You are on page 1of 2

Curriculum Vitae

IGOR MIRKOVI
adresa: Vojni put 18/1
Zemun- Beograd
mobilni tel.: +381611991757

datum roenja: 20.02.1996


e-mail: imirkovic96@gmail.com

Obrazovanje
Datum
Naziv dodeljene kvalifikacije
Naziv organizacije

Datum

2011-2015
Ekonomski tehniar
Ekonomska kola Nada Dimi
2015-

Naziv dodeljene kvalifikacije


Naziv organizacije

Line vetine i kompetencije

Maternji jezik
Drugi jezik

Ostalo

Poznavanje rada na raunaru

Fakultet za kulturu i medije, smer odnosi s javnou

Perfektan u radu sa strankama, pedantan, prefinjen, prijatan i inovativan, odlican poznavalac tranje i
ponude trista, psiholog i odlican ita ljudskih misli.
lan ASI inicijative (Anarho- Sindikalistika inicijativa- Meunarodno udruenje radnika i radnica)

Srpski
Engleski visok nivo

Brzo uim, napredujem i prestiem.


Bloger i amaterski pisac

MS Office,internet,MS Exel