You are on page 1of 33

TIKLAYIN;

facebook:
Kpss Kaynak Arivi
Kpss Dokman Arivi

1. Dnya edebiyatndaki almalara baktmzda


hi eskimeyen eserler verildiini grrz. Bizim
edebiyatmzdaki almalara ise saman alevi de
sek yeridir.

3. Onun yaptlar toplumun bir fotorafyd, oysa bu


yaptnda sanat gzlemlerini yanstrken kalbinin
sesine de kulak vermis.
Bu cmledeki alt izili szn yerine aadakilerden hangisi getirilirse anlam deimez?

Bu parada alti izili szle anlatlmak istenen


aadakilerden hangisidir?

A) gerekleri olduu gibi aktarm.


A) Kalclk zellii gsterememek

B) duygularna da yer vermi.

B) ok ksa srede okuyucuya ulatrlmak

C) yaln bir anlatm benimsemi.

C) Sadece gelecee seslenmek

D) toplum sorunlarna da yer vermi.

D) Etkisini ksa srede gsterememek

E) duygularn geri planda tutmu.

E) Kendinden nceki eserlerden izler tamamak

2. Bize benzemiyordu o. Alp ban gidiyordu bir


eylerden skldnda, iinde uzun saatler geir
mekten byk keyif ald odasnn duvarlar artk
stne gelmeye baladnda veya sokaklarn hep
ayn kalan grntsnden bktnda, aina oldu
u siletlerin deimeyen seslerinden yorulduun
da alp ban gidiyordu. Zihninin hzl almasn
engellediini hissettii her eyden, basit davran
lar ve hibir zek prlts gstermeyen konuma
laryla kendisini eksilttiini dnd herkesten
uzaklayordu hemen.
Bu parada geen siletlerin deimeyen ses
lerinden yorulduunda" szyle anlatlmak ste
nen aadakilerden hangisidir?
A) Sorumluluk sahibi olmayan dncelerden
kamak
B) Tandk, bildik dnceleri eletiri szgecinden
geirmek
C) Bildik niteliklere sahip olanlarn kendini tekrar
etmelerinden rahatsz olmak
D) Tannm kimselerin yaammzda ve ruh
hlimizde yaratt olumsuz etkileri bertaraf et
mek
E) Benzer yzlerle, benzer duygularla karamsarl
ilemek

u
m
>-

4. Mutluluk in Felsefe kitabnda yazar, kiisel


geliim kitaplarnda vadedilen yzeysel mutluluk
anlayna kar kyor ve bir his olarak deil,
bir anlam olarak mutluluun peinden kouyor.
Tek kullanmlk mutluluklar yerine filozoflarla tar
tmak ve ona gerek anlam yklemek isteyenler
iin esiz bir balang noktas.
Bu parada alt izili szck beiyle anlatl
mak istenen aadakilerden hangisidir?
A) Dom davranlardan uzak durmak
B) Donjyu yanltan ayramamak
C) Geici duygular yaamak
D) Bir eye bal kalp ondan ayrlmamak
E) Yaad anlarn kymetini bilmek

DENEME SINAVI - 3

GENEL YETENEK

5. nsanm, sahip olduu birok zelliinden biriyle


yzlemesi kendiyle yzletii anlamna gelmez.

7. I.

Bu cmlede anlatlmak istenen aadakilerden hangisidir?

Dostlua adn veren hogr, insanlann yakmlk duygulanyia birbirine balanmasnda te


mel etkendir.

L Biroklar, kendilerinin yapamayacaklar eyle


ri bakalarndan bekledii iin dost olur.

A) nsan karakteri ok katmanldr, kendimizle he


saplamamzda herhangi bir katmana deil, en
derine inmemiz gerekir.

III. Dostluun douunda, ondan ne kariar elde


edileceinden ok, ruhlann sevgisi ve birbirine
balanmas etkilidir.

B) Yaplan her yanlta, yanl yapan tarafyla


vicdan muhasebesi yapmay bilmeli insan.

IV. insanlar birbirlerine kar sevgi ve sayg ere


vesinde yaklarsa toplumda sorun da kalmaz.

C) Kendimizi bulmak in verdiimiz uratan hi


bir zaman sonu alamayacaz.

V. Dostluu ortaya karan, insanlardaki yapma


cksz ve karlk beklemeyen sevme, balan
ma hissidir.

D) Birden ok maskemiz, bir tek kimliimiz var; ne


kadar kendimizi kandrsak da tek olanla konu
uruz.

Yukardaki numaralanm cmlelerden hangi


leri anlamca birbirine en vakmdr?

E) Bydke bir yz daha ekliyor insan yzne,


zlnce de doduu zamanki yzn aryor.

A) I. ve II.

B) I. ve 111.

D) ll.v e V

C) II. ve IV.

E) III. ve V

Ui
>

6. (I) Toplumsal gereklii yanstmaldr sanat eseri.


(II) Bu nedenle ben, bugne kadar eserlerimde
toplumu iledim. (H) Bylelikle eserierim, bilimsel
gereklik ve salam bir teknik de kazanm oluyor.
(IV) Olutunnay dndm bu yeni kitabmda
toplumsallktan ayrlp, konu olarak kendimi anlat
may deneyeceim. (V) Bunun iin uzun zamandr
kendimi dnyor ve kendimi dinlemeye alyo
rum.
Bu paradaki numaralanm cmlelerin hangi
sinde br tasan sz konusudur?

8. insanlarn iine en ok yarayan bitkilerden biri olan


bambunun trleri Asya, Amerika ve Afrika'da bulu
nur ve bambu trleri ok seyrek iek verir. Bazen
her yzylda bir bazen daha seyrek.
Aadakilerden hangisi bu cmleden kesin
olarak karlabilir?
A) Bambu, insanlara en ok yarayan bitkidir.
B) Bambularn farkl tr vardr.
C) Bambular, insanlar tarafndan farkl ekillerde
kullanlr.
D) Bambu trleri iek veren bitkilerdir.
E) Bambular en ok Amerika'da yetitirilir.

A) 1.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V

DENEME SINAVI - 3

OENEL YETENEK

C) Buras yirmi be laneden olumu kk bir


kasabayd.

11. (i) Hibir davran tek bana ele alndnda anor


mal deildir. (II) Anormallik, ancak belli bir sosyal
ortam iinde anlam kazanr. (li) Kiiyi normal ya
da anormal olarak niteleyen, onun sosyal evresi
dir. (IV) Genellikle toplumun kabul edecei olumlu
davranlar yapan insan normaldir. (V) evrenin
beklentilerine uygun olmayan davranlar yapan
ise anormaldir.

D) Bu acmasz kente gelmekle hata m yaptm


ben?

Bu parada numaralanm cmlelerle ilgili ola


rak aadakilerden hangisi svlenemez?

E) Nedense birtakm insanlar emeini boa harc


yor.

A) I. cmlede ek eylem ve ba - fiil vardr.

9. Aadaki cmlelerin hangisinde yazm yanl


vardr?
A) Bayram iin bireyier afmaya arya ktk.
B) Tevfik Bey, en yal yemiz, sz kimseye b
rakmyordu.

B) II. cmlede bir isim hem nitelenmi hem de be


lirtilmitir.
C) li. cmlede isim tamlamasnn tamlanan sfat
la nitelenmitir.
D) IV. cmlenin ykleminde at zellii aranmaz.
E) V. cmlede zincirleme isim tamlamas vardr.

m
>

12. Elif, kara tatan bir kyde yayor


Bir damn saz, bir ocan atei
10. Bir gn bir ehrin alannda
Bir mermer ynnn gzlerine
Omuzlarna derse bir nar yapra
Hznlensin yaayanlar o zaman

Her akam kanlarla batan gnei


Banda ar bir ta gibi tayor
Bu dizelerle ilgili olarak aadakilerden hangi
si svlenemez?

Bu dizelerde aadakilerden hangisi yoktur?


A) Birleik zamanl eylem

A) Hem niteleme hem belirtme sfat kullanlm


tr.

B) Adl

B) (yelik eki alm szckler vardr.

C) Belirtisiz ad tamlamas

C) Zarf grevinde kullanlm sz bei vardr.

D) Belirte

D) Belirtili ve belirtisiz isim tamlamas vardr,

E) Hem yapm hem ekim eki alm szck

E) Hem zel hem cins isim kullanlmtr.

PENEME SINAVI - 3

GENEL YETENEK

13. Avrupadaki Trk iiri ya da Trk edebiyat dendii


zaman ki durum sz konusudur ( ) lki ( ) doal
olarak her zaman Trkeden, Trk edebiyatndan
yaplan eviriler ( ) kincisi ise artk otuz be yllk
gemii olan airler ve onlarn yazdklan iirlerdir ( )

15. (I) Bugn ou insan benim, karamsarla gml


m bir sanat olmamdan ikyet ediyor. (II) On
lara kzdm syleyemem ama onlara hak ver
diimi de syleyemem. (Ill) nk neeli, herkesi
sevindiren, onlara hayat veren bir eser kesinlikle
yazmam; yazamam. (V) Bundan, yaamdan nef
ret ettiim karlmasn. (V) Nasl ki her sanatnn
bir esin kayna varsa benim de kaynam umut
suzluktur.

Bu parada ayralarla gsterilen yerlere aa


daki noktalama iaretlerinden hangiler! sra
syla getirilmelidir?
A) (:)(.)(;)()
C) (:)(.)(:)(.)

B) {:) (,) (:) (.)


D) (;)(.)(:)(.)

Bu parada, numaralanm cmlelerden hangi


sinin yerine, Ben, herkese mavi boncuk datan
bir sanat olamam." cmlesi getirilirse parann
anlamnda daralma ya da deime olmaz?

E) ()(.)(;)(!)

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

i>
14. Anlatmda baarnn ana kayna kavraytr. yi
ce kavranmam konularn, duygularn anlatm
silik grntlere benzer. Birok romanc duygu,
dnce ve hayallerine saydamlk kazandrmak
iin yaptlarndaki olaylarn getii yerleri gezip
grmek gerei duymutur. Latin Ozan Vergilius,
Homerosa hayrandr. Ilyada ve Odysseay birok
kez okumu, o apta bir yapt yazmaya balam
tr. Ozan, Homerosun yaptnda geen yerleri ge
zip grmek istediini sylyor. Gezdii, grd
yerlere dudaklarnda dizelerle ayak basyor.
Bu parann anlatmnda aadakiierden han
gisi ar basmaktadr?
A) rnekleme
B) Karlatrma
C) Tanmlama
D) ykleme
E) Tank gsterme

16.(1) Okuma, tutkularn en soylusudur. (II) Ekmek,


bedeni nasl beslerse o da mhu besler. (Ill) A. Karr,
okuma iin "Tatl tatl kendinden geme. demitir.
(IV) eyrek saatlik bir okumann gideremeyecei
keder yoktur. (V) Bu kederlerden kurtulmak iin
gzel kitaplar okuyun.
Bu parada numaralanm cmleler iin aadakilerden hangisi sylenemez?
A) I numaral cmlede okumann tutkularn soylu
bir davran olduu belirtilmitir.
B) II numaral cmlede karlatmna yaplmtr.
C) III numaral cmlede bakasna alt bir sz ak
tarlmtr.
D) IV numaral cmlede sadece okumayla keder
lerimizden kurtulamayacamz belirtilmitir.
E) V numaral cmlede bir neride bulunulmutur.

