You are on page 1of 156

2

3

4

5

6

7

8

‫מתפללים באוהל הבעשט‬

‫דירות לינה‬
‫בית מדרשו העתיק של הבעשט‬
‫ששוחזר על ידי האגודה‬

‫בית הכנסת אורחים סמוך לציון‬

‫‪9‬‬

‫אוהל ציון רבינו הבעש"ט זיע"א‬
‫ובית הקברות העתיק‬

‫אוהל ציון הבעשט‬

‫גידור בית הקברות החדש‬

‫גידור בית החיים העתיק‬

‫‪10‬‬

‫מתפללים באוהל הבעשט‬

‫אחת מדירות הלינה‬
‫בית מדרשו העתיק של הבעש"ט‬
‫ששוחזר על ידי האגודה‬

‫בית הכנסת אורחים סמוך לציון‬

‫‪11‬‬

‫פנים אוהל ציון מרנא הבעש"ט זיע"א‬

‫‪12‬‬

‫חדר האוכל החדש‬
‫שנבנה כעת במז'בוז'‬

‫דירות לינה‬
‫בית הכנסת אורחים החדש‪,‬‬
‫העומד באמצע בנייתו‬

‫בית הקברות החדש אחרי ניקויו‬

‫‪13‬‬

‫חדרי הכנסת אורחים‬

‫‪14‬‬

‫יסודות בית הכנסת הבח‬

‫חדרי הכנסת אורחים‬

‫שיחזור 'דעם רבי'נס קלייזל' ‪-‬‬
‫ביהמ"ד של הרה"ק ה'אוהב ישראל' מאפטא‬

‫‪15‬‬

‫כ"ק אדמור ממונקאטש שליט"א‬

‫כ"ק אדמור מסדיגורא שליט"א‬

‫כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן‬
‫שליט"א‬

‫אוכלים בהכנסת אורחים‬

‫‪16‬‬

‫הגר"י רוזנברגר שליט"א‬
‫חבר ביד"צ העדה החרדית‬
‫האדמור מלעלוב זצ"ל‬
‫בקביעת מזוזה בחנוכת ביהמ"ד העתיק‬

‫הגראי"ה ביק שליט"א‬
‫חבר ועד הרבנים של האגודה‬

‫‪17‬‬

‫כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם‬
‫יצחק‬

‫רבה הראשי של אוקראינה‬
‫הרב חייקין שליט"א‬

‫כ"ק אדמור מלעלוב זצ"ל‬

‫‪18‬‬

‫כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א‬
‫והגר"א שלזינגר שליט"א‬

‫כ"ק אדמו"ר מסלאנים שליט"א‬
‫הרה"צ ר' מרדכי שטיינר שליט"א‬

‫כ"ק אדמו"ר מללוב זצ"ל‬
‫ויבל"ח כ"ק אדמו"ר ממקווא שליט"א‬

‫‪19‬‬

20

21

22

23

‫ארבל ‪ -‬חזקיה ראש הגולה‬

‫אבנית ‪ -‬אביי ורבא‬

‫ארבל ‪ -‬ניתאי הארבלי‬

‫ארבל ‪ -‬ר' זירא‬

‫‪24‬‬

‫ברעם ‪ -‬אסתר המלכה‬

‫ארבל ‪ -‬שת בן אדם הראשון‬

‫ארבל ‪ -‬ראובן‪ ,‬שמעון‪ ,‬לוי ודינה‬

‫‪25‬‬

‫ארבל ‪ -‬ראובן‪ ,‬שמעון‪ ,‬לוי ודינה‬
‫משבטי י‪-‬ה‬

‫‪26‬‬

‫דלתון ‪ -‬הלל האמורא‬

‫ברעם ‪ -‬עובדיה הנביא‬

‫ברעם ‪ -‬מר זוטרא‬

‫‪27‬‬

‫ברעם ‪ -‬נחמן קטופא‬

‫גדעון בן יואש‬

‫גוש חלב ‪ -‬אדרמלך ושראצר‬

‫ואדי‪-‬עמוד ‪ -‬רבי אבא‬

‫‪28‬‬

‫ואדי‪-‬עמוד ‪ -‬ר' חייא‬

‫דלתון ‪ -‬רבי יוסי הגלילי‬
‫ורבי אליהו גאון‬
‫דלתון ‪ -‬רבי שמואל בן רבי‬
‫יוסי הגלילי‬

