You are on page 1of 4

Contact

:
Telefon Fix.: 021 – 380 74 11
Telefon Mobil: 0766 86 45 67
Email: contact@programsamas.ro
Adresa: Str. Parangului Nr. 43 Sector 1 Bucuresti

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania “Doneaza 2 % pentru Asociatia SAMAS”
Perioada campaniei: 01.04.2016 – 31.05.2016

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
1) Campania promotionala “Doneaza 2 % pentru Asociatia SAMAS” denumita in continuare
"Campania", este organizata de catre Asociatia SAMAS, organizatie non-profit cu sediul in
Bucuresti, Str. Parang Nr. 43, Sector 1, inregistrata in registrul unic al Asociatiilor si Fundatiilor cu nr.
2210/A/2015, avand CIF 34137860, RO98RNCB0280145024150001 la BCR Suc. Dorobanti,
reprezentată prin Dna. Marina Otelea, cu functia de Presedinte, inregistrata la AUTORITATEA
NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, in baza
notificarii nr. 36413,
2) Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament (denumit in
continuare Regulamentul Oficial) este finala si obligatorie pentru participanti.
3) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament
Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”).
4) Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe
perioada Campaniei, pe www.programsamas.ro .
5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul Oficial,
completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la
art. 1 alin. (3), cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a respectivelor modificari.
SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din
31.08.2007.
SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
Campania este organizata si se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentului Regulament
Oficial:
1) Perioada de informare si inscriere in campanie: 01.04.2016 – 14.05.2016.
2) Perioada activare campanie: 01.04.2016 – 14.05.2016.
3) Campania se desfasoara in perioada mentionata la alineatul anterior in în toate județele
4) Premiile se acorda in limita stocului disponibil pe intreaga durata a Campaniei.
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
1) Campania se adreseaza voluntarilor Asociației SAMAS care sunt implicați în campania de
strângere de fonduri.
2) Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie angajații Asociației SAMAS
3) Participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si
neechivoca a prezentului Regulament Oficial.
SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

1

Contact:
Telefon Fix.: 021 – 380 74 11
Telefon Mobil: 0766 86 45 67
Email: contact@programsamas.ro
Adresa: Str. Parangului Nr. 43 Sector 1 Bucuresti
1) Premiile oferite in cadrul acestei Campanii sunt prezentate mai jos:
a. Pentru 20 de formulare stranse pentu a fi depuse - 2 cursuri de grup SAMAS la alegere
b. Pentru 30 de formulare stranse pentu a fi depuse - 2 sedinte de reeducare abdo-perineala
c. Pentru 40 de formulare stranse pentu a fi depuse - o pompa de san manuala Philips
d. Pentru 50 de formulare stranse pentu a fi depuse - 5 sedinte de masaj
e. Pentru 60 de formulare stranse pentu a fi depuse - o manduca
f.

Pentru 70 de formulare stranse pentu a fi depuse - program de nutritie

Toti participantii au sanse egale de a castiga premiile din campanie. Premiile cu valoare mai mare nu
pot fi schimbate pentru alte premii cu valoare mai mica. Acordarea premiilor se efectueaza conform
grilei de la Sectiunea 7. Punctul 1.
2) Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (inclusiv costul de
consultare a regulamentului prin intermediul mai multor canale: posta, telefon, Internet).
3) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi
contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite
schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.
4) Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de
prezentare.
5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta numarul premiilor garantate oferite in cadrul
Campaniei.

SECTIUNEA 6. CONDITII DE VALIDITATE
Pentru ca un participant unic sa fie validat ca si castigator, acesta trebuie sa
indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
-

Să aibă incheiat un contract de voluntariat cu Asociația SAMAS

-

Să depună la secretariatul Asociației SAMAS până cel târziu la data de 14.05.2016
numarul de formulare privind direcționarea 2% din impozitul pe profit al persoanelor
fizice.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR
1) Validarea castigatorilor se va desfasura in perioada 01.04.2016 – 14.05.2016
2) Premierea castigatorilor va avea loc dupa validarea formularelor depuse la Asociatia SAMAS,
dar nu mai tarziu de 31.12.2016.
In momentul predarii premiului de catre reprezentantul Asociației SAMAS, reprezentantul
participantului va completa datele personale si va semna in dreptul acestora pe borderoul de
predare-primire a premiilor, consemnand faptul ca a intrat in posesia premiului.
SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE
1) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la
dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a

