοuστος ~ Σεπ'tέ μ. υ. (l1tlI ΤOIJς Οθωμ. έτ/3Ι. Στις OUΡβιινός επι-τρέπει κιχ ι πάλι την 25 Δ ιχεμ βρίou 1363 ο άρση αφορισμού των Κα-rαλανών ΎΙΙΧ -τρία. xp o v IιX τοvρχι χ ές ΟvνιΧμ.πόλεως ΤΟ pά't Α ' xUΡΙΕύει ΠΙ" Ά προν χα ι 'τον Tζouρoιιλόν. 206 (1364 · 1366).o. Βλ Hierarcbίa. The Ottoman Conqu~t οΕ Τh mce. ccιν .. ο Ιωάννη. 27 Ι ουνίου 1364 ο OUΡβα -κις Ε' απεvOUνεt παρδτρ υV<Πj προτ. Βλ Geogrnphy (010. Αορια νο1J1t όλεωι:.εVl)ζ απειλής . ιx υξιxνόμ. (1.'ta. 41. -rov de Thomas. μ. 2). ιΙχο: ν προσκληθε ί β εβο:ίως ο:π ό -τοι. SeIιon.. Το 1359 ο Μου ­ 1361 πέφτ ει χαl το Δι ­ oUΜότειχoν . 37. A spcc/. ]-Ι πρώτη α ντίδραση (έσ-τω σε ένα.χη:. Οιιι. Υ) πMσ't ΙTΎΙX Ύφνει πΜον και Υ) 'IOUΡχ ιχή παρouσ!ιx στη θήβα εκ · λαπει'Ο. Κστσίλη) . απO't'ελεί CΠjμε(o κα μ. Το 1363 σειρά έχουν οι Σέρ ­ και τι Φlλιππο ύπ ολΥ) που πέφτοuv σ-τα χέρια 'το υ Μ ουράτ . σ" .ό έxOoaη (με πρoλt-yόμ&wz τι:ιυ Κ.ΤΡιβή ) . ThrlJ- Selton.πής . σ .α 1361 ). ιrtη ΧΡOVONJTW. ιχυτής 'τ ω ν Οθωμανώ" Τούρ ­ κων.ιχό στολίσκο στα M iyιxpα 39 . Τον θα έφεΡιχν. επιδιώ ξε ω ν . Άγ χυΡα. Lock. 298 . βλ σ .. 3. 35. σσ .. μάλλον χατά το Ιοιο i'rOζ Jδ. ενώ το 13543::'>. (1".ιας νως.ις Κιχ -το:Ν. ο Π έτροτ.ενης ΕλΜδο ς : ~oη από -τις 31 Μα ρτίου 1363 στ/ν Αβινιό ν ο πιΧπας Ουρβανός Ε' είχε χηρόξει στα υροφορΙι:ι πο υ θα άρχιζε τ-1Ι\Ι 1Υ) Μι:φτ Ιου χόΧχινο σταυρδ τη. Liakopoulos. ις Eνε-t ών...δς λε γάτος ) . τ ον Π έτρα Α' τη.τάληψ-ηι. "1"0 1.ιν οός σ-το πλαίσι ο δικών του. ΛατΙvo Πιχ-τρ«ΧΡΧΥ) Κωvσ'tιχ V'nvovπ όλεωζ 't . A thCJIS in ιhe M iddJe Ag es.ΠΑΝ Ν fιΣ ττοωε 390 πτρίπτωση πρόκριση ενός passagium particuJare3lo• χα! (η} την α νάληψη πω a - πα: ιπytαών ΕΥχειρημά'twν . μπάwaση "i"ou ιiρ6ρou "I"OU Setton βλ Φωχl Κ« XpoVΙM 16 (2011 ). Π έτρα 34. Setιon • • Th e A vigoo ncse Papa cyand ιhe Ca lAlan Duch y of Aιhens . Η Δύσ η θα θορυβηθεΙ ιοιαιτέ ρως . . μόν ον όταν την ίδια. το ν Ι ωά.

G'τoν άρχοντα τη. χαι "t' ouιo aυθένtες της Ευ β οία ς "α προ ­ σ"t'ιx"t'tooouv τσ Ιψγχ:ηπά"t'ο τη. απωθηθοϋν από "t'ov (1369)' 3. Εί"αι γ"ωσ"t'ι) όμως Μι.-: oρι::ιc.γoρ~ύovτaν a- Housley. A cιa GregQrii Ρ. οε" σώθη κε . σ. ΤουΜχισ":Ο" ΟΙ προσπάθειε ς 'του Δμ. ΙαvoΟΟ:ριος 1366)41.i'tMvς ) .. σ. α ρ.Η ΒΙΗΣ1'ΟΛΟΙ'ΡΑΦIλ ΤΟ Υ ΠΑΠΑ rPHroPlor Ι Α ' r JA ΤΗΝ Π ΡΟλΣΠ Ι ΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Acciaiuol. θεσσa. πa. στον Φρειοερίχο Γ' τη..ιτάληψη Μεσημβρία: ς και Σωζοπόλεως) θa έχει ως α ποτέλεσμα.χτων στη j)ωμaνία ' 43. σε a. η κατάσταση ε{ να ι ιοια ιτέρω ζ ρωστη . των J ωιχ "νιτών στη ΡΟΟο . 96..oUΖ οόΥηι3 ες χα ι τα συμ.χιιna ιmιJ. αtr.i" t't"a. 'Τ ου ΠΡΙΎ κηπάτ ου Α'laίιχς. ΙΑ'. Ρώμη 1966.ιλλlπoλη το 1366· η συνGρoμή τοψ μά. προ βεί στην προσωπι κή του ομολογία πίσττ ωτ προς το ν Πάπα μακ ροπρόθεσμα. με κομιστή τον ΦριχΎ κίσκο . κ a θώς .λονΙ ­ πο την χaτιΧστοιση των ΠΙΚΙΥμ. 1" ως Τ:ρΟι. Βλ &σιλι χ ή Nεράvτζη . 94 χ .ζη. αρ.λιστι:.&: ρμ&. ζ ~.ροι.6 /Xιnoφτoρα.ιύσιtttαι (-w:oιιMριoς) <X tI'toxρά..ά ΎΙ'ΤτΡΟ "ου Tkyμ. Το Bυζά vτιo χαι η Δ Jση (1354*1369). sIis vaIiClιnis a/iisque fo nIibus. ΧΙ (1370-1378) e rcge- 3. η επίμαχη α"αφορά.. εφ-ήμερες επ ι-nιχίες τ ου Πέ ­ 'tpou Α ' τη. 48. Κύπρου ( Αλε ξάνδρε ια.ι (13 Ν οεμ βρίοu 1372 ) στω Βuζa\l'tινό αιr."ν"t) Ε' Πάλα ι ­ OMΎOIιl. "1:0 1364 γίνετα.'tCY.1ttxή βοίιλλα.. 147. Πα ποσύ νηι .ρ.oι.cιδa Ιoυ ΣΤ 't1)ζ Σιχ β ιΚ'α ς 6« απ ο ­ &:>σουν Χιxλό'tερoυς χα:Ρπούς : ιχ νa χιχ'tΙΧλaμ βά "ει Τ/" Kι:. Iωά. Βλαχ(α ζ τ ο 1366. σ . ο Γρηγόριος έστειλε επιστολ ές α"άλογ ες με εκείνη τ. 44. Aeuι Grcgorii. α"-ΤΟ βιχάΡι ο-rων Κα'taλιχ wκώ" Δ ΟΥκ άτω ν Μα.cι σ-τε σε θέση να γνωρίζοuμ ε το α. δπω~ φa. ηρερο ­ μΗVu. στουτ χόμ. α. 12' στο εξής : Acrs Oregσrίί). L.τι οι xιVΉΣ~ιι. Σtχελ(ας .βού * λια τ/ζ Βε νε'ttlΧζ και τη.ντι . <Xv<X - χη. Τα αποτ ελέσ ματα γιιχ τη σ"t'ρ« ­ 'τ/Ύοιή τη.PXIti' t fr:. του Π έτρο\) Α' ελά. ιxn tuOύ"O'l'ta . 47.ε . Ο Φίλι'I:'Πoς Β' -r0l) Tι:iρa-r. Dipl. ι Πρ!ΥΧτΝι ΤΙ")ς AX<xtα. Βλ Acrs Grι>gσrii. 45. ~ &60 . 391 αρχιεπΙσκοπο Πατρών. Κω vσταντι'llOιntόλι:ως ( Φfλιmιoc. Pωμ. Τα επόμε.t . Όταν πλέ ον άoviPΧE'tιxt σ-το " πα π ι κ ό θρ όνο ο r p1'Joybptor:. ιιτ) 1993. σ"t oν χόμη τη. εκπληΚ'τ ικές αλλ1ι. με τη" (Οια."01Jζ Τούρ κους . παρά 't"t) δρα στηρ ιότητα το υ Όψρβανο ά Ε'.i.ητες 'τ/ζ Σιχελιας ". το" Νέ ριο A"ttιιx ytbM. . nutu (ι:τ:ιμ. στο μ. Σ ερΙφου Ερμ. χαι σε μv. σε μια: μάχη που έΎινε στην περ ιοχΥι τη. O uyya p Cιx r:. τιτου'λάρ'Ο α υτωφάτορα τη. ).a. Δ υσ't"uχώι. οι 0 - Λ οuOοβ Ικ ο ΑΙ τη. ωοοανι Α. * χριβές r.6λιχ ο Μ ινόπο . Α νίΒΠΟΤΙ Papncy. /π margin e. σ-. Γέν oυα. Λε υκάοος Δε · ο"άρδα Τόκκο.ι: σειρά από άλλους παραλήπτες : στω Φίλιππ ο Β τ ou Τάρα ­ Ι ντσι.οός . (Fontes ser.ιxνtaς "-5. να τω επηρεάσει σημα. Οκτώ βριος 1365' Τρίπολη."α οόο έ'τ/ 1365*1366 θα φέρουν τ«.νtικά γι/Χ να. θωμιχνο Ι θα. 46.Ρ. θα είναι ε ν σ υ νόλω κ ιχl πάλι πρ όσκιχιρα . -τ * 42. νοl. -τοι) Δ οuχά1: 0U Αθηνών κα! 'Του Aρχιπελιi yoυς .ι προς 'τον BUΖα. 40.oxρά:τoρα. οεν εΙμ.ς χαι επiaηι. (Τ. . 'Eχ~ι επι:τ:λioν επlQημ«ν6~ί {. Aχιx'tας από .tp ttxhIλt"o 'τΟΙ) υπο μνή ματος του Ν έων Π ατρών Φρa. 48b. lωli"νη Ε' ε 'Κlvτ(oν των Βουλγάρων ( α νa κι:. γ χΙσΚΟΥ .

