You are on page 1of 30

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM

(PELANTIKAN, KENAIKAN PANGKAT &


PENAMATAN PERKHIDMATAN)

AHSAN AHMAD

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA


JABATAN PENDAFTAR

TAFSIRAN PELANTIKAN

Pelantikan ke dalam perkhidmatan awam secara tetap,


sementara atau kontrak, termasuklah pelantikan kali
pertama dan pelantikan seorang pegawai yang sedang
berkhidmat di dalam mana-mana skim perkhidmatan

PROSES PELANTIKAN

(1) Semua pelantikan dalam


perkhidmatan awam hendaklah
mengikut skim perkhidmatan yang
sedang berkuat kuasa pada masa
itu
(2) Warganegara Malaysia melainkan
atas kepentingan negara dibenarkan
secara kontrak
(3) Pegawai tetap yang telah
meletakkan jawatan tidak boleh
dilantik semula

(4) Pegawai yang telah


dibersarakan atas sebab kesihatan
boleh dilantik semula jika disahkan
sihat dan berkeupayaan
melaksanakan tugasnya dengan
memuaskan oleh Lembaga
Perubatan
(5) Pegawai sedang berkhidmat
boleh dilantik ke suatu jawatan
dalam skim perkhidmatan lain jika
mematuhi syarat skim perkhidmatan
(6) Pegawai yang telah ditamatkan
perkhidmatan / dibuang kerja tidak
boleh dilantik semula.

KEMBALI KE
DALAM
PERKHIDMATAN
TERDAHULU

Telah disahkan dalam skim perkhidmatan


terdahulu sebelum dilantik ke dalam skim
perkhidmatan yang lain boleh kembali ke
dalam skim perkhidmatan terdahulu
apabila gagal disahkan ke dalam skim
perkhidmatan yang lain itu dalam tempoh
3
tahun
dari
tarikh
kuatkuasa
pelantikannya
ke
dalam
skim
perkhidmatan yang lain.

Jika ada kekosongan,


kegagalan untuk
disahkan bukan atas sebab kelakuan yang
tidak memuaskan
Persetujuan Universiti

DIIKLANKAN DALAM
AKHBAR HARIAN
BERBAHASA MELAYU
ALAMAT KE MANA
PERMOHONAN PATUT
DIKIRIMKAN

TARIKH TUTUP
PERMOHONAN

NAMA & TARAF JAWATAN

TATACARA
PENGAMBILAN

TARAF
KEWARGANEGARAAN

KELAYAKAN AKADEMIK
& KELAYAKAN LAIN

NAMA SKIM
PERKHIDMATAN

MAKLUMAT GAJI

Jumlah jawatan kosong yang


perlu diisi
Jumlah calon simpanan yang
dikehendaki
MAKLUMAT PERJAWATAN

Syarat khas
Tugas & tanggungjawab jawatan
yang kosong itu
Pindaan kelayakan / apa-apa
syarat perlu mendapatkan
kelulusan JPA

PERMOHONAN DARIPADA PEGAWAI YANG


SEDANG BERKHIDMAT :

Hendaklah dikemukakan melalui Pendaftar


* Jika atas talian perlu juga di maklumkan

TAWARAN PELANTIKAN :

Tawaran pelantikan kepada calon yang berjaya


melaui Ketua Jabatan dan hendaklah juga
memaklumkan kepada calon yang tidak berjaya

Membuat akuan berkanun - tidak mempunyai apa-apa rekod


jenayah, tidak pernah dibuang kerja, bukan penagih dadah,
tidak memiliki kewarganegaraan asing, bukan seorang bankrap,
menandatangani Surat Aku Janji

Diperiksa &
diperakui sihat

PERMULAAN
PERKHIDMATAN

Tawaran boleh
dibatalkan jika
tidak sihat / tidak
patuhi syarat

KJ hendaklah menghantar kepada Pendaftar surat setuju


terima tawaran pelantikan dan tarikh calon itu melapor diri
untuk bertugas.

Tarikh pelantikan:
> tarikh melapor diri
> tarikh pelantikan tetap bagi pegawai sementara ialah pada
tarikh Jawatankuasa Pemilih bermesyuarat dan meluluskan
pelantikan tetap.

