You are on page 1of 6

TAKTIKH LliALliKAI:IA

l:YIKPOTH8HKE
M8ViTOU

y10 va OIK001 r11v

011~001a

HJV

ap18.

Kar. 81/2014

/\aupfou

NfK11

nAaTOVI101WTI1.

aKpoar~plo

oro

rou TI1V 27-4 -2015

avaKoTT~

aKupwa11c; Tl1<;

ap.92/2014 01aray~c; TTAI1PW~~c;.


:1. Kwvaravrfvac; ilAPKAilAKH

TON ANAKOnTONT!lN

Ava~uaaou ATTIK~<;.

TOU NIKOAoou, KOTO[KOU


11

E1PI1VOOfK11

lpa~~ara navrA~

KOI OTTO TOV

l:YNEilPIAl:E

aTTo

OTTOia

TTapaar0811K

010

TOU

oooc; 0vipwv ap . 8

TTAI1P~0UOIOU

OIKI1VOPOU

Tl1<;

l:ro~ou

Awvfoa

Mapfa~

2.

LlAPLlAKAKH,

aus.

lwovv11

KABBOYPH, ro yvoc; lwpyiou

KOTOJKOU IAucpooac; oooc; PoOOTTI1<; 26 , 11 OTTofa

TTapaaro811K 01a rou 1ofou TTAI1P~oumou OIK11VOpou r11c;.


KA0HI: H ANAKOnH : Avwvu~l1 rpaTTsiK~ Talpia ~ TI1V
nrwvu~fa

TPAnEZA

EUROBANK

ERGASIAS

AE

Kal

olaKpiTIKO rfrAo EUROBANK ERGASIAS rrou OpU1 ar11v


AS~va,

Oooc; D8wvoc;

KTTpoawTT~811K

8,

Kal KTTpoawrrfral

vo~1~a

, TTou

aTTo r11v TTAI1P~ouma OIK11VOPO Tl1<; B1Krwp1a

Taa~orou.

Karo Tl1 aus~T11011 Tl1<; UTT08011<;


TWV

avaKOTTTOVTWV

OTI1V UTTO Kpf011

s~T110

OVOKOTT~

0 TTA11P~0UOIO<;

OIK11VOPO<;

va yivouv OKTO oaa avaq>povral

TOU<; KOI OTI<; yypaq><; TTpOT001<; TOU<;.

AKoAou8110 aus~TI1011.
A<I>OY MEAETHI:J;: TH LliKOrPA<I>IA
I:KE<I>THKE I:YM<I>!lNA ME TO NOMO.

y1a OTTpOOOIOpiOTO ap181JO 1-JEAAOVTIKWV

OUIJ~cl0WV,

OTTayopUOVTOI KOI. fVOI

clKUpOI, av EXOUV W~ OTTOTEA01-JO T~ OIOTclpa~~ T~~ IOOppOTTfa~ TWV


OIKOIWIJOTWV KOI UTTOXPWOWV TWV OUIJ~aAAOIJEVWV IJEPWV 1~ ~apo~ TOU
KaravaAwT~.

0 KOTOXP~OTIKO~ xapaKT~pa~ TETOIOU YVIKOU opou KpfVTQI

a~ou A~~eouv uTTo~~ ~ ~ua~


OUIJ~Oa~,

Twv ayaewv ~ uTT~palwv TTou a~opa ~

TO auvoAo TWV 101KWV auv8~KWV KOTcl T~ auva~~ T~~ KQI OA~ 01

UTTOAOITT~

p~Tp~

T~~

OUIJ~Oa~~

aAA~~

OUIJ~aa~~.

OTTO T~V OTTofa

KOTOXP~OTIKOf,

V01KTIKcl, fVOI

~apTOTOI.