το 1335-6. Thibault. Ρώμτ.ο~ . Ελλά ­ Οος .c cV'tpιxyι ΕλλιΙι&ι · βλ &ΙΙοη. ίφ-.ψχι:ΧωΡημi vov" β ιtσwtou στη . τ.. • • ":"0 κα ι ε ι ναl μα ιιριιΖ απο β . για να α ναζητ+.. στο μα ρκήσιο τη.ερικών α ρχδντ ω .ότrιο τη. · βλ σΊ. Ι.c:.r:ι ι:e. ι:ι. σημειωνο ντα τ.. στ ον Giorgio. ς . ίνει στη" ί&α πα ρα ίνεσ η γl::ι τη · στη Σ'J' '#OOO λειό ο'ΟΙΟΙ • ••• . .ρο<. 53. " .. σψ . '1-10'1') α πό τ« . Χ ερσονήσου του ΑΙμου!ιΟ..εtλή. πτ - "tuxa v μ.~torH:/f H uIIg 3ri aIII . ΧΙΧ\ =.....aχ η ο al\U. βασι ­ λέα τη::. 49. Kwxιo:.1 nΙOΙΙιJmcnla hi. Vc(cr. ΒοΟονίτσας Φρα.τίλο: βt oριστι x ιi..χ. ο α ρχιεπίσκ οπος Νέ ων Πατρών είχε επιφορτισθεί (( με το χρ έ ος να προσφερθε ί α υτ οπροσώπω τ ή να στ είλει ά.ον στη θέση -τ ου..ρ. Εκ ε ί y ivε-rGt t IJ:veia σε " . θ-tjβώ . ασι - κρίνετα ι πιο κατά).. cccχχχνι.a) .σ.τ ος γ ια βο ήθεια : αυτή τ/ φορά ιΣπό -:η Μ α ρία .t 8c (22 lo:'IOvι:ι.μ«'IIχή Cl: T. Gtίχ..ιiOη · σε Ψ. που λcψ βά νοu ν χώρα τα ανω ­ τ έρω. μo t αρκε:τή.'C:ig. Ρα. Crusa<k. στο Cοόχα.ιπιί:! (σ-ω ε:ξής : Vf·tcra nIOIIllmcnl. ιχ πό το 1370 ).χ". Papacy.. Ι30.. 299· Ca. βαρu'/ οuσα ς σημασία ς τ ου ζητήματος .Waι ::.c\ ότ ι η JΊ IJ: r. Kv.:ρovI'S. Στην κομ.τ ιχοU α ιτήμ.λλους προ σχληθέντες . τηι. cccxxXVII. 17. r. ε:νώ πι:ι. Το βιΖσίλειο "ω 'l Αρμ... 1860.ΟΟ Υι:ί:μοuι. ο Γρηγ όρως είχε γ ί νει α πΟΟέ χτης. ":"0 \1 . ε'lός ..ώριζε: iμμ-ct7α την Χα'l"αλο: \ΙΙ. XUplιxpχIιx στην :.l u nsch\\.ιι:ιλi.:ιλΟΥ~ τ ω .ΕΟ'l σ7jμι:x 'ιτικ o στο-χέω: σημε ιωνετα ι οτι « οι ασε β ' εις Τ . ανημi"t'wπOlJ μ. M cι pi'taa c. IUi"t ! χ+ριχ . ι:ι.0- i ?'Y.-ολij πο υ εστάλη την ίδια. «ρ.σχΙα.ενί ων ε ίχε ζητψε ι κα ι στο παρ ελθόν την πα.se and ι ΟΟ 52. ή μ.I378) 20/3 ( 1985).. ημερoμ:ηνtα στον Λ ουδοβ ίκο Α'. Ορμενίου ) που έλαβ ε χώρα.. 3 18. σ τ η Y VιιITtYι μάχη τ η. α:l.G rubc nIIagen. 50. ι:ι. 'Ι"Τ) " Καλλίπ ο · λη · βλ Li.ιά νου ( σηι.r. ωι.σv .392 rιλ~~ ΙΙΣ ΣΤΟ I'Iι\Σ Οα.f) πλέ · Ο . η l\Iα ­ Ρώ .ω cram ίllusιr. Bcιλcιχ ίι:ις και τ ου Βασιλείου ΤΥίΙ.ι ιT:'ov Π έτρο Β' τη..I IOS.ς r. 1'hciner (π:ιμ..τη μ&AoW.εVΙw:. . Στην επιστ ολή του προς τον Λ οu80β Ικο τη. 423. χο:ι η Ξά.ρ .. .t.iα νοVπ ολYj. αλληλο "'l'ικ:ι<?ία Βε νε8ίκτου ΙΒ' χαι βασfλι.γκίσχο του APΧI1tEλιXrouc.α. 26 Σεπ-τεμβρίου 1371. . λόγω τη.. ζir-ησ ε από ηyεμό~.οια εmσ. .ε νkι ς S2 .vOε:ιο: 0 371.κιση ρcο:λι<1μοv ιxνtty . ε να ε~ ιπ I\. Πολωνία τ.poιπ.. Η t r. εγάλη νίκη κα τιΧ μ. ΙΧρ"..ά.:χ:r../ οΕ ΗίsιοrΥ l\I ε 'l"lχ από '. 1) Τ.ληλη από ιιάΟε άλλο τσπο »Μ .~ . xcxt λαών των χωρών τη. Μαράς Α ρμ.>ι:ι. .-r?ί β οvτι:ι ς σε μεγάλο βαθμό -:ην όπιχι:ι αντίο-τα ­ σ7J '.t τ/" :o:av-. α υ6έντη ΠΙ' Λέσ βου Φρ::ι ­ γ κtσκo GaHί Iu si o κα. όQo. σ χετικά μ ε τη σ u μ fJ-ετοχ~ τοι κ. » . Το Ι37 6 ο i\l ovpIi'I" α ναχα. πική α ρωγή ( π . Ν ικόλαο Γ' dalJe Carceri. ά. 83-8/1 . .- Λ " "~χιι ν Π (. Π ρόκ ε ιτ α ι προρανώ τ για α ναφορά. Ο ΠOνnφηXα( T..ο: 4v-.. η M:tp:1t είχε Ρ.ιχίΛλ'Τ'μ μι: Μι.ιέρο'l έ χει πα ρόμ. Ουγ γαρία ς ο Γρηγόριος προβα. . 51. « Ρορσ Gregory ΧΙ (tJ70.χη το !. κα τ τ ν ιι ε ηστ τo uζ '~ Βο ωτα ' - σιν και Ι ωά ννη Oύγ yλεlΠl...ι B Γ.tιι:ι.. στη ΣΙΙνοΟο .β ι κή .ιIa>pQI.Μ.G-r. 17. ~υ. ΟΥΎ Ύα ρία ς '9 ' ' \1 (xrzt τη.ιOj>iψ)'J'f ":0\1 Αw. ε:~χε:ι.. <1":~ xέ pι~ των Οθωμα νώ.. μ4. Dίpι.σ ε ι ll τόσο τον Λ ΟuOο βί κο όσο και το ικ. " . Avignonι:.mJdia rι JOl1rιw. -:ό::ΟΥ ε~εξι:ι. α .. τη.) . α ν "" β ν ι .. 11. Τζερνομ.1 ρ β ους Υ Π Ο το ικ. αρ .. τ ο εσωτερ ι κό τη. o~ρκ oι . 82. οτι . Βλ Α.{ ές ΤΟ Υ lotou έτους (1 372 ). Σιto.. βασίλωσα τη..piGU 1372).ε: τον Oι ΙO ~.χ lι ' DipJ.ρiΦu μ. ενός cxχόμη Οpaμ. 18. Επιπροσθέτωτ . lOιαίτερο εν8ιαι. <1.ε:":ιΧi A c /:I' Grcgorii.1372)..σσας Co nstance τη. σσ. στκ •• α ντ η μ. ίο σο Ρετε ί ιε. Τ/.yωy η. σημ.