‫המבי"ט‬

‫‪29‬‬

‫ואדי‪-‬עמוד ‪ -‬רבי אבא‬

‫ואדי‪-‬עמוד ‪ -‬רבי יצחק‬
‫מהזוהר‬

‫חואקב ‪ -‬עקביא בן מהללאל‬
‫ואדמון‬

‫חוקוק ‪ -‬חבקוק הנביא‬

‫‪30‬‬

‫חיפה ‪ -‬הרמב''ן‬

‫חוקוק ‪ -‬רבנו בחיי‬
‫חצור ‪ -‬אבא חלקיה וחנן הנחבא‬

‫טבריה ‪ -‬רב אמי ורב אסי‬

‫‪31‬‬

‫וואדי‪-‬עמוד ‪ -‬רבי נחוניא בן הקנה‬

‫‪32‬‬

‫טבריה ‪ -‬באר מרים‬

‫טבריה ‪ -‬יוחנן בן נורי‬
‫טבריה ‪ -‬בנו של ר' ישראל‬

‫טבריה ‪ -‬סנהדרין קטנה‬

‫‪33‬‬

‫טבריה ‪ -‬רבי יצחק נפחא‬

‫טבריה ‪ -‬רב אמי ורב אסי‬

‫טבריה ‪ -‬רב ענן‬

‫טבריה ‪ -‬ר' ישראל קרדונר‬

‫‪34‬‬

‫טבריה ‪ -‬רבנן סבוראי‬

‫טבריה ‪ -‬רבי יוחנן‬
‫טבריה ‪ -‬רב חייא ובניו‬

‫טבריה ‪ -‬רב כהנא‬

‫‪35‬‬

‫יער הבעש''ט ‪ -‬רבי שמעון בן מנסיא‬

‫יונה הנביא‬

‫רבי יוסי דמלחיא‬

‫כביש צפת מירון ‪ -‬אלקנה ורבי בנאה‬

‫‪36‬‬

‫כפר‪-‬נחום ‪ -‬נחום האלקושי‬

‫כביש צפת מירון ‪ -‬ר' יצחק הלבן‬
‫כפר‪-‬נחום ‪ -‬נחום האלקושי‬

‫כביש צפת מירון ‪ -‬רבי יוחנן בן ברוקא‬

‫‪37‬‬

‫כפר ענן ‪ -‬רבי זכריה בן הקצב‬

‫יער הבעש''ט ‪ -‬ר' ייבא סבא‬
‫עכו ‪ -‬אלעזר חשמונאי‬

‫כפר ענן ‪ -‬הנביא‬

‫‪38‬‬

‫כביש צפת מירון ‪ -‬רבי נתן הבבלי‬

‫‪39‬‬

‫מירון ‪ -‬רבי יהודה בן בתירא‬

‫כפר ענן ‪ -‬ר' יעקב‬

‫מירון ‪ -‬מערת כוהנים‬

‫מירון ‪ -‬רבי יוסי בן קיסמא‬

‫‪40‬‬

‫כרמיאל ‪ -‬רבי אלעזר הקפר‬
‫ובנו בר קפרא‬

‫מירון ‪ -‬רבי טרפון‬
‫מירון ‪ -‬מערת כהנים‬

‫מירון ‪ -‬רבי יוסי חטופא‬

‫‪41‬‬

‫צפת ‪ -‬חוצפית המתורגמן‬

‫‪42‬‬

‫מירון ‪ -‬שמאי הזקן‬

‫סולם ‪ -‬בית השונמית‬
‫מירון ‪ -‬רבי יצחק‬

‫מנדה ‪ -‬רבי יששכר דכפר מנדה‬

‫‪43‬‬

‫עין זיתים ‪ -‬עילאי‬

‫עילבון ‪ -‬רבי מתיא בן חרש‬

‫עלמה ‪ -‬רבי שמעון בן נתנאל‬

‫עכברה ‪ -‬רב ינאי‬

‫‪44‬‬

‫עמוקה ‪ -‬מוקרט התנא‬

‫פקיעין ‪ -‬רבי יוסי לקוניא‬

‫פקיעין ‪ -‬ר' הושעיה רבה‬

‫פרוד ‪ -‬נחמיה העמסוני‬

‫‪45‬‬

‫עלמא ‪ -‬רבי אליעזר בן הורקנוס‬

‫פרוד ‪ -‬רבי ישמעל‬
‫עלמה ‪ -‬מערת הבבלים‬

‫עלמא ‪ -‬רבי עזריה‬

‫‪46‬‬

‫עלמה ‪ -‬רבי יהודה בן תימא‬

‫‪47‬‬

‫צפת ‪ -‬בריה דרב ספרא‬

‫‪48‬‬

‫צפת ‪ -‬אנטיגנוס איש סוכו‬
‫ציפורי ‪ -‬אשת רבי יהודה הנשיא‬

‫בארי‬

‫‪49‬‬

‫צפת ‪ -‬הינוקא‬

‫הרוגי בית דין‬

‫רבי אביה‬

‫צפת ‪ -‬ר' שמעון בן חלפתא‬

‫‪50‬‬

‫צפת ‪ -‬רבי נתן דצוציתא‬

‫צפת ‪ -‬עדינו העצני‬
‫קיסריה ‪ -‬עשרה הרוגי מלכות‬

‫קדש נפתלי ‪ -‬דבורה הנביאה‬
‫וברק בן אבינועם‬

‫‪51‬‬

‫‪‎‬קציון ‪ -‬ריש לקיש ור' יוחנן‬

‫ר' נתן בר יהודה‬

‫קיסריה ‪ -‬רבי אבהו ובנו‬

‫רומנה ‪ -‬בנימין בן יעקב‬

‫‪52‬‬

‫רומנא ‪ -‬אביה ובנימין‬

‫רבי בנימין זאב מבלטא‬
‫תלמיד רבי פנחס מקוריץ‬

‫רבי בנימין בר יפת‬

‫רבי יהודה הנענש‬

‫‪53‬‬

54

55

‫אולניב‪ .‬הרה"ק רבי דוב בער מאולניב‪.‬‬
‫לפני השיפוץ‬

‫אומן‪ .‬מקום הסתלקות‬
‫הרה"ק רבי נחמן מברסלב‬

‫‪56‬‬

‫אולניב‪ .‬הרה"ק רבי דוב בער‬
‫מאולניב‪ .‬אחרי השיפוץ‬

‫אוסטראה‪:‬‬
‫ציון הרה"ק רב ייב"י מאוסטראה‬

‫אוסטראה‪ :‬אוהל ציון המהרש"א‬
‫אוסטראה‪ .‬עשרות מצבות הוחזרו‬
‫לבית החיים בעקבות פעילות האגודה‬

‫אוסטרופולי‪ .‬ציון הרה"ק‬
‫רבי שמשון אוסטרופולר הי"ד‬

‫‪57‬‬

‫אוסטרובצה ‪ -‬פולין‪ :‬הרה"ק מאיר‬
‫יחיאל מאוסטרובצא ‪ -‬לפני השיפוץ‬

‫אוסטרובצה ‪ -‬פולין‪:‬‬
‫אחרי השיפוץ‬

‫איבניץ‪ .‬אוהל הרה"ק‬
‫בעל 'אור המאיר'‬

‫סטניסלב ‪ -‬ציון וסימון בית החיים‬
‫בו טמונים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬צדיקים יסודי‬
‫עולם זיע"א‬