2

Contact:
Telefon Fix.: 021 – 380 74 11
Telefon Mobil: 0766 86 45 67
Email: contact@programsamas.ro
Adresa: Str. Parangului Nr. 43 Sector 1 Bucuresti
premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul
persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial.
2) In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si / sau nu a respectat
conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda
/ anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze
vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata
asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui
Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu
aceasta. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor
revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei
Campanii.
3) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz
sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie
de influentare a rezultatelor consursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs. In cazul in care
sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul
are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
SECTIUNEA 9. LITIGII SI LEGEA APLICABILA
1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de
alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila,
litigiile vor fi solutionate de instanta competenta din municipiul Bucuresti, de la sediul
Organizatorului, in conformitate cu dreptul comun.
2) Legea aplicabila este legea romana.
SECTIUNEA 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
1) Prin participarea la campania “Doneaza 2 % pentru Asociatia SAMAS”si prin furnizarea in mod
direct, liber, informat si sub semnatura, a datelor personale ale acestora, participantii isi exprima
acordul cu privire la prelucrarea datelor lor personale in scopuri de marketing, la includerea
acestora in baza de date activa a Operatorului Asociația SAMAS, operator inregistrat la
ANSPDCP cu prelucrarea datelor sub nr. 36413/scutit de la obligația de notificare potrivit
Deciziei 200/2015 pentru scopuri de reclama, marketing si publicitate si statistica, si confirma
cunoasterea prevederilor Regulamentului campaniei.
2) Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:
- pentru participanti: nume si prenume, adresa completa, telefon mobil sau fix, varsta
- pentru castigatori: nume si prenume, adresa completa, telefon mobil sau fix, varsta,
semnatura premiul obtinut, valoarea premiului potrivit codului fiscal si fotografie sau alte
materiale informative legate de promotie si de acordarea premiului, cu acordul liber si
informat al castigatorilor.
Operatorul se obliga ca datele personale sa nu fie dezvaluite catre terti, cu exceptia imputernicitilor
sai, partenerilor sai contractuali, companiilor din acelasi grup si a autoritatilor publice, potrivit
legislatiei. Datele nu sunt transferate în străinătate.
4) Participantilor la campania promotionala “Doneaza 2 % pentru Asociatia SAMAS”
le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special
urmatoarele drepturi:
- dreptul de acces la date;
- dreptul de interventie asupra datelor;
- dreptul de opozitie, in mod gratuit si facil, fara nicio justificare;

3

Contact:
Telefon Fix.: 021 – 380 74 11
Telefon Mobil: 0766 86 45 67
Email: contact@programsamas.ro
Adresa: Str. Parangului Nr. 43 Sector 1 Bucuresti
- dreptul la informare;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea participantilor, adresata in scris, sub semnatura si data,
pe adresa Operatorului: Asociația SAMAS Operatorul, in cadrul termenului prevazut de lege,
respectiv in termen de 15 zile de la primirea solicitarii, se obliga sa transmita solicitantului un
raspuns, prin care sa:
 confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o
solicitare pe an;
 rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a
caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, care se opune prelucrarii.
SECTIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI
1) Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta
majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa,
de a o continua.
*Forta majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, independent de vointa
partilor, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea
sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o
invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie
a Romaniei.
2)
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului
Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea
obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform
art. 1634 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice
existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia
cazului de forta majora.
SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de
participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant
printr-o solicitare scrisa catre Asociația SAMAS
Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a
perioadei valabilitatii acesteia, va fi anuntata public de Organizator cu cel putin 24 de ore inainte de
intrarea in vigoare a modificarilor, anuntul va fi facut in locatiile participante la promotie si pe
website-ul www.programsamas.ro
Marina Oțelea
Președinte executiv
Asociatia SAMAS

4