You are on page 1of 6

EIPHNOAIKEIO A0HNON

ICl'~~Q.elqi(E

ll

arr6 rr1v ElpllvooiKil lwavva Ko!-IMKa, TllV orroia

npoeopoc;

TOU

Tpli-JEAOUc;

LUI-Jf30UAiOU

.6.IOIKI'jGEU>c;

TOU

EIPilVOOIKEiou A91lVWV, 1-JE Tr]V rrapouaia Tile; rpai-JI-JOTEU>c; Avaaraaiac;


narrrra.
LUVEopiaaE Ofli-JOGIO GTO OKpoarl'jpiO TOU OTic; 19 0KTU>f3piou 2015,
y1a va oiKOGEI Tr]V rrapaKOTU> urr69Wf11-JETa~u :
TOY ANAKOnTONTOI : NIKOAOOU Xp1arocSou!-ou rou rewpyiou ,

KaroiKOu EMilVIKOU AmKI')c; , o66c; Boarr6pou ap. 19, o orroioc;


rrapaar69f1KE 61a Tile; lTAf'lPE~ol)mac; oiKf'lYOPOU rou Euyevlac; ITOI-JOU.
THi KA0HI H ANAKOnH : Avc.0VUI-Jilc; TpaTTE~IKI'}c; Era1peiac; 1-JE Tf']V

EITU>VUI-Jici TPAnEZA EUROBANK ERGASIA$ ANQNYMH ETAIPEIA n, rrou


e6peue1 GTf'lV Ael')va ( o&Oc; Dewvoc; ap. 8 ) Kal empoawmira1 VOI-Jii-Ja, ll
'
orroia rrapaar691lKE 610 Tile; lTAilPE~OUGiac; OIKf']yopou Tile; BOGIAIKI')c;
Kouf3i61l.
0 OVOKOffiUlV: a)
KOTOTE91lKE GTil

1-JE TllV OlTO 27-11-2014 OVOKOJTI'j TOU ,TTOU


'

ypai-JI-JOTEia rou .6.1KOGTf1piou rourou 1-JE ap181-J6

KOT09Gilc; 10761 /2014 KOI lTPOGOIOpiGTf']KE YIO Tf'] OIKOGII-JO Tf']c; 30-92015
apx~

, KOTO Tf']V orroia avaf3Af}9f']KE y1'

OUT~V

lTOU avacptpETOI GTilV

Til<;; rrapouaac;, Kal f3) 1-JE roue; arr6 16-9-2015rrp6a9nouc; A6youc;

OVOKOITI')c; TOU ,lTOU KOTOTE91lKOV

GT!'] YPOI-JI-JOTEia TOU .6.1KOGTilpiou

TOUTOU ~E api91-JO KOT09EG!']c; 5871/16-9-2015 KOI rrpoaolopiGTilKOV YIO

Hl OIKOOIIJO nou avacpEpETal OTilV apxfi Tile;; napoi)oac;; , ~riTilOE 6oa


avacptpovrm ora we;; 6vw 61K6ypacpa.
Kara TllV ou~fiTilOil TWV uno9EOEWV OTO aKpoarfipio 01
nf..llPE~ol>oJc:c;;

oiKilY6pol

rwv

61aoiKWV

acpol>

avtmu~av

roue;;

IOXUPIO!Jol>c;; roue;;, ~riTiloav va yivouv 6EKT6 6oa avacppovra1 ora


npaKTIKO Kal OTic;; Eyypacpc:c;; npOTOOEic;; roue;;.
rJa TllV npOKEiiJEVIl OU~fiTilOil Tile;; avaKonfic;; Kal TWV np609ETWV
AO'{WV aurfic;; Kal IJETO TllV EKcp6VIl01l TWV uno9EOEWV an6 TO OIKEiO
TTIVOKIO Kal KaTO Til OEipO Eyypacpfic;; roue;; a' aUTO TO .6.1KaoTfipiO