Kpss Kaynak Arivi - Kpss Dokman Arivi


https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
PENEME SINAVI - 3

GEMBLYETENEK

19.1. Yazar olmak iin karmza kan ilk sorun, dil


sorunudur.

17. Gen bir yazar bana, yazd bir roman getirdi.


Gzlerindeki parlt gelecek adna unnut veriyordu.
Heyecanlyd ve elleri titriyordu. Onun bu hli beni
yllar ncesine gtrd. Ben de bir zamanlar bu
gen gibi byk bir heyecanla balamtm roman
yazmaya. Roman alp da okuyunca d krkl
yaamadm dersem yalan olur. Her bir cmle bana
baka bir cmleyi artryor, tandm yazariarn yaptlarn hatrlatyordu. Anlatm bile baka
larn andryordu. Gen yazarn umudunu boa
karmak istemedim ama sormadan da edemedim
ona: Bu kitab niin kendin yazmadn?" diye.

II. Bu nedenle yazarikta dil ve kltr atba git


melidir.
III. ncelikle bu ki sorunu zemeyen bir gen,
yazmaya abalasa da baar salayamaz.
IV. Yaz sanatna dayal btn sanat kollar, dil ve
kltr gerektirir her eyden nce.
V. Bunun yan sra da kltr sorunu gelir.
Bu paradaki numaralanm cmlelerden han
gileri yer deitirirse para anlaml bir btn
oluturur?

Bu parada yazar, gen yazarla llgiil olarak


aadakilerln hangisinden yaknmaktadr?

A) 1. vein.
B) II. vein.
C) l l . v eV .
D) 111. ve IV.
E) 111. ve V.

A) Eserindeki konunun inandrc olmamasndan


B) Yaptn zgnlkten yoksun olmasndan
C) Yazn hayatna erken balamasndan
D) Gemie fazla takl kalmasndan
E) Roman yazmaya ar hevesli olmasndan

m
>

18.1. zellikle genler arasnda kimi meslekler daha


ok tutulmaya balyor.
II. Ayrca bu bir lde kestirilebilse bile zamanla
baz mesleklerie ilgili modalar ortaya kyor.
III. Sonra baz mesleklerde daha ok para kaza
nld iin genler zellikle o mesleklere yne
liyor.
IV. Bireyi meslee ynlendirirken onun ilgileri,
yetenekleri ve toplumun ihtiyalan gz nne
alnmaldr.
V. Ancak on, on be yl sonra hangi meslekte ve
ne kadar insan gcne ihtiya duyulacan
kestirebilmek zor.
Yukardaki numaralanm cmlelerden bir pa
ragraf oluturulduunda sralama aadakilerden hangisi olur?
A) l - I l l - V - l l - l V

B) I V - V - l l - l - l l l

C) l l l - l - V - l V - I I
D) I I -111- V - I V - 1
E) v - n - v - - i i

20. Eletirmen artk suya sabuna dokunmaldr. Zafer


le sonulanan her mill man sonunda balkonlar
avlayan fanatikler gibi yaklamamaldr materya
line. Duygusallktan arnarak, abartmadan vmelidir yapt. Yerilmesi gerekenden korkmamal,
toplumsal yaran dnmelidir. nk bir eserdeki
yanl bir tutum hogrlrse doacak sonuca da
katlanmak gerekir. Her sanat yaptnn toplumu
yanstt dnlrse bunun pek ho olmad
ortadadr.
Bu paraya gre, aadakilerden hangisi ele
tirmende olmas gereken bir zellik deildir?
A) Toplum yararn gzetme
B) vglerde arya kamama
C) Eletiride gereki olma
D) Nitelikli yaptlar eletirme
E) Eletirmekten korkmama

DENEME SINAVI - 3

(ENEL YETENEK

21. Gelecek nesillere kalacak eserler, yalnz iyi yazl


m olanlardr. Bilgilerin okluu, anlatlan olayla
rn acayiplii, hatta bulularn yenilii eserin lmszlnij salamaya yetmez. Yazlnda zevk,
asalet ve deha olmayan eser lme mahkmdur.
nk bilgiler, olaylar ve bulular, o eserden ko
layca uarak baka bir esere kolayca konabilir.
Hatta daha usta ellere geince deerleri de arta
bilir. Bilgi, olay ve bulular insann dnda olan
eylerdir, slup ise insann kendisidir.

23. Afrika'da her sabah bir aslan uyanr, en yava cey


landan daha hzl komas gerektiini, yoksa yok
olacan bilir. Afrikada her sabah bir ceylan uya
nr, en hzl aslandan daha hzl komas gerekti
ini, yoksa yok olacan bitir. Asian ya da ceylan
olmanzn nemi yok. Yeter ki

Bu parada vurgulanmak istenen aadakilerden hangisidir?

B) varolabilmek iin daha hzl komanz gerekti


ini bilin.

Bu parann, sonuna aadakilerden hangisi


getirilmelidir?
A) iinizdeki heyecan eksilmesin.

C) her gn yaama sevinciyle dolu olun.

A) Bir eserin kalc olmasn konusundan ok s


lubu salar.

D) hayatta bazen yalnz kalnabileceini dnn.


E) mutlu olabilmek iin hedefinizi belirleyin.

B) Konunun gzellii bir eser iin yeterlidir.


C) Ancak usta sanatlar lmszl yakalar.
D) Bir eserin kalc olup olmadna sonraki ku
aklar karar verir.
E) Kalc eserler zor koullarda oluturulur.

ss

u
>

22. lkesini seven bir airin, yazarn hastala tutul


mu topjumu iin yapaca i, comu denizin s
tnden szlerek toplumunu sakinletirmeye a
lmaktr. Kendisi uultular, sesler iinde bunalsa,
yorgun ve halsiz dse de uuundan, gzlerin
deki mavi ltlardan bir ey kaybetmemek, aa
dakilere gkyzn, , hep gstermek
zorundadr.
Bu paraya gre sanatmn grevi aadaklerden hangisidir?
A) Kendi hayalleriyle toplumlann dlerini ayn
potada eritmek
B) Toplumun kargaalarndan uzak durmaya a
lmak
C) Her artta ve zamanda ylmadan mitle toplu
ma yol gsterici olmak
D) Halkn yaad alkantlar, sorunlan eserine
konu etmek
E) Toplumun skntlarndan etkilenmeden eserini
oluturmak

24. Yatanda dnd durdu. Gecenin karanl dipsiz


kuyular gibi daha da iine ekiyordu onu. Lavanta
sinmi yastna fkeyle sarlyordu. Unutulan, yi
tirilen, yerine konmayan ac tatl ne varsa bu anda
toplanyordu ve yanaklarnda bir serinlik brakarak
boaznda dmleniyordu. Ardndan, bitmeyen
hkrklar geceye kanarak uzayp gidiyordu.
Bu parann anlatmnda aadaki duyularn
hangisinden vararlanlmamstr?
A) Dokunma
B) iitme
C) Tatma
D) Koklama
E) Grme

PENEME SINAVI - 3

GENELYETENEK
25. Tiyatro, sadece keyfi yerinde olan seyirciyi bol
kahkahalarla elendirmez ya da an duygulan
malarla onlara gzya dktrmez, iink att
mz her kahkahada, dktmz her gzyanda
gereklerin plak z vardr. Tiyatro, bu gerekleri
gzler nne serer. Gldrrken, alatrken ayn
zamanda dndrr.

27. - 30. sorulan aadaki bilgilere gre birbi


rinden bamsz olarak cevaplaynz.

Bir test merkezinde A, B, C, D, E, F ve G marka


aralara performans, yakt ve dayankllk testle
ri yaplmtr ve test sonular , -k-k, 'k'kic ve
derecelerine gre belirlenip aadaki tab
lo oluturulmutur.

Bu parann konusu aadakilerden hangisi


dir?
k ra

A) Tiyatronun toplum iin nemi


B) Tiyatronun geliimi

Performans

ir ir 'k 'k

it"k

jvakt

* * *

ponanifTi

C) Tiyatro oyunlar

+ **

D) Tiyatronun ilevi

Bu aralarla ilgili olarak aadaki bilgiler bilinmek


tedir.

E) Tiyatronun toplumumuzdaki yeri

C, D, E ve F marka aralar performans testin


den *+ ** derecesini almtr.

'

E ve F marka aralar yakt testinden **-* de


recesini almtr.

A ve C aralar yakt testinden 'k derecesini al


mtr.

E ve G aralar donanm testinden dere


cesini almtr.

ca
BJJ
>

26. (I) Denizin zerinde rzgr ya da insan gcyle


ilerleyen ahap teknelerin binlerce yllk egemen
lii sona ereli aslnda sadece birka yzyl oluyor.
(II) Bir yelkenin ardna taklp dnyay turlayan,
insann doayla adil bir mcadeleye girdii bu se
rveni spor olsun diye yapanlar, denizciliin co
kusunu gemileri uzaktan seyredenlere gre daha
iyi bilirier. (111) Eski gemilere hayran olanlar, onlarn
gizeminden yola karak kendilerince hikye olu
tururdu. (IV) Bir sredir gemi incelemeleri olarak
hazrlanan kitaplarda yenilenme hikyeleri, do
nanma komutanlar, yazmalar, hatratlar gemi
lerin deil yaanmlklarn haritasn iziyor. (V)
Bazen imparatoriuk simgesi oluyor bazen korku
ve gurur tablosu.
Bu para iki paragrafa ayrlmak istense ikinci
paragraf hangi cmleyle balar?
A) I.

B) II.

C) 111.

D) IV.

E) V

27. Buna gre, 7 numaral ara aadakilerden


hangisidir?
A) A

B) C

C) D

D) F

E) G

28. Buna gre, performans testinden derecesi


ni alan ara aadakilerden hangisidir?
A) B

B) C

C) D

D) F

E) G

29. Buna gre, tm testlerden derecesini


atan ara aadakilerden hangisidir?
A) B

B) C

C) D

D) E

E) F

PENEME SINAVI - 3

C5ENEL YETENEK

30. Buna gre, aadakilerden hangisi dorudur?


A) A marka ara yakt testinden derecesini
almtr.
B) B marka ara performans testinden
derecesini almtr.

34. Pozitif tam saylarda yaplan bir blme ileminde


kalan ile blm eit, blen kalann 2 katndan 5
eksiktir.
Buna gre blnen say en az katr?
A) 48

B) 46

C) 44

D) 42

E) 40

C) C marka ara donanm testinden derecesini


almtr.
D) D marka ara yakt testinden
almtr.

derecesini

E) E marka ara donanm testinden dere


cesini almtr.

31.x, y ve z birbirinden farkl rakamlardr.


X

- =z

35. (O! + 2! + 4! + ... + 50!) - {1! + 31 + 5! + ... + 51!)

eitliini salayan x + y + z toplam en cok ka


tr?

ileminin sonucunun 6 iie blmnden kalan


katr?

A) 19

A) O

B) 18

C) 16

D) 14

E) 13

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

32. Ardk drt pozitif tek say ile ardk pozitif ift
saynn toplam 118'dir,
Buna gre, ift saylarn en by en cok ka
olabilir?
A) 32

B) 34

C) 36

D) 38

E) 40

36.105 kg fndk, 150 kg fstk ve x kg badem birbiri


ne kartrlmadan ve hi artmayacak ekilde eit
arlktaki torbalara doldurulacaktr.