‫‪58‬‬

‫איברני ‪ -‬הונגריה‪ :‬תיקון מצבות‬

‫איהל ‪ -‬הונגריה‪ :‬תיקון מצבות‬
‫תלמידי רבי נחמן מברסלב ורבי‬
‫אברהם בן רבי נחמן חזן‬

‫אומן‪ .‬תלמידי רבי נחמן מברסלב‬
‫ורבי אברהם ב"ר נחמן חזן‬

‫‪59‬‬

‫איזמיר ‪ -‬טורקיה‪:‬‬
‫הרה"ק בעל שבט מוסר‬

‫אינטובקה‪ :‬שיפוץ האוהל‬

‫איסטנבול ‪ -‬טורקיה‪:‬‬
‫הרה"ק רבי נפתלי כץ‪ ,‬בעל 'סמיכת‬
‫חכמים'‬

‫ארדובניה ‪ -‬הונגריה‪ :‬איתור מ"ק‬
‫הרה"ק רד"י ט"ב ותיקון מצבות‬

‫‪60‬‬

‫אניפולי‪ :‬פנים האוהל ומציבות המגיד‬
‫ממזריטש‪ ,‬הרה"ק רבי זושא ועוד‬
‫צדיקים‪ .‬הואהל נבנה ע''י ר' לייבל‬
‫סורקיס‬

‫אלמא‪-‬אטא ‪ -‬קזחסטן‪:‬‬
‫איתור ושיפוץ מצבת הרה"ק ר' מרדכי‬
‫ב"ר שלמה מסוורן‬

‫באר‪ :‬רבי דוד לייקעס תלמיד הבעשט‪.‬‬
‫מתנהל מאבק עם השכנים להקים‬
‫מצבה‬

‫‪61‬‬

‫בורוטשין‬

‫בורוטשין‪ :‬בית מדרשו העתיק של‬
‫הבעשט ששוחזר על ידי האגודה‬

‫ביאלה רבסקא ‪ -‬פולין‪ :‬בפגישה עם‬
‫ראש העיר לקבלת אישורים‬

‫ביאלה רבסקא ‪ -‬פולין‪ :‬הרה"ק רבי‬
‫אברהם משה בהרה"ק רבי בונים‬
‫מפשיסחא‬

‫‪62‬‬

‫ביאלה רבסקא ‪ -‬פולין‪ :‬מצבת הרה"ק‬
‫רבי אברהם משה מפשיסחא‬

‫בעלז‪ :‬גדר ושער בית קברות חדש‬
‫בעלז‪ :‬גדר בית הכנסת הישן‬

‫בעלז‪ :‬ביצוע שיפוץ ושיקום‬
‫ציוני אדמור"י בית בעלז‬

‫‪63‬‬

‫בעלז‪ :‬גדר בית קברות הישן‬

‫בעלז‪ :‬עם כק אדמור מבעלז בחדרו‬
‫בבית הכנסת אורחים בבעלזא‬

‫ג'ובר ‪ -‬סוריה‪ :‬הרב גבאי בסוריה‪ ,‬ליד‬
‫ציון רבי שמואל אבוחצירא מצביע על‬
‫המקום בו יוצב שלט‬

‫בנילוב‪ :‬בית החיים‬

‫‪64‬‬

‫ברדיטשוב‪ :‬ניקוי בית החיים‬
‫ברדיטשוב‪ :‬מצבת ציון הרהק רבי‬
‫ישראל נכד בעל ''מעיין החכמה''‬

‫ברדיטשוב‪ :‬ניקוי קבוע של בית החיים‬

‫‪65‬‬

‫בריסק ‪ -‬אוהל ציון מרן בעל 'בית הלוי'‬
‫ובית הקברות העתיק‬

‫ברומט‪:‬‬
‫אוהל הרה"ק רבי מנחם מנדל דכנר‬

‫ברסלב ‪ -‬אוהל רבי נתן וחלק משטח בית‬
‫הקברות‪ .‬למטה‪ :‬גדר בית הקברות‬

‫‪66‬‬

‫ברסלב‪ :‬שביל הגישה לבית‬
‫הקברות‬

‫ברסלב‪ :‬אוהל ציון רבי נתן‬
‫מברסלב‬
‫ברסלב‪ :‬אוהל וחדר הכהנים‬

‫גורודוק‪ :‬ניקוי בית החיים‬

‫‪67‬‬

‫דובינקה ‪ -‬פולין‪ :‬ציון ר אורי פייבל‬
‫מדובינקא בעל אור החכמה‬

‫דוביסאר ‪ -‬מולדוביה‪:‬‬
‫מצבת הרה"ק רבי מנדלי באר‬

‫גרודנא ‪ -‬בלרוסיה‪ :‬רבי שמעון‬
‫שקאפ‬

‫דוביסאר ‪ -‬מולדוביה‪:‬‬
‫שלט בית קברות עתיק‬

‫‪68‬‬

‫דובנא‪ :‬הגאון רבי יוסף יוסקא‬
‫דוביסאר ‪ -‬מולדוביה‪ :‬רבי מנדלי‬
‫באר‬

‫דולינו‪ :‬אוהל הרה"ק רבי משה‬
‫מדולינא תלמיד הבעש"ט‬

‫‪69‬‬

‫דשיב‪ :‬ציון בית החיים הישן בדאשיב‬
‫בו נטמן הרה"ק רבי שמואל אייזיק‬
‫תלמיד הרה"ק מברסלב‬

