You are on page 1of 63

SEJARAH DAN

PERKEMBANG
AN UKM

Visi, Misi dan Hala Tuju UKM:


Memperkasa Momentum, Menatar
Keunggulan
Penyampai:

Abd. Razak Hussin

18
Mei
1970
18 Mei 1970

1957-1967 kerajaan tidak bersungguh laksanakan hasrat dalam Penyata


Pelajaran Razak,
Sedangkan jumlah pelajar sekolah menengah kebangsaan melebihi 128,000
ke mana nak pergi?
8 Ogos 1968 Tabung Universiti Kebangsaan ditubuhkan-orang miskin pun
menyumbang
25 Ogos 1968 Jawatankuasa Penaja UK ditubuhkan- Tun Syed Nasir Ismail
Pengerusinya
Penglibatan Kerajaan:
UMNO mula terlibat dengan penglibatan nyata tokoh seperti Syed Nasir Ismail,
Syed Jaafar Albar, Dato Harun Idris, Tun Dr. Ismail, Musa Hitam dan Dr.
Mahathir Mohamad
Jawatankuasa Politik UMNO bersidang dan menerima gagasan penubuhan UKM
UMNO dan kerajaan berbincang beberapa kali
24 Januari 1969, Mohd Khir Johari, Menteri Pelajaran isytihar penubuhan UKM
KPGMS
ditubuhkan pada 1946 terus bangkitkan isu pendidikan tinggi dan
pada tahun1970
bahasa Melayu :
(1) Tinggikan kedudukan bahasa Melayu
(2) Susun pelajaran Melayu hingga ke universiti
(3) Memperjuangkan nasib diri yang dhaif
Tercetus hasil kesedaran terhadap kedhaifan pendidikan rakyat
terbanyak
Gagasan bermula pada dekad kedua abad ke-20 oleh Zaba
(1917/1918) dan Abdul Kadir Adabi (1923)

1950~
1970

1930~
1940

1920

Sejarah Penubuhan UKM

Visi

UKM bertekad menjadi


UKM bertekad menjadi
Universiti terulung
Universiti terulung
yang menjadi pelopor
yang menjadi pelopor
inovasi mendahului
inovasi mendahului
langkah masyarakat
langkah masyarakat
dan zamannya bagi
dan zamannya bagi
membentuk
membentuk
masyarakat dinamis,
masyarakat dinamis,
berilmu dan berakhlak
berilmu dan berakhlak

Misi

Menjadi Universiti
terpilih yang
memartabatkan
bahasa Melayu
serta
menyejagatkan
ilmu beracuan
budaya
kebangsaan

UKM HARI INI


GARIS TANDA

MENGILHAM HARAPAN,
MENCIPTA MASA DEPAN
Nilai bersama yang memberi harapan dan keyakinan kepada warga
UKM untuk berkarya, mencipta dan berjaya.

UKM HARI INI

ANUGERAH KUALITI
PERDANA MENTERI
2006

UKM HARI INI


DIIKTIRAF SEBAGAI
UNIVERSITI PENYELIDIKAN
PADA 11 OKTOBER 2006

UKM HARI INI


DIANUGERAHKAN STATUS SWA-AKREDITASI
OLEH AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA
PADA 24 APRIL 2010

UKM HARI INI


GRADUAN SARJANAMUDA 1973-2010
119,072 ORANG
8,000
7,000
6,000

6,856

7,030

5,934
5,361

5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

5,607
5,386 5,302
5,008
4,963 5,097
4,893

5,352

UKM HARI INI


1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

GRADUAN SARJANA 1973-2010


17,472 ORANG
GRADUAN DOKTOR FALFASAH 1973-2010
1,620 ORANG

UKM HARI INI


PENARAFAN
(RANKING)

The Times Higher Education (THE)- Quacquarelli Symonds (QS)


11 Mei 2009

TAHUN 2009
Universiti ke-51 Terbaik di Asia
Universiti ke-2 Terbaik di Malaysia

TAHUN 2011

Universiti ke-53 Terbaik di Asia


Universiti ke-2 Terbaik di Malaysia

PERKEMBANGAN
PRO-CANSELOR

PELANTIKAN
PRO-CANSELOR
WANITA
PERTAMA
PADA TAHUN

PERKEMBANGAN
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
KAKITANGAN AKADEMIK; 2234

KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK; 7319

Jumlah keseluruhan 9,553 orang

Mewujudkan Dasar Pengurusan Sumber Manusia UKM 2009-2015


Tadbir Urus terbaik Berorientasi Pelanggan
Lantik kakitangan Berkelayakan
Bangunkan Kepakaran dan Kecekapan Kakitangan

PERKEMBANGAN
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Mewujudkan Pelan Pengurusan Bakat untuk mentadbir urus bakat


yang ada dan memberi nilai besar kepada UKM

Menjadikan latihan sebagai budaya dan sebahagian daripada


sasaran kerja

Penggubalan Pelan Strategik UKM 2000-2020 bertujuan untuk


merancang pengurusan sumber manusia, menarik dan memapan
bakat terbaik, membentuk warga kerja cemerlang, memupuk
semangat kekitaan dan merancang sistem pewarisan .

Mewujudkan Sistem Maklumat Kakitangan (SMK) bagi


memudahkan tadbir urus kakitangan

Mewujudkan skim jawatan yang memudahkan perkembangan


akademik Universiti seperti mewujudkan jawatan Felo Utama, Felo
Kanan , Felo Penyelidik, Sarjana Tamu dan Profesor Klinikal.

PERKEMBANGAN
AKADEMIK

PROGRAM
PRASISWAZAH
71 PROGRAM
PROGRAM
PASCASISWAZAH
LEBIH 345 PROGRAM
(SARJANA 210, PhD 135)

Pada tahun 2010, 15 program baru di peringat sarjana dan doktor falfasah.

PERKEMBANGAN
PENYELIDIKAN DAN PENGKOMERSILAN
13 BUAH FAKULTI TERMASUK UKM-GRADUATE SCHOOL OF
BUSINESS

16 BUAH INSTITUT PENYELIDIKAN & 8 nic serlahan

Dana Penyelidikan berjumlah RM120 juta dengan 785 projek


penyelidikan

Penubuhan Pusat Inovasi Kolaboratif untuk membudayakan inovasi


dan membawa hasil penyelidikan ke pasaran, mempaten dan penubuhan
Syarikat Terbitan (STU)
Sebanyak 140 hasil penyelidikan telah dipatenkan untuk tujuan
dikomersilkan

PERKEMBANGAN
PENERBITAN

Sasaran penerbitan dalam jurnal bertaraf antarabangsa direkodkan


dalam SCOPUS dan ISI

Mewujudkan Sistem e-Rep untuk merekodkan penerbitan warga UKM

Penerbit UKM menerajui penerbitan ilmiah dalam bahasa Melayu

Syarahan Perdana Profesor UKM menjadi mercu tanda akademik di


negara ini

PERKEMBANGAN
GRADUAN

Graduan UKM sedang menabur bakti dalam pelbagai sektor


kehidupan di dalam dan luar negara

Penubuhan Chapter Alumni :


3 di Indonesia
1 di Thailand
Mengantarabangsakan nama UKM menerusi alumni
Alumni terus berbakti dan membawa nama UKM

PERKEMBANGAN
PENGANTARABANGSAAN

Kini UKM mempunyai kira-kira 2600 pelajar antarabangsa dari


56 buah negara

30% pelajar pascasiswazah adalah pelajar antarabangsa

Terdapat 29 negara yang sedang mengadakan jaringan dan


kolaborasi dengan UKM

Mempunyai kerjasama dari segi program akademik iaitu


Program Dwi-Ijazah dengan Univesiti Duisberg-Essen, Jerman
dan Institut Teknologi Bandung

Pengaktifan Program Mobiliti Keluar (Outbound) dan


Program Mobiliti Dalam (Inbound)

Menjangkau pasaran bukan konvensional seperti Eropah,


Amerika Syarikat, Afrika Utara dan Amerika Latin

PERKEMBANGAN
AUTONOMI

Universiti berada diambang autonomi.

Autonomi memberikan ruang yang lebih luas kepada LPU dalam


pengurusan Universiti

Menjadikan Universiti lebih kreatif dan inovatif dalam semua


perkara berkaitan tadbir urus pengurusan dan kewangan

UKM diberi tanggungjawab untuk membangun dan mengggubal


Code of University Good Governance Index

TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT

Universiti berperanan untuk membangunkan masyarakat secara


langsung menerusi aktiviti kemasyarakatan

UKM juga menjadi Talloire Network of Engaged Univesities untuk


menduduki Jawatankuasa Pemandu dan menerajui jaringan bagi
kawasan Asia.