33. a ve b farkl rakamlardr.


ab ve ba iki basamakl saylarnn fark daima
bir doal saynn kp ise bu art salayan
ka tane ab says vardr?
A) 7

B) 6

C) 5

D) 4

E) 3

Bu iiem iin en az 30 tane torbaya ihtiya ol


duuna gre x katr?
A) 160

B) 175

C) 180

D) 195

E) 200

GENELYETENEK
37. ^

DENEME SINAVI - 3
40. Aritmetik ortalamas 18 otan 5 saydan bir tanesi
karlarak yerine 40 says ilave ediliyor.

+ 0,25

Son durumda ortalama 4 arttna gre, kar


lan say katr?

leminin sonucu katr?


A) 9

C )^

B) 5

D )^

A) 22

^ A

ileminin sonucu katr?


C) a-1 0

B)
D) a-'*'

E) 14

_o-8
E) -a

39. a = V 5 + 3
olduuna gre, a(a - 3) ( - 6) ileminin sonu
cu katr?
B) 3V5
D) 15

D) 16

Buna gre, haftann ayn gnnde domu


olan en cok ka kii olabilir?
A) 39

A) 6V5

C) 18

41.51 kiilik bir grupta haftann farkl gnlerinde do


an en az bir kii vardr.

38. (-3-2)3 (_a-2)-1 (_a-3j2

A) -a -

B) 20

C) V5
E) 7

B) 40

C) 44

D) 45

E) 46

42. Bir tavuk iftliinde yumurtalar kolilere 6ar tane


konulduunda 15 yumurta artyor. 10ar tane ko
nulunca 4 koli bo kalyor ve son koliye 5 yumurta
konuluyor.
Buna gre, toplam yumurta says katr?
A) 135

B) 105

C) 100

D) 90

E) 75

GENEL YETENEK

PENEME SINAVI - 3
45. X ve y gerel saylardr.

43. Ali ve Bann yaptklar bir i ile ilgili aadakiler


bilinmektedir.

3x-2y

Bu ii Ali tek bana 12 gnde, Bar 36 gnde


yapabilmektedir.

<0

Alinin gnlk creti, Ban'n gnlk cretinin


iki katdr.

olduuna gre, aadakilerden hangisi daima


dorudur?

Ali ve Bar birlikte alp bitirdikleri bu i iin


toplam 1890 TL cret almlardr.

A) X > y
C) x < y

Buna gre, A linin gnlk creti ka TLdir?


A) 70

B) 80

C) 90

D) 120

=y

E) 140

B) X + y > O
D) X . y < O
E) x2. y > O

ss

a
111
>

44.

5*-1
5*-5*

46. a < O < b olmak zere,

3
4

| 4a-4b

olduuna gre, 25^ + 5^ saysnn deeri kaa


eittir?
A) 12

B) 15

C) 18

D) 25

E) 30

b + |a

a 9
^

denklemini salayan a deeri aadakilerden


hangisidir?
A) 6

B) 4

C) 2

D) - 2

E) ~4

Kpss Kaynak Arivi - Kpss Dokman Arivi


https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
DENEME SINAVI - 3

GENEL YETENEK
47. Bir kuruyemiide bir kilogram fstn sat fiyat 9
TLdir.
Bu kuruyemiinin terazisinin yanl tartmas so
nucunda, gerekte 5 kilogram olan fst 27 TLye
satmtr.

49. m pozitif doal say olmak zere


f(m + 1) = (m + 1).f(m)
f(6) = 40
olduuna gre, f(3) ifadesinin deeri katr?

Buna gre, terazi bir kilogramda ka gram ek


sik tartmtr?
A) 375

E) 400
D) 450

D )1
9

E)

18

C) 425
E) 600

50. Araiannda Kaan ile Bann bulunduu 6 kiilik bir


grup bir sraya oturacaktr.
Kaan Barm solunda olmak artyla ka dei
ik ekilde oturabilirler?
A) 120

B) 240

C) 300

D) 360

E) 480

51. A ve B iki kmedir.


48. Reel saylarda tanml

ilemi

A 'cB '

X* yy = xy +

s(A') = 13

olarak tanmlanyor.
1
4,

A) -

s(B') = 18

1
ileminin sonucu katr?
. 27,

s ( A ' n B 7 = 12
olduuna gre s(A) + s(B) toplam katr?

1
-9

72
18

(A': A nn tmleyeni)
A) 18

B) 19

C) 20

D) 21

E) 22

PENEME SINAVI - 3

OENELYETENEK
53. Birinci olan kii 3 soru yanl yaptna gre
ikinci olan kii en az ka yanl yapmtr?

52. - 54. sorulan aadaki bilgilere gre birbi>


rinden bamsz olarak cevaplaynz.

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Kaan, Bar ve Defnenin katld bir bilgi yar


masnn kurallan yledir:

Herbiryarmac drtfarkl konu balnn her


birinden 3 soru cevaplayacaktr.

Doru bilinen her soru iin yarmaclara aa


daki puanlar verilecektir.
Konu balklar

1 sorunun puan

20

30
35
D

50

Yanl cevaplanan som iin puan silinmeye


cektir.
Yarmaclar aldklar puanlara gre sralana
caktr.

i
o
u

>

52.Toplamda 210 puan alan Kaan, A konu balnda


ki sorularn hepsini, D konu balndaki sorularn
yanlzca 1 tanesini dom bilmitir.
Buna gre, Kaan E ve C konu balklarndaki
sorularn toplam ka tanesini doru bilmitir?

54. Bar her konu balnda birer soru yanl yap


m, dier sorulan doru yapmtr.
Defne sralamada Banm nnde yer aldna
gre, Defne en fazla ka soru yanl yapmtr?
A) 3

A) 6

B) 5

C) 4

D) 3

E) 2

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

DENEME SINAVI - 3

GENEL YETENEK

56.40. dakika sonunda A otobsnn ald yol, B


otobsnn ald yoldan ka km fazladr?

55. - 57. soruian aadaki bilgilere gre birbi


rinden bamsz olarak cevaplaynz.

A) 2

B) 2.5

C) 3

D) 3,5

E) 4

Yakt depolar zde olan A ve B otobsleri servis


gzergahn tamamlayp, beraber liareket ettikleri
duraa tekrar dnmektedir.
Aadaki grafiklerde A ve B otobslerinin gzer
gah uzunluu ve otobslerin hareketleri boyunca
depolarnn doluluk yzdeleri verilmitir.

Eia

57.1.
55. A otobs gzergahnn 20. kilometresinde de
posundaki yaktn yzde kan kullanmtr?
A) 10

B) 12

C) 15

D) 18

E) 20

A otobsnn gidi hz, duraa tekrar dn


hzndan byktr.

II. B otobs, A otobsnden daha ok yakt t


ketmektedir.
ill. A ve B otobsleri duraktan ayrlp tekrar ayn
duraa gelene kadar toplam 40 km yol alm
lardr.
ifadelerinden hangileri dorudur?
A) Yalnz I
B) Yalnz II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve li

DENEME SINAVI - 3

GENEL YETENEK

60. Aatda kenar uzunluu 4 birim olan iki tane dz


gn e altgen verilmitir.
Bu altgenlerin kesim noktalan bulunduklar kenar
larn orta noktalandr.
,A

ABC bir dik gen


A B B C
F E IA D
AD = DC
CF =3tAF
lAB = 16 birim

Buna gre IAB uzakl ka birimdir?

Yukardaki verilenlere gre IEF | = x ka birim


dir?

A) 8

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

B) 9
D) 2>/35

C) 4^/3
E)

2 ^

Yukarda verilen ABCD ekenar drtgeninin tm


kenarlanna teet olan emberin ap 40 birimdir.
Ekenar drtgenin [AC] kegeninin uzunluu
50 birim olduuna gre, evresinin uzunluu
ka birimdir?
A)

100

B)
D)

400

200

C) 100
E)

500

GENEL YETENEK TEST BTT.


GENEL KLTR TESTNE GENZ.

Kpss Kaynak Arivi - Kpss Dokman Arivi


https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi

1. Aadakilerden hangisi Trk ad ile devlet ku>


ran ilk Trk lkmdandr?

5. Osmanh Devleti, haznenin nakit ihtiyacn aa*


daki topraklarn hangisinden salard?
B) Ocaklk
D) Metruk

A) Dirlik

A) Baiamir Kaan

C) Mukataa

B) Bumin Kaan

E) Arpalk

C) Bilge Kaan
D) Mukan Kaan
E) Bg Kaan
6. OsmanlI Devletinde, stanbulda |jk rasathane
aadaki bilim adamlarndan hangisi tarafn
dan kurulmutur?
A) Matrak Nasuh
2. Trk-slam devletlerinde grlen Berid Tekila
t aadaki ilerden hangisini yrtrd?

B) Ktip elebi
C) Ali Kuu

A) Posta

B) Maliye

C) Hukuk

D) Eitim

D) Takiyddin Mehmet
E) Akemseddin

E) Ticaret

3. Aadaki Trk beyliklerinden hangisi vasiyet


yolu ile Osmanh Devletine katlmtr?
A) Aydnoullar

EH 7, Osman! Devletinde amcasnn yerine tahta


kan Hk padiah aadakilerden hangisidir?
B) II. Osman
A) I. Vlustafa
D) V. Murat
C) 1. Ahmet
E) III. Mehmet

B) Karesioullar
C) Germiyanoullan
D) Hamitoullan
E) Saruhanoulian
8. OsmanlI Devletinde halk lk kez aadaki d
nemlerden hangisinde mal varln yaknlarna
hukuki olarak miras brakma hakkna sahip ol
mutur?
4. OsmanlI Devletinde iUs medrese aadaki e
hirlerden hangisinde almtr?
A) znik
C) stanbul
E) Konya

A) Lale Devri
B) Ykselme Dnemi

B) Bursa

C) 1. Merutiyet Dnemi

D) Edirne

D) II. Merutiyet Dnemi


E) Tanzimat Dnemi

PENEME SINAVI - 3

C5ENEL KLTR

9. Aadaktlerden hangisi II. Mahmut Dneminde yaplan slahatlardan biri deildir?

13. Son OsmanlI Mebuslar Meclisinde Misakmill


kararlan kabul edildii srada grev yapan
hkmet aadakiierden hangisidir?

A) lk kez Avrupaya renci gnderilmesi


B) lkretimin zorunlu hle getirilmesi

A) Tevfik Paa Hkmeti

C) lk zel gazetenin yaymlanmas

B) Salih Paa Hkmeti

D) Devlet memurlanntn maaa balanmas

C) Ali Rza Paa Hkmeti

E) Karantina uygulamasnm balamas

D) Ahmet zzet Paa Hkmeti


E) Said Halim Paa Hkmeti

14. Mustafa Kemal Paamn 24 Nisan 1920'de Mec


lise sunduu nergede;

10. OsmanlI Devleti, aadaki antlamalardan


hangisi ile toprak btnln kendi bana
koruyamadn kabul etmitir?

I.

meclisin stnl,

II. meclis bakanmn yetki ve sorumluluu,

A) 1833 Hnkr skelesi

III. hkmet kurma zorunluluu,

B) 1829 Edirne

IV. meclisin ad

C) 1812 Bkre

konularndan hangileri yer almtr?