‫דשיב‪ :‬ציון בית החיים ה'חדש'‬
‫בדאשיב‬

‫הוסיאטין‪ :‬שיפוץ קברי צדיקים‬

‫דרוביץ‪ :‬ציון וסימון בית החיים‬
‫ובו טמונים צדיקים זיע"א‬

‫‪70‬‬

‫וולדניק‪ :‬פנים האוהל‬
‫וולדניק‪ :‬מתחם בית הקברות‬

‫וולדניק‪ :‬פנים אהל ועזרת הנשים‬

‫‪71‬‬

‫וורחיבקה‪ :‬תחילת גידור ביה"ח‬
‫וורחיבקה‪ :‬ציון הרה"ק ר' שמעריל‬
‫וורחיבקער תלמיד הבעשט‬

‫וורחיבקה‪ :‬ניקוי בית החיים‬

‫וואמה ‪ -‬הונגריה‬

‫‪72‬‬

‫וורשא ‪ -‬פולין‪ :‬המהראי"ל צינץ‬

‫ויז'ניץ‪ :‬אוהל הצמח צדיק והאמרי‬
‫ברוך אחרי השיפוץ‬

‫ויז'ניץ‪ :‬לפני השיפוץ‬

‫ויז'ניץ‪ :‬שיקום מציבות בביה"ק‬

‫‪73‬‬

‫ויניצה‪ :‬ציון בית החיים ומקום ציון‬
‫הרה"ק בעל 'שער המשפט'‬

‫ויניצה‪ :‬מאבק להצלת בית החיים‬
‫בויניצא מחילול והרס‬

‫זוויל‪ :‬אוהל צדיקים לבית זוויל‬

‫זוויל‪ :‬ציון הרה"ק רבי משה מזוויל‬

‫‪74‬‬

‫זוויל‪ :‬שביל גישה לבית החיים‬

‫ז'ולקוב‪ :‬אוהל בעל התבואות שור‬
‫ז'ולקוב‪ :‬פנים האוהל והמציבות‬

‫זסלב ‪ -‬ציון וסימון בית החיים‬

‫‪75‬‬

‫ז'יטומיר‪ :‬דרך חדשה לאוהל‬
‫ז'יטומיר‪ :‬אוהל רבי אהרן‬
‫מזי'טומיר‬

‫זמושץ'‪ ,‬פולין‪ :‬ציון בית החיים‬
‫וציון המגיד מדובנא‬

‫זיכלין ‪ -‬פולין‪ :‬ציון הרה"ק ר' שמואל‬
‫אבא מזיכלין‬

‫‪76‬‬

‫חלם ‪ -‬פולין‪ :‬ציון הרה"ק רבי מאיר‬
‫נייהויז‪ ,‬הנקרא 'טומשובר רבי'‬

‫ז'ינקוב‪ :‬אדמור"י בית זינקוב‬
‫ז'ינקוב‪ :‬הרבניות לבית ז'ינקוב‬

‫חלב ‪ -‬סוריה‪ :‬ניקוי בית הקברות‬
‫העתיק בחאלב ‪ -‬התמונה לפני הניקוי‬

‫‪77‬‬

‫חמלניק ‪ -‬פולין‪ :‬שיפוץ ציון הג"ר‬
‫אהרן שמואל קאיידנובר‪ ,‬אב"ד קראקא‬

‫חמלניצקי‪ :‬ציון בית החיים‬

‫חמלניצקי‪ :‬ציון בית החיים העתיק‬

‫‪78‬‬

‫טרויש ‪ -‬צרפת‪:‬‬
‫מקום קבורת רש"י הקדוש‬

‫טארשא‪ :‬אוהל הרה"ק רבי רפאל‬
‫מבערשאד‬

‫טולטשין‪ :‬בית החיים לפני הניקוי‬

‫טולטשין‪ :‬ניקוי בית החיים‬

‫‪79‬‬

‫טיסמניץ‪ :‬ר' יעקב קאפיל חסיד ‪-‬‬
‫מצבה‬

‫טולנא‪ :‬אוהל‬

‫טלוסט‪' :‬אמא של מלכות' ‪ -‬ציון אם‬
‫הבעש"ט‬

‫טלוסט‪' :‬אמא של מלכות' ‪ -‬ציון אם‬
‫הבעש"ט‬

‫‪80‬‬

‫טעפליק‪ :‬רבי שמואל אבא נכד הרה"ק‬
‫רבי פנחס מקוריץ‬

‫טעפליק‪ :‬רבי אהרן קיבליטשר‬
‫טעפליק‪ :‬רבי יצחק לייב תלמיד‬
‫הרה"ק רבי נחמן מברסלב‬

‫טרוביץ‪ :‬המגיד מטרוביץ‬

‫‪81‬‬

‫יאנוב‪ :‬גידור וסימון בית החיים‬

‫טרוביץ‪ :‬ציון בית החיים‬

‫טריסק‪ :‬אוהל הרה"ק רבי אברהם‬
‫המגיד מטריסק‬

‫יבלנוב‪ :‬שיפוץ מצבות‬

‫‪82‬‬

‫טשקנט ‪ -‬אוזבקיסטן‪ :‬נכד ר חיים‬
‫מצאנז אחרי שיפוץ‬

‫טשורטקוב‪ :‬ציון הרה"ק רבי דוד‬
‫משה מטשורטקוב‬
‫טשקנט ‪ -‬אוזבקיסטן‪ :‬נכד ר' חיים‬
‫מצאנז ‪ -‬לפני שיפוץ‬