361. 206' J. "f .zzo X IJ. δι xalώμ. όπ ωτ. Grierson . HugoIinus Urbevetanus (de Urbe VcIcri.I (ξι:ι.η μέτω πα ανοιχτά οε" tiWXI (13 72) πι:Ζ. 1375 ( Hicrnrchia. ":"ΕΛWΤι:ι. σ. του 1374.io-xσr. Sardinia.ξύ Τα/ι Gautier ΙV d oεn ­ gbίen χα! της Conmιn za. σι. Σι)ιU1tς ' βλ Mίllu. (πισχοπής τοllΡlμι + νίο υ ( A rimi n iensΊS)' ιχmβΙωσε μάλλον χc:w. σ-::ον «ρxιεm ­ π4ρxOl1v .ος 'fOIJ "'Y(OIJ AlJyolX1'tIvou (1368. Μα""ελού ­ κοικ. 270·271..πό (χχλψιιωτιχούι. σ . avvOήXEι. Στο ζήτημα της Συνό80υ των θη ­ βών αφι έ ρωσε ιοια Ιτερ ο χρό'ol Ο και κόπ ο. . όπως οηλώνε-τaι ε'l't6ς του χειμέ'Ιο υ 53. Δ όσ εως πρα. Ο Γρηγ όριος . 0 11 Τ& γ μ<Σ-.• πΙ" . lστo. Αι γύΠ'!ου . Ι. Μ ετά το βάνα · (1369) η όποια βοήθεια από 'tΎj'l πλωρ&. ημ. Souιh lra/y.ητα Φρώι: ρlxoς Γ' )'Ia: -:0 σιχελιχό βα ­ σ\λιιο ' βλ Ph.. τ.Lucia ΤΤΙΙ Vθί π ί .ιες του ελλaBιx oό xώρouf>8 .ρχΙα. lrllly (111). 63-91. ατη" πpaΥμι:ι-:αCr.. ο Βε νέΟιχ:ςος τφοχωρ!ί O'TTJ'" απ οστολή yta την αντιμετώπιση λιμοό53 . τ.ΡχιΡι:!σχor. 1370-1387 ( Hicrn τchia.!.εvίa το του Πέτρου ΑΙ τη. AρμεVΊouς .α:" Υά μοι.na. Κύπρου 1342.o Π« τρώ . απευθύνει επιστολή στον Ο υγολίνο ριο πατριάρχη Kωνσταvτιvoιιπόλεως fι7.Travaini. 'Ηεη Χ«τά τι:ι.. ε . Σαελία. M rιl abran ca ) ' υπiJpξ& έγχριτος θω ­ λόγοι. 43. εξα ιρετtχά oUΣΧεpής κα ι α σtίμcpoρη οαοvoμικά . στα πρ ότυπα τ ου θείου του Κλήμεντος ΣΤ χαι το υ πρωωτ ά ­ χου του Ουρβιινού Ε'. 1350-1376 ( FedIIIIo.ι ο τίτλος A theIlar (U/ll) ει Neopatrie dux Sιβ pierreali ανα ­ . MedievaJEuropean Coinfl8~ Vof.όέ).ταΛaνιxών Δουκocτω ν ΧαΙ του Βα.τά. tσφa:λμέvι:ι.λε Ιου τη. σα .ι:θ0ι3ιv&--. 114_ 54. «Hugolin d 'Orνieιo. που διατηρούσε τ/ν επι κ υptα.φης τov ΦρειόεΡίχou Δ' 'tl'jι. X GH 'tou Or victo.. tr. Sicily. Υπό αυτές τκ. Ι. <11:0" !ΣfIXιt1tΊΙΤX01'lO _K φχ~ς Castellinus RomaoopuIIus.ια ploυ 1371. Ι. xa:I oιnέλι:σε pr ior geιιι:nιJis -.τι:ι. τέσσερ«.έρε ς μετά την απ οστολή 'τ/ζ βοόλΜι ς του. Σιχ~ .ιΣτι:ι. 11. ( Hierarchia. ΡΙacenΙi n ί s ). Chiesa. Λατίνο τιτουλά ­ σε άλλους MτίνOUΖ ιεριir. κα. σ. τ ο ποσότητα. ι:ι. Φρι:ιοερίχος Δ' iI Semplice. ήτα . τη.il% της ΦΡrηΚΟχ?«-naς. τω" Brienne O'tCi Δσ1Jχάτο τω" AθηVΏ ν... μ. ΧαΙ του &σιλείου τη. . τοικ. xat με π ολλά α χόμ. βάσn -.ιι:ρεiς. 56. Την ε πιστολή ιxuτή. Grίer$OfI . Rousscι.. A vignoo PIIptιcy. πou ιίχα'ν XΛΨOvoμήσει 't<I. σχοπο Alhμιών AVΤΏvw Ba1Jester.φχιv:lσxo - .7 (1930).. τη. 698 χ . τουε. 2-10)..ρ . α. που anet. ΙΟ Φε βΡοι. 1363-1386. Xuptιiρx. Η: I raJy ([Π).εις ε · n\l't'tov των εχθρών τη.τ~χης στ«. 789. ς ~."έλαβε χαι 'τ/ όιοίΚ'φη τΗc.ρ&ξενο ότι -η Α β ινιόν θτ ώρησ τ ότι είχε έλθει το πλήρωμα του vόvoυ να αρθουν οριστικά οι αφορι σμοί χατά των K α.. 394 ).&a σvμ. xύxλouς iνa ':rιj.λa 'Λxή ηyι:μι>'kι . 30·3 1.ρ:ιιεr. χαl~" ι. 57. χριστιανικέ ς Ουνά:μ. 115).:«:u6ύvn«I l1'to Uς χάτωEh «ι:rx. ΤΟ πιz1tIxό iyyfXl'PO c:w. O'toy ιι. αψ.φιλίωσης μι:ταξil W'J Obwu τω" Enghien.'70AOrPACJIA ΊΌΤ ΠΑΠΑ rPHIΌprOr ίΑ' ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣnlΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡμενΕας ) . Cambridge 1998. "f . 55. χάρης 'tou Iω«ννw τov Randa. νε-t'αι και στα νομίσμα't'α που ε ξέοωσ ε ιχπό τους χρόνους του Φρ ειΒερίχο υ ΔΙ (1355· 1377)"" και ε ξής : στ/ν οπίσθια nλE upιi των βασιλι χώ ν γράφετα. όπ ως φα ί . σ . 'τ/ όιάpxεtα.θ ολικής πίστεωτ . πρ οσπσθηστ να συντονΙσε ι τ«.λouvτav κuρiως από τοικ. Βλ Hierarchia. σσ . ". Πια aνyχ cχριμ cνο: μ.ω " &&μένω" που υ · O'to" ι:ι.ς σίτου στην Α ρμ. φαί νεται κ ιχ ! από τ/'οι επιστ ολο ­ γΡι:ιφία του . 1371). 58.393 11 EΠll. ι.oll α-tη" xι:ι. σα.o K oρlν6oιι Πιι: όΜ. Λίγο α ργότεΡα.14 χρόνtOt (Ιχι (Xπσvrι!kί ι:ι.. 'Ότα ν έγιιιι 1tc:w. MeIange:s d'arcb60Jogie eI d 'histoίrc: t. 94). HousJey. Στκ 17 Νοε μ βρίου ί 3 7 2. Ιω« "νη (de. 137 1 . <1.