KaTa

T~V

TTap. 7 TOU fOIOU TTIO TTOVW ap8pou,

01 IOL:, TTOU,

IJETO~U

aAAwv, (')

TTI~uAaaaouv

OTOV

TTPOIJ~8UT~

TO OIKOlWIJO

IJOVOIJpou~ Aua~~ ~ TPOTTOTTOf~a~~ T~~ OUIJ~Oa~~ xwpf~ OpiOIJEVO 101KO KQI

aTTouoafo Aoyo, (1a')

xwpf~

0V TTITpETTOUV TOV TTpOOOIOpiOIJO TOU 1-J


au!J~aa~

OTT001~~~

Kal uAoya y1a TOV


0

~apo~

TOU

OTT001KT1Kcl TOU 1-JEOO, (A')

a~~vouv

aTTouoafo Aoyo

KpiT~pla

KaravaAwT~,

KOTOVOAWT~

TTI~aAAouv

KTTA~pWOr]~ T~~ TTOPOX~~ TOU,

OTOV

UTTEPIJTp~

(KQ)

TO

TfiJ~IJa

101Kcl K080p101JEVO
avaaTpt~ouv

TTp10pfsOUV
KOTOVOAWT~,

OIKOVOIJIK~

V01KTIKO

TTPITTTW01~

TO

OT~

~apo~

UTTEPIJTpa

TO

TTpfTTTWO~ 1-J~

TTI~Opuva~

1401/1999 .LlEE 2000. 192). 01 YVIKOf 0p01 TTOU 1-JTTlTTTOUV


ava~POIJV~

aoplaTo KOI

OTI~

(An

TTIO TTOVW

8wpouvTOI, avw ntpou, aTTo TO VOIJO,

w~ KaTaxp~aTIKof, xwpf~ va XP10sTOI w~ TTpo~ auTou~ KOI ~ auvopoiJ~ Twv

TTp00TTo8aWV T~~ YVIK~~ P~Tpa~ T~~ TTap. 6 TOU ap8pou 2 TOU N.

2251/1994.
KaTO T~V EVVOIO TWV TTapaTTOVW 010Tcl~WV, 01 OTTOf~ W~ TTpO~ TOV AVXO
TWV IOL: QTTOTAouv

~10fKUO~

TOU YVIKOU KOVOVQ TOU ap8pou 281 TOU AK,

1-J TO OVQ~p01JVO 0 OUTE~ KpiT~pla, y1a T~V Kpfa~ T~~ QKUpOT~TO~ ~ 1-J~ W~
Karaxp~aTIKWV

TWV opwv auTwv

Aa!J~dvnm UTTO~~.

Kara KUplo Aoyo, TO

OUIJ~EpOV TOU KOTOVOAWT~, 1-JE OUVKTliJ~O~, 01-JW~, T~~ ~(Ja~~ TWV aya8wv ~
UTT~p01WV

TTOU a~opa ~ OXTIK~ OUIJ~Oa~, K08W~ KOI TOU OKOTTOU T~~.

TTOVTOT 0 ara TTAafma


UTTOXPWOWV

TTfTU~~~ OXTIK~~ IOOppoTTfa~

TWV

TWV OIKQIWIJOTWV KOI

OUIJ~aAAOIJVWV

1-JEpWV.

0~ 1-JErpo Atyxou T~~ 01arapa~~~ T~~ 1aoppoTTfa~ auT~~ XP~OIIJEU1 K08


~opa

To VOOTIKO ofKalo, TTou IOXU1 y1a T~ auyKKPIIJEV~ cru1J~aa11. Ta

-77

<puAAo

T11~

34_=t.

ap .. .

/2015

arr6cpaa11~

E1P'1V061Kdou

fl.1a61Kaaia )
ll Ola Tapa ~ l1 T il ~ IOOpporria~ TWV OTTOJWV 1 ~ f3apo ~ TOU
KaravaAwT~

~mopc:i

va

xapaKTI1Pi01

tvav

Karaxpi10TIK6, TTptTT1 va c:ivm oumwoll , 11 oc:

yc:v1K6

6po

01arapa~11

aKupo,

w~

rrprrc:1 va c:ivm

IOiaiTEpa Ollf.JaVTIK~, OUf.J<pwva f.JE Tl~ apx~ Til~ KaA~~ TTJOTI1~ npo~ TOUTO
Aaf_Jf30VOVTOI UTT04JI1 TO OUf.J<pEpovra TWV OUf.Jl3aAA6f_JEVWV OTI1 OUVKEKplf.JEV11
OUf.Jf3aOil f.JEpWV Kal ~TclsTOI TTOIO EJVOI TO OUf.J<pEpOV TOU TTpOf.JilSEU T ~ y1a
OlaT~PilOil