A<I>OY MEAETHIE TH 61KOrPA<I>IA


IKE<I>0HKE IYM<I>ONA ME TO NOMO

ME TllV v61Kil avaKOnri KOI ro an6 16-9-2015 6JK6y_pacpo rwv


np6o9c:rwv A.6ywv aurric;; o avaK6mwv ~llTEi y1a roue;; avacpc:p61JEVouc;;
ora we;; 6vw 6JK6ypacpa Myouc;; va aKupwElc:i llun' ap191J. 24678/2014
olarayfi nf..llPWIJric;; Tile;; EipllVOOiKil A91lv6v KOI ll an6 7-11-2014
K6rw81
a' EKTEAEOTOU amfic;; , IJE TllV onoia

avnyp6cpou

c:~

anoypacpou

ETTITOOOETOI va Kamj36MEI 0TilV

Ka9' llc;; TO TTOOO TWV 13.940,55 wp6, nf..EOV TOKWV Kal E~OOWV.
H avaKOnri Kal 01 np6o8c:ro1 t..6yo1 napa6c:KT6 c:1cr6yovra1 y1a va
ou~llTil9ouv oro .6.1Kaarfipio am6 , TO onoio c:iva1 apiJ661o ( 632 nap.

1Kal 933 nap. 1Km 2Kal 585 nap. 2 Knot...6.), ea 61Kacrrouv 61Jwc;; ox1 Kar6
TllV TOKTIKfi OlaOIKacria , IJE TllV onoia EXOUV EIOaX9Ei , aM6 KaTO TllV
npoofiKOUOa EIOIKfi OlaoiKaoia TWV 61acpop6v an6 TTIOTWTIKOUc;; TiTf..ouc;;(
6p9pa 591 nap. 2, 937 nap. 3, 632 nap. 2 Kal 635-644 Knot...6. , X.
nanaOOKilc;; .6.1mayfi nt..llPWIJric;; 8c:wpia Kal np6~1l , 2012 nap. 47 1.4).
'Exouv aoKil9Ei E!Jnp69c:a!Ja ( apepa 632 nap. 1.934nap. 1 c:o.a Kal 585
nap. 2 Knot...6.) . acpou ll npoof3aM61JEVIl 61arayri nA.IlPW!Jric;; c:m6691lKE

.;~
.

.. }\ ~ <t>uMo Tl)~ IJ.E apt91J.O .:j35}1.0.I.-k...an6<!>aol)~ TOU Etpi)V06LKELOU A91)VWV ( TaKTLK~~


.:

6ta6LKao[a~)

OTOV OVOKOffiOVTO OTIC:

13-11-2014( i3f... TI1V

TTpOO"KOIJI~OIJEV11

1-JE

ap.397 6/13-11-2014 EK8EO"I1 mi6oa11c; r11c; 61KOOTIK~c; ETTIIJEMrplac; aro


npcuTOOIKEiO A811VWV Oupoviac; IKOTTEf..iTI1) , 11 6E OVOKOTT~ OO"K~811KE TI1V
4-12-2014 ( i3f... TI1V TTpOO"KOIJI~OIJEV11 1-JE op. l0136B/4-12-2014 EK8EO"I1
ETTi600"I1C: TOU OIKOO"TIKOU ETTIIJEA11T~ OTO npcuTOOIKEiO A81'"JVWV rEcupyiou
KaMIYEP11) KOI 6EV EXEI OKOAOU9~0"EI IJETO TI1V ETTITOY~ 6MI1 TTp0~11
EKrtf..w11c;,

Evcb 01 TTp6a8ETOI f..6yo1 our~c; TI'"JV 23-9-2015(13f... r11v

TTpOO"KOIJI~OIJEV111JE ap. 3517/23-9-2015 EK8EO"I1 mi600"I1C: TOU OIKOOTIKOU

ETTIIJEA11Tii OTO npcuT061KEio A81'"JVWV ICUTI'"Jpiou TO"Ef..IOU), ftroi OKTW


TOUf..OXIOTOV 111-JEpEc; TTPIV OTTO TI'"J O"U~~TI'"JO"I'"J TI1C: OVOKOTTftc;, 11 OTTOia
AOJ..Ii30VEI xwpa KOTO TI1V TTapouaa 61KOO"IIJO (585 TTap. 2 KnoM). nptTTEI
6E VO O"UVEKOIKOOTOUV f..Oycu Tr]c; 1-JETO~U roue; O"UVOcpEIOc; ( ap8po 246
KnoM) KOI

acpou yivouv 6EKTEC: KOTO TO TUTTIKO roue; IJEpoc; , Ka8cbc;

txol;;lv 1<aral3f..r,8Ei ro VOIJIIJO TEAI'"J au~ftrr,ar,c; KOI TTpoaKoi-JiO"TI1Kav ra


ypOIJIJOTIO

TTpOEiO"TTpO~I")c;

OIKrJVOPIK~c;

OIJOii3ftc;

EK

1-JEpouc; TCUV

TTOpiOTOIJEVCUV TTAI'"JPE~Oi:)O"icuv OIKrJVOPCUV ,VO EpEUvr,8Ei TTEpOITEpcu '1


VOIJIK~

KOI OUO"IOOTIKft i300"IIJOTI1TO roue;.