Sekretariat Kebertanggungajwaban Sosial Universiti di peringkat


Asia

Governans
Kepimpi
Pengajar
an & Pem nan
belajaran
Akadem
ia Peny
elidikan
Inovasi
&
UNIVERSITI KEBANGSAAN
Ikon Identiti & Tonggak
Perpaduan Negara Bangsa,
sederap universiti
terkehadapan dunia
menjelang 2018

FASA TRANSFORMASI :

PELAKSANAAN EKOSISTEM ILMU UKM


Gerak Tenang
Seimbang
Terfokus

2018

2013
FASA 4

2010

2008
FASA
1
Pembinaan
Asas Kukuh

FASA 2
Membina
momentum
Mencapai 50% 75% penunjuk Lima
Tonggak
Kecemerlangan

FASA 3
Memacu Sederap
Universiti
Terkehadapan Dunia
Mencapai 75% - 100%
penunjuk Lima Tonggak
Kecemerlangan

Mencapai
100% Penunjuk
Lima Tonggak
Kecemerlangan :
Governans
Kepimpinan
Pengajaran dan
Pembelajaran
Akademia
Penyelidikan dan
Inovasi

PERANAN KITA

Perlu sentiasa bersama dalam perkembangan dan


perubahan yang dibawa oleh kepimpinan Universiti.

Perlu terus belajar dan menanda aras tadbir urus terbaik


dengan institusi lain

Harus berupaya dan berani mengetengahkan pemikiran baru


dan melakukan perubahan yang konstruktif

Menjadi sebahagaian daripada ekosistem Universiti dalam


semua perkara

Memperkas
a
Momentum
Menatar
Keunggulan

Hala Tuju
Governa
n s Ke p
UKM Pengajaran & impinan

Pembela
Akademi
j aran
a Penye
lidikan &
In o v a s i
UNIVERSITI
KEBANGSAAN
Ikon Identiti &
Tonggak Perpaduan
Negara Bangsa,
sederap universiti
terkehadapan dunia
menjelang 2018

Governans
Kepimpi
Pengajar
an & Pem nan
belajaran
Akadem
ia Peny
elidikan
Inovasi
&
UNIVERSITI
KEBANGSAAN
Ikon Identiti & Tonggak
Perpaduan Negara
Bangsa, sederap
universiti
terkehadapan dunia
menjelang 2018

FASA TRANSFORMASI :

PELAKSANAAN EKOSISTEM ILMU UKM

Gerak Tenang
Seimbang
Terfokus

2018

2013
FASA 4

2010

2008
FASA
FASA 2
Membina
1
Pembinaan
Asas
Kukuh

momentum
Mencapai 50% 75% penunjuk Lima
Tonggak
Kecemerlangan

FASA 3
Memacu Sederap
Universiti
Terkehadapan Dunia
Mencapai 75% - 100%
penunjuk Lima Tonggak
Kecemerlangan

Mencapai
100% Penunjuk
Lima Tonggak
Kecemerlangan :
Governans
Kepimpinan
Pengajaran dan
Pembelajaran
Akademia
Penyelidikan dan
Inovasi

KERANGKA TAKLIMAT
KONTEKS PERUBAHAN
EKOSISTEM ILMU UKM
MEMPERKASA
MOMENTUM

KONTEKS PERUBAHAN
3 APRIL 2009

GAGASAN TRANSFORMASI
NEGARA
Kemakmuran,
Keselamatan,
Kesejahteraan
Tahap Lebih Tinggi
Transform
asi

rpaduan dalam kepelbagaian


ka dan berkhidmat untuk semua rakyat
ngukuran hasil dan natijah

Satu Malaysia, Rakyat Didahuluka


Pencapaian Diutamakan

TUNTUTAN TRANSFORMASI
NEGARA
krisis
Samudera
krisis
Bergelora

ekonomi
sedunia,
perubahan
landskap
politik,
tuntutan
rakyat
berpendidika
n tinggi

Terlibat

Tergolong
Pemerkasaan
Tafsiran demokrasi
terkini

KERAJAAN
KERAJAAN

PARTI
RAKYAT

Asas-asas
Perlembagaa
n Negara
Persekutuan,
Rukun
Negara,
Wawasan
2020, Misi
Nasional,
Lain-lain
dokumen
dasar