TOU 6pou TTOU AYXTOI KOI TTOIO EJVOI EKElVO TOU KaravaAWT~ y1a

KaTOPYil011 TOU.
ll11Aao~

c:pc:uvaTm rro1c:~ ouvtTT1~ Sa txc:1 ll o1ar~plloll ~ KarapyllOI1 rou

6pou y1a KaSc: rrAwpa ,

rrw~

Sa f.JTTopouoc: KaSc:

f.JEpo~

c:rrAwo11 TOU Klvpuvou, rrou SAc:1 va arroTpE4JEI o


6po~

va Ef.Jrrooio1 TllV

ouyKEKPif.JEVO~ yc:v1K6~

KOI TTW~ f.JTfOpEf, KOS f.JEPO~ va TTpOOTOTEUSEi arr6 Tl~ OUVETT1~ Tl1~

c:rrAc:uoll~

Tou KJvouvou f.JE

OJK~

rou

c:vtpy1~.

01 IOL:,

TAo~,

rrptrr1,

ouf.J<pwva f.JE Tllv PPX~ T11~ i51a<pavc:1a~, va , rrapoumasouv ra OIKOJWf.Jara KaJ


Tl~ UTTOXPEW01~

oa<p~

TWV f.JEPWV Karel Tp6rro Op1Gf.JEVO, opS6 KOI

(E<p/\ap

298/2008 EmoKI:Cf.JTTll 2008. 1063, E<pAG 1558/2007 EAAllvll 48. 902).

01

avaKOTTTOUOE,S , y1a TOU~ A6you~ TTOU EKSETOUV OTilV UTTO KpfGil avaKOTT~

TOU~,

si1TOUV va aKupwSc:i 11 f.J ap1Sf_J6 92/2014

lliKaOT~

Olaray~ TTAilPWf.J~~

rou E1PilVOOIKiou /\aupiou, f.JE TI1V orrofa urroxpc:wvovTm

Karal36Aouv GTilV KaS' 11~,

TOU
va

TO XPilf.JaTIKO TTOGO TWV 4.737,05 , y1a TO

ETTIOIKaaSv KE<pcl;\010, VOf.Jif.JOTOKW~ arr6 TI1V ETTOf.JEVIl T11~ ETTfOOOil~ Tfl~


Karayyc:Afa~ Tl1~ f.JETO~U TOU~ auva<pSEfaa~ GUf.Jl300il~ KOSW~

KOI TllV OIKaOTIK~

oarravll . H avaKorr~ aoK~SilKE Ef.Jrrp6Saf.Ja, OllAao~ VT6~ Til~ v6f.Jif.Jil~


TTpOSEGfjfa~

TWV

15

Epyclatf.JWV

11f.JEpWV

OTTO

TllV

rrpool3aAA6f.JEVI1~ 01aray~~ rrA11PWf.J~~ an~ avaK6rrrouoc:~

ETTJOOOil

Tl1~

(apSpo 632 TTap.

1 KrloAll), KaSw~ fl f.JEV 01aray~ TTAI1PWf.J~~ ETTI06811KE a' auT~

OTI~ 27-8-

2014 (l3A. Til OXETIK~ TTIOI1f.JEJWGil TOU OIKaOTIKOU ETTif_JEA11T~ TOU npWTOOIKEJOU

ASI1VWV /\af_JTTpOU llclVVOU TOU TTpOOKOf.JisOf.JEVOU OVTiypa<pOU

Til~

urr' ap.

92/2014 01aray~~ TTAI1PWf.J~~). 11 oc: avaKorr~ c:mo6SilKE OTI~ KaS' wv an~ 199-2014 (l3A. Til f.J~ ap1Sfj6 963913/2014

EKSEOil ETTJOOOI1~ TOU OIKaGTIKOU

/.~'
<-\;~'

..

!.-) tt

1Tij..IAflT~

OTO npwTOOIKEiO n1pala rwpyiou KoAAIVEPfl),

VOj..llj..lfl~ TTp080j..liO~,

TTOU

rrpo~ATTTal

OTTO Tfl

OIOTa~fl

OflAOO~ EVTO~ T~~

TOU ap8pou 585 TTOp ." , .