‫טשכנוב‪ :‬גידור וסימון בית החיים‬

‫‪83‬‬

‫ימפול‪ :‬אוהל הרה"ק רבי ברוך‬
‫מימפול‬

‫ירוסלב ‪ -‬פולין‪ :‬אוהל הרה"ק רבי‬
‫שמעון מירוסלב‬

‫לדיזין‪ :‬חידוש מצבות‬
‫וניקוי בית החיים‬

‫‪84‬‬

‫לובלין ‪ -‬פולין‪ :‬ציון המהרש"ל ‪-‬‬
‫לפני השיפוץ‬

‫לבוב‪ :‬שילוט בית החיים הישן בלבוב‪.‬‬
‫השוק המקומי מבקש להשתלט על‬
‫השטח‬

‫לובלין ‪ -‬פולין‪ :‬ציון המהרש"ל אחרי‬
‫השיפוץ‬

‫‪85‬‬

‫ליטין‪ :‬ציון הרה"ק ר' מנחם נחום‬
‫מליטין ‪ -‬באיתורו‪ ,‬לפני השיפוץ‬

‫ליניץ‪ :‬אוהל צדיקים‬

‫‪86‬‬

‫ליטין‪ :‬ציון הרה"ק ר' מנחם נחום‬
‫מליטין ‪-‬לאחר השיפוץ‬

‫ליניץ‪ :‬אוהל הרה"ק‬
‫רבי גדליה מליניץ‬

‫לינסק ‪ -‬פולין‪ :‬הרה"ק רבי מנחם‬
‫מנדל מלינסק אבי הרה"ק רבי נפתלי‬
‫מרופשיץ ‪ -‬לפני השיפוץ‬

‫לינסק ‪ -‬פולין‪ :‬גילוי המצבה‬
‫לינסק ‪ -‬פולין‪ :‬אחרי השיפוץ‬

‫ליצס‪ :‬ציון אשת הרה"ק רבי‬
‫מרדכי מליצס ועוד‬

‫‪87‬‬

‫ליצס‪ :‬ציון הרה"ק ר' מרדכי מליצס‬
‫‪ -‬לפני השיפוץ‬

‫ליצס‪ :‬ציון הרה"ק ר' מרדכי מליצס ‪-‬‬
‫אחרי השיפוץ‬

‫מוראפה‬

‫מוש ‪ -‬בלרוס‪ :‬אוהל הרה"ק‬
‫רבי יחיאל מושר‬

‫‪88‬‬

‫לנטשנה ‪ -‬פולין‪ :‬הרה"ק רבי שלמה‬
‫לייב מלענטשנא‬

‫מאהלוב‪ :‬אוהל‬

‫מקרוב‪ :‬אוהל הרה"ק רבי מנחם‬
‫נחום ממקרוב‪ ,‬בן הרה"ק רבי‬
‫מרדכי מטשרנוביל‬

‫נדבורנה‪ :‬אוהל הרה"ק רבי ישכר‬
‫מנדבורנא‬

‫נדבורנה‪ :‬אוהל הרה"ק רבי צבי‬
‫הירש מנדבורנא‬

‫‪89‬‬

‫ניעז'ין‪ :‬אוהל אדמו"ר האמצעי‬
‫מחב"ד‬

‫ניעז'ין‪ :‬אהל אדמו"ר האמצעי‬

‫ניעז'ין‪ :‬ציון החסיד רבי מנדל חן‬

‫סאוורן‪ :‬אוהל רבי שמעון שלמה‬
‫מסוורן ורבי אברהם הרופא‬

‫‪90‬‬

‫ניקופול בולגריה‪ :‬בית הבית‬
‫יוסף‬

‫סאוורן‪ :‬ציון בית החיים העתיק‬

‫נמירוב‪ :‬ציון בית הקברות‪ ,‬וקבר‬
‫אחים בו טמון הרה"ק רבי יחחיאל‬
‫מיכל מנמירוב‬

‫ניקופול בולגריה‪ :‬סימון בית‬
‫החיים‬

‫‪91‬‬

‫סטנוב‪ :‬מצבת הרה"ק בעל 'גנזי‬
‫יוסף'‬

‫סטולין ‪ -‬בלרוסיה‪ :‬אהל הרה"ק‬
‫רבי מרדכי לעכאוויטש‬

‫סטנוב‪ :‬אוהל נכדי הרה"ק רבי מיכל‬
‫מזלוטשוב‬

‫סטנוב‪ :‬ציון ה'גנזי יוסף' וחלק גדול‬
‫מביה"ק בסכנת קריסה‬

‫‪92‬‬

‫סטנוב‪ :‬הרה"ק רבי אלכסנדר‬
‫מרגליות בעל 'תשובת ראם' ובנו‬

‫סטנוב‪ :‬הרה"ק רבי ישראל חריף‬
‫סטנביצע‪ :‬נכדי הרה"ק מאפטא‬
‫וגשרון גישה לביה"ק‬

‫‪93‬‬

‫סטרוסב‪ :‬גידור בית החיים‬

‫סטנוב‪ :‬ניקוי ושימור בית החיים‬

‫סטרי‪ :‬ציון בית החיים‬

‫סטרי‪ :‬ציון ביה"ח בו קבורים הרה"ק‬
‫מכפר ספרין‪ ,‬בעל הקצות‪ ,‬בעל‬
‫הנתיבות‪ ,‬מהר"י ענזל ועוד‬

‫‪94‬‬

‫סטרי‪ :‬בית הכנסת של בעל הקצות‬
‫ אחרי הניקוי‬‫סטרי‪ :‬בית הכנסת של בעל הקצות‬
‫‪ -‬לפני הניקוי‬

‫סטרי‪ :‬ציון בית החיים החדש‬
‫בסטרי‬

‫‪95‬‬

‫סטרי‪-‬סמבור‪ :‬הרה"ק רבי חיים משה‬
‫בהרה"ק אלכסנדר מקומרנא‬

‫סטרליסק‪ :‬אוהל הרה"ק רבי אורי‬
‫מסטרליסק ‪ -‬תחילת העבודות‬

‫סיאוס‪ ,‬יוון‪ :‬הדמיית מצבת סימון‬
‫בית החיים בו טמון בעל הטורים‬

‫סטרי‪-‬סמבור‪ :‬הרה"ק ר' יהושע‬
‫אלכסנדר רבה של סמבור‬

‫‪96‬‬

‫סיליסטרה ‪ -‬בולגריה‪:‬‬
‫ציון בעל הפלא יועץ‬

‫סיליסטרה ‪ -‬בולגריה‪:‬‬
‫ציון הרה"ק בעל 'פלא יועץ'‬
‫סיליסטרה ‪ -‬בולגריה‪:‬‬
‫בית הכנסת העתיק של סיליסטרה‬