Satu Malaysia, Rakyat Didahuluka


Pencapaian Diutamakan

TUNTUTAN
TRANSFORMASI
UKM
Lahir pada 18 Mei 1970
Memartabat Bahasa
Melayu serta
menyejagat ilmu
dalam acuan
kebangsaan

KERAJAAN
KERAJAAN

Misi pembangunan
masyarakat

PARTI
Watikah kebitaraan
universiti
kebangsaan
Ikon identiti negara
Universiti
penyelidikan sederap
universiti
terkehadapan dunia

aspirasi Raja-raja, para


nasionalis & rakyat biasa
sejak 1903

RAKYAT

Pelan transformasi
Pelaksanaan
Kualiti
Pengukuran prestasi

Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan,


Pencapaian Diutamakan

Memartabat
Bahasa
Melayu
sebagai
bahasa ilmu

Mengantarabangs
akan
citra UKM

MATLAMAT
Menjana,
UKM

Memperku
kuh jati
diri
kebangsaa
n

Memfokus
sumber &
sistem
penyampaia
n
membangun

menyebar
dan
memindah
ilmu,
inovasi &
teknologi

MENYEJAGATKAN
KHAZANAH BANGSA

Memikat seluruh dunia, tertarik


belajar dari kita termasuk bahasa
kita

MEMARTABATKAN BAHASA
MELAYU
Governa
ns Kep
im
Pengaja
ran & Pe pinan
mbelajar
Akadem
an
ia Peny
elidikan
Inovasi
&
UNIVERSITI KEBANGSAAN
Ikon Identiti & Tonggak
Perpaduan Negara Bangsa,
sederap universiti
terkehadapan dunia
menjelang 2018

Proses pemutikan
terikat kepada bahasa

Mengilham Harapan, Mencipta Masa


Depan
UKM
menyediakan
sekitaran
memberi
peluang
menyubur
segala
kebolehan

Govern
an
Kepimp s
inan
Pengaj
aran &
Pembe
lajaran

AkadUNIVERSITI
emia
PenyKEBANGSAAN
elidikan
&&
Ikon Identiti
Inova
si
Tonggak
Perpaduan

Negara Bangsa,
sederap universiti
terkehadapan dunia
menjelang 2018

POTENSI &
BAKAT

NILAI
PEGANGAN

Keberanian
Kebebasan
akademik

Kesaksama
an
Keadilan
Ketelusan
Peka
kualiti

EKOSISTE
M
ILMU
UKM

ut
re
a
O

un an
ia K e
la s

Pu

ce C
Ke iche
t
sa (N

c
Ni

Perubahan
Perubahan
Iklim
Iklim

PENYELIDIKAN
PENDIDIKAN
KHIDMAT

3
jek
yu
Pro Mela
asa
Bah

n
k 4 nga
e
j
a
l
)
o
Pr mer oEs

Teknologi
Teknologi
Kesihatan
Kesihatan
&
&
Perubatan
Perubatan

ICT:
ICT:
Informat
Informat
ik
ik Isian
Isian

P
ch ro
An jek
ta 5
ra
ba
ng
Lo
sa
nj Pro
ak je
an k
Se 6
bu
Pe
ta
na Pr
n
nd oj
aa ek
r
D as 7

Biodiversiti
Biodiversiti
untuk
untuk
Pembangun
Pembangun
an
an
Teknologi
Teknologi

Seimba
ng
Terfokus

Jati Diri
Kebangsaan,
Negara Bangsa,
Kepelbagaian
Budaya
& Globalisasi

P
Bah rojek 8
asa
Glo
bal

Nanoteknol
Nanoteknol
ogi
ogi &
&
Bahan
Bahan
Termaju
Termaju

Gover
na
Penga ns Kepim
ja
Akad ran & Pem pinan
b
e
Inova mia Peny elajaran
si
elidik
an &
UNIVERSITI KEBANGSAAN
Ikon Identiti & Tonggak
Perpaduan Negara Bangsa,
sederap universiti
terkehadapan dunia
menjelang 2018