2 KnoAfl, TTOU Eq>OpiJOSETal KOI ETTi Tfl<; OVOKOTT~<; KOTO OIOTaV~<; TTAflpWj..J~<; (
~A.

An 298/2010, NoB 2011. 979). npOITEpW, Opj..JOOiw<; Ko8' UAfl KQI KOTO

Torrov <ppTal y1o vo OIKOOT1 OTTO TO

LliKOOT~p1o

Kara TflV OIOOIKocrio, rrou

pu8j..JisTal OTTO Ta ap8po 632 TTOp. 2 0 2 (orrwc; OUTO IOXU1 j..IETO TflV
TpOTTOTTOiflO~

TOU j,J TO ap8 14 TOU N 4055/2012), 585 TTOp 1, 643, 591 TTOp 1,

649 Km 650 TOu KnoAfl Km EX1 ocrKf18i VOiJiiJO Km EiJrrpo8EcriJo Kar ope 632
TTOp 1 TOU KnoAfl. ETTOj..IEVW<;, TTpETT1 VO yiV1 TUlTIKO
EpUVfl8i TTpOITEpW fl

VOj..IIK~

Kal fl

0KT~

fl

OUOIOOTIK~ ~OOij..IOTflTa

OVOKOTT~

KOI VO

TWV Aoywv Tfl<;.

Arro ra yypo<po, rrou 01 OIOOIKOI TTpocrKoiJI:ouv, iJEPIKa OTTO ra orroio


ovo<ppovTm rropoKaTw , xwpi<;
OUOIOOTIK~

MTa~U

waToao vo EX1 rropoA1<p8i Kovvo oTTo TflV

KTij..lf10fl Tfl<; OIO<popa<; OTT00iX8flKOV Ta TTOpOKOTW:

Tfl<; K08 fl<; KOI Tfl<; TTpWTfl<; OVOKOTTTOUOO<; urroypa<p8f1K fl OTTO 2-8-

2011 oiTflOfl - cruiJ~Ocrfl TOKOXPEWAunKou ooviou iJE To rropapTfliJO Tfl<; Kal


Tfl<; xopf1y~8flK To XPfliJOTIK6 TTocr6 Twv 6.000 wpw. To Ev A6yw
TOKOXPwAunK6 oav10

yyu~8flK

OTTOTTAflpWj..J~<;

OUOTflj..IO

f1 OuTPfl Twv Ko8wv. OpicrTflK iJOAicrra

TOU OOViou KOI O<p1A VO OTTOTTAflpW01 0

TOKOXPEWAUTIKE<; 0001<; 01 OTTOi<; 80 Aoyi:ovrav KOI 80

KOTO~aAAovrav

60
TflV

OEKOTfl TTEiJTTTfl pyamiJf1 fliJEpo Ka8 iJ~vo, opx~c; yVOiJEVfl<; orro Tov iJ~vo
0KTW~p10

2011 . ncpOITEpW 01 OVOKOTTTOUO<; 0V

KOTE~oAav

Ta O<p1A6j..JVO

KOI fl K08~<; fl OVOKOTT~ KOT~VVEIA TflV OUj..I~OOfl TOKOXPEWAUTIKOU OOViOU


OTTOT TO cruvoAo Tfl<; OV~6q>Af1Tfl<; O<p1A~<; KOTEOTfl

TflV 19-9-2013,
Afl~ITTp080j..IO

ovaK6rrToucr<;
~OOIOj..IEVfl
OIOT0~1<;

KOI OTTOITflTO.

M TOV TTpWTO Aoyo Tfl<;

OVOKOTT~<;

01

rrpo~aAAouv 6TI f1 EV Aoyw 01oray~ TTAflpWiJ~<; K568flK

0 KOTaXPflOTIKOU<;

r.O.l: KQI apa OKupouc; OUj..l<pWVQ IJE nc;

TOU ap8pou 2 TOU v. 2251/1994. E101KOTp0 fl OUIJ<pWVio YIO ETTITOKIQ


./"

rrou

urrp~oivouv

ra ovwTara 6p1a orroyopuTal arr6 TO v61Jo ( AK 281 ).