PENGESAHAN DALAM
PERKHIDMATAN
TEMPOH PERCUBAAN : 1 - 3 TAHUN

SYARAT PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN


Telah memenuhi semua syarat atau apa-apa syarat lain.
Ketua Jabatan kemukakan perakuan dalam tempoh satu bulan
dari tarikh pegawai didapati layak bagi pengesahan.
Jika Ketua Jabatan gagal kemukakan, pegawai boleh memohon
kepada Pendaftar untuk disahkan.
Pendaftar minta KJ berikan sebab borang tidak dikemukakan.
Kes ini dibawa ke Jawatankuasa Pengesahan Dalam

PELANJUTAN TEMPOH
PERCUBAAN
1. Tempoh percubaan boleh dilanjutkan dengan atau tanpa denda.
2. Pegawai yang tidak disahkan dalam perkhidmatan dalam tempoh
ditetapkan hendaklah mengemukakan permohonan pelanjutan tempoh
percubaan kepada Pendaftar dalam tempoh tiga (3) bulan selepas
tamat tempoh percubaannya.
3. Ketua Jabatan hendaklah dengan segera memperakukan permohonan
itu dan menyatakan sebab pegawai tidak disahkan.
4. Syor Ketua Jabatan sama ada pelanjutan boleh diberi atau tidak, jika
patut diberi, denda atau tidak.
5. Maklumat perkhidmatan yang dikemaskini.

6. Senarai peperiksaan yang telah diduduki, tarikh dan keputusan


peperiksaan
7. Tempoh percubaan akan dilanjutkan jika ada alasan munasabah
8. Hanya boleh lanjut tidak melebihi 2 tahun
9. Tarikh pengesahan dalam perkhidmatan yang berjaya menyelesaikan
tempoh percubaan asalnya atau yang dilanjutkan ialah pada hari
pertama selepas tarikh pegawai itu mematuhi semua syarat yang
ditetapkan
10. Keputusan yang dibuat oleh Jawatankuasa Pengesahan Dalam
Perkhidmatan perlu disampaikan kepada pegawai dalam tempoh 1
bulan dari tarikh keputusan.
11. Pegawai dianggap berada dalam percubaan sehingga disahkan oleh
pihak Universiti, walaupun pegawai itu telah mematuhi semua syarat
yang ditetapkan bagi pengesahan dalam perkhidmatan itu

Tidak layak mendapat pergerakan gaji


tahunan semasa tempoh pelanjutan
dengan denda

Diubah tarikh
pergerakan
gajinya mengikut
tarikh
pengesahannya
berkuatkuasa

Hilang
kekananannya
bagi tempoh yang
sama dengan
tempoh pelanjutan

KESAN PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN


DENGAN DENDA

KEKANANAN
KAEDAH PENETAPAN KEKANANAN
Gred lantikan mengikut tarikh pegawai itu dilantik
secara tetap
Gred kenaikan pangkat mengikut tarikh pegawai itu
menyandang gred itu
* Jika dua atau lebih pegawai dilantik/dinaikkan pangkat
pada tarikh sama, kekananan pegawai itu disifatkan
sebagai sama.

Kekananan pegawai yang kembali ke skim terdahulu


hilang selama tempoh pegawai itu berada di luar skim
Kekananan pegawai yang diberikan CTG
Pegawai yang diberikan CTG, selain Cuti Belajar Tanpa
Gaji hilang selama tempoh bercuti itu

APAKAH TAFSIRAN KENAIKAN PANGKAT?


Peningkatan secara hakiki dari satu gred
ke suatu gred yang lebih tinggi dalam
perkhidmatan yang sama dengan
kelulusan Jawatankuasa Kenaikan
Pangkat.
Kenaikan pangkat berlaku bila
kakitangan bertukar ke jawatan yang
lebih tinggi, melibatkan pertambahan
tanggungjawab dan perubahan
kedudukan dalam organisasi.

TUJUAN KENAIKAN PANGKAT

Mengiktiraf prestasi dan sumbangan pegawai kepada

organisasi
Mengekalkan tenaga kerja yang bermotivasi tinggi,

komited dan cekap.


Menggalakkan persaingan yang positif.
Memberi ganjaran kerana perkhidmatan yang cemerlang.

ASAS KENAIKAN PANGKAT

Berdasarkan merit.
Kecekapan & Prestasi Kerja.
Kelayakan, pengetahuan, kemahiran & pengalaman.
Sifat-sifat peribadi.
Kegiatan luar dan sumbangan kepada negara dan
masyarakat.
- Lain-lain syarat
- Jika ada dua (2) atau lebih pegawai - kelayakan
akademik, pengalaman kerja dan kekananan.