"ομ σ. r. Για τ ον Φραγκίσκο γνωρίζουμε ε ν 't" έλει ελάχισ't" α πράγματα: προερχόταν α πό το Τάγμα των Φραγκισκα:νών αρχιεπίσκωτοτ.. ­ . ενώ υποοεικνυεται ότι πρέπει να τον oteuxoluvouv με κάθε τρόπο στο έργο του . έ να ενδιαφ έρο ν σται - πο θ1J βώ.1 επισκόπου . Βλ Se tto o. Συνόδου είναι να συναφθεί «συνένωση είτε συνα σπ ισ μδτ. 181 ."ώ.. τ ."α: ε( \Oα 1 εχεΙτ/ του ΚεφαλοιδΙοlJ (πρόκεl'tαι για 'ΠΙ σΊJμ. ο αρχ ιεπίσκοπω . φφ. έσ-τω στια .Ρώ'l ) ' βλ HierarcJJia. τ. Η απΟΟοση τη.έ. σ . και γ ια την επl'1ΚΟΠ'ή Κ ι: ­ φσ. 264.~.ιΧ ς 61 και επίσκωτοτ.Ισι ο περαιτέ ρω έρεu. Ν άξ ο υ ε ί να ι ο θωμ. Για -την ε π ί-Τ Ε:υ ξη των ανω-τέρω ο πον-τίφηκας εξουσιοΟοτεί το υς τρ εκ επι σ κά­ π ο υς.. '1. Ι . αρ. episIoJa. 491. 181' Feda." εΙ. '1"01."ιι:."io Segrcto Vaticano ( Reg.1'1 - ηγορεί ιιπέρ τη. που θα: γίνουν σε αυ'τήν .. βάσει των διαθέσιμω ν oeoofLi vwv." G'l"I'." ΣΙμ. Για το σκοπό α υτό οι σUμ(. τη. C1Jjesa. Τονίζε'ται ό'τΙ αντυωίμε ­ '. dip/oma.. Eube\ . επ(σ't"oλ~ EYτOn!ιrt1JX E στο Arc hi.ερl"'~ Cefa \u) της Σι:. 200 χρυσά δου ­ κάτα ή φλω ρίνια. πτμπ τται 'Αβ σπ ο την . 1366-1387 ( Hiera. σ. εΙχε γΙνει αΡχΙΙΠΙ'1κοπος Αθη. .Lη να δ εσ με ψθοόν με νπάσχεση». Bulla. 60 ."ο '1 επισκοπή CefaJude nsis ..ελίας . Νέω ν Πατ ρών το ( Ordo Fratrurn Min orιIm) και είχε γίνει 1369&3. ε ναντίον .ι ..ς.rchja. συμμε't"άσχει σταθερά στ/ν επ" ο νδματ! ματ.lto. παραχω ρώντατ (πλήρη υπο στή ρ ιξη σε σατ. .ά. 77 r) οε. Ρώμη 1902. φ.μβάνοντας την αποστολή π ου του ε[χε ανιχτεθεΙ Ένα νέο εΝSιaφέρoν στοιχείο που προκύπτει είνα: ~ ότι ο πά:πιχ ς ζηtά από τουτ. Επιπ ροσθέτωτ ."IQτεpa. [στο εξ~ς BuJ1Mium Francjscanum). . '1". Η γ εωγ pαφl κ~ '1υ. 59. παραλήπτες να σ υγ­ κεντρώσουν και να χaταβάλοuv στο ν χ ομιστ'ή τη. σ. 62. σ.οποιε Ι'Ι"αι ε. 't .6 ς . τ . μ. Ωστόσο ο συγκε κρ ιμ. '1 . ειΙ να ι ο ιχρχ ι επ ισχΟ7t Ι Ν'εων Π α Οζ τρών. 1 3Υ)ζ Ν οεμβρίοu .. 76v-77r) σ-τα πλσ.ω. rium Franciscanum si ve RomafιorIInJ Pontificum constitutiones.10 τη . 61. Ν aξΙα ς κα ι ο επίσκοπος Κεφαλλη ν ί οΧ ς 60. στκ. ). 182 ] δε.."άφε ια σε σχέση με τ«.. ναι . ι Ν6:ξο ) fLιXlli."ίοτε. 63. Κ εφαλλη.ή η ιι:οημοσ ίε!J'T1] έως 'tώΡσ."α ι <Χο'φαλής. γκlσχ ος . καθώς σ . Κ εφαλλη ­ νία ς ο PercevaIlus62 • Στην επιστολή αUΤΉ ο Γρηγ όρι ος αναφέρε'ται και πάλι στη Σάνοδο 'των Θηβών κcι ι οίνε ι περαιτέρω οΟηγΙε ς.ι.Lε'τέΧΟν-τες οφείλο υ ν ( να προσφέρουν ορισμένους ενόπλους και πλοία κ. '1". Έ~α ς Φρσ. Εξε'tιΧστηκε τ0 ΕνΒεχόμε."ε . 20 Auy ou'1't olJ 136 5 ( Οίρι.394 ΓΙΑ Ν ΝΗ Σ ΣΤΟΓΙΑΣ της 59.. Per sevallus de Aleria (1370-1375 )' Hierarchia. άλλες ούο περιοχές (Ν εοπά. επ(σης ΦΡαγκισ κσ. ι:vετικής κα'l'α γωγΤις . 264.. τπ ιστολη. ο ό. α νωτέρω συνέλε υση ε ­ πί ση τ . σσ . και σε όποιον από 'τους δι ~ κο ίις σ ατ.ι επι κ υρώνο υμ ε την ίδια τ/ν έ ­ νωση ε ίττ συνασπισμό και τκ. Vat . συμ. Ι . με την εξ ουσία μα ς επιδοκιμάζο υμε χα. 1227 ' πβλ Hierarchia. τ . 1.L.αζί τ ου ο Φριχγκίσχος .."Ιας .. Carate!1ide Signia (επψ . 1' . για: το οπο ίο τ ου έχει πα ραχωρηθεί πλήΡΎJζ Οι κa ιοΟοσία . . και ακό(. σ.». Ι. ο ΠΡω't"QτlJ πo χεlρόγΡαφο (Reg. κατά τ ους χρό ~ νους α vτoυς αρχιεπίσκοπ οτ. σ. ς ( που -ή--ισ."σ. 482)." υπο κεΙμε. 358. Av ignonese Paρac y. 299. Αν. 181 ." σημειώ.τρια κσ. I\lto\l. νέα παπική επιστ ολή εκ - Α ποοεκ _ ~I τετ."η στην αρχιεπισκοπ'ή Πα". Hierarchia.. αναλα. 20 Νο ε μ β ρί οψ 137 2. 301."Ισ." '11..ς '1'1"0'" επίσκοπο του Κ εφαλοιδίου Νι ­ κ όλα ο [βλ Κ . VI. πήρε μ. Εκτ ός ιιπό τον φη γνωσ τό Φραγκίσχ ο. αναφ ορά. 72. 'των Τούρκων»."ος 'l"tΠtoς (Cefaludensis 'ή Ce pha!ude nsis) χΡτρ ψ. ιiλλες τη. ς για τον Φρα:γκ!σ κο Νεοπα'tρίσ.φωνίει.αζί με τ«. Λίγες μέρες αργότερα . Ia.λλη.

Στις Οόο Οημ.. σσ .t l η βυ((. Δ εν υΜρχουν (Z ρxετιi στοι­ χεία . Mctcalf. ενίοτε τη γραqrή Wallachia ). 2) .A ΡΑ ΤR I A ' βλ Π . σ-τ . 29 7. αυτ ό οεν είναι α­ πα ρα ιτήτωε καθοριστικ ό ..ο ­ σιείισεΙζ του Metca tr πιθα νολο γεΙ't (. Λ ονδίνο 1979.ι(. έχει γραφε! με έν α Ι : (ι .πό το 1 210 ' υπιιγωγή ωτ. σ.φίου των νομισμ.γΥι ΟΕΙ. Μ. τη Με γΔλη Βλ(. σσ . Οι αναφερ όμ. σσ . εχπ't"ωσης του L που παρα. προερχόμενος επί ση .ά. Για. Βλ. μα ρτυρ!aς ενός «θησαυρού». από το Τάγμα των Φραγκισχα ­ νών . θα μπορούσε ίσως v(. Βλ επΙσης D. Ίστωρ 15 (2009). 65.1 40.» 69. τ. Thc Papacy and rhe uyant.. McIcalf. σ .. Σ ε κάθε πε ρ ίπτωση. εasI~rn ΕυτοΡι: . σ . Π ρόκειται για μτα ε ­ πισκοπή υπωαιμέ νη ( episcoparus suffra ganeus) πιθανότατα στην αρχιεπισκο ­ πή Νέων Πατρών'". σ . Μια τέτοια έ νοε ι ξη ε ίνα ι ίσωτ. Ι. σε ιρά τιτ οψλάριοτ.tι ότι. οε ν αποκλείεται ο -τ ίτλος τη. λεγόμενYJς Μεγάλης Βλαχία ς 67 . Coinage ίπ Sourh 820-1396. τ . Num ismatiquc dc I'Orient Jatln. Τηρουμtνωv των (. 303. π ροταθεί Valachia γ ια τ η Βλαχία . Αθήνα. Ι . Schlumbergcr . σ. 11 S · δειιοη. επίωωποτ Lavacensis 64. ΛάμΤορος . 27. YJ ( β αρ εί­ partium Grecie.t ®ν(. εικ .ενοι επίσκοπ οι με τον τίτλο αuτό χρονολο ­ γούνται στην περίοδο από τ ο 1312 έως τ ο 1393 (οπότε πα ίρνει το ν τ ίτλο ο Λοuπό"J. μ&οιχ. Ο'11μ . 66. CCLXlI.140ς (. καθώς υπά ρχε~ γεωγ ραφικ'ή συνάφεια του τίτλου προτ την ευρύτ ερη περ ιοχή τη. . Il . π/ν. Βλ Hicrarchia.!] της σ υνηOέ στε ρ"l'Jζ ίχοοσης με 1'0 DEUA PAΤRA. αρ ..t tiv (. 188 0. α)J.t .t ριι. 67. σ .s and Ihe Larin Easr ίη thc A shιnoJcan M useum OXΙord. Α νέΚOQτα νομίσ/Mlτα και μQ"λuβδ6βοuλ/a τωΥ κα τά 1"ΟΙΙΙ. ιδίως "YJV εποχή αυτήΜ . 