D) 1856 Paris

A) ve l i

E) 1878 Berlin

B) II ve IV
C) 111ve IV
D) 1,11 ve 1(1
E) 1, II, 111ve IV

a
lAl
15. Sovyet Rusya aadaki savalardan hangisin
de sonra Misakmillyi kabul etmitir?
11. OsmanlI Devleti, Halepa Fermam ile aadaki
blgelerden hangisinde yaayan halka ayrca
lklar tanmtr?

A) 1. nn
B) II. nn
C) Ktahya - Eskiehir

A) Bulgaristan
C) Srbistan
E) Girit

B) Makedonya
D) Kosova

E) Byk Taarruz

12. Birinci Dnya Sava sonunda yaplan aa


daki bar antlamalarndan hangisinin koul
lar San Remo Konferansnda belirlenmitir?
A) Versay
C) Nyyi

D) Sakarya

B) Sevr
D) Sen Cermen
E) Triyannon

16. Mustafa Kemal Paa ile ilgili anlan "Erzurumdan


lmne Kadar Atatrk'le Beraber adyla yaym
lanan devlet adam aadakiierden hangisi
dir?
A) Tevfik Byklolu
B) Feridun Kandemir
C) Kzm zalp
D) Haan Rza Soyak
E) Mazhar Mfit Kansu

DENEME SINAVI - 3

C5ENEL KLTR
17. Trkiye, tozan Bar Konferansnda Irak sn
r konusunda aadaki lkelerden hangisi ile
sorun yaamtr?
B) Fransa

A) talya
C) Ingiltere

21. Trkiyede aznlk okullar ve yabanc okullarn


devlet denetimi altna alnmas aadakilerden hangisiyle gereklemitir?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

D) S. Rusya
E) ABD

B) Maarif Tekilat Hakknda Kanun


C) IVlltlet Mekteplerinin almas
D) Medreselerin kapatlmas
E) niversite reformu

18. Osmanoullan ailesinin yurt dna karlmas


karar aadakilerden hangisi ile birlikte aln
mtr?

22.1. Miladi takvimin kabul edilmesi


t. l birimlerinin deitirilmesi

A) Saltanatn kaldrlmas ite

ti. Tek dereceli seim sistemine geilmesi

B) Halifeliin kaldnlmas ile

Yukandakilerden hangileri lke iindeki ikilik


leri nlemek amacyla yaplmtr?

C) Cumhuriyetin ilan ile


D) 1924 Anayasasnm kabul ile
E) Lozan Ban Antlamasnn onaylanmas ite

19. Mustafa Kemal Paa aadakilerden hangisi


nin parti kurmasna destek vermitir?

A) Yalnz I
B) Yalnz II
C) Yalnz III
D) I ve II
E) I, II ve 111

> 23. Atatrk Dneminde tarmsal retimi arttrmak


amacyla;
I. Yksek Ziraat Enstitsnn almas,

A) Kzm Karabekir

II. Tarm Kredi Kooperatiflerinin kurulmas,

B) Fethi Okyar

III. iftiyi Topraklandrma Yasasnn karlmas

C) RaufOrbay

almalarndan hangileri yaplmtr?

D) Ali Fuat Cebesoy

A) Yalnz l
B) Yalnz II
C) Yalnz 111
D) I ve 11
E) I. II ve II!

E) Adnan Advar

20.1. Medeni Kanun'un kabul edilmesi


II. Halifeliin kaldrlmas
lil. Takrir- Skn Kanunu'nun karlmas
Yukardaki gelimelerin kronolojik sralamas
aadakilerden hangisidir?
A) I - I I -111

B) l l l - l l - l

D) 11-l-lil

C) II - III - I

E) 111- 1 - II

24. Atatrk Dnemi d politikasnda yaanan Boz*


kurt-Lotus Olay aadaki devletlerden hangi
si ile sorun olmutur?
A) talya

B) ngiltere
C) Almanya
D) S. Rusya
E) Fransa

DENEME SINAVI - 3

OENEL KLT

25.11. Dnya Savanda Almanyann ngiltereyi


igal etmek amacyla dzenledii saldn aadakilerden hangisidir?

28.Trkiyede kuzeyden esen rzgrlar scakl d


rc, gneyden esen rzgrlar ise stc etki
yapar.

A) Kartal Hcumu
B) Merkr Harekt
C) Marita Harekt
D) Mesie Harekt
E) Barbarossa Harekt)

Yukardaki durumu oluturan neden aadakilerden hangisi zerinde etkili olrhamstr?


A) dr ile anakkale arastndaki yerel saat fark
nn fazla olmasnda
B) Antalyada alacakaranlk sresinin Sinopa
gre daha ksa srmesi
C) Gece ile gndz arasndaki farkn kuzeye do-^
ru artmas

26. Aadaki cumhurbakanlartmzdan hangisi


salk sorunlar nedeni le TBWiWi tarafndan
grevinden alnmtr?
A) Cevdet Sunay
B) Turgut zal
C) Fahri Koatrk

S
-1

D) Akdenizde deniz tuzluluunun,


Denizine gre daha fazla olmas

Marmara

E) Samsun'da gne nlarnn tutulma orannm


Antalyaya gre daha fazla olmas

u
>

D) Celal Bayar
E) Cemal Grsel

29. Trkiye bugnk grnmn byk lde III. ve


V. Jeolojik Zaman'da kazanm gen oluumiu bir
lkedir.
27. ABD ile SSCB arasnda nkleer sava tehlike
sine yol aan sorun aadakilerden hangisi
dir?
A) Svey Krizi
B) Kba Buhran
C) Berlin Buhran
D) Kemir Sorunu
E) Dalk Karaba Sorunu

Aadakilerden hangisi yukardaki bilgiye


gre aklanamaz?
A) Krkl yer yapsnn yaygn olmas
B) Ortalama ykseltinin fazla olmas
C) Fay kaynaklarnn yaygn olmas
D) Akarsularn denge profilinden uzak olmas
E) Zonguldak ve evresinde ta kmr yataklar
nn olumas

DENEME SINAVI - 3

GENEL KLTR

33. Youn kar ktlesinin herlangi bir nedenle aa


ya doru hareketine ad verilir. Trkiye dalk
ve engebeli bir lke olmasndan dolay olaylar
fazla grlmektedir.

30. Aaidsktlerden hangileri Anadolu'nun etra


fnn dalarla evrili olmasnn sonularndan
biridir?
A) Konyada tektonik ovalarn ykseltisinin fazla
olmas

Aada verilen yrelerden hangisinde afe


tine daha az rastlanr?

B) Nevehirde krgbayrlann olumas


C) Aksarayda yllik ya miktarnn az olmas

A) Mu

D) Kayseride volkanik arazilerin bulunmas

B) Bingl

E) Ankarada alvyal set gllerinin olumas

C) Gmhane
D) Samsun
E) Hakkri

31, Bal nem ile scaklk ters orantldr.


Buna gre aadaki il merkezlerinden hangi
ikisi arasmda, yaz aylarndaki bal nem fark
nn en fazla olmas beklenir?
A) Mersin - Antalya
B) Gaziantep - Mardin
C) Zonguldak - Trabzon
D) Hatay - zmir

o
U
>

E) Kars - anlurfa

Yukarda ykseltiye bal bitki rts deiimi ve


rilmitir.
32. t.

Dalarn kyya dik uzandn

II. Buday ve eker pancan ijretiminin az olduunu


III. Yllk scaklk farknn fazla olduunu
IV. Atmosferde mutlak nem miktarnn fazla olduunu
V. Dalmaya ve limanl kylarn fazla olduunu
Akdenizin dousundan balayarak Kara
denizin dousuna kadar Trkiyenin ky eridi
boyunca inceleme yapan bir aratrmac, bu
kylarda yukandakilerden hangilerinin ortak
olduunu gzlemler?
A) Yalnz I
B) I ve l
C) 11ve
D) II ve IV
.) I VveV

Bitki rts deiimi verilen alanlar Trkiye


haritasnda hangi harfle gsterilmitir?

A)
B)
C)
0)
E)

1
A
B
C
C
B

II
B
C
A
B
A

111

c
A
B
A
C

DENEME SINAVI - 3

GENEL KLTR

35. Trkiye nfusuyla ilgili aadaki bilgilerden


hangisi dorudur?

38. Tanm rnlerinin yurt ii talebi karlama derecesi


ne, o rnn yeteri ilik derecesi denir.

A) Nfusun dalnda bitki rtsnn etkisi faz


ladr.

Buna gre, 2014 yi sonu itibaryla Trkiye'de


meyve retiminde yeterlilik derecesi en vksek
oian rn aadakilerden hangisidir?

B) Endstri tesislerinin bulunduu yrelerde n


fus seyrektir.

A) ncir

B) Portakal

C) km^ ye den insan saysnn en az olduu


yre Yalovadr.

C) Antepfst
E) Kays

D) eftali

D) 2012 ylndan sonra dk doum politikas


uygulanmtr.
E) Adrese dayal nfus sistemine 2007 ylnda ge
ilmitir.

39.1. Turungil

36.Bursanm komu olduu illere gre, nfusu


nun fazla olmasnda aadaktlerden hangisi
nin etkisi daha azdr?

II. Fndk
III. Pamuk
Yukardaki tanm rnlerinin retildii alanlar
da belirleyici iklim zellikleri aadakilerden
hangisinde srasyla verilmitir?

A) Turizm olanaklarnn ve eitliliinin fazla ol


mas
B) Ticaret hacminin fazla olmas
C) Yer ekillerinin sade olmas
D) kincil sektrn gelimi olmas
E) Eitim ve salk asndan gelimi olmas

s
a
u

>

II

III

A) Yaz scakl

Ya rejimi

K scakl

B) K scakl

Ya rejimi

Yaz scakl

C) Ya rejimi

Yaz scakl K scakl

D) Basn deeri Karasallk

K scakl

E) Yaz scakl

Ya rejimi

Ykselti

37. rnn dorudan, doadan elde edilmedii ve


atlye ya da fabrikaya dayal retim sreci gerektinneyen tm faaliyetler ncl ekonomik faali
yetler olarak ifade edilir.
Aadaki mesleklere sahip kiilerden hangisi,
ncl ekonomik faaliyet grubunda ver al
maz?

40. lkemiz bir yarmada zellii tamasna ramen


su rnleri retimi, tketimi karlayamamaktadr.

A) Ankara'da bir Anadolu lisesinde grev yapan


retmen

Buna gre, lkemizde balkln gelimeme


sebepleri arasnda aadakilerden hangisi
gsterilemez?

B) stanbul adliyesinde alan savc


C) Erzurum-Ankara arasnda bir otobs firmasn
da alan ofr
D) stanbul'da bir elektronik frmasmda grev ya
pan icra kurulu bakan
E) Sivasta zel bankada alan gvenlik grevlisi

A) Ak deniz balklnn yaplmamas


B) Devlet tarafndan yeterince destelenmemesi
C) Usulsz avlanma yntemlerinin kullanlmas
D) Daha fazla gelir getiren ilerin yaplmas
E) Denizlerde kiriiliin artmas

Kpss Kaynak Arivi - Kpss Dokman Arivi


https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
PENEME SINAVI - 3

GENEL KLTR
41.1.

44. Aadaki yrelerden hangisinde karstik e


killerin varl turizmin gelimesinde etkili bir
faktr olmutur?