SISTEM
PENYAMPAIAN
BERKESAN
Jentera
Transformasi
&
Pemerkasaan

Pembangun
Pembangun
an
an Lestari
Lestari
Wilayah
Wilayah

Ja
ti

Tenaga
Tenaga
Keterbahar
Keterbahar
uan
uan

Di roj
Pr
e
ri
oje
Pr
Pr
Ke k 2
PE o
oj
KA k
H
j
ba
RP ek
MP 2.1
AD ek
ng
AD 2.
A
HA 2.2
sa
U 3
R
AN

an

TERUSKAN USAHA, LAKUKAN


DENGAN LEBIH BAIK
PENDIDIKAN

PENYELIDIKA
N

KHIDMAT

Modal insan, > 90% pasaran


kerja/ usahawan, menggunakan
ilmu dan kemahiran secara
kreatif dan berimaginasi
inovasi dalam firma melalui
pendidikan sepanjang hayat
Menjana, Menyerap &
Mengadaptasi ilmu dari seluruh
dunia pengetahuan baru,
idea, kreativiti, inovasi dan
ciptaan bernilai tinggi
PINDAHAN TEKNOLOGI
Mengukuhkan perpaduan,
jatidiri kebangsaan dan
keadilan sosial kesejahteraan
negara dan masyarakat sejagat
yang

8 NIC UKM
NIC 1

NIC 2

Cabaran Pembinaan
Negara Bangsa,

Biodiversiti untuk
Pembangunan
Teknologi

NIC 3
Tenaga
Keterbaharuan

NIC 4

NIC 5

Teknologi Kesihatan
& Perubatan

Perubahan Iklim

NIC 6
Nanoteknologi &
Bahan Termaju

NIC 7

NIC 8

Pembangunan
Lestari Wilayah

ICT: Informatik
Isian

PROJEK PEMACU
Menunai misi kebangsaan
Berdaya saing antarabangsa
Berdampak besar
Bingkas diurus
Meningkat prestasi secara lonjakan
Memboleh pulangan segera untuk membina
momentum
Melega perasaan gusar mendorong mendakap
perubahan
MEMACU SEDERAP UNIVERSITI
MEMBINA NEGARA
TERKEHADAPAN
BANGSA
Projek 4: Pusat Kecemerlangan Nic
Projek 2 : Jatidiri
Projek 5: Outreach Antarabangsa
Kebangsaan
Projek 6: Lonjakan Sebutan
Projek 3 : Bahasa Melayu
Projek 1 : Jentera Transformasi
Projek 7: Penanda-arasan Kelas Dunia
Projek
9: Pemerkasaan
& Autonomi - 5 Tonggak
Projek
8: Bahasa
Global

Kecemerlangan Institusi

PENUNJUK
PRESTASI
Governans
Kepimpina
n
Pengajaran
& Pembela
jaran
Akademia
Penyelidik
an &
Inovasi

PENYELIDIKAN & INOVASI

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

AKADEMIA

KEPEMIMPINAN

GOVERNAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN
Ikon Identiti & Negara
Bangsa, sederap universiti
terkehadapan dunia

Jangan sekali-kali guna pemeringkatan atau


ranking

GOVERNANS
Perjelas punca dan bidang kuasa, tanggungjawab,
kriteria dan prosedur
Hubungan kaitan pihak luar & dalaman

AUTONOMI
(Memperkasa menjalan tugas secara profesional,
penuh wibawa, telus, cepat, tepat & keberkesanan
tinggi)
LPU,NC,MPU,MKB,Senat,Dekan,Pengarah & Lain-lain
merangka hala tuju strategik,
mengurus risiko dan pencapaian institusi,
membangun kumpulan pemimpin serta proses
peralihan tugas,
menggubal dasar dan mengurus sumber manusia,
memilih dan mengambil pelajar,
mengurus kewangan berpandu piawai akauntabiliti,
menjana dana (mengukuh autonomi)

KEPEMIMPINAN
Program latihan bakat

Wujud proses
pemilihan,
pemupukan,
penilaian &
pembaharuan

pemimpin pelapis
pelbagai bakat pelbagai
peringkat

barisan pemimpin
berkaliber

agen perubahan mencapai matlamat strategik universiti,


menangani perubahan, meningkat sumber kewangan, tadbir
urus dan sistem penyampaian terbaik.
KPI dibangun

akauntabiliti
kepimpinan

AKADEMIA
BUDAYA CEMERLANG
& PROFESIONALISME
>70% berkelayakan
akademik tertinggi
berpengalaman luas

PROGRAM
PEMBANGUNAN
Pementoran dan laluan
pengayaan kerjaya
akademik (pengajaran
& penyelidikan)
pengalaman industri &
kolaborasi
antarabangsa

PROSEDUR
PELANTIKAN
berdasar merit
menarik profesor ulung
penyelidik terbaik dunia

