You are on page 1of 2

UBND QUN SN TR

PHNG GIO DC V O TO

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

S: 194 /PGDT

Sn Tr, ngy 31 thng 3 nm 2016

c lp - T do - Hnh phc

LCH CNG TC THNG 4 NM 2016


I. Cng tc trng tm
1. T chc cc hot ng k nim ngy Gi T Hng Vng (10/3 m lch), k
nim 41 nm ngy Chin thng (30/4/1975 30/4/2016).
2. Thc hin vic t chc dy b cc ngy ngh hon i nhn dp k nim ngy
Gi T Hng Vng v ngy Chin thng 30/4, Quc t Lao ng 01/5 ng quy nh
ca ngnh.
3. T chc k thi gio vin ch nhim lp gii v gio vin lm Tng ph trch
i gii cp qun nm hc 2015 2016.
4. T chc thi hc k II nm hc 2015 2016 i vi hc sinh lp 9.
5. Tham gia Ngy hi hc sinh tiu hc; k thi Tin hc tr cp thnh ph; k thi
ting Anh qua internet cp quc gia.
6. Tham gia giao lu Ph Hiu trng gii bc hc mm non; hi thi vn
ngh dnh cho cng chc, vin chc v lao ng ngnh GD&T cp thnh ph nm
2016.
7. Thc hin vic thng k tnh hnh pht trin gio dc mm non; r sot vic
thc hin chng trnh gio dc nm hc 2015 - 2016; r sot cc iu kin, tiu chun
xt thi ua nm hc 2015 - 2016.
8. Kim tra cng tc qun l dy thm, hc thm; Kim tra cng tc chun b v
t chc kim tra hc k II; Kim tra vic thc hin cc cuc vn ng, phong tro thi
ua ti cc trng mm non, tiu hc, trung hc c s.
9. Thnh lp on cng tc ngnh GD&T qun Sn Tr giao lu vi ngnh
GD&T huyn Thoi Sn ti tnh An Giang.
II. Lch c th
THI GIAN

01/4 29/4

Ngy 02/4

NI DUNG
Kim tra cng tc qun l
dy thm, hc thm
Kim tra cng tc chun b
v t chc kim tra hc k II
Kim tra vic thc hin cc
cuc vn ng, phong tro
thi ua
T chc k thi gio vin ch
nhim lp gii v gio vin
lm Tng ph trch i gii
cp qun

THNH PHN

A IM
05 trng tiu hc

Theo Quyt nh

Theo Cng vn

Cc trng tiu hc,


trung hc c s
Cc trng mm
non, tiu hc, trung
hc c s
Trng TH
Ng Gia T

04/4 29/4

Ngy 08/4

Ngy 09/4

Ngy 12/4
12/4 20/4

Ngy 14/4

21/4 22/4

14:00,
Ngy 21/4
Ngy 24/4

Kim tra t xut cng tc


bn tr ti cc trng mm
non
Kim tra cng tc dy hc
ti cc trng tiu hc
Tham d hi tho chuyn
mn mm non v vn s
dng vt liu to hnh sng
to
Tham gia vng s tuyn
Ngy hi hc sinh tiu hc
cp thnh ph
Tham gia k thi ting Anh
qua internet cp quc gia
T chc thi phn mm sng
to cp qun dnh cho hc
sinh tiu hc v trung hc c
s
Hc sinh lp 9 thi hc k II
nm hc 2015 - 2016

Theo Quyt nh

Trng mm non

Theo Quyt nh

Cc trng tiu hc

Theo Cng vn

Khch sn
Cng on

Theo Cng vn

Cc trng tiu hc

Theo Cng vn

Theo Cng vn

Theo danh sch hc


sinh ng k

Hi trng
Phng GD&T

Trng THCS

Trng THCS

Ph Hiu trng
Tham gia giao lu Ph
ca cc trng mm Trng MN
Hiu trng gii bc hc
non Vnh Khuyn, Hoa Phng ,
mm non cp thnh ph
Ha My, Bch Yn, qun Hi Chu
Sn Ca, Hong Yn
Trng MN Sn
Kim tra k thut trng
Theo Quyt nh
Ca; Trng MN
mm non t chun quc gia
Hong Anh
Ch tch Cng on
cc n v, trng
Giao ban Ch tch Cng
Hi trng
hc trc thuc
on c s
Phng GD&T
Cng on Gio
dc qun
Tham gia Ngy hi hc sinh
Trng THCS
Theo Cng vn
tiu hc cp thnh ph
Nguyn Khuyn

Trn y l lch cng tc thng 4 nm 2016 ca Phng Gio dc v o to


qun Sn Tr./.
Ni nhn:
- Lnh o, chuyn vin PGDT;
- Trng MN, TH, THCS;
- Website PGDT;
- Lu: VT, THHC(Chnh).

TRNG PHNG

Nguyn Th Tho