Kayaiann yksek scaklk ve basn altnda


kalabilmesi

II. Jeolojik dnemlerde farkl iklim koullarnn ya


anmas

A) Erzurum - Palandken

. Kullanm alanlarnn yaygn olmas

B) Bursa - Uluda

IV. D piyasada alc bulmas

C) Nevehir - rgp

Yukandakilerden hangileri lkemizin maden


eitlilii ynnden zengin olmasnn nedenle
rinden biridir?
A) I ve II

D) Denizli - Pamukkale
E) Bolu-Abant

B) I ve III
C) il ve III
D) II ve IV
E) 111 ve IV

42. Trkiyenin d ticaretine ilikin olarak,


I. Sanayi rnleri en fazla paya sahiptir.
II. Ham madde hracat artmaktadr.
III. Tarmn d satm gelirlerindeki pay %25tir.
o
us

IV. D ticaret fazlas vardr,

>

bilgilerinden hangileri yanltr?


A) Yalnz II
B) Yalnz IV
C) i ve IV
D) Mve 111
E) II, lil ve IV

43.1.

Yer ekilleri

II. Sermaye

Yer ald blgenin;

III. klim koullan


IV Toprak trleri

en ok ya alan,

V. Nfus younluu

en geri kalm,

Yukandakilerden hangisinin Trkiyede kara


yolu ve demir yolu ulam ann uzan do
rultusunda en betirlevtci etken olduu syle
nebilir?

endstri yatrmlar en az olan,

demir yolu balants olmayan yresi

A)

B) II

C) 111 D) IV

E) V

Trkiye haritasnda taral alanlarn hangisinde


gsterilmitir?
A) I

B) 11

C) III

D) IV

E) V

PENEME SINAVI - 3

GENEL KLTR

46. Aadaklerden hangisi sosyal dzen kuralla


ryla ilgili dorudur?

49. Aadaklerden hangisi Trkiye Cumhuriyeti


Oevletinin 1982 Anayasasnda belirtilen de
itirilemeyecek hkmlerinden biri deildir?

A) Grg kurallarna uymamann bir yaptnm


yoktur.

A) Trkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, mill


dayanma ve adalet anlayn benimsemitir.

B) Ahlak kurallar sosyal hayat dzenleyen kural


lardan biri deildir.
C) Din kurallarna uymamann bir yaptrm yoktur.

B) Trkiye Cumhuriyeti, balangta belirtilen te


mel ilkelere dayanr.

D) Sadece hukuk kurallarna uyulmadnda bir


yaptrmla karlalr.

C) Trk babann veya Trk anann ocuu Trktr.

E) Ahlak kurallarna uymamann bir yaptrm var


dr.

D) Bayra, ekli kanununda belirtilen, beyaz ay


yldzl al bayraktr.
E) Trkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir.

47. Aadaklerden hangisi devletler zel huku


kunun dzenledii konulardan biri deildir?
A) Trkiyenin Avrupa Biriine yelik koullan
B) Yabanclarn alma haklar
C) Vatandaln aslen kazanlmas

lU

>

D) Vatandaln sonradan kazanlmas


E) Trk vatandayla farkl uynjklua sahip bir va
tandan boanmas durumunda hangi lkenin
hukukunun uygulanaca

48. Hak ile kii arasnda hukuki ba kurulmasna


ne ad verilir?
9
A) Hakkn kazanlmas
B) Hakkn doumu
C) Hakkn kullanlmas
D) Hukuki lem
E) Hukuki olay

50. Bakanlar Kuruluna kanun hkmnde kararna


me karma yetkisi ilk kez hangi anayasal d
zenlemeyle verilmitir?
A) 1924 Anayasas
B) 1924Anayasasnda 1937 ylnda yaplan dei
iklikle
C) 1961 Anayasas
D) 1961 Anayasas'nda 1971 ylnda yaplan dei
iklikle
E) 1982 Anayasas

PENEME SINAVf - 3

GBHBL KLTR
51. Aadakilerden hangisi cumhurbakannn
^ yasama ile ilgili grev ve yetkilerinden biri delidir?

54. darenin kamu dzenini gerekletirmek iin


giritii faaliyetlere ne ad verilir?
A) Mill gvenlik

A) Kanun hkmnde kararnamelerin Anayasaya


ayknlj) nedeniyle Anayasa Mahkemesine ip
tal davas amak
B) Trkiye Byk Millet Meclisini toplantya ar
mak

B) Asayi
C) Savunma
D) Kamu hizmeti
E) Kolluk

C) Anayasa deiikliklerine ilikin kanunlar belirli


duamlarda halk oyuna sunmak
D) TBMM adna Trk Silahl Kuvvetlerinin Bako
mutanln temsil etmek
E) Trkiye Byk Millet Meclisi seimlerinin yeni
lenmesine karar vermek

52.1982 Anayasasna gre, srekli hastalk, sa>


katlk ve kocama sebebiyle hkmllerin ceza
larn hafifletmek veya kaldrmak yetkisi kime
aittir?

55. G-20 zirvesine ev sahiplii yapan lkenin be


li rleyepe i bir lkeyi zirveye davet etme hakk
kapsamnda Trkiye 2015 G-20 zirvesinin ev
sahibi olarak hangi lkeyi davet etmitir?

A) TBMM

A) Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti

B) Cumhurbakan

B) Afganistan

C) Bakanlar Kurulu

' C) Azerbaycan

D) Anayasa Mahkemesi

D) Trkmenistan

E) Adalet bakan

E) Ukrayna

53. Siyasi kolluk grevi aadakilerden hangisine


aittir?
A) ileri Bakanlna bal polis

56.8 Temmuz 2015 tarihinde faaliyete geirilen


Trkiyenin en byk, Avrupa'nm ilk 10 limanmdan biri olan Asyaport hangi ehrimlzdedir?

B) Babakanla bal Mill stihbarat Tekilat


C) ileri Bakanlna bal jandarma

A) Trabzon
B) Tekirda

D) Babakanla bal Mill Gvenlik Kurulu Ge


nel Sekreteriii

C) Antalya

E) Genel Kurmay Bakanlna bal ordu

D) Mersin
E) zmir

PENEME SINAVI - 3

GBNBL KLTR

57. Aadaki lkelerden hangisi Birlemi Millet


ler Gvenlik Konseyince alnan kararlar veto
edemez?

59. Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Bakan


kimdir?
A) Erdem Ba

A) Rusya

B) Ali Babacan

B) Ingiltere

C) Durmu Ylmaz

C) in

D) Rfat Hisarcklolu

D) Fransa

E) Efkan Ala

E) Almanya

BM

58.1 Kasm 2015 tarihli milletvekili genel seim


lerinden sonra oluan TBMM kanc yasama
meclisidir?
A) 22

B) 23

C) 24

D) 25

E) 26

60. Kentse! dnm almalar srasnda kefe


dilen dnyann en byk yer alt ehri hangi
ilimizde bulunmutur?
A) Mardin
B) Van
C) Nevehir
D) Ktahya
E) Mula

TEST BTT.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDNZ.

genel

jjetem eK

1. Parada geen saman alevi" szyle kalc bir


zellik gslerememek" anlatlmak istenmitir.
Cevap A

Parada geen "silellerin deimeyen seslerin


den yorulduunda" szyle bildik niteliklere saiip
olanlarn kendini lekrar etmelerinden rahatsz ol
mak anlatlmak istenmitir.

zm er
7. III. cmlede dostluun kardan ziyade ruhlarn
sevgisi ve birbirine balanmas olduu, V. cm
lede de dostluu ortaya karan kavramlarn in
sanlardaki yapmacksz ve karlk beklemeyen
sevme ve balanma hissi olduu belirtilmitir. Yani
III. ve V. cmle anlamca birbirine yakn olan cm
lelerdir.
Cevap E

Cevap C

3- Cmledeki kalbinin sesine de kulak vermi" s


znn yerine duygulanna da yer venni" fadesi
getirilirse cmlenin anlam deimez.
Cevap B

8. Cmlede bambu"nun insanlarn iine yarayan


bitkilerden olduu, bitkinin baz trlerinin iek
verdii ve bu bitkinin Asya, Amerika ve Afrika'da
yetitii belirtiliyor, buna gre de Ddeki Bambu
trleri iek veren bitkilerdir." yargs cmleden ke
sin olarak karlabilir.
Cevap D

4. Paradaki tek kullanmlk mutluluklar' sz ile


geici duygular yaamak' anlatlmak istenmitir.
Cevap C

5. Verilen nclle A seeneindeki nsan karakterinin


ok katmanl olduu ve insann kendisiyle hesap
lamasnda en derine inmesi gerektii belirtilmitir.

9. A seeneindeki bireyler' sz yanl yazlm


tr. ey" szc kendinden nceki szckten
daima ayr yazlr.
Cevap A

Cevap A

6. Tasan, gelecee dnk plan ya da program de


mektir. IV. cljmlede de Oluturmay dndm
bu yeni kitabmda toplumsallktan ayrlp konu ola
rak kendimi anlatmay deneyeceim." ifadesi iie
tasar dan sz edilmitir.
Cevap D

10. Dizelerdeki derse" szc birleik zamanl ey


leme (A), nar yapra" belirtisiz ad tamlamasma
(C), Bir gn, o zaman* sz belirtece (D), y-n-nm" szc hem yapm hem ekim eki alm
szce (E) rnektir. Dizelerde adl {B) yoktur.
Cevap B

D E N E M E S i NAVI - 3 Z M L E R

G ENELYETENEK

11.1. cmledeki alndnda" szcndeki ait izili


ek ba-fiile, deildir szc ek eyleme (A) r
nektir.
II. cmlede"... belli
Nltelema

sosval

15. Parada 111. cmlenin yerine Ben herkese mavi


boncuk datan bir sanat olamam." cmlesi geti
rilirse parann anlamnda bir deime olmaz.

ortam"

Belirtine Niteleme

Cevap C

Ad

lamBiTiBsnda bir ad hem nitelenmi hem de belirlilmilir (B).


III. cmlede onun
Tamlayan

sosval

evresi"

NllaloniG

Tamlanan

16.1, cmlede "Okuma, tutkularn en soylusudur." ile A


seenei, II. cmlede"... nasl beslerse o da ruhu
besler." ile B seenei, li. cmlede Tatl tatl ken
dinden geme." ile C seenei, ... gzel kitaplar
okuyun." ile E seenei sylenebilir. IV. cmlede
ise okumann gideremeyecei stknnn olmad
ndan sz edilmitir ancak D seeneinde oku
mayla kederlerimizden kurtulamayacamzdan
sz edilmitir.

Stal

tamlamasnda tamlanan nitelenmitir (C).