PENGIKTIRAFAN
liputan sebutan dalam
jurnal
anugerah
kecemerlangan

PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN

PROGRAM PENGAJIAN
semua berteraskan
hasil pembelajaran
seimbang & holistik

PERPADUAN &
HARMONI
PELAJAR

PELBAGAI KAEDAH
P&P
e-pembelajaran,
komuniti & industri
PENDEDAHAN
PELBAGAI BUDAYA
Program mobiliti
Pemindahan kredit
dwiijazah
KO KURIKULUM
sukan, kesenian
berpersatuan
PELUANG
MEMPELAJARI
BEBERAPA BAHASA

SISTEM PENILAIAN
Menyeluruh menyokong
hasil pembelajaran

PENGUKURAN KUALITI
status swa-akreditasi
>70% pemeringkatan
tinggi
>40% Pascasiswazah
Abangsa
KEBOLEHPASARAN
10 graduan
>
70% graduan
PhD/pensyarah
pekerjaan sesuai
tahap & bidang,
tempoh 6 bulan
KEUPAYAAN
SISWAZAH
Yakin, petah, mahir
menyelesai masalah,
tindakan beretika,
berinisiatif,
keterlibatan sivik

PENYELIDIKAN &
INOVASI

Pengukuhan nic
&
projek pemacu

Pemantapan
pengurusan
penyelidikan

Penyediaan
infrastruktur,
peralatan & sumber

PRESTASI UNIVERSITI PENYELIDIKAN BERTARAF


DUNIA
kualiti & jumlah penyelidik
dana RM 200 juta setahun
5 pusat kecemerlangan diiktiraf
masyarakat antarabangsa
pascasiswazah 50 RSE setiap 10,000 tenaga
kerja
30 harta intelek setahun
5 % pengkomersilan inovasi penyelidikan
penerbitan artikel & sebutan sebanding
universiti 50 terbaik dunia

Governans
Kepimpi
Pengajar
an & Pem nan
belajaran
Akadem
ia Peny
elidikan
Inovasi
&
UNIVERSITI KEBANGSAAN
Ikon Identiti & Tonggak
Perpaduan Negara Bangsa,
sederap universiti
terkehadapan dunia
menjelang 2018

FASA TRANSFORMASI :

PELAKSANAAN EKOSISTEM ILMU UKM


Gerak Tenang
Seimbang
Terfokus

2018

2013
FASA 4

2010

2008
FASA
1
Pembinaan
Asas Kukuh

FASA 2
Membina
momentum
Mencapai 50% 75% penunjuk Lima
Tonggak
Kecemerlangan

FASA 3
Memacu Sederap
Universiti
Terkehadapan Dunia
Mencapai 75% - 100%
penunjuk Lima Tonggak
Kecemerlangan

Mencapai
100% Penunjuk
Lima Tonggak
Kecemerlangan :
Governans
Kepimpinan
Pengajaran dan
Pembelajaran
Akademia
Penyelidikan dan
Inovasi

MEMPERKASA
MOMENTUM
MENATAR KEUNGULAN

TANGGUNGJAWAB
BERSAMA

Tindakan seharian menyokong hala tuju perubahan

SEHALUAN

Hasil bernilai tinggi


Berkesan mendahului pesaing
Mengenalpasti peluang baru
Meningkat keberkesanan
pengoperasian
Tepat mengagih masa, tenaga,
wang dan kemudahan
Menangani cabaran baru

FAKTOR PENGHALANG
Sentiasa
Dinilai &
Pantau
Tidak Tahu
Tidak
Memahami

Tidak Berani
Menanggung
Risiko

Kurang Keupayaan
& Kemahiran

Kerja Terjejas,
Bertambah
Atau Menjadi Tidak
Relevan

FAKTOR MEYAKINKAN
Budaya Kesegeraan

Membina Budaya
Siap Siaga
Berubah

EKOSISTEM ILMU
MENGGEMBELENG
PELBAGAI
PERSPEKTIF

Set Minda Terfokus

Menyalur & Mengong


Wawasan

UKM MEMPERJUANG
KEPENTINGAN
WARGA

STRATEGI SET
MINDA

Hapuskan Budaya Buta Tuli Ikut


Perintah
Kurangkan Perasaan Bimbang

Menyediakan Sekitaran
Selamat Untuk Mencuba

Garis panduan & alat


tertentu : Manual
Transformasi & Pelan
Komunikasi

Menambah pengetahuan
& kemahiran
Mengurus risiko
Musyawarah

Budaya
keterlibatan
Sedia menerima
penilaian & kritikan
membina
bersama mencari
penyelesaian