SYARAT KENAIKAN PANGKAT

-- Mematuhi semua syarat


-- Ada kekosongan (melainkan skim perkhidmatan
memperuntukkan selainnya)

Diiklankan
melalui
pekeliling
jabatan

PENGIKLANAN

Ketua Jabatan
membuat
perakuan
pegawai yang
layak

PEGAWAI DALAM PINJAMAN/


PERTUKARAN SEMENTARA

Boleh dipertimbangkan dalam skim hakikinya

JAWATAN YANG
BOLEH DIGUNAKAN
UNTUK KENAIKAN
PANGKAT

JAWATAN TETAP
YANG KOSONG
SECARA
HAKIKI

TERBUKA

SEMENTARA

JAWATAN YANG
TIDAK BOLEH
DIGUNAKAN
UNTUK KENAIKAN
PANGKAT

TAMBAH SEMENTARA

KUMPULAN / LATIHAN

PEGAWAI YANG BOLEH DIPERTIMBANGKAN : SEMUA PEGAWAI TETAP,


TERMASUK PEGAWAI DALAM PINJAMAN, PENSTRUKTURAN SEMENTARA /
SEDANG BERCUTI,

TELAH
MENGISYTIHAR
HARTA
BEBAS DARI TINDAKAN
TATERTIB & HUKUMAN
TATATERTIB

LULUS TAPISAN
KEUTUHAN BPR

MEMENUHI SYARAT
SKIM PERKHIDMATAN

MENCAPAI PENILAIAN
PRESTASI YANG
DITETAPKAN

TERTAKLUK

MEMENUHI SYARAT
TAPISAN

MENGEMUKAKAN
PERMOHONAN
(JIKA DISYARATKAN)

TELAH MEMANGKU
(JIKA DISYARATKAN)

PEGAWAI YANG TIDAK BOLEH


DIPERTIMBANGKAN
PEGAWAI YANG
TIDAK BOLEH
DIPERTIMBANGKAN

PEGAWAI
SEMENTARA

PEGAWAI
KONTRAK

PEGAWAI
TETAP YANG
TIDAK
MEMENUHI
SYARAT

PEGAWAI YANG
MASIH BERADA
DI DALAM TEMPOH
LARANGAN KERANA
DIKENAKAN
TINDAKAN
TATATERTIB

JENIS HUKUMAN
1. Amaran
2. Denda
3. Lucut hak emolumen
4. Tangguh pergerakan
gaji
5. Turun pangkat

TEMPOH TIDAK LAYAK


6 bulan / 1 urusan
12 bulan / 1 urusan
18 bulan / 1 urusan
30 bulan / 1 urusan yang mana
terkemudian
48 bulan / 2 urusan mana yang
terkemudian

PENAMATAN PERKHIDMATAN PEGAWAI YANG


BELUM DISAHKAN

Menyembunyikan
maklumat tentang
kesihatan

Membuat akuan palsu


dalam akuan berkanun

Tidak tandatangan
Aku Janji

Memalsukan
dokumen

Gagal tapisan
berkenaan

PENAMATAN PEGAWAI YANG GAGAL DISAHKAN

Gagal disahkan semasa tempoh


percubaan yang ditetapkan,
sama ada tarikh percubaan asal
atau yang dilanjutkan

Pegawai yang telah disahkan


dalam skim perkhidmatan
terdahulu dan dilantik ke skim
perkhidmatan baru gagal
disahkan, boleh dibersarakan
demi kepentingan awam, jika
telah diberi perjawatan
berpencen

Pegawai yang dilantik selain


pelantikan tetap, mengikut
syarat pelantikan / 30 hari
sebelum perletakan jawatan
berkuatkuasa / sebulan gaji
sebagai ganti notis

Pegawai dalam
percubaan, 30 hari
/ sebulan gaji

Pegawai telah
disahkan jawatan,
90 hari / sebulan
gaji

NOTIS
PERLETAKAN
JAWATAN

Pada hari yang berkuatkuasa


selepas hari yang notis diberikan
oleh pegawai itu tamat

KUAT KUASA

Perletakan jawatan yang telah


berkuasa tidak boleh ditarik balik

PEMENDEKAN NOTIS

Pegawai menyandang mana-mana


jawatan dalam sesuatu badan
berkanun

Pegawai / pasangan / anak / ibu bapa


menghadapi masalah kesihatan

Sebab-sebab lain