IV. cmlede yklem isim (normaldir) olduu iin bu
cmlede at zellii aranmaz. (D)
V. cmlede zincirleme ad tamlamas yoktur.
Cevap E

G EN E L YETENEK

D E N E M E S IN A V I - 3 Z M L E R

20. Parada eletirmenlerde toplum yarannt gzet


me" (A), "vglerde arya kamama" (B), "eleti
ride gereki olma" (C), eletirmekten korkmama"
(E) olmas gereken zellikler olarak verilmitir.
Parada nitelikli yapllan eletirmek" eletirmen
lerin bir zellii olarak verilmemitir.
Cevap D

Cevap C

21, Parada bir eserin kalcln, konusundan ok


syleyiinin belirledii yani slubunun salad
belirtilmitir.
Cevap A

Cevap D

12. Dizelerdeki "kara, batan, ar szckleri niteleme;


bir, her szckleri belirtme sfatna (A) rnektir.
Saz, atei, banda szcklerinde all izili ekler
sahiplik bildirdiinden iyelik eklerine (B) mektir.
"Her akam" sz zaman bildirir ve zarf grevinde
kullanlm sz beine (C) mektir. "E lir zel ada
ta, ky, dam, saz" gibi szckler de cins isme
(E) mektir. Dizelerde belirtili ad tamlamas (da
mn saz, ocan atei) vardr ancak belirtisiz ad
tamlamas yoktur.
Cevap D

13. Parada ilk bolua aklama yaplaca iin iki


nokta {;), daha sonra zneyi ayrdndan ikinci
bolua virgl (,) nc bolua sral cmleyi
ayrdndan noktal virgl (;) son bolua da ya^
tamamlandndan nokta (.) getirilmelidir.
Cevap A

14. Parada yazar, ele ald konuyu daha somut he


getirmek iin rneklere bavunnutur. Parann
anlatmnda mekleme" ar basmaktadr.
Cevap A

17. Parada yazar, gen yazarn eserinin zgnlkten


yoksun olmasndan yaknmakladr.
Cevap B
S
^

26.1. ve II. cmlede ahap teknelerin denizlerdeki


hkimiyetlerinin sona erdii ve bir yetkenin ard
na taklp dnyay turiayan insanlarn denizciliin
cokusunu iyi bildiklerinden sz edilmitir. III. cm
leden itibaren ise eski gemilere hayran olanlann
kendilerince hikye oluturduu ve gemi inceleme
yazlarnn yaymlandndan sz ediliyor. Yani III.
cmleden tibaren yeni bir paragrafa geilebilir.

22. Parada sanatlarn grevi Her artta ve zaman


da ylmadan mitle topluma yol gsterici olmak"
(C) olarak gsterilmitir.
Cevap C

27. - 30. sorulann zm iin

1. veriden;

C, D, E ve F aralar 2, 3. 4 ve 7
numaral aralardan biridir.

2. veriden:

E ve F aralan 2 ve 4 numaralan
aralardan biridir.

3. veriden:

A ve C aralar 1 ve 3 numaral
aralardan biridir.

4. veriden:

E ve G aralar 2 ve 5 numaral
aralardan biridir.

Buna gre.
2. veri ve 4. veriye gre

18. Numaral cmleleri sraladmzda paragrafn


giri cmlesinin IV. cmle olduunu gryoruz.
Daha sonra bir kartlktan sz ettii iin V. cm
le gelmeli. Bunu pekitirmek in de V'ten sonra
II. cmle gelmelidir. Daha sonra genler arasnda
kimi mesleklerin daha ok tutulduundan bahsetti
i iin I. cmle ve son olarak da III. cmle gelmeli
dir. Yani paragraf *IV-V-IM-lir eklinde sralanma
ldr.
Cevap B

19. Parada I. cmlede bir dil sorunundan sz edilmi


ancak II. cmlede dil ve kltr somnuna geilmi
yani I. ve II. cmle birikirinden kopuk, II. cmle ile
paragrafa balanamayacandan II. cmlenin yeri
deitirilmelidir. V. cmlede ... da kltr sorunu
gelir." ifadesi nedeniyle 1. cmledeki somnun de
vam olarak dnleceinden II. ve V. cmlele
rin yerleri deitirildiinde para anlaml bir btn
hline gelir.
Cevap C

E, 2 numaral
F, 4 numaral
23. Parada doadaki yaam mcadelesinden sz
edilmitir. Buna gre de parann sonuna B'deki
var olabilmek iin daha hzl komanz gerektiini
bilin." ifadesi getirilmelidir.
Cevap B

G, 5 numaral ara olduu grlr.


1., 2. ve 3. veriye gre
C, 3 numaral ara
A, 1 numaral ara
D, 7 numaral ara olduu grlr.
Geriye kalan B arac ise 6 numaral aratr.

24. Parada Gecenin karanl..." sz ile E" see


nei, Lavanta sinmi yastna..." ile D" seene
i, "... yanaklarnda bir serinlik" ile A" seeneine,
... bitmeyen hkrklar ile B" seeneine ulalr.
Parada tatma" (C) duyusu ile lgili bir ayrnt yok
tur.

27. Yukardaki rakamlara gre, 7 numaral aracn D


arac olduu grlr.
Cevap C

Cevap C

25. Parada tiyatronun topluma yarariarmdan sz


edilmitir. Bu da parann konusunun tiyatronun
ilevi" olduunu gsterir.
Cevap D

28, Performans testinden


numarada yer alan G'dir.

derecesini alan ara 5


Cevap E

D E N E M E S IN A V I - 5 ZM LER .

GENEL YETENEK

29. Tm testlerden * derecesi alan ara 4 nu


maral arattr. Yani, Fdir.
Cevap E

34, Kalan = a

G E N E L YE TE N EK .

D E N E M E S IN A V I - 3 Z M L E R

38. (-a-2)3. (-a-2)-' . {-a-^)^

Blm = a

43. Birlikte x gnde yapsnlar.

= (-a-). (-a2). a-^

Blen = 2a - 5

30. Seenekler yukardaki karmlara gre incelenir


se C marka ara donanrm testinden * derecesi
almtr." bilgisinin doru olduu grlr.
Cevap C

(3)

Blme ilemine gre,

Bar a TL, Ali 2a TL gnlk creti alyorsa;


9.a + 9 .2 a = 1890

27. a = 1890

39. = (^/T5-r 3)(^/5 + 3 - s ).(V l5 -r 3 - 6 )

a = 70 TL

= (>/5-)-3).V5-(>/5-3)

a = 6 iin

X
X = 9 gn

2a - 5 > a
a>5

x = {2 .6 -5 ).6 + 6

X= y z

1=1

36

Cevap C

X = {2a - 5). a + a
3 1 .- = z

1 2^36

= a -^. a^. a"''

Blnen = x
2a- 5

2a = 140 TL
Cevap E

75

x = 7 .6 + 6

i l

6^/5

x = 48

8 4 2

Cevap A

Cevap A

x - fy + z = B -f4 + 2 = 14

35. (O! + 21 + 41 + ... + 50!) - {11+ 3! + 51 + ... + 5!)


32. ift saylann en byn bulmak iin tek sayla
rn en kOk olduunu dnmek gerekir.

inde G arpan var

iindo6arpan var

= O!+ 21-1!
=

Buna gre tek saylar;

40. Saylann Toplam = 18 . 5 = 90


karlan Say = x olsun
Yeni _ 9 0 - X + 40
ortalama

1 + 2-1

= 22

a^ - 1

1 3 0 -x = 110

=2

1, 3, 5. 7 seilirse toplam 16 olur.

5 *-1 _ 3
5 * - 5-*
4
5 ' = a olsun.
a -1
3
4
a_l
a
a -1

44.

Cevap D

x=20

Cevap C

11B -16= 102

Cevap B

102 : 3 = 34 {ortanca ifl say)

_3
^ u - ^ ( a + 1)

a
a+ 1

3
4

36. OBEB(105,150) = 15 olduuna gre;

O hlde en byk ift say 36 olur.


Cevap C

15

15

15

a = 5* = 3 bulunur,

7 + 1D+ ^ = 30

4 i. Verilen nermeye gre, 6 kii haftann farkl gn


lerinde domu se geriye kalan 45 kiinin doum
gn ayn gn olabilir.

15
x = 195

33. a b -b a =

2 5 *-r 5 *= (5 ) % 5'

= 3^+3
=

Cevap D

12

9 ( a - b ) = x^

Cevap A
Cevap D

3^-(a-b) = x^
a -b = 3

42. Koli says = x olsur^.

I il
37. ^

0,2

Yumurta = 6x + 15 = 10(x - 5) + 5

+ 0,25

45, ^ < O ise

6x + 15 = 1 0 x -4 5

6 tane

4x = 60
x= 1 5

_21

3 x -2 y

^ = y ise 3x

Yumurta = 6 .1 5 + 15

4
Cevap B

y2 > o olduundan x < O olur.

Cevap D

= 105

^ ,
7y bulunur.

Bu durumda x = -7, y = -3 olur.


Cevap B

Cevap C

D E N E M E S IN A V I - 3 Z M L E !^

GENEL YETENEK

46.a < 0 < bise

m = 5iin

f(5) =

|b-a|

m = 4 iin

b - a > O olduundan

A otobs

60 + 30b + 3 5 c+ 50 = 210

f(6) = 6-f(5}

O hlde;

56,1. grafie gre;

52.3.20 + b.30 + c.35 + 1,50 = 210

49. f (m + l) = (m + l)-f{m )

4a - 4b < Ove a - 2 < O

O E N E M E S IN A V I - 3 Z M L E l^

G ENEL YETENEK

f(6)

30b + 35c = 100

50 dakikada

20 km

b = 1, c = 2 olur.

40 dakikada

x km

f(5) = 5.f(4)

Cevap D

M = 5.f(4)

= -3.2

f(4) =

53. Birind olan A konu balndaki 3 soruyu yanl cevapladysa,

a = -2
30

Cevap D

50.x = 40.20
X = 16 km

B otobs

f(6)

3D
f(4) = 4.f(3}

4 = -a + 2

D.O

50 dakikada

15 km

40 dakikada

x km_______

D.O

3.30 + 3.35 + 3.50 = 345 puan alr.

''

kinci olan kiinin 345len az puan almas gerekti


ine gre,

f(3) = i m

120

50.x = 40.15
X = 12 km

O hlde 4 km fazla yal almtr.


Cevap E

B ve C konu balklarndan 1'er tane soru yanl


cevaplarsa,
Cevap B

3.20 4. 2.30 + 2.35 + 3.50 = 340 puan air.


O hlde en az 2 soru yanl cevaplanmtr.

47. Gerekle 5 kg olan fst 27 TLye sattmza


gre, terazi 3 kg olarak lmtr.
5 kg'da

2 kg eksik

1 kgda

x kg eksik

D.O

Cevap B
50.6 kii bir sraya 61 = 720 deiik ekilde sralanabi
lir. Bu sralamalarn yansnda Kaan Bar'n solun
da, dier yansnda sandadr.
720
= 360

5 .x = 2
Cevap D

X = 0,4 kg

54. Bann ald puan;


2.20 4.2.30 + 2.35 + 2.50 = 270
O hlde Defne 270 puandan daha fazla puan al
maldr.

X = 4DD g
Cevap B

Defne; A konu balndaki 3 somyu ve C konu


balmdaki 2 soruyu yanl cevaplamsa;

51.A' c B se B c Adr.
s(A' n B')' = s(A u B) = 12

57.1.

Gidi, hz =

20 km

: 24 km/sa

60
Dn hz =

3.30 + 1.35 + 3.50 = 275 puan alr.

20 km
20

= 60 km/sa

60^^

O hlde en fazla 5 soruyu yanl cevapiamlr.


