You are on page 1of 8

Poglavlje 1

Za{to
web-ujemo
(i kako!)
U ovom poglavlju

Klijenti i serveri

Igra protokola

Gde su Web strane (ima ih Earl)

Stimulacija Web-a

Kada sam bio u osnovnoj {koli, imao sam nastavnika - ili {to je izgledalo kao
serija nastavnika - koji je mislio da je mudro da nas upozori na opasnost
kori{}enja re~i sa pretpostavkama. Nastavnici su jednostavno na{krabali re~
pretpostaviti na tablu, i nastavili da nam ilustruju sve {ta }e nam se
dogoditi ako smo u stilu takvog pona{anja. Lekcija nije pro{la nezapa`eno!
A mi ne mo`emo pretpostaviti {ta }e neki ~itaoci razumeti a drugi ni}e o
World Wide Web-u. Presko~ite ako ste profesionalac, ali propusti}ete neke
dobre {tosove.
Kratka lekcija iz istorije: Rat je po~eo ubistvom Nadvojvode Franje
Ferdinanda...Opa! Pogre{na lekcija, prokleta gomila bele`aka... ah, da...

Pre Web-a
Kao {to znamo, pre uvo|enja World Wide Web-a, ve}ina aplikacija na
Internetu je funkcionisala po modelu korisnik/server. Model korisnik/server

Deo 1

Posegnite za Web-om

je osnovni koncept na najve}em delu Internet-a, i, na sre}u, prili~no


jednostavan koncept (bez hrkanja!).
Model korisnik/server ima dve komponente koje su poznate kao korisnik i
server. Ove dve komponente imaju jednostavan odnos - korisnik daje
zahteve, a server ih ispunjava. Uzmite napr. restoran, eto vam, gotovo
perfektna analogija. U restoranu gost `eli ne{to (hranu ili hladno pi}e). Da
bi dobio to ne{to, mora to da zatra`i od konobara (@eleo bih specijalitet
ku}e, salatu, molim vas!). Uloga konobara je da donese mu{teriji {ta `eli, i
da postavi pitanja koja }e pomo}i da se odredi {ta treba da bude poslu`eno
(Da li `elite italijanski ili ruski preliv?).
Sli~no tome, na Internetu je korisnik kompjuterski program koji daje
zahteve za podacima, a server ispunjava te zahteve, ili postavlja dodatna
pitanja koja }e pomo}i da se specificiraju podaci koje treba dobiti.

ri

pro
ve

Ispravi le|a, vojni~e i ostala pitanja protokola

Protokol je skup pravila po kojima dva kompjutera razmenjuju


podatke. Svaki protokol je uskla|en sa specifi~nim potrebama,
zavisno od tipa podataka koje treba isporu~iti. Zbog toga se na
Internetu koristi nekoliko protokola, kao FTP protokol za slanje fajlova, POP
protokol za pronala`enje e-mail poruka, itd..

Moderna vremena - vladavina


Hyper Text Transfer protokola!
World Wide Web zbog toga radi na principu korisnik/server: Web klijent
zatra`i podatke od Web servera. U slu~aju Web-a, za razliku od Internetovih protokola, tra`eni podaci mogu biti tekst, grafika, zvuk, ili
kompjuterski program. Ukratko, Web server mo`e da isporu~i bilo koju
vrstu neophodnih podataka.
Svuda prisutan HTTP protokol je pokreta~ka snaga koja omogu}uje
isporuku podataka na World Wide Web-u. Hypertext omogu}uje
povezivanje odabranih vru}ih delova teksta sa ostalim stranama i izvorima
podataka - da, na primer, preska~ete sa ta~ke A, na jednoj strani, na ta~ku B
na nekoj drugoj. HTTP je razlog postojanja Web-a takvog kakav jeste.

Poglavlje 1

ri

pro
ve

Za{to web-ujemo (i kako)

Web-ovi klijenti nazvani druga~ije...

U tipi~nom govoru, Web klijent se naj~e{}e naziva browser


(pretra`iva~). Ovaj termin je postao popularan u ranim po~ecima
Web-a, kada se o Web-ovom klijentu mislilo kao o nekom ko
dozvoljava korisniku da pro~eprka informacije. Specijalisti za informacije i ostali
pisci ponekad se vra}aju na taj termin, kako se sa Web client-om mo`e uraditi
mnogo vi{e od ~eprkanja po podacima, ali bilo kako bilo, termin ostaje.
Web browser je pametan klijent, a mo`e da zatra`i podatke od nekoliko
razli~itih vrsta servera (vi{e kao gost koji mo`e da poru~i hranu na nekoliko
razli~itih jezika, zavisno od restorana). Tipi~no, Web browser tra`i podatke
od Web server-a. Kada tako radi, koristi HTTP protokol; odatle i
razmno`avanje Web site-ova ~ije adrese izgledaju kao http://www.
ourgreatsite.com. Me|utim, browser mo`e zatra`iti podatke od server-a
koriste}i razli~ite vrste protokola (npr., FTP, gopher, i druge). Pitanje
protokola }emo obraditi detaljnije u knjizi kasnije, kada budemo u~ili
kreiranje Web strane.

