You are on page 1of 2

Strana 20 - Broj 67

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Republi~ki zavod za statistiku Republike Srpske


objavquje

PROSJE^NE
BRUTO PLATE PO ZAPOSLENOM ISPLA]ENE U
REPUBLICI SRPSKOJ U JUNU 2007. GODINE

Podru~ja

Prosje~ne bruto
plate u KM
UKUPNO
872
A Poqoprivreda, lov i {umarstvo
798
B Ribarstvo
796
C Va|ewe rude i kamena
1080
D Prera|iva~ka industrija
658
E Proizvodwa i snabdijevawe elektri~nom
energijom, gasom i vodom
1083
F Gra|evinarstvo
725
G Trgovina na veliko i malo, opravka motornih
vozila, motocikala i predmeta za li~nu
upotrebu i doma}instvo
639
H Hoteli i restorani
580
I Saobra}aj, skladi{tewe i veze
987
J Finansijsko posredovawe
1807
K Aktivnosti u vezi s nekretninama,
iznajmqivawe i poslovne aktivnosti
922
L Dr`avna uprava i odbrana, obavezno
socijalno osigurawe
1321
M Obrazovawe
698
N Zdravstveni i socijalni rad
889
O Ostale komunalne, dru{tvene i li~ne uslu`ne
aktivnosti
772
Broj: 225-6/07
25. jula 2007. godine
Bawa Luka

Direktor,
Slavko [obot, s.r.

Regulatorna komisija za elektri~nu energiju


Republike Srpske
Na osnovu ~lana 33. stav 1. Zakona o elektri~noj
energiji (Slu`beni glasnik Republike Srpske, br.
66/02, 29/03, 86/03, 111/04 i 60/07), Regulatorna komisija
za elektri~nu energiju Republike Srpske, na 10. (desetoj)
redovnoj sjednici, odr`anoj 20. jula 2007. godine,
donijela je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRI^NU
ENERGIJU REPUBLIKE SRPSKE

I
U Statutu Regulatorne komisije za elektri~nu
energiju Republike Srpske (Slu`beni glasnik
Republike Srpske, broj 41/04) mijewa se naziv akta tako
da glasi:
Statut Regulatorne komisije za energetiku
Republike Srpske (u daqem tekstu: Statut).
II
^lan 1. Statuta mijewa se i glasi:
Regulatorna komisija za energetiku Republike
Srpske osnovana je i obavqa svoje poslove u skladu sa
Zakonom o elektri~noj energiji (Slu`beni glasnik
Republike Srpske, br. 66/02, 29/03,86/03, 111/04 i 60/07 u daqem tekstu: Zakon), a sa ciqem obezbje|ewa transparentnosti i nediskrimini{u}eg polo`aja na energetskom tr`i{tu u Republici Srpskoj..
III
U ~lanu 2. Statuta vr{e se sqede}e izmjene:

Utorak, 31. jul 2007.

- u stavu 1. rije~i: elektri~nu energiju zamjewuju se


rije~ima: energetiku,
- stav 2. mijewa se i glasi:
Skra}eni naziv Regulatorne komisije za energetiku
Republike Srpske je: Regulator ili RERS.,
- u stavu 3. rije~i: Republika Srpska Electricity
Regulatory Commission zamjewuju se rije~ima: Regulatory
Commission for Energy of Republic of Srpska.
IV
U ~lanu 5. st. 1. i 2. Statuta rije~: elektri~nu
energiju zamjewuju se rije~ima: energetiku.
V
U ~lanu 10. vr{e se sqede}e izmjene:
- u stavu 1. ta~ka 2. mijewa se i glasi: propisivawe
metodologije i kriterijuma za utvr|ivawe cijene
kori{}ewa distributivne mre`e i cijena snabdijevawa
nekvalifikovanih kupaca elektri~nom energijom i
metodologije za utvr|ivawe naknade za prikqu~ewe na
distributivnu mre`u,
- u stavu 1. iza ta~ke 2. dodaje se ta~ka 3. koja glasi:
dono{ewe tarifnog sistema za prodaju elektri~ne
energije i kori{}ewe distributivne mre`e,
- ostale ta~ke se pomjeraju;
- u stavu 1. u dosada{woj ta~ki 5. rije~: utvr|ivawe
zamjewuje se rije~ju: dono{ewe,
- u istom ~lanu iza stava 1. dodaje se stav 2. koji
glasi:
Pored nadle`nosti iz stava 1. ovog ~lana, Regulator
}e obavqati i poslove propisane drugim zakonima iz
oblasti energetike..
VI
U ~lanu 11. u alineji 4. Statuta iza rije~i: reguli{e dodaju se rije~i: sigurnost snabdijevawa,, rije~:
tarifa zamjewuje se rije~ju: tarife, a rije~i: i
rentabilne cijene bri{u se.
VII
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa.
Dispozitiv ove odluke objavquje se u Slu`benom
glasniku Republike Srpske, a odluka sa obrazlo`ewem
na internet stranici i oglasnoj tabli Regulatora.
Broj: R-10-367-106/07
20. jula 2007. godine
Trebiwe

Predsjednik,
Milenko ^okorilo, s.r.

Ministarstvo komunikacija i transporta


Bosne i Hercegovine
Na osnovu ~lana 203. stav 3., a u vezi sa ~lanom 252.
Zakona o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima
(Slu`beni glasnik BiH, br. 6/06, 75/06 i 44/07), ministar komunikacija i transporta, u saradwi sa entitetskim ministarstvima unutra{wih poslova u Bosni i
Hercegovini i Policijom Br~ko Distrikta Bosne i
Hercegovine, d o n o s i

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
DIMENZIJAMA, UKUPNOJ MASI I OSOVINSKOM
OPTERE]EWU VOZILA, O URE\AJIMA I OPREMI
KOJU MORAJU IMATI VOZILA I O OSNOVNIM
USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUWAVATI URE\AJI
I OPREMA U SAOBRA]AJU NA PUTEVIMA

^lan 1.
U Pravilniku o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom optere}ewu vozila, o ure|ajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uslovima koje moraju
ispuwavati ure|aji i oprema u saobra}aju na putevima

Utorak, 31. jul 2007.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

(Slu`beni glasnik BiH, broj 23/07) u ~lanu 2. stav 4.


mijewa se i glasi:
(4) Pojedini izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a nisu definisani u Zakonu o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima (u daqem tekstu: Zakon) i
slu`e u svrhu definisawa vrste vozila klasifikovani su
u skladu sa standardima BAS ISO 3833 (Drumska vozila Tipovi - Termini i definicije)..
^lan 2.
U ~lanu 11. stav 4. broj: 73 zamjewuje se brojem:
120.
^lan 3.
(1) U ~lanu 46. stav 3. mijewa se i glasi:
(3) Stakla na vozilu ne smiju se na bilo koji na~in
dodatno zatamwivati (npr. postavqawem folija, dodatnim bojewem stakla i sl.) u odnosu na fabri~ku ugradwu..
(2) Poslije stava 3. se dodaju st. 4. i 5. koji glase:
(4) Izuzetno od stava 3. ovog ~lana, mogu se dodatno
zatamniti:
a) zadwa i bo~na stakla autobusa postavqawem
homologiranih reklamnih folija,
b) bo~ne staklene povr{ine motornih vozila iza
le|nog naslona sjedi{ta voza~a i suvoza~a homologiranim folijama bez refleksije.
(5) Odredbe ovog ~lana ne primjewuju se na vozila
Oru`anih snaga BiH, policijskih agencija u Bosni i
Hercegovini, kao i vozila vrlo usko specijalizovane
namjene koja se ne koriste ni u jednom drugom segmentu
dru{tva..
^lan 4.
U ~lanu 113. stav 3. poslije ta~ke dodaju se rije~i:
Stakla na ovim prozorima ne smiju se prekrivati
nikakvim dodatnim folijama..
^lan 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u Slu`benom glasniku BiH, a objavi}e se
i u glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i
Hercegovine.
Broj: 01-02-2-2385/07
10. jula 2007. godine
Sarajevo

Ministar,
Dr Bo`o Qubi}, s.r.