Cevap C

YANLI
I. A otobs

70 dk

%21

1 dk
48. x * = 4
x = 4 -

%x
X = %0,3

S5. A otobs gzergahintn 20. kilometresine 1. grafi


e gre 50. dakikada ulamaktadr.

yy == _Z7-

x^={-2}-

y^ = (-3 )-

x = -2

y = -3

s(A) = z = 13

J_ = (_2)-^(-3)*=
27

- h l
=

_Jl

70 dakikada

%21 kullanm

O hlde;

50 dakikada

%x

D.O

s{B) = X = 7

7'x = 5^-^<3

Cevap A

Cevap B

%x
DORU

ill. A otobs toplam 40 km, B otobs toplam 30


km yol almtr.
YANLI

x = %15

s(A) + s(B)=12 + 7 = 1 9

72

%50
X = %0,5

s{A u B) = x + y = 12 isex = 7
s(A) = x + y = 12

100 dk
1 dk

2. grafie gre;

s(B') = y + z = 1 8 is e y = 5

B otobs

O hlde; doru cevap yalnz II olur.


Cevap C

Cevap B

D E N E M E S IN A V I - 3 Z M L E R

G ENELYETENEK

60.

^ e w - c l

1. Trk ad iie devlet kuran ilk Trit hkmdar Bumin Kaandr. Bumin Kaan 557 ylnda I. Kktrk
Devleti'ni kurmutur. I. Kktrk Devleti Trk ad ile
kurulan ilk Trk devletidir.

L
4
M

A
AEF ^ CBA olduundan
|BA|

2 J3 '
il 3d;x

Cevap B

._
.>

j AL = B br (simetri ekseni)
IKNI = 6 br {simetri ekseni)
A
KLP ekenar gen KL = 2 b r

CAj

-1 = A

16 4k
x= 4

>
(/)

< ^
c (O
as c
E co
o
(/)
O )
a Q.
</)

BMN ao'-eo'-go geni


Cevap C

OsmanlI Devleti hzinenin nakit ihtiyacn mukataa arazilerinden salard. Mukataa arazilerin
geliri ak arttrma yolu ile pein para karlnda
ahslara kiralanrd. Bu sisteme ise iltizam sistemi
denirdi.
Cevap C

33^

AF| = k ise |CF| - 3k

TiUlfkiy.

6
K

]AD| = |DCj ise m(CAD) = m(DCA) = o

z m le r

MN =2r, BM = 2/3 br
A
O hlde: AMB dik geninde,
|AM| = 12br,|BM| = 2v/3br

Berid Tekilat) Trk-isiam devletlerinde posta ile


rini yrtrd. Tekilatn banda bulunan grevli
ye ise Sahib-i Berid denirdi.
Cevap A

OsmanlI Devletinde stanbulda ilk rasathaneyi

kuran bilim adam Takiyddin Mehmet'tir. Takiyddin Mehmet XVI. yzylda lil. Murat Dnemi'nde
kendi ad ile anlan rasathaneyi kurmutur.
Cevap D

3- o

{AOf =12^ + (2v^)^

|ABf = 156 isejABj = 2^/39

>
Cevap E

T E

< s
^

-2

^ I
^ i
(/) ^

) 0)
5" %

3. Ktahya ve evresinde kurulan Germiyanaullar


beylii vasiyet yoiu ile Osmanlt Devletine katlm
tr. Germiyanolu 11, Yakup Bey, yerine geecek
eritek evlad olmad iin topraklar vasiyet yolu
lie OsmanlIlara katlmtr.

7. Osmani Devleti'nde amcasnn yerine tahta kan


ilk padiah II. Osmandr. II. Osman akli denge
si yerinde olmayan amcas I. Mustafa'nn yerine
1618 ylnda hkmdar olmutur.
Cevap B

Cevap C

OHA geni 3 - 4 - 5 geni oiduundan


IAHI = 15 birim olur.
OAD geninden klid bants uygulanrsa;
(2 0 f = 15-lDH]
jDH| =

birim olur.

!AD| = f + 15=.:^
{ABCD) = 4

125

500

Cevap E

4. OsmanlI Devletinde lk medrese Orhan Bey tara


fndan 1331 ylnda znik'te almtr. Bana da
dnemin nemli mderrislerinden Kayserili Davut
atanmtr.

OsmanlI Devletinde halk lk kez Tanzimat


Dnemi'nde mal variin hukuki olarak miras b
rakma hakkna sahip olmutur. Tanzimat Ferman
ile halka ilk kez miras hakk tannmtr.

Cevap A

Cevap E

D E N E M E S IN A V I - 3 Z M L E R

G E N E L KLTR

9. lk zel gazete II. Mahmut Dnemi'nde deil Tan


zimat Dnemlnde karlmtr. 1860 ylnda Agh
Efendi ve inasi Tercman- Ahval adyla ilk zel
gazeteyi yaymlamtr. Dier seeneklerde veri
lenler II. Mahmut Dneml'ne aittir.

13. Son Osmanli Mebuslar Meclisinde Misakmill ka


rarlar kabul edildii srada grev yapan hkijmet
Ali Fza Paa Hkmetidir.
Cevap C

G E N E L KLTR

P E N E M E S IN A V I - 3 Z M L E R

17. Trkiye Lozan Bar Kanferans'nda Irak snr


konusunda Ingiltere ile sorun yaamtr. nk
Ingtere Musul'un kendi mandas alnda buiunan
Iraka braklmasn istemitir.
Cevap C

Cevap C

10. OsmanlI Devleti 1856 Paris Antlamas ile toprak


blnlnO kendi bana koruyamadn kabul
etmitir. Bu antlamada Osmanl Devletinin top
rak bDtOnlO Avmpal devletlerin garantisi altna
alnmtr.
Cevap D

11. OsmanlI Devleti 1878de Halepa Ferman ile

Girit'te yaayan halka ayncalk tanmtr. Blgede


yaayan Rum ahali Girilin ynetiminde daha etkin
bir hle gelmitir.

21. Trkiye'de aznlk okullar ve yabanc okullar

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile devlet denetimi altna


alnmtr. Bu kanunla lkemizdeki btn okullar
MEBe balanarak retim kurumlanndaki bln
mle son verilmitir.
Cevap A

14. Mustafa Kemal Paann 24 Nisan 1920 tarihli


nergesinde meclisin ad konusu yer almamtr.
Ancak dier ncllerde verilenler nerge konulan
arasndadr.
Cevap D

15. Sovyet Rusya I. nn Savandan sonra TBMM


ile imzalad Moskova Antlamas ile Misakmilliyi
kabul etmitir.
Cevap A

Cevap E

18. Osmanoullar ailesinin yurt dna karlmas


karan halifeliin kaldrlmas ile birlikte alnmtr.
Halifeliin kaldinmas ile Osmanoullar ailesinin
10 gn iinde yurt dna kanimas karariatrlmtr.
Cevap B

22. Miladi takvimin kabul edilmesi ve l birimlerinin


detlirilmesi lke indeki iklkleri nleme ama
ldr. nk farkl takvimlerin kullanlmas ve farkl
l birimleri ikiliklere yol amaktadr. Ancak tek
dereceli seim sisteminde ikilik nleme amac yok
tur.
Cevap D

19, Mustafa Kemal Paa Fethi Okyar'n parti kurmas


n isteyerek ona destek olmutur. Fethi Bey de Ser
best Cumhuriyet Frkas ad le bir parti kurmutur.
Dier seeneklerde verilenler ise Atatrk'le gr
ayrlna derek Terakkiperver Cumhuriyet Fr
kasn kurmulardr.

23. Atatrk Dnemi'nde Yksek Ziraat Enstits al


m, Tarm Kredi Kooperatifleri kurulmutur. Ancak
iftiyi Topraklandrma Yasas daha sonra 1945te
kartmtr.
Cevap D

Cevap B

12. Birinci Dnya Sava sonunda yaplan bar anllamalanndan Sevr Antiamasnn koullan San
Remo Konferansnda bellrienmitir. Dier antla
malarn koullan se Paris Bar Konferans'nda
beiirienmltir.
Cevap B

16. Mustafa Kemal Paa ile ilgili anlan Erzurumdan


lmne Kadar Atatrlcle Beraber adyla yaym
lanan devlet adam Mazhar Mfit Kansudur.

20. Medeni Kanun 17 ubat 1926'da kabu! edilmi


tir. Halifelik 3 Mart 1924te kaldrlmtr. Takrir-
Skn Kanunu 4 Mart 1925te karlmtr.

Cevap E

Cevap C

24. Atatrk Dnemi'nde meydana gelen Bozkurt-Lotus Olay Fransa le sorun olmutur. 1926'da Ege
Denizl'nde meydana gelen bir deniz kazas ile ilgili
yaanan bir sorundur.
Cevap E

G E N E L KLTR

G E N E L KULTUR

D E N E M E S IN A V I - 3 ZM LER .
25.11. Dnya Sava'nda Almanya'nfn ngiltere'yi i
gal etmek amacyla dzenledii saldr Kartal
Hcumudur. Almanya Ingiltere'ye kar byk bir
hava saldrs dzenlemi ancak baarl olama
mtr.

28, Trkiyede kuzeyden esen rzgrlann scakl


drmesi, gneyden esen rzgrlann scakl
artrmas enlem le ilgili sonulardr. Fakat dr ile
anakkkale arasndaki yerel saat farknn fazla ol
masnda boylam faktr etkilidir.

Cevap A

Cevap A

D E N E M E S IN A V I - 3 Z M L E R

32. Trkiyenin kylar iklim ve toprak zelliklerinden


, dolay ekonomik gelir getiren rnlere aynimi tr.
, Bu nedenle buday ve ekerpancan gibi rnler
daha ok i kesimlere braklmtr (Karadeniz'de
ise an ya ve ya rejiminin dzenli olmas
yine bu rnlerin yetimesine izin vermemitir).

36, Bursa, lkemizde f^armara Btgesi'nde yer al


maktadr Yakn komulan Balkesir, Ktahya, Bi
lecik, Yalova gibi illerdir. Bu komulara gre nfuslanmasnda yer ekii/erinin sade olmasnn etkisi
daha azdr. nk komu illerden bazlan da ayn
zelliktedir.

Trkiyenin ky kesimi su ktlesine yakn olduu


iin atmosferde mutlak nem miktan fazladr. Bu
nedenle ortak zellik olarak II ve IV, ncllerin
doru olduu sylenebilir.

Fakat dier seeneklerde ise istihdam kouann


artran etmenlerden bahsedilmitir. Bunlar da n
fusun artmasnda etkili oimutur.
Cevap C

Cevap D
29. lkemizde Zonguldak ve evresinde la kmr
yataklarnn bulunmas bu yrenin daha nk I. Je
olojik Zamanda olutuunun kantdr. nk ta
kmr enerji kayna yal arazilerde oluan or
ganik bir kaya trdr.
Cevap E
26. Drdnc Cumhurbakanmz Cemal Grsel sa
lk sorunlar nedeni ile 28 Mart 1965'da TBMM ta
rafndan grevinden alnm yerine Cevdet Sunay
seilmitir.
Cevap E
30. i Anadolu'nun etrafnn dalarla evrili olmasnin
en nemli sonulanndan biri nemli havantn ieriye
sokulamayp mutak nemin azlna bal olarak
yllk ya miktannn az olmasdr. Bu nedenle
Anadoluda bulunan tm il merkezleri 500 mmnin
altnda ya almaktadr.