Governans & sistem


komunikasi terbuka
Menanya, membincang,
menghormati pendapat,
Menyedia ruang warga
berkreatif
Mencuba tanpa
kongkongan

SELAMAT & SELESA MENGAMBIL RISIKO


YAKIN MASA DEPAN CERAH DENGAN TRANSFORMASI

ALAT MENGEMUDI
TRANSFORMASI
Alat Sedia Ada

Manual
Transfor
masi

Pelan
Komunika
si

Pangkalan Data
Sistem Maklumat
Pembangunan Modal
Insan & Pengurusan
Bakat
Laporan Nilaian
Prestasi Tahunan
(LNP)
Kriteria & prosedur
kenaikan pangkat
Pemberian hadiah,
bonus
Sistem ganjaran
penerbitan, kualiti &

MANUAL
TRANSFORMASI
APLIKASI CLIENT-SERVER

Sistem
Sistem Maklumat
Maklumat Eksekutif
Eksekutif
Pendidikan
&
Projek
Pemacu

Penyelidikan
&
Projek
Pemacu

Pelajar
&
Projek
Pemacu

Khidmat
Masyarakat &
Industri & Projek
Pemacu

Sistem
Kewangan
Universiti

Sistem Maklumat
Penerbitan

Sistem Maklumat
Kakitangan

Sistem Sasaran
& Prestasi Kerja

Laman Web
PTJ

Lain-lain

Sistem Maklumat Sistem Maklumat


Alumni
Penyelidikan

PORTAL

TRANSFORM
ASI

APLIKASI KOMUNIKASI
E-mel

Gerbang SMS

Facebook

Twitter

Forum

Blog

Youtube

Podcast

Internet
Messaging

Lain-lain

PENGURUSAN STRATEGI
TRANSFORMASI
Aktiviti meningkat
keterlibatan & iltizam

4 TNC

(bersama semua pelaksana termasuk pelajar)


Merancang, melaksana, memantau, menilai, menambahbaik,
mengubahsuai

Pelan tindakan selaras ekosistem ilmu UKM mengikut


portfolio & projek pemacu masing-masing tahap PTJ
Isian Pelan : Matlamat, strategi, tindakan, penunjuk
prestasi & sasaran mengikut fasa transformasi
Peruntukan & Pengagihan sumber
SME mengumpul & mengolah maklumat pencapaian
batu tanda lima tonggak kecemerlangan UKM

KPI
FAKULTI
UKM

Ekosistem Ilmu UKM


INSTITUT
KUMPULAN
PENYELIDIK
AN
NIC

Governans
Kepimpinan
Akademia
Pengajaran & Pembelajaran
Penyelidikan & Inovasi

Pencapaian KPI bukan untuk bersaing & berlumba sesama


sendiri
sehingga terjejas prestasi UKM.

PEMANTAPAN NIC
Kelompok
penyelidikan
berteraskan disiplin
khusus

FAKULTI

NIC dikemudi sekumpulan Institut


mengikut tema
KITA - Perpaduan
IKMAS keselamatan & dampak
globalisasi
IKRAB, HADHARI, IKON - diplomasi
&
Peranan akan
dikaji semula
perdagangan
antarabangsa.
Pengurusan & governans diperjelaskan
hubungan dengan fakulti dan institut
bijak membina kerangka konseptual
penyelidikan merangkumi penyelidik pelbagai
disiplin

penyelidik pelbagai
disiplin kesihatan,
pendidikan, hak
asasi, ekonomi,
perniagaan, agama
dll.