‫סמבור‪ :‬בית הקברות הישן‬

‫‪97‬‬

‫סמבור‪ :‬יסוד לאוהל‬
‫האלטשטאט'ער רב‬

‫סמבור‪ :‬הרה"ק ר' אורי מסמבור‬

‫סמילא‪:‬‬
‫הרה"ק רבי ישעיה מדינוביץ‬

‫סקרנוביץ ‪ -‬פולן‪ :‬אוהל הרה"ק‬
‫רבי שמעון מסקרנוביץ‬

‫‪98‬‬

‫סקרנוביץ ‪ -‬פולין‪:‬‬
‫מצבת הרה"ק מסקרנוביץ‬

‫פבליטש‪ :‬אוהל הרה"ק רבי אהרן‬
‫מטעטייב נכד הבעש"ט‬

‫סרט ‪ -‬רומניה‪ :‬שיפוץ אוהל הרה"ק‬
‫רבי שמעלקא רובין ומצבות בית‬
‫החיים‬

‫סרט ‪ -‬רומניה‪:‬‬
‫שיפוץ חלקת הרבנים‬

‫‪99‬‬

‫פאבריטש‪ :‬הרה"ק ר' שלום שכנא‬
‫מפראביטש‬

‫פאבריטש‪ :‬אוהל הרה"ק רבי‬
‫שלום שכנא מפאבריטש‬

‫פאבריטש‪ :‬פנים אוהל‬
‫הרה"ק מפאבריטש‬

‫פולנאה חדש‪ :‬ציון הרה"ק ר' דוד‬
‫פירקיס תלמיד הבעש"ט‬

‫‪100‬‬

‫פולנאה‪ :‬המצבות המקוריות‬

‫פולנאה‪ :‬מצבות הרה"ק בעל‬
‫התולדות‪ ,‬המוכיח והיהודי שלצידו‬
‫נטמנו‬

‫פולנאה‪ :‬אוהל הרה"ק בעל התולדות‬
‫והרה"ק בעל מוכיח ‪ -‬והיהודי שלצידו‬
‫ביקשו להטמן‬

‫‪101‬‬

‫פינסק ‪ -‬בלרוס‪ :‬הרה"ק רבי צבי‬
‫בן מרנא הבעש"ט הק'‬

‫פולנאה חדש‪ :‬חלקת רבנים בבית‬
‫החיים בפולנאה חדש‬

‫פושקייר ‪ -‬צרפת‪ :‬מאמצים לסימון‬
‫בית החיים בו טמון הראב"ד בעל‬
‫ההשגות‬
‫פסטוב‪ :‬מצבת הרה"ק רבי‬
‫אברהם המלאך‬

‫‪102‬‬

‫פינטשוב ‪ -‬פולין‪ :‬ציון בית החיים‬
‫וציון הרה"ק רבי אברהם מרדכי‬
‫הורביץ‪ ,‬אב"ד פינטשוב ועוד צדיקים‬

‫פרבמייסק‪-‬באהאפאלי‪ :‬ציון בית‬
‫החיים וציוני הצדיקים זיע"א‬
‫פרמישלן‪ :‬הרה"ק רבי מאיר הגדול‬
‫מפרמישלן‬

‫פרבמייסק‪ :‬שיפוץ קברי צדיקים‬
‫וציון בית קברות‬

‫‪103‬‬

‫פרנקפורט דאודר (סולוביצא) ‪ -‬פולין‪:‬‬
‫איתור מקום קברו של הפרי מגדים‬

‫צ'צ'לניק‪:‬‬
‫אוהל רבי משה צבי מסוורן‬

‫פשעדבוז ‪ -‬פולין‪ :‬ציון אדמו"רי‬
‫פשעדבוז‬

‫ציזיקוב‪ :‬ציון וסימון בית הקברות‬

‫‪104‬‬

‫צ'צ'לניק‪ :‬ניקוי ושמירת בית‬
‫הכנסת העתיק‬

‫צ'צ'לניק‪ :‬הרבנית מסוורן‬

‫צ'צ'לניק‪ :‬גידור בית החיים‬

‫צ'רקס‪ :‬ציון בית החיים וציון רבי יעקב‬
‫ישראל מטשערקאס‬

‫‪105‬‬

‫קאפוסט‪ :‬ציון אדמו"ר מהרי"ל‬
‫מקאפוסט ובנו‬

‫קאלוש‪ :‬ר יצחק קאליש‬

‫קאלאמיי‪ :‬ציון הרה"ק רבי הלל‬
‫מקאלאמיי וסימון בית החיים‬

‫‪106‬‬

‫קאליב ‪ -‬הונגריה‪ :‬הרה"ק רבי יעקב‬
‫מפריסטיק‬

‫קולבסוב ‪ -‬פולין‪ :‬מצבת הרבנית‬
‫קולבסוב ‪ -‬פולין‪ :‬אוהל רבני קולבסוב‬
‫ורבי אהרן טייטלבוים‬