>
> (/)
< ^
C (O
c
(O
(O
)
o (/)
Q o.
(/)
(/) c
V
O
^

' ^
> s

ir E

<

33. Seeneklerde verilen yrelerden yer ekilleri a


sndan daha sade bir yapya sahip olup kar ya
nn daha az gerekletii yer Samsun ilidir. Bu
nedenle afeti daha az grlr.
Cevap D

Fakat icra kurulu bakan ise karar verme faaliyeti


olarak bilinen beincii faaliyet olarak bilinir.
Cevap D
34, Ykseltiye bal bitki rtsnn deiimi verilen I,
alan Akdeniz iklim blgesinde, II. alan karasal iklim
blgesinde, H. alan ise Karadeniz Ikiim blgesin
de yer alr.
Cevap D

Cevap C

(/)
(/)
Q^

27. ABD ile SSCB arasnda nkleer sava tehlikesi


ne yol aan sorun Kba Buhran'dr. 1962 ylnda
meydana gelen sorun Trkiyede bulunan Jpiter
fzelerinin sklmesiyle sona ermitir.
Cevap B

31, Yaz aylarnda en scak yerler Gneydou


Anadolu'da, en serin yerler ise Erzurum-Kars Yresi'ndedir. Ba nem farknn en fazla olmas iin
merkezlerin buralardan seilmesi gerekir. Buna
gre, Kars ve anlurfa arasnda yaz aylanndaki
bal nem fark en fazladr.
Cevap E

37. Ekonomik faaliyetler ierisinde retmen, ofr,


savc, gvenlik grevlisi gibi faaliyetler ncl fa
aliyetler olarak bilinir.

^
(/)
Q.
ti

38. Meyveler grubunda yer alan kendine yeteriiiinin


olduka yksek olduu rnler ierisinde en yk
sek olan rn %1.524 olarak incir retiminde ger
ekleti.

35. Trkiye'nin nfus yapsna bakldnda;


-

Nfus datnda bitki rtsnn etkisi daha


azdr.

Endstri tesislerinin bulunduu yrelerde n


fus youndur.

2014 ylnda km^ ye den insan saysnn en


az olduu kent Tuncelidir.

2012 ylndan sonra lkemizde yksek doum


politikas uygulanmaya balamtr.

Adrese dayal nfus sistemine 2007 ylnda ge


ilmi ve artk her yl nfus saym yaplmaya
balanmtr.

39.Turungil retiminde klann lk gemesi, fndk


retiminde her mevsim ya grlmesi, pamuk
retiminde ise yazlan n scak ve kurak gemesi
belirieyicidir.

Cevap E

Cevap B

Cevap A

D E N E M E S IN A V I - 3 Z M L E R

G E N E L KLTfe
46. nsanlar loplu hlde yaamak zorunda olduklarn
dan sosyal etkileim iindedirler. Sosyal hayatn
bir dzenlilik iinde yaanmas herkesin arzusu
dur. Sosyal hayatta bu dzeni salamak iin sos
yal dzen kurallar" gereklidir ve vardr. Bu kurallar
kiilere yetki ve devlar ykler. Sosyal hayat d
zenleyen kurallar hukuk, ahlak, din ve grg ku
rallarndan olumaktadr. Kiiler ya da topluluklar
sosyal dzen kuralanna uymadtkIannda mutlaka
bir tepkiyle karlarlar. te bu tepkiye yaptrm
(meyyide) denir. Ahlak, grg ve din kurallarnn
yaptrm manevidir. Hukuk kurallarnn yaptrm
ise kamu gcne dayaldr ve maddidir. Sosyal
dzen kurallannn hepsinde uyulmadnda bir
yaptrmla karlalr. Hukuk kurallarn dier sos
yal dzen kurallarndan ayran en nemli unsur
yaptrmnn "maddi" oluu yani arkasnda devlet
gcnn oluudur. Ahlak kuralanna uyulmamas
nn yaptnm manevi olup ayplanma, kk grl
me, dlanma eklinde ortaya kar.

40. Balkln gelimemesinde daha fazla gelir geti


ren ilerin yaplmas etkili olmamtr.

Cevap D

41. lkemiz ekonomik olarak deeriondirilebilen ma


denler ynnden zengindir. Bu zenginliin neden
leri ierisinde baz kayalann yksek scaklk ve
basn altnda kalmas, jeolojik dnemlerde farkl
ikm kouliarnn yaanmas, tm jeolojik devirlere
alt arazilerinin olmas, volkanik faaliyetlerden etki
lenmi olmas nemli nedenlerdir.
Cevap A

42. Trkiye'nin d ticaretinde, sanayi rnlerinin pay


en fazladr (I). Ham madde ihracat azalmaktadr
{11). Tanmn d satm gelirlerindeki pay
civa
rndadr (ili). D ticaret a vardr (V).

Cevap E

Cevap E

C5ENEL KULTUK

D E N E M E a iN A V I - 3 Z M LER .

49,1982 Anayasas'nm 4. maddesine gre, Anayasa'nm deitirilemeyecek ve teklif dahi edileme


yecek ilk 3 maddesi unlardr
I.

Devletin ekli MADDE 1. Trkiye Devleti bir


cumhuriyettir.

5Z.19G2 Anayasas'na gre, cumhurbakannn g


rev ve yetkilerinden biri de srekli hastalk, sakat
lk ve kocama sebebiyle hkmllerin cezalann
hafifletmek veya kaldrmaktr,
Cevap B

II. Cumhuriyetin nitelikleri MADDE 2. Trkiye


Cumhuriyeti, toplumun huzum, milli dayan
ma ve adalet anlay iinde, insan haklanna
saygl, Atatrk milliyetiliine bal, balang
ta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokra
tik, lik ve sosyal bir hukuk devletidir.
III. Devletin btnl, resmi dili, bayra, mill
mar ve bakenti MADDE 3. Trkiye Devleti,
lkesi ve milletiyle blnmez bir btndr. Dili
Trkedir. Bayra, ekli kanununda belirtilen,
beyaz ay yldzl ai bayraktr. Mill mar stiklal
Marf dr. Bakenti Ankara'dr. C seeneinde
yer alan, Yasama yetkisi Trk Milleti adna
Trkiye Byk Millet Meclisinindir. Bu yetki
devredilemez." hkm 1982 Anayasasnm 7.
maddesinde dzenlenmitir.

53. Siyasi kolluk, Babakanla bal Mill stihbarat


Tekilat'dr (MT). Polis ve Jandarma genel idari
kolluk grevlisidir.
Cevap B

Cevap C

43. Trkiyede kara yolu ve demir yolu ann ekillenmeinde etkisi en fazla olan neden yer ekilleridir.
Cevap A

44. Pamukkale'de yer alan travertenler, karstik sulann


yeryzne ktklan yerlerdeki eimli sahalarda,
sularn iindeki znm minerallerin basamak
lar hlinde kelmesiyle oluan karstik yeryz
eklidir. Bu doal gzellikler her yl birok turist
tarafndan ziyaret edilir.
Cevap D

u
>

47. Devletler zel hukuku, tabiiyetin (uyrukluun) ka


zanlmasn, farkl uyruklukta bulunan kiiler ara
sndaki zel hukuk ilikilerini, bu likilerden doan
hukuki sorunlara hangi lkenin hukukunun uygula
nacan (yasalar atmas), yabanclarn hukuki
durumlarm dzenleyen bir zel hukuk daldr, B,
C, D ve E seeneklerinde verilen konular devletler
zel hukukunun kapsamndadr. Ancak Trkiyenin
Avrupa Briii'ne yelik koullan devletler zel hu
kukunu deil devletler genel hukukunun konusuna
girmekledir.

50. Bakanlar Kuruluna kanun hkmnde karamame


karma yetkisi 1961 Anayasas'nda 1971 ylnda
yaplan deiiklikle tannmtr. Bu durum yrtme
organnn glendirildiinin gstergesidir.

54. darenin kamu dzenini salamak amacyla yapt


faaliyetlere kolluk faaliyeti denir. Genel idari kol
luk grevlileri polis, jandarma ve sahil gvenliktir.
Cevap E

Cevap D

Cevap A

45. Yer ald blgenin en dalk, en gert kalm, en


dstri yatnmlan en az ve demir yolu balants
olmayan yresi I numaral alandr (Hakkri dalk
yresi). II numaral alan Adana, 111 numaralt alan
Orta Karadeniz, IV numaral alan Kars, V numaral
alan ise zmir yresini fade etmekledir.

48. Kak, hukuk dzeni tarafndan kiilerin korunan


menfaatidir, yleyse bir hakkn kazanlmas, hak
ile kii arasnda balant kurulmasn ifade eder.
Haklar ya aslen ilk sahibi olarak ya da baka hak
sahibinden geerek devren kazanlr.

Cevap A

Cevap A

51. A, B, C ve E seeneklerinde belirtilenler Cumhur


bakannn yasama alanna ilikin grevleri ara
sndadr. Ancak TBMM adna Trk Silahl Kuvvet
lerinin Bakomutarln temsil etmek cumhurba
kannn yrtme alanna ilikin grev ve yetkileri
arasndadr.
Cevap D

55. Dnyann en byk ekonomisine sahip 19 lkeden


ve Avrupa Birlii Komisyonu'ndan oluan G-20'nin
Llderier 2rvesi 15-16 Kasm tarihlerinde lk kez
Trkiye'nin ev sahipliinde Antalya I Belekte ger
ekletirildi. Her ytl G-20 dnem bakan olan
lkenin kendi belirieyecel lkeleri zirveye da
vet etme hakk bulunuyor. Trkiye bu kapsamda
Azerbaycan' davet etti.
Cevap C

G E N E L KLTR

P E N E M E S IN A W - 3 Z M L E R
5S. Tekirdada 8 Temmuz'a faaliyete geiriien
Trkiye'nin en byli, Avrupann ilk 10 limanndan
biri olanAsyaport, dev gemileri arlyor. Asyaport
Liman, Uzakdou, Kuzey Avmpa, Akdeniz, Kara
deniz ve tm hatiarm urak liman olmu durum
dadr.

59. Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Bakanifn


Erdem Ba yrtmektedir. Merkez Bankas Ba
kan 5 yllna Bakanlar Kurulu karanyla atanr.
Cevap A

Cevap B

>
'(/)
< S
c g
c >

57.15 yeden oluan Biriemi Milletler Gvenlik


Konseyi'nin 5 yesi daimi (srekli), D yesi ge
ici konumdadr. Gvenlik Konseyi tarafndan
alnan karariar sadece 5 daimi ye velo edebilir.
Gvenlik Konseyi'nin 5 daimi ye lkesi unlardr
ABD, ngiltere, Fransa, Rusya ve in. Almanya
BMGKnin daimi yesi olmad iin altnan karar
lan veto hakk yoktur.

1 1
o

Cevap E

>

<

2" E

^ I
2 I
O) ^
(/) O
Q. .
58.1 Kasm 2015 taritli milletvekili genel seimlerin
den sonra oluan TBMM 26nc yasama meclisi
olarak grevine balamtr.
Cevap E

60. Kentsel dnm altmalan sonrasnda yk


lan Nevehir Kalesi'nin etrafndaki evlerin altnda
dnyann en bOyk yer alt ehri bulundu. Bulu
nan ehrin yaplacak almalar sonrasnda ortaya
karlmas ve restorasyon projesinin tamamlan
masnn ardndan Trkiye'nin dnyaya sunaca
nemli ren yerierinden ve yer all ehirlerinden
biri olaca ifade ediliyor.
Cevap 0