EvoljJ1 Twv avwTpw o yVIK6<; opoc; rrou TT1Tprr1 crT.flV Tparrsa vo


Ka8opi:1 KOOTOT OUIJ~OTIKO T6Ko IJE Tov orroio 8o XPWVTOI o Aoyap100IJ6<;
Tou TTEAOTfl one; rrEpiTTTW01<; TIJfliJOTIKWV ~oq>A~crwv Eivm KOTOXPflOTIK6<;
KOI OUVTTW<; OKUpO<; Aoyw OVTI8EOW<; TOU OTO ap. 2 TTOp.7 TTp.la TOU N.

:-;;

.1 '

:3

V ~

arr6q>aO'I"J~

Elpi"JVOlS JKdou

Aauplou ( TaKTJK~ AJalSJKaaia )


2251/1994 OTOV

y1a rov

O~V Ka8opi~OVTOJ KpiT~pla 101KO K TWV TTpOTEpWV KOI UAoya

KaravoAwT~-rrAOTrJ.

l:uyKKPIIJEVO

01

ovaKorrrouo<;

IJOVOf.lpOU<) K080p101JOU TOU

VOIJIIJOTI1TO

Tp0TT~1KOU

TOU

TTITOKiOU 0 TTOOOOTO 16,50 % OTTO

TI1V Ko8' 11<; Tp6TT~o. To TPOTT~1KO TTITOKIO f.l T'lV OTTAw8tpwo~ roue; arro
TO OUOTr]I.JO TOU 0101KI1TIKOU Ka8op101JOU TOU<),

0V 8rouv OVWTOTO op10

ouTwv, f.J IJOVI1 ~oip011 TI1V OTTO 1-8-1996 oTTayopwo11 Ka8opiOIJOU


TTITOKiWV UTTPI11rfpio<; KOTO TTOOOOTO 2,5 % UTTpOVW TOU TTITOKiOU
V~f.lPI1<; o<p1A~c;.

M ~0011 Aomov TO ovwTtpw <pooov y1o TO XPOVIKO

OIOOTI11JO T11<; ouV04JI1<; T11<; V Aoyw OUIJ~Oow<; 6oviou, ~TOI oTTo 13-7-2011
tw<; 8-11 -2011 TO

~wTpOTT~1Ko

K080pi01JO<) TWV TOKWV Tl1<)


OKUpo~

op1a ivar
opi~TOI

TTITOKIO UTTPilf.lpioc; avtpXTOI o 9,25%, o

Tporr~0<),

W<) TTpO<; TO

TTOVW OTTO TO

UTTp~oAAov.

8f.JITO

To 0 TTITOKIO UTTPI1f.lpio<;

arro 2% IJOVOO<; TTOVW TOU KOOTOT IOXUOVTO<) TTITOKiou KOI OXI

2,5% orrwc; Ko8opiOT11K OTI1V TTiOIK11 OUIJ~ao11.

VOIJIIJI1<)

rrpo0010pi~Of.lVa

UTTEp~oon<;

l:uvrrw<; ouvOf.J1 Tl1<; 1-111

TOU TTITOKiOU KOTO 9,25%, <pOOOV 0 OIKOIOTTpOKTIKO<)

TOKO<) ~TOV 7,25% VW 11 OUIJ~0011 TTpOE~ATT 16,50 %,


XPI11JOTIK6 rrooo oxpwoT~Tw<;.
TTI~OpUV

KOTOXPI10TIKO

UTTEpfJTpou<; ToKouc;.
ouvoAAoywv
OUIJ~OTIKo

TTOl)

KOTO~A~811KOV

ETTOIJEVw<; 11 Tporr~a rropovo1-1a Kar

T11V W<) OVW O<p1M TWV OVOKOTTTOVTWV

E~oAAou

TTITpETT1

o TI8EIJVO<; OTI1
OTI1V

OUIJ~OOI1

T pOTT~a

va

IJE

6avfou yVIKo<; opo<;

K08opi~1

ToKo xptwo11<; rou AoyopiOOIJOU o TTITOKIO TTOU

IJOVOfJpw<;