Toao Kara ro TTpo'iaxuov VOIJ08ETIK6 m9Emcbc; (apep. 8 TTap. 6

TOU

V.

1083/1980

KOI

Tr]V 1-JE Opi81JO

289/1980 OTTocpOO"r] TrJC:

NoiJIO"IJOTIKiic; Emrpom'jc;) 6ao I(OI KOTa ro ucpiOTOIJEVo ( 6p8po 12 v.


2601/98, 6p8po 30 v. 2789/2000, 6p8po 390 v. 3259/2004) ETTITpEmoc;
EiVOI

0 OVOTOKIO"IJOC: K08UOTEpOUIJEVCUV TOKCUV

KOI 1-JOVOV. IE KOJ..Iia

TTEpimcuar, OEV ETTITpETTETOI OVOTOKIO"IJOC: TTP01Jr]8EIWV , cpopcuv KOI


Ei;66cuv. K69E ovri8ETI'"J O"UJ..113oar, Eival
61ar6~EIC:

wetcuc;

avri8ETrJ crr~c; TTOpaTTavcu

, O"E K68E 6E TTEpimcual") EAEYXETOI 1-JEO"cu rcuv 61ara~ECUV 174,178

KOI 179 AK.


ME TOV UTTO OTOIXEiO A.2 TTp00"8ETO f..oyo TI'"JC: OVOKOTT~c; TOU 0
OVOKOffiCUV I<JXUpi~ETOI 1-JETO~U aMcuv OTI I") OcpEIM TOU , 1-JE i300"I1 TI")V
OTToia EK668r]KE '1 OVOKOffiOIJEVI'"J OIOTOY~ TTf..r,pcui-Jftc;, EVO"CUIJOTWVEI KOI
XPEcbaEic; oTTo rr, 1JEToK6f..1crr, r11c; Elacpopac; rou v. 128/1975, o1 oTToiEc;

r
!

j.JO)\IaTO VaUlj.JaTOLlj.JVt; j.J TI"JV Kllpla Ocp1Ari Kcpaf.onOIOUVTOV Kal


avaroKi~OVTOV

Ol..lTOt;

napaVOj.JUlt;. LUj.JcpUlVa j.J oaa npoKTE91"JKaV ' 0 t-6yot;

Tilt;

avaKonl')t;

iVai

OTI"JPI~Oj.JVOt;

VOj.Jij.JOt;,

OTit;

npoavacpp0j.JVt; OIOT0~1t;, Ka90Jt; Kal OTit; olaT0~1t; TUlV ap9pUlV 628


nap. 1a Kal 3 KnoM.
An6 TO TTIKaAOLlj.JVa Kal

npoaKOj.JI~Oj.JVa

an6 TOUt; olaoiKOUt;

tyypacpa Kal an6 6t-11 yVIK6 TI"J c5!ac51Kaaia anoc5Ei)(TI"JKav Kma TI"JV Kpiall
TOU

f>IKaaTI"Jpiou

TOUTOU

TO

MTO~Ll

aKOAOU9a:

TUlV

olaoiKUlV

KaTapTia91"JKav: a) mit; 9-4-2012 OTI"JV A91')va 11 j.JE ap19j.J6 650001188279


auj.Jj)aa11 TOKoxpwf.UTIKOU c5aviou, j.J TI"JV onoia 11 Ka91')t; xopl')yi"Ja
aTOV avaK6movra c56vIO U4JOUt; 13.450 wpw KOI j)) mit; 11-6-2013 mo
Kaf.aj.JOKI AmKI')t; 11 np6a9TI"J np6~11 Tpononoi11a11t; TI"Jt; Ult; avUl
auj.Jj)6aUlt;. MT6 TI"JV micSoa11 mov avaK6movra TI"Jt; an6 4-6-2014
KarayyEf.iat;

TI"Jt;

