You are on page 1of 16

Implantológia

A DENTAL PRESS TEMATIKUS KIADVÁNYA

Gáspár Medical Center

KÜLÖNLENYOMAT

center
center
Laser Dentist és Laser Dental Hygienist Képzés
Laser Dentist és Laser Dental
Hygienist Képzés
Szeretne teljes betekintést kapni a lézerek világába? Újraindult a Laser Dentist /Laser Dental Hygienist program!
Szeretne teljes betekintést kapni a lézerek világába?
Újraindult a Laser Dentist /Laser Dental Hygienist program!
• 5 tanfolyamból álló sorozat • Elméleti és gyakorlati képzés • Minden fogorvosi szakvizsgához •
• 5 tanfolyamból álló sorozat
• Elméleti és gyakorlati képzés
• Minden fogorvosi szakvizsgához
• Vizsgát nem igényel

Tanfolyamonként credit pont •• Tanfolyamonkénti és komplex oklevelet ad

Szeretne kedvezményesen részt venni továbbképzéseinken? Kérje 5-10-15 % kedvezményre jogosító GMC Club
Szeretne kedvezményesen részt venni továbbképzéseinken?
Kérje 5-10-15 % kedvezményre jogosító GMC Club kártyáját Oktatási Központban!
Tanfolyami Naptár Itt
Tanfolyami Naptár
Itt

IMPRESSZUM

IMPRESSZUM Implantológia különlenyomat – Gáspár Medical Center Kiadja: Dental Press Hungary Kft. 1012 Budapest,
IMPRESSZUM Implantológia különlenyomat – Gáspár Medical Center Kiadja: Dental Press Hungary Kft. 1012 Budapest,

Implantológia különlenyomat – Gáspár Medical Center

Kiadja: Dental Press Hungary Kft. 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9.

Dental Press Hungary Kft. 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. Felelős kiadó: Laczkó Tamás Főszerkesztő: dr.

Felelős kiadó: Laczkó Tamás

Főszerkesztő: dr. Gáspár Lajos

Vezető szerkesztő: dr. Riba Magdolna

Szakfordítók: dr. Buzás Kristóf, dr. Németh Bertalan

Nyomdai előkészítés:

Dental Press Hungary Kft., tel.: 06-1-202-2994, e-mail: grafika@dental.hu

Nyomdai kivitelezés:

Demax Művek Nyomdaipari Kft.

Információ, hirdetésfelvétel:

Nagy Erika,

telefon: 06-1-202-2994

fax: 06-1-202-2993

Az újság e-mail címe:

info@dental.hu

Az újság internetcíme:

www.dental.hu

Terjesztés:

Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Horvátország, Szerbia

A tudományos közleményeket a szer-

kesztőség lektoroknak adja át vélemé- nyezésre. Közlés csak egyetértő lekto-

ri vélemény, illetve a javasolt módosí-

tások elvégzését követően lehetséges.

A cikkek szerzői vállalják, hogy az álta-

luk elküldött írás saját forrásból szár-

Tisztelt Olvasó!

mazik, illetve a felhasznált anyagokat (publikációkat, illusztrációkat, képeket stb.) mindenkor pontosan feltüntetik. Írásaiknak jogi és egyéb adatvédelmi kérdéseiben felelősséget vállalnak.

A német nyelvű szakmai cikkeink

magyar fordítását az Oemus Media

AG Kiadó engedélyével szerkesztettük

lapunkba. A fel nem használt kézirato- kat, fotókat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.

A hirdetések tartalmáért nem vállalunk

felelősséget. A gyártó, illetve forgal- mazó cégek kérésére közzétett cikkeket keretbe foglalva közöljük és (x)-szel

jelöljük, azok szakmai tartalmáért a szer- kesztőbizottság nem vállal felelősséget.

Címlapkép: www.hdwallpapers.in ISSN 1786-6456

Ön az Implantológia című folyóirat különlenyomatát tartja a kezében. Ebben az anyagban a világszerte újdon- ságnak számító „mágneses kalapács” ( Magnetic Mallet= MM) alkalmazásának eddigi tapasztalatairól adunk közre összefoglalót.

A XXI. század orvostudományának jellemzője a technika fejlődése, mely soha nem látott módon felgyorsult.

A computerizáció, az anyagkutatások, a robottechnika, majd ezek nemzetközivé válása merőben új megoldá-

sokhoz, valamint azok gyors elterjedéséhez vezetett. Az új felfedezések nem évek, hanem hetek alatt átkerül- nek a gyakorlatba. A világhálón keresztül a föld szinte bármelyik pontjára eljutnak percek alatt az új ismeretek.

A fogászati gyártók, szolgáltatók és a páciensek a nemzetközi piac szereplőivé válnak.

Az orvos-technológia termelési értéke évi 15%-kal emelkedik. Egyre nagyobb számban jelennek meg újabb és újabb, korszerűbb, hatékonyabb berendezések, eljárások, anyagok, eszközök. Napjaink fogászatában különösen robbanásszerű fejlődés tapasztalható az implantológia, az anyagtan, vala- mint a lézer alkalmazása területén. Látjuk a mindennapi gyakorlatban, hogy a páciensek sokszor az orvosoknál, szakdolgozóknál gyorsabban szer- zik be a napra kész ismereteiket. Azok a rendelők, melyek nem követik a gyors fejlődés következtében létrejövő új ismereteket, hamar elveszíthetik az igényes pácienseiket, akik akár az internet segítségével, de néhány perc alatt megtalálhatják a legkorszerűbb eljárásokat alkalmazó másik fogászati rendelőt.

A megfelelő szélességű, magasságú és formájú csontállomány megléte esetén, vagyis ahol az úgynevezett

csontkínálat bőségesnek értékelhető, ott ma, a korszerű sebészeti eszközök birtokában, a fogbeültetés rutin fogorvosi beavatkozásnak tekinthető. Tekintettel arra, hogy a részben vagy teljes mértékben fogatlanná váló páciensek döntő része a saját termé- szetes fogainak elvesztésekor nemcsak magát a fogat, hanem ezzel együtt a processus alveolárist is jelentős mértékben elveszti, a kis csontkínálatú implantációra jelentkező esetek száma igen jelentős.

Az új eszközök, eljárások, technikák fejlődésével a régebben reménytelennek és megoldhatatlannak látszó ese- tekben is már lehetőség nyílik a fogbeültetésre, így mind a páciensek, mind a fogorvosok, a szájsebészek, az implantológiával foglalkozó szakemberek ezeket fejlesztéseket fokozott figyelemmel és egyre nagyobb bizako- dással figyelik.

Az újabb és újabb csontmegmunkáló eszközök és technikák folyamatos megjelenése így meghatározó jelen- tőségre tett szert a dentális implantológia fejlődésében. Az MM projekt kapcsán összehasonlítottuk a csont- megmunkálás kézi-, forgó-, piezo-, lézer- eszközei, valamint a mágneses kalapács alkalmazási lehetőségeit, előnyeit és hátrányait, és a különböző implantológiai esetek javasolt protokolljait. Az eredmények összegzése folyamatban van, ezt hamarosan nagyobb terjedelemben is publikálni fogjuk. Jelen anyagban egy rövid áttekintésre vállalkoztunk a mágneses kalapács implantológiai alkalmazásáról.

Dr. Gáspár Lajos az orvostudomány kandidátusa Gáspár Medical Center Budapest

Gáspár Medcal Center

Dr. Gáspár Lajos

Mágneses kalapács alkalmazásával szerzett tapasztalataink a csontmegmunkálásban és az implantológiában

Mágneses kalapács (Magnetic Mallet = MM) 2012 óta fejlesztés alatt levő világszerte új eljárás, melynek során elektromágneses vezérléssel működő csontmegmunkáló berendezés kézi darabjában elhelyezett cserélhető végek, vésők, implantátumágy formázók, hajlított darabok segítségével lehetséges a csont megmunkálása.

1. ábra: A MM-mel az ütés ereje 6-7-szerese a hagyományos véső-ka- lapácsénak, elérheti 4-es fokozatban a 260-as Newton értéket, a hagyományos eszköz maximum 40-es New- ton értékével szemben. Az ütés ereje 1-2-3-4 fokozatban állítható. A mindennapi munkához általában kiindulásként a 2-es fokozat megfele- lő, csak ritkább esetben, kifejezetten kemény csont esetén szüksé- ges a 3-as vagy a 4-es fokozat alkalmazása.

2. ábra: Az ütési erő és az ütési időtartam ösz- szefüggése. Az MM-mel az ütés ideje ¼-e a ha- gyományos kalapács- és véső-ütés maximális sebességének. Vagyis az MM 4-szer gyor- sabb. Ez a magyaráza- ta, hogy a beteg az MM ütés okozta rázkódást kevésbé vagy alig érzi, annak gyorsasága mi- att. Az 1-es fokozatban 75N, a 2-esben 90 N, a 3-asban 130 N, a 4-es- ben 260 N maximális erő kifejtése érhető el.

4

Implantológia

A mágneses kalapács első sztomatológi- ai alkalmazása Bonwill nevéhez fűződik, aki elektromágneses fogászati kalapács néven szabadalmaztatta 1873. július 21-én. A másfél évszázaddal ezelőtti eszköz célja – a kalapált aranytömések esetén – az egyenletes, ponto- san kiszámítható erejű és kíméletes mecha- nikus ütőhatás elérése volt, amely jelentősen megkönnyítette a fogorvosi munkát, növelte a töméskészítés pontosságát, egyúttal a haté- konyságát.

A XXI. századi modern mágneses kalapács száj- sebészeti/implantológiai alkalmazását Crespi közölte 2012-ben, amikor a sinus liftek végzése során tapasztaltakról számolt be. A hagyomá- nyos kalapáccsal és osteotommal végzett el- járást vetette egybe az új mágneses kalapács prototípusának alkalmazási lehetőségeivel.

(Crespi/2012).

A mágneses kalapács berendezése áll egy köz- ponti egységből, melyen állítható a mechanikus

ütés erőssége, ehhez csatlakozik egy sterilizál- ható kézi darab, melybe különböző, cserélhető végek rögzíthetőek. Lábpedállal lehet a kalapá- csot működésbe hozni. (Meta Ergonomica/2015).

A MM alkalmazás ütési ereje 4 fokozatban ál- lítható a készüléken: 75-90-130-260 kp. Ez a hagyományos kalapács, legfeljebb 40 kp-os erejével szemben sokszoros (6-7 szeres) haté- konyságot jelent. A hagyományos kalapáccsal végezhető legy- gyorsabb ütés kb. 350-400 microsecundum, ezzel szemben a MM ütés időtartama ennek negyede-ötöde. Az ütési impulzus rendkí- vül gyors, mintegy 80-100 microsecundum. A rendkívül rövid időtartamnak és az élő szerve- zet gyors impulzusokkal szembeni tehetetlen- ségének köszönhetően - a relatíve nagy erejű ütés ellenére - a beteg számára csak minimá- lis kellemetlenség érezhető. Jelentősen kisebb ütést lehet érezni, mint hagyományos kala- pács és véső esetén. Elkerülhető a hagyomá-

1. ábra
1. ábra
2. ábra
2. ábra

Implantológia – Különlenyomat

3. ábra
3. ábra
4. ábra
4. ábra

nyos kalapácsütéstől származó műtét utáni szédülés, melyet a hallócsontok megmozdulá- sa okozhat. A hagyományos kalapáccsal végez-

hető leggyorsabb ütés kb. 350 microsecundum,

ezzel szemben a MM ennek negyede-ötöde

időtartamú. Ennek a rendkívül nagy gyorsulás-

nak köszönhető, hogy a koponya tehetetlen-

sége miatt az ütés mechanikus ereje - döntő többségében - elsősorban a csont plasztikus alakváltoztatására irányul, és csak rendkívül kis része mozdítja el a koponyát. Ezzel szemben a „lassúnak számító” kézi eszközös ütés jelentős része a koponya megmozdítására irányul, és csak kisebb része a csont alakváltoztatására.

Más szavakkal: az MM energiája csaknem tel-

jes mértékben a plasztikus hatás létrehozását (csontformázást) segíti, kis mennyiségű kine- tikus energiává alakítás (koponya mozgatása) mellett. Ezzel szemben a lassú ütésű kézi esz- köztől sokkal több lesz a kinetikus, és kevesebb az alakváltozást okozó plasztikus energia.