UTTp~oiv1

TO we;

ovw 81-JITO OVWTQTO op10 ivar KOTOXP110TIKO<) KOI OUVTTW<) OKUPO<; KOI Aoyw
Tl1<;

ovTi8o~<;

rou oro op. 2 rrap. 7 Tou v. 2251/1994 rrpi rrpooTOofo<;

KOTOVOAWTWV. Errmpoo8ETW<; 0V
TOKOU 0 OUTO TO TTOOOOTO TTOU

~101KUTOI

UTTp~OiV1

OUIJ~OTIKO<)

TO 8f.JITO 0p10 0UOXpOfVOVTO<) T'lV

OIJUVO TWV ovaKO'fTTOVTWV. ErroiJEVW<; o Aoyo<; ouTo<; T11<;


VO yiV1 0KTO<) W<) VOIJIKO KOI OUOIOOTIKO

ovoKorr~<;

rrptrr1

~0011-.JO<).

Acpo(J Aomov EVIV 0KTO<) 0 rrpwTO<; Aoyo<;


urroAoirrwv.

Ka8op101JO<) TOU

OVOKOTT~<)

rropEAK1 11

~ET0011

TWV

To e:mKoAOUIJEVO 6 V ouvoAw rrpayiJOTIKO rrpiOTOTIKO KOI

OKOAouew~

OTT001KVUOI-JVa KOTO Ta TTapaTTOVW, KaTO TllV KplOil TOU

lliKaOTilPiou OUI-Jq>wva 1-JE 6oa KTievral rraparravw Kara TllV


OIKOOT~~

(0

curia

TTpiTTTWOil,

yvwpfs1

KOTaXPilOTIKOTilTa~,

Kaew~

jura novit ,

TO VOI-JO) e1-JEAIWVOUV OTilV TTpOK11-JEVIl

aKupwoll~

A6yo

apx~

Til~

01aray~~

TTaparfeVTal

arrapalrr]Ta rrpayi-JaTIKO TTpiOTaTIKa, rrou

Kal

TTAilPWI-J~~

OTTOOEIKVUOVTOI

A6yw
6Aa

Ta

~IOIKuouv Tl~ a~1oAoy1K~ vvol~

TWV XPilOTwv llewv Kal Til~ KaA~~ rrloTil~ (TilV OllA avTieoll Til~ OUI-JTTEplq>opa~
Til~

Kae ll~ OTa XPilOTO ~ell Kal TllV KaA~ TTlOTil). npTT1 OUVTTW~ y1a TOU~

rrapam:lvw
0KT~

A6you~

Kal Kara

n~

rraparravw TTOMilA<; aiTioAoyl<;, va ylv1

ll KpiVOI-JEVIl OVOKOTT~ W<; ~0011-Jil KOI va OKUpwe1 ll OVOKOTTTOI-JEVIl

01aray~

TTAilPWI-J~<;.

OVOKOTTTOVTWV 0

TAo<;

~apo~

va

ETTI~Aile1

ll

OIKaOTIK~

oarravll. Twv

Til<; Kae ll<; KaT ape 176 TOU KnoAll A6yw

Til~ ~TTa<;

Til<;.
riA TOYI: AOfOYI: A YTOYI:

fliKOs1 KaT' OVTII-JWAfa TWV OlaOfKWV


llXTal TllV avaKOTT~
AKupwv1 TllV 1-JE ap1e1-16 92/2014

0 1 aray~ TTAilPWI-J~<;

rou E1PilVOOIKfou

TOUTOU.
Em~aAA 1

y1a TllV rrapouoa oiKil Til

OIKOOTIK~

~apo~ Til~

Kae ll~, TllV OTTOfa Kaeopfs1 OTO TTOOO TWV OIOKOOlWV TpiOVTa (230)

oarravll Twv avaKOTTT6vTwv a

wpw.
KpfellK, arroq>aofoTilK Kal Olli-JOmuellK aTo Aaup1o on<; 16 LETTT1-J~pfou
2015 0 EKTaKTil Olli-JOOIO OTO OKpOaT~p16 TOU OUVEOpfaOil.

H EIPHNO J,KHI:

fPAMMATEAI: