You are on page 1of 3

PrezydentMiastaGliwice

ZygmuntFrankiewicz

wniosekoorganizacjkonsultacji
spoecznych

w zwizku z planowanym przedsiwziciem budowy centrum przesiadkowego przy


dworcu kolejowym w Gliwicach,wnioskujemyorozpisaniemiejskichkonsultacjispoecznych
wnastpujcychformach:

otwartespotkaniakonsultacyjne,

sondadeliberatywny,

21stCenturyTownMeeting.

Wskazane metody s zgodne z dokumentem "Zasady Dialogu Spoecznego",

przyjtym przez Rad Ministrw 22 padziernika 2002 r. jako metod moliwych do


stosowaniawramachpogbionychkonsultacjipublicznych.

Uzasadnienie
Podejmowanie kluczowych dla miasta decyzji w duchu dialogu spoecznego jest
podstawowzasadzrwnowaonegorozwojumiasta,ponadto:

obiekt ten adresowany jest do wszystkich mieszkacw miasta, a zatem ma by


przedewszystkimfunkcjonalnyidostpnydlakadego,

obiekt ten wprowadza ogromn zmian w ukad przestrzenny miasta, jest du


ingerencj w tkank miejsk, a wic kluczowe jest zaplanowanie go z

mieszkacami, ktrzy bd jego uytkownikami oraz ktrzy mieszkaj w tym


miecie, a wic obecno tegoobiektuwpynienaichcodzienneprzemieszczenia,
atakenajakoyciawmiecie,

mieszkacy s niezastpionymi partnerami w tworzeniu funkcjonalnych i


przyjaznych przestrzeni, gdy jako ich uytkownicy posiadaj rne perspektywy i
mog wnie cenne uwagi, wzbogacajc i urozmaicajc rozwizania
zaproponowane przez inwestora i projektanta tak, aby lepiej odpowiaday
potrzebommieszkacw,

bezporednie zaangaowanie mieszkacw w procesy planistyczne dotyczce


rozwoju miasta wpywa na ich zaangaowanie i przywizanie do danego miasta,
naichpoczucieprzynalenocidoniego,atakenawzrostjakociichycia.

Przeprowadzanie konsultacji z mieszkacami w sprawach tak istotnych dla miasta


jak budowa centrum przesiadkowego, ktre wpynie na jako przemieszczania si po
miecie jest niezbdne, aby stworzy obiekt, ktry bdzie odpowiada na potrzeby
mieszkacw. Pominicie ich zdania lub te przeprowadzenie wskich konsultacji w formie
niedopasowanej do skali i typu przedsiwzicia generuje konflikt i przeczy tworzeniu idei
miasta zrwnowaonego, do jakiego Gliwice aspirujzgodniezeswojstrategirozwoju.W
rozrachunku dugofalowym brak udziau uytkownikw mieszkacw w procesie
projektowym, prowadzi do wzrostu kosztw inwestycji i koniecznoci wykonania
dodatkowychzmianorazusprawnieprzyszociowych.

Wskazane wyej formy konsultacji pozwol rozpozna potrzeby mieszkacw, a


wic przyszych uytkownikw. Generowa nowe pomysy. Poprawi zaproponowane przez
inwestora i projektanta rozwizania, upewni si co do susznoci propozycji inwestora i
projektanta. Stworzy "map" opinii. Unikn konflikt, ktry moe nastpi, jeli efekt
kocowy nie bdzie funkcjonalny, a sprawdzi to mona jedynie poprzez uprzedni
wsppraczprzyszymiuytkownikami.

Wnioskujemy aby konsultacje nie ograniczay si wyczne do kwestii


architektonicznych, ale aby mieszkacy mogli wypowiedzie si kompleksowo w szeciu
rnychobszarach:

koncepcjaarchitektonicznacentrumprzesiadkowego(CP)

koncepcja funkcjonalna CP, w tym funkcja i przeznaczenie placu przed Dworcem


Kolejowymprzyul.BohaterwGettaWarszawskiego

zakresprojektowanychwyburzepodbudowCP

organizacja ruchu pieszego i rowerowego w obszarze CP i bezporedniej okolicy,


w tym cigi piesze i rowerowe podtoramikolejowymiczceDworzecKolejowyz
DworcemAutobusowym.

organizacja ruchu samochodowego w rejonie CP i bezporedniej okolicy, w tym


komunikacja koowa w obszarze placu przed dworcem kolejowym drogi
dojazdowe,ptlataxiiul.Okopowa.

nowa koncepcja ruchu autobusowego w centrum miasta obejmujca nowy wze


przesiadkowy.

BartoszRybczak

wniosekdowiadomoci:
radnychRadyMiasta
czonkwradosiedlowych

ZrzeszeniwOSOMGliwicemieszkacyMiastaGliwice

PetrosTovmasyan
PaweHarlender

You might also like