A mikro motor kézi-darabjához hasonlóan az

MM kézi-darabja autoklávozható, és különféle

cserélhető végdarabok állnak a rendelkezé- sünkre két szettben: egyenesek, illetve hajlítot-

rendelhetőek gépi korona és hídeltávolítóként alkalmazható kézi-darabok és -végek is.

Összefoglalva az MM eljárás jellemzőit: kieme- lendő a nagyon rövid idejű – 0,1 sec – kontrollált mélységű és -erejű apró ütő hatás a csontra; az eszköz egy kézben tartható, mellette jók a lá- tási viszonyok; az operatőr másik keze szabad. Minimal invazív csontmegmunkáló eszköz, mely a szövetek szétválasztását képes csont- veszteség nélkül megvalósítani, nem keletkezik forgács. (Csonka -2014/1, Csonka-2014/2, Arduini-2014)

Az alkalmazás ereje 4 fokozatban állítható: 75- 90-130-260 kp, az ütés ereje így hat-, hétszere- se a hagyományos kalapács-vésőnek. Az ütés rendkívül gyors és rövid impulzus, négyszerese a hagyományos kalapács-ütésnek. Ennek a 0,1 másodperces időtartamú ütési impulzusnak köszönhetően a beteg feje csak részben veszi át az ütést, mert nem tudja követni a gyors im- pulzust, és „tehetetlen”.

Az MM technika további nagy előnye, hogy hűtést nem igényel, vagyis az MM-mel készí-

5. ábra
5. ábra
6. ábra
6. ábra

tak. Ezek között vannak vésővégek, melyekkel csonthasítás végezhető, de csontvágásra is

alkalmasak. Vannak keskeny, lapos végek, pen-

gék, melyek gyökerek és fogak kimozdítására

szolgálnak. Az implantátum-ágy kialakítására a tágítók és az implantátum-ágy kialakító végek egész so- rozata a rendelkezésünkre áll. A csont-tágítók 1-2-3 mm és 2,3-3,3-3,6 mm átmérővel mind az implantátum ágy kialakításra, mind a csont- tömörítésre alkalmasak. Harmadik szettként

7. ábra
7. ábra

3. ábra: Véső, hasító

és implantátum-ágy előkészítő végek soro- zata. A készlet egyenes

darabokat, egy másik készlet bajonett hajlatú végdarabokat tartal- maz. Ez utóbbi készletet

a szájüreg moláris

régiójában is, megfelelő

szögben alkalmazni lehet, akár az alsó, akár

a felső állcsonton.

4. ábra: Mágneses kala-

pács (MM) berendezés.

A készülék egy központi

egységből áll, melynek előlapján 1-2-3-4 ütés

fokozatú erő állítható

be. Csatlakoztatható a sterilizált kézi-darab vezetékkel, valamint

a lábpedál a berende-

zéshez. Egy lábpedál lenyomás egy ütést eredményez. A sorozat- ban végzett ütéshez a pedált ütemesen kell lenyomni-felengedni. Folyamatos taposás során a pedál csak egy ütést ad.

5. ábra: Csontvágó

vésővég a hasításhoz több méretben áll ren- delkezésre, rajta mély- ség-jelölési vonalak, melyek a munka közben mutatják a hasítás mélységét. A beosztás, hasonlóan az implan- tológiai fúrókhoz, 6-8- 10-12 mm-es mélységet mutat az egyes működő eszközvégeken.

6. ábra: Implantá-

tum-ágy előkészítő, tágító sorozat, mélys- égjelölő vonalakkal. A sorozatban a legvéko- nyabb 1 mm-es átmé- rőjű (tűszerű véggel), majd növekvő átmérőjű

( 2 mm-es, 3 mm-es, 3,3 mm-es ) végekkel kö- vetkezik, hasonlóan az

implantátum-csontágy

fúró sorozatához. A tágító sorozat gyö- kérformájú implantá- tum-ágyat tágít.

7. ábra: A fog- és fogy-

gyökér eltávolító végek különböző profilokkal készülnek. Van közöttük egyenes, lapos véső- formájú, van vájt, kerek felszínű, szélesebb és keskenyebb kivitelű egyaránt.

Implantológia

5

Gáspár Medcal Center

8. 1. ábra: 61 éves

nőbeteg bal alsó 5-6-os fogának eltávolítása MM-mel. Az 5-ös fog kilazítása MM extracti- ós véggel.

8. 2. ábra: A meglazított fog kiemelése csipesz- szel lehetséges.

8. 3. ábra: A fogak

minimal invaziv MM-os eltávolítása után a lágyrészek és a csont- strukturák roncsolása minimális.

8. 4. ábra: Azonna- li implantáció, 3 db Straumann implantá- tumot helyezünk az MM-mel kialakitott alveolusokba.

8. 5. ábra: A fogeltá- volítás előtt készített röntgenfelvétel.

8. 6. ábra: Az implan- tációt követően készült röntgenfelvétel.

6

Implantológia

8.1. ábra
8.1. ábra
8.2. ábra
8.2. ábra
8.3. ábra
8.3. ábra
8.4. ábra
8.4. ábra
8.5. ábra
8.5. ábra
8.6. ábra
8.6. ábra

tett hasítás, az implantátum-ágy kialakítása során, az általában kevés csontkínálatú és kevéssé életképes csontállomány „kimosása” nem történik meg. Vagyis azok a csontosodás beindulásához, az osszeointegrációhoz elen- gedhetetlen anyagok, melyek az „élő” csont- ban megtalálhatóak – a forgóeszközökkel és a piezoval szemben –, a hűtés szükségtelensége miatt nem kerülnek kiöblítésre. A csont enyhén vérzik és életjelenségeket mutat. A csontfel- szín az MM alkalmazás után vérbő és élő színű, szemben a sokszor kifehérített, „kimosott fel- színű”, élettelennek látszó mikromotoros és

piezos csontmegmunkálás utáni állapottal. Az MM csont-tágítói, az ún. root-form tágítók al- kalmasak olyan formájú csontágy kialakítására, mely a legtöbb root-form implantátum külső formájának, alakjának jól megfelel. A vágó éllel rendelkező implantátumok esetén, az MM tágí- tók által kialakított csontágyba az implantátum általában becsavarható. Szükség esetén, az MM tágítás után kialakult csontágy az adott implantátum-rendszer kész- re fúrójával és/vagy menetvágójával, a kézi racsnis kulcsos módszer segítségével (hűtőfo- lyadék nélkül) tovább finomítható, alakítható.

