You are on page 1of 5

ASHNA

24/2/16
BERTANGGUNGJAWAB
` SK ULU SUNGAI MERAH,SIBU
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR TAHUN 5

1. Mata Pelajaran

: Pendidikan Moral

2. Tahun

: 5 Mawar / Melati

3. Tarikh/Masa

: 24 Februari 2016 (10.05 11.05 pagi)

4. Bilangan Murid

: 27 Orang

5. Tema

: Saya dan Masyarakat

6. Tajuk

: Tugas Dilaksanakan, Masyarakat Sejahtera

7. Standard Kandungan

: 3. Bertanggungjawab
Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas
serta kewajipan dengan sempurna

8.Standard Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


3.1.1

Menerangkan cara melibatkan diri dalam aktiviti

masyarakat setempat.
3.1.2

Membincangkan kebaikan melibatkan diri dalam

aktiviti masyarakat setempat.


3.1.3 Menjelaskan perasaan apabila melibatkan diri dalam
aktiviti masyarakat setempat.
9. Objektif Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran murid dapat;


i.

Menyatakan

sekurang-kurangnya

tiga

cara

ii.

melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat


Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga kebaikan

iii.

melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat.


Menceritakan perasaan apabila melibatkan diri
dalam aktiviti masyarakat setempat

10. Pendekatan:

ASHNA
24/2/16
BERTANGGUNGJAWAB
i.
ii.
iii.

Analisis Nilai
Penjelasan Nilai
Tindakan Sosial

11. EMK:
i.
ii.

Kreativiti : Menjana idea


Pendidikan Persekitaran : Mengaitkan perbuatan yang dilakukan kepada

iii.

jiran dengan pengalaman diri


Bahasa: Menceritakan pengalaman

12. Bahan Bantu Mengajar :


1. Speaker
2. LCD
3. Video
4. Kertas mahjong
5. Lembaran kerja 1
6. Komputer riba
7. Slogan
8. Keratan The Power of 10 sen
9. Gunting
10. Double sided tape
11. Pen marker

13. Aktiviti Pembelajaran :


Langkah/

Isi Pelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Catatan :

Masa

Kaedah/Teknik/BB
M/EMK
Bangga

Set

membantu

masyarakat

Induksi
(5 minit)

Guru menayangkan video

BBM:

yang bertajuk Ikhlas Dari

Speaker

Hati.
Murid menonton video.
Murid menjawab soalan

LCD

yang diberikan oleh guru.


Contoh soalan:
1. Apakah mesej yang

Video
Kaedah:
Pandang Dengar

disampaikan di dalam
video tersebut.
2. Apakah peranan

kita

sebagai masyarakat?

Teknik:
Teknik Penyoalan
EMK/TMK:
Kreativiti : Menjana
idea.
2

Langkah 1

Cara

memberi

(15 minit)

bantuan

ASHNA
24/2/16
BERTANGGUNGJAWAB
Guru memberikan badge Teknik:

The Power of Ten Cent.


Murid
mengunting
dan

kepada

masyarakat.

Pembelajaran
Koperatif

melekatkan badge tersebut


The

Power

of

Ten

Cent

di baju mereka.
Guru mengedarkan helaian
Slogan The Power of 10

membaca slogan tersebut.


Murid membaca.
Guru
menghuraikan

menyuruh

murid

maksud slogan tersebut.


Guru menanyakan soalan.
Contoh soalan :
- 10 sen ini apa yang boleh

Perasaan :

(10 minit)

Gembira
Ikhlas
Jujur
Empati

Guru

of 10 sen
Gunting
Double sided tape
EMK:
Menganalisis nilai
Penjelasan nilai

kamu beli?
Langkah 2

Slogan
Keratan The Power

sen.
Guru

BBM :

menceritakan

Teknik:

perasaan membantu ketika

Penceritaan

menolong

Temu bual

orang

kesusahan.
Dalam
sehelai
secara

dalam
kertas,

individu

murid

BBM:
Lembaran kerja 1

diminta untuk menceritakan


perasaan

mereka

membantu
Langkah 3

Mengamalkan

(15 minit)

membantu
masyarakat

sikap
melalui

sumbangan:
-

Menderma

segi duit
Memberi pakaian
Menyumbangkan

tenaga kerja
Menyumbangkan

Tolong-menolong

Kertas Mahjong

Mulia.
Dalam

Amalan

Pen marker
kumpulan,

dalam

murid

masyarakat.
Hasil perbincangan ditulis
yang diagihkan dalam peta

i-Think.
Setiap

Teknik:
Berpusatkan murid

membantu

dalam sehelai kad manila

makanan.

Pembinaan rasional
BBM:

sikap yang perlu diamalkan

Pendekatan:

dalam kesusahan.
Guru menyayangkan video

diminta untuk menyatakan

dari

masyarakat

Kaedah:
Kaedah
perbincangan
kumpulan

wakil

kumpulan
3

ASHNA
24/2/16
BERTANGGUNGJAWAB
untuk Pendekatan:

diminta
membentangkan
perbincangan
-

Menilai

perbuatan

Penjelasan nilai.

daripada

kumpulan mereka.
Hasil kerja yang terbaik
akan

Langkah 4

hasil

dipamerkan

hadapan kelas.
Murid menulis
sesuai

di

jawapan

yang perlu dilakukan

yang

mengikut

dalam situasi tertentu.

situasi yang dinyatakan

BBM:
Lembaran kerja 2
-

Latihan

Berpusatkan
bahan

pengukuhan
Pendekatan:
Penutup

Merumus:

(5 minit)

Kognitif:
Murid

Guru

membimbing

membuat
menyatakan

murid

rumusan

Tindakan sosial
Kemahiran
merumus

pembelajaran.

perkara yang menjadi


contoh

yang

perlu

diikuti.
Becerai kita roboh,
bersatu kita teguh
Tangan
memberi

yang
lebih

baik

daripada tangan yang


menerima

Disemak

oleh

Guru

Pembimbing

Disemak oleh Guru Besar :

Pensyarah Penyelia

Tandangan :

Tandangan :

ASHNA
24/2/16
BERTANGGUNGJAWAB
Nama :

Nama :

Tarikh :

Tarikh :