Penyelaras

Kekal & kukuh sifat multidisiplin


tumpuan
kepada masalah/isu negara atau global
dalam pendidikan, penyelidikan &
tema atau isu besar peringkat
khidmat
individu, keluarga, komuniti,
negara, global

PELAN KOMUNIKASI
APLIKASI KOMUNIKASI

E-mel

Gerbang SMS

Facebook

Twitter

Forum

Blog

Youtube

Podcast

Internet Messaging

Lain-lain

Perkasa & terlibat semua


warga UKM

Mencungkil idea-idea baru

Menjana komitmen sejati


dari segi sumbangan
masa, tenaga & bakat
yang terikat kepada
emosi sayang, taat &
hormat
mempercepatkan proses
transformasi, memberi
erti kepada ungkapan
Mengilham Harapan,
Mencipta Masa Depan

KEJAYAAN STRATEGI KOMUNIKASI


BARACK OBAMA
CURRENTS, (Feb 2009): The Council for
Advancement and Support of Education (CASE)
$150 juta dijana dalam satu bulan
>$500 juta diderma oleh 3 juta
orang dalam 21 bulan
6 juta derma < $100 dijana dalam
21 bulan;
membina pangkalan data e-mel
seramai 10 juta penyokong
hampir satu juta kawan dalam
Facebook
14 juta orang menonton video

APLIKASI STRATEGI OBAMA


Governans Kepimpinan
Pengajaran &
Pembelajaran Akademia
Penyelidikan & Inovasi
UNIVERSITI KEBANGSAAN
Ikon Identiti & Tonggak
Perpaduan Negara Bangsa,
sederap universiti
terkehadapan dunia
menjelang 2018

Organisasi yang ahlinya mempunyai


komitmen dengan emosi kuat dan
kesetiaan tak berbelah-bagi amat sesuai
mengguna program komunikasi kempen
Obama
Richard Mintz, Pengarah Blue State Digital, New York

Komitmen & kesetiaan warga


UKM untuk
mencapai kecemerlangan
institusi tidak
perlu dipersoalkan
Jika tidak mengguna internet dan
teknik perlombongan data
UKM sederap universiti terkemuka
menjelang 2018

CABARAN KEPIMPINAN
Sekitaran dalaman & luaran
berubah-ubah

Menangani cetusan konflik & krisis dalaman

Kepimpinan mesti
o menguasai & mengutara isi kandungan pelan
transformasi,
o yakin & penuh minat sebagai sumber
inspirasi,
o memberi nasihat, tunjuk ajar & pementoran
o berani mencuba,
o mengikat kepercayaan & kekentalan azam
warga UKM

Kepimpinan ditunjuk di segenap peringkat


organisasi membina jisim kritikal bagi
melaksana program transformasi.

GAYA KEPIMPINAN

(PELAJARAN DARIPADA GOLF)

Pengetahuan tentang lapangan permainan


Par, Indeks, Lay-out, Halangan & Tempattempat merbahaya
Persediaan mental amat penting
Pilihlah kayu golf paling sesuai
(Melambangkan alat, kaedah, pendekatan,
strategi terbaik)
Bersiap siaga untuk bermula
(Tee-up, lihat kepada sasaran, berdiri dengan
betul, mata tertumpu kepada bola)
Mulakan pukulan dengan hayunan tenang,
jangan paksa, mata masih tertumpu pada
bola
Hayunan diselesaikan atau follow-through
Jika pukulan tidak menjadi atau tidak
sempurna, bertenang,jangan menyumpah,
jangan menyalahkan orang lain
Jangan ambil risiko yang menyusahkan

RUMUSAN
Governans Kepimpinan
Pengajaran & Pembelajaran
Akademia Penyelidikan &
Inovasi
UNIVERSITI KEBANGSAAN
Ikon Identiti & Tonggak
Perpaduan Negara Bangsa,
sederap universiti
terkehadapan dunia
menjelang 2018

Krisis Ekonomi Global


Tuntutan Rakyat
Berpendidikan Tinggi

Transform
asi
Perubahan Landskap
Politik

Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan,


Pencapaian Diutamakan

Governans

Pengajaran Kepimpinan
& Pembe
lajaran
Akadem
ia Penye
lidikan &
Inovasi
UNIVERSITI KEBANGSAAN
Ikon Identiti & Tonggak
Perpaduan Negara Bangsa,
sederap universiti
terkehadapan dunia
menjelang 2018

TERIMA KASIH

2018

2013
FASA 4

2008
FASA
P
1embinaan

Asas Kukuh

2010

FASA 2
Membina
momentum
Mencapai 50% 75% penunjuk Lima
Tonggak
Kecemerlangan

FASA 3
Memacu Sederap
Universiti
Terkehadapan Dunia
Mencapai 75% - 100%
penunjuk Lima Tonggak
Kecemerlangan

Mencapai
100% Penunjuk
Lima Tonggak
Kecemerlangan :
Governans
Kepimpinan
Pengajaran dan
Pembelajaran
Akademia
Penyelidikan dan
Inovasi