Implantológia – Különlenyomat

9.1. ábra
9.1. ábra
9.2. ábra
9.2. ábra
9.3. ábra
9.3. ábra

A kettős hajlítású műszerek segítségével, a laterális régióban is elérhető a processus al- veolaris területe a második nagy-őrlő helyén is. A különböző készletek és kiegészítő végek között csontvágók, vésővégek, fog- gyökér- és felépítmény eltávolító végek is találhatóak. A technika elsősorban kisebb csontkínálat és nem kemény csont esetén alkalmazható imp- lantátum-ágy kialakításra, valamint csonttö- mörítésre (az általános root-form tágítókkal).

9.4. ábra
9.4. ábra
9.5. ábra
9.5. ábra
10.1. ábra
10.1. ábra
10.2. ábra
10.2. ábra
10.3. ábra
10.3. ábra
10.4. ábra
10.4. ábra

9. 1. ábra: 63 éves férfi

páciens, aki 5 évvel ezelőtt elvesztette az előzetesen behelyezett alsó- és felső fogsor- beli implantátumait. A műtét előtti röntgenfe- lvétel.

9. 2. ábra: Implantátum

-gy preparálása MM osteotommal, D3-D4 csont horizontális ex- panzió a 24 -25- 26-os fogak helyén.

9. 3. ábra: Straumann

implantátum behelye-

zése.

9. 4. ábra: A 3 darab

implantátum a szájban.

9. 5. ábra: A behelyezett

implantátumok röntgen kontrollja (21-24-25-

26).

10. 1. ábra: 45-ös fog

eltávolítása mágneses kalapáccsal történik. A művelet során a foggyökér és az alveo- lus-fal közé fokozato- san bevezetjük a véső formájú működő véget, és 2-es fokozatban, körben, lépésről lépésre kitágítjuk a gyökérhár- tya vonalában a rést, apró ütésekkel. A fog körül körbe haladva az mobilissá válik, és az alveolus-fal csontré- tegének csökkenése nélkül a fog kiemelhető.

10. 2. ábra: A fog eltá-

volítását követően a keskeny gerinc hasítása a véső formájú véggel MM-mel történik.

10. 3. ábra: Az áll-

csontgerinc hasítását követően az implantá- tum- ágy kialakítása „root form” MM végek sorozatával történik. Kezdés az 1mm-es végű, majd a 2mm-es, 3 mm-es végű „root form” végekkel.

10. 4. ábra: A behe-

lyezett 3 db 3,2-10-es SGS SLA implantátum behelyezése z MM-mel hasított csontlemezek közé, a 44-45-46-os fogak helyére.

Implantológia

7

Gáspár Medcal Center

11. 1. ábra: 64 éves nőbeteg felső fogat- lan maxillája, 19 évvel ezelőtt behelyezett 8 db implantátum eltávo- lítása utáni állapot. Vékony állcsontgerinc, minimális csontkínálat áll rendelkezésre.

11. 2. ábra: A műtéti

tervben a jobb oldalon sinus lift, és összesen 4 db 3,75-10, valamint 3,75-12 SGS implan- tátum behelyezése mágneses kalapáccsal. Az implantátum-ágyat mágneses kalapáccsal alakítjuk ki a fokozato- san emelkedő átmérőjű „root form” végekkel.

11. 3. ábra: A mágneses kalapáccsal létreho- zott csontágy belsejét nem öblítettük ki, mivel folyadékhűtés nem szükséges. A preparált csontfelszín tömör, „vé- res” és élő csontszövet benyomását kelti. Az implantátum-ágy mély- sége az MM végdarab vonalain ugyanúgy lát- ható, mint a forgó-esz- közös csontágy-fúrók mélységet jelző vonala- in. Az implantátum-ágy kialakítása közben csontveszteség nincs. A tágító végek a csontot tágítják, tömörítik és vastagítják egyszerre.

11. 4. ábra: Önmetsző 3,75-10 SGS implantá- tum behelyezése a 16- os helyére. A MM-mel elkészített csontágyba az implantátum a racs- nis kulcs segítségével, folyamatos erőkifej- téssel, kontroll mellett betekerhető.

11. 5. ábra: A csont-

veszteség nélkül, a jobboldali maxilllá- ba behelyezett 4 db implantátum. A keskeny és kis csontkínála- tú állcsontnyúlvány tágítását MM-mel a csontszél törése, beha- sadása nélkül el tudtuk végezni.

11. 6. ábra: Röntgen- kontroll a műtét után. A behelyezett 4 db imp- lantátum és a sinus lift eredménye látható.

8

Implantológia

11.1. ábra
11.1. ábra
11.2. ábra
11.2. ábra
11.3. ábra
11.3. ábra
11.4. ábra
11.4. ábra
11.5. ábra
11.5. ábra
11.6. ábra
11.6. ábra
11.2. ábra 11.3. ábra 11.4. ábra 11.5. ábra 11.6. ábra 12. 1. ábra: 38 éves férfi

12. 1. ábra: 38 éves férfi persistáló 71-es bal alsó, első tej met-

szőfoga. Tejfog körül alulfejlett processus alveoláris. A pro- cessus alveoláris lefutása homorú, a gerincéltől a mandibula bázisa felé haladva keskenyedik. Magas rizikójú páciens.

felé haladva keskenyedik. Magas rizikójú páciens. 12. 2. ábra: Óvatos hasítás, majd a csontágy

12. 2. ábra: Óvatos hasítás, majd a csontágy kialakítása a vékony csonton MM-mel történik. Kiindulási csontszélesség a gerincen 4 mm.

történik. Kiindulási csontszélesség a gerincen 4 mm. 12. 3. ábra: Óvatos, fokozatos tágítás után 3,3- as

12. 3. ábra: Óvatos, fokozatos tágítás után 3,3-

as Straumann BL tapered SL Activ implantátum

behelyezése. A gerincszélesség 7,3 mm lett.