Na osnovu ~lana 215. stav 3. Zakona o osnovama


bezbjednosti saobra}aja na putevima u Bosni i
Hercegovini (Slu`beni glasnik BiH, br. 6/06, 75/06 i
44/07), ministar komunikacija i transporta Bosne i
Hercgovine, u saradwi sa entitetskim ministarstvima
unutra{wih poslova u Bosni i Hercegovini i
Policijom Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine,
donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
REGISTROVAWU VOZILA

^lan 1.
(1) U Pravilniku o registrovawu vozila (Slu`beni
glasnik BiH, br. 22/07 i 41/07) u ~lanu 5. stav 1. poslije
rije~i: vozila dodaju se rije~i: , zakonski zastupnik,
pravno lice registrovano za posredovawe u postupku
registrovawa vozila, odnosno ovla{}eni opunomo}enik,.
(2) U stavu 3. poslije rije~i: (zeleni karton) dodaju
se rije~i: ako je izdata.
^lan 2.
(1) U ~lanu 6. stav 1. ta~ka d. rije~: rje{ewe zamjewuje se sa rije~ju: potvrda.

Broj 67 - Strana 21

(2) Poslije ta~ke h. dodaje se ta~ka i. koja glasi:


i) dokaz o uplati polise obaveznog osigurawa.
^lan 3.
(1) U ~lanu 7. poslije stava 7. dodaje se stav 8. koji
glasi:
(8) Stranci koji imaju odobren boravak u Bosni i
Hercegovini uz zahtjev za registrovawe nadle`nom
organu prema mjestu odobrenog boravka prila`u i
rje{ewe o odobrenom boravku u Bosni i Hercegovini,
kao i ovjerenu kopiju putne isprave..
^lan 4.
(1) U ~lanu 8. stav 1. poslije rije~i: vlasnik registrovanog vozila dodaju se rije~i: , zakonski zastupnik, pravno lice registrovano za posredovawe u postupku registrovawa vozila, odnosno ovla{}eni opunomo}enik,.
(2) Stav 2. mijewa se i glasi:
(2) Uz zahtjev se prila`e:
a) dokaz o vlasni{tvu vozila (isprava o registrovawu vozila);
b) potvrda o tehni~kom pregledu vozila, osim u
slu~ajevima navedenim u Zakonu;
c) dokaz o izvr{enim obavezama propisanim Zakonom
i propisima donesenim na osnovu Zakona, a koje su u vezi
sa upotrebom vozila;
d) dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce koji
se izdaju prilikom registrovawa vozila, ako se izdaju;
e) dokaz o tehni~koj ispravnosti vozila i rje{ewe,
odnosno potvrda o ispuwavawu tehni~ko-eksploatacionih uslova za obavqawe djelatnosti za koju se ono
koristi, koju izdaju nadle`ni organi, kao i potvrdu o
ispitivawu i sertifikat ako je vozilo pojedina~no
proizvedeno ili prepravqeno, koje ne mo`e biti stariji
od 30 dana;
f) dokaz o identitetu vlasnika vozila (li~na karta za
fizi~ko lice, odnosno ovjerena kopija rje{ewa o upisu u
sudski registar za pravna lica ili drugog registra);
g) dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o odre|enom
mati~nom broju pravnog lica ili poreskom broju;
h) za vozila na plinski pogon, karton ovjere tehni~ke
ispravnosti ure|aja za plin;
i) dokaz o uplati usluge tehni~kog pregleda u skladu
sa va`e}em cjenovnikom;
j) dokaz o uplati polise obaveznog osigurawa..
^lan 5.
(1) U ~lanu 10. st. 2, 3. i 4. mijewaju se i glase:
(2) O podnijetom zahtjevu za registrovawe vozila
nadle`ni organ kojem je podnijet zahtjev obavijesti}e bez
odlagawa nadle`ni organ kod kojeg je vozilo ranije bilo
registrovano.
(3) Po prijemu obavje{tewa iz prethodnog stava ovog
~lana nadle`ni organ kod kojeg je vozilo ranije bilo
registrovano odjavi}e vozilo iz svoje evidencije.
(4) Prilikom registrovawa motornih i prikqu~nih
vozila prema odredbi stava 1. ovog ~lana nadle`ni
organ za registrovawe oduze}e ranije izdate isprave o
vozilu i izdati nove isprave o vozilu sa rokom va`ewa
zamjewene isprave..
(2) Poslije stava 6. dodaje se stav 7. koji glasi:
(7) U slu~aju promjene podataka o vlasniku vozila iz
stava 1. ovog ~lana, u procesu registrovawa vozila izdaju se i nove registarske tablice, osim u slu~aju kada se
promjena podataka vr{i na podru~ju istog nadle`nog
organa..
^lan 6.
(1) U ~lanu 13. stav 1. ta~ka e. bri{e se.
(2) Poslije ta~ke i. dodaje se ta~ka j. koja glasi: