You are on page 1of 15

BAHAGIAN A ( 20 markah )

Jawab semua soalan


Setiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul. Kemudian
hitamkan jawapan pada kertas jawapan yang disediakan. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini
ialah 45 minit. Jika anda tidak dapat menjawab sebarang soalan, teruskan menjawab soalan yang
berikutnya.

1. Antara berikut, yang manakah merupakan keperluan asas bagi manusia?


A

2. Antara berikut, yang manakah bukan keperluan asas bagi tumbuhan?


A

Air

B Udara

C Tanah
D Cahaya matahari

3. Rajah 1 menunjukkan bahagian badan haiwan P yang berlabel A, B, C, dan D. Yang manakah struktur
pernafasan bagi haiwan P

RAJAH 1

4.

Rajah 2 menunjukkan sebuah eksperimen ringkas


minyak

Berudu hidup
selepas satu hari

berudu mati

RAJAH 2
Eksperimen di atas menunjukkan bahawa haiwan memerlukan
A cahaya matahari

C udara

B makanan

D air

5. Jadual di bawah menunjukkan kadar pernafasan seorang budak lelaki dalam dua keadaan yang
berbeza.
Keadaan
semasa rehat
selepas melakukan aktiviti

Kadar pernafasan
36
48

cergas
Apakah inferens yang betul bagi penyiasatan ini ?
A kadar pernafasan adalah berbeza bagi keadaan yang berbeza.
B semakin cergas aktiviti yang dilakukan, semakin bertambah kadar pernafasan.
C kadar pernafasan bertambah kerana badan memerlukan lebih banyak udara (oksigen).
D kadar pernafasan bertambah selepas melakukan aktiviti cergas.

6. Tumbuhan dalam Rajah 3 bertindak balas terhadap

RAJAH 3
I Air
II cahaya
III sentuhan
A
B

7.

III sahaja
I, dan II sahaja

C ll dan lll sahaja


D l, ll dan lll

Antara tumbuhan berikut, yang manakah tidak dapat menjalankan proses fotosintesis?

Bahagian badan yang manakah digunakan untuk mengukur panjang sesuatu pada zaman dahulu?
I

II

III

A I, dan II sahaja
C ll dan lll sahaja
B I, dan III sahaja
D l, ll dan lll
Richard menuangkan 250 cm air ke dalam silinder penyukat. Kemudian dia memasukkan seketul
batu ke dalam air tersebut. Bacaan pada silinder penyukat ialah 305 cm. Apakah isi padu batu itu?
A 45 cm3

C 55 cm3
D 60 cm3

B 50 cm

10. Rajah di bawah menunjukkan lakaran sebuah objek di atas sekeping kertas graf.

Anggaran luas objek itu ialah

11

23 cm2.

C 33 cm

30 cm2.

D 38 cm

Roslan pergi ke sekolah pada pukul 6.50 pagi setiap hari. Dia sampai di sekolah pada pukul
7.15 pagi. Berapa lamakah masa yang dia ambil untuk pergi dan balik setiap hari?
A 25 minit

B 30 minit

C 50 minit

D 60 minit

12.

Apakah bahan yang digunakan untuk membuat objek yang ditunjukkan dalam Rajah 4 ?

RAJAH 4
I

Getah

lll Logam

II

Kayu

lV Plastik

A
B

I, dan II sahaja
II, dan III sahaja

C
D

l, ll dan lV sahaja
l, lll dan lV sahaja

13 Objek manakah yang boleh mengalirkan arus elektrik


A

Sudu logam

C Gelang getah

Pinggan kaca

D Pembaris kayu

14. Antara berikut yang manakah berpunca dari haiwan?


I

Bulu

lll

kapas

II

Kulit

lV

sutera

I, dan II sahaja

C l, ll dan lV sahaja

II, dan IV sahaja

D l, ll, lll dan lV

15. Objek-objek manakah dalam gambar di bawah boleh diletak dalam kumpulan yang sama?

P, dan Q

C P,Q dan R

P, dan S

D P, Q dan S

kaca

Q pisau
R tin susu
S periuk tanah
16. Objek manakah yang disenaraikan di atas boleh berkarat?
A

P, dan Q sahaja

C Q dan R sahaja

P, dan S sahaja

D P, Q dan S sahaja

17. Pakaian yang ditunjukkan dalam gambar di bawah selalunya dibuat daripada

Kapas

C kulit

B
18.

Sutera

D bulu

Rajah 5 menunjukkan sebuah palanet di Sistem Suria.

RAJAH 5
Planet yang ditunjukkan di atas ialah

19.

Zuhal

C Utarid

Musytari

D Neptun

Planet yang paling panas di Sistem Suria ialah


A Utarid

C Musytari

B Zuhrah

D Zuhal

20. Antara berikut yang manakah bukan sebahagian Sistem Suria?


A Asteroid

C Planet

B Meteoroid

D Buruj

21. Rajah 6 menunjukkan cahaya di langit.

Rajah 6
Cahaya itu ialah
A Asteroid

C Bintang

D Cahaya bulan

Meteor

22. Rajah 7 menunjukkan sebuah kawah.

RAJAH 7
Bagaimanakah kawah ini terbentuk di atas permukaan Bumi?
A Pergerakan lapisan Bumi
B Sebuah bintang menghentam permukaan Bumi
C Meteor menghentam permukaan Bumi.
D Peredaran Bumi mengelilingi Matahari
23.

Teleskop dicipta intuk membantu manusia


A Melihat objek dalam gelap

C Melihat objek yang sangat halus

B Melihat bintang di langit

D Melihat objek dalam laut

24. Apakah manfaat dari perkembangan teknologi?


A

Mengekalkan kehidupan manusia

Menjejaskan ketenangan manusia

Membuat manusia kaya

Mengeluarkan hasil yang lebih baik dalam segala bidang

25. Antara berikut, yang manakah menggunakan teknologi?


A

26. Rajah 12 menunjukkan alatan yang digunakan dalam bidang komunikasi.

RAJAH 8
Antara berikut, yang manakah menunjukkan perkembangan teknologi dari yang terawal hingga ke
A

X Y Z W

Y Z X W

X W Z Y

D Z X W Y

27. Antara berikut, yang manakah tidak dapat dicapai oleh manusia disebabkan had keupayaan badan
manusia?

28.

Mengingat dua nombor telefon

II

Tinggal di dalam air untuk jangka masa yang sangat lama

III

Menyelesaikan masalah matematik yang rumuit dengan cepat dan tepat

I, dan II sahaja

I, dan III sahaja

C ll dan lll sahaja


D l, ll dan lll

Rajah 13 menunjukkan dua alatan yang direka cipta untuk mengatasi had keupayaan manusia.

RAJAH 9
Alatan ini digunakan dalam bidang
A pengangkutan

C pertanian

B komunikasi

D pendidikan

29. Antara objek berikut, yang manakah dibuat daripada bahan buatan?
I
II
III
IV
A
B

payung
baju hujan
berus gigi
kerusi plastik
I, dan III sahaja
II, dan IV sahaja

C l, ll dan lll sahaja


D l, ll, lll dan lV

30. Rajah 14 menunjukkan seorang lelaki sedang membakar kayu api

Rajah 10
Aktiviti ini merupakan permulaan perkembangan dalam bidang
A Pengangkutan

C Komunikasi

B Pembinaan

D Pertanian

10

BAHAGIAN B
Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Jika anda tidak dapat menjawab sesuatu
soalan teruskan menjawab soalan berikutnya.
1. Sekumpulan pelajar menjalankan satu aktiviti. Dua ekor tikus disimpan dalam dua bekas yang
berlainan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Kedua-dua bekas dibiarkan selama empat hari.

DIAGRAM 1
RAJAH 1
(a) Apakah pemerhatian yang dapat dibuat ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[1 mark ]
(b) Nyatakan Pembolehubah
I ) dimanipulasi
___________________________________________________________________________
ll) dimalarkan
____________________________________________________________________________
[2 marks ]
(b) Ramalkan apa yang akan berlaku kepada tikus di dalam kedua-dua bekas selepas empat hari?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[1 mark ]
(c) Beri satu sebab (inferens) untuk jawapan kamu di (c)
_____________________________________________________________________________

11

_____________________________________________________________________________
[1 mark ]
2.

Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh empat orang budak lelaki M, N, O, dan P
dalam larian 100 meter.

(a)

Boy
Budak lelaki

Time taken to complete 100 m running event ( s )


Masa untuk menamatkan larian 100 meter (s)

26

20

22

15

Budak manakah yang berlari


I .

paling pantas: ________________________________________________

II .

paling lambat :_________________________________________________


[ 2 mark ]

(b)

Nyatakan apa yang diukur dalam penyiasatan di atas.


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[ 1 mark ]

( c ) Susun semula budak-budak lelaki tersebut dari pemenang yang pertama hingga yang
keempat
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[ 1 mark ]
(d)

Apakah yang dapat kamu simpulkan dari penyiasatan di atas?


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[ 1 mark ]

12

3.

Rajah 3 menunjukkan kedudukan tiga buah planet daripada Matahari

RAJAH 3
Jadual 1 menunjukkan masa untuk membuat satu peredaran lengkap bagi setiap planet
Planet
Panet
X
Y
Z

Period for one complete movement (years)


Masa untuk satu peredaran lengkap ( tahun )
2
12
84
JADUAL 1

(a) Namakan planet yang paling hampir dengan matahari.


____________________________________________________________________________
(1 markah)
(b) Bandingkan jarak planet X dan Z daripada Matahari
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
[1 markah]
(b) Apakah hubungan di antara kedudukan planet dan masa untuk satu peredaran lengkap unuk
mengelilingi Matahari?
______________________________________________________________________________

13

______________________________________________________________________________
[1 markah]
(c) Planet S mengambil masa 75 tahun untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi Matahari.
Ramalkan kedudukan planet S.
______________________________________________________________________________
[1 markah]
Planet X lebih panas daripada planet Y.

(d) Beri satu sebab (inferens) berdasarkan pernyataan di atas.


______________________________________________________________________________
[1 markah]
4.

Gambar di bawah menunjukkan dua jenis kenderaan yang digunakan oleh dua lelaki untuk
perjalanan dari Kuching ke Serian.

Motosikal

kereta

Keputusan
Masa untuk perjalanan (jam)

(a)

Jenis kenderaan
motosikal

kereta

Apakah tujuan penyiasatan ini?


____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[ 1 markah ]

14

(b)

Nyatakan pembolehubah:
l) Dimanipulasi
ll) Bergerak balas

:______________________________________
:______________________________________
( 2markah)

(c)

Nyatakan hubungan di antara jenis kenderaan dengan masa untuk perjalanan.


___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[ 1 markah ]

( d ) Beri satu sebab (inferens) tentang perbezaan masa perjalanan menggunakan motosikal dan
kereta.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[ 1 markah ]

TAMAT

15