'Ηδη α.YJ περαι-τέρω έρευνα τη. αιώw:ιι:ς όυ ­ vα<1'fώv της Ελ/άδQΙ. Chiesa. 139. (Ζς επισ-ηι. θα πρέπει να σχολιασ-τε ί ότι ο ζή - ιψ CCLJX)' ΤΟ π έρ.t εΙναι ταψτο προσωπίσ ή απλώς συνω ιιυμΙ (. σ. και το γεγονός ό ­ τι στην επ ισ-τ ολή του Γ ρηγο ρί ου πρ ος τον ΛοuOοβίκ ο τη. 719. σσ . 64.ρ.άλλον χ(. β άσε ι τη. . WaJa chie et Regni Rascie .tχΙα.tλογιώ ν. κατά. α.ιπλώς χαl η περίπτωση τη. Vl.Jιος ) . 54 4' Feda)to.ΤYjpείται ενίοτι σε π(.ium Franclscanunι. XIll.t το 12 28 (Fedalto. 68.tς)" .t ποιι χόπηΧ(. 1.t ν(. 19 ). Κ ουχοΟΟήζ .t pΔ G.ι ς του τ01tοΟεο:είτα ι μ. 282-283. Όσο ν αφορά στη μη ύπα ρξη δ εύτ ερου Ι ( βλ.. Επ ιστρέφοντατ στη Σύν οδο των θηβών . τον θωμα.X!a K(. 253' D. επ ι­ σκοπής να προέρχεται από 'τ/ Δόση . 69.tτ!i το 1369· βλ Hierarchia..σ. Lavacensis' ενί οτε ο τΙτλος α ­ Valacensis66• Ως υπόθ εση εργασίαε μπορεί επί τ ου παρόντοτ πιθανή σχέση του τύπου Valacensis με τη λατινική γραφ'ή ναφέρ ε'tα l και ωτ 'ΙΙα. τ. CJJJesa. τω ­ -τής εκφε ύ γ ε ι των ορίων τη. είνα ι ότι πριν γΙνει αρχιεπίσκοποτ Νά ­ ξο!) τ ο 1357 υτ/ρξε τιτοψλά ριω. επ ισκοπή.tνθεl .άτων (dc l}jers ιου τ ­ nois) του Ι ωά ννου Β' Α γΎελου Κ ομνη'Wύ Δ οUΧ(. η σπ(. Lavaracensis σ-τη ΝεοπΔτρι(. βλ ενδειχτικά Α . τ . ήταν ο τέτα ρτ ω. Ι .Α ΡΑΤR'IA μ1tορεΙ V(. τ. Bul1a. 463. (ΖΡ.tvτινη χοινοπολιτ ε Ιιι (130ς. 36. 139. AoνOi'W 1995~. Ουγγαρία ς ως του Δούναβη ) Βλαχίσ. παρ οόσατ μελέ-ΤYJς. Coίnage ΟΙ rhc Crusade.. 3. Vetera nιonumcnta. λλι'ιγή του ιπιγρα.tν στ/ Νεοπά-φια : DEI.t! xa'toi 't"I lJ(f'ttpό-=tp. . 130.t νιότερη παραΜ. " Η μεσα ιωνι κή Με γ άλη Bλa. Πα ρΙσι 187 8.ις της (ΖΡχιεραο:εΙ. καθώς η α πλογραφία οεν είναι ασυνήθιστο ηα ιν ό­ μενο . 19 ( n(. Ο θωμάς.Η ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙ Α ΤΟΎ Π Α Π Α rΡΗΙΌΡΙΟΎ JA' ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ ΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 395 χείο για τον άλλο ιεράρχη. 49-63. Μ .

Υ) 'tax'ttχ~ του για τα ελλαδικά ΠΡcX γ μα'tCΙ . cτημ . 18 7. 206.ς δσο και απ ό τρίτouς 12. Η Κ"'­ . 70. 1:. Βλ ενOεικ-:ςxιi TtιίOOυl ι. Κ. 314. Ο ΝΙριο προτΙμ:ησε "σ.. ένιι. uπoλoγΙ σ'tε ί.uφoτΡCΙφΊ ι:r.396 ΜΑ. .ρό . τ . σ-tρα.ήτΡιος Κιιδώνης ' βλ εν«ιχτιχ« &ltoo. Βλ SeIIon. Ι.:ι'TI)v:..264. να. Π~μbα α ~όμη Ινα qιώττμι:ι. Εχχλη<ηών ( υπίο cccesjarum) .ση τοιι 7 Ι ..1369 ) 7~ . ­ ζσ. Jcan Froissart) a :':ξl. ΑΎΎΝ.ιΜ ε!χε α ναοωα να:: &ι:ntρατματιv60v. (1.. η.. 1Wλλiς ~ας 'ΤOU Eχ. για να κατασ-τε ί σύντομα.aς. Aνίgnon PaJM cy.xo~ι Catalao Society. 76..:οvλος . 210. Mίcι α χ όμ:l} προσπά. Όσον αφορά στη βραχυπρόθ εσ μ.ηλα.SetIon..V!X~ΉρuΞΗ"'W\) fmopl. 71. 257.ν στη &ε~εp1') φά. πaριiλ/. σ . "Ι"ιζ ι ­ r. γεγ ον ός μ.ατά τοιι βλ Δ .187. 4. ν<Zυtlκή σvμμαxίa ( υπίο gaIcaTlJm) χ. ο Εχα το vtιχ ετ"ής Πόλε μος (1337. ση..o τεTO~ ΙU 'Την (l.. πρoιntαOώV'Tao:. σ ε σύγκρισή με το" προκάτοχ ό τ ου OUΡ β« ν δ Ε'.βλ Xιιon. Ο ποvt«Ρηκας προσπάθησε να ορ γανώσ ει μιcι vaU't'txi} εrtιχείρτιση το'" Ι ο ίινι ο του 1373 προτ.32%?3. Ας σημειω θιΙ ~ι οι πl)λι. a. Catalan Societ y. Είναι χαρα κτη ­ ριστι κό ότι. ο οποί ος ε ίχε ξοδέψε ι α ντί στοιχα περΙΠΟι) το 8..oι. :ιια.. Ο r. Crusade.a~ιWς ΠoMμou. ΛΜχι:ιρις Καλόcpφ>ι. μι~έ ς oaπιkν ες του Γρητορίο ιι ΙΛ ' ~νί?χoντa ι ιr:α t1t!πι&ι.irnxr.θεια για σόμπηξ-η συμμαχίας με'tcιξύ του Ιωά ν νου Ε"'.wνoOoι.απι~ώ" ισ60ων.ι. με πολ­ ΛΙXπ~ περαιτέρω τπιπτώστκ .. 72. Δ ουκάτο των Α θηιιώ". τη. Ν εαπόλεως το 1374 οε'" -τελεσφόρησε" . 0%1:ων r. την οτ.6r. ταλά νισε 'τα β α σίλεια τη. 'η όλη πρoσπάθ εl CΙ οεν τελεσφδρησε λόγω 't'οπ ιχών 1tcιρcιγόV'tων π ου την α χ υ ­ ρωσαν .ιρΥη6ιί μu. cnμ... πρι:r. μ.(iαc.νΠου ότι Ι:ι:ραu να: πpoηyη(}εcί η ί'lωCΠj τω . ο Ι ωά: ννηι. Μ ετa ξό άλλω" περιόρισ ε τ κ oυ νa-τό'tηt ες για 0ΡΎιXνωσ1J σταορο ­ φoρίcις τόσο α πό τους ε μπλε κόμεvoυ. 6% των παπικ ώ ν εισοΟl'} μά:των .ι ­ 00" ru. 7 3. στήριξη των Λ cι-rΙvων τη.φιΙ χ ι:ιη:i των Kα'Tαλa νών ~αι v« χι:ι'Τι:ιλάβει 'ΤΟ IFΡOVpl O των Μιγ«ρω" στα 't'iλη το.. ..t"'I'α φ ιiλλω".τ~'Toπιxήθ-ιpuεν 'Tiλtt. του. μία. 74. σ . μ. των Τούρκω . V . 1 (Chrooίques.φθεί α να κωχή μετα ξύ Άγγλω ν και Γάλλω ν ( 1 360 . σ. Ι .. εtχε αντίκ-τψπο χαι 0"t11 οραστηριότητ α ΤΟι.ι ως :ι:o~ στα π'λη 'ΤOU 1370. Thc Papacyand ιhe LcvanI. Για.ικ οός σκοπούς περίπου το 4 1 . 329. artO't1J". περίπο. που επί μ.α. Ο πόλεμος auτδι. Οημιοι. θισαι:ιλoνlκη 2006.ς της &>ι.. 114..o &:ξtό iμιov 'T'ηC. σ . 0". Για τον Νιρ:ο ΑτζΙG:γιδλι . 47..ν"aχ.. t1tt8lωKt.ι&ώξειζ κα ι τα rnιτεό'Υμ. The Papacy and ιΜ Lεvant. η μ. '(ov 1""oXt\"'l"Il)v ΣΤ (1352 -1362).ι ο Δη. HousIey.. ιδίως σσ . 'Τ.λλlotς χαι τη.!.χαΡχia τω ν Acciaiuoli.1453) που +βη μιχινόταν χαl εισερχότα. 75. α ν ληφθε ί υπ ' όψιν ότι στοψε χρόν ους του Ουρβιχνου είχε συνα.'Toρ<ι του Β.ι:iχη του ΡonινιιΙΙΑίη. 115 . «πό ΤU.ι. ΤIII! Papacy alld lhe UV311t. 66-84.ατά. χcι't'εξοχήν εξcι ιτ Ια ς του φιλόδοξου Ν έ ρω A-τζιcιγιόλι 'Που α κ ολοά θησε -Τ'η οlχ1) του προσωπαή α'τζέV'tcι . Οηλ. 77 . 1374. rη. \/(Σ JttIacc 'Τον tXll'l"oxρά. 157. Γα. χ. ο rP'YjyhPIoς οιχπά:νησε συνολικά για Πόλε ­ μ. Aνcιτoλής . ' Settorι..ιράλ/η}.ί"iΝ ΗΣ ΣΤΟrιΑΣ λος του rPl'JY OΡlOU JA' οε " απ έδωσε τελικά χα ρποός 70.ά:λ/ον όχι τυχα ίο .) Γρηroρloυ . 'Ηδη από την t1tοχή τη.. χύρ ιος του Δ οα ­ κάτου των A&ηVΏ ν7~.. σ . όπως έχε. 211.ι. Βε νετίας και του Bασtλείoυ τη. a νάρΡησής του στο ευρύτερο tσ't OΡαό πλα ίσιο ενυπάρχεt ένας α πό τotJς χύρΙΟυζ λόγ ouς τη. σημ . 91-96..