AI"J~ITTp69aj.JUlV

Ult;

ocp1AWV

QV(j)

auj.Jj)OaUlt;

'

AOVUl

TI"Jt;

Kal TI"Jt; yYUlaTOnOi'lai"Jt; a

unap~I"Jt;

auTOV TOU

Ocp1A0j.JVOU noaol:J, 11 Ka9. I"Jt; KOTE9a VWTTIOV TOU E1pi"JVOoiKiOU


A91"JVWV TI"JV an6 19-9-2014 aiTI"Jal'j TI"Jt; , TTi Tilt; onoiat; Ko091"JKE 11
npoaj3aM6j.JVI"J

j.J

apl9j.J6

24678/2014

o1arayl')

nf.I"JpUlj.JI'jt; TI"Jt;

Elpi"JVOoiKil A91"JVWV , avriypacpo ~ anoypacpou TI"Jt; onoiat; j.J TI"JV


KOTUl91 auTI')t; an6 7-11-2014 TTITOyl'j npot; nf.I"JpUliJI'j mc5691"JK mov
avaKOffiOVTO OTit; 13-11-2014 ,TTITaaa6j.JVO OTIUlt; Karaj)aM1 OTI"JV
Ka9i')t; TO noa6 TUlV 13.940,55 UpW nAov TOKUlV Kal ~0oUlV.
npa1TEpUl, an6 TO auvc5uaaj.JO TI"Jt; KiVI"Jallt; TOU Ult; OVUl f.oyaplaaj.JOU
nou ~i')X911 an6 TO j.JnOpiKO j)lj)f.ia TI"Jt; Ka9' llt; Kal TI"Jt; napanOVUl
auj.Jj)aai"Jt;

xopl'jyi"Jallt; c5aviou Ka9wt; Kal TI"Jc; np6a9TI"Jt; np6~1lt;

auTI')c; nou TE91"JKav un64Jil TI"Jt; avUlTEPUl Elpi"JvocSiKI"J , npoKumEI

6TI

TTp1EXTal 11 ETTij)apuVai"J TOU TTIOTOUXOU j.JE TI"JV 1a<popa TOU V. 128/75 Kal
OTI 11 Ka91')t; Kcpaf.onOIOUa TI"JV aVUlTEpUl 1acpopa K09 cpopa nou
XPEUlV T6Kout; naai"Jt; cpuaUlt; Kal auTo y1v6Tav a j.JI"JVIaia xpoviKI'j
aUXVOTI"JTO Kal aVOTOKI~ TO noaa TI"Jt; , acpol:J
npoKumov

un6t-omo

Kcp6t-a1o

unoMy1~E

OTO

T6KOuc;

K09 cpopa
(EKTOK1aj.J6c;)

Sf

<J>uUo

1:11~ ~E apL9~6 f.J~:J.9../.-6..an6<J>aol]~


...

1:ou ELPIJVOOLKElou A91]vwv (

cSLaliLKao[a~)

mmK~~

TTPIEXOVW; KOI TTOOO Eiocpopa<; TOU V. 128/1975, OTO YEO OE TTpOKUmov


EKOOTOTE KEcpaf..aiO UTTOAOYI~E VEOU<; TOKOU<; TTEPIEXOVTE<; KOI EIOcpopa
(EKTOKIOJ.JO<; KOI OVOTOKIOJ.JO<; Tr]<; Elocpopa<;) .0 rrapaYOJ.JO<; OUTO<;
EKTOKIOJ.JO<; KOI OVOTOKIOJ.JO<; Tc.:>V TTOOQV Tr]<; EiOcpopa<; yiVETOI J.JE TI1Y
EYOc.:>J.JOTc.:>O~ Tl1<; OTO ETTITOKIO UTTOAOYIOJ.JOU TU>Y TT0011<; cpUOEc.:><; TOKc.:>V

Kat TTpOKUmEI EU8Ec.:><; TOOO arr6 TO avTiypacpo f..oyapiOOJ.JOU aMa KOI


arr6 Touc; 6pouc; Tl1<; cruJ.Jf3aol1<; ((3/... urr ap. 4 6po ) . 'Erot c.:><; rrpo<; TO
rroo6 Tl1<; arraiTI10I1<; yta TO orroio EK66811KE 11 mi61K11 6taray~ TTAI1Pc.:>J.J~<;
6Ev rrpoKumEt TO ouvof..o Tl1<; ocpEtMc;. Myc.:> Tl1<; aKup6TI1TO<; Tc.:>v
OUJ.JTTEPIAOJ.Jf30VOJ.JEVU>V OTO f..oyapiOOJ.JO TTOOWY OTTO TOY OVOTOKIOJ.JO
TU>V TTOOQV Tl1<; EIOcpopa<; TOU OVc.:> V. 128/1975 KOI 11 ETTiOIK11 OIOTay~
EiYOI OKUpl'] KOTO TO J.JEpo<; TTOU ETTIOiKOOE OTI']V Ka8' ~<; arraiTI101'] TTOU OEV
yEvv~811KE

rror

611t..a6~

XPI1J.JOTIK6

rrooa

yta

ToY

rrapavoJ.Jo

OVOTOKIOJ.JO Tc.:>V TTOOQV fl']<; EiOcpopa<; TOU V. 128/75. Qor6oo, I']


aKUpOTI1TO Tc.:>V mi J.JEpOU<; TTOOQV ETTI1PEO~EI TllY OTTOOEI~Il J.JE yypacpa
aMa KOI TO EKKa8apiOJ.JEYO TOU <JUVOAOU TI1~0TTOIT~OEc.:><; , K08W<; OTO
rraparravc.:> avriypacpo Til<; KiVIl011<; TOU f..oyapiOOJ.JOU TTOU Tllp~81']KE , TO
OTTOiO TTpOOKOJ.JiOTI']KE OTTO TI']V Ka8' 11<; , OEV EiVat OUYaTO<; f..6yc.:> TOU
EiOOU<; Til<; Eyypacp~<; KOI Til<; EVOc.:lJ.JOTc.:>OI']<; TU>V TTOOQV Tl']<; EIOcpOpa<;
ora TTOOO Tc.:>V TOKc.:>V , 0 OIOXc.:lPIOJ.JO<; Tc.:>V ETTIJ.JEpOU<; TTOOQV KOI 0
rrpoo6topiOJ.J6<; TOU TTPOYJ.JOTIKOU TTOOOU Til<; ocpEtM<;; KOI avriOTOIXO Tl']<;
arraiTI']OI']<; Tl1<; i<:a8~<;.
npETTEI , OUYETTW<; , YO yivEI OEKT~ 11 OYOKOTT~ , va OKUpc.:>8Ei 11
61aray~ TTAI1Pc.:lJ.J~<; KOI va ETTif3AI180UV OE f3apo<; Tl1<; Ka8'

oiKOOTIKa t~ooa Tou avaK6movTo<;(176 KnoM).

riA TOYI A0r0YI AYTOY2:

11<; TO

LYNEKL11KAZEI Kar'

avri~CilJ\ia

10761/2014 OVOKOTTI'] KOI roue;

~E

rCilV 5Ja5iKCilV

ap. KOTa8.

Tr)V ~E

ap. Kara8.

5871/2015 TTp6a8ETOU<;;

Myouc; aurl']<;;.
i1EXETAI rFlV OVOKOTTI'] KOI roue; rrp6a8ETOU<;; fl6you<;; .
AKYPQNEI rFl ~E ap18~6 24678/2014 5JOTayl'] TTAFlPCil~l']<;; rFlc;
ElpFlvo5iKFl A8Flvc.0v

~ rFlv

KClTCil81 avr1yp6cpou E~ arroypacpou

a'EKrEflwrou aurl']<;; arr6 7-11-2014 tmrayl'] rrpoc; TTAFlPCil~l']


EniBAAAEI aE J)apoc; rFl<;; Ka8' Fl<;; F1 OVOKOTTI'] KOI 01 TTp6a8ETOI
A6yo1 rFl 5JKacrrJKI'] 5arr6vFl. rFlv orroia

opi~EI

a 5JaK6aJa EiKoaJ (220)

wpc.0.
KPI9HKE, arrocpaaiarFlKE KOI OFl~OOIEU8FlKE OE EKTOKTFl, 0'1~0010
auvE5piaaFl oro aKpoarl']p16 rou OTFlV A81']va an<;

J..G

2016, XCilpi<;; rFlV rrapouaia rCilV 5Ja5iKCilV KOI rCilV

<DtJ)pouapiou
TTAFlPE~OUOICilV

OIKFlYOPCilV rou<;;.

OAIAEKA

lA nAnnA