Zabava sa URL-ovima
Termin URL koristimo (izgovara se kao earl ili u-r-l) kada se
pozivamo na celu Web adresu, kao u http://some.computer.com. Imajte
na umu da su neku URL-ovi mnogo du`i od ovoga, i da mogu uklju~iti
poddirektorijume i imena fajlova, kao u:
http://some.computer.com/in/here/mypage.html.
U svakom slu~aju, URL ta~no odre|uje gde }e na Internetu biti sme{teni
Web server i Web strana. Prirodno je, onda, slede}e pitanje, Koliko bi onda
ko{talo pola kilograma banana? Oh, mislio sam na logi~ko slede}e pitanje,
koje u stvari glasi. [ta je, u stvari, Web strana?
pro
ve

Earl

ri

Kao {to svaka ku}a ima odre|enu adresu (broj, ulicu, grad, po{tanski
broj, dr`avu), ima je i Web strana. URL ili Uniform Resource
Locator je na~in na koji odre|ujemo adresu Web strane na
Internetu. Kao {to je to ~esto slu~aj me|u ljudima, ljudi se ne sla`u
(tj., urlaju jedni na druge sa velikom koli~inom prezira) o tome kako se izgovara
akronim ...nekima se dopada da zvu~i kao cenjeno i otmeno mu{ko ime Earl,
dok ga drugi jednostavo speluju. Budu}a izdanja Word-ovog Cosmo Quiz-a }e
se oslanjati na tu bitnu li~nu razliku u izgovaranju parova bili oni spremni ili ne.

Deo 1

Posegnite za Web-om

Web strane }e nam postati sasvim bliske kroz ovu knjigu o upotrebi Front
Page-a 97, jer je ona aplikacija dizajna Web site-a. Kreiranje Web strana je,
ipak, sadr`aj kreiranja Web site-a. Dakle, ako vam izgleda da se sada ne}e
mnogo toga re}i o ovoj temi, to je zbog toga {to }e ve}i deo ove knjige biti
posve}en upravo pitanju kreiranja Web strana.

Va{ sopstveni Web


World Wide Web je u proteklih nekoliko godina postao glavni, originalni
medijum za komunikaciju. Danas postoje Web site-ovi koji pokrivaju gotovo
gomilu tema koje postoje u na{em svetu. Postoje glasni, svetle}i Web site-ovi
koji reklamiraju korporacijske proizvode, muziku, filmove, Coca Colu i
kreme protiv bora. Postoje i informativni site-ovi koji nude znanje i kontakt
izme|u potro{a~a i proizvo|a~a. Postoje site-ovi za {oping, site-ovi za u~enje,
i site-ovi gde ljudi jednostavno pi{u o onome {ta im padne na pamet.

ri

pro
ve

Linija site-a

Gotovo da izgleda da su termini Web site i Web page


zamenjivi. U nekom pogledu i jesu, ali postoji razlika. Web page
je, uop{teno re~eno, fajl ili set fajlova koji se sastoji od
informacija (tekst, video, zvuk) koje se pojavljuju u prozoru Web browser-a.
Web site bi se mogao odnositi na set Web strana koje su sve na neki na~in
povezane. Na primer, informacije o istoriji ~e{ljeva bi se mogle pojaviti na
strani History of Combs, koja je i sama deo site-a Hair Care (Nega Kose),
koji osim toga sadr`i i druge strane, kao Istorija fenova za kosu i Za i protiv
figara.
Ne postoji ni jedan definitivan razlog za sponzorisanje ne~ijeg sopstvenog
Web site-a, ali postoji mnogo manjih, valjanih razloga. Web je medijum koji
se pokre}e samo-izdava{tvom, a to ima mnoge prednosti:

Jeftino je - Za pojedina~nog korisnika koji `eli da deli svoje misli i


znanje sa svetom, ne bi trebalo da ko{ta vi{e od nekoliko dolara
mese~no, pa da poseduje svoj sopstveni Web site. Korisnici koji ve}
imaju pristup Internet-u dobi}e mo`da besplatno Web strane. Za
korporacije i firme koje `ele da reklamiraju, prodaju, ili zadr`e blizak
kontakt sa svojim kupcima, Web strane su znatno jeftinije od bilo
koje tradicionalne alternative (TV ili reklamiranje u {tampi, {tampani
katalozi, ili banke telefonskih operatera).