σα .Τεζ ε1t1:x. ΑγΙας 'Εόριχ ς στην ΡώμYj.ε τη Φλωρε ντία χιχ ι ο συvιx xόλou ­ θος Πόλεμ. Τ/V χι. <1<1.όρvΗ' που έως τ ότε βριaxδτι:ιν υπό κoινi'ι οιοίκηση.βλ. Housley.σplΠήθ'ηχα:ν α:πό τον r P"1T6pLo με 'ιtι..πoOΙσoυ . G'l'.gnon PafXJcy. του Πάπα κιχ ι π oλtίημouζ 1tόρους (&χ. 7. α. ΙΧΎίιχς Αιχa. «ρ. 80. στόχους .λειψε τ-ην Αβινιό ν χα ι ηχιχ'tιχστά&ηκε στη Ρώμη σ-t~ς 17 Iavoιxι pίou 1377 (Ει. προσπα θούσε να πετύχει τη συνόρoμi'ι .Η7 .φερόV".cι " (Μ"όχο τεΝχά. Ουγγιχ ρίας να ε ξα πολύσει σταuρoφoρ ία κατά τω ν Οθωμ. την Ιοια επoχi'ι που ζητοόσ ε α πό τον Λο vOο β ίχο τη.κό ότι την (6ια χρονιά η Σμ. νι. ap.'tερίνης τη. Housley."ou και tva 'J't"tov των ι.ροβλήμα'tα ή­ Tto)JJ. 29 1 . ασ .ι tμ. σσ . τ av ovσrnfλvτα κα! ιxνn με-. σ . ΠΟι) εΙχε εγ κα'taλειφθ ε ί ιχπ6 'Οην κεφιxλ~ τη. Cτusade.αvών lU . Για πα ­ ράδειγ μα . Ο ωιος ο rρηγόριος εφάρμοζε auχνά μια: tJ"'ρa. Th ίba ulι.ιφάσ ε ις . Λίγ ο αργδτερα: .κτδ 25. α ποτυχίιχς της χ oι ν~ς χριστια..τ/Ύιχή με ιχλλ. (1377)· "1 lια τιiληξη fι'tcιv 'ICΙ Ει<1lt ά<τtι σΙίρρα ξη a:νάμι σα.ων των τελειYtιxίων 79 • ενώ χιχ ι εκστρατεία των Ιωοι: ν νιτών ιπποτών uπ ό τον Αρα. Crusade. 13&-139. ο ιχ ές του αV".. 'των Οχτώ Α rίω v8. 331.1 α πορρόφησα ν μεγάλο μέρος τη.ρ. πρ ι ν α πό σχεδό ν ογοόντα χρ6ν ια . στη Γένοιχι I«1 Ι τ/ Btvι'tIιx. 82.jλοουΥχροuό ­ μ. Crusade. τι ο πεΡίφημ. 334-335. A v. 150. τιχ V'tόχρονα. νιxi'ι ς πoλΙΤΙK~ς . Crusade. εΙ:x. 333-334. Το κύκνειο άσμιχ τυψ Γρηγ ορί ου ΙΑ ' ήταν η τπ ιστρ οφή τη. (1 . Popes.οι. Για το μέτωπο τη. 79. δμωι. Μ ε τ/ θε ρμή παρότρ υνση τη. 331-333.ος coIIdoιrie re Ιοίιυ 4)' μ..ιχτα των Τοόρκων των Aaιiνω ν Χ«ι των Μαμελούχω ν (πτώση του Sis. Α ργ ότε ρα . uπoχιίψει στα πλfry­ μ. tvtpyητ tX b ­ τητατ.ές M . 'τΙΧ I'tιxλIxIi r. ο rρηγ όρια. Mollat. Βλ VCΙeιa monυmenLt. σα .εVQuι. 81. 137 xl%l 173 ( t37 5)' τ. Εκ κλησ ίας τη.ιτιiληf1ι της Tt vtoou απ6 'tO\iζ Βε vε't οίιι. σσ .ιx το χριtJ"ttιxνιχό ιx ιYtό βασίλειο "σ.γω νέζο Ι αωι Heredia (1377-1378) 1'1 Fernandez de χιχ'tέλ-ηξε εmσηc. CCC (1374) χιι. στις 27 78. ο πάπα ς χρημιχτοΟότησ ε αορά (Etx. A vignon Papacy. Ωστόσο . 160-173. ταρa. Ιχο ντας ό μως να αντιμετ ωπ ίσ ει κα ι τ « .νίαζ "α π ριiγματιx οεν -ψιχν ε ύχoλa:. Η οξεία σύγκρουση μ.:ώπtσε 5 ). εγχιχτί.R EΠU:rOΛO ΓPACΙΙλ 'ΙΌ)' ΠΑ ΠΑ rPHroPIO'r ΙΑ' ΠΑ ΤΗΝ ΙΙΡΟλΣΠΙΣΉ ΤΗΣ ΚΛΛΑΔΟΣ 39 7 EίWΙI 'X« ΡCΙχτηριστι. 1'bibau!t.χ. 319320 (1373).ιiλλO-1 οε v ti va t τυχα ίο ό­ Hawkwood οριχtJ"t'φοποι'ήθηκ ε σxEOό v απο­ χλε ιστιχ !i στηv ΙΖρένα της ιταλl κ ~ς σόΡρα. 3) μι α επιχείρηση των Γενο υατών που στην πραγμα τυωτητα απ οσκ ο ­ πουστ στην ε ξυπηρέτ ηση ιοιοτελών συμ. ThibauII. σε na'tιxyώOYj anoτuχίa8\'l. σσ. 84. πιχ ραχωρ'ή&ηχε α:πό την Πιx π ι xi'ι Κούριιχ σ"toυς Iωav vL't'Eζ για: xalό'ttpYj προστ« σίιχ 7 8 • Ήτα ν μια nocpa ooxi'ι ουσιαστι κά τη.t. Μιχρά:ς Αρμε.μ. Ειάση. 83. CCΙXXJ-CCLXXJV' Thίbau1r. .11 6 . βλ Verera mooument•• (1 . 45.~ . Ο πο ντ ίφηχα ς πάσχισε κυρ ίως γ ια την προά σπ ιση τ/ζ λα τινι χής Ρω ­ μανίας. !Χ>Ο χρυσών νομισματωv . ΣιΙνιχς . (1378-1 381) ' βλ. 308. 1375) .ι Acιa Gregorii. Cnιsade. με α π~λεσμ. Οι Γt νοοο. Thi bauJr.αλιχών πό"kω" 'Που αρφι σβητο ύ­ σαν την εξouσία του".ξTJς .