Activ implantátum behelyezése. A gerincszélesség 7,3 mm lett. 12. 4. ábra: Korona felhelyezése az implantátumra.

12. 4. ábra: Korona felhelyezése az implantátumra.

Implantológia – Különlenyomat

13.1. ábra
13.1. ábra

A mágneses kalapács (MM) főbb felhasználási területei az implantológiában

1. Fog és gyökér extractió

1.1. Mágneses kalapáccsal asszisztált fog- és gyökér eltávolítás;

1.2. Fog- és gyökér eltávolítás és azon- nali implantátum behelyezés MM- mel;

1.3. Késleltetett implantátum behelyezés az alveolusba MM-mel.

13.2. ábra
13.2. ábra
13.3. ábra
13.3. ábra

Bevatakozás típusa

Férfi

Összes

Fogeltávolítás és azonnali implantáció

26

42

68

Csont-tömörítés

26

54

80

Horizontális csont tágítása

20

33

53

Impactált fog eltávolítása

4

7

11

Arcüreg emelés

3

11

14

Gyökércsúcs reszekció

2

2

4

Összesen

81

149

230

Betegek

Betegszám

Implantátum szám

Férfi

75

174

140

221

Összesen

215

395

2. Processus alveolaris csont kondenzáció és expanzió MM-mel

2.1. Csont kondenzáció;

2.2. Horizontális csont expanzió;

2.3. Vertikális csont expanzió.

3. Sinus-alap emelés MM-mel

3.1. Transcrestális sinus-alap emelés;

3.2. Lokális csont menedzsmenttel kiegészí- tett sinus-alap emelés;

3.3. Friss fogeltávolítással egyszerre végzett sinus-alap emelés.

4. Egyéb alkalmazások MM-mel

4.1. MM-al asszisztált fogszabályozás

4.2. MM-al asszisztált gyökércsúcsreszekció

4.3. MM-al asszisztált impaktált, retineált fog el- távolítás

4.4. Koronák, hidak, implantátum alkatrészek eltávolítása

Implantátum típus

Implantátum szám

SGS

289

Straumann

52

MIS

51

Denti

3

Összesen

395

Beteganyag és módszer

A mágneses kalapácsot (MM) 2014. október el-

seje és 2016. február 28-a között alkalmaztuk

- 230 beteg esetében - a Gáspár Medical Cen-

terben. A beavatkozások során 81 férfi és 149 nő került műtétre.

13. 1. ábra: A jobb alsó

7-es fog meziális

gyökere körül gyulladás okozta csontfelritkulás

a panoráma röntgen-

felvételen, mely a fog fájdalmának okozója. A distális gyökér „térde- plő” formájú.

13. 2. ábra: 47-es anky-

lotikusan rögzült fog eltávolítása MM segít- ségével. A véső formájú véggel a csontágyból kilazítjuk. Lazítás után a fogat turbinával felda- raboljuk, majd MM-mel tovább mozdítjuk, majd kiemeljük az alveolusból.

13. 3. ábra: Az eltávo-

lított gyökerek végein gömbszerűen cson- tosodott ankylotikus fragmentumok. Emiatt hagyományos eszkö- zökkel nem lehetséges az eltávolítása. MM- mel idegsérülés nélkül elvégezhető volt a csontfészekből történő kiszabadítása.

1. táblázat: A mágneses

kalapáccsal elvégzett

beavatkozások - műtéti típus szerinti megosz- lása.

2. táblázat: A mágneses

kalapáccsal behelyezett implantátumok esetén

betegek nemek sze- rinti megoszlása

a

3.

táblázat: A mágneses

kalapáccsal behelyezett

implantátumok típu-

sonkénti megoszlása.

Implantológia

9

Gáspár Medcal Center

4. táblázat: A mágneses

kalapáccsal behelyezett

implantátumok állcson- tonkénti megoszlása.

5. táblázat: A mágneses kalapáccsal behelye- zett implantátumok fogcsoportonkénti megoszlása.

14. 1. ábra: Panoráma röntgenfelvétel az imp- lantáció előtti állapotról

14. 2. ábra: Csonthasí- tás a MM véső véggel.

14.3. ábra: A 44-es fog helyén MM-mel implan- tátum-ágy kialakítása, először az 1 mm-es végű „root form” tágító- val a kettéhasított pro- cessus alveolárisban.

14. 4. ábra: A 44-es fog helyén a kialakított implantátumágy képe.

14.5. ábra: 46-es helyén az implantátum-ágy tágítás megkezdése az 1 mm-es véggel.

14.6. ábra: 3mm-es tágítóval az implantá- tum-ágy tágítása.

14.7. ábra: 3,3, mm-es tágító vég haszná- lata. Látható az ágy mélysége a tágító vég vonalain.

14.8. ábra: 44-es helyére 3,2 10-es SGS implantátum behelye- zése. A MM-mel tágított csontágyba racsnis kulccsal az implantátu- mot betekerjük.

10

Implantológia

Állcsont

Implantátum szám/%

Maxilla

275

69%

Mandibula

120

31%

Összesen

395

100%

Lokalizáció

Implantátum szám/%

Front

97

24%

Premoláris

125

32%

Moláris

173

44%

Összesen

395

100%

A fog- és gyökéreltávolítás során a berende- zéshez készített vékony, penge alakú végeket használtuk, melyekkel a fog vagy a gyökér és a csont közötti résben, ütemes ütésekkel befelé haladva, le tudjuk választani a rögzítő elemek átvágásával a fogat a rögzítő rostokat. A meg- felelő mélységet elérve esetenként foghúzó

fogóval, könnyű mozdulattal a gyökér kiemel- hető, máskor oly mértékben kimozdítható a fog, hogy csipesszel vehetjük ki az alveolusból. A fogextractió során nemcsak a csontszé- lek megőrzése, hanem a lágyrészek kí-

14.1. ábra
14.1. ábra
14.2. ábra
14.2. ábra
14.3. ábra
14.3. ábra
14.5. ábra
14.5. ábra
14.7. ábra
14.7. ábra
14.4. ábra
14.4. ábra
14.6. ábra
14.6. ábra
14.8. ábra
14.8. ábra

Implantológia – Különlenyomat

14.9. ábra
14.9. ábra
14.10. ábra
14.10. ábra

méletes kezelése is könnyebben megoldható. A papillák épen maradhatnak, vagy csak egészen minimális kompressziót szenvednek el. Így az

esetben igen puha, akár D4-es csontot D3-as tömörségűvé alakíthatjuk, a D3-as minőséget pedig D2-es minőségűvé.

azonnali implantáció feltételeihez - a lehető-

Horizontális csont-tágítás esetén, a gyakran 5-6

ség szerinti legnagyobb - lágyrész és csontp-

mm

széles gerincben, az MM emelkedő széles-

rezervációt tudjuk biztosítani.

ségű

végeivel tudunk szélesítést végezni anélkül,

Többgyökerű fogak esetén a koronai és nya- ki rész átvágását akár forgó műszerrel, akár piezoval végezzük, majd ezt követően MM-mel úgy kezeljük, mintha egyes, szóló gyökerek len- nének, és az MM vékony pengéjével kimozdítjuk ezeket az alveolusból. Ezt követően a MM-mel horizontális expanzióval implantátum-ágyat tudunk preparálni, és azonnali implantátum behelyezést tudunk végezni.

Csonttömörítés során azokat az MM végeket alkalmazzuk, melyek oldalra tömörítenek, a felfelé haladó sorrendben szélesedő végeket sorban, egymást követően (1 mm-es, 2 mm-es, 2,3 mm-es, 3 mm-es stb.) alkalmazzuk. A sok

hogy az egyébként is kevés csontmennyiségből elforgácsolnánk. Nagyon vékony és rigidebb csont esetén hasítással kezdjük a műveletet, majd a kellő mélységben, 10-12 mm-es árokban meghasított csontot az implantátum formájú vé- gekkel tovább szélesíthetjük. Rigid és 3-4 mm-es

gerincvég esetén a kortikális és az első millimé- terek megmunkálását piezoval kezdhetjük, majd

MM pengével és vésővel folytathatjuk.

Impactált és retineált fogak eltávolítása során az MM pengékkel és vésőkkel be tudunk jutni a fog és a csont állomány közé, és a csontrés tágításával fokozatosan kimozgatjuk a fogat. Közben akár piezoval, akár fúróval támogat- hatjuk a műveletet.

14.9. ábra: 46-es fog

helyére 3,2 10-es SGS implantátum behelye- zése. Titánhálóval és csontpótlóval a vékony állcsontgerinc kiegé- szítése.

14.10. ábra: A csontha- sítás és az implantá- tum behelyezés utáni panoráma röntgenfel- vételen látható a 3 db SGS implantátum a jobb alsó kvadránsban.

15.1. ábra: A röntgenfel- vételen ciszták látható- ak a felső frontfogakon.

15.2. ábra: A csontablak

készítése MM-mel a véső alakú véggel, a 11- es fog gyökércsúcsánál.

15.1. ábra
15.1. ábra
15.2. ábra
15.2. ábra
15.3. ábra
15.3. ábra
15.4. ábra
15.4. ábra

15.3. ábra: A gyökér-

csúcs végének levágása MM-mel, a véső alakú véggel.

15.4. ábra: A levá-

gott gyökércsúcs, a gyökértömés és a sima metsz-felszín látható.

Implantológia

11

Gáspár Medcal Center

Különböző speciális MM végekkel lehetséges az arcüreg emelése is, valamint a vertikális irányú tágítás mellett, az emelkedő átmérő- jű működő végekkel a csontréteg vastagítása szintén. A sinus alaptól 1 mm-re megállva, a tompa véggel lehetséges a sinus csontos alap beemelése, majd a nyálkahártya preparálása és implantátum behelyezése.

Gyökércsúcs reszekció során a hagyományos véső-kalapács helyett az MM vésőjét használ- hatjuk akár a csont-állomány eltávolítására, akár a gyökércsúcs levágására.

Eredmények és megállapítások

1. Mérsékelt az egész koponya rázkódása a ha- gyományos kalapács+osteotomhoz képest.

A rendkívül gyors, egytized másodperces üté-

5. Gyorsabb csontgyógyulás az „élő csontfel-

színek” következtében.

A hűtőfolyadék nélküli csontmegmunkálás

kapcsán nem kell kimosni, kiöblíteni a csontot,

és nem keletkezik sokszor kifehérített, kimo-

sott, gyakran élettelennek látszó csontfelszín.

Az MM alkalmazás után a csont piros, sokkal

életképesebb szint mutat.

Mind az állatkísérletekben végzett szövetta-

ni vizsgálatokkal, mind a klinikai gyakorlatban

szerzett tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a seb gyógyulása, a csontosodás gyorsabb,

mint a forgóeszközök alkalmazása esetén.

6. Az implantátum-ágy preparálásakor a csont

szétválasztása történik, nem pedig fúrás. For-

gácsolás, csontveszteség nélküli – csontpre- szerváció.

sek ereje a csont plasztikus formálásában ér-

A

gyakran 5-6 mm széles állcsontgerinc esetén

vényesül. Az ütésektől igen kismértékű a kopo-

is

könnyen elvégezhető az implantátum ágyá-

nya rázkódása. Az arra nagyon érzékeny páci-

nak

a kialakítása, mivel a csontot széttolja, és

ensek esetén ez természetesen zavaró lehet,

az

egyébként is kevés csontból semmit nem

és ugyan úgy problémát okozhat, mint a fúró

forgácsolunk el. A csontot szétnyitjuk, horizon-

zaja.

 

tális

vagy vertikális expanziót végzünk.

A

rázkódás - arra érzékenyeknél - vákuumos

vagy egyéb kiegészítő párna alkalmazásával mérsékelhető.

7. A kettős hajlítású végekkel, a szájüreg bárme- lyik része, jól hozzáférhető az osteotomiához.

A szájüreg garathoz közelebb eső részében, az

2. Nincs következményes fejfájás, szédülés,

 

MM

hajlított végeivel könnyebb a csontfelszín-

hányinger

hez

hozzáférni, akár a második moláris helyén

A

230 betegből egy esetben sem fordult elő

is

jól alkalmazható.

műtét utáni szédülés, fejfájás, hányinger, me- lyet többnyire a hallócsontok elmozdulása szo-

8.