Poglavlje 1

Za{to web-ujemo (i kako)

Lako je - Dok kompanija sa ve}im finansijskim mogu}nostima


mo`e da iznajmi nekog talenta da proizvede Web site izvanrednog
kvaliteta (prosto blje{tavo), ~ak i obi~ni pojedinci mogu proizvesti
Web site prihvatljivog do odli~nog kvaliteta, sa umerenom koli~inom
rada ili tehni~kog znanja.

Brzo je - Zavisno od {irine i kompleksnosti va{ih ambicija, mo`ete


kreirati Web site za jedan dan, ili nekoliko minuta. Kako god da ga
seckate, mo`ete Web site kreirati br`e od bilo kog alternativnog
medijuma. Drugo, va{ Web site mo`ete modifikovati vrlo brzo i u
bilo koje vreme. Ukoliko imate informacije koje se brzo menjaju,
kao cene na malo ili nove stavke, nekoliko minuta provedenih na
obnavljanju site-a, automatski }e biti prime}ene kada vas poseti
korisnik.

Svugde je - Pogledajte, iza vas! Najozbiljnije, World Wide Web je s


razlogom dobio to ime. Ljudi mogu va{ Web site pose}ivati iz Egipta,
ili SAD-a, ili Ju`ne Afrike, ili iz bilo kog dela sveta gde postoji
priklju~ak na Internet (gotovo svuda). U ve}ini slu~ajeva, zavisno i
od kopleksnosti va{eg site-a, ljudi iz sasvim drugog dela sveta mogu
pristupiti onome {to imate da ponudite brzo i spremno kao da se radi
o prijateljima koji stanuju 15 blokova dalje. To je potencijalna
milionska publika.

Kako su korisnici osvojili zapad


Sada dok se jo{ nalazimo u bu~nom zanosu nakon slavljenja ljubavi prema
Web-u, postoje razlike izma|u Web site-ova i ostalih medija koje morate
imati na umu. Web je korisni~ki usmeren medijum - to zna~i da osoba koja
pose}uje Web ima mogu}nost kontrole. Ljudi }e posetiti va{ Web site samo
ako to `ele, ili ako ose}aju da }e tamo biti ne{to {to vredi. Oni imaju
prili~nu koli~inu kontrole nad tim kako }e se va{ site pojaviti na njihovim
ekranima; mogu isklju~iti grafiku (i na taj na~in onemogu}iti sve reklamne
prikaze koje mo`ete imati), ili da promeniti {emu boja, font, itd..
U stara vremena, na televiziji i u {tampi, isporu~ilac sadr`aja je imao
potpunu kontrolu. Slu{alac ili gledalac je mogao da prihvati sadr`aj kao {to
je isporu~en, ili da promeni stanicu (ili okrene stranu). Na Web-u, ~itaoci
imaju manje strpljenja. Njima to nije potrebno. Svaki site je toliko udaljen
da se samo nekoliko puta klikne mi{em, i ako im va{ site ne pru`a ono zbog
~ega su do{li, oni }e na}i neki drugi. Ovo bi moglo zvu~ati hladno, ali je
prili~no razumno. Uzmimo npr. da sam u {opingu i tra`im d`emper i da
sam prona{ao odgovaraju}i site. Posetim taj site, ali umesto kataloga

Deo 1

Posegnite za Web-om

d`empera, pozdravljen sam sa velikom reklamom o tome kako su dobri


njihovi d`emperi. Kliknem na link-u i vode me na drugu stranu, gde
nalazim veliku grafiku koja se veoma sporo spu{ta. Jo{ uvek ~ekam na
indikaciju da se tu nalazi katalog. Frustrirano, po{to sam nekoliko puta
kliknuo mi{em, pose}ujem site kompjutera koji izlazi u susret mojim
potrebama.
Neka od gore navedenih pitanja su novog medijuma: Mi nismo zarobljena
publika, i ne}emo tako biti tretirani. Ostalo su pitanja dizajna site-a (kao
postojanje velikih grafika bez alata za navigaciju), a neke od njih }emo
navesti dok budemo kroz ovu knjigu u~ili da kreiramo Web strane uz
pomo} Front Page-a 97.