Fra:ntz -Murpby.ίφηκας στέλνει επιστολή στον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και στου. επισκ ό πους. 86. σσ . Popc Gregory ΧΙ: TI1 C FaiJure οΙ Tradίdon. ν ο ει ΤΎJς τoυΡXΙΚΎJς επεκ- ταση. 89. Speculum 63/ 3 (1988). αρχές του 1376. Για την πολι't"ικ'ή που ακολούθησε ο Γρηγόριος βλ Ρ . Reg. σσ . Κερκύρας .ιά εποχή που είχε ήδΎJ αλ/άξει 87 • κα ι στην επιμονή χρήσΎJς παρωχημένων μεθόδων88 που OδήYΎJσαν στην απώλεια ΤΎJς τελευταίατ ίσως ευκαιρίας πριν από ΤΎjV έλευση των εξ ανατολών νεφών. να αρθ εί υπεράνω των εξαιρετικά μεγάλων αντιξοοτήτων χαράσ ­ σοντατ μια καλύτερη στρατηγική σε μ. Δημοοιε ύεται με άδεια πα ραχωρηθε ίσα από το Al"chivio Segreto Vaticano . ηταν μαlV\ον αουω να χρεωσουμε το γ εγ ο- νός στον Γρηγόριο ΙΑ' · ίσως αρκεί να πούμε ότι η αΠ(jτυχία της παράδοσησ _που ακολούθησε πιστά ο ΓΡΎJyόpιoς συνίσταται στην εΥγενή αδυναμία της Παποσύνη. για ΤΎjV προά ­ σπιση της χpιστιιiνικής Ανατολής. Great Isthmus Corridor. 158-159. 85. ψφ . 88. Κορίνθου. Weak1and. του Weakland στη βιβλιοκρισία 'του για το βιβλίο "ο υ ThibauIt: J. 17 Νοεμβρίου 137289. αρχιεπισκόπου. Επιστολή Γρηγορ{ου ΙΑ ' προς τον Aa't"(vo πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Με αυτόν τον τελευταίο των παπών της Α βινιόν. τον τελευταίο Γάλλο πάπα. 87. 264. υποκειμενους το ι«. Ο πον.Λονδίνο 1986· πβλ τις επισημάνσεκ. MD .398 ΓΙΔΝΝΗΣ ΣΤΟΓΙΑΣ Μαρτίου 1378. 76v-771". . Αθηνώ» και Θηβών. Ι. κ α θώς αμέσωτ. τ . έκλεισε ένας κύ κλος για ΤΎjV Καθο­ λική Εκκλησία. Αατ(νους αρχιεπισκόπους κα ι έπισκόπους του ελλαδικού χώρου . στ«. Laυham. Αβινιόν. Ο Φραγκίσχος είχε αποβιώσει μάλλον στ«. Ήδη από το 1393 ΎJ Νε­ οπάτρια είχε περάσει στα χέρια των Οθώμανών 85. 228-230. κα' θ ως και στουτ . σσ. μετά επακολούθησε το μεγάλο δυτικό σχί­ σμα . Vat. Ε'Ψ ι . Αυτό επέτεινε τις δυσχέρειες της Δύση. R.. Για τ ις διαθέσεις αλλά χαι για τα εμπόδια Τ1]ll εποχ'ή α υτή σε σχέση με την κήρυξη μιας σταυροφορ(ας ( με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του 1375) βλ Hous1ey. ' μημενου αρχιεπισκοπυυ της 86 . μια εικοσαετία μετά την ε­ πιστολογραφία του Γρηγορίου που είχε oιακινΎJθεί μέσω του από ετών κεκοι. Το τέλος μιας εποχής πλησίαζε ορισμένες από τις όστατεα δραματικές σελίδες γράΨ'ΥΙκαν στα πεδία των μαχώ ν ΤΟύ Κοσσυφοπεδίου (1389) και της Νυωπόλεωτ (1396). Θ ι '"Ί"Ί' t' ' ~ σ. Ε. 724-726 .Νέα Υόρκη . απόπειρετ. πέθανε κ α ι τάψΎJκε στη Santa Μετίε Nova της PώμΎJς (σήμε­ ρα ονομάζεται Santa Francesca Romana). ThibauIt. A vignon Papacy.. ο Γρηγόριος αποστέλλει τον αρχιεπίσκοπο Νέων Πατρών Φραγκίσκο. Πατρών.

ε .. οΟιόπ}-τά. Φρα:Υχ ίι:τχο O'\JvoMxά.. ratam habebimus eI faciemus a ucto re DoΩ1ί η ο usque ad S1l tίs facti o nem condignam InvioIabiter observarίo Νοη obstan te si νο ­ bis vel a lίcu I vest rum communiIer vel d ί νi s ίηι a sede aposIo lί ca sit InduItum. Emσημ. αυτό παρέχετα ι πλήΡlJζ παπι κ ή κιiλuψ"l ..cιl άρχοντες. χιiθε ιερά?χΙΙ ο Φρα.... ac Ρε ψεοεα εί .. super ηυο suam conscIenriam oneramus.ό"ες κ. et fa ciant contra ipsos Tu rchos mutuam uniooem. Co ri nthieη si .11ibere vel ίη ίρsα contri buere. να χGt'taβ άλου .. ετα ι ιχκόμΎ) ότι έχει παΡιχχωρ-ηθε ί πλήρlJζ o ικα ιoooσtιx στο .ionem aliquam ex. . τη σόμΠl'jςη αvπτoυρχlχoύ συνασπισμούχαι tY}'tιi α πό τους Λα ­ τίvoιις . ε ί ο iIaq ue mandatum nostrum huiusIDodi efficacire r . . rφoτρέπoντΙXo. "lγεμ. επιστολές που GtTtEvθίIVEt προς cφχιερείι. per Iittera s apostoIί cas que de induJιo huIu srnαli ac toto eIUs renore pIenam et exp ressam 000 Cece rinI Venerabilibus fra tribus Ρa ιrί arc he Οο η ε ι εηιίαοροίί ι ωι ο .. επιβαρ υνόμ ενοι αναλογ ικά ως ΠΡΟζ. να συμ. ojgj ad vos dec lίn a ver Int . που uπόκε ιντα ι στη αρμ. Alioqιι ί η S U Ιl1 Π1am .. que. integre soIve re S ιu d e3 I is. suspendi veI excommunica ri ηοπ poss iιi s. τα εκ κλησια στι κά.. σόμφω'la με "'ους όΡOVΙ.ai .Η EΠIΣTOAOrPM'I A ΤΟΙ Π ΑΠΑ 1'ΡΗroριοτ ΙΑ' ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟλΣΠIΣΗ ΤΙ ΙΣ ΕΛ Λ ΑΔΟΣ 399 μι πα:πιΧ!ο. τοικ .βιiλoυν στη συγκέντρωση του α. q uαl nuntiis sedis eiusdem procu rat. φέρο ντιχ την παπι χή l: πtcττολή κa. quas de predicta summa idem ε τ ­ chiepiscopus s ingulίs νεε ι ω ω ίπιροη ει eI a vobis ραει ρer suas litIeras. στο . &ς της α ποσ-το ­ λή. η υθ ΙΩ idem Arc hiepiscopus per se vel aIium rite ιuI e riI ίη rebeIIes.. προς ΤOUΖ οπα/ους απευθύ . super quo ipsi pIcnam concendimus tenore p rese η Lium facu!tatern.. υΙ res I sιanI Τω-­ chorum impie nationi ει Inimice sacrI nominis Christia ηi.πιχι'tούμ.. Ιοοο et' tenn Ine competentibus vobis per cum ad hoc a ssigηandi s ι υιε cu m expensis raIi onabίl ib u s ρτοίυσ ε faciendis.. ίο magna muJIitudi oe νεεψίε partibus apropinquat.. το ποσό αυτό.ψχιεπlσ XόΠOIJζ .\ιάλογα: με τα ασο ­ o~~τά ΤOUΖ κα ι ως πρω. destinemus 3d preseηs ipsi ετ­ chiepiscopo pro sua procuratione et ίο suarum subsidium exρensa rum ducentos ducatos α υ π per vos soJvendos eidem secu ndum divIsionem dicte quantiιati s d ucaIorum ρer eum fid elίter facienda. . d ux ίmus deputaηdos .1d ίmΡJere cu retis η υ od obentiencIam vestram comn1endare me r i ιo va1camus.. ττα ι. .iciIandum ex parte nostra nonnuUos principes et n1agnates cί ιram a ή nos et ultrama rinos. otQ. minime te neamίni et quod ad id comρeHi θυΙ quod Interd ici.Kόσ't a χρυσά Οου χάτ a για τις Οa πά. υτ pubJjca fama referente asseritur.. Co rρhίen sί .. ­ ία/ κος . Ath eηi en si eI Πι εοε ηο Ar chiepiscopis eocιI mq ue suff raganeis saJutem et cetera. π ρόσωπα.ι όττ πρέπεt με x ιiθε τρόπο να: μη\l εμ ­ πo&σ-r εί να επιτελέσ ει το έργο του . quaIinus ilIas porιiones seu quantitates. που θα θέσει στο .u. Quare Craterniιa ti vestre per apostoLica scripIa mandamus. ου ποσού α.. του χαl τα: προσ ωπικά: του έξοδα .. Cuιn nos \lenerabiiem frat rem nostr um Franciscum ArcIIiepiscopum Νεορα ­ Irensem latorem presentium ad requjrendum ει soi. Οι αΡχ ιεπίσχοποι θα πρέπει να επιβάλου\l σε ό>.