Vékony csont esetén is könnyű az implantá-

kott okozni.

tum-ágy kialakítása.

12

Implantológia

3. Az osteotomiában könnyebben elkerülhető a csontanyag-sűrűség különbségei miatti irány- eltérülés Az MM által működtetett és elég szilárdan kéz- ben tartható kézi-darab ritkábban „térül el”, illetve halad ferde irányban, mint a hagyomá- nyos véső. Ugyanakkor az irány tartása és a párhuzamosság biztosítása komoly odafigye- lést és gyakorlatot igényel.

4. Egy kézzel működtethető, jobb látási viszo- nyok mellett. Az MM kisméretű kézi-darabját egyszerű kézben tartani, ugyanakkor kényelmes is. Mind a hagyományos fúróval, mind a piezóval vagy lézerrel végzett csontmegmunkálásnál folyamatosan szükség van hűtőfolyadékos műveletre, mely a látást jelentős mértékben akadályozhatja. Ez az MM alkalmazása ese- tén nem szükséges, minden pillanatban jól látunk. Ugyancsak előny az is, hogy a nyállal és a szájüregi flórával „dúsított” spray nem kerül a műtőszemélyzet arcába, szemébe, légútjaiba.

Az 1 mm-es végű osteotom véggel kezdve,

amennyiben nem rendkívül kemény kortiká- lissal borított a csontfelszín, akkor az MM os-

teotommal megkezdhető az implantátum-ágy kialakítása, megfelelő erejű ütésekkel. Ha ke- mény a kortikális, akkor az azon történő átha- ladáshoz akár gömbfúró, akár piezo használata segítséget jelenthet. A spongiosában már ha- ladhatunk az MM osteotomokkal előre.

9. A kialakított implantátum-ágyba az önmet-

sző éllel rendelkező implantátum jól becsavar- ható. A csonthasítás könnyű, és precíz módon végezhető.

Az MM megfelelő nagyságú végével kialakított

ágyba, már az azzal közel egyező méretű, önmet-

sző implantátum - a racsnis kulcs segítségével -

becsavarható. A csontba általában 0,5-1,5 mm-rel

kisebb átmérőjű ágyat célszerű preparálni, mint a behelyezendő implantátum átmérője. Ezt a csont tömörség befolyásolja, valamint az implantátum felszíni kiképzése.

A csonthasítás során hasonlóan járunk el. A

kortikális átvágható MM pengével, vagy piezo-

val, vagy fúróval, a keménység függvényében.

Implantológia – Különlenyomat

16.1. ábra
16.1. ábra
16.2. ábra
16.2. ábra
16.3. ábra
16.3. ábra
16.4. ábra
16.4. ábra

A spongiosában már az MM végekkel haladha- tunk tovább. A megfelelő mélység elérését az MM végeken lévő vonalak jelzik, hasonló be- osztással, mint az implantátum-ágy fúróin.

10. A gyökér- és fogeltávolítás speciális végek-

kel, csontprezervációval történhet. A fog- és gyökéreltávolításhoz vékony, sima, hajlított és görbülettel rendelkező különböző végek rendelhetőek. A gépi erővel bevezetett vékony végek képesek a fogfelszínt a csontfel- színtől elválasztani.

11. Csonttömörítéskor egy időben történik a

szélesedés és vastagodás. Az MM osteotom végek egyszerre szélesítik és tömörítik, valamint vastagítják is a rendelkezés- re álló csontállományt. Így lehetőségünk van a csont megőrzésére és maximális kihasználására.

12. Nem szükséges a fúrás, nincs csonta- nyag veszteség – „forgácsmentes csontpre- parálás”. Puha csont esetén (D3 és D4) kizárólag a MM-mel lehetséges a csontágy kialakítása, nincs szükség a forgóeszközök alkalmazásá- ra. Egyes esetekben a 2 mm-es spirálfúróval hasznos lehet irányfúrást végezni, majd ezt követően a megfelelő irány tartásával az MM osteotomokat emelkedő átmérő alapján kell alkalmazni. Az esetek jelentős részében egyáltalán nincs csontveszteség, kisebb hányadában pedig mi- nimális, mindez töredéke a hagyományos fúrók csontveszteségéhez viszonyítva.

16.5. ábra
16.5. ábra

13. Nincs fúráskor tapasztalható melegedés,

nem kell hűtőfolyadékot alkalmazni, mely nem

„mossa ki” a csontból a fiziológiás anyagokat, melyek a gyógyulást segítik. „Élő csont-felszí- nek” maradnak. Az élettanilag fontos, az osseointegráció lét- rejöttében nélkülözhetetlen bioaktív anyagok

a helyszínen maradnak, nem kell azokat mes-

terségesen pótolni. A forgó-eszközök, a piezo

vagy a lézer alkalmazása során, a folyadék- hűtés ezeket jelentős mértékben kimossa, így csökken a csont életképessége, csontgyógyu- lási hajlama.

14. Nem keletkezik törmelék, amely hátráltatja

a gyógyulást.

A csonttörmelék, az élettelen massza gyakran

akadálya vagy lassítója lehet a csontgyógyu- lásnak. Az MM alkalmazása során nem kelet- kezik törmelék.

15. Minimal invazív a páciens részére, elkerül- hető a fájdalom. A kíméletes kezelési technika, a csont pre- zervációja, a jó látási viszonyok, a maximális csontmegőrzés jelentősen hozzájárulnak a műtét utáni panaszok csökkenéséhez, elma- radásához. Gyakran lebenyképzés nélkül is vé- gezhető implantáció.

16.6. ábra
16.6. ábra

16.1. ábra: 12-es fog

gyökércsúcsán gra- nuloma látható a rtg felvételen.

16.2. ábra: Mágneses

kalapáccsal történő feltárást követően a granulációs szövet látható.

16.3. ábra: Csontablak

készítése a mágneses

kalapács véső alakú végdarabjával.

16.4. ábra: A gyökér csúcsának levágása a mágneses kalapács véső alakú végével.

16.5. ábra: A gyökér-

csúcs levágása utáni állapot.

16.6. ábra: Röntgenfel-

vétel a reszekció utáni állapotról.

16. Pontosan kalibrált erővel, mélységgel és

időtartammal, rendkívül rövid impulzusokkal dolgozik, így alkalmazása kíméletes. Az MM-mel végzett csontalakítás jól kiszá- mítható. A mélység folyamatosan kontrol-

Implantológia

13

14

Gáspár Medcal Center

17.1. ábra: 42 éves férfi beteg 3 évvel ezelőtt elvesztette a beültetett alsó implantátumait.

Mindkét oldalon laterá- lis alsó foghiány látható

a panoráma röntgenfe-

lvételen.

17.2. ábra: A bal oldalon,

a kb .4-5 mm széles áll-

csontgerincet piezoval hasítjuk ketté.

17.1. ábra
17.1. ábra
17.2. ábra
17.2. ábra
17.3. ábra
17.3. ábra
17.4. ábra
17.4. ábra
17.5. ábra
17.5. ábra
17.6. ábra
17.6. ábra

17.3. ábra: A piezoval

megkezdett hasítást az

MM

pengéjével folytat-

juk,

mélyítjük 10-12 mm

mélységig. A linguális és

a buccális csontlemezt szétválasztjuk óvatosan.

17.4. ábra: MM osteo-

tommal horizontális expanziót végzünk a tervezett implantációs helyeken.

17.5. ábra: A behelyezett

3 darab SGS 3,75-ös

implantátum 10 és 12 mm hosszúak.

17.6. ábra: Jobb oldalon

4 db, baloldalon 3 db

piezoval asszisztált, MM-

mel végzett horizontális

expanzió utáni implantá- ció röntgenképe.

lálható a végeken látható vonalbeosztás segítségével. A rövid és kíméletes impulzu- sok hatékonyan alakítják a csontot. Kemény csont esetén igénybe vehetjük a piezo tech- nikát, majd MM-mel folytatjuk a művelete- ket.

17. Egyszerűen végezhető a csonthasítás és a sinuslift. A puha D3-as és D4-es csontban jelentősen

egyszerűbb a csonthasítás végzése. Kemé-

nyebb csont esetén érdemes az első kor- tikális szintben levő csontmegmunkálást piezoval végezni, majd a spongiosában az

MM-mel haladunk tovább. A sinuslift ese-

tén többféle technikai megoldás áll a ren- delkezésünkre, a kalibrált erővel, a tompa végekkel történő munka sok előnyt jelent- het.

18. Szükség esetén kombinálható más eljárá- sokkal, és a beavatkozás egyik fázisában MM- et, a másikban pedig másik eszközt is lehet használni (menetvágó, piezo, jelölő csontfúró, szike, lézer, egyéb eszközök).

Következtetések

Mágneses kalapács a csontmegmunkálásban, implantológiában

• Az MM a szájsebészeti és az implantológiai rendelő széles körben használható eszköze. • Rizikópáciensek és kisebb csontkínálat esetén a csont hasításával és tágításával kevés csont vesztesége nélkül lehet implantátum-ágyat kialakítani. • Az MM alkalmazása - kedvező felszíni tulaj- donságú implantátummal együtt ( pl. Strau-

Implantológia

Implantológia – Különlenyomat

18.1. ábra
18.1. ábra
18.2. ábra
18.2. ábra
18.3. ábra
18.3. ábra
18.4. ábra
18.4. ábra
18.5. ábra
18.5. ábra
18.6. ábra
18.6. ábra
18.8. ábra
18.8. ábra
18.9. ábra
18.9. ábra
18.7. ábra
18.7. ábra
18.10. ábra
18.10. ábra

mann SLActiv) - megnöveli a sikeresség esé- lyét még a magas rizikójú esetekben is. • Jól kombinálható más sebészi eljárásokkal. • Alkalmazásával a fog- és gyökéreltávolí- táskor is lehetséges a csontprezerváció.

• Eddigi –másfél éves - kedvező tapasztalataink alapján ajánlható a mindennapi praxis számára, elsősorban kis csontkínálat, implantátum-ágy, preparálás és rizikó páciensek, valamint fog- és gyökéreltávolítás, csonthasítás eseteiben.

18.1. ábra: 55 éves férfi-

beteg fracturált 14-es csapos foga. Eltávolítás MM-mel.

18.2. ábra: Az extrac-

tiós üreg átalakítása

implantátum ággyá MM osteotommal.

18.3. ábra: Forgóesz-

köz nélkül kialakított

ágyba az implantátum beültetése racsnis kulcs segítségével (SGS 4,2,

12).

18.4. ábra: Műtét előtti röntgenfelvétel a 14-es fogról.

18.5. ábra: Az implantá-

ció röntgenkontrollja.

18.6. ábra: A 24-es

fog 3 évvel ezelőtt

eltávolításra került,

helyére implantátum

behelyezését végezzük

MM segítségével. Az

osteotom által képzett implanátum-ágy.

18.7. ábra: További

horizontális expanzió

MM-mel.

18.8. ábra: Racsnis

kulcs segítségével

behelyezzük a 4,2 12-es

SGS implantátumot.

18.9.

ábra: A behelye-

zett

implantátum képe.

18.10. ábra: Röntgen kontroll.

Irodalom

Crespi, R.: Magnetic mallet in bone remodeling Manuscript, Meta Ergonomica, Milano 2016.1-124.p.

Crespi,R., Cappare, P., Gherlone, E.: A comparison of manual and electrical mallet in maxillary bone condensing for emmedi- ately loaded implants: A randomiozed study. Clin Implant Dent Relat Res. 2012 Aug 15. doi:10.1111/j. 1708-8208.2012.00485.

Csonka,M. -2014/1. Dr. M. Csonka - Flapless technique with Magnetic Mallet - https://www.youtube.com/watch?v=hyq-

G6l5olTU

Csonka,M.-2014/2 Dr. M. Csonka - Root extraction with Magnetic Mallet-https://www.youtube.com/watch?v=I8tyJl1nmLw

Arduini,L.: - 2014 Dental implant with Magnetic Mallet - https://www.youtube.com/watch?v=ZTbI7UopLjA

Gáspár L.: Mágneses kalapács – új eljárás alkalmazása az implantológiában. Implantológia XI. évfolyam, 2014. 2. szám.6-10.o.

15

Implantológia