[ta vam je potrebno


Izgleda da je o~igledno (OK, o~igledno je), ako }ete da kreirate Web strane i
site-ove u ovoj knjizi ({to i radimo), morate biti sposobni da krstarite Webom. To je najbolji na~in da vidite druge site-ove i testirate va{ sopstveni.
Da bi mogli krstariti Web-om morate imati barem komjuter. Uz
pretpostavku da to imate, treba vam priklju~ak na Internet i Web browser.
Obzirom da je Front Page 97 proizvod Windows NT-a, pretpostavimo da za
svrhe ove knjige imate Windows 95 ili Windows NT. Kada ste to sredili...

Tako puno browser-a!


Tamo je tako puno browser-a. Me|utim, glavne osobine Web-a se ~esto
menjaju, i samo manji broj browser-a je u stanju da prati najnovije i najve}e
tehnologije koje mogu ponuditi Web strane. Za ve}inu korisnika, bitka se
prenosi na Netscape Navigator i Microsoft Internet Explorer. U mnogim
pogledima, browser koji koristite je stvar izbora. Front Page 97 kao
aplikacija Web dizajna, mo`e kreirati strane koje mo`e pregledati bilo koji
browser, ili vrlo malo browser-a, zavisno od toga koje ste osobine uklju~ili u
va{e strane.
Naravno, Microsoft-u bi odgovaralo da koristite Internet Explorer, i ta~no je
({to se ovog pisanja ti~e) da se neke karakteristike Web strane koje se nalaze
u Front Page-u 97 mogu videti samo ako se upotrebi Internet Explorer
(verzija 3.0 ili novija).
Pitanje osobina-podr{ke izme|u Web browser-a je konstantna trka armija.
Netscape-ove i Microsoft-ove verzije browser-a koje poku{avaju parirati ili

Poglavlje 1

Za{to web-ujemo (i kako)

prevazi}i karakteristike koje nudi druga marka. Jako je te{ko slediti svaku
naprednu osobinu, i koji }e browser-i to podr`ati, a koji ne.
Kada smo sve to rekli, Netscape Navigator (verzija 3.0 i novija) je veoma
sposoban browser (http://www.netscape.com), i pregleda}e Web stranu sa
ve}inom karakteristika koje daje Front Page 97. Me|utim, zbog toga {to
Microsoft-ov Internet Explorer podr`ava sve mogu}nosti Front Page-a 97, i
potpuno slobodno je na raspolaganju (ako ne na va{em CD-ROM-u, onda
iz http://www.microsoft.com/ie), u ovoj knjizi }emo koristiti Internet
Explorer 3.0 kao na{ browser.

ri

pro
ve

Ga|anje prekida~a

Sasvim je mogu}e da istovremeno instali{ete na va{ kompjuter


Netscape-ov Navigator i Microsoft-ov Internet Explorer. Onda
mo`ete pokrenuti onaj koji vam odgovara, ili oba simultano ako
imate dovoljno RAM-a (najmanje 16 megabajta). Ako tako uradite, ima}ete
najbolje od oba sveta, i bi}ete u mogu}nosti da pregledate strane koje
koriste prednosti svakog od njih. To tako|e poma`e u testiranju va{ih
sopstvenih Web strana, da bi videli kako }e se one pojaviti pred korisnicima
svakog browser-a.
Dobro opremljeni kompjuterom, povezani na Internet i Web browser-om
po sopstvenom izboru, imamo sve {ta nam je potrebno da pregledamo Web.
Neke Web strane zahtevaju posebne programe da bi mogli pregledati delove
njihovog sadr`aja, ali njih uvek usput mo`ete pokupiti. Web browser-i koje
smo gore prodiskutovali su dovoljni da se pregledaju Web strane, naro~ito
one koje sami kreiramo koriste}i Front Page 97.

Ono {to treba da znate

World Wide Web radi na principu korisnik/server - korisnik zatra`i


podatke, a server ih daje.

Web korisnici, ili browser-i su sposobni da prave upite za nekoliko


vrsta server-a koriste}i HTTP i ostale protokole.

URL je specifi~na Internet adresa Web strane, i ~esto izgleda kao


http://www.somecomputer.com

Web site-ovi su jeftin, brz, lak i ekspanzivan na~in da se isporu~i


informacija ili usluga ljudima {irom sveta.

Deo 1

Posegnite za Web-om

10

Browsing kroz Web, i testiranje sopstvenih strana, }e se najbolje


obaviti sa vode}im browser-om, kao {to je Netscape-ov Navigator ili
Internet Explorer. Samo Internet Explorer podr`ava sve karakteristike
Front Page-a 97, a Netscape i ostali podr`avaju najve}i deo njih.