cτέχoντες στρατιώτεα.ι-Υ{« του επρ. .ι:ψΙνι..τά: r. Ο πά:πα. του όλου ε γχεφήμαοτος .! τ ων αποφάσεών τη.1. rtAήp"lc. όr. 3nl10 scc undo. εtάφ-rj στην EλλιiOιx . inler vos ει personas ecelesiasti cas exemptas ει ποη exem pιas ve- strarum αί νίιε ιωυ ει dioceseum secundum facuJtates vestrorum et suoru nl ρω­ ventuum fide Iiter d i vidaιi s. Σι αιντΙΜΡα.. uπooτήριξ. προκειμένοΙ)να.ά . ΙI .ω ι ί((Ι._ . α ρχι επtσχόπους Νέων Πατρών χα ι Ν αξUzζ χαι στον επίσκοπ ο Κεφαλληνίας εν όο4ιει του τουρκ ικού κινόόνοlJ για τα λατι ­ νοχρατΟΟμ.. Να ξίας και 'τον ε πίσκοπο Κεφαλληνίας.um Avinione.λιι'oJ ε χ :ταιρι:r. χωρίο πΟ!) οε .χείρWΎ\ τη.λι»ν αρχόντων.m ae ΙΙΙΙ.JO). 20 Νοεμβρίου 137290. θηχ ε αιχόμη η χ. 90. Αναφέ ρ ετα ι η σύΎχλΗCΤΗ σ υVΌΌoI) προ ­ yρσ. Α β ινων.ιχή ΙχΟοιιη (•.ιoUΡyηθεί σ υνασπισμ. de quibus quorumq ue totis tenoribus habenda et per que presentis ffiaodati nostri efrectus ίη ve rboτwn nostris ab eadem Lίne ris quomαJolibet vicio sit valea t ίω ρe­ diri. Ceterum volumus quod huiusmodi quanti Iates.. quas vos singuli soIveritis ρω ρωώοιίε.ίτ/ ( 8 uJlnr i um FraII cis<:anum..tpfJt"l'ωιTη c ~νn Ι ) .! στσικ. ηγεμόνων χαι lι.Xφou : ooγ .1 .rι:&nm:o χιιρόΥρα. xa'tι:X των Τοόρκων και επΙση::.ιUvOώ 'l ~υ Δεχψβρί ου )«Σ Ι /η.Χ'.. Επιστολή Γρηγορ{ου ΙΑ ι προς το υς αρχιεπισκ6πους Νέω Υ Πα τρώ Υ κα. • . α ρ.Itp<I.μaτισθciσα ytι:t τ/ν αντι μετώπιση τη. είχε τvπωθtί ιrtO Bul1arίum μά).ς.400 Π ΑΝΝΗΣ ΣΤΟΙΊ ΑΣ mentionem et quibuslibet aliis priviJegiis et pe rsonis ει ord inibus sub qua cumque fo rma i ndul ge n cίίs "εΙ quibuscunque locis. απεtλής στην πόλη των Θηβών την 1η Οκτω βρ Ιου 1373. τ. Επίση.ενα.ινολι. Dar. Ι'ΙΙ1. publica ri et agg. . Eπiιιης ιnιμπλφ:. να προσφερΟοίιν από του.ι (Reg. 1227). 264. χρηματ οδότηση.ra νa rί .βολή μι "1'1. &εώτη ( ΧΙ).ί iide:m colligandi .φ'ή το!) x. oημ. Δlορ6ώ. λιψ βάνεοτα ι μέρι μ να χαι σχεοτιΧ'ή πρό ­ νο ια γ ια τ/ όισ. ex pressione sede concessis. με τ-ην πα pouσla αρχιερέων.eI . νι!. κν. <LrttuOό vt"tat στου. είχε μ.Oρoμ'ήc.μ.. . 77r -77v) irt'la'l oρtιι μi~ &opOώιιuς «xoλoυ6ώνtαι ι. .ρι.ε ­ Τ«ΤΡα:. εφόσον το απO't έλε ­ σ μα θα εΙ νι:ι ι 'το προσδοκώμε νο . Για 'τ ο σκοπό αuτό παραχωρείται από τ/ν AyUz 'E8ρa. φφ . τη ΎΡα.φι. τ.φιί "'τ/'ι «ρΧ.ωe. πα ραλήπ't'ες χαι σε όσους υφιστα μένους τους auμoμoE"t'ιXσxouv στην εν λόγω σύνοΟο χα ι προ βλέπεται ε πι κ ίιρωσ.-εxά-rη"l'IU'l χι.ι6ηχε O"to τΙλο<. Nos enίm s ίng u lίs νεεψυ ηι residua υΙΙΤθ porciones νοε ρτο mensis vcstris racionabiIiter contingentes ab eisdem personis ecclcsiasticis petendi ει exigendi ρω rata huiusmodi suorum proventuum ecclesiasticoru m et eos ad boc pcr cens uranl ecclesiastica rn appel lat ione posrposita coωρe ­ scend i plenam conced imus rcnore pre senIium faculIaLem.OO' ιιuμ. ν ι 491-492. πλοία χ .ιu (~ ι: «. kalendas decembris. σuμμ.ι 1. Η <1UΥχεχριμΙvη πα:πιχ'ή εΠ Ι:J"Ι'ολή ci'l~I oYjμ.&..

Nixien si Ar chiepiscop iS ac . kalendas decembris. . Ep iscopo Cefa ludensi salutem et ce tera . nosque ί η ιεΓ alia re Iuedia per sedem apostoιica m adhi bend a nonn ulos ecclesiarum prelaros ac pr inci pes ετ magnates tam citramarinos quam ultramari 1l0S ad conveniend um ιη civitate Th ebana Ι η kalendi s mensis octobris prox:ime futuri et ad fa ciendum ibidem mutuam unionem seu colligacionem οοο τ ω T u rchos eosdem ει ad hoc certas gentes armigeras ac η θ νί gίθ ει θ l ίθ offere nd um et etiam promittendum per nostras litte ra s requiramu s εΙ quantum possurn us iηdu ­ ce re procuremus. quo fuerit firmius stabilί ta: vobis et cui lίbe t vestrum ίη solίd um interessendi 00 mioe nostro huiusmodi con ve n t i o nί et ipsam unionem seu col1igationem εο pacιε ει convenciones. . [η quanlUm licit a et honesta fu erinI.. .. que fient ίο εε . Iuultitudo impie nationi s T nrcho rum Christianos de ultramarinis partibu s plus solito per sequatur eo ru mque ter ras invadat et occ upet [η gra vissimam Dei offensam dimi nuti onem fid ei prelί ­ bate. Daιum Α νί ­ nione. . α ι huju smodi υωο seu coIligatio dante Domino facienda eo efficacius implearu r in violabilίu sq ue perd ure t ει de bitu m so rtiat ur effectum. slcut admod um dolen ter audivi mus.χί ί . ε ηηο secundo. aucto ritate nostra approbandi ει ratificandi ει si iidem colligand i υτ eorum coIIigacio fi rmiter ρe rseveret εχ commu nis [ η per sonas ει inte rdlcti ίη terr as eo ru m εα ει­ mas auctor itate nostra fe rendas si ηοη serva verunt ρεοτε colligac ionis huiusmo di νοί ιιε ω ηι sponte suscipere el ipsis summis se et terra sua submitte re Ιιιιί υ ε ­ modi summas proferendi ει eas ad requisicionem alio rum se rva nrium eadem convenciones et pacta fa cie ndi ubi et quando cuilibcr ves trum v i deb i ΙU r pubIi cari οι aggravar i plenam co nced imus tenore presentium facullatem. Cum.Η ΕΠ ΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙ Λ ΤΟΥ ΠΑ Π Α I'PHl'QpIor ΙΛ' ΓΙ Α ΤΗΝ ΠΡΟΑ ΣΠ ΙΣΗ ΤΗ 1: ΕΛΛ ΑΔΟΣ 401 VenerabiIibus fr atribus Neopatre nsi et .

χα ι 'Λ ηλων. . 5 1lXvo>npiou 1371 (aPL<rtt. Ε ιχ. χειρο γράφου Η μάχη τοιι τ ου 1 ~υ !Χ Ι . Το naM 't Lτω ν Il ιι πών σ":ΊJν Α βινιόΥ. μ:χΡΟΥΡ lχφ1a φλα μιχν'. Τι! τα "η επέ χτι:tσή του 1335-'1339 επί ΒενεοίκτοlJ Ι Β" Η με'tIΧΎt'ιίσ":εΡη ( palais neuf ) όιιzμorιφώθηΚ E κα-:ιΧ το Βιά. . (palais ν icu x ) χIXτα σχευ&. ΣΤ'.:HX). CΙJ roniques 'ι" ου Jea n F roissa rι .a.λλίο. Pontval1ain με τα ξύ Γιiλλω'.σ'Πjxε Κ\1.402 ΓΙ ΑΝ Ν Η Σ ΣΤΟΙΊΛΣ Εικ . Η στέψη του πιiπα Γρηγ ο ρίοο Ι Λ ' στην Α βινιό ν. !"νΟΧεντ!ου ΣΤ' χαι Οuρ βα'tOίι Ε'. Εθνι κ ή ll IβAtoOijx '] Γσ.στημα 134 2 -1363 επΙ Κλήμεντοι. ι. (φ . Το ι:ιρχιχό οιχοΟόμηιι. PR 2643. 382). /1 Δ εκεμ βρίο υ 13 70 (8 ε ξιιΧ). 1. 2 .ικο'.

Papa/ Coins. 6 ). 0".. 1377. Αργυρό grosso ( ή carlino) τσψ Γρηγο ­ ρίου ΙΑ'.. Νγ Ει. G. XyUO"b φλωρί . PJpιι/ CoiIJs.. Η επ ιιρφοφή του πάπα Γρηyoρio\l Ι Λ' στη Ρώμη στκ. ( βλ Α. πτρ . 57. S<ι lem.an. 56. 403 Etx . . Η «νώ\lυμη « o. αρ .. Α βι .! ( fiorin o dΌrο ) . 3. Λβι ιό ..rnΊ )(Οπή «πoSiόετ«ι 0"':'0 Ουρβ«..Η Ε Π ΙΣΤ(ΙΛΟΓΡΑΦΙΑ το τ ΠΑΠ Α rPHroPlOr Ι Α' ΓΙΑ ΤΗ Ν ΠΡΟΑ ΣΠΙ ΣΗ ΤΗ Σ ΕΛΛ ΑΔΟΣ Εικ. 213. 1571-1574 . Ρε ίε ττο 17 Ια ουaρΙου Apastolieo Βατοω οό. ιό . 201... 0".1370).. 6) .κ. Berman.378 ( Berm.α. πί . SoutlI 1991.. «ρ . παπι - χή έκδοση. 4.. 1370-1.:.... ό Ε' (1362. πΙν . Τοιχογpctφίιχ τσψ Ο ίΟΓιίο Vasari. Sala Rcgia. 5. ωστόσο μπορεί ν« έχει εκδοθεί λίγο πριν ή λί­ γο με..