‫קוואסי‪ :‬גדר בית קברות‬

‫‪107‬‬

‫קונסטנטין‪-‬ישן‪ :‬ציון הרה"ק רבי‬
‫ברוך קונסטנטינר ועוד‬

‫קומרנא‪ :‬גג חדש ושיפוץ פנים‬
‫אוהל אדמו"רי בית קומרנא‬

‫קונסטנטין ישן‪ :‬ר' דן מרדוויל‬
‫ועוד‬

‫קוסוב‪ :‬שער בית הקברות‬

‫‪108‬‬

‫קוסוב‪ :‬אדמו"רי בית קוסוב‬
‫ויז'ניץ' וגידור בית החיים‬

‫קופייגורוד‪ :‬ציון הצדקת מלכה‬
‫קוריץ‪ :‬ציון בעל ברית כהונת‬
‫עולם‬

‫קוריץ‪ :‬הכניסה לבית החיים‬

‫‪109‬‬

‫קוריץ‪ :‬רבי מרדכי אב"ד קוריץ‬

‫קוריץ‪ :‬ציון הרה"ק בעל 'מעיין‬
‫החכמה'‬

‫קורסטישב‪ :‬סימון בית החיים‬
‫קורסטישב‪ :‬גידור בית החיים‬

‫‪110‬‬

‫קופין‪ :‬שיפוץ מצבות‬

‫קופין‪ :‬הרה"ק ר' אהרן מקופין‬
‫קופין‪ :‬מצבת הרה"ק מקופין‬

‫קיטוב‪ :‬הרה"ק רבי משה‬
‫מקיטוב‬

‫‪111‬‬

‫קיטוב‪ :‬שיפוץ חלקת רבני קיטוב‬

‫קמניקה מולדביה‪:‬‬
‫נכדי הרב מאפטא‬

‫קמינקא‪ :‬אוהל האחים הקדושים‬
‫מקמינקא‪ ,‬תלמידי הבעש"ט‬
‫קמינקא‪ :‬פנים האוהל‬

‫‪112‬‬

‫קרימנטשוק‪ :‬שיפוץ אהל צדיקים‬
‫וסימון בית החיים‬

‫רוהטין‪ :‬שיפות מצבות בביה"ח‬
‫קרימנטשוק‪ :‬סימון בית החיים העתיק‬
‫של קרקוב ‪ -‬פרבר של קרימנטשוק‬

‫רוהטין‪ :‬שיפוץ מצבות בביה"ח‬

‫‪113‬‬

‫רוהטין‪ :‬שיפוץ מצבות בביה"ח‬

‫רוהטין‪ :‬שיפות מצבות בביה"ח‬

‫רחמסטריבקה‪ :‬שיפוץ אוהל הרה"ק‬
‫רבי יוחנן מרחמסטריבקה‬

‫רמרופט ‪ -‬צרפת‪ :‬רבינו תם‪ ,‬ר"י‬
‫הזקן‪ ,‬רשבם ועוד‬

‫‪114‬‬

‫שדה לבן‪ :‬תלמידי הבעש"ט‬
‫ועוד צדיקים‬

‫שדה לבן‪ :‬אוהל רבי מרדכי מלויעוו‪-‬‬
‫טשרנוביל‬

‫שינובא פולין‪ :‬רבני שינובא‬

‫שפיטובקה‪ :‬גידור בית החיים‬

‫‪115‬‬

‫שפיטובקה‪ :‬אהל הרה"ק רבי פנחס‬
‫מקוריץ ‪ -‬וגידור ביה"ח‬

‫שאריגרד‪ :‬ניקוי ושיפוץ בית‬
‫הקברות ומאבק ענף להצלתו‬
‫מחילול‬

‫שפיקוב‪ :‬הרהק רבי מרדכי משפיקוב‬
‫ועוד ‪ -‬נכד הרהק מרוזין‬

‫תעיז ‪ -‬תימן‪ :‬רבי שלום שבאזי‬

‫‪116‬‬

‫שאריגרד‪ :‬במסגרת מאבק ענף שמנהלת האגודה למען‬
‫הצלתו מחילול ע"י אנשי המנזר הסמוך‪ ,‬המבקשים לבנות‬
‫עליו 'דרך אותו האיש' ימ"ש הכוללת בתי תיפלה‪ ,‬רח"ל‬

‫‪117‬‬

118

119

120

121

‫ׁש ַמיִם ו ְּר ֵאה ִּכי ָהיִינ ּו‬
‫"ה ֵּבט ִמ ָּ‬
‫ַ‬
‫ַצֹאן‬
‫ׁש ְבנ ּו ּכ ּ‬
‫ֶח ַ‬
‫ָקלֶס ַּבגּ וֹיִם‪ ,‬נ ְ‬
‫ַעג ו ֶ‬
‫לַ‬
‫ַט ַבח יו ָּבל‪ַ ,‬להֲרוֹג ו ְּל ַא ֵּבד ו ְּל ַמ ּכָה‬
‫ל ֶּ‬
‫ו ְּל ֶח ְר ָּפה‪"...‬‬

‫‪122‬‬

‫מתפללים באוהל הבעשט‬

‫דירות לינה‬
‫בית מדרשו העתיק של הבעשט‬
‫ששוחזר על ידי האגודה‬

‫בית הכנסת אורחים סמוך לציון‬

‫‪123‬‬

‫אומן‪ :‬שלטי הכוונה לקבר אחים‬

‫אומן‪ :‬קבר אחים להרוגי הקומוניסטים‬
‫בו נטמן הרה"ק רבי יעקב זיטומיר‬

‫אומן‪ :‬קבר אחים להרוגי תר"פ‬

‫‪124‬‬

‫באר‪ :‬קבר אחים להרוגי השואה‬

‫וולדניק‬

‫קבר אחים בבוטשאטש‬

‫יאנוב‪ :‬קבר אחים לקדושי יאנוב‬

‫‪125‬‬

‫לדיזין‪ :‬קבר אחים‬

‫נמירוב‪ :‬קבר אחים לקדושי‬
‫ת"ח ות"ט‬

‫מאהלוב‪ :‬קבר אחים‬

‫ליניץ‪ :‬קבר אחים‬

‫‪126‬‬

‫קוסוב‪ :‬קבר אחים‬

‫ציבוליבקה‪ :‬שישה קברי אחים‬
‫לקדושי השואה‬

‫ציבוליבקה‬
‫ציבוליבקה‬

‫קוסוב‪ :‬קבר אחים‬

‫‪127‬‬

‫בוקובינקה‪ :‬קבר אחים‬

‫מזבוז‪ :‬קבר אחים לקדושי השואה‬

‫מזבוז‪ :‬קבר אחים לקדושי השואה‬

‫‪128‬‬

‫אומן‪ :‬הכנסת אורחים‬

‫אומן‪ :‬הכנסת אורחים‪ ,‬מקוה‬
‫וחדרי נוחיות‬

‫‪130‬‬

‫אניפולי‪ :‬בית הכנסת אורחים‬
‫באמצע הבניה‬

‫‪131‬‬

‫ברסלב‪ :‬הכנסת אורחים‬

‫האדיטש‪ :‬הכנסת אורחים‬
‫בשיתוף הרב מרדכי הלפרין והרב‬
‫מנדל דייטש‬

‫‪132‬‬

‫בעלז‪ :‬עם כ"ק אדמור מבעלז בחדרו‬
‫בבית הכנסת אורחים בבעלזא‬

‫בעלז‪ :‬בניית בית הכנסת אורחים‬
‫בבעלז עבור מרכז עולמי בעלזא‬

‫‪133‬‬

‫וולדניק‪ :‬אוהל הרה"ק מוולדניק‪ ,‬הכנסת‬
‫אורחים‪ ,‬ביתן כהנים ודרך הכהנים‪ ,‬גדר‬
‫ביה"ק וחדרי נוחיות‬

‫‪134‬‬

‫ניעזין‪ :‬אוהל אדמו"ר האמצעי‪.‬‬
‫ברקע‪ :‬בית הכנסת אורחים‬

‫פולנאה‪ :‬בית הכנסת אורחים‬
‫מול ביה"ק‬

‫שפיטובקא‪ :‬אוהל הרה"ק רבי פנחס‬
‫מקוריץ ומאחוריו בית הכנס"א‬

‫‪135‬‬

‫מתפללים באוהל הבעשט‬

‫דירות לינה‬
‫בית מדרשו העתיק של הבעשט‬
‫ששוחזר על ידי האגודה‬

‫בית הכנסת אורחים סמוך לציון‬

‫‪137‬‬

‫הכנסת ספר תורה ספרדי לציון מוהר"ן‬
‫מברסלב באומן‬

‫הכנסת ספר תורה אשכנזי לציון‬
‫מוהר"ן מברסלב באומן‬

‫סיום כתיבת ספר תורה למז'בוז‪',‬‬
‫מוצ"ש זכור תשס''ו‬

‫אחד מספרי התורה שהוכנסו‬
‫למז'בוז'‬

‫‪138‬‬

‫הרב ישראל מאיר גבאי והרב שלמה‬
‫ברייער‪ ,‬רבה של ברדיטשוב‪ ,‬עם ספר‬
‫התורה שהכניסה האגודה לברדיטשוב‬

‫הכנסת ספר תורה לקבר‬
‫דוד המלך‬

‫מזבוז‪ :‬ספרי התורה שהכניסה האגודה‬
‫לבית הכנסת שבבית הכנסת אורחים‬
‫במזבוז‬

‫הכנסת ספר תורה לקבר‬
‫ישי ורות‬

‫‪139‬‬

‫הכנסת ספר תורה לקבר רחל‬
‫הכנסת ספר תורה לקבר ישי ורות‬

‫הכנסת ספר תורה‬
‫לקבר שמואל הנביא‬

‫הכנסת ספר תורה‬
‫לקבר שמואל הנביא‬

‫‪140‬‬

‫מתפללים באוהל הבעשט‬

‫דירות לינה‬
‫בית מדרשו העתיק של הבעשט‬
‫ששוחזר על ידי האגודה‬

‫בית הכנסת אורחים סמוך לציון‬

‫‪141‬‬

‫נר תמיד על ציון הרה"ק מוהר"ן‬
‫מברסלב‬

‫נר תמיד על ציון אהרן‬
‫הכהן בירדן‬

‫נר תמיד באוהל המגיד ממריטש‬
‫והרהק רבי זושא מאניפולי‬

‫נר תמיד בציון הרה"ק‬
‫מברדיטשוב‬

‫‪142‬‬

‫נר תמיד על ציון הרה"ק‬
‫רבי נתן מברסלב‬

‫גליל‪ :‬נר תמיד על ציון האר"י‬
‫גליל‪ :‬נר תמיד על ציון רבי שמעון‬
‫תלמיד מוהר"ן מברסלב‬

‫נר תמיד בין ציון האר"י לציון רבי‬
‫שמעון תלמיד מוהר"ן מברסלב‬

‫‪143‬‬

‫נר תמיד בעל התניא נר תמיד באוהל‬
‫הרהק בעל התניא בהאדיטש‬

‫נר תמיד באוהל הרה"ק מטולנא‬

‫נר תמיד באוהלי אדמו"רי בית‬
‫ויז'ניץ‬

‫‪144‬‬

‫נר תמיד באוהל אדמו"ר‬
‫האמצעי בניעז'ין‬

‫נר תמיד באוהל מרנא הבעש"ט‬
‫במז'בוז'‬

‫מזבוז‪ :‬נר תמיד בבית מדרשו‬
‫העתיק של הבעש"ט‬

‫מזבוז‪ :‬נר תמיד נוסף באהל‬

‫‪145‬‬

146

147

148

149

150

151

152

153

‫אוהל ציון הבעשט ובית הקברות‬
‫העתיק‬

‫אוהל ציון הבעשט‬

‫גידור בית הקברות החדש‬

‫גידור בית החיים העתיק